You are on page 1of 23

Αρχές της Λιτής / Απέριττης

Παραγωγής
Lean Production
Γιώργος Ασημακόπουλος - CEng, BSc, MSc, MBA

Εισαγωγή
Η Λιτή/ Απέριττη Παραγωγή είναι μια συνεχής
παραγωγική διαδικασία, η οποία σκοπό έχει:

την μείωση των διαφόρων απωλειών
(wastes-muda) και

την ταυτόχρονη ικανοποίηση ή και
υπέρβαση του συνόλου των επιθυμιών
των πελατών/καταναλωτών

LEAN PRODUCTION

2

entire value stream

LEAN PRODUCTION

3

Οι βελτιώσεις που προέρχονται
από τη λιτή παραγωγή είναι:Μείωση της ανθρώπινης καταπόνησης/ προσπάθειας
Μείωση του απαιτούμενου χώρου παραγωγής
Μείωση του απαιτούμενου χρόνου παραγωγής
Μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής
Μείωση των απαιτούμενων αποθεμάτων
Βελτίωση της ποιότητας προϊόντος/ υπηρεσίας
Αύξηση της ποικιλίας προϊόντος/ υπηρεσίας
Ευελιξία της παραγωγικής διαδικασίας

LEAN PRODUCTION

4

Δυο βασικοί ενδοεπιχειρησιακοί
παίκτες για την επιτυχία της
εφαρμογής:

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

LEAN PRODUCTION

5

Τα κύρια βήματα που απαιτούνται στην
εφαρμογή της λιτής παραγωγής:
 Εντοπισμός

απωλειών στα διάφορα σημεία της
διαδικασίας παραγωγής

 Μείωση

ή αν είναι δυνατό εξαφάνιση των απωλειών

 Δημιουργία

τα επίπεδα

κουλτούρας λιτής παραγωγής σε όλα

 Στενή

συνεργασία με τους προμηθευτές καθώς και
τους πελάτες

LEAN PRODUCTION

6

Tα κυρίαρχα συστήματα παράγωγης
του 20ου Αιώνα
 Το Σύστημα

Μετατροπής (Conversion
System/Model, Push Model).

 To Σύστημα

Συνεχούς Ροής (Flow System/Model,
Pull Model). Το μοντέλο που κυριαρχεί στο Lean
Production

LEAN PRODUCTION

7

Σύστημα Μετατροπής
Push System

LEAN PRODUCTION

8

Σύστημα Μετατροπής
Push System

LEAN PRODUCTION

9

Τα μειονεκτήματα της
μεθοδολογίας Push
1.

Απαιτήσεις χώρου για την αποθήκευση αποθεμάτων.

2.

Εγκλωβισμός κεφαλαίου σε ενδιάμεσα αποθέματα.

3.

Ο οργανισμός/επιχείρηση καθίστανται ευάλωτοι στην
περίπτωση μεταβολής των αναγκών της αγοράς με
αποτέλεσμα είτε την πιθανή μη διάθεση των
αποθεμάτων είτε εξαιτίας αλλαγών να εμφανίζεται η
ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας.

4.

Πιθανότητα καταστροφής/ζημιάς των αποθεμάτων κατά
τη διάρκεια της αποθήκευσης.

5.

Κίνδυνος συμφόρησης στην όλη διαδικασία παραγωγής.

6.

Τάση προς τοπική/αποσπασματική βελτιστοποίηση σε
βάρος της ολικής βελτιστοποίησης σε όλη την αλυσίδα
της παράγωγης (που πρέπει να είναι και ο τελικός
στόχος).
LEAN PRODUCTION

10

Σύστημα Συνεχούς Ροής - Pull

LEAN PRODUCTION

11

Τα πλεονεκτήματα του Pull Model:
 Δεν

υπάρχουν ουρές αναμονής, ούτε αποθέματα
ημικατεργασμένων ή τελικών προϊόντων

Ο

ρυθμός παραγωγής στηρίζεται στην πραγματική
ζήτηση της αγοράς

LEAN PRODUCTION

12

Σύμφωνα με την θεωρία Lean
οι παραγωγικές διεργασίες
χωρίζονται σε:
 Διεργασίες

Activities

Προστιθεμένης Άξιας - Value Adding

 Διεργασίες

που θεωρούνται αναγκαίες αλλά δεν
προσθέτουν άξια - Non Value Adding Activities,
Type I

 Διεργασίες

μη Προστιθεμένης Άξιας -Non Value
Adding Activities, Type II

LEAN PRODUCTION

13

Αλυσίδα της Προστιθεμένης Άξιας
Value Sream

LEAN PRODUCTION

14

Βασικές Αρχές της Λιτής Παραγωγής
1.

