You are on page 1of 64

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) 2016

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) BAHASA MALAYSIA TAHUN 2
SK TELOK GELAM, DARO, SARAWAK.
MINGGU
/
TARIKH

1
4/1/2016

8/1/2016

TEMA / TAJUK

TEMA 1: KELUARGA
HARMONI
UNIT 1
TAJUK: Hari Keluarga
EMK:
Nilai murni, peraturan
sosiobudaya

STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk...

1.2 Mendengar, mengecam, dan
menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.
2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan
yang betul.

Pengisian Kurikulum:
Nilai: Kasih sayang,
tolong menolong
Ilmu: Pendidikan Moral
KBT:
KB - (Mengumpulkan
dan mengelaskan,
mengenalpasti,
menjanakan idea)
BCB- ( Bacaan intensif)
KP- (Muzik).

PANITIA MATEMATIK 2016

2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk...

1.2.6 Mendengar, memahami, dan
menyebut frasa, ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul dan
tepat.

2.2.1 Membaca dan memahami
perkataan dalam ayat tunggal yang
mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan bergabung
dengan sebutan yang betul.
2.2.2 Membaca dan memahami
frasa dalam ayat yang
mengandungi perkataan dua atau
tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang
betul.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata
dengan lancar, sebutan yang jelas,

CATATAN /
KOD
EVIDENS
PENTAKSIR
AN

Media: Buku teks,
komputer,radio

3.2 Menulis secara mekanis
berdasarkan bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.

Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata nama
Am
Kosa Kata:
Menjinjing, kusyen,
straw plastik, kereta,
beg pakaian

4.1 Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.

intonasi yang betul dan berjeda
3.2.4 Menulis pelbagai perkataan
dan frasa yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata,
diftong, vokal berganding, digraf
dan konsonan bergabung dengan
cara yang betul dan tulisan yang
kemas.

B1 DT1 E1
4.1.1 Menyebut seni kata lagu
dengan jelas melalui nyanyian
secara didik hibur.

5.1.1 Memahami dan menggunakan
kata nama am hidup manusia
dengan betul mengikut konteks.
2
11/1/201
6–
15/1/201
6

TEMA 1: KELUARGA
HARMONI
UNIT 1
TAJUK: Hari Keluarga
EMK:
Nilai murni, peraturan
sosiobudaya
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Kasih sayang,
tolong menolong
Ilmu: Pendidikan Moral

PANITIA MATEMATIK 2016

B1 DL1 E2

1.2 Mendengar, mengecam,
dan menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan
menyebut frasa, ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul dan
tepat.

2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan
yang betul.

2.2.1 Membaca dan memahami
perkataan dalam ayat tunggal yang
mengandungi dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan bergabung
dengan sebutan yang betul.
2.2.2 Membaca dan memahami

KBT:
KB - (Mengumpulkan
dan mengelaskan,
mengenalpasti,
menjanakan idea)
BCB- ( Bacaan intensif)
KP- (Muzik).
Media: Buku teks,
komputer,radio
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata nama
Am
Kosa Kata:
Menjinjing, kusyen,
straw plastik, kereta,
beg pakaian

2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
3.2 Menulis secara mekanis
berdasarkan bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.

frasa dalam ayat yang
mengandungi perkataan dua atau
tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang
betul.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata
dengan lancar, sebutan yang jelas,
intonasi yang betul dan berjeda
3.2.4 Menulis pelbagai perkataan
dan frasa yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata,
diftong, vokal berganding, digraf
dan konsonan bergabung dengan
cara yang betul dan tulisan yang
kemas.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu
dengan jelas melalui nyanyian
secara didik hibur.

5.1.1 Memahami dan menggunakan
kata nama am hidup manusia
dengan betul mengikut konteks.
3
18/1/201
6–
22/1/201

TEMA 1 : KELUARGA
HARMONI
UNIT 2
TAJUK: Hobi Mak Usu

PANITIA MATEMATIK 2016

1.2 Mendengar, mengecam, dan
menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan
menyebut frasa, ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul dan
tepat.

B1 DL1 E2

B1 DT1 E2
B1 DB1 E1

2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. vokal berganding. 5. diftong. menghubungkaitkan. Media: Buku teks. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Nilai murni. kemahiran bernilai tambah Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang. 3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. bacaan intensif ) KONTEKSTUALMengaplikasikan.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. diftong.2 Membaca dan memahami perkataan. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. Sue Ai Ling. 2. 2.2.3.( mendengar dengan berkesan. Hasnita.3 Mendengar. memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.6 EMK: Ilmu.1 Mendengar.2. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang B1 DT1 E1 .3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Maria.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 3. tolong menolong Ilmu: Kemahiran Hidup KBT: KB.(Mengenal pasti. Adam. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. mengumpulkan dan mengelaskan) BCB.2. 2. Baju PANITIA MATEMATIK 2016 1. 1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. vokal berganding.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. buku aktiviti Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama Am. Kata Nama Khas Kosa Kata: Mak Usu.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

Melayu kemas. 1. Kajian Masa Depan Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang. 2. tolong menolong. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA 4 25 / 1/2016 – 29 / 1/2016 TAJUK 1 – MENGGENALI PENGGUNA JALAN RAYA TEMA 1: KELUARGA HARMONI UNIT 3 TAJUK: Sepupu Adam 1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.7. memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.3.3. 2.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. bertanggung-jawab Ilmu: Kemahiran Hidup. 1. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.3 Mendengar. Dunia Sains KBT: KB. 1. mengenal pasti. .2 Mendengar. sebutan yang jelas.7 Pengguna jalan raya 5.(Menjanakan idea.1.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3 Mendengar.4. EMK: Ilmu.4 Bertutur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Nilai murni. menyusun mengikut urutan) PANITIA MATEMATIK 2016 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. intonasi yang betul dan berjeda.3. 1.

