You are on page 1of 5

M

A R M U

A N IT
G R

A VE R
T R
T

IN

S.C. MARMURA S.R.L.


Nobletea pietrei naturale !
CAPITAL SOCIAL: 301.000 RON, CUI: RO 16074969, J 39/47/2004
CONT: RO 62 INGB 0000999902020984 ING BANK
SEDIU: LOC. FOCSANI, B-dul BRAILEI, NR. 104
TEL/FAX: 0237-210 061, MOBIL: 0724 058 216
E-MAIL: office@marmura-focsani.ro, WEB: www.marmura-focsani.ro

FISA POSTULUI

NUME:
1. POSTUL: MUNCITOR NECALIFICAT
2. CONTRACT DE MUNCA: Nr. din data de .
3. COMPARTIMENTUL: PRODUCTIE/TEHNIC
4. CERINTE STUDII/SPECIALITATE: .
5. RELATII:
A) Ierarhice - este subordonat:

Administratorului firmei

Directorului Comercial

Directorului Economic

Asistent Manager-ului

Sefului formatiei

B) Functionale:
- cu personalul din cadrul societatii pentru realizarea corespunzatoare a sarcinilor
de serviciu
C) De colaborare:

- cu personalul din departamentul productie, tehnic in vederea realizarii


corespunzatoare a sarcinilor de serviciu.
6. ATRIBUTII, SARCINI, RESPONSABILITATI
6.1. ATRIBUTII
A) ATRIBUTII GENERALE
a) Sa actioneze in toate ocaziile cu competenta, simt de raspundere dand dovada de o
comportare demna in relatiile personale si de servici ; sa nu denigreze, calomnieze sau sa
faca aprecieri de natura a prejudicia.
b) Sa dea dovada de grija deosebita in folosirea, supravegherea, gestionarea si pastrarea
instalatiilor, precum si a altor mijloace materiale, bunuri si valori incredintate.
c) In situatii exceptionale(calamitati, avarii) sa presteze munca pentru care sunt solicitati
indiferent de functia sau postul pe care il ocupa pana la incetarea acestor situatii.
d) Sa fie apt pentru efectuarea serviciului in conditii de siguranta si eficacitate, sa nu
introduca bauturi alcoolice, sa nu conduca si sa nu lucreze sub influenta acestora.
e) Sa respecte ordinea, disciplina si curatenia la locul de munca.
f) Sa nu aiba alte preocupari in timpul in care isi desfasoara activitatea.
g) Sa informeze imediat pe cale ierarhica in legatura cu orice defectiune aparuta la
instalatiile folosite.
h) Sa se supuna examinarilor profesionale, de verificare, medicale etc., prevazute de
regulamentele specifice in vigoare.
i) Sa nu intreprinda activitati politice in incinta societatii si la locul de munca.
j) Sa raspunda de intretinerea si repararea inventarului incredintat.
k) Sa execute orice alte sarcini primite de la sefii ierarhici.
l) Sa ia masuri urgente de inlaturare a avariilor survenite la instalatiile si echipamentele in
functiune, cooperand cu sectorul respectiv.
m) Sa participe la instructajele periodice de PM si PSI.

n) Sa participe la lucrari administrative in cadrul societatii(descarcari materiale, sortare si


