You are on page 1of 24

QCVN 02 : 2009/BXD

ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

A DANH
1. Th

VÙNG

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

ô Hà N i

- Qu n Ba ình

II.B

0,95

30,12

- Qu n C u Gi y

II.B

0,95

30,12

- Qu n

II.B

0,95

30,12

- Qu n Hai Bà Tr ng

II.B

0,95

30,12

- Qu n Hoàn Ki m

II.B

0,95

30,12

- Qu n Hoàng Mai

II.B

0,95

30,12

- Qu n Long Biên

II.B

0,95

30,12

- Qu n Tây H

II.B

0,95

30,12

- Qu n Thanh Xuân

II.B

0,95

30,12

- Hà ông

II.B

0,95

30,12

- S n Tây

II.B

0,95

30,12

- Huy n ông Anh

II.B

0,95

30,12

- Huy n Gia Lâm

II.B

0,95

30,12

- Huy n Sóc S n

II.B

0,95

30,12

- Huy n Thanh Trì

II.B

0,95

30,12

- Huy n T Liêm

II.B

0,95

30,12

- Huy n Ba Vì

II.B

0,95

30,12

- Huy n Ch

II.B

0,95

30,12

II.B

0,95

30,12

II.B

0,95

30,12

II.B

0,95

30,12

- Huy n Phú Xuyên

II.B

0,95

30,12

- Huy n Phúc Th

II.B

0,95

30,12

- Huy n Qu c Oai

II.B

0,95

30,12

- Huy n Th ch Th t

II.B

0,95

30,12

- Huy n Thanh Oai

II.B

0,95

30,12

- Huy n Th

II.B

0,95

30,12

ng Hoà

II.B

0,95

30,12

- Huy n Mê Linh

II.B

0,95

30,12

ng a

ng M

- Huy n an Ph
- Huy n Hoài
- Huy n M

- Huy n

ng
c

c

ng Tín

2. Thành ph H Chí Minh

264

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

A DANH

VÙNG

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

- Qu n 1

II.A

0,83

28,57

- Qu n 2

II.A

0,83

28,57

- Qu n 3

II.A

0,83

28,57

- Qu n 4

II.A

0,83

28,57

- Qu n 5

II.A

0,83

28,57

- Qu n 6

II.A

0,83

28,57

- Qu n 7

II.A

0,83

28,57

- Qu n 8

II.A

0,83

28,57

- Qu n 9

II.A

0,83

28,57

- Qu n 10

II.A

0,83

28,57

- Qu n 11

II.A

0,83

28,57

- Qu n 12

II.A

0,83

28,57

- Qu n Bình Th nh

II.A

0,83

28,57

- Qu n Gò V p

II.A

0,83

28,57

- Qu n Phú Nhu n

II.A

0,83

28,57

- Qu n Tân Bình

II.A

0,83

28,57

II.A

0,83

28,57

- Huy n Bình Chánh

II.A

0,83

28,57

- Huy n C n Gi

II.A

0,83

28,57

- Huy n C Chi

I.A

0,55

23,17

- Huy n Hóc Môn

II.A

0,83

28,57

- Huy n Nhà Bè

II.A

0,83

28,57

- Qu n H ng Bàng

IV.B

1,55

38,61

- Qu n Ki n An (Th xã Ki n An)

IV.B

1,55

38,61

- Qu n Lê Chân

IV.B

1,55

38,61

- Qu n Ngô Quy n

IV.B

1,55

38,61

IV.B

1,55

38,61

IV.B

1,55

38,61

- Qu n H i An ( An H i)

IV.B

1,55

38,61

- Huy n An D

IV.B

1,55

38,61

IV.B

1,55

38,61

- Qu n Th

c (Huy n Th

c)

3. Thành ph H i Phòng

- Qu n
- Qu n D

S n (Th xã

S n)

ng Kinh (Huy n Ki n Thu )

ng (Huy n An H i)

- Huy n An Lão
265

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

A DANH

VÙNG

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

- Huy n B ch Long V

V.B

1,85

42,47

- Huy n Cát H i

IV.B

1,55

38,61

- Huy n Ki n Thu

IV.B

1,55

38,61

- Huy n Thu Nguyên

III.B

1,25

34,75

- Huy n Tiên Lãng

IV.B

1,55

38,61

- Huy n V nh B o

IV.B

1,55

38,61

- Qu n H i Châu

II.B

0,95

30,12

- Qu n Liên Chi u

II.B

0,95

30,12

- Qu n Ng Hành S n

II.B

0,95

30,12

- Qu n S n Trà

III.B

1,25

34,75

- Qu n Thanh Khê

II.B

0,95

30,12

- Qu n C m L

II.B

0,95

30,12

- Huy n Hòa Vang

II.B

0,95

30,12

- Huy n Hoàng Sa

V.B

1,85

42,47

- Qu n Bình Th y

II.A

0,83

28,57

- Qu n Cái R ng

II.A

0,83

28,57

- Qu n Ninh Ki u

II.A

0,83

28,57

- Qu n Ô Môn

II.A

0,83

28,57

II.A
(I.A)

0,83 (0,55)

28,57 (23,17)

4. Thành ph

à N ng (Qu ng Nam à N ng)

5. Thành ph C n Th

- Huy n C

(Huy n Ô môn)

- Huy n Phong
môn)

n (Huy n Châu Thành và Ô

0,83
II.A

28,57

- Huy n Th t N t

I.A

0,55

23,17

- Huy n V nh Th nh (V Thanh)

