You are on page 1of 4

Human Rights Alert (NGO

)
Joseph Zernik, PhD
PO Box 33407, Tel Aviv, Israel
Fax: 077-3179186

‫לזכויות האדם‬

‫ד"ר יוסף צרניק‬
6133301 ‫ ת"א‬,33407 ‫ת"ד‬
Email: joseph.zernik@hra-ngo.org

2016-01-14 ISRAEL: Fighting corruption as corrupt business for attorneys...
...‫ ושחיתות במאבק בשחיתות‬,‫ עמותת עוגן‬,‫אל‬-‫עו"ד חי בר‬

[‫]עברית להלן‬

ENGLISH ABSTRACT
With growth in government corruption in Israel, a separate business has grown fighting corruption, where there is room for corruption in its own sake.
Here, the focus of attention is Ogen NGO "For integrity and for fighting corruption",
chaired by Attorney Hai Bar-El.
Concerns have been raised over the last couple of years regarding funding of
Attorney Bar-El and his NGO by the Ministry of Justice, and related conflicts of
interest.
In this latest round, the Ministry of Justice provided a FOIA response, which appears
as fraud in its own sake, on request for information regarding funding by the Ministry
of Justice of Attorney Hai Bar-El and "Ogen" NGO.
In a previous round, Attorney Hai Bar-El was involved in fraud in collusion with the
State Ombudsman, relative to the conduct of meetings, which were fraudulently
represented as "providing testimony" by Rafi Rotem, the Tax Authority whistleblower.
_____
...‫ ושחיתות במאבק בשחיתות‬,"‫ לטוהר המידות‬- ‫ עמותת "עוגן‬,‫אל‬-‫עו"ד חי בר‬

‫תלונה שהוגשה היום למשרד המשפטים מעלה חששות להונאה בתשובת משרד המשפטים‬
‫ לטוהר‬- ‫אל ועמותת "עוגן‬-‫על בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי מימון עו"ד חי בר‬
‫אל‬-‫ הראיות מצביעות על הונאה קודמת של עו"ד חי בר‬."‫המידות והמאבק בשחיתות‬
‫ בקשר ל"מסירת עדות" למראית עין של רפי‬,‫בשיתוף פעולה עם משרד מבקר המדינה‬
,‫ המאבק בשחיתות יצר כר נרחב לשחיתות נוספת‬.‫ חושף השחיתויות ברשות המסים‬,‫רותם‬
...‫ מככבים עורכי דין ומשפטנים‬,‫בה כרגיל‬

‫ שאותה‬,‫אל היה מעורב בהתנהלות מתואמת עם משרד מבקר המדינה‬-‫ עו"ד חי בר‬:‫תמונות‬
‫ משרד‬.‫ חושף השחיתויות ברשות המסים‬,‫הציג במרמה כ"מסירת עדות" של רפי רותם‬
‫המשפטים מצידו עוסק במרמה בתשובה על פי חוק חופש המידע לגבי מימונן של עו"ד חי‬
...‫אל ועמותת עוגן על ידי משרד המשפטים‬-‫בר‬
____