3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 2. Verbal linguistik KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan Media: Buku teks.2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.Interpersonal.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap .7 Pengguna jalan raya TAJUK 2 –MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERBEZA PANITIA MATEMATIK 2016 1. dan ayat dengan betul.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.3 Membina dan menulis perkataan.( mendengar dengan berkesan ) KP. -nya TEMA PKJR:UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA 2. frasa. B2 DL1 E1 5.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat 3. mereka. 3. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganti Nama Diri Kosa Kata: Sangkar. 5. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. buku aktiviti.BCB. 2.2.7.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. dia.4. 1. haiwan peliharaan.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1. 4. 3.

perjalanan.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. sebutan yang jelas. buku aktiviti. vokal berganding. 3. gambar. pembersih.(Mentafsir. iaitu abjad.3.5 1/2/2016 – 5/2/2016 TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 4 TAJUK: Jagalah kebersihan EMK: Nilai murni. intonasi yang betul dan berjeda. 1.2. dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. dan menyebut bunyi bahasa.2 Mendengar.4.( Bacaan intensif ) KP. 2. 1. Muzik KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. bertanggung-jawab Ilmu: Pendidikan Moral.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.6 Mendengar.4 Bertutur.5. 2. diftong. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. perkataan.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. suku kata. 2. mensintesis. dan menyebut frasa.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2. menjanakan idea. Peraturan Sosiobudaya Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.Interpersonal. Pendidikan Kesihatan KBT: KB. . menghubungkaitkan) BCB. memahami. mengecam. Mengenal pasti. frasa dan ayat dengan betul. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1. radio PANITIA MATEMATIK 2016 1. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.

Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata Kerja
Tunggal

3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat
betul.

Kosa Kata:
Telapak tangan, cuci,
gembira, ada, balik,
mandi,

4.1 Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.

TEMA PKJR:UNIT 1
PELBAGAI PENGGUNA
JALAN RAYA

7.2 Prosedur yang selamat
untuk melintas.

3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan
betul dan kemas.
B1 DT1 E1
3.3.1 Membina dan menulis
perkataan dan frasa dengan cara
yang betul dan kemas.
4.1.2 Memahami dan menyatakan
maksud perkataan dalam seni kata
lagu melalui nyanyian dan gerak
laku secara didik hibur.
5.1.4 Memahami dan menggunakan
kata kerja tunggal dengan betul
mengikut konteks.

7.2.2 Mengetahui lima langkah
untuk menyempurnakan tugas
melintas dengan selamat.

TAJUK 3:SEMUA
ORANG PEJALAN KAKI

7.2.3 Menggambarkan prosedur
melintas dengan selamat dan
menerangkan setiap langkah.

6
8/2/2016

TEMA 2: SIHAT DAN
CERDAS
UNIT 4

PANITIA MATEMATIK 2016

1.2 Mendengar, mengecam, dan
menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan
menyebut frasa, ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul dan
tepat.

B1 DT1 E3
B1 DL1 E1

12/2/201
6

TAJUK: Jagalah
kebersihan
EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Bekerjasama,
pembersih,
bertanggung-jawab
Ilmu: Pendidikan Moral,
Pendidikan Kesihatan
KBT:
KB- (Mentafsir,
Mengenal pasti,
mensintesis,
menjanakan idea,
menghubungkaitkan)
BCB- ( Bacaan intensif )
KP- Interpersonal, Muzik
KONTEKSTUALMenghubungkaitkan

Media: Buku teks, buku
aktiviti, gambar, radio
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata Kerja
Tunggal
PANITIA MATEMATIK 2016

1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

1.4.1 Berbual tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk yang
betul dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat ayat penyata
dengan lancar, sebutan yang jelas,
intonasi yang betul dan berjeda.

2.5 Membaca dan menaakul
untuk memindahkan maklumat
yang terdapat dalam pelbagai
bahan.

2.5.1 Membaca dan memahami
bahan grafik yang mempunyai
perkataan dengan betul.

3.2 Menulis secara mekanis
berdasarkan bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.

3.2.4 Menulis pelbagai perkataan
dan frasa yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata,
diftong, vokal berganding, digraf
dan konsonan bergabung dengan
cara yang betul dan tulisan yang
kemas.

3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.
4.1 Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui

3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan
betul dan kemas.
3.3.1 Membina dan menulis
perkataan dan frasa dengan cara
yang betul dan kemas.

Kosa Kata:
Telapak tangan, cuci,
gembira, ada, balik,
mandi,

nyanyian secara didik hibur.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.
1.7 Pengguna jalan raya

TEMA PKJR:UNIT 1
PELBAGAI PENGGUNA
JALAN RAYA

15/2/201
6–
19/2/201
6

TEMA 2: SIHAT DAN
CERDAS
UNIT 5
TAJUK: Kantin Saya
Bersih
EMK:
Nilai murni, Peraturan
Sosiobudaya
Pengisian Kurikulum:
Nilai: Tolong-menolong,
bertanggung-jawab
Ilmu: Pendidikan Moral

PANITIA MATEMATIK 2016

5.1.4 Memahami dan menggunakan
kata kerja tunggal dengan betul
mengikut konteks.
1.7.2 Memahami bahawa semua
pengguna jalan raya ialah pejalan
kaki pada suatu masa dalam setiap
perjalanan, dan kemahiran sebagai
pejalan kaki adalah penting.

TAJUK 4:BERJALAN
DENGAN SELAMAT DI
TEMPAT LETAK
KERETA
7

4.1.2 Memahami dan menyatakan
maksud perkataan dalam seni kata
lagu melalui nyanyian dan gerak
laku secara didik hibur.

1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu
perkara menggunakan kata
panggilan dengan tepat bagi
keluarga bukan kalangan keluarga
asas dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan
yang betul.

2.2.2 Membaca dan memahami
frasa dalam ayat yang
mengandungi perkataan dua atau
tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang
betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan lancar,

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis

1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. ayat dengan lancar.KBT: KB. 3. 3. Interpersonal.2.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1. TAJUK 1 –PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 8 22/2/201 6– 26/2/201 6 TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 6 TAJUK: Makanan Bersih dan Berkhasiat PANITIA MATEMATIK 2016 1. merdu. Kosa Kata: Tampan.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya. masam. . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.(menjanakan idea.3. kelat.( Perbincangan ) KP.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. Media: gambar.4 Bertutur.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. wangi TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3 Membina dan menulis perkataan.Verbal linguistik. 5.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. mengenal pasti. 3. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif 5. frasa.1. dan ayat dengan betul.4. 1. radio 3. Kinestetik sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3. membuat urutan) BCB.