I.A

0,55

23,17

- Thành ph Long Xuyên

I.A

0,55

23,17

- Th xã Châu

I.A

0,55

23,17

- Huy n An Phú

I.A

0,55

23,17

- Huy n Châu Phú

I.A

0,55

23,17

- Huy n Châu Thành

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ch M i

I.A

0,55

23,17

6. An Giang

c

266

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

A DANH

VÙNG

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

- Huy n Phú Tân

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tân Châu

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tho i S n

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tri Tôn

I.A

0,55

23,17

- Huy n T nh Biên

I.A

0,55

23,17

- Thành ph V ng Tàu

II.A

0,83

28,57

- Th xã Bà R a

I.A

0,55

23,17

II.A

0,83

28,57

III.A

1,10

32,43

II.A

0,83

28,57

II.A

0,83

28,57

- Huy n Tân Thành (Châu Thành)

II.A

0,83

28,57

- Huy n Xuyên M c

II.A

0,83

28,57

- Th xã B c Liêu

II.A

0,83

28,57

- Huy n Giá Rai

II.A

0,83

28,57

- Huy n H ng Dân

II.A

0,83

28,57

- Huy n Ph

c Long (Tách t H. H ng Dân)

II.A

0,83

28,57

- Huy n Hòa Bình ( Tách ra t H. V nh L i)

II.A

0,83

28,57

- Huy n ông H i ( Tách t H.Giá Rai)

II.A

0,83

28,57

- Huy n V nh L i

II.A

0,83

28,57

II.B

0,95

30,12

- Huy n Hi p Hoà

II.B

0,95

30,12

- Huy n L ng Giang

II.B

0,95

30,12

- Huy n L c Nam

II.B

0,95

30,12

- Huy n L c Ng n

II.B

0,95

30,12

- Huy n S n

II.B

0,95

30,12

- Huy n Tân Yên

II.B

0,95

30,12

- Huy n Vi t Yên

II.B

0,95

30,12

- Huy n Yên D ng

II.B

0,95

30,12

7. Bà R a - V ng Tàu

- Huy n Châu

c

- Huy n Côn

o

- Huy n

(Long

t

- Huy n Long

n (Long

t)
t)

8. B c Liêu (Minh H i)

9. B c Giang (Hà B c)
- Thành ph

B c Giang

ng

267

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

I.A

0,55

23,17

- Th xã B c K n

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ba B

I.A

0,55

23,17

- Huy n B ch Thông

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ch

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ch M i (tách ra t H. B ch Thông)

I.A

0,55

23,17

- Huy n Na Rì

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ngân S n

I.A

0,55

23,17

II.B

0,95

30,12

II.B

0,95

30,12

II.B

0,95

30,12

- Huy n Qu Võ

II.B

0,95

30,12

- Huy n Thu n Thành

II.B

0,95

30,12

- Huy n Tiên Du (Tiên S n)

II.B

0,95

30,12

- Huy n T S n (Tiên S n)

II.B

0,95

30,12

- Huy n Yên Phong

II.B

0,95

30,12

- Th xã B n Tre

II.A

0,83

28,57

- Huy n Ba Tri

II.A

0,83

28,57

II.A

0,83

28,57

- Huy n Châu Thành

II.A

0,83

28,57

- Huy n Ch Lách

II.A

0,83

28,57

- Huy n Gi ng Chôm

II.A

0,83

28,57

- Huy n M C y

II.A

0,83

28,57

- Huy n Th nh Phú

II.A

0,83

28,57

- Th xã Th D u M t

I.A

0,55

23,17

- Huy n B n Cát

I.A

0,55

23,17

- Huy n D u Ti ng (Tách ra t H. B n Cát)

I.A

0,55

23,17

- Huy n D An (Tách ra t Thu n An)

I.A

0,55

23,17

A DANH

VÙNG

- Huy n Yên Th
10. B c K n (B c Thái)

n

11. B c Ninh (Hà B c)
- Thành ph B c Ninh
- Huy n Gia Bình (Gia L
- Huy n L

ng)

ng Tài (Gia L

ng)

12. B n Tre

- Huy n Bình

13. Bình D

i

ng (Sông Bé)

268

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

A DANH

VÙNG

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

- Huy n Phú Giáo (Tách ra t Tân Uyên)

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tân Uyên

I.A

0,55

23,17

- Huy n Thu n An

I.A

0,55

23,17

- Thành ph Quy Nh n

III.B

1,25

34,75

- Huy n An Lão

II.B
(I.A)

0,95 (0,55)

30,12 (23,17)

- Huy n An Nh n

III.B

1,25

34,75

- Huy n Hoài ân

II.B

0,95

30,12

- Huy n Hoài Nh n

III.B

1,25

34,75

- Huy n Phù Cát

III.B

1,25

34,75

- Huy n Phù M

III.B

1,25

34,75

- Huy n Tây S n

II.B
(I.A)

0,95 (0,55)

30,12 (23,17)

III.B

1,25

34,75

- Huy n Vân Canh

II.B

0,95

30,12

- Huy n V nh Th nh

I.A

0,55

23,17

ng Xoài

I.A

0,55

23,17

- Huy n Bình Long

I.A

0,55

23,17

- Huy n Bù

ng

I.A

0,55

23,17

- Huy n Bù

p (Tách ra t L c Ninh)

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ch n Thành (Tách ra t Bình Long)

I.A

0,55

23,17

- Huy n

ng Phú

I.A

0,55

23,17

- Huy n L c Ninh

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ph

I.A

0,55

23,17

II.A

0,83

28,57

I.A
(II.A)

0,55 (0,83)

23,17 (28,57)

c Linh

I.A

0,55

23,17

- Huy n Hàm Tân

II.A

0,83

28,57

- Huy n Hàm Thu n B c

I.A

0,55 (0,83)

23,17 (28,57)

14. Bình

nh

- Huy n Tuy Ph

15. Bình Ph
- Th xã

c

c (Sông Bé)

c Long

16. Bình Thu n
- Thành ph Phan Thi t
- Huy n B c Bình
- Huy n

269

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

I.A

0,55

23,17

III.A

1,10

32,43

- Huy n Tánh Linh

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tuy Phong

II.A

0,83

28,57

- Th xã La Gi (Tách ra t Hàm Tân)

