You are on page 1of 54

Szent István Egyetem

Gépészmérnöki Kar

Műszaki Menedzsment Intézet
Anyagmozgatás és Logisztika Tanszék

Dr. BenkőJános

Nagy Zita

egyetemi tanár

mestertanár

TERVEZÉSISEGÉDLET
RÉDLEREKHEZ

GÖDÖLLŐ, 2013.

Tervezési segédlet rédlerekhez

TARTALOMJEGYZÉK
I. RÉDLEREK TERVEZÉSE .............................................................................................................................. 3
K IINDULÁSI ADATOK........................................................................................................................................... 3
HEVEDERES LÁNCOS RÉDLER TERVEZÉSE ............................................................................................ 3
A TERVEZENDŐRÉDLER ADATAI ......................................................................................................................... 3
A TERVEZÉS LÉPÉSEI ........................................................................................................................................... 3
1. A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS PARAMÉTEREK ............................................................................................... 3
2. A TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREK SZÁMÍTÁSA ................................................................................................. 3
2.1. A szállítólánc kiválasztása ...................................................................................................................... 3
2.2. A láncsebesség és vályú geometriai méreteinek számítása .................................................................... 5
2.3. A szállítás feltételeinek ellenőrzése........................................................................................................ 7
2.4. A pályaszakaszok ellenállásai................................................................................................................. 9
2.5. A hajtóműés a villanymotor kiválasztása ............................................................................................ 11
3. A RÉDLER SZERKEZETI KIALAKÍTÁSA ÉS SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE ............................................................. 11
3.1. A rédler szerkezeti kialakítása .............................................................................................................. 11
3.2. A szerkezeti elemek szilárdsági méretezése, ellenőrzése ..................................................................... 12
SZEMES LÁNCOS RÉDLER TERVEZÉSE .................................................................................................. 13
A TERVEZENDŐRÉDLER ADATAI ....................................................................................................................... 13
A TERVEZÉS LÉPÉSEI ......................................................................................................................................... 13
1. A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS PARAMÉTEREK ............................................................................................. 13
2. A TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREK SZÁMÍTÁSA ............................................................................................... 13
2.1. A vályú méretezése............................................................................................................................... 13
2.2. A szállítólánc méreteinek meghatározása ............................................................................................. 15
2.2.1 . A pályaszakaszok ellenállásai ....................................................................................................... 15
2.2.2. A szemes lánc kiválasztása a maximális húzóerőalapján............................................................. 16
2.3. A szállítás feltételei .............................................................................................................................. 17
2.4. A vonólánc kialakítása és a lánc bekötési pontjának meghatározása ................................................... 19
2.5. A pályaszakaszok ellenállásainak ellenőrzése...................................................................................... 21
2.7. Hajtóműés villanymotor kiválasztás .................................................................................................... 22
3. A RÉDLER SZERKEZETI KIALAKÍTÁSA ÉS SZILÁRDSÁGI MÉRETEZÉSE ............................................................. 22
II. TÁBLÁZATOK ............................................................................................................................................. 23
1. táblázat: Ömlesztett anyagok jellemzői ................................................................................................... 23
2. táblázat:Ömlesztett anyagok jellemzői rézsűszög és koptató hatás ......................................................... 24
3. táblázat: Az általános rendeltetésűötvözetlen szerkezeti acélok jellemzői ............................................. 25
III. MELLÉKLETEK ......................................................................................................................................... 26
1. melléklet: Tengelykapcsolók ................................................................................................................... 26
2. melléklet: R-40, R-80, R-100 és R-120 láncos szállítók ......................................................................... 27
3. melléklet: LSZ 40 láncos szállító alkatrész-katalógusa ........................................................................... 29
4. melléklet: Alacsony kereszttagos vonóláncok rédlerekhez ..................................................................... 37
5. melléklet: A vonóláncok lánckerekei ...................................................................................................... 43
6. melléklet: Ipari szemes láncok méretei (MSZ 5501-63).......................................................................... 45
7. melléklet: A láncdió kivitele és méretei szemes láncokhoz (MSZ 13275-61)......................................... 47
8. melléklet: Vályúkialakítások rédlerekhez................................................................................................ 49
9. melléklet: Feszítőszerkezetek .................................................................................................................. 50

2

Tervezési segédlet rédlerekhez

I. RÉDLEREK TERVEZÉSE
Kiindulási adatok
Szállítóképesség: (Q)
Szállítás hossza: (L)
Szállítás iránya: (δ
)
Szállított anyag megnevezése.
A rédler konstrukciós jellemzői: a szállítás iránya lehet vízszintes, ferde és függőleges,
illetve ezek kombinációja;
a szállítólánc vízszintes és ferde rédler esetében lehet
lapos kereszttagos, illetve szemes láncra hegesztett
kaparólapos megoldás.

Hevederes láncos rédler tervezése
A tervezendőrédler adatai
Szállítóképesség

Szállítási távolság

Q = 20 t/h

L = 20 m

Szállítás szöge
δ= 0

Anyag
kukorica

Szállítólánc
típusa
hevederes
vonólánc

A tervezés lépései
1. A működéssel kapcsolatos paraméterek
A szállított anyag jellemzői az 1. táblázatból:
i
a kukorica belsősúrlódási szöge: i 29,5o .
ka
tgε
i

v
h
l


29,5o
az oldalnyomás tényező: k a tg 2 (45o  i ) tg 2 (45o 
) 0,340
2
2
a csúszólap szögének a tangense: tg ε= tg(45
+i/2)= tg(45
+29,5/2)=1,715
o
a kukorica belsősúrlódási tényezője: i tgi tg29,5 0,56577
a szállítócsatorna és a kukorica közötti súrlódási szög: =20,5
a szállítócsatorna és a kukorica közötti súrlódási tényező: v =tg =tg(20,5
)=0,37
3
a szállított anyag halmazsűrűsége 700 kg/m
a vonólánc és vezetéke közötti súrlódási tényező: l = 0,15 (ajánlott érték)

2. A technológiai paraméterek számítása
2.1. A szállítólánc kiválasztása
Kiszámítjuk a kívánatos volumetrikus szállítóképességet:
QV Q / h 20/0,7 28,57 m3/h,
majd az 1 ábrán látható diagramból vonóláncot választunk. A vonóláncot úgy kell megválasztani, hogy biztosítsa a kívánatos szállítóképességet és a vonólánc sebessége 0,3…0,7 m/s
közé essen. Az 1. ábrán alapján a QV=28,57 m3 /h szállítóképesség a CH1 és a CH2 jelűvonólánccal egyaránt elérhető. Válasszuk a CH1 jelűláncot, amelynél a lánc sebesség 0,625 m/s.
3

Tervezési segédlet rédlerekhez

1. ábra: A különbözőméretűvonóláncok volumetrikus szállítóképességének változása a vonólánc sebesség függvényében (4. melléklet)
A választott CH1 jelűkereszttagos vonólánc paramétereit az 2. ábra mutatja. Az ábrán jelölt
méretek értékei pedig az 1. táblázatban találhatók meg (4. melléklet).
A kiválasztott lánc osztása (t) meghatározza a szállítóelem-osztást:
i = 2 t= 2 * 90 = 180 mm,
a szállítóelem szélessége (b1) pedig a vályú szélességét:
b = b1 + 0,04…0,08 b1= 144 + 0,05*144= 151,2 mm,
amit b =150 mm-re kerekítünk.
A 1. táblázatból a szállítóelem magassága:
h2=30 mm.
A hevederes vonóláncokhoz tartozó lánckerekek méretei a segédlet 5. mellékletében találhatók. A választott CH1 jelűlánchoz tartozó hajtó lánckereket és méreteit a 2. ábra szemlélteti.
A megadott méretek értékeit a 2. táblázat tartalmazza.
A lánckerék osztókör átmérője D0=235,2 mm, fogszáma z = 8. A megengedett maximális húzóerő40000 N, 1 folyóméterre esőtömege 4,2 kg/m. Az utóbbiból az 1 folyóméterre eső
anyagsúly:
ql= ml g=4,2*9,81=41,2 N/m.

4

Tervezési segédlet rédlerekhez

2. ábra: Alacsony kereszttagos vonólánc méretei
1. táblázat
Az alacsony kereszttagos vonólánc méretei
Lánc Rédler
típus típus
CH1
R20

t
mm
90

b1
mm
144

b2
mm
20

h
mm
30

v
mm
5

l1
mm
54

l2
mm
47

d1
mm
10

d2
F
q
mm
N
kg/m
20 40000 4,2

2. ábra: A hajtó lánckerék méretei
2. táblázat
A hajtó lánckerék méretei
Lánctípus Fogszám
z
CH1
8

Do
mm
235,2

Da
mm
253,2

d
mm
55

j
mm
14

b
mm
18

2.2. A láncsebesség és vályú geometriai méreteinek számítása
A szállítóképesség

Q 3,6 A 
h 
v
c,

ahol:
Q
A

a szállítóképesség (t/h),
az anyagkeresztmetszet a szállítócsatornában (m 2),
ρ
rűsége (kg/m3),
h a szállított anyag halmazsű
v
a vonólánc sebessége (m/s),
c
teljesítménycsökkentési tényező.
5

e
mm
60

M
M8

Tervezési segédlet rédlerekhez
3
A szállított anyag kukorica, amelynek a halmazsűrűsége, ρ
h= 700 kg/m .