5.3. frasa. PANITIA MATEMATIK 2016 2.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 4. 4. vitamin. Interpersonal KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks.3. Mengenal pasti) BCB. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.2. 3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. dan ayat dengan betul 3. 5. buku aktiviti.Verbal linguistik.EMK: Nilai murni. Pendidikan Kesihatan KBT: KB. Kata Ganti Nama Diri Kosa Kata: Mereka.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.3 Membina dan menulis perkataan.5 Memahami dan menggunakan B2 DT1 E1 B2 DT1 E2 . pedas. vokal berganding .1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. masam. Peraturan Sosiobudaya. 3.( Bacaan intensif.(Mengkonsepsikan. Kecerdasan Pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolonh-menolong. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.2. hormatmenghormati Ilmu: Dunia Sains.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3. 2. diftong.1.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. ulam. 3.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.2 Membaca dan memahami perkataan.2. ) KP. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif. rajin. manis. 5.

3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki.5.2 Membaca dan memahami perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. EMK: Nilai murni.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. 1.pedas. 2. mengamalkan gaya hidup sihat.1. Pendidikan Kesihatan KBT: PANITIA MATEMATIK 2016 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. penumpang. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan 3.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Kecerdasan Pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati. Ilmu: Pendidikan Jasmani. penunggang. TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 1. pemandu.4 Bertutur. 2. 3. 1.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku . TAJUK 2:AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA 9 29/2/201 6– 4/3/201 6 TEMA 2: SIHAT DAN CERDAS UNIT 7 TAJUK: Bersenam Menyihatkan Badan 1. penunggang basikal.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2. Peraturan Sosiobudaya. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4.

2. vokal berganding. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. frasa. vokal berganding . 2.3. 2. garau.4. tegap.(Bacaan intensif) KP.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan . meriah. rancak. Mentafsir) BCB.(Menjanakan idea.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3. muzik. 3.KB. diftong. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2.6. 2.Interpersonal KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan KONTEKSTUALMenghubungkaitkan Media: Buku teks.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. bangku.2 Membaca.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. dan ayat dengan betul. 2. radio.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. gelung rotan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Adjektif Kosa Kata: Redup. .2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 3. 5. gembira yang betul. buku aktiviti.3. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. kata.3 Membina dan menulis perkataan.5.1 Memahami dan PANITIA MATEMATIK 2016 3.

1. 5.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya.1.menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 10 UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 7/3/2016 – 11/3/201 6 11 14/3/201 6– 18/3/201 6 12 21/3/201 6– 25/3/201 6 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 8 TAJUK: Jiranku Mesra EMK: PANITIA MATEMATIK 2016 1. . undang-undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka. TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 3:KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU 3.4. betul berdasarkan soalan.4 Bertutur.1. 3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

(Menjanakan idea.3. 3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3. membuat keputusan) KP.3 Membina dan menulis perkataan. 3. frasa. buku aktiviti Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Hubung Kosa Kata: Bertegur sapa. 2. 1.1 Mengujarkan dialog dengan B2 DB1 E1 B3 DL1 E2 . membuat urutan. jiran.2 Membaca dan memahami perkataan. atau. 3. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. tolong-menolong. 4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. riadah PANITIA MATEMATIK 2016 1.5. mengenal pasti.3.3.2. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.Verbal linguistik. tetapi.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. vokal berganding . kerana. 3. Interpersonal KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan Media: Buku teks. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati. sambil.Nilai murni. diftong. peramah. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. dan ayat dengan betul. 2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. penyayang Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB.4.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. Peraturan Sosiobudaya.

6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. TEMA PKJR:UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 4:PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 13 28/3/201 6 – 1/4/2016 TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 8 TAJUK: Jiranku Mesra EMK: Nilai murni.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. tolong-menolong. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati.4.2 Membaca dan memahami perkataan.5. Peraturan Sosiobudaya. 3. 5. sebutan yang betul. 1.4. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1. . frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Bertutur.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 1. 3.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya. penyayang Ilmu: Pendidikan Moral PANITIA MATEMATIK 2016 5. 2. peramah. 1.

1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Membina dan menulis perkataan.KBT: KB. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur. 1. vokal berganding .3. riadah PANITIA MATEMATIK 2016 3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Interpersonal KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan 2. 4. 5. 1. TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA.1 Memahami bahawa tanda jalan.4. Media: Buku teks.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. tetapi. diftong. 3. 3.3. buku aktiviti.4 Isyarat jalan raya. penenda jalan dn isyarat B3 DB1 E1 B4 DL1 E1 .1. frasa.3. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. membuat keputusan) KP.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.3.(Menjanakan idea. dan ayat dengan betul. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.Verbal linguistik. atau.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Hubung Kosa Kata: Bertegur sapa. membuat urutan.4. kerana. 5. jiran.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. tanda jalan dan isyarat trafik 4. ISYARAT DAN 2.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. sambil. mengenal pasti.

2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 2.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.2 Membaca dan memahami perkataan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. Baik hati Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB. TAJUK 1:KENALI PAPAN TANDA.PENANDA JALAN trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.4.(Membuat urutan. Jujur. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul .2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3. Peraturan Sosiobudaya. 2. Mengenal pasti) BCB. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 14 4/4/2016 – 8/4/2016 TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 9 TAJUK: Jiran Sepakat EMK: Nilai murni. 1.Mendengar dengan berkesan. Hormatmenghormati. Membuat keputusan.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.2. 2. bacaan PANITIA MATEMATIK 2016 1. 1.5.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. diftong. 2. Mengitlak. vokal berganding. Prihatin. 2. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 5.1 Memahami bahawa tanda jalan.4.4.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks 1. tanda jalan dan isyarat trafik 2. dapur TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Kaunter.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat.4. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 3.intensif Media: Buku teks. dan ayat dengan betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. TAJUK 2:KATEGORI PAPAN TANDA JALAN 1. frasa.3.1.2 Menceritakan sesuatu perkara B3 DL1 E3 .5. 3. jiran. 3. buku aktiviti. polis.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. 3.4 Isyarat jalan raya. 15 TEMA 3: SEMANGAT PANITIA MATEMATIK 2016 1. kereta.4. 5.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3 Membina dan menulis perkataan.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 1. 1.4 Menulis imlak dengan tepat.5 Bercerita dan menceritakan 1.