II.A

0,83

28,57

- Thành ph Cà Mau

II.A

0,83

28,57

- Huy n Cái N

c

II.A

0,83

28,57

mD i

II.A

0,83

28,57

- Huy n N m C n (Tách ra t Ng c Hi n)

II.A

0,83

28,57

- Huy n Ng c Hi n

II.A

0,83

28,57

II.A

0,83

28,57

- Huy n Th i Bình

II.A

0,83

28,57

- Huy n Tr n V n Th i

II.A

0,83

28,57

- Huy n U Minh

II.A

0,83

28,57

- Th xã Cao B ng

I.A

0,55

23,17

- Huy n B o Lâm (Tách ra t B o L c)

I.A

0,55

23,17

- Huy n B o L c

I.A

0,55

23,17

- Huy n Hà Qu ng

I.A

0,55

23,17

- Huy n H Lang

I.A

0,55

23,17

- Huy n Hòa An

I.A

0,55

23,17

- Huy n Nguyên Bình

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ph c Hòa (Qu ng Hòa)

I.A

0,55

23,17

- Huy n Qu ng Uyên (Qu ng Hoà)

I.A

0,55

23,17

- Huy n Th ch An

I.A

0,55

23,17

- Huy n Thông Nông

I.A

0,55

23,17

- Huy n Trà L nh

I.A

0,55

23,17

- Huy n Trùng Khánh

I.A

0,55

23,17

I.A

0,55

23,17

A DANH

VÙNG
(II.A)

- Huy n Hàm Thu n Nam
- Huy n Phú Quí

17. Cà Mau (Minh H i)

- Huy n

- Huy n Phú Tân (Tách ra t Cái N

c)

18. Cao B ng

19.

kL k

- Thành ph Buôn Ma Thu t
270

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

A DANH

VÙNG

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

- Huy n Buôn ôn

I.A

0,55

23,17

- Huy n CM'gar

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ea H'leo

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ea Kar

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ea Súp

I.A

0,55

23,17

- Huy n Krông Ana

I.A

0,55

23,17

- Huy n Krông Bông

I.A

0,55

23,17

- Huy n Krông Búk

I.A

0,55

23,17

- Huy n Krông N ng

I.A

0,55

23,17

- Huy n Krông P k

I.A

0,55

23,17

- Huy n L k

I.A

0,55

23,17

I.A

0,55

23,17

I.A

0,55

23,17

I.A

0,55

23,17

- Huy n C Jút

I.A

0,55

23,17

- Huy n

k Mil

I.A

0,55

23,17

- Huy n

k Glông (

I.A

0,55

23,17

- Huy n

k RL p

I.A

0,55

23,17

- Huy n
Mil)

k Song (Tách ra t

- Huy n M'
20.

k

k Nông (

k L c)

- Th xã Gia Ngh a
- Huy n Tuy

c (Tách ra t

k Rl p)

k Nông)

k nông và

k

- Huy n Krông Nô
21.

0,55
I.A

23,17

I.A

0,55

23,17

II.A

0,83

28,57

II.A

0,83

28,57

I.A

0,55

23,17

I.A

0,55

23,17

I.A

0,55

23,17

0,55

23,17

n Biên (Lai Châu)

- Thành ph
- Th xã M

n Biên Ph
ng Lay ( i tên t TX. Lai Châu c )

- Huy n

n Biên

- Huy n

n Biên ông (tách ra t

- Huy n M

ng Chà (huy n M

- Huy n M
ng Tè)

ng Nhé (Tách ra t M

n Biên)

ng Lay c )
ng Lay và

I.A

- Huy n T a Chùa

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tu n Giáo

I.A

0,55

23,17

- Huy n M

I.A

0,55

23,17

ng ng
271

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

A DANH
22.

VÙNG

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

ng Nai

- Thành ph Biên Hoà

II.A

0,83

28,57

- Th xã Long Khánh

I.A
(II.A)

0,55 (0,83)

23,17 (28,57)

- Huy n C m M (Tách ra t Long Khánh)

I.A

0,55

23,17

- Huy n

I.A

0,55

23,17

- Huy n Long Thành

II.A

0,83

28,57

- Huy n Nh n Tr ch ( Long Thành)

II.A

0,83

28,57

- Huy n Tân Phú

I.A

0,55

23,17

- Huy n Th ng Nh t

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tr ng Bom (Tách ra t Th ng Nh t)

I.A

0,55

23,17

- Huy n V nh C u

I.A

0,55

23,17

- Huy n Xuân L c

I.A

0,55

23,17

- Thành ph Cao Lãnh

I.A

0,55

23,17

- Th xã Sa éc

I.A

0,55

23,17

- Huy n Cao Lãnh

I.A

0,55

23,17

- Huy n Châu Thành

II.A

0,83

28,57

- Huy n H ng Ng

I.A

0,55

23,17

- Huy n Lai Vung

I.A

0,55

23,17

- Huy n L p Vò (Thanh H ng)

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tam Nông

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tân H ng

I.A

0,55

23,17

- Huy n Thanh Bình

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tháp M

I.A

0,55

23,17

- Thành ph Pleiku

I.A

0,55

23,17

- Th xã An Khê

I.A

0,55

23,17

- Th xã Ayun Pa

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ch P h

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ch Prông

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ch Sê

I.A

0,55

23,17

23.

nh Quán

ng Tháp

i

24. Gia Lai

272

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

A DANH

VÙNG

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

- Huy n

k oa

I.A

0,55

23,17

- Huy n

kP

I.A

0,55

23,17

- Huy n

cC

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ia Grai

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ia Pa (tách t Ayun Pa)

I.A

0,55

23,17

- Huy n K'Bang

I.A

0,55

23,17

- Huy n Kông Chro

I.A

0,55

23,17

- Huy n Krông Pa

I.A

0,55

23,17

- Huy n Mang Yang.