1/4

‫מאהל המחאה ת"א‪ 14 ,‬לינואר ‪ -‬דר' יוסף צרניק הגיש תלונה ליחידה הממשלתית לחופש‬
‫המידע במשרד המשפטים‪ ,‬נגד משרד המשפטים עצמו‪ ,‬על תשובה שקרית ומטעה על‬
‫בקשה על פי חופש המידע בנוגע למימון עו"ד חי בר‪-‬אל ועמותת עוגן ‪ -‬לטוהר המידות‬
‫והמאבק בשחיתות" על ידי משרד המשפטים‪[1-3] .‬‬
‫חשש לניגוד עניינים והונאה בתשובת משרד המשפטים לגבי מימון עמותת "עוגן"‪.‬‬
‫שאלת מימונן של עו"ד חי בר‪-‬אל ועמותת "עוגן" על ידי משרד המשפטים עלתה מיד עם‬
‫הופעתו של עו"ד חי בר‪-‬אל כמתנדב לייצוגו של רפי רותם ‪ -‬חושף השחיתויות ברשות המסים‪.‬‬
‫עו"ד בר‪-‬אל הכחיש תחילה שקיבל מימון כלשהו ממשרד המשפטים‪ .‬לאחר שהועמד על‬
‫טעותו‪ ,‬טען שקיבל מימון חד פעמי בסכום קטן )‪ 5,0000‬ש"ח(‪ .‬אולם תקשורת עם אנשים‬
‫הקשורים לעוגן מעלה שהמימון על ידי משרד המשפטים חרג מזמן ממסגרת זאת‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬הוגשה לאחרונה למשרד המשפטים בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי מימון‬
‫עמותת "עוגן" על ידי משרד המשפטים‪.‬‬
‫מסמך שהתקבל בחודש שעבר ממשרד המשפטים כתשובה כביכול על הבקשה על פי חופש‬
‫המידע בלט בחוסר תקינותו‪ ,‬והעלה חששות של הונאה‪.‬‬
‫התלונה שהוגשה היום אומרת‪:‬‬
‫מצורפים בזאת‪:‬‬
‫‪ (1‬בקשתי על פי חוק חופש המידע מיום ‪ 8‬לנובמבר‪ ,2015 ,‬בעניין מימון עמותות‬
‫למלחמה בשחיתות – עוגן ואומ"ץ‪ .‬אגרת בקשה שולמה כדין‪ ,‬כמצוין בגוף הבקשה‪.‬‬
‫‪ (2‬מסמך שהתקבל בדוא"ל מהיחידה לחופש המידע במשרד המשפטים‬
‫ביום ‪ 8‬לדצמבר‪ ,2015 ,‬כתשובה כביכול על הבקשה הנ"ל‪.‬‬
‫מסמך זה‪ ,‬על פניו‪ ,‬עומד בניגוד גמור לתשובות קודמות של משרד המשפטים ועו"ד‬
‫מיכל טנא על בקשות על פי חופש המידע‪ ,‬ובולט באי תקינותו‪:‬‬
‫א‪ .‬למרות שמתוך מידע נלווה ניתן לשער שמספר הבקשה הוא ‪ ,217/15‬לא נזכר‬
‫בגוף התשובה‪.‬‬
‫ב‪ .‬מסמך זה אינו נושא כל תאריך‪.‬‬
‫ג‪ .‬מסמך זה אינו חתום‪.‬‬
‫מסמך זה‪ ,‬מבחינת תוכנו‪ ,‬גם אינו עונה על הבקשה עצמה‪:‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬הבקשה התייחסה לכל מסמך המראה על כספים ששולמו על ידי משרד‬
‫המשפטים ל"עוגן – העמותה למען טוהר המידות והמאבק בשחיתות"‪ .‬התשובה אינה‬
‫אומרת דבר לגבי תשלומים באופן כללי‪ ,‬אך מציינת שלא בוצעו תשלומים על ידי‬
‫רשות התאגידים‪ ,‬האפוטרופוס הכללי כמנהל נכסי נעדרים‪,‬וועדת העיזבונות‬
‫הכספיים‪ .‬מתוך תשובה זאת‪ ,‬עלול היה הקורא התמים להסיק שלא שולמו כל‬
‫כספים על ידי משרד המשפטים ל"עוגן"‪.‬אולם עמותת "עוגן"עצמה פרסמה שקבלה‬
‫מימון ממשרד המשפטים בתקופה שהיא נושא הבקשה‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬יש מקום לחשש שהתשובה היא גם שקרית ומטעה מבחינת תוכנה‪.‬‬
‫בסיכום‪:‬‬
‫א‪ .‬הריני מבקש בזאת שמשרד המשפטים ישלח לי בדואר נייר תשובה על הבקשה‬
‫על פי חוק חופש המידע מיום ‪ 8‬לנובמבר‪ ,2015 ,‬כשהיא נושאת מספר בקשה בגוף‬
‫התשובה‪ ,‬נושאת תאריך וחתימת האדם המוסמך על פי חוק חופש המידע‪.‬‬
‫ב‪ .‬הריני מבקש בזאת שמשרד המשפטים יספק את המידע שבוקש בבקשה לגבי‬
‫מימון העמותות על ידי משרד המשפטים‪.‬‬
‫ראיות להונאה קודמת של עו"ד חי בר‪-‬אל בשיתוף פעולה עם משרד מבקר המדינה לגבי‬
‫"מסירת עדות" של רפי רותם ‪ -‬חושף השחיתויות ברשות המסים‪.‬‬