(Membuat urutan. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Membuat keputusan. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya 3.3. .3. 2.4. 3. frasa. sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. dan ayat dengan betul. 3. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.4. Peraturan Sosiobudaya. vokal berganding.3 Membina dan menulis perkataan.4 Menulis imlak dengan tepat. Jujur. Mengitlak. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2. bacaan intensif Media: Buku teks. buku aktiviti.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2. Mengenal pasti) BCB. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. yang didengar dengan tepat. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.Mendengar dengan berkesan. diftong. Hormatmenghormati. 2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.PERPADUAN 11/4/201 6– 15/4/201 6 UNIT 9 TAJUK: Jiran Sepakat EMK: Nilai murni. Prihatin.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.2. Kosa Kata: PANITIA MATEMATIK 2016 2. Baik hati Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB. 2.

4. 5. tanda jalan dan isyarat trafik TAJUK 3: AMBIL LANGKAH BIJAK 3. dan menyebut frasa. ayat tunggal dan . ISYARAT DAN PENANDA JALAN 5. 1.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. Peraturan PANITIA MATEMATIK 2016 1. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan.6.4.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1. 1.1 Memahami bahawa tanda jalan.4.4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Bagaimana. mana. memahami.4 Isyarat jalan raya. di mana TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA.6 Mendengar. apa. 1. 1.2 Mendengar. 16 18/4/201 6– 22/4/201 6 TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 10 TAJUK: Semangat kerjasama EMK: Nilai murni.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.Kaunter. 1.1.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.2.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks 1. mengapa.

Muzik.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. buku aktiviti.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4. dan ayat dengan betul. frasa dan ayat dengan betul. perkataan. penyayang. Media: Buku teks. dan menyebut bunyi bahasa. vokal berganding. 3. PANITIA MATEMATIK 2016 ayat majmuk dengan betul dan tepat. frasa. iaitu abjad.Sosiobudaya. carta. Mengenal pasti. 2. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. suku kata. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. komputer. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2. .5.2 Membaca dan memahami perkataan.3 Membina dan menulis perkataan.3.Bacaan luncuran.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. Mendengar dengan berkesan KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan menjelaskan KP.(Menjanakan idea. 3. 2.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata. diftong.2. 2. 2. kamus mengecam. 2. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Poster.4. pemurah Ilmu: Pendidikan Muzik KBT: KB.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul 3.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. Jujur. Menilai) BCB.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.

6.4 Isyarat jalan raya.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. ISYARAT DAN PENANDA JALAN 4.4. 1. 1. Peraturan Sosiobudaya.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 1. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan 2. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. 2.TEMA PKJR:UNIT 3 PAPAN TANDA.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 1. 17 25/4/201 6– 29/4/201 6 TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 11 TAJUK: Sambutan Hari Kanak-kanak EMK: Nilai murni.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Memahami bahawa tanda jalan. 1. aktif PANITIA MATEMATIK 2016 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. tanda jalan dan isyarat trafik TAJUK 4:JOM.4.4.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur. JALANJALAN 4. Hormat-menghormati.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan .

Membandingkan dan membezakan. nenek. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan.5. buku aktiviti.5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. dalam bahan multimedia dengan tepat. Verbal-linguistik Media: Buku teks. Mengenal pasti.5. Mengitlak. dan ayat dengan betul. 2. 3.3. Membuat pilihan) BCB. KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan menjelaskan KP – Interpersonal. Menganalisis. KBT: KB. intonasi yang jelas.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3.2 Membaca. cermin mata 4.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 2.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. frasa. 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.Ilmu: Pendidikan Jasmani. Oktober.3 Membaca.4. tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.Mencatat nota.3 Membina dan menulis perkataan . . diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.(Membuat rumusan. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 4. 2. Kosa Kata: Bola sepak. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. PANITIA MATEMATIK 2016 3. B3 DL1 E1 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan awalan 3.

4 Bertutur.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 4. 2. PANITIA MATEMATIK 2016 1. Hormat-menghormati. 1.3 Darjah penglihatan 2.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan . berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. aktif Ilmu: Pendidikan Jasmani.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.4.TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 1:BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 5. 1.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 18 2/5/2016 – 6/5/201 6 TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN UNIT 11 TAJUK: Sambutan Hari Kanak-kanak EMK: Nilai murni.4 Membaca dan memahami maklu9mat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons 2. .1.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4. 1. 2.6.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.3.4. Peraturan Sosiobudaya. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

5. Oktober. Mengenal pasti. nenek. Mengitlak. Membuat pilihan BCB. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan. 2.(membuat rumusan. TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI 5.2.dengan betul. Membandingkan dan membezakan. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan awalan 2. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. Menganalisis. diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5. PANITIA MATEMATIK 2016 2. Verbal-linguistik Media: Buku teks.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. KBT: KB. 3. 3.3.1 Memahami dan menggunakan B4 DL1 E2 .5. dan ayat dengan betul. 3.Mencatat nota.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3. 3. frasa. intonasi yang jelas.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2. Kosa Kata: Bola sepak. KONSTRUKTIVISME Menerangkan dan menjelaskan KP – Interpersonal.5.2 Membaca.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. cermin mata 4.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.3 Membaca.3 Membina dan menulis perkataan.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. buku aktiviti.4.

