You are on page 1of 322

EBRE 38

Revista Internacional de la Guerra Civil


(1936 - 1939)
EBRE 38
Revista Internacional de la Guerra Civil
(1936 - 1939)

Núm. 4
2010
Impressió
Gràfiques Raventós Suau.
c/Sant Pere 12 - 43820 Calafell (Tarragona)
Tel. 977693846 -Fax. 977693066

Portada: Fotografia aèrea del l’aeròdrom d’Els Monjos (Servicio Histórico Militar). Fotografia i dibuix arqueològic de bases de
beina de bala trobades en les propospeccions a l’aeròdrom d’Els Monjos (M. del Carmen Rojo).

Direcció
Pelai Pagès i Blanch (UB), p.pages@ub.edu
M. del Carmen Rojo Ariza (UB), maycarojoar@ub.edu

Secretaria
Tània Martínez Gil (UB), tania.martinezgil@gmail.com
Maria Yubero Gómez (UB), mariayubero@ub.edu

Consell de redacció
Joan Santacana Mestre (UB) jsantacana@ub.edu
Francesc Xavier Hernàndez Cardona (UB), fhernandez@ub.edu
Gemma Tribó Traveria (UB) gtribo@ub.edu
David Íñiguez Gràcia (ETRP-FARE) dd.iniguez@gmail.com
Xavier Rubio Campillo (BSC) xavier.rubio@bsc.es
Maria Feliu Torruella (UB i assessora didàctica MHCAT) mfeliu@ub.edu
Paola LoCasio (Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la UB) paolalocascio@ub.edu

Comitè Assessor
Paul Preston (London School of Economics and Political Science)
Gabriel Jackson (Universitat de Califòrnia)
Svetlana Pozharskaya (Centro Europa en la Era Moderna de la Academia de Ciencias de Rusia)
Josep Massot i Muntaner (Institut d’Estudis Catalans)
Reiner Tosstorff (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Adelina Kondratieva (Archivo de Guerra y Exilio-AGE)
Joaquim Prats i Cuevas (Universitat de Barcelona)
Francesc Torres (Artista visual)
David Ginard i Ferón (Universitat de les Illes Balears)
Dolores Cabra i Loredo (Archivo de Guerra y Exilio-AGE)

Edició
Magalí Lladó Morales (UB) llibresmatricula@gmail.com

Disseny i maquetació
Lara Ojeda Gimeno

Poden consultar la revista des del primer número (2003) a la web http://www.raco.cat/

Ebre 38 està recollida en les següent bases de dades: DULCINEA, DICE, i ISOC.

Els articles publicats a EBRE 38 recullen exclusivament les opinions dels seus autors. ����������������������������������������
La revista declina qualsevol responsabi-
litat que pogués derivar-se de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o comercial.

ISSN: 1696-2672
Dipòsit Legal: B-20752-2003
SUMARI

EDITORIAL. Pelai Pagès

1. HISTÒRIA
I primi volontari italiani nella guerra civile spagnola: genesi e nascita della Sezione Italiana della
Colonna Ascaso
Enrico Acciai.........................................................................................................................................13

Entre la Historia y la propaganda: las dos sublevaciones del acorazado Jaime I en Julio de 1936
Pedro Mª Egea Bruno...........................................................................................................................31

Maçoneria i Guerra Civil a Catalunya: una memòria de 1937


Josep Clara Resplandis........................................................................................................................49

El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica


Pelai Pagès i Blanch.............................................................................................................................57

“Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra”: cartes d’un jove soldat al seu pare (1938)
Ramon Arnabat.....................................................................................................................................79

Guerra civil i repressió a Santa Pau


Albert Planas i Serra...........................................................................................................................105

2. CULTURA, PATRIMONI I DIDÀCTICA


Guerra en la Universidad. Arqueología del conflicto en la ciudad universitaria de Madrid
Alfredo González Ruibal, Carlos Marín Suárez, Manuel Sánchez-Elipe Lorente y