I.A

0,55

23,17

- Huy n Phú Thi n

I.A

0,55

23,17

- Th xã Hà Giang

I.A

0,55

23,17

- Huy n B c Mê

I.A

0,55

23,17

- Huy n B c Quang

I.A

0,55

23,17

- Huy n

I.A

0,55

23,17

- Huy n Hoàng Su Phì

I.A

0,55

23,17

- Huy n Mèo V c

I.A

0,55

23,17

25. Hà Giang

ng V n

- Huy n Quang Bình (tách ra t B c Quang và
Xín M n)

0,55
I.A

- Huy n Qu n B

I.A

0,55

23,17

- Huy n V Xuyên

I.A

0,55

23,17

- Huy n Xín M n

I.A

0,55

23,17

- Huy n Yên Minh

I.A

0,55

23,17

III.B

1,25

34,75

- Huy n Bình L c

III.B
(IV.B)

1,25 (1,55)

34,75 (38,61)

- Huy n Duy Tiên

III.B

1,25

34,75

- Huy n Kim B ng

III.B

1,25

34,75

- Huy n Lý Nhân

III.B

1,25

34,75

- Huy n Thanh Liêm

III.B

1,25

34,75

IV.B

1,55

38,61

23,17

26. Hà Nam (Nam Hà )
-Thành ph Ph Lý (Tx. Hà Nam)

27. Hà T nh
-Thành ph Hà T nh
273

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

A DANH

VÙNG

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

- Th xã H ng L nh

IV.B

1,55

38,61

- Huy n Can L c

IV.B

1,55

38,61

III.B
(IV.B)

1,25 (1,55)

34,75 (38,61)

II.B

0,95

30,12

0,55 (0,95)

23,17 (30,12)

- Huy n C m Xuyên
- Huy n

c Th

- Huy n H

ng Khê

I.A
(II.B)

- Huy n H

ng S n

I.A
(II.B)

0,55 (0,95)

23,17 (30,12)

III.B
(IV.B)

1,25 (1,55)

34,75 (38,61)

- Huy n Nghi Xuân

IV.B

1,55

38,61

- Huy n Th ch Hà

IV.B

1,55

38,61

I.A
(II.B)

0,55 (0,95)

23,17 (30,12)

- Huy n K Anh

- Huy n V Quang (Tách ra t H
ng S n)

ng Khê và

- Huy n L c Hà (Tách ra t Can L c và Th ch
Hà)
28. H i D

1,55
IV.B

38,61

ng (H i H ng)

- Thành ph H i D

ng

III.B

1,25

34,75

- Huy n Bình Giang (C m Bình)

III.B

1,25

34,75

- Huy n C m Giàng (C m Bình)

II.B

0,95

30,12

- Huy n Chí Linh

II.B

0,95

30,12

- Huy n Gia L c (T L c)

III.B

1,25

34,75

- Huy n Kim Thành (Kim Môn)

II.B

0,95

30,12

- Huy n Kinh Môn (Kim Môn)

II.B

0,95

30,12

- Huy n Nam Sách (Nam Thanh)

III.B

1,25

34,75

- Huy n Ninh Giang (Ninh Thanh)

III.B

1,25

34,75

- Huy n Thanh Hà (Nam Thanh)

III.B

1,25

34,75

- Huy n Thanh Mi n (Ninh Thanh)

III.B

1,25

34,75

IV.B
(III.B)

1,55 (1,25)

38,61 (34,75)

- Th xã V Thanh

I.A

0,55

23,17

- Huy n Châu Thành

I.A

0,55

23,17

- Huy n T K
29. H u Giang

274

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

A DANH

VÙNG

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

- Huy n Châu Thành A

I.A

0,55

23,17

- Huy n Long M

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ph ng Hi p

I.A

0,55

23,17

- Huy n V Thu

I.A

0,55

23,17

TX. Ngã B y ( TX. Tân Hi p)

I.A

0,55

23,17

-Thành ph Hoà Bình

I.A

0,55

23,17

- Huy n Cao Phong (tách ra t K S n)

I.A

0,55

23,17

- Huy n à B c

I.A

0,55

23,17

- Huy n Kim Bôi

II.B

0,95

30,12

- Huy n K S n

I.A

0,55

23,17

- Huy n L c S n

II.B

0,95

30,12

- Huy n L c Thu

II.B

0,95

30,12

- Huy n L

II.B

0,95

30,12

- Huy n Mai Châu

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tân L c

I.A

0,55

23,17

- Huy n Yên Thu

II.B

0,95

30,12

III.B

1,25

34,75

II.B
(III.B)

0,95 (1,25)

II.B

0,95

II.B
(III.B)

0,95 (1,25)

- Huy n M Hào (M V n)

II.B

0,95

30,12

- Huy n Phù C (Phù Tiên)

III.B

1,25

34,75

- Huy n Tiên L (Phù Tiên)

III.B

1,25

34,75

- Huy n V n Giang (Châu Giang)

II.B

0,95

30,12

- Huy n V n Lâm (M V n)

II.B

0,95

30,12

- Huy n Yên M (M V n)

II.B

0,95

30,12

- Thành ph Nha Trang

II.A

0,83

28,57

- Th xã Cam Ranh

II.A

0,83

28,57

30. Hoà Bình

ng S n

31. H ng Yên (H i H ng)
- Th xã H ng Yên
- Huy n Ân Thi
- Huy n Khoái Châu (Châu Giang)
- Huy n Kim

ng

30,12 (34,75)
30,12
30,12 (34,75)