3 Mendengar. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi 1. 1.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.JALAN RAYA 2. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Mendengar.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. EMK: Nilai murni.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas .3. kreativiti dan inovasi.3. Peraturan Sosiobudaya. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1. TolongPANITIA MATEMATIK 2016 4. 19 9/5/2016 – 13/5/201 6 TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 12 TAJUK: Kraf Tangan 1. memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU 4. 1.3 Darjah penglihatan imbuhan awalan .6.1.3.6.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila Pengisian Kurikulum: Nilai: Kreatif. 4.

Labu Sayong.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. iklan. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan akhiran Kosa Kata: Manik. frasa. buku aktiviti.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. Menyusun maklumat.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. tembikar.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2. garisan PANITIA MATEMATIK 2016 2. 2. 2. carta gambar.5. dan ayat dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3. 2. 3. diksi.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas 3.5.3 Membina dan menulis perkataan. 3. 3.6. Menghubungkaitkan.4. 3. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. Bekerjasama Ilmu: Dunia Seni Visual KBT: KB.menolong. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.(Menjanakan idea. bunga. KONSTRUKTIVISME Mengembangkan idea KP – Interpersonal secara bertatasusila.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.4.Mencatat nota KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan.3 Membaca.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. . Media: Buku teks. Mengenal pasti) BCB.

3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan .1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan perabot jalan raya. 1.3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan . 20 16/5/201 6– 20/5/201 6 TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 13 TAJUK: Permainan Tradisional EMK: PANITIA MATEMATIK 2016 1.TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 3:PERABOT JALAN 5.3.3. 4.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.1. 2.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.2.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.6.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.6. 2.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal. 5.3 Perabot jalan raya 1. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3 Darjah penglihatan 1.

frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.2 Membaca. 2.5. 3. Bola Raga. dan ayat dengan betul. 2.6. 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2. Peraturan Sosiobudaya.6.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3 Membina dan menulis perkataan. 3.Mencatat maklumat KP – Interpersonal Media: Buku teks.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam 5. keselamatan Ilmu: Pendidikan Jasmani KBT: KB(Menghubungkaitkan. Menjanakan idea. 2. buku aktiviti. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai .5. Rampanau.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas 3. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 2. frasa.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Jujur. Membuat keputusan) BCB.2.Nilai murni. timangan PANITIA MATEMATIK 2016 tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. Kecergasan pelbagai Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan . congkak Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan apitan Kosa Kata: Tradisional. diksi.3. 5.

1. 4.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas keselamatan mereka. 21 23/5/201 6– 27/5/201 6 22 30/5/201 6– 3/6/2016 23 6/6/2016 – 10/6/201 6 PANITIA MATEMATIK 2016 UJIAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN . TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN 4. konteks.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.3.pelbagai situasi dengan betul.3. TEMA PKJR:UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA 2.3 Darjah penglihatan 4.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 2.

5 Mencatat maklumat yang 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.4 Menulis imlak dengan tepat.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3. Mengingat KONSTRUKTIVISME Mengembangkan idea PANITIA MATEMATIK 2016 1.5. 1. bersikap terbuka.(Mentafsir. 3.1 Mencatat maklumat penting . 2. Pendidikan Sivik KBT: KB. intonasi yang betul dan berjeda.4. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. Menjanakan idea.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. rajin Ilmu: Pendidikan Sains.5.3. Mengenal pasti) BCB. 2. Membandingkan dan membezakan. sebutan yang jelas.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. 1. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Hormatmenghormati. 3. 2. 2.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Peraturan Sosiobudaya.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.Bacaan intensif.24 13/6/201 6– 17/6/201 6 TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 14 TAJUK: Makanan Tradisional EMK: Nilai murni.7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menulis cepat. Kemahiran Hidup. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.4.

1. Kosa Kata: Ambuyat. buku aktiviti.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. acuan.7. . 1.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 1. biji teratai 1. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas. Kewarganegaraan PANITIA MATEMATIK 2016 1.1. 7. dengan betul daripada pelbagai sumber.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara 1.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas 7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa:Ayat majmuk. 3. Kuih Bakul. Baulu.1 Jenis-jenis jalan raya TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA 25 20/6/201 6– 24/6/201 6 TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 15 TAJUK: Warisan Kita EMK: Nilai murni. 1.1. melekit.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5.7. Ayat tanya betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Kuih Bulan.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.KP – Interpersonal Media: Buku teks.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Peraturan Sosiobudaya. 3.

3. bersemangat. 2. perigi.6.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.(Menaakul.3. Ceongsam.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 4. nyayian.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata ganda. Bertanggungjawab. 2. Ayat majmuk Kosa Kata: Kompang. berani Ilmu: Pendidikan Sivik. gambar.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 2. Pendidikan Muzik KBT: KB.6. Menghubungkaitkan.6.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. telefon.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.3 Membina dan menulis perkataan. . setem PANITIA MATEMATIK 2016 2.2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif 3. Mengenal pasti. 3.3. 4.5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 3. Menjanakan idea) BCB. dan ayat dengan betul. Media: Buku teks.Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama. buku aktiviti. Samfu. 3.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. frasa.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 2.

1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.2.3. 5. PANITIA MATEMATIK 2016 semasa bercerita secara didik hibur.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2. 2. 5. Menghubungkaitkan. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: Nilai: Bekerjasama.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk .5. 2.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1. 7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 7.6. 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.7. berani Ilmu: Pendidikan Sivik.5. Mengenal pasti. bersemangat. Peraturan Sosiobudaya.TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS 26 27/6/201 6 – 1/7/201 6 TEMA 4: SENI DAN BUDAYA UNIT 15 TAJUK: Warisan Kita EMK: Nilai murni.(Menaakul. Bertanggungjawab.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Pendidikan Muzik KBT: KB.6.

perigi. 4. 1.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. 3. 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 7.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.2.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 1.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 5.2. telefon.3 Mendengar.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. setem TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 3:MENCARI PETUNJUK 3. Ceongsam. 7.3. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 27 TEMA 5: PETANI PANITIA MATEMATIK 2016 3. frasa. barang maujud Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata ganda.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.Menjanakan idea) BCB.3 Membina dan menulis perkataan.1 Mendengar.6.2. memahami dan 3. Media: Buku teks.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. dan ayat dengan betul.3. 4. Samfu. buku aktiviti.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. Ayat majmuk Kosa Kata: Kompang. 5.3. nyayian. memahami dan .

