You are on page 1of 6

Universitatea „Ovidius” Constanța

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
Specializarea Administrație publică

Referat

Disciplina: Dezvoltare și planificare urbană
Tema: Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism
Constanța 2016

care sunt 64 informaţii de interes public. Solicitantul poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată să cunoască informaţii cu privire la imobil-teren sau construcţii. actul fiind cu caracter de informare. Termenul de emitere a certificatului de urbanism este de 30 de zile de la data înregistrării cererii. Prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se poate face la cererea titularului . În cazul vânzării sau cumpărării de imobile certificatul de urbanism cuprinde informaţii privind consecinţele urbanistice ale operaţiunii juridice. face cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic. 50/1991). lista cuprinzând avizele şi acordurile necesare în vederea autorizării lucrărilor de construcţii. partajare sau comasare a bunurilor imobile.Certificatul de urbanism este (potrivit art. În certificatul de urbanism se va menţiona în mod obligatoriu scopul eliberării acestuia. solicitarea certificatului de urbanism fiind în acest caz facultativă. în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului. Acesta este (potrivit art. 6 al Legii nr. potrivit legii. amenajare sau plantare. Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul să deţină un titlul asupra imobilului. economic şi tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii. 4 al aceleiaşi legi. Aplicarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate se asigură prin eliberarea certificatului de urbanism. menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării. Acesta se va adresa autorităţilor cu o cerere prin care solicită emiterea certificatului de urbanism cu precizarea scopului solicitării. Eliberarea certificatului de urbanism este obligatorie pentru adjudecarea prin licitaţie a lucrărilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor publice şi pentru legalizarea actelor de înstrăinare. potrivit legii. 6 al Legii nr. inclusiv obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului. actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administraţiei publice judeţene sau locale face cunoscute regimul juridic. cu privire la evaluarea iniţială a investiţiei şi stabilirea necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului în vederea obţinerii actuluui administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului. 50/1991) actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. Termenul de valabilitate se stabileşte de către autoritatea emitentă între 6-24 de luni de la data emiterii. stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite prin documentaţia tehnică în funcţie de specificul amplasamentului. tranzacţii imobiliare ori a altor operaţiuni imobiliare. Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de executare a lucrărilor de construire.

Serviciul de Informaţii Externe. după caz. Pentru aceeaşi parcelă se pot elibera mai multe certificate de urbanism. Art. în vederea emiterii certificatului de urbanism. dimensiunile minime şi maxime ale parcelelor. interdicţii definitive sau temporare de construcţie sau dacă acesta este înscris în lista cuprinzând monumentele istorice din România precum şi altele prevăzute de lege. destinaţii admise sau neadmise. circulaţii şi accese pietonale şi auto. Transporturilor şi Locuinţei. Scopul peentru care se emite certificatul de urbanism este autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente precum şi pentru autorizarea desfiinţării construcţiilor. şi celelalte reglementări în domeniu trebuie să fie aceleaşi pentru toţi solicitanţii. alinierea . 350/2001 defineşte sintagmele utilizate de lege respectiv regim juridic. a adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de studiu de fezabilitate. 31 din Legea nr. prevederi ale documentaţiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului-zone protejate. regim economic şi regim tehnic. dar conţinutul acestora. În acest scop nu este necesară solicitarea actului de proprietate asupra imobilului. Documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului. precum şi celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism. Regimul tehnic este constituit din procentul de ocupare al terenului. zone în care acţionează dreptul de preemţiune asupra imobilului. bazat pe documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Regimul juridic este reprezentat de dreptul de proprietate asupra imobilului şi servituţile de utilitate publică care grevează asupra acestuia. Certificatul de urbansim se emite şi în vederea concesionării de terenuri. parcaje necesare. echiparea cu utilităţi. situarea terenului în intravilan sau în afara acestuia. reglementări fiscale specifice localităţii sau zonei. edificabil admis pe parcelă.formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării pentru o perioadă de cel mult 12 luni şi doar o singură dată. coeficientul de utilizare a terenului. Ministerul Administraţiei şi Internelor. precum şi pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară. Regimul economic reprezinta folosinţa actuală. elaborate şi aprobate de Ministerul Apărării Naţionale. Lista certificatelor de urbanism este publică şi se afişează lunar la sediul autorităţii emitente. Certificatul de urbanism pentru destinaţii speciale se eliberează în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor aferente obiectivelor cu caracter militar. pe baza avizului Ministerului Lucrărilor Publice. Serviciul Român de Informaţii. stabilite în baza prevederilor urbanistice aplicabile în zonă. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază.