A teljesítménycsökkentési tényezőhárom eleme:
c1

a szállítólánc térfogatának megfelelőfajlagos keresztmetszet-csökkenés (0,9 - 0,95)

c2

anyag visszamaradási tényező:
h/b=0,6
0,6
0,95

poros, száraz anyagok
szemcsés anyagok

h/b=0,8
0,5
0,85

c3

az emelkedőirányú szállítás csökkentőtényezője: 0 - 15°-os hajlásszögnél
c 3 = 1...0,94.
Legyen: h/b = 0,65, c1 = 0,95, c2 = 0,93 és c3 = 1, amelyekkel a teljesítménycsökkentési tényező:
c 0,95 0,93 1 0,8835
Az anyagréteg magassága (h):
h 
h
 
b 0,65 * 150 97,5 mm,
b 

amit 100 mm-re kerekítünk.
Az anyagáram keresztmetszete (A):
A = b h = 0,15 * 0,1 = 0,015 m2
Az 1 folyóméterre esőanyag súlya (qa)
qa=A h g=0,015*700*9.81= 103,005 N
Az anyagáram sebessége (v):
A szállítóképességre felírt képletéből a sebességet kifejezve, és helyettesítve:
Q
20
vv 

0,5988 m/s
3,6 Av 
h 
c 3,6 0,015 700 0,8835
A rédlerekhez ajánlott láncsebesség v = 0,3....0,7 m/s, így a számított érték az alsó és a felső
határ közé esik, azaz megfelel.
A hajtótengely fordulatszáma:
v
0,5988
1
1
n

0,8114 48,68
.

D0 
0,235
s
min

A lánc feletti anyagréteg magassága (h1):
Az rédler keresztmetszetét a 3. ábra szemlélteti. A lánc magassága (h2) a lánc geometriai
méretéből adódik (1. táblázat), vagyis a
h2=30 mm.
A 3. ábra alapján az anyagréteg magasság a
lánc felett:

h1 h h2 100 30 70 mm.
3. ábra: A rédler keresztmetszete
A vályú magasságának a meghatározásánál figyelembe kell venni a visszatérőág méreteit is!
6

Tervezési segédlet rédlerekhez
2.3. A szállítás feltételeinek ellenőrzése
1. feltétel: A szállított anyagban a szállítókarok felsőélénél nem következhet be szakadás.
A szakadás elkerülhető, ha az anyagréteg magassága a szállítóelem felett kisebb a megengedett értéknél (h1max), és a szállítóelem-osztás pedig nagyobb a minimális értéknél (i min).
A maximális rétegmagasság:

b i2 i 2 
ka 
v
1  8i 
h1 max  
i .

4i 
ka 
v


 8 0,18 0,15 0,565772 0,182 0,3401 0,37

1

h1 max x 
0,18 0,2475 m

4 0,056577 
0,3401 0,4


A h1 = 70 mm < h1max = 245 mm, vagyis a rétegmagasság megfelelő.
A minimális szállítóelem-osztás:
2 

h2 
k
2 0,56577 0,37 0,07 2 0,3401
i min  i v 1 a 
0,00092 m .
i 
b h1 v 
k a 0,56577 0,15 0,07 0,37 0,3401
A imin =9,2 mm < i = 180 mm, így a szállítóelem-osztás is megfelelőméretű.
2. feltétel: A szállítókarok előtt az anyag nem torlódhat fel.
A maximális szállítóelem-osztás:
h 
k 
b h2 
h g 2 h1 
h g 2i
imax  2 
2
2 v 
h g
h1 
k a h 
b

ahol:
2h13 h g v k a
 h2 tg 
i z 
1
.
, és a z 
i 
bi

Amint a tankönyvből ismert, a fenti összefüggések i-re nézve harmadfokú egyenletet eredményeznek. Mivel a i is az i függvénye az egyenletet iterációval oldjuk meg.
Az iterációs eljárás a következő:
1. Az i(1) kezdeti értéke legyen a számított szállítóelem-osztás (i), vagy ha nem ismerjük, akkor vegyük fel a vályúszélesség függvényében. A gyakorlatban a vízszintes rédlerek szállítóelem-osztása:
b

(1 )
i  40 / 1000 [m],
2

ahol: b a vályúszélesség [mm].
2. A k+1-edik iterációhoz számítsuk ki a i(k ) értékét:
2h 3  g  k  h2 tg
i( k )  1 h ( k ) v a 
1
.
bi
 i (k ) 
3. Számítsuk ki az i értékét a k+1-edik iterációban:
h bk
h2 h g 2h1 h g 2i( k )
i ( k 1 )  2 
.
2 v h g
h12 k a hb

7

Tervezési segédlet rédlerekhez
4. Minden lépés után megvizsgáljuk a
i ( k 1) i ( k ) 

feltétel teljesülését, ahol εtetszőlegesen kicsi szám. Ha a feltétel teljesül, akkor az
imax i ( k 1) ,

különben az iterációt megismételjük.
Elsőiteráció:
Legyen az ε
=0,000001 és i(1) = 0,18. Az utóbbit helyettesítve, a
2* 0,073 * 700 * 9,81 * 0,37 *0,3401  0,03 *2,94 
i(1 ) 
1

15,6807
0,15 *0,18
0,18 

0,03 * 0,18 * 2,94 0,03 * 700 * 9,812* 0,07 * 700 * 9,812* 15,6807
( 2)
i 
0,187279
2* 0,37 * 700 * 9,81
0,07 2 * 0,34010,1 * 0,15

0,187279 0,18 0,007279
Mivel 0,007279 > ε
, az iterációt megismételjük.
A további számításokat nem részletezve, a harmadik iteráció után az imax = 0,1872 m.
Mivel az
i = 180 mm < imax = 187,2 mm,
a szállítóelem-osztás megfelelő.
A harmadfokú egyenlet megoldása:
A megoldandó harmadfokú egyenlet:
h
2
v tg(h12 k a hb)i 3 k tgh2 b
i 2k tg
v k a h13 h2 i 2k tg 2 
v k a h13 h22 0 .
 2 h1 
2

A harmadfokú egyenlet kanonikus alakja:
ai 3 bi 2 c 2 i d 0 ,
amit a-val osztva, és bevezetve az
b
y i 
3a

változót, az
y 3 3 py 2 q 0,
ahol a
2b 3
bc d
3ac b2
2q 


és
3
p

.
27a 3 3a 2 a
3a 2
Az egyenlet diszkriminánsa:
D q 2 p 3 .

8

Tervezési segédlet rédlerekhez

A fenti egyenlet megoldásához az alábbi táblázatot használjuk fel:
p<0
D<=0
q
cos 3
r
y 1 
2 r cos / 3
y 2 2r cos(60/ 3)
y 2 2r cos(60/ 3)

p>0

D>0
q
ch 3
r
y1 
2 r ch / 3

q
sh 3
r
y 1 
2 r sh/ 3

y 2 r ch/ 3 i 3 r sh/ 3

y 2 r sh/ 3 i 3 r ch/ 3

y 3 r ch / 3 i 3 r sh/ 3

y 3 r sh/ 3 i 3 r ch / 3

amelyben az r  p , ahol az r előjelének meg kell egyeznie a q előjelével.
A leírt algoritmust követve, helyettesítés után a harmadfokú egyenlet:
1,0574 * 10 2 i 3 1,9285 * 103 i 2 1,3057 * 105 i 6,7167 * 10 7 0
A felhasználva a képleteket: q=−2,3045*10−4, p=−4,1074*10−3, és a D=−1,6187*10−8,
r=−6,4089*10−2.
Mivel a p<0 és a D<=0, a táblázat elsőoszlopát használjuk (ebben az esetben az egyenletnek
3 valós gyöke van), ahol a
q
arccos 
3 0,5044 és az
r 

y1=0,1264, y2 =−8,1762, y3=4,4608
amelyekből az i=y−3a képlettel a következőgyököket kapjuk:
i 1=0,1872, i 2=−2,0969, i 3=1,6185*10−2.
Ezek közül az elsőhatározza meg a maximális szállítóelem-osztást, azaz
i max= i 1=0,1872 m,
ami megegyezik az iteráció eredményével.
2.4. A pályaszakaszok ellenállásai
Vízszintes üres ág:

Fvü l 
ql 
L

Vízszintes szállító ág:
Fvs ( v 
qa v 
ka 
h* 2 
h 
g ql 
l ) 
L,

ahol:
h*
l
v
h
ql
L
qa

az oldalfallal érintkezőanyagréteg magassága (lánctípustól függ) (m)
a vonólánc és vezetéke közötti súrlódási tényező,
a vályú fala és az anyag közötti súrlódási tényező,
az ömlesztett anyag halmazsűrűsége [kg/m3],
a vonólánc folyómétersúlya [N/m],
a vízszintes szakasz hossza [m],
az anyag folyómétersúlya [N/m],
qa h
bh 
g 0,1 0,15700 9,81 =103,005 N/m

A lánc 5 % - os térfogata miatti vesztességgel számolva:

9

Tervezési segédlet rédlerekhez
qa valós 110,36 0,95 97,85 N/m

ql ml g 4,2 9,81 41,2 N/m,
ahol ml = 4,2 kg/m a 2. táblázatból kiolvasott érték.
A legkisebb láncerőhelyétől kiindulva, a vontatással megegyezőirányban haladva rendre
kiszámítjuk és összegezzük (kumuláljuk) a pályaszakaszok ellenállásait (4. ábra). Az előfeszítőerőjavasolt értéke a legkisebb láncerőhelyén - tapasztalat alapján - a F vü és a Fvs öszszegének 10 %-a. A legnagyobb láncerőa hajtókerékre lefutó ágban ébred.