4.4 Menulis imlak dengan tepat. Kecerdasan pelbagai. gigih berusaha.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Mencatat nota. Pendidikan Sains KBT: KB.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 3. sebutan yang jelas. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.7. 2. 2.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Peraturan Sosiobudaya. memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.3.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. 2. intonasi yang betul dan berjeda.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.6. 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 2.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif B4 DB1 E1 . Pengisian Kurikulum: Nilai:Rajin. Mengenal pasti) BCB.MODEN 4/7/2016 – 8/7/2016 UNIT 16 TAJUK: Kebun Sekolahku EMK: Nilai murni.3.(Membuat urutan. 3. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata PANITIA MATEMATIK 2016 memberi respons terhadap sesuatu arahan. pemurah Ilmu: Kemahiran Hidup. buku aktiviti. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Media: Buku teks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.Mendengar dengan berkesan. 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2. 3.

2 Prosedur yang selamat untuk melintas.2. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. Kewarganegaraan Pengisian Kurikulum: PANITIA MATEMATIK 2016 1.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.3.Kosa Kata: Jagung.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. bayam.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi TEMA PKJR:UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS 7. sebutan yang jelas.3 Mendengar. 2. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan . baja organik.2. 2. 2. TAJUK 4 :PEMERHATIAN LALU LINTAS 28 11/7/201 6– 15/7/201 6 TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 17 TAJUK: Dusun Pak Long EMK: Nilai murni. 1.3. keledek. kangkung. 5. intonasi yang betul dan berjeda. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.4.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 2. motivasi 4. B2 DT1 E3 4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3. lobak.2 Mendengar. FN + FK. 7.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan secara separa terkawal dengan betul. Peraturan Sosiobudaya. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

dan ayat dengan betul. cangkul. harum.Mendengar dengan berkesan.3 Membina dan menulis perkataan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.2.2 Penggunaan alat penahan TAJUK 1: PANITIA MATEMATIK 2016 dalam bahan multimedia dengan tepat. 3. KBT: KB. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Tanda baca. frasa. akar tunjang.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan 3. 6.(Menjanakan idea.Nilai: Bekerjasama. 2. Jujur. Media: Buku teks. Kosa Kata: Dusun.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 6. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan 2.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca 5. poster 3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. FN + FK. penyayang.4. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. Ayat Penyata.8.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. baja 5. 6. pemurah Ilmu: Pendidikan Muzik.1. Kata Kerja 3. bakul. buku aktiviti.4.3. Mengenal pasti) BCB.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. TEMA PKJR:UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB 6.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang- .

2. 1.3 Mendengar.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. bersyukur. 10. Peraturan Sosiobudaya. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. jujur Ilmu: Dunia Sains dan Teknologi. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Rajin berusaha. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.3. Kemahiran Hidup KBT: PANITIA MATEMATIK 2016 1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1. 2. 29 18/7/201 6– 22/7/201 6 TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 18 TAJUK: Ternakan 1.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. sebutan yang jelas.3.3. intonasi yang betul dan berjeda. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Mendengar. EMK: Nilai murni. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. .1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 Mendengar.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. pemurah. 6. 10.TALI PINGGANG KELEDAR undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.

3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. buku aktiviti.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang.4. 3.1. 6.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.6 Menerangkan akibat kepada PANITIA MATEMATIK 2016 . B3 DT1 E1 3.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks. Mengenal pasti) BCB.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 2. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 6. Membuat urutan.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undangundang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab.8. lembut.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. rimbun TEMA PKJR:UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2:MENJADI PENUMPANG YANG BERTANGGUNGJAWAB 6.2. Ayat Penyata. urutan. risalah.2 Penggunaan alat penahan 2. 6. FN + FK. 5.KB.(Menjanakan idea. 5. Menganalisis. Kosa Kata: Pejal.2. Kata Adjektif 2.4. 6.3.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. carta gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Tanda baca.

Menganalisis. intonasi yang betul dan berjeda.6.4. 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. 2. peraturan sosiobudaya.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.1. sebutan yang jelas.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.4.4 Bertutur. kreatif Ilmu: DST. 1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Membandingkan dan membezakan. 10. kreatif dan inovatif Pengisian Kurikulum: Nilai: kebersihan.Bacaan intensif.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.10. 2. 2. Mencatat maklumat PANITIA MATEMATIK 2016 1.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 30 25/7/201 6– 29/7/201 6 TEMA 5: PETANI MODEN UNIT 19 TAJUK: Hasil Laut EMK: Ilmu.6 Membaca pelbagai bahan 2.) BCB.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. Mengenal pasti.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2.2 Membaca dan memahami perkataan. kegigihan. Mensistesis. 2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk . 2. Kemahiran Hidup KBT: KB.(Menjanakan idea.

sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. frasa. keropok lekor.3. protein.3 Membina dan menulis perkataan. 3. enak.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.2. 4. sagu. TEMA PKJR:UNIT 7 MENJADI PENGGUNA PANITIA MATEMATIK 2016 didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Majmuk. buku aktiviti. vitamin.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 3.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.4. Ayat Penyata. dan ayat dengan betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5. Naturalis Media: Buku teks.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. FN + FK. sate 3.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3. 4.3. Kata Sendi Nama 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 5. 5. B4 DT1 E1 . Kosa Kata: Ikan bilis. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3. 3.KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal. produk.4.

kreatif dan inovatif. 1. EMK: Ilmu.6.4 Bertutur. . 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber UNIT 24 TAJUK: Jalur Gemilang PANITIA MATEMATIK 2016 2. kajian masa depan.2.4. 1. 31 1/8/2016 – 5/8/2016 TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA 1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. Cintakan negara.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. TAJUK 1:PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1.JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.6.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. Hormat- 2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5.2 Membaca dan memahami perkataan.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 2. bersemangat Ilmu: DSV. 3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 5. 2.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. merdeka. 3. Mengenal pasti.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Pendidikan Muzik KBT: KB.1. 3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .5. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.7. Menaakul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.2 Membaca.5. 3. 4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2. 5.Menjanakan idea. dan ayat dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.3. tentera TEMA PKJR:UNIT 7 MENJADI PENGGUNA PANITIA MATEMATIK 2016 dengan sebutan yang betul. Mengitlak BCB. Menyusun maklumat. buku aktiviti.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3 Membina dan menulis perkataan. perarakan.6. frasa. Muzik Media: Buku teks.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 2.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 2. .menghormati.Menulis maklumat KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. bendera Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan Awalan Kosa Kata: Jalur Gemilang.

