You are on page 1of 2

4T ESO MATEMÀTIQUES B

EXAMEN PROBLEMES EQUACIONS I
SISTEMES D’EQUACIONS

1. Un dels catets d’un triangle rectangle mesura 28 cm i la hipotenusa és 14
cm menor que la suma dels dos catets. Calcula el catet desconegut.
Solucions: El catet desconegut fa 21 cm i la hipotenusa 35 cm.

2. El perímetre d’un triangle rectangle és 36 m i un catet mesura 3 cm menys
que l’altre. Troba els costats del triangle. Solució: Els dos catets mesuren 12
cm i 9 cm i la hipotenusa 15 cm.

3. Una persona tarda 3 hores més que una altra en fer el mateix treball. Si ho
fan entre les dues, tarden 2 hores. Quant tarda cada una per separat? Pista:
si una persona tarda x hores en fer la feina, en 1 hora farà 1/x d’aquesta.
Solució: 3 hores i l’altre 6 hores.

4. Una aixeta tarda el doble de temps que l’altra en omplir una cubeta
d’aigua. Si obrim les dues, la cubeta s’omple en 3 minuts. Quant tarda cada
una per separat?
Solució: 4.5 minuts i 9 minuts.

5. Un grup d’amics alquila una furgoneta per 490 euros per fer un viatge. A
darrera hora se n’apunten dos més i així es tornen 28 euros a cada un dels
altres. Quantes persones varen anar d’excursió i quant va pagar cadascun?
Solució: 7 amics i cada un paga 70 euros.

6. Un comerciant vol vendre per 60000 euros els ordinadors que té a la
fàbrica. Se’n rompen dos i ha de vendre els altres per 50 euros més cars per
recaptar el mateix. Quants d’ordinadors tenia i a quin preu els va vendre?
Solució: Va vendre 48 ordenadors a 1250 euros cada un.

7. Tenim un solar rectangular. Si la seva base disminueix en 80 m i la seva
altura augmenta en 40 m, es converteix en un quadrat. Si disminueix en 60
m la seva base i la seva altura augmenta en 20 m, aleshores la seva àrea
disminueix en 400 𝒎𝟐 . Quines són les dimensions del solar?
Solució: 160 m de base i 40 m d’altura.

Quin és aquest nombre? Solució: El nombre és 35. Solució: Altura 8 cm i generatriu 17 cm. 10. Trobar el radi i la generatriu d’un con que té 15 cm d’altura i una área lateral de 136𝝅𝒄𝒎𝟐 . 9. Si al nombre se li afegeixen 18 unitats. .8. el nombre resultant està format per les mateixes xifres en ordre invers. El costat d’un rombe mesura 5 cm i la seva àrea 24 𝒄𝒎𝟐 . Solució: 6 cm i 8 cm. Calcula la longitud de les seves diagonals. La suma de les dues xifres d’un nombre és 8.