4. ábra: Egy vízszintes rédler húzóerődiagramja
A 2-3 íves szakaszon a növekedés:
F3 
F2 ,
ahol az ellenállástényező = 1,05…1,07.
Az üres és a szállítószakaszok ellenállásai:

Fvü F12 0,15 41,2 20
123,6 N

Fvs F34 0,37 97,850,370,34010,12 700 9,8141,2 0,15 20 1020,51 N
A húzóerőváltozása az 1-4 pontok között:
F1 0,1( F12 F34 ) 0,1 
123,6 1020,51
114,41 N
F2 F1 F12 114,41 123,6 238 N
F3 
1,07F2 
1,07 238 254,67 N
F4 F3 F34 254,67 1020,51 1275,18 N
Az ellenállások összegzése után a hajtás teljesítményigénye kiszámítható:

F F1 
v 
1275,18 123,6
0,6
P 4

0,813 kW
1000
1000 0,85
Megengedett és a fellépőlegnagyobb húzóerőaránya, a biztonsági tényező:

10

Tervezési segédlet rédlerekhez
F
40000
k m 
31,37.
F4
1275

A hajtótengely fordulatszáma:
v
0,5988
1
1
n

0,8114 48,68
D 
0,235
s
min

2.5. A hajtóműés a villanymotor kiválasztása
A számított P és n értéke alapján hajtóművet és motort választunk. A választott villanymotorral egybeépített hajtóműtípusa: ZG 4 KMR 80 G 4, amelynek adatai a következők:
teljesítmény:
P = 1,5 kW,
kimenőfordulatszám: n = 50 1/min.
A korrigált fordulatszámmal kiszámítjuk a tényleges szállítási sebességet és szállítóképességet:
n

D0 50 

0,235
v

0,614 m/s
60
60
Qv 3,6 A
h 
v
c 3,6 0,015 7000,614 0,8835 20,5 t/h
Amennyiben a szállítási teljesítőképesség lényegesen eltér a kiindulási értéktől, módosítsuk a
felvett értékeket, és számítsuk újra a feladatot!
A motort és hajtóművet úgy kell kiválasztani, hogy a hajtóműkimenőfordulatszáma megközelítőleg a kívánatos láncsebességet biztosítsa, továbbá a motor teljesítménye megfeleljen a
hajtás teljesítményigényének.
Hajtóművek széles választéka érhetőel a
http://iramko.com/,
http://www.agisys.hu/,
http://www.fabo.hu/,
http://www.bonfiglioli.com/ stb.
internet címeken.

3. A rédler szerkezeti kialakítása és szilárdsági méretezése
3.1. A rédler szerkezeti kialakítása
A vályút 2...4 mm vastagságú acéllemezből hajlított, 2...4 m hosszúságú, egymáshoz rögzíthetőelemek alkotják. Alakja a választott lánc alakjához igazodik. A csatlakozó felületeket
gondosan tömítik. A láncágakat könnyen cserélhetősínek vezetik. A vályúkialakításhoz ötleteket meríthetünk a 8. mellékletből.
A hajtást a szállítási irányba esővégen, az utolsó leadási pont után helyezik el (5. ábra).
Nagy szállítási távolság esetén az indítás megkönnyítésére indokolt tengelykapcsolót iktatni a
motor és a hajtóműközé. Az 1. melléklet különbözőtengelykapcsoló kialakításokat szemléltet.
A feszítőszerkezetet a hajtással ellentétes oldalon, az elsőfeladási pont előtt helyezik el (5.
ábra).A feszítőszerkezet a visszaterelőlánckerék tengelyének helyzetét változtatja meg. Feszítőszerkezetek kialakítására a 9. mellékletben találunk példát.

11

Tervezési segédlet rédlerekhez

5. ábra: Rédler villanymotoros hajtóművel és csavarorsós feszítőszerkezettel
3.2. A szerkezeti elemek szilárdsági méretezése, ellenőrzése
A szállítóberendezés szerkezeti elemeinek tervezését úgy végezzük, hogy azok szilárdságilag
megfelelők legyenek és lehetővé tegyék a biztonságos üzemeltetést.
Méretezzük a szállítóláncot, illetve szállítóelemeket, a hajtó-, illetve terelőkereket, a tengelyeket, a szállítólánc feszítőszerkezetét, egyéb láncterelőelemeket, erő-, illetve nyomatékátvivőelemeket stb. Kiválasztjuk a tengelyeket támasztó csapágyakat és ezeket élettartamra
méretezzük. Láncokkal kapcsolatos adatok az 4-6. mellékletben találhatók.
A katalógusból választható, illetve szabványos szerkezeti elemek kiválasztása és ellenőrzése
esetén az adott elem igénybevételét alapul véve, a gyártók által közölt, illetve a szabvány előírásait tekintsük mérvadónak.
A méretezést, illetve ellenőrzést a mechanika és a gépelemek tantárgyak hallgatásánál szerzett
ismeretek alapján készítsük el.
A katalógusból választható, illetve szabványosított szerkezeti elemek kiválasztása és ellenőrzése esetén az adott elem igénybevételét alapul véve, a gyártók által közölt, illetve a szabványelőírásokat tekintsük mérvadónak.
http://www.confidenza.hu/NTNkatalogus/ntn_muszaki_5.html
http://www.skf.com/portal/skf_hu/home/
A 2-3. mellékletek kereskedelemben forgalmazott rédlereket mutatatnak be, ismertetve azok
főbb paramétereit.

12

Tervezési segédlet rédlerekhez

Szemes láncos rédler tervezése
A tervezendőrédler adatai
Szállítóképesség

Szállítási távolság

Szállítás szöge

Q = 20 t/h

L = 20 m

α= 0o

Anyag
kukorica

Szállítólánc
típusa
Szemes lánc

A tervezés lépései
1. A működéssel kapcsolatos paraméterek
A szállított anyag jellemzői az 1. táblázatból:
i
a kukorica belsősúrlódási szöge: i 29,5o .
ka
tgε
i

v
h
l


29,5o
az oldalnyomás tényező: k a tg 2 (45o  i ) tg 2 (45o 
) 0,340 .
2
2
a csúszólap szögének a tangense: tg ε= tg(45
+i/2)= tg(45
+29,5/2)=1,715.
o
a kukorica belsősúrlódási tényezője: i tgi tg29,5 0,56577 .
a szállítócsatorna és a kukorica közötti súrlódási szög: =20,5
.
a szállítócsatorna és a kukorica közötti súrlódási tényező: v =tg =tg(20,5
)=0,37.
3
a szállított anyag halmazsűrűsége 700 kg/m .
a vonólánc és vezetéke közötti súrlódási tényező: l = 0,15 (ajánlott érték).

2. A technológiai paraméterek számítása
2.1. A vályú méretezése
A szállítóképesség

Q 3,6 A 
h 
v
c

ahol:
Q
A

a szállítóképesség (t/h),
az anyagkeresztmetszet a szállítócsatornában (m 2),
ρ
rűsége (kg/m3),
h a szállított anyag halmazsű
v
a vonólánc sebessége (v = 0,3....0,7 m/s ).

Legyen a v = 0,7 m/s
A teljesítmény csökkentési tényező:
c = c1 c 2 c3 ,
ahol:
c1
c2

a szállítólánc térfogatának megfelelőfajlagos keresztmetszetcsökkenés (0,9 - 0,95),
legyen c 1= 0,95,
anyagvisszamaradási tényező:
poros, száraz anyagok
szemcsés anyagok

h/b=0,6
0,6
0,95

h/b=0,8
0,5…0,6
0,85

Legyen a h/b = 0,6 (ahol h az anyagréteg magasság és b a vályú szélessége), így a táblázatból
a c2= 0,95.

13

Tervezési segédlet rédlerekhez
c3

az emelkedőirányú szállítás csökkentőtényezője: 0 - 15°-os hajlásszögnél a c 3 =
1....0,94.
A tervezett rédler vizszintes, ezért a c 3 = 1.
A teljesítmény csökkentési tényezőa felvett adatokkal:
c = c1 c2 c 3 =0,95*0,95*1 = 0,9025
A szállítóképesség képletéből a szükséges anyagkeresztmetszet:
Q
20
A

0,012562 m 2
3,6 h 
v
c 3,6 700 0,7 0,9025
Mivel az
A=h b=(h/b) b 2
ahol

a h/b arányossági tényezőértéke 0,6, a
b

A
0,01256

0,144 m , kerekítve a b = 150 mm
(h / b)
0 ,6

Az anyagréteg magasság:
A módosított h/b viszonyszám

h  A 0,012562
0,5583,
  2 
b
0,152
b 
v
amellyel a

h 
h b  150 0,5583 83,74 mm , kerekítve a h = 85 mm.
b 
v
A végleges anyagkeresztmetszet a kerekített adatokkal:
Av h 
b 0,15
0,085 .=0,01275 m2
Legyen a h1/h2 viszonyszám értéke 2/1, akkor az anyagréteg magasság a szállítóelem
felett(6. ábra):
2
2
h1  h  85 57 mm .
3
3

A szállítóelem magassága pedig:
1
1
h2  h  85 28 mm .
3
3

6. ábra: Az anyagkeresztmetszet méretei
A vályú méreteinek meghatározásánál figyelembe kell venni a visszatérőág méreteit is.
A valós szállítási sebesség a végleges anyagkeresztmetszettel:
Q
20
vv 

.=0,6897 m/s.
3,6 Av 
h 
c 3,6 0,01275 700 0,9025

(Szükség esetén módosítani kell a felvett h/b viszonyszámot és a szállítási sebességet!)