32. Khánh Hoà

275

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

A DANH

VÙNG

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

- Huy n Diên Khánh

II.A

0,83

28,57

- Huy n Khánh S n

I.A

0,55

23,17

- Huy n Khánh V nh

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ninh Hòa

II.A

0,83

28,57

- Huy n Tr

III.B

1,25

34,75

II.A

0,83

28,57

- Thành ph R ch Giá

I.A

0,55

23,17

- Th xã Hà Tiên

I.A

0,55

23,17

- Huy n An Biên

I.A

0,55

23,17

- Huy n An Minh

I.A

0,55

23,17

- Huy n Châu Thành

I.A

0,55

23,17

- Huy n Gi ng Ri ng

II.A

0,83

28,57

- Huy n Gò Quao

II.A

0,83

28,57

- Huy n Hòn

t

I.A

0,55

23,17

- Huy n Kiên H i

II.A

0,83

28,57

I.A

0,55

23,17

- Huy n Phú Qu c

III.A

1,10

32,43

- Huy n Tân Hi p

I.A

0,55

23,17

I.A
(II.A)

0,55

23,17

(0,83)

(28,57)

- Th xã Kon Tum

I.A

0,55

23,17

- Huy n

k Glei

I.A

0,55

23,17

- Huy n

k Hà (Tách ra t

I.A

0,55

23,17

- Huy n

k Tô

I.A

0,55

23,17

- Huy n Kon Plong

I.A

0,55

23,17

- Huy n Kon R y

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ng c H i

I.A

0,55

23,17

- Huy n Sa Th y

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tu M Rông

I.A

0,55

23,17

ng Sa

- Huy n V n Ninh
33. Kiên Giang

- Huy n Kiên L

ng (Hà Tiên)

- Huy n V nh Thu n
34. Kon Tum

k Tô và Kon Tum)

35. Lai Châu
276

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

A DANH

VÙNG

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

- Th xã Lai Châu

I.A

0,55

23,17

- Huy n M

I.A

0,55

23,17

- Huy n Phong Th

I.A

0,55

23,17

- Huy n Sìn H

I.A

0,55

23,17

I.A

0,55

23,17

I.A

0,55

23,17

- Thành ph L ng S n

I.A

0,55

23,17

- Huy n B c S n

I.A

0,55

23,17

- Huy n Bình Gia

I.A

0,55

23,17

- Huy n Cao L c

I.A

0,55

23,17

- Huy n Chi L ng

I.A

0,55

23,17

- Huy n ình L p

I.A

0,55

23,17

- Huy n H u L ng

I.A

0,55

23,17

- Huy n L c Bình

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tràng

I.A

0,55

23,17

- Huy n V n Lãng

I.A

0,55

23,17

- Huy n V n Quan

I.A

0,55

23,17

- Thành ph Lào Cai

I.A

0,55

23,17

- Huy n B c Hà

I.A

0,55

23,17

- Huy n B o Th ng

I.A

0,55

23,17

- Huy n B o Yên

I.A

0,55

23,17

- Huy n Bát Xát

I.A

0,55

23,17

I.A

0,55

23,17

- Huy n Sa Pa

I.A

0,55

23,17

- Huy n V n Bàn

I.A

0,55

23,17

- Huy n Xi Ma Cai (Tách ra t B c Hà)

I.A

0,55

23,17

I.A

0,55

23,17

- Th xã B o L c

I.A

0,55

23,17

- Huy n B o Lâm (Tách ra t Huy n B o L c)

I.A

0,55

23,17

ng Tè

- Huy n Tam

ng (Tách ra t Phong Th )

- Huy n Than Uyên
36. L ng S n

nh

37. Lào Cai

- Huy n M

38. Lâm
- Thành ph

ng Kh

ng

ng
àL t

277

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

A DANH

VÙNG

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

- Huy n Cát Tiên;

I.A

0,55

23,17

- Huy n Di Linh

I.A

0,55

23,17

- Huy n a Huoai

I.A

0,55

23,17

- Huy n a T h

I.A

0,55

23,17

I.A

0,55

23,17

I.A

0,55

23,17

I.A

0,55

23,17

I.A

0,55

23,17

- Th xã Tân An

II.A

0,83

28,57

- Huy n B n L c

II.A

0,83

28,57

- Huy n C n Giu c

II.A

0,83

28,57

- Huy n C n

II.A

0,83

28,57

- Huy n Châu Thành

II.A

0,83

28,57

- Huy n

c Hoà

I.A

0,55

23,17

- Huy n

c Hu

I.A

0,55

23,17

- Huy n M c Hoá

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tân H ng

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tân Th nh

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tân Tr

II.A

0,83

28,57

- Huy n Th nh Hoá

I.A

0,55

23,17

- Huy n Th Th a

II.A

0,83

28,57

- Huy n Vình H ng

I.A

0,55

23,17

IV.B

1,55

38,61

- Huy n Giao Th y (Xuân Thu )

IV.B

1,55

38,61

- Huy n H i H u

IV.B

1,55

38,61

IV.B

1,55

38,61

- Huy n Nam Tr c ( Nam Ninh)

IV.B

1,55

38,61

- Huy n Ngh a H ng

IV.B

1,55

38,61

- Huy n Tr c Ninh ( Nam Ninh)

IV.B

1,55

38,61

- Huy n V B n

IV.B

1,55

38,61

- Huy n

nD

ng

- Huy n

c Tr ng

- Huy n Lâm Hà
- Huy n L c D

ng

39. Long An

40. Nam

c

nh (Nam Hà)

- Thành ph Nam

nh

- Huy n M L c ( Tách ra t TP Nam

nh)