transport deseuri si materiale recuperabile, igienizare etc.) la solicitarea personalului
ierarhic superior.
o) Sa foloseasca obligatoriu echipamentul de protectie si de lucru.
p) Sa respecte toate masurile de protectie a muncii si PSI.
q) Sa isi insuseasca si sa respecte cu strictete prevederile Regulamentului Intern.
B) ATRIBUTII SPECIFICE
a) Stabileste consumurile de materiale si le solicita gestionarului in timp util.
b) Propune conducerii societatii masuri de sanctionare a celor care nu respecta prevederile
Regulamentului Intern din punctele fixe sau incalca prevederile legale in domeniul pe
care-l coordoneaza.
c) Asigura respectarea disciplinei in sectorul sau de activitate instruind salariatii din
subordine in vederea respectarii si aplicarii prevederilor Regulamentului Intern si a tuturor
reglementarilor in vigoare.
d) Tine evidenta prezentei la lucru pentru punctele fixe iar la sfarsitul fiecarei luni
intocmeste foaia colectiva de prezenta.
e) Instruieste personalul nou venit in sectorul sau de activitate si repeta periodic instructajul
de protectia muncii si PSI cu tot personalul, conform normelor in vigoare.
f) Ia masuri pentru mentinerea disciplinei la locul de munca in punctele fixe.
g) Deplasarile se vor face numai cu ordin de deplasare iar transportul materialelor catre
punctele de lucru numai in baza unui aviz de insotire a marfii si a bonului de consum.
h) Intocmeste centralizatorul chestionarelor de evaluare a furnizorilor si lista furnizorilor
acceptati.
i) Tine legatura permanent cu clientii in vederea satisfacerii depline a cerintelor acestora.
j) Asigura ca procesele necesare sistemului de management al calitatii sunt stabilite,
implementate si mentinute.
k) Elaboreaza, in colaborare cu coordonatorii de compartimente implicate, documentele
sistemului de managemet al calitatii, coordoneaza actualizarea acestora.
l) Coordoneaza activitatea de intocmire, inregistrare si difuzare a rapoartelor de
neconformitate.

m) Coordoneaza activitatea de verificare a efectuarii si eficacitatii actiunilor corective


stabilite in rapoartele de neconformitate.
n) Coordoneaza si urmareste efectuarea auditurilor interne.
o) Gestioneaza documentele auditurilor de calitate.
p) Intocmeste programele anuale de instruire pe teme de calitate.
q) Asigura instruirea pe teme de managementul calitatii a personalului societatii.
r) Organizeaza periodic sedinte de analiza a sistemului de management al calitatii cu
managementul de varf al societatii, propune actiunile corective, preventive, de
imbunatatire necesare.
s) Inregistreaza si difuzeaza rezultatele analizelor efectuate de management asupra
sistemului de management al calitatii.
6.2. SARCINI
a) Selecteaza personalul, instruieste si califica personalul nou venit.
b) Coordoneaza punctele de lucru din punct de vedere al executiei lucrarilor conform
contractelor si intervine la actiuni corective in caz de neconformitate.
c) Asigura ca este promovata in cadrul societatii constientizarea referitoare la cerintele
clientului.
d) Raporteaza Administratorului firmei despre functionarea sistemului de management al
calitatii si despre orice necesitate de imbunatatire.
e) Tine evidenta livrarilor de servicii catre clienti.
f) Transmite compartimentelor din societate implicate cerintele/reclamatiile clientului.
g) Are in folosinta autoturismul Renault Kangoo, respecta normele de circulatie pe
drumurile publice si raspunde de integritatea persoanelor transportate.
h) Asigura fiecare punct de lucru fix cu materialele consumabile necesare desfasurarii
activitatii.
i) Asigura in functie de specificul lucrarilor repartizate, echipamentul de lucru si de
protectie.
6.3. RESPONSABILITATI
a) Raspunde de realizarea in termen si de calitatea lucrarilor prevazute in fisa postului.

b) Pastreaza confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor referitoare la activitatea


societatii angajatoarea si a societatii in cadrul careia isi desfasoara activitatea, precum si
cu privire la continutul actelor intocmite sau verificate.
c) Raspunde pentru paguba adusa societatii din vina sa, fiind obligat la plata despagubirilor,
in conditiile prevazute de lege.
d) Raspunde de respectarea sarcinilor ce-i revin prin contractul individual de munca.
e) Raspunde de respectarea dispozitiilor si indicatiilor date de asociati/administratori in
legatura cu problemele de care se ocupa in cadrul societatii.
f) In functie de activitatea curenta a societatii, salariatul va indeplini orice alte sarcini
dispuse de catre conducere, corespunzator competentelor sale profesionale.
g) Raspunde conform procedurilor ISO 9001 in vigoare.

Angajat

S.C. MARMURA S.R.L.