3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. 1. 32 8/8/2016 – 12/8/201 6 TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 25 TAJUK: Bahasa Kita EMK: Ilmu. Hormatmenghormati.2. bersemangat Ilmu: DSV KBT: PANITIA MATEMATIK 2016 1. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin.6.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan 2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan .3. Kreatif dan inovatif.2 Membaca dan memahami perkataan.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. Pembelajaran Konstruktivisme.4 Bertutur. 2. Cintakan negara.4. 2. intonasi yang betul dan berjeda.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. sebutan yang jelas. 2.4.JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1.6. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. TAJUK 2:BERHEMAH DI JALAN RAYA 1. 2. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.

7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas PANITIA MATEMATIK 2016 4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.8. 5. . buku aktiviti. cipta.1. mengaplikasikan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Media: Buku teks. logo sekolah 2. Kosa Kata: Logo. restoran 3.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. obor.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganda Penuh 3. tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.Mengenal pasti BCB.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya. melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat. 7.KB. 5.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki 7. syabas. 2. TEMA PKJR:UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 1:MELINTAS DENGAN SELAMAT 4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan. Warna.2. 3.2.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan.6.

2. Kreatif dan inovatif.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 33 15/8/201 6– 19/8/201 6 TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 26 TAJUK: Negara Kita EMK: Ilmu.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.7.1. 7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. Hormatmenghormati. 1. 1.1.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. .1.5.3. 7. Cintakan negara.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. bersemangat Ilmu: DSV. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2. Pendidikan PANITIA MATEMATIK 2016 1. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.7. Pembelajaran Konstruktivisme. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.

rukun.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. takhta. 7. 4. lirik lagu negaraku.3. Menganalisis BCB. buku aktiviti. muzium. negeri.2 Mengetahui lima langkah PANITIA MATEMATIK 2016 B5 DL1 E2 B5 DB1 E1 . diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. bebas TEMA PKJR:UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 2:LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT 3. 5.2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2. diftong.3. vokal berganding .7. 3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan enggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas 3. 3.Mengenal pasti. dan ayat dengan betul. intonasi yang jelas. 3.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.2.Verbal-linguistik Media: Buku teks. frasa.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Kerja Kosa Kata: Lawatan.Perbincangan KONTEKSTUAL – Mengaplikasikan KP. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Menjanakan idea. 7.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 5. 4.3 Membina dan menulis perkataan.Muzik KBT: KB.

1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 34 22/8/201 6– 26/8/201 6 TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 27 TAJUK: Lambang Negara EMK: Ilmu. sebutan yang . 1. 1.2. Pembelajaran Konstruktivisme. Hormatmenghormati. Kreatif dan inovatif.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. bersemangat Ilmu: DSV. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.7. 7. 2. 7.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.5.2.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.3. Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. Kemahiran Hidup KBT: PANITIA MATEMATIK 2016 1. Cintakan negara. 1.

Menganalisis BCB.5.4.KB.1 Melafazkan dan memahami .2 Membaca.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.8. 2. 2. buku aktiviti.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.Verbal-linguistik Media: Buku teks. dan ayat dengan betul.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.4. 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3. Perbincangan KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP.3 Membina dan menulis perkataan. masjid.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. risalah. 3. 4. 2. Kosa Kata: Lambang.Bacaan intensif.3. jingga 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.Menjanakan idea. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. gambar lambang negara Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3. keris. tengkolok.5. PANITIA MATEMATIK 2016 jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. frasa.6. 3.

5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.Menjanakan idea.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. bekerjasama Ilmu: DSV. 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 2.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2. kreatif. Menaakul. . 5. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. diftong.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. 2.2.6.5. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. kegigihan.5. 1.4. Pengisian Kurikulum: Nilai: kebersihan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. vokal berganding. 35 29/8/201 6 – 2/9/201 6 TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 20 TAJUK: Hari Jualan Sekolahku EMK: Ilmu. 1.2 Membaca dan memahami perkataan. peraturan sosiobudaya. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Mengenal pasti PANITIA MATEMATIK 2016 1.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Kemahiran Hidup KBT: KB. kreatif dan inovatif.

Bacaan intensif. buku aktiviti. 3. 3.5. traktor. jualan. 3.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. diftong.3 Membina dan menulis perkataan. 3. frasa.2. 36 5/9/2016 – 9/9/201 6 37 12/9/201 6– 16/9/201 6 PANITIA MATEMATIK 2016 UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 2 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 . 5. Bacaan imbasan KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Verbal-linguistik Media: Buku teks. Mencatat maklumat. treler.3. 3. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganda Penuh Kosa Kata: Berniaga. poster. bendera bahan. dan ayat dengan betul. tugas. vokal berganding. 5. 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.BCB. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

4 Bertutur.3.5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Menaakul. buku aktiviti.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.5. EMK: Ilmu. Pengisian Kurikulum: Nilai: Tolong-menolong. 5. 3. Bacaan intensif KONTEKSTUAL – Menghubungkaitkan KP – Interpersonal Media: Buku teks. peraturan sosiobudaya.Mencatat nota. 5. rajin Ilmu: DSV. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. diksi.38 19/9/201 6– 23/9/201 6 TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 21 TAJUK: Kedai Cenderamata 1. TMK 2. kreatif.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. Membandingkan dan membezakan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 1. 3.3. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.4. gambar PANITIA MATEMATIK 2016 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. kegigihan. Kemahiran Hidup 2.2 Membaca. BCB.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. KBT: KBMenghubungkaitkan. kreatif dan inovatif. 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai 3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2 Memahami dan membina ayat B5 DT1 E2 .