G. 2 la această lege există o listă a termenilor de specialitate utilizaţi de legiuitor: intravilanul localităţii . conform documentaţiei specializate de amenajare a teritoriului şi de urbanism.U.Z. 350/2001) stabileşte conceptul de teritoriu şi nuanţează acest concept definind teritoriul administrativ. aflate în circuitul agricol sau având o altă destinaţie înăuntrul căruia este permisă realizarea lucrărilor de construcţii.U.teritoriul care constituie o localitate ce se determină prin Planul Urbanistic General (P.a. . aflate permanent sub ape.Plan urbanistic zonal sau Plan urbanistic de detaliu. În Anexa nr. potrivit competențelor stabilite de legislația în vigoare. potrivit legii. Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe bază de planuri urbanistice zonale (P. Servitutea de monument istoric este un element al regimului juridic al bunului care trebuie evidenţiat în mod obligatoriu pe certificatul de urbanism.) al localităţii. cu date eronate sau cu nerespectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de urbanism aprobate atrage răspunderea disciplinară. administrativă. Procedura de obţinere a certificatului de urbanism cuprinde două etape: solicitarea şi. emit autorizațiile de construire. După aprobarea noii documentații de urbanism . Certificatul de urbanism se emite de aceleași autorități ale administrației publice locale care. integrându-se ulterior în Planul Urbanistic General (P. se asigură prin eliberarea certificatului de urbanism.) legal aprobate. Emiterea de certificate de urbanism incomplete.U. metropolitan. periurban ş. dupa caz. în condiţiile legii. intravilan. Legea nr. 50/1991 reglementează regimul autorizaţiei de construire care are ca obiect asigurarea respectării măsurilor referitoare la amplasarea construcţiilor şi se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiei de urbanism şi certificatului de urbanism specific. civilă sau penală. cu/fără construcţii organizate şi delimitate ca fiind independente. În cazul în care prin documentația înaintată se solicită o derogare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă. judeţene şi locale. înălţimea minimă şi maximă admisă. Această lege stabileşte atribuţiile administraţiei centrale. contravențională.terenului şi a construcţiilor faţă de străzile adiacente terenului. plantate.G. extravilan.se poate întocmi documentația tehnicî în vederea obținerii autorizației de construire. Legislaţia amenajării teritoriului şi urbanismului (în special Legea nr. în privinţa amenajării teritoriului şi a urbanismului şi prevede că aplicarea dispoziţiilor legale. pentru a nu eluda dispoziţiile legale cu privire la exercitarea dreptului de preemţiune al statului la cumpărare. prin certificatul de urbanism se poate solicita elaborarea unei alte documentații de urbanism prin care să se justifice și să se demonstreze posibilitatea intervenției urbanistice solicitate.) şi cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel.

000. eliberate la cerere de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.000. nu doar din “influențe”. Înainte de a vă hotarî ce fel de casă vreți. în copie. În mod normal certificatul de urbanism trebuie să conțină aceleași informații pentru o parcelă sau alt obiectiv de interes. dar și in cazul construirii de imobile. c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă. 1:5. 2. solicitantul trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând: a) cererea-tip (formularul-model F. Condiţiile generale de solicitare se referă la faptul că: – orice cerere de eliberare a unui asemenea document este supusă unei taxe legale. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi.respectiv. elementele care definesc scopul solicitării b) planuri cadastrale/topografice. Și în cazul unei demolări este obligatoriu emiterea unei certificat pentru demolare. . cuprinzând: 1. instrumentarea şi eliberarea actului. Obținerea certificatului de urbanism este o etapă importanta în procesul de obținere a autorizației de construcție. elementele de identificare a solicitantului. – în cerere trebuie precizate elementele de identificare a imobilului faţă de care se urmăreşte cunoaşterea regimului de servituţi. 1:500. În cazul în care doriți să cumpărați un teren puteți cere un certificat pentru vînzare-cumpărare și să aflați exact ce se poate face pe acel teren.1 „CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism”). acesta cunoscând mult mai bine modul în care se poate obține un certificat. număr cadastral şi număr de carte funciară. în conformitate cu precizările privind completarea acesteia. 1:2. eliberat la cerere de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară. la una din scările 1:10. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism. după caz. – îndeplinirea unei serii de alte formalităţi administrative. astfel: 1. 1:1.000. 3. în cazul în care legea nu dispune altfel. Pentru emiterea certificatului de urbanism. obtineți un certificat și apoi începeți discuții cu proiectanții de specialitate. câteodată existând “greșeli” doar din modul de întocmire și analiză a unei zone. Se recomandă să apelați la un specialist încă de la început. 2.000. dar practica ne spune că administrația poate interpreta legea în mod diferit. cu evidenţierea imobilelor în cauză. respectiv localitate.

LEGE nr. LEGEA nr. .Bibliografie: 1.apubb.http://www.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 4. privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 2. 50/1991.ro/ 3. . Actualizata 2014.