‫‪1/4‬‬

‫תמונה‪ :‬מכתב מיום ‪ 29‬לאפריל‪ 2014 ,‬ממשרד מבקר המדינה לעו"ד חי בר‪-‬אל שפתח‬
‫סדרת פגישות שתוארו במרמה על ידי עו"ד חי בר‪-‬אל כ"מסירת עדות" על ידי רפי רותם‪,‬‬
‫חושף השחיתויות ברשות המסים‪ .‬בפועל לא פתח מבקר המדינה תיק תלונה כלל‪ ,‬וסדרת‬
‫הפגישות המרגשות בנוכחות חי בר‪-‬אל הייתה הצגה בלבד‪.‬‬
‫____‬

‫בתחילת שנת ‪ ,2014‬הופיע עו"ד חי בר‪-‬אל כמי שמוכן לייצג את רפי רותם‪ ,‬חושף השחיתויות‬
‫ברשות המסים‪ ,‬בהתנדבות‪ .‬עו"ד חי בר‪-‬אל אכן קיבל מרותם ייפוי כוח לייצגו בתקופה‬
‫מסוימת בעניין תגמולים שהגיעו לו משירות המדינה‪ .‬במקביל‪ ,‬נוצר לחץ ציבורי על מבקר‬
‫המדינה בעניין סירובו לבדוק את תלונותיו של רותם על שחיתות ברשות המסים‪.‬‬
‫מכתב תמוה מיום ‪ 29‬לאפריל‪ ,2014 ,‬ממשרד מבקר המדינה לעו"ד חי בר‪-‬אל סימן את‬
‫תחילתו של תרגיל הונאה מורכב של משרד מבקר המדינה ועו"ד חי בר‪-‬אל בעניין זה‪ :‬משרד‬
‫המבקר הודיע לעו"ד חי בר‪-‬אל שהמבקר מסכים לקבל מרפי רותם "מידע בעל פה"‪ .‬אולם‬
‫משרד מבקר המדינה הציג בפועל תנאי תמוה ל"מסירת המידע בעל פה" ‪ -‬נוכחותו של עו"ד‬
‫חי בר‪-‬אל בפגישות אלה‪.‬‬
‫רותם עצמו העלה תמיהה בעניין ‪ -‬ואמר שמעולם לא שמע על אדם ההולך להגיש תלונה‬
‫בלוויית עורך דין‪ .‬עורך דין בר‪-‬אל גם לא היה בא כוחו של רותם לכל עניין הנוגע לבדיקת‬
‫השחיתות ברשות המסים‪.‬‬
‫בהמשך‪ ,‬התקיימה סדרת פגישות בהן השתתפו רותם‪ ,‬בר‪-‬אל‪ ,‬ואנשי משרד מבקר המדינה‪.‬‬
‫פגישות מרגשות אלה הוצגו שוב ושוב על ידי עו"ד בר‪-‬אל כ"מסירת עדות"‪ .‬עו"ד בר‪-‬אל‬
‫עסק בהתמדה בהטעיית רותם‪ ,‬הפעילים‪ ,‬והציבור ‪ -‬שמבקר המדינה פתח בבדיקה בעניין‬
‫תלונותיו של רותם על השחיתות ברשות המסים‪.‬‬
‫משהתברר שלמעשה לא פתח מבקר המדינה כל תיק תלונה‪ ,‬התבקש עו"ד חי בר‪-‬אל‬
‫לחוות דעתו‪ :‬האם הפגישות המרגשות שארגן לרותם עם צוות המבקר‪ ,‬ושלהן היה שותף‪,‬‬
‫היו "מסירת עדות על פי חוקי מדינת ישראל"?‬
‫עו"ד חי בר‪-‬אל סירב לחוות דעתו בעניין זה‪ ,‬וכתב שתעריף משרדו לחוות דעת מעין זאת הוא‬
‫‪ 15,000‬דולר‪+‬מע"מ‪ ,‬אבל גם אם ישולם לו סכום זה‪ ,‬לא יסכים לחוות דעה בעניין‬
‫המבוקש‪...‬‬