2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. . Kristal.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. 1.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara 2.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. kreatif dan inovatif. 3.6. 1.5. Tolongmenolong. 2.3. 3.Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat penyata situasi. Kemahiran Hidup KBT: KBMenghubungkaitkan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. rantai.Mencatat nota.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.6. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. corak. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. wau. kreatif. PANITIA MATEMATIK 2016 2. kegigihan. Mengenal pasti BCB. penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. promosi 39 26/9/201 6– 30/9/201 6 TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 22 TAJUK: Nasihat Pak Long EMK: Nilai murni. 3. Menjanakan idea.6. Ilmu.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Kosa Kata: Cenderamata. rajin Ilmu: DSV.

Bacaan luncuran KP – Verbal-linguistik.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2. kreatif. Ilmu. 4. 5. buku aktiviti.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 5. letih. bacaan intensif Media: Buku teks. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. 4.4. 2. untung. B5 DL1 E1 B5 DT1 E1 . 2.1.5.4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3 Membaca.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. gembira 40 3/10/201 6– 7/10/201 6 TEMA 6 MARI BERNIAGA UNIT 23 TAJUK: Dunia Perniagaan EMK: Nilai murni. rajin Ilmu: TMK PANITIA MATEMATIK 2016 dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. poster gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Peniaga. Tolongmenolong.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 1. 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1. usahawan.6.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. faedah. internet. 1. kegigihan. kreatif dan inovatif.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.

2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.3 Membina dan menulis perkataan. 3. Mengenal pasti BCB.6.3. dan ayat dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. Menyusun maklumat. kilang. TMK PANITIA MATEMATIK 2016 1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. diksi.5. kreatif dan inovatif. frasa. positif.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara . memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.Membandingkan dan membezakan. 3.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.6. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber 2. Kosa Kata: Rotan.KBT: KB. eksport Celik.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.1 Mendengar. kayu. 3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. UNIT 28 TAJUK: Kelab Reka Cipta EMK: Nilai murni.Bacaan intensif KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan. Ilmu.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Tanya 41 10/10/20 16 – 14/10/20 16 3. bank 3. buku aktiviti. Media: Buku teks. TEMA 8 REKA CIPTA 1. 1.3.3 Mendengar.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. mengembangkan idea 2. 3.

sebutan yang jelas.Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. kelab.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. intonasi yang betul dan berjeda.7. Menghubungkaitkan. 2. diksi.4.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. automatik dengan tepat secara bertatasusila. B5 DB1 E1 3. buku aktiviti. 3. Tolongmenolong.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. kad imbasan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Ayat Penyata Kosa Kata: Udara. 3. Pendidikan Muzik KBT: KB.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. teknologi.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut .1 Memahami dan PANITIA MATEMATIK 2016 3.5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.Bacaan intensif.3. Mengenal pasti BCB. 2. Mencatat nota KP. 5. 3.1.Menganalisis. kegigihan. 3.Interpersonal Media: Buku teks.6. 5. rajin Ilmu: DST. kreatif. Menjanakan idea. notis. 2. daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. solar. 2. TMK.

TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. Menaakul PANITIA MATEMATIK 2016 menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2. Ilmu.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 1. kreatif. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. DSV KBT: KB. kegigihan.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai 1.4. rajin Ilmu: DST.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 5. kreatif dan inovatif. Tolongmenolong.42 17/10/20 16 – 21/10/20 16 TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 29 TAJUK: Sains dan Reka Cipta EMK: Nilai murni.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2. 2. Menyatakan rasional. TMK.3.4.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. . Menyusun mengikut urutan Menghubungkaitkan.Menjanakan idea. 1.5.7. 2. 2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. konteks.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 1.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.5.

3. dodol. 3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. dan ayat dengan betul. buku aktiviti. herba. mesin.6.Meramal Media: Buku teks. 5.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. muara bahan. 3. 3.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. B4 DB1 E1 B6 DL2 E1 . FN + FK. Mengembangkan idea KP. roti. PANITIA MATEMATIK 2016 3.Verbal-linguistik KMD.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.4.7. 3.7.3. 4.KONTEKSTUALMenghubungkaitkan KONSTRUKTIVISMEMenghubungkaitkan. mengacau. 4.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. halia.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3 Membina dan menulis perkataan. 5. kad imbasan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Pola Ayat Kosa Kata: Pengacara.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. frasa.

kegigihan. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. DSV KBT: KB. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.Bacaan intensif KONTEKSTUALMenghubungkaitkan KONSTRUKTIVISMEMenerangkan dan menjelaskan KP.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Mengenal pasti Menjanakan idea. TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Inovatif. 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2. 2.2 Membaca.6.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. TMK.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan .Membandingkan dan membezakan.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. Tolongmenolong. 2. 3. buku aktiviti.5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.6. 2. 1. kreatif dan inovatif. 3. powerpoint PANITIA MATEMATIK 2016 1.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. kreatif.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2. rajin Ilmu: DST.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.43 24/10/20 16 – 28/10/20 16 TEMA 8 REKA CIPTA UNIT 30 TAJUK: Pertandingan Reka Cipta EMK: Nilai murni. Menghubungkaitkan BCB.6. Ilmu.5.4.Verbal-linguistik Media: Buku teks. 1. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.5.

2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul perkataan.7.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. pencemaran 3. interaktif.2. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. sketsa. 5. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.ULANGKAJI - B6 DL1 E1 B6 DL1 E2 B6 DB1 E2 . 5.Sistem Bahasa: Tatabahasa: Imbuhan Apitan Kosa Kata: Pemenang.ULANGKAJI - .1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan .ULANGKAJI – 45 7/11/201 6– 11/11/20 16 46 14/11/20 PANITIA MATEMATIK 2016 . elektrik.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 44 31/10/20 16 – 4/11/201 6 . 3. 3. diksi.

16 – 18/11/20 16 47 21/11/20 16 – 25/11/20 16 UJIAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN PANITIA MATEMATIK 2016 .