14

Tervezési segédlet rédlerekhez
2.2. A szállítólánc méreteinek meghatározása
2.2.1. A pályaszakaszok ellenállásai
A vízszintes üres ág ellenállása:
Fvü l 
ql 
L,
a vízszintes szállítóág ellenállása:
Fvs ( v 
qa v 
ka 
h* 
h 
g ql 
l ) L .
2

Az előzőösszefüggésekben az anyag folyómétersúlya:
qa 0,95 h 
b
h 
g 0,95 0,085 0,15 700 9,81 83,17 N/m,
ahol a lánc által elfoglalt térfogatot a teljes térfogat 5%-ra becsültük, így a lánc folyómétersúlya:
q l 0,05 h 
b
acél 
g 0,05 0,085 0,15 7800 9,81 =48,78 N/m.

A legkisebb láncerőhelyétől kiindulva a lánc mozgásirányban haladva, rendre kiszámítjuk és
kumuláljuk a pályaszakaszok ellenállásait (7. ábra). Az előfeszítésből származó láncerőjavasolt értéke a legkisebb láncerőhelyén (az 1 pontban), az Fvü és az Fvs összegének 10%. A legnagyobb láncerőa hajtókerékre felfutó ágban ébred.
A 2-3 íves szakaszon a húzóerőnövekedés:
F3 
F2 ,
ahol = 1,05…1,07.

7. ábra: A vízszintes rédler húzóerődiagramja

Fvü F12 0,15 
48,78 20
146,34 N,

Fvs F34 0,37

83,170,370,34010,0852 
700 9,81 48,78 0,15 
20 886,67 N.
F1 0,1( F12 F34 ) 0,1 
146,34 886,67 
103,3 N,
F2 F1 F12 103,3 146,34 249,64 N,
F3 
1,07 
F2 
1,07 249,64 267,11 N,
F4 F3 F34 267,11886,67 1153,78 N.
A láncban ébredőmaximális húzóerőértéke: F max = F4 = 1153,78 N

15

Tervezési segédlet rédlerekhez
2.2.2. A szemes lánc kiválasztása a maximális húzóerőalapján
Az Fmax terhelés alapján az 5. mellékletből rövidszeműszemes láncot kiválasztunk, amelynek
paraméterei a következők (8. ábra): d = 6 mm; t = 18,5 mm; b = 20 mm; a lánc folyómétertömege m= 0,75 kg/m. A lánc maximális terhelhetősége: Fm = 13734 N.

8. ábra: A szemes lánc méretei

8. ábra: Láncdió (MSZ 13275)

16

Tervezési segédlet rédlerekhez
3. táblázat
A lánc és láncdió méretei
Láncméretek

Fogszám z
5

4

c1

c2

r1

r2

60

24

8

3,5

12

62

78

30

10

4,5

16

144

69

90

40

13

5,5

20

185

86

116

50

16

7

26

190

230

108

145

60

21

9

32

194,1

210

256

120

161

66

23

10

36

217,3

240

286

135

181

73

26

11

40

159

240,6

260

312

153

201

76

29

12

44

124

179

271,7

295

356

169

226

90

32

14

50

356

143

205

310,4

340

406

194

259

101

36

16

56

398

164

231

349,3

380

455

220

292

110

42

17,5

64

365

453

180

260

391,9

430

515

244

328

130

45

19,5

72

405

500

202

287

434,8

475

570

273

363

140

52

22

80

6

d

t

b

Do

D1

D2

D3

D4

Do

D1

D2

D3

D4

Do

D1

D2

D3

D4

6

18,5

20

48,8

55

70

23

35

60,2

65

82

35

48

71,7

78

94

46

8

24

26

63,3

71

90

31

45

78,1

85

105

46

62

93,1

100

120

10

28

34

73,1

83

108

39

51

91,2

100

126

49

71

108,7

120

13

36

44

95,1

108

140

40

67

117,3

130

162

63

92

139,7

153

16

45

54

118,9

135

173

51

84

146,6

162

202

80

115

174,6

18

50

60

132,1

150

195

58

93

163,0

180

225

90

128

20

56

67

147,9

168

216

64

104

182,4

200

251

100

143

22

62

70

163,7

185

235

75

116

202,0

225

275

114

25

70

83

184,9

210

270

80

130

227,8

250

312

28

80

94

211,2

240

306

92

149

260,6

290

32

90

103

237,7

270

342

108

169

293,2

325

36

101

122

266,8

302

390

116

190

329,0

40

112

132

295,9

435

430

131

209

364,9

Kiszámítjuk a biztonsági tényezőt:
F
13734
k m 
11,63 ,
Fmax 1180,71
ami szerint a választott lánc megfelel.

A 7. mellékletben található táblázatból (3. táblázat) kiválasztjuk a láncdiót. A választott lánckerék adatai: D0=71,7 mm, D1=78 mm, D2=94 mm, D3=46 mm.
2.3. A szállítás feltételei
A továbbiakban meg kell határozni a tervezett szállítóelem-osztását:
i n 
t
ahol: t a választott szemes lánc osztása
n a láncszemek száma. (Itt jegyezzük meg, hogy konstrukciós okok miatt n csak
páros szám lehet!)
A csúszólap (feletti) feletti átlagos nyomófeszültség nem lehet negatív, ezért a szállítás feltétele, hogy az alábbi kifejezésben a zárójelben lévőmennyiség pozitív legyen:
h 
tg
i z (1  2
),
i
amiből az

i n 
t h2 
tg .
Helyettesítve az

i n 
t h2 
tg 0,028 
1,715 =0,048 m.

A lehetséges szállítóelem-osztások, ahol az i>48 mm:
n
4
6
8
10

i=n*t (mm)
74
111
148
185

17

Tervezési segédlet rédlerekhez
A 2. feltételnek, amely szerint szállítókarok előtt az anyag nem torlódhat fel, ebben az esetben is teljesülnie kell. A fenti táblázatból ezért olyan osztást kell választani, amelynél az
i max>i feltétel fennáll, ugyanakkor a h1<=h1 max feltételnek is megfelel. Az utóbbi feltétel biztosítja, hogy a szállított anyag a szállítókarok felsősíkjában nem szakad el (1. feltétel).
A maximális láncosztást iterációval, vagy a
h
2
v tg(h12 k a hb)i 3 k tgh2 b 2 h1 
i 2k tg
v k a h13 h2 i 2k tg 2 
v k a h13 h22 0 ,
2

harmadfokú egyenlet megoldásával, amelynek kanonikus alakja:
ai 3 bi 2 c2 i d 0
határozhatjuk meg, amit a-val osztva, és bevezetve az
b
y i 
3a
változót, az
y 3 3 py 2 q 0,
ahol a
2b 3
bc d
3ac b2
2q 


és
3
p

.
27a 3 3a 2 a
3a 2
Az egyenlet diszkriminánsa:
D q 2 p 3 .
A fenti egyenlet megoldásához az alábbi táblázatot használjuk fel:
p<0
D<=0

p>0

D>0

q
cos 3
r
y 1 
2 r cos / 3
y 2 2r cos(60/ 3)

q
ch 3
r
y1 
2 r ch / 3

q
sh 3
r
y 1 
2 r sh/ 3

y 2 2r cos(60/ 3)

y 2 r ch/ 3 i 3 r sh/ 3

y 2 r sh/ 3 i 3 r ch/ 3

y 3 r ch / 3 i 3 r sh/ 3

y 3 r sh/ 3 i 3 r ch / 3

amelyben az r  p , ahol az r előjelének meg kell egyeznie a q előjelével.
A leírt algoritmust követve, helyettesítés után a harmadfokú egyenlet:
0,00879 i 3 0,001535 i 2 0,000006 i 0,000000315 0
A felhasználva a képleteket: q=−1,88682*10−4, p=−3,4999*10−3, és a D=−7,2711*10−9,
r=−5,916*10−2.
Mivel a p<0 és a D<=0, a táblázat elsőoszlopát használjuk (ebben az esetben az egyenletnek
3 valós gyöke van), ahol a
q
arccos 
3 0,42446 és az
r 

y1=0,111713, y2=−7,3018, y3=−4,4119
amelyekből az i=y−3a képlettel a következőgyököket kapjuk:
i 1=0,1741, i 2=−1,6006*10−2, i3=0,01289.
18

Tervezési segédlet rédlerekhez
Ezek közül az elsőhatározza meg a maximális szállítóelem-osztást, azaz
i max= i 1=0,1741 m,
A lehetséges osztások közül (i = nt) azt választjuk, amely az
imin <h2tg < i < i max,
és a h1=57 mm<=h1max feltételnek egyaránt megfelel.
n
4
6
8
10

i=n*t (mm)
74
111
148
185

h1max (mm)
180
212
239
260

imin (mm)
6

A táblázatban a

1  8i 
b
μi2 i 2 
k a μv
h1 max  
i ,

4i 
ka 
μv


 8

1
t) 
0,15 
0,56577 2 (n 
t )2 
0,3401
0,2
 (n 
h1 max 
(n 
t ) .