‫‪1/4‬‬

‫כלל ההתנהלות של משרד מבקר המדינה‪ ,‬משרד המשפטים ועו"ד חי בר‪-‬אל מצביע על כך‬
‫שהמאבק בשחיתות יצר כר נרחב לשחיתות נוספת‪ ,‬בה כרגיל‪ ,‬מככבים עורכי דין‬
‫ומשפטנים‪...‬‬
‫קישורים‪:‬‬

‫‪[1] 2016­01­14 Complaint filed with the FOIA Enforcement Unit, Ministry of Justice, ‬‬
‫‪against the Ministry of Justice, for failure to provide a valid response on funding of ‬‬
‫‪anti­corruption NGOs.//‬‬
‫תלונה‪ ‬שהוגשה‪ ‬ליחידה‪ ‬הממשלתית‪ ‬לחופש‪ ‬המידע‪ ‬במשרד‪ ‬המשפטים‪ ‬נגד‪ ‬משרד‬
‫המשפטים‪  ,‬על‪ ‬כשל‪ ‬במתן‪ ‬תשובה‪ ‬תקינה‪ ‬על‪ ‬בקשה‪ ‬לגבי‪ ‬מימון‪ ‬עמותות‪ ‬למאבק‪ ‬בשחיתות‪.‬‬
‫‪ https://www.scribd.com/doc/295445138/ ‬‬
‫‪[2] 2015­12­08 Purported FOIA response (217/15) by the Ministry of Justice on ‬‬
‫‪funding of NGOs fighting corruption, as received by email ­ unsigned, undated, ‬‬
‫‪unnumbered word processing file//‬‬
‫תשובה)‪  (217/15‬כביכול‪ ‬של‪ ‬משרד‪ ‬המשפטים‪ ‬על‪ ‬בקשה‪ ‬על‪ ‬פי‪ ‬חופש‪ ‬המידע‪ ‬לגבי‪ ‬מימון‬
‫עמותות‪ ‬הלוחמות‪ ‬בשחיתות‪ ,‬כפי‪ ‬שהתקבלה‪ ‬בדוא"ל‪ – ‬בלתי‪ ‬חתומה‪,‬ללא‪ ‬תאריך‪ ,‬ללא‬
‫מספר‪ ‬בקשה‪ ,‬כקובץ‪ ‬מעבד‪ ‬תמלילים‪.‬‬
‫‪ https://www.scribd.com/doc/295428769/ ‬‬
‫‪[3] 2015­11­08 FOIA request (217/15) on the Ministry of Justice, regarding funding ‬‬
‫‪of NGOs fighting corruption//‬‬
‫בקשה‪ ‬על‪ ‬פי‪ ‬חוק‪ ‬חופש‪ ‬המידע‪ (217/15) ‬שהוגשה‪ ‬למשרד‪ ‬המשפטים‪ ,‬לגבי‪ ‬מימון‪ ‬עמותות‬
‫הלוחמות‪ ‬בשחיתות‪ ‬‬
‫‪https://www.scribd.com/doc/295429201/ ‬‬

‫‪2/4‬‬