278

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

IV.B

1,55

38,61

IV.B

1,55

38,61

- Thành ph Vinh

III.B

1,25

34,75

- Th xã C a Lò

III.B

1,25

34,75

- Huy n Anh S n

I.A

0,55

23,17

- Huy n Con Cuông

I.A

0,55

23,17

- Huy n Di n Châu

III.B

1,25

34,75

- Huy n ô L

II.B

0,95

30,12

III.B

1,25

34,75

- Huy n K S n

I.A

0,55

23,17

- Huy n Nam àn

II.B

0,95

30,12

- Huy n Nghi L c

III.B

1,25

34,75

- Huy n Ngh a àn

II.B

0,95

30,12

- Huy n Qu Phong

I.A

0,55

23,17

- Huy n Qu Châu

I.A

0,55

23,17

- Huy n Qu H p

I.A

0,55

23,17

III.B

1,25

34,75

I.A

0,55

23,17

II.B

0,95

30,12

I.A

0,55

23,17

- Huy n Yên Thành

II.B

0,95

30,12

- Th xã Thái Hoà (Tách ra t Ngh a àn)

II.B

0,95

30,12

Ninh Bình

IV.B

1,55

38,61

p

IV.B

1,55

38,61

- Huy n Gia Vi n

III.B

1,25

34,75

- Huy n Hoa L

III.B

1,25

34,75

- Huy n Kim S n

IV.B

1,55

38,61

- Huy n Nho Quan (Hoàng Long)

III.B

1,25

34,75

A DANH
- Huy n Xuân Tr

VÙNG

ng ( Xuân Thu )

- Huy n Ý Yên
41. Ngh An

ng

- Huy n H ng Nguyên

- Huy n Qu nh L u
- Huy n Tân K
- Huy n Thanh Ch
- Huy n T

ng D

ng
ng

42. Ninh Bình
- Thành ph
- Th xã Tam

- Huy n Yên Khánh (Tách ra t huy n Tam
và Kim S n)

p

1,55
IV.B

279

38,61

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

IV.B

1,55

38,61

II.A

0,83

28,57

- Huy n Bác Ái

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ninh H i

II.A

0,83

28,57

II.A

0,83

28,57

- Huy n Ninh S n

I.A

0,55

23,17

- Huy n Thu n B c (Tách ra t Ninh H i)

II.A

0,83

28,57

II.A

0,83

28,57

- Thành ph Vi t Trì

II.A

0,83

28,57

- Th xã Phú Th

II.A

0,83

28,57

- Huy n oan Hùng

I.A

0,55

23,17

- Huy n H Hoà ( Thanh Hòa)

I.A

0,55

23,17

- Huy n Lâm Thao ( Phong Châu)

II.A

0,83

28,57

- Huy n Phù Ninh ( Phong Châu)

II.A

0,83

28,57

- Huy n C m Khê (Sông Thao)

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tam Nông ( Tam Thanh)

II.B

0,95

30,12

- Huy n Thanh Ba ( Thanh Hòa)

I.A

0,55

23,17

- Huy n Thanh S n

I.A

0,55

23,17

- Huy n Thanh Thu ( Tam Thanh)

II.B

0,95

30,12

- Huy n Yên L p

I.A

0,55

23,17

- Thành ph Tuy Hoà

III.B

1,25

34,75

- Huy n

II.B

0,95

30,12

- Huy n Phú Hòa (Tách ra t th xã Tuy Hòa)

III.B

1,25

34,75

- Huy n Sông C u

III.B

1,25

34,75

- Huy n Sông Hinh

I.A

0,55

23,17

- Huy n S n Hoà

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tuy An

III.B

1,25

34,75

- Huy n Tuy Hoà

II.B
(III.B)

0,95

30,12

(1,25)

(34,75)

A DANH
- Huy n Yên Mô (Huy n Tam

VÙNG
p)

43. Ninh Thu n
- Thành ph

Phan Rang - Tháp Chàm

- Huy n Ninh Ph

c

- Huy n Thu n Nam (Tách ra t Ninh Ph

c)

44. Phú Th (V nh Phú)

45. Phú Yên

ng Xuân

280

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

III.B

1,25

34,75

- Huy n B Tr ch

I.A
(II.B)

0,55 (0,95)

23,17 (30,12)

0,55

23,17

- Huy n L Thu

I.A
(II.B,
III.B)

(0,95; 1,25)

(30,12 ; 34,75)

I.A

0,55

0,55

0,55

23,17

- Huy n Qu ng Ninh

I.A
(II.B,
III.B)

(0,95; 1,25)

(30,12 ; 34,75)

- Huy n Qu ng Tr ch

III.B

1,25

34,75

- Huy n Tuyên Hoá

II.B

0,95

30,12

- Thành ph Tam K

II.B

0,95

30,12

- Thành ph H i An

III.B

1,25

34,75

- Huy n B c Trà My (Trà My)

I.A

0,55

23,17

- Huy n Duy Xuyên

II.B

0,95

30,12

- Huy n

iL c

II.B

0,95

30,12

- Huy n

n Bàn

II.B

0,95

30,12

- Huy n ông Giang (Huy n Hiên)

I.A

0,55

23,17

- Huy n Hi p

c

II.B

0,95

30,12

- Huy n Nam Giang (Huy n Gi ng)

I.A

0,55

23,17

- Huy n Nam Trà My (Trà My)

I.A

0,55

23,17

III.B

1,25

34,75

I.A

0,55

23,17

- Huy n Qu S n

II.B

0,95

30,12

- Huy n Tây Giang (Huy n Hiên)

I.A

0,55

23,17

- Huy n Th ng Bình

III.B

1,25

34,75

- Huy n Tiên Ph

c

II.B

0,95

30,12

- Huy n Phú Ninh (tách ra t Tam K )

II.B

0,95

30,12

III.B

1,25

34,75

A DANH

VÙNG

46. Qu ng Bình
- Thành ph

ng H i

- Huy n Minh Hoá

47. Qu ng Nam (Qu ng Nam à N ng)

- Huy n Núi Thành
- Huy n Ph

cS n

48. Qu ng Ngãi
- Thành ph Qu ng Ngãi

281

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

I.A

0,55

23,17

- Huy n Bình S n

III.B

1,25

34,75

- Huy n

c Ph

III.B

1,25

34,75

- Huy n Lý S n

III.B

1,25

34,75

- Huy n Minh Long

II.B

0,95

30,12

- Huy n M

III.B

1,25

34,75

- Huy n Ngh a Hành

II.B

0,95

30,12

- Huy n S n Hà

I.A

0,55

23,17

- Huy n S n Tây (Tách ra t S n Hà)