4
0,56577 
0,3401
0,37


A minimális szállítóelemosztás:
2μi 
μv 
h12 
ka
2 0,56577 
0,37 0,057 2 
0,3401
imin 

0,006 m
μi 
b h1 μv 
k a 0,56577 0,15 0,057 
0,37 
0,3401
A táblázatból azt a legnagyobb osztást választjuk, amely valamennyi szállítási feltételeknek
megfelel. Ez a i=148 mm, ahol az n=8.
45,8 mm < i=148 mm <174 mm,
2.4. A vonólánc kialakítása és a lánc bekötési pontjának meghatározása
A szállítóelemek főbb geometriai méreteit és bekötési pontját úgy határozzuk meg, a szállítóelemekre a lehetőlegkisebb nyomaték hasson. Ideális esetben a szállítóelemre ható erők eredőjének hatásvonala egybeesik a vonóelem (a lánc) mozgásirányával.
A szállítóelem formájának megtervezésekor figyelembe kell venni a vályú méretezésénél kiszámolt h2 érteket, valamint a választott szemes lánc és a lánckerék paramétereit (8. ábra és 3.
táblázat).
5. táblázat
h2
b
dlánc
D1
D2
D4
ckerék bláncbelső blánckülső
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
[mm]
28

150

6

78

94

60

1,5·24

8

20

Kiszámítjuk a vonólap tömegét, amelyet a továbbiakban a vonólánc folyómétersúlyának
meghatározásához szükséges.
A szállítóelemet elemi alakzatokra bontjuk (9. ábra) és kiszámítjuk azok területeit:

19

Tervezési segédlet rédlerekhez
b c ker ék
0,15 0,036
A1 A2 

h2 

0,028 0,001495 m 2
2
2
 D2 D 4 
0,094 0,060 

2
A3 c ker ék
h2 
0,036 0,028 
0,000396 m
2
2
D D 4
0,094 0,078
2
A4 blánckülső 2
0,02 *
0,00016 m
2
2
2
A5 bláncbelső
d lánc 0,008 0,006 0,000048 m

A szállítóelemre ható erők eredőjének – az ábra alapján – öt összetevője van:
z

ckerék

A1

A2

blánc-külső

h2

bláncbelső
(D2-D 4)/2

z5
dlánc

z1=z2
z4

(D2-D 1)/2

z3

b
A3

A4

A5

9. ábra: A szállítóelem
mlap V 
lánc 
A1 A2 A3 A4 A5 

vlap 
acél

ahol
vl - a lap vastagsága
ckerék – a lánckerék szélessége (≈1,5 c1 ) (6.melléklet)
D2 , D3 ,D4 – a lánckerék adatai (6. melléklet)
blánckülsc- a láncszem külsőszélessége (5. melléklet)
bláncbelsc- a láncszem belsőszélessége
d
- a láncszem átmérője (5.melléklet)

mlap 
0,001495 0,001495 0,000396 0,00016 0,000048
* 0,004 * 7800 0,112 kg
Az elemi felületekre ható nyomóerők:
F1 F2 p y A1 , mert az A1 A2
F3 p y A3
F4 p y 
A4
F5 p y A5
ahol
A 1, A2 ,A3, A4,, A5 – az elemi felületek,
py – a szállítóelemre ható átlagos nyomófeszültség.
20

x

Tervezési segédlet rédlerekhez
Az átlagos nyomófeszültség:
μ
ρg 
i 2
0,37 700 9,81 0,148
py  v h

h1 
k a h 
b

0,057 2 0,3401 0,085 0,15=1240 N/m 2
h2 
b
0,028 0,15
Ily módon az erők értéke a következő:
F1 F2 0,001495 1240 1,8538 N
F3 0,000396 1240 0,4910 N
F4 0,00016 1240 0,1984 N
F 5 0,000048 1240 0,0595 N
Továbbá kiszámítjuk az egyes felületek geometriai középpontját:
h
z1 z2  2 0,014 m
2
1
D D4
z3  ( h2  2
) 0,0055 m
2
2
D D4 D2 D1
z4 h2  2

0,015 m
2
4
D D4 D2 D1 d
z5 h2  2

 0,022 m
2
2
2
Az eredőerőtámadáspontjának z koordinátája (a szimmetria miatt x=b/2) az alábbi egyenlet
segítségével számítható ki:
3

F1 
z1 F2 
z2 F3 
z3 F4 
z4 F5 
z5 
Fi 
z
i1

F
z F2 
z 2 F3 
z 3 F4 
z 4 F5 
z5
z 1 1

5
Fi
i1

1,8538 0,014 1,8538 0,014 0, 4910,0055 0,1984 * 0,015 0,0595 * 0,022

0,0132m Il
1,8538 1,8538 0,491 0,1984 0,0595
y módon meghatároztuk a lánc bekötésének pontját.
2.5. A pályaszakaszok ellenállásainak ellenőrzése
A már megtervezett vonóelemmel, amelynek folyómétersúlya
1
ql qszl  
ml g
i
Kiszámítjuk újra az ellenállásokat.

ahol:

Vízszintes üres ág:

Fvü l 
ql 
L

Vízszintes szállítóág:

Fvs (v 
q a v 
ka 
h 
h 
g q l 
l )L
*2

qa 0,95 
h
b
h 
g 0,95 0,085 
0,15 700 
9,81 =83,17 N/m
a lánc 5%-os térfogata miatt vesztességgel számolva.
1
1
N
ql mlánc 
g 
mlap 
g 0,75 9,81 
0,112 9,81 14,78
i
0,148
m

21

Tervezési segédlet rédlerekhez

Fvs F34 0,3783,170,370,3401
0,085 
700 9,81 14,78 
0,15 20 784,66 N
2

Fvü F12 l 
ql 
L 0,15 14,78 20 44,34 N

F1 0,1( F12 F34 ) 0,1 
44,34 784,6682,9 N
F2 F1 F12 82,9 44,34 127,24 N
F3 1,07 
F2 
1,07 127,24 136,15 N
F4 F3 F34 136,15 784,66 920,81 N

Az ellenállások összegezése után a hajtás teljesítményigénye számítható ki:

F F1 v 
920,81 44,34

0,7
P 4

0,72 kW
1000
1000 
0,85
A hajtótengely fordulatszáma:
60v 60 * 0,69
n

169,03 1/min

D 
0,078
2.7. Hajtóműés villanymotor kiválasztás
A kiszámított P és n alapján választunk Bonfiglioli Group Katalógusból a F202 típusú egybeépített villanymotort és hajtóművet, amelynek adatai a következők:
Teljesítmény
Kimenőfordulatszám

P = 1,1 kW
n = 189 1/min

Kiszámítjuk a tényleges szállítási sebességet és a szállítóképességet:
n

D 189 
0,0717
v

0,71 m/s
60
60
Qv 3,6 A 
h 
v
c 3,6 0,01275 700 0,710,9025 20,58 t/h

Amennyiben a szállítási teljesítőképesség lényegesen eltér a kiindulási értéktől, módosítsuk a
felvett értékeket és számítsuk újra a feladatot.

3. A rédler szerkezeti kialakítása és szilárdsági méretezése
(Lásd a hevederes láncos rédler tervezésénél.)

22

Tervezési segédlet rédlerekhez

II. TÁBLÁZATOK
1. táblázat
Anyag
Agyag nedves
Agyag száraz
Árpa
Barnaszén
Bazalt
Brikett
Burgonya
Búza
Cement
Cukor
Cukorrépaszelet
Darabos szén
Égetett mész
Faszén
Finomszén
Formahomok
Foszfor műtrágyák
Föld

részforgács
Gabonaliszt
Gázkoksz
Gipsz
Gipszhabarcs
Gránit
Habarcs
Habkő
Habkő
homok
Hamu
Homok nedves
Homok száraz
Hüvelyesek fejtve
Kavics nedves
Kavics száraz
Kálium mű
trágyák
Köles
Kukorica
Liszt
Maláta
Márvány
Mész
Mészcement
Mészhabarcs
Mészkő
Napraforgó
Nádliszt
Nagyolvasztó salak
Nagyolv. salakhomok
Nitrogén mű
trágyák

Ömlesztett anyagok jellemzői
HalmazTermésű
rűség
szetes
3
[kg/m ] rézsűszög
2000
1600
650-750
25-35
700
3000
1000
750
750-850
30-38
1200
700-900
35-40
300
900
2600
300
800
1200
1000-1100 43-49
1700
250
500-650
40-50
400
1300
1200
2600
1700
1200
700
900
2100
1600
700-800
25-30
2000
1700
1000-1200 44-48
700
700-750
25-35
500
550
2700
900
2000
1700
2600
380-410
31-42
1000
1500
700
800-1400
43-55

Súrlódási szög [
]
nyugvásbeli
mozgásbeli
fán
vason
fán
vason

belső

23,0

20,5

20,3

19,7

27,0

22,0

22,5

19,7

19,7

25,5

31,4

33,8

18,5

20,5

29,5

18,5

20,5

29,5

25,0

21,5

36,5

25,2

23

Tervezési segédlet rédlerekhez

1. táblázat folytatása
Anyag
Pala
Pernye
Répa
Rozs
Szója
Szénpor
Szénsalak
Zab

Halmazsű
rűség
[kg/m3]
2700
1000
650
700-760
700
1000
400-560

Természetes
rézsűszög

Súrlódási szög [
]
nyugvásbeli
mozgásbeli
fán
vason
fán
vason

23-34
32-34

23,0
15,0

15,0

20,3

30-35

27,5

22,5

19,7

belső

26,5

26,5

2. táblázat:
Ömlesztett anyagok jellemzői rézsűszög és koptató hatás
Anyag fajtája
Agyag, darabos, száraz
Föld, száraz
Homok, száraz
Homok, nedves
Homok, formázó, ömlesztve
Kavics
Mészkő
, darabos
Pirit, darabos
Terméskő
, darabos
Terméskő
, darabos
Vasérc, barna
Szén, antracit
Szén, aknaSzén, dióBarnaszén, száraz
Barnaszén, nedves
Szénpor
Lignit, száraz
Tőzeg
Koksz
Hamu, kazánházi
Salak, kazánházi
Cement
Cement, klinker
Kohósalak
Szuperfoszfát, műtrágya
Timföld
Árpa
Búza
Zab
Gabonaliszt
Hüvelyesek fejtve
Kukorica, morzsolt
Konyhasó, ő
rölt
Cukor, szemcsés