Βελτιστοποίηση των διεργασιών προστιθέμενης αξίας

2.

Ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη (εσωτερικού
-εξωτερικού)

3.

Μείωση των διεργασιών μη προστιθεμένης αξίας.

4.

Μείωση του κύκλου λειτουργίας.

5.

Αύξηση στη διαφάνεια των διεργασιών παράγωγης.

6.

Διατήρηση συνεχούς βελτίωσης.

7.

Απλοποίηση μέσω της ελαχιστοποίησης του αριθμού των
φάσεων παραγωγής των διασυνδέσεων αυτών καθώς και
μείωση του αριθμού των επί μέρους εξαρτημάτων.

8.

Εστίαση του ελέγχου στην απόδοση της ολικής
διεργασίας παραγωγής.
LEAN PRODUCTION

15

Πηγές μείωσης των διεργασιών μη
προστιθέμενης άξιας είναι οι εξής:
Η

δομή του συστήματος παραγωγής, το οποίο
καθορίζει τη ροη των υλικών καθώς και των
διεργασιών.

Ο

τρόπος με τον οποίο το σύστημα παραγωγής
ελέγχεται

Η

πιθανότητα ύπαρξης προβληματικών
καταστάσεων όπως ατυχήματα/επικινδυνότητα,
αστοχίες κατασκευής καθώς και βλάβες
μηχανών/συστημάτων παραγωγής

LEAN PRODUCTION

16

Μείωση του κύκλου λειτουργίας
 Μείωση

του ύψους αποθέματος ενδιάμεσων
διενεργειών, work in progress.

 Μείωση

του μεγέθους της "φουρνιάς", batch size.

 Διευθέτηση

του χώρου εργασίας έτσι ώστε να
επιτευχτεί μείωση των κινήσεων καθώς και η
ασφάλεια της εργασίας .

 Χρησιμοποίηση

υλικών.

ομαλής και συγχρονισμένης ροής

LEAN PRODUCTION

17

Μείωση του κύκλου λειτουργίας
 Μείωση

της μεταβλητότητας - variability- σε είδος
παράγωγης ή βαθμίδες ποιότητας.

 Χρησιμοποίηση,

διεργασιών.

όπου είναι δυνατόν, παράλληλων

 Επίλυση

προβλημάτων που δημιουργούν
μπλοκαρίσματα καθώς και εμπόδια στην ροή των
υλικών.

 Αύξηση

της ευελιξίας -flexibility- της παράγωγης.

LEAN PRODUCTION

18

Σύμφωνα με το Stalk τα ακόλουθα
βοηθούν στην επίτευξη ευελιξίας
παραγωγής
 Ευελιξία

της "φουρνιάς", η οποία πρέπει να
προσαρμόζεται ποσοτικά ανάλογα με τη ζήτησης της
αγοράς.

 Μείωση

του αριθμού των βαθμών δυσκολίας καθώς
και του απαιτούμενου χρόνου ρυθμίσεων των
μηχανών παράγωγης.

 Επίτευξη

της τελικής διαμόρφωσης του προϊόντος –
customization-, όσο γίνεται πιο αργά στην
παραγωγική διαδικασία.

 Εκπαίδευση

του τεχνικού προσωπικού έτσι ώστε να
μπορεί να εργάζεται σε περισσότερες από μια
μηχανές.
LEAN PRODUCTION

19

TPS-7 wastes-muda
1.

Υπερπαραγωγή (Overproduction)

2.

Αποθέματα (Inventory)

3.

Αναμονή (Waiting)

4.

Kίνηση (Motion)

5.

Mεταφορά (Transportation)

6.

Επισκευές/Μεταβολές (Rework)

7.

Υπερκατεργασία (Over prossesing)

LEAN PRODUCTION

20

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ LEAN
διατήρηση της άξιας του προϊόντος
μέσω της ελαχιστοποίησης της
εργασίας

LEAN PRODUCTION

21

Σύνοψη της παρουσίασης

LEAN PRODUCTION

22