You are on page 1of 6

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

SİNEMA ve TELEVİZYON ANABİLİM DALI
Kontenjan Türü
Tezli Yüksek Lisans Programı
Yatay Geçiş
Yabancı Uyruklu Öğrenci
Özel Öğrenci

Kontenjan Türü
Tezli Yüksek Lisans Programı *
Yatay Geçiş
Yabancı Uyruklu Öğrenci
Özel Öğrenci

Kontenjan Türü
Tezli Yüksek Lisans Programı *

Alan Dışı Kontenjan **
Yatay Geçiş
Yabancı Uyruklu Öğrenci
Özel Öğrenci

Kontenjan Sayısı

ALES
Puan Türü

10
-

YOK
-

Başvuru Koşulları
Sosyal Bilim Alanlarından Lisans mezunu olmak.
-

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI
ALES
Kontenjan Sayısı
Puan Türü
Başvuru Koşulları
*Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Eğitim
6
SÖZEL
Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ya da Türkçe
Öğretmenliği Bölümünden Lisans mezunu olmak.
TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ALES
Kontenjan Sayısı
Puan Türü
Başvuru Koşulları
* Fen-Edebiyat Fakültelerinin Tarih ya da Eğitim Fakültelerinin Tarih
Öğretmenliği bölümlerinden Lisans mezunu olmak.
SÖZEL
4
1
-

SÖZEL
-

**Sosyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak.
-

T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

Kontenjan Türü
Doktora Programı *
Alan Dışı **
Yatay Geçiş
Yabancı Uyruklu Öğrenci
Özel Öğrenci

Kontenjan Türü
Tezli Yüksek Lisans Programı
Alan Dışı Kontenjan
Yatay Geçiş
Yabancı Uyruklu Öğrenci
Özel Öğrenci

Kontenjan Türü

TARİH ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
ALES
Kontenjan Sayısı
Puan Türü
-

SÖZEL

Başvuru Koşulları
-

** Harp Akademilerinden mezun olmak.
SÖZEL
İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI
ALES
Kontenjan Sayısı
Puan Türü
Başvuru Koşulları
2
EŞİT AĞIRLIK
1
4

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve REHBERLİK BİLİM DALI
ALES
Kontenjan Sayısı
Puan Türü
Başvuru Koşulları
*Üniversitelerin Eğitim Fakültesi veya Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik
6
EŞİT AĞIRLIK
ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim veya Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Bölümü/Anabilim Dalı Lisans mezunu olmak.
-

ODÜ-OMÜ-Ortak Tezli
Yüksek Lisans Programı *
Alan Dışı
Yatay Geçiş
Yabancı Uyruklu Öğrenci
Özel Öğrenci
*Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı

BAŞVURU KOŞULLARI
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI :
Başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgeler ile birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan
veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya ilgili kurum tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik
durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
A-Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuruda Bulunacak Adayların;
1- Mezuniyet alanı yönünden, anabilim/anasanat dalı tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya
Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES'e eşdeğer sayılan sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
Güzel Sanatlar programlarına başvurularda ALES'e girme koşulu aranmaz.
3-Adayların varsa anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden merkezi
yabancı dil sınavından aldıkları puan değerlendirmeye katılır.
B- Doktora Programına Başvuruda Bulunacak Adayların;
1) Mezuniyet alanı yönünden, anabilim dalı tarafından uygun görülen lisans/tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
Lisans diploması ile başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3.3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
2) Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları
gerekir.
3) ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların ise en az 80 standart puana sahip olmaları ve Üniversitelerarası
Kurul tarafından ALES'e eşdeğer sayılan sınavların sonuçları da sırasıyla en az 55 ve 80 ALES puanına eşdeğer olması gerekir.
4) Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil
sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan
alınması gerekir.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
1.

Başvuru Dilekçesi (Enstitümüz www.sbe.odu.edu.tr) adresinde temin edecekleri dilekçeye, kendilerine ait bilgileri doldurup çıktısını alacaklardır.

2.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi. (ALES belgesi 3 yıl için geçerlidir.)

3.

Genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı lisans transkripti.(Not değerlendirme sistemi 100’lük sistemden farklı ise, YÖK’ün çevrim
tablosu kullanılacaktır.)

4.

Lisans/Yüksek Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği

5.

(Varsa) ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavının sonuç belgesi.

6.

Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında iki(2) adet vesikalık fotoğraf

* Evrakların asıllarını ibraz etmek kaydı ile onay işlemi Enstitümüz tarafından da yapılmaktadır.
BAŞVURU ŞEKLİ ve TARİHİ
Başvurular; Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
Başvuru için belirtilen zorunlu belgelerin; eksiksiz ve onaylı olmaları gerekmektedir. (Eksik ve onaysız olan belgeler değerlendirmeye
alınmayacaktır.)
Postada meydana gelen gecikmeden dolayı başvuru tarihleri içerisinde Enstitüye ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvurular (11 -15 Ocak 2016) tarihleri arasında yapılacaktır.
SINAV TARİHİ ve YERİ

Yazılı/Sözlü Mülakat sınavı 19 Ocak 2016 Salı günü saat: 10: 00’da aşağıda adı geçen Fakülte/Anabilim dallarında yapılacaktır.
Anabilim Dalı
Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans/Doktora
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı

Sınav Yeri:
Güzel Sanatlar Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi

SONUÇLARIN DUYURULMASI ve KESİN KAYIT
Sonuçlar; 21 Ocak 2016 tarihinde Sosyal Bilimler Enstitüsü, www.sbe.odu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 22-25 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
Sınavı kazanamayan adaylar, başvuru sırasındaki belgelerini müracaat tarihinden itibaren 1 ay içerisinde geri alabilirler.

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ
1-İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim /anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun Yüksek
Lisans /Doktora programında en az bir yarıyılı tamamlamış olmak.
2 - Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmak.
3 - Başardığı derslerin not ortalaması 100 puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 puan ve doktora için en az 80 puan veya eşdeğerleri olan başarılı
öğrenciler lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
4- Yüksek lisans/Doktora Programlarında tez aşamasında yatay geçiş başvurusu yapılamaz.
NOT: Yatay geçiş başvurusu onaylanan öğrenci, onay tarihinden (İlgili Yönetim Kurulu Karar Tarihi) itibaren en geç 15 gün içerisinde Enstitü Müdürlüğüne
bizzat başvurarak kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirmelidir. Aksi durumda yatay geçiş hakkından vazgeçmiş kabul edilir.
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YAPACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe
2- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
3 - Öğrencinin Not Dökümünü Gösteren Onaylı Transkript Belgesi.
4- Onaylı Ders İçerikleri
NOT: Adaylar tarafından Yatay Geçişle ilgili müracaatlar 11 -15 Ocak 2016 tarihleri arasında İlgili Enstitü Müdürlüğüne yapılır.

DEĞERLENDİRME
Tezli Yüksek Lisans Programlarında Öğrenci Kabulü
ALES
%50

Lisans Mezuniyet Notu
%20

Yazılı /Mülakat Sınav Puanı
%20

Yabancı Dil
%10

Başarı Puanı

* Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması ve yazılı/mülakat sınavına girmiş olması gerekir.
Bu taban puanının üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir.Başarı Puanının
eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Doktora Programına Öğrenci Kabulü
ALES
%50

Lisans ve/veya Yüksek Lisans
Mezuniyet Notu
%30

Yazılı /Mülakat
Sınav Puanı %15

Yabancı Dil Puanı
%5

Başarı Puanı

* Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 65 olması ve yazılı/mülakat sınavına girmiş olması gerekir.
Bu taban puanının üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir.
Başarı Puanının eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.
* Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için bu toplamın en az 75 olması gerekir.
* Çeşitli nedenlerle kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listesindeki adaylara puanlama sırasına göre 26-27 Ocak 2016 tarihleri arasında kayıt hakkı
tanınır.
* Doktora Programına öğrenci kabulünde lisans/tezli yüksek lisans not ortalamalarında yüzlük sistem kullanılır. Yüzlük sisteme çevrilmemiş trankriplerde
YÖK’ün çevrim tablosu kullanılır.

Güzel Sanatlar Alanına Bağlı Anabilim/Anasanat Dallarının Tezli Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü
Lisans Mezuniyet Notu
% 30

Yazılı /Uygulamalı Sınav Puanı
% 60

Yabancı Dil Puanı
%10

Başarı Puanı

* Güzel Sanatlar alanına bağlı anabilim /anasanat dallarının yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES'e girme koşulu aranmaz.
* Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması ve yazılı/mülakat sınavına girmiş olması gerekir. Bu taban
puanının üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Başarı Puanının eşitliği
durumunda güzel sanatlar alanı mezunu adaylar için transkript notu yüksek olan aday tercih edilir.
* Çeşitli nedenlerle kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listesindeki adaylara puanlama sırasına göre 26-27 Ocak 2016 tarihleri arasında kayıt hakkı
tanınır.
* Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde lisans not ortalamalarında yüzlük sistem kullanılır. Yüzlük sisteme çevrilmemiş
YÖK’ün çevrim tablosu kullanılır.

transkriplerde