Halmazsű
rűség
[kg/m3]
1200 -1600
1200 -1600
1400-1700
1600 - 2000
1150 -1300
1700 - 2000
1600-1800
1200-1500
2600-3000
1600-2000
2100-2400
800-950
800-1300
900-1000
750-850
900-1000
500-600
650-850
400-600
350-550
500-650
550-1400
1000-1500
1200-1400
800-1400
1000-1400
950-1000
650-750
750-850
400-500
500-650
700-800
700-750
800-1300
800-900

Természetes rézsű
szög [o]
40-45
35-45
35-45
45
50
30-50
40-50
35-45
45-55
45-50
40-50
30-45
40-45
30-50
30-40
40-50
30-40
30-45
45-50
40-55
30-45
30-50
35-45
35-45
35-50
35-45
35-40
25-35
30-35
30-35
40-50
25-30
25-35
35-45
35-40

Koptató hatás

Egyéb tulajdonságok

C
K
JE
E
E
E
E
JE
JE
E
E
K
K
K
K
K
C
K
K
JK
JE
JE
E
JE
JE
K
JE
C
C
C
C
C
C
K
K

Nedvesen tapad, összeáll
Nedvesen tapad, összeáll
Összeáll
Igen tapadó, összeáll
Nehéz lapátolni
Pora különösön koptató

Törékeny

P, törékeny
Öngyulladásra hajlamos
P

Törékeny, nehéz lapátolni
Ko
Ko
N, összeáll, erő
sen porzik

Ko
N,Ko
Finom por
P
P,Sz
P
N,P,Sz
P,Sz
P
N,Ko,Sz,összeáll
Sz
Jelmagyarázat: JE – igen erő
s; E – erős; K – közepes; C – csekély; N – nedvszívó; P – pora robbanékony; Ko – nedvesen
korrodáló hatású; Sz – szennyezés rontja a minő
séget.

24

Tervezési segédlet rédlerekhez
3. táblázat:
Az általános rendeltetésűötvözetlen szerkezeti acélok jellemzői
MSZ jele

EN jele

max. C
%

Fe235 B
Fe235 C
Fe235 D
Fe275 B
Fe275 C
Fe275 D
Fe355 B
Fe355 C
Fe355D
Fe490-2
Fe590-2
Fe690-2

S235JRN
S235JON
S235J2N
S275JRN
S275JON
S275J2N
S355JRN
S355JON
S355K”N
E295 N
E295 N
E295 N

0,17
0,17
0,17
0,21
0,20
0,20
0,24
0,20
0,20

max.
Mn
%

1,6
1,6
1,6

max. Si
%

min
R eH
MPa
235
235
235
275
275
275
355
355
355
295
335
360

25

R m,
MPa
340…470
340…470
340…470
410…540
410…540
410…540
470…630
470…630
470…630
470…610
570…710
670…830

min
As
%
24
24
24
20
20
20
20
20
20
18
14
10

Vizsg.
Hőmérséklet
o
C
20
0
-20
20
0
-20
20
0
-20

Min.
KV,
J
27
27
27
27
27
27
27
27
40

Tervezési segédlet rédlerekhez

III. MELLÉKLETEK
1. melléklet: Tengelykapcsolók
Feladatuk: tengelyvégek összekapcsolása és a nyomaték átvitele
Merev tárcsás tengelykapcsoló
 nagy nyomaték átszármaztatására alkalmas.
 a nyomatékot az összeszorító erőáltal ébred
súrlódás viszi át.
 hosszú tengelyek esetén a gyártás és a szerelés megkönnyítésére is alkalmazzák.

Gumidugós tengelykapcsolók:
 lökésszerű, dinamikus igénybevétel elkerülésére a nyomatékátvivőelem rugalmas (pl.
bőr, gumi).
 a két tárcsafél közötti kapcsolatot az összekötőcsavarokon lévőrugalmas elemen keresztül alakítják ki.
 a gyakorlatban a tárcsafelek között nincs fémes érintkezés.
 az elfordulás mértéke, néhány tized fok, a rugalmas elem anyagától és alakjától függ.
Körmös kapcsoló:
 üzem közben csak szétkapcsolni lehet
 összekapcsolás csak álló helyzetben lehetséges

http://www.powerbelt.hu/index.php?page=L1&cn=WP_TENGELYKAPCSOLOK
Rédlerek esetében a tengelykapcsolót általában a vályú oldalára szerelik.

26

Tervezési segédlet rédlerekhez
2. melléklet: R-40, R-80, R-100 és R-120 láncos szállítók

27

Tervezési segédlet rédlerekhez

28

Tervezési segédlet rédlerekhez
3. melléklet: LSZ 40 láncos szállító alkatrész-katalógusa

1. ábra: Főalkatrész-jegyzék
Sorszám

Tételszám

Megnevezés

1
1
Meghajtó szekrény
2
2
Feszítőállomás
3
3
Vályú 1900 mm
4
4
Vályú 900 mm
5
5
Vályú 400 mm
6
6
Szállítólánc
7
7
Meghajtás
8
8
Hlf.tm.csavar M8x20
9
9
HI. anya M8
10
10
Alátét M8
11
11
Vállalati embléma, kicsi
12
12
Géptábla
13
13
Fg f.szegecs 2x10
A hiányzó db számokra a beépítési méret a mérvadó!

29

Darabszám

Megjegyzés

1
1

fm
1

8 tétel kétszerese
1
1
6

MSZ 2363
MSZ 2161
MSZ-KGST 281

MSZ 4254

Tervezési segédlet rédlerekhez

2. ábra: A hajtásoldali végelem összeállítása

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Sorszám

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Tételszám

Megnevezés
Hajtásoldali végelem
Szekrény
Ajtó
Keskeny csuklópánt 60x36
Súly
Sasszeg 2,5x16
Hlf.tm.csavar M8x20
Hl.anya M8
Védőh.nyomógörgő
s kapcs.
Pn-2-1V2-2
Hlf.tm.csavar M6x15
Hajtó tengely
Fészkes retesz 20x12x80
Fészkes retesz 18x11x125
Lánckerék z=6
Csapos hernyócsavar M12x30
Csapágyház FY513 SKF
Y csapágy 479213D SKF
Csapágyrögzitőgyűrű
HI. anya M16
Rugós alátét M16
Alátét
Hlf.tm.csavar M16x30
Tartó
Csúszóléctartó
Csúszóléc
Hlf.tm.csavar M8x20
Hl.anya M8
Rugós alátét M8
Sf.csavar M6x20
Hl.anya M6
Rugós alátét M6
Csappantyú tengely
Csappantyú
Leszedő
Heveder
Hgf.csavar M5x15
Hl.anya M5
Fedél
Tömítés 3x40x260

30

Darabszám
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
2
2
2
8
9
1
1
2
1
1
10
8
8
2
2
2
1
1
1
1
3
3
1
2

Megjegyzés,
rajzszám

MSZ 2224
MSZ 2363
MSZ 2161
KONTAKTA
MSZ 2363
MSZ 2305
MSZ 2305
MSZ 2423
MSZ 7517
MSZ 7515
MSZ 2161
MSZ 2210
MSZ 2363

MSZ 2363
MSZ 2161
MSZ 2210
MSZ 2431
MSZ 2161
MSZ 2210

MSZ 2470
MSZ 2161
Nemez

Tervezési segédlet rédlerekhez

3. ábra: A feszítőelem összeállítása

Sorszám

Tételszám

52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
2
3
4
5
6
7
8
9

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Megnevezés
Feszítőelem
Oldalfal I
Oldalfal II.
Fenéklemez
Fedél
Fedéllemez
Véglemez
Tengely
Feszítőkerék
Mélyhornyú golyóscsapágy
6212RS
Rögzitőgyűrűfurathoz 0110
Biztositólemez MB 11
Csapágyanya KM 11
Feszítő
Feszítőcsavar
Alátét M20
Csappantyú lemez
Csappantyú tengely
Leszedő
Heveder
Hgf.csavar M5x15
HI. anya M5
Tartó
Csúszóléctartó
Csúszóléc
Sf.csavar M6x30
Hl.anya M6
Rugós alátét M6
Csúszóléc
Sf.csavar M6x20
Tömítés 3x25x1900
Hlf.tm.csavar M8x16
Hlf.tm.csavar M8x20
Hl.anya M8
Alátét M8
Rugós alátét M8

31

Darabszám

Megjegyzés,
rajzszám

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
1
1
3
8
8
1
5
2
6
46
48
36
6

MSZ 7602
MSZ 231
MSZ 7890
MSZ 7889
MSZ-KGST 281

MSZ 2470
MSZ 2161

MSZ 2431
MSZ 2161
MSZ 2210
MSZ 2431
Nemez
MSZ 2363
MSZ 2363
MSZ 2161
MSZ-KGST 281
MSZ 2210

Tervezési segédlet rédlerekhez

4. ábra: Az 1900 mm-es vályú (ház) összeállítása
Sorszám
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Tételszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Darabszám