I.A

0,55

23,17

- Huy n S n T nh

II.B

0,95

30,12

- Huy n Tây Trà (Tách tra t Trà B ng)

I.A

0,55

23,17

- Huy n Trà B ng

I.A

0,55

23,17

- Huy n T Ngh a

II.B

0,95

30,12

- Thành ph H Long (TX. Hòn Gai)

III.B

1,25

34,75

- Th xã C m Ph

III.B

1,25

34,75

- Th xã Móng Cái (H i Ninh)

III.B

1,25

34,75

- Th xã Uông Bí

II.B

0,95

30,12

- Huy n Ba Ch

II.B

0,95

30,12

- Huy n Bình Liêu

II.B

0,95

30,12

- Huy n Cô Tô

IV.B

1,55

38,61

- Huy n

III.B

1,25

34,75

- Huy n ông Tri u

II.B

0,95

30,12

- Huy n H i Hà (Qu ng Hà)

III.B

1,25

34,75

- Huy n H i Ninh

III.B

1,25

34,75

- Huy n Hoành B

II.B

0,95

30,12

- Huy n Tiên Yên

II.B

0,95

30,12

- Huy n Vân

IV.B

1,55

38,61

IV.B

1,55

38,61

- Th xã ông Hà

II.B

0,95

30,12

- Th xã Qu ng Tr

II.B

0,95

30,12

A DANH

VÙNG

- Huy n Ba T

c

49. Qu ng Ninh

m Hà (Qu ng Hà)

n ( C m Ph )

- Huy n Yên H ng
50. Qu ng Tr

282

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

II.B

0,95

30,12

I.A

0,55

23,17

- Huy n Gio Linh

II.B

0,95

30,12

- Huy n H i L ng

II.B

0,95

30,12

- Huy n H

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tri u Phong

III.B

1,25

34,75

- Huy n V nh Linh

II.B

0,95

30,12

- Huy n C n C

III.B

1,25

34,75

- Thành ph Sóc Tr ng

II.A

0,83

28,57

- Huy n Cù Lao Dung (tách ra t Long Phú)

II.A

0,83

28,57

- Huy n K Sách

II.A

0,83

28,57

- Huy n Long Phú

II.A

0,83

28,57

- Huy n M Tú

II.A

0,83

28,57

- Huy n M Xuyên

II.A

0,83

28,57

- Huy n Ngã N m (Tách ra t Th nh Tr )

II.A

0,83

28,57

- Huy n Th nh Tr

II.A

0,83

28,57

- Huy n V nh Châu

II.A

0,83

28,57

- Thành ph S n La

I.A

0,55

23,17

- Huy n B c Yên

I.A

0,55

23,17

- Huy n Mai S n

I.A

0,55

23,17

- Huy n M c Châu

I.A

0,55

23,17

- Huy n M

I.A

0,55

23,17

- Huy n Phù Yên

I.A

0,55

23,17

- Huy n Qu nh Nhai

I.A

0,55

23,17

- Huy n Sông Mã

I.A

0,55

23,17

- Huy n S p C p (Tách ra t huy n Sông Mã)

I.A

0,55

23,17

- Huy n Thu n Châu

I.A

0,55

23,17

- Huy n Yên Châu

I.A

0,55

23,17

I.A

0,55

23,17

A DANH

VÙNG

- Huy n Cam L
- Huy n a Krông ( Tách ra t H

ng Hoá)

ng Hoá

51. Sóc Tr ng

52. S n La

ng La

53. Tây Ninh
- Th xã Tây Ninh
283

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

A DANH

VÙNG

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

- Huy n B n C u

I.A

0,55

23,17

- Huy n Châu Thành

I.A

0,55

23,17

- Huy n D

I.A

0,55

23,17

- Huy n Gò D u

I.A

0,55

23,17

- Huy n Hoà Thành

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tân Biên

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tân Châu

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tr ng Bàng

I.A

0,55

23,17

- Thành ph Thái Bình

IV.B

1,55

38,61

- Huy n ông H ng

IV.B

1,55

38,61

- Huy n H ng Hà

IV.B

1,55

38,61

IV.B

1,55

38,61

- Huy n Qu nh Ph

IV.B

1,55

38,61

- Huy n Thái Thu

IV.B

1,55

38,61

- Huy n Ti n H i

IV.B

1,55

38,61

- Huy n V Th

IV.B

1,55

38,61

- Thành ph Thái Nguyên

II.B

0,95

30,12

- Th xã Sông Công

II.B

0,95

30,12

- Huy n

iT

II.A

0,83

28,57

- Huy n

nh Hoá

I.A

0,55

23,17

- Huy n

ng H

I.A

0,55

23,17

- Huy n Ph Yên

II.B

0,95

30,12

- Huy n Phú Bình

II.B

0,95

30,12

- Huy n Phú L

I.A

0,55

23,17

I.A

0,55

23,17

- Thành ph Thanh Hoá

III.B

1,25

34,75

- Th xã B m S n

IV.B

1,55

38,61

- Th xã S m S n

IV.B

1,55

38,61

II.B

0,95

30,12

ng Minh Châu

54. Thái Bình

- Huy n Ki n X

ng

55. Thái Nguyên (B c Thái)

ng

- Huy n Võ Nhai
56. Thanh Hóa

- Huy n Bá Th

c
284

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

A DANH

VÙNG

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

- Huy n C m Thu

II.B

0,95

30,12

- Huy n ông S n

III.B

1,25

34,75

- Huy n Hà Trung

III.B

1,25

34,75

- Huy n H u L c

IV.B

1,55

38,61

- Huy n Ho ng Hoá

IV.B

1,55

38,61

- Huy n Lang Chánh

II.B

0,95

30,12

- Huy n M

I.A

0,55

23,17

- Huy n Nga S n

IV.B

1,55

38,61

- Huy n Ng c L c

II.B

0,95

30,12

- Huy n Nh Thanh ( Tách ra t Nh Xuân)