Megnevezés
Vályú 1900 mm
Oldallemez
Fenéklemez
Fedél
Tömítés 3x25x1898
Tartó
Csúszóléc tartó
Csúszóléc felső
Csúszóléc alsó
Hl.f.csavar M8x20
Sf.csavar M6x20
Sf.csavar M6x30
Hl.anya M8
HI anya M6
Alátét M8
Rugós alátét M6
Rugós alátét M8

2
1
1
2
4
1
1
1
44
7
4
44
11
72
11
8

32

Megjegyzés,
rajzszám

Nemez

MSZ 2363
MSZ 2431
MSZ 2431
MSZ 2161
MSZ 2161
MSZ-KGST 281
MSZ 2210
MSZ 2210

Tervezési segédlet rédlerekhez

5. ábra: A 900 mm-es vályú (ház) összeállítása
Sorszám
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Tétel
szám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Megnevezés

Darabszám

Vályú 900 mm
Oldallemez
Fenéklemez
Fedél
Tömítés 3x25x898
Tartó
Csúszóléc tartó
Csúszóléc felső
Csúszóléc alsó
Hlf.tm.csavar M8x20
Sf.csavar M6x20
Sf.csavar M6x30
Hi.anya M8
Hl.anya M6
Alátét M8
Rugós alátét M6
Rugós alátét M8

33

2
1
1
2
3
1
1
1
26
4
3
26
7
40
7
6

Megjegyzés,
rajzszám

Nemez

MSZ 2363
MSZ 2431
MSZ 2431
MSZ 2161
MSZ 2161
MSZ-KGST 281
MSZ 2210
MSZ 2210

Tervezési segédlet rédlerekhez

6. ábra: A 400 mm-es vályú (ház) összeállítása
Sorszám

Tétel
szám

Megnevezés
Vályú 400 mm

Darabszám

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vályúlemez
Fenéklemez
Fedél
Tömítés 3x25x398
Tartó
Csúszóléc tartó
Csúszóléc felső
Csúszóléc alsó
Hlf.tm.csavar M8x20
Sf.csavar M6x20
Sf.csavar M6x20
Hl.anya M8
Hl.anya M6
Alátét M8
Rugós alátét M6

2
1
1
2
2
1
1
1
16
2
2
16
4
24
4

134

16

Rugós alátét M8

4

34

Megjegyzés,
rajzszám

Nemez

MSZ 2363
MSZ 2431
MSZ 2431
MSZ 2161
MSZ 2161
MSZ-KGST 281
MSZ 2210
MSZ 2210

Tervezési segédlet rédlerekhez

7. ábra: A szállítólánc összeállítása
Sorszám

Tételszám

Megnevezés Szállítólánc

db
szám

Megjegyzés,
rajzszám

135

1

Lánctag hajlított

2

egy tagnál

136

2

Lánctag egyenes

2

egy tagnál

137

3

Lánchüvely

1

egy tagnál

138

4

Lánccsap

1

egy tagnál

139

5

Rögzít8szeg

2

egy tagnál

140
141

6
7

Kaparólemez
Hlf.tm.csavar M6x15

2
2

5-ik hajlított tagra
Kaparólemezenkén

142

8

Hl.anya M6

2

MSZ 2363
Kaparólemezenkén

143

9

Rugós alátét M6

2

MSZ 2161
Kaparólemezenkén
MSZ 2210

35

Tervezési segédlet rédlerekhez

8. ábra: A hajtószerkezet összeállítása
Sorszám

Tételszám

144
145
146
147
148

1
1
2
2
3

149

3

150

3

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Megnevezés
Meghajtás 0,34 m/sec
szál lítólánc sebesség
Alaplemez
Alaplemez
Talp
Talp
EMH hajtómű
B3.32-31.90L6
EMH hajtómű
B3.42-35.100 Lr4
EMH hajtómű
B3.42-35.100 Lh4
Lánckerék z=13
Lánckerék z=13
Lánckerék z=21
Lánckerék z=21
Görgőslánc 20B-1 E
Görgőslánc 24B-1 E
Alátét 070x6-0 13
Alátét 070x6-0 17
Rugós alátét M12
Rugós alátét M16
Hlf.tm.csavar M12x30
Hlf.tm.csavar M16x30
Burkolat hátlap
Burkolat hátlap
Burkolat első
rész
Burkolat első
rész
Fül 1.
Hlf.tm.csavar M6x8
Hlf.tm.csavar M8x16
Hl.anya M8
Hlf.tm.csavar M10x25
HI.anya M 10
Alátét M 10
Hlf.tm.csavar M12x45
Hl.anya M12
Rugós alátét M12

Darabszám

Megjegyzés,
rajzszám

12 m-ig
1

25,3 m-ig

34,8 m-ig

1

1

1

2

2
1

MEZŐGÉP, MONOI
1

MEZŐGÉP, MONOF
1

MEZŐGÉP, MONOF

1
1

1

1

1

38 tag

38 tag

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
4
3
4
6
4
4
2
10
10

1
1
4
3
4
6
4
4
2
10
10

1
40 tag

MSZ 5508
MSZ 5508

1
1
1

MSZ 2210
MSZ 2210
MSZ 2363
MSZ 2363

1
1
1
4
3
4
6
4
4
2
10
10

36

MSZ 2463
MSZ 2363
MSZ 2161
MSZ 2363
MSZ 2161
MSZ-KGST 281
MSZ 2363
MSZ 2161
MSZ 2210

Tervezési segédlet rédlerekhez
4. melléklet: Alacsony kereszttagos vonóláncok rédlerekhez

Az alacsony kereszttagos vonólánc méretei
Lánc Rédler
típus típus
CH1
R20
CH2 RF40
CH3 RF50
CH4 RF100
CH% R200

t
mm
90
110
160
160
160

b1
mm
144
186
215
302
440

b2
mm
20
30
49
84
100

h
mm
30
40
50
50
70

v
mm
5
5
8
8
10

37

l1
mm
54
72
102
137
165

l2
mm
47
64
92
127
155

d1
mm
10
16
20
20
25

d2
mm
20
25
30
30
38

F
q
N
kg/m
40000
4,2
100000 8,3
150000 13,4
150000 15,5
350000 26,8

Tervezési segédlet rédlerekhez
http://www.agrialanc.hu/redler.html

http://www.ggk-gulyas.hu/szallitolancok/lapatos_rederlancok.pdf
DIN 8165/8167 – ISO 1977

38

Tervezési segédlet rédlerekhez

39

Tervezési segédlet rédlerekhez

40

Tervezési segédlet rédlerekhez

1. ábra: Rédler vonóláncok szállítási helyzetben

2. ábra: Rédler vonóláncok szállítási helyzetben

41

Tervezési segédlet rédlerekhez

Alacsony kereszttagos lánc kialakítása

A továbbító-karok összeszerelése

P
[mm]

H
[mm]

W
[mm]

T
[mm]

Tömeg
[kg]

102
142
142

30
50
50

28
42
62

7,62
11
16,5

0,38
1,08
1,76

42

Tervezési segédlet rédlerekhez
5. melléklet: A vonóláncok lánckerekei
Hajtó lánckerék

a)

b)
A hajtó lánckerék méretei

Lánctípus Fogszám
z
CH1
8
CH2
8
CH3
8
CH4
8
CH5
8

Do
mm
235,2
287,4
418,1
418,1
418,1

Da
mm
253,2
308,0
452,9
452,9
452,9

d
mm
55
65
90
90
110

j
mm
14
18
25
25
25

b
mm
18
27
44
76
90

e
mm
60
90
130
160
160

M

Ábra

M8
M10
M10
M10
M10

a
a
a
b
b

Visszaterelőkerék

a)

b)
A visszaterelőkerék méretei

Lánctípus
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5

D
mm
230
260
260
260
390

d
mm
35
50
65
65
80

j
mm
10
14
18
18
22

43

b
mm
18
27
42
80
90

e
mm
60
90
120
160
200

M

Ábra

M8
M10
M10
M10
M10

a
a
a
b
b

Tervezési segédlet rédlerekhez

1. ábra: Vonóláncok lánckerekei

44

Tervezési segédlet rédlerekhez
6. melléklet: Ipari szemes láncok méretei (MSZ 5501-63)

IPARI SZEMESLÁNCOK
Rövidszeműhegesztett teherlánc
Méretek mm-ben

E szabvány tárgya az emelő- és szállítógépekkel használt hegesztett rövidszeműteherlánc.

A láncszem

Osztás

névleges
átmérője
d

osztása
t

külső
szélessége
b

6
8
10
11
13
16
18
20
22
25
28
32
36
40

18,5
24
28
31
36
45
50
56
62
70
80
90
101
112

20
26
34
36
44
54
60
67
70
83
94
103
122
132

Külső
szélesség

tűrés

± 0,5
± 0,57
± 0,70
± 0,77
± 0,90
± 1,10
± 1,25
± 1,40
± 1,60
± 1,80
± 1,95
± 2,27
± 2,45
± 2,85

± 0,5
± 0,6
± 0,7
± 0,8
± 0,9
±1
± 1,2
± 1,4
± 1,6
± 1,8
±2
± 2,2
± 2,4
± 2,7

K kalibrált kivételnél
tizenegy
szem
hosszúsági
tűrése
[mm]
+ 1,8
- 0,8
+ 2,5
-1
+ 3,8
-1,4
+ 4,5
-1,6
+ 6,5
- 2,4
+8
- 2,5

Megengedett

Nyújtó

Szakító
Tömeg
kg/m
kb.

terhelés
[N]

3400
6100
9800
11750
16400
24750
29400
39200
49050
61300
76000
100500
127500
157000

6850
12250
19600
23500
32850
49500
58800
78450
98100
122600
152050
201100
255050
313900

13700
24500
39250
47100
65700
99050
117700
156950
196200
245250
304100
402200
510100
627800

0,75
1,35
2,25
2,60
3,80
5,80
7,30
9,20
11,50
14,40
17,50
24
29
36,50

ANYAG
C 15 K MSZ 61
KIVITEL
Normalizált állapot. Hegesztés, felület és annak kikészítési előírása az MSZ 5220 szerint.
Lánc készülhet:
Ellenőrzött méretpontosságú, kalibrált kivitelben, jele K, nem ellenőrzött méretpontosságú,
nem kalibrált kivitelben, jele N.
http://www.ggk-gulyas.hu/szallitolancok/lapatos_rederlancok.pdf
http://www.rota-rock.hu/pdfs/szemeslancok.pdfhttp://www.rotarock.hu/pdfs/szemeslancok.pdf

45

Tervezési segédlet rédlerekhez
http://www.mercanta.hu/lancok-es-tartozekok.html

Szemes lánc műanyag továbbító karral

46

Tervezési segédlet rédlerekhez
7. melléklet: A láncdió kivitele és méretei szemes láncokhoz (MSZ 13275-61)
LÁNCDIÓ
Rövidszeműteherlánchoz
E szabvány tárgya a rövidszemű, hegesztett, vizsgált, ellenőrzött méretpontosságú teherlánccal felszerelt emelőszerkezetek 4,5 és 6 fogszámú szürke vasöntvényből vagy acélöntvényből
készült láncdiója (lánckereke)
1. Alak és méret (ábra és táblázat szerint)
A láncdió táblázatában előnem írt méreteit és azok tűréseit a rendeltetésnek megfelelően kell
választani.
2. Anyag, kivitel
A láncdió anyag szürke vasöntvény vagy acélöntvény. A megmunkált felületeket és a láncfészkeket rozsdásodást gátló zsírral vékonyan be kell vonni, nyersen maradó felületeket – a
láncfészek kivételével – rozsdásodást gátló festékkel kell bemázolni.
Láncméretek

Fogszám z
5

4

c1

c2

r1

r2

24

8

3,5

12

30

10

4,5

16

90

40

13

5,5

20

86

116

50

16

7

26

108

145

60

21

9

32

256

120

161

66

23

10

36

240

286

135

181

73

26

11

40

260

312

153

201

76

29

12

44

271,7

295

356

169

226

90

32

14

50

205

310,4

340

406

194

259

101

36

16

56

231

349,3

380

455

220

292

110

42

17,5

64

180

260

391,9

430

515

244

328

130

45

19,5

72

202

287

434,8

475

570

273

363

140

52

22

80

6

d

t

b

Do

D1

D2

D3

D4

Do

D1

D2

D3

D4

Do

D1

D2

D3

D4

6

18,5

20

48,8

55

70

23

35

60,2

65

82

35

48

71,7

78

94

46

60

8

24

26

63,3

71

90

31

45

78,1

85

105

46

62

93,1

100

120

62

78

10

28

34

73,1

83

108

39

51

91,2

100

126

49

71

108,7

120

144

69

13

36

44

95,1

108

140

40

67

117,3

130

162

63

92

139,7

153

185

16

45

54

118,9

135

173

51

84

146,6

162

202

80

115

174,6

190

230

18

50

60

132,1

150

195

58

93

163,0

180

225

90

128

194,1

210

20

56

67

147,9

168

216

64

104

182,4

200

251

100

143

217,3

22

62

70

163,7

185

235

75

116

202,0

225

275

114

159

240,6

25

70

83

184,9

210

270

80

130

227,8

250

312

124

179

28

80

94

211,2

240

306

92

149

260,6

290

356

143

32

90

103

237,7

270

342

108

169

293,2

325

398

164

36

101

122

266,8

302

390

116

190

329,0

365

453

40

112

132

295,9

435

430

131

209

364,9

405

500

47

Tervezési segédlet rédlerekhez

48

Tervezési segédlet rédlerekhez
8. melléklet: Vályúkialakítások rédlerekhez

49

Tervezési segédlet rédlerekhez

9. melléklet: Feszítőszerkezetek
A feszítőszerkezetek kialakítása hasonló a hevederes szállítószalagok feszítőszerkezeteinek
kialakításához, így az ott található megoldások is használhatók rédlereknél is.

Csavarorsós láncfeszítőszerkezet

50

Tervezési segédlet rédlerekhez

51

Tervezési segédlet rédlerekhez

Feszítővégelem összeállítása (LSZ 60 és LSZ 100)
Tételszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Megnevezés

Darabszám

Oldalfal, jobb
Oldalfal, bal
Fenéklap
Borítólemez
Borítólemez
Véglemez
Választólemez
Lánctartó sín
Láncvezetősín
Nyarag heg.
Csapágyvezetősín
Leszedő
Csőtengely
Hl.anya M 16
Lánctisztitó lemez
Heveder
Nemeztömítés
Tengely
Fészkes retesz 24x14x140
Lánckerék
Feszítőkerék
Beálló golyóscsapágy
Szorítóhüvely
Biztosítólemez MB 18
Hornyos csapágyanya

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2

Tételszám
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

52

Megnevezés

Darabszám

Csapágyház
Csapágyház fedél
Betétgyű

Φ160x9,5
Nemeztömítés
Fedőlemez
Feszítőrúd heg.
Rugó
Rugó heg.
Támasz
Szabályozó orsó
Sf.tm.csavar M 10x18
Sf.tm.csavar M 12x45
Hlf.tm.csavar M 12x50
Hlf.tm.csavar M 12x30
Rugós alátét M 12
Hl. anya M 12
Hlf.tm. csavar M 10x25
Rugós alátét M 10
Hl.al.anya M 36
Kúpos hernyócsavar M 12x35
Alátét M 12
Hlf.csavar M 6x25
Rugós alátét M 6
Hl.anya M 6

2
2
1
4
2
2
2
2
2
2
8
8
16
80
105
89
24
24
4
1
80
3
3
3

Tervezési segédlet rédlerekhez

Feszítővégelem összeállítása(R 60 – R 100)
Tételszám
310
320
330
340
350
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
01

Megnevezés
Vályúoldal jobb
Feszítővégelemfedél
Résfedőlemez
Vályúoldal bal
Vonólánckerék
Feszítőorsó
Távtartó lap
Véglap
Leszorító gumi
Távtaró
Csapágyház
Tengely
Retesz
Vsapágyfedél zárt
Fenéklap
Csúszósín fesz.véglemez
Keresztartó
Hl.ny.anya M22

Darabszám

Tételszám
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
1
2
1
1
2
2
1
4
2
2
1
1
2
1
2
2
12

53

Megnevezés
Hlf.tm.ny.csavar M 22x130
Hlf.tm.ny.csavar M 12x25
Hl.ny.anya M12
Rugós alátét
Hlf.tm.ny.csavar M 22x100
Rugós alátét
Sasszeg Φ5x45
Bealló görgőcsapágy
Szimmerig Φ70x100x13
Hl.ny.anya M10
Hlf.tm.ny.csavar M 10x35
Hlf.tm.ny.csavar M 10x30
Rugós alátét M10
Biztosító lemez
Csapágyanya
Szorítóhüvely
Golyós zsírzó M8

Darabszám
12
27
27
27
4
4
4
2
2
2
2
6
5
25
2
2
2

Tervezési segédlet rédlerekhez
27

Feszítővégelem összeállítása (RF 100)
Tételszám
110
120
130
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
01
02

Megnevezés
Vályúoldal bal
Vályúoldal jobb
Terelő
görgő
Végelem fedél
Szorítósín
Fenéklemez
Feszítőorsó
Lekötőtalp
Végelem heveder
Feszítőtengely
Retesz
Fedél átmenet
Fordítókerék
Csúszólap
Végelem végtalp
Fenék heveder
Távtartó rövid
Tengely
Görgő
Távtartó hosszú
Burkolat heg.
Tárcsa
Érzékelőtartó
Hl. ny. anya M24
Rugós alátét M24

Darabszám

Tételszám
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
1
2
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
2
2
2
1
1
1
4
4

54

Megnevezés
Csapágy 6305 2 RS
Hl.tm.ny.csav. M12x30
Hl.ny.anya M12
Rugós alátét M12
Hl.tm.ny. csav. M6x45
Hl.ny.anya M16
Rugós alátét M16
Y-csapágy FY 65 SD
Hl.tm.ny. csav. M10x30
Hl.ny.anya M10
Hl.ny.anya M27
Hl.tm.ny. csav. M12x30
Hl.tm.ny. csav. M12x30
Hl.tm.ny. csav. M10x25
Rugós alátét M10
Alátét M12
Rugós alátét M8
Hl.tm.ny. csav. M10x14
Hl.tm.ny. csav. M8x18
Rugós alátét M8
Hl.tm.ny. csav. M8x14
Rugós alátét M6
Hl.tm.ny. csav. M6x14

Darabszám
4
18
27
27
8
8
8
2
2
18
8
18
8
16
16
27
5
5
2
3
1
1
1