II.B

0,95

30,12

- Huy n Nh Xuân

II.B

0,95

30,12

- Huy n Nông C ng

III.B

1,25

34,75

III.B

1,25

34,75

- Huy n Quan Hoá

I.A

0,55

23,17

- Huy n Quan S n (Tách ra t Quan Hóa)

I.A

0,55

23,17

- Huy n Th ch Thành

III.B

1,25

34,75

- Huy n Th Xuân

II.B

0,95

30,12

- Huy n Th

II.B

0,95

30,12

ng Lát

- Huy n Qu ng X

ng

ng Xuân

- Huy n Thi u Hoá ( G m
Yên)

ông S n và Tri u

1,25
III.B

34,75

- Huy n T nh Gia

III.B

1,25

34,75

- Huy n Tri u S n

II.B

0,95

30,12

- Huy n V nh L c

III.B

1,25

34,75

- Huy n Yên

III.B

1,25

34,75

- Thành ph Hu

II.B

0,95

30,12

- Huy n A L

I.A

0,55

23,17

nh

57. Th a Thiên - Hu

i

- Huy n H

ng Thu

II.B

0,95

30,12

- Huy n H

ng Trà

II.B

0,95

30,12

- Huy n Nam ông

I.A

0,55

23,17

- Huy n Phú L c

II.B

0,95

30,12

- Huy n Phú Vang

III.B

1,25

34,75

285

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

A DANH

VÙNG

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

- Huy n Phong

n

III.B

1,25

34,75

- Huy n Qu ng

n

III.B

1,25

34,75

- Thành ph M Tho

II.A

0,83

28,57

- Th xã Gò Công

II.A

0,83

28,57

- Huy n Cái Bè

II.A

0,83

28,57

- Huy n Cai L y

II.A

0,83

28,57

- Huy n Châu Thành

II.A

0,83

28,57

- Huy n Ch G o

II.A

0,83

28,57

- Huy n Gò Công ông

II.A

0,83

28,57

- Huy n Gò Công Tây

II.A

0,83

28,57

- Huy n Tân Ph
Thành)

II.A

58. Ti n Giang

c (Tách ra t Cai L y và Châu

0,83
28,57

59. Trà Vinh
- Th xã Trà Vinh

II.A

0,83

28,57

- Huy n Càng Long

II.A

0,83

28,57

- Huy n C u Kè

II.A

0,83

28,57

- Huy n C u Ngang

II.A

0,83

28,57

- Huy n Châu Thành

II.A

0,83

28,57

- Huy n Duyên H i

II.A

0,83

28,57

- Huy n Ti u C n

II.A

0,83

28,57

- Huy n Trà Cú

II.A

0,83

28,57

- Th xã Tuyên Quang

I.A

0,55

23,17

- Huy n Chiêm Hoá

I.A

0,55

23,17

- Huy n Hàm Yên

I.A

0,55

23,17

- Huy n Na Hang

I.A

0,55

23,17

I.A

0,55

23,17

I.A

0,55

23,17

- Th xã V nh Long

II.A

0,83

28,57

- Huy n Bình Minh

II.A

0,83

28,57

60. Tuyên Quang

- Huy n S n D

ng

- Huy n Yên S n
61. V nh Long

286

QCVN 02 : 2009/BXD
ng 4.1

Phân vùng áp l c gió theo

A DANH

VÙNG

a danh hành chính
W0 (kN/m2)

V0 (m/s)

3 giây, 20 n m

10 phút, 50 n m

- Huy n Long H

II.A

0,83

28,57

- Huy n Mang Thít

II.A

0,83

28,57

- Huy n Tam Bình

II.A

0,83

28,57

- Huy n Trà Ôn

II.A

0,83

28,57

- Huy n V ng Liêm

II.A

0,83

28,57

II.B

0,95

30,12

- Th xã Phúc Yên (tách ra t Huy n Mê Linh)

II.B

0,95

30,12

- Huy n Bình Xuyên (Tam

II.B

0,95

30,12

II.A

0,83

28,57

II.B

0,95

30,12

II.B

0,95

30,12

II.B

0,95

30,12

- Thành ph Yên Bái

I.A

0,55

23,17

- Th xã Ngh a L (Tách ra t Huy n V n Ch n)

I.A

0,55

23,17

- Huy n L c Yên

I.A

0,55

23,17

- Huy n Mù C ng Ch i

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tr m T u

I.A

0,55

23,17

- Huy n Tr n Yên

I.A

0,55

23,17

- Huy n V n Ch n

I.A

0,55

23,17

- Huy n V n Yên

I.A

0,55

23,17

- Huy n Yên Bình

I.A

0,55

23,17

62. V nh Phúc (V nh Phú)
- Thành ph

V nh Yên

o)

- Huy n L p Th ch
- Huy n Tam D

ng (Tam

- Huy n V nh T

ng

o)

- Huy n Yên L c
63. Yên Bái

ng 4.2

Áp l c gió t i các tr m quan tr c khí t

ng

o

Áp l c gió (3 giây) ng v i các chu k l p (KN/m2)

Tr n quan tr c
khí t

ng vùng núi và h i

5n m

10 n m

20 n m

50 n m

A. Vùng núi
1. An Khê

0,59

0,69

0,80

0,95

2. B c K n

0,67

0,78

0,90

1,07

3. B c S n

0,49

0,57

0,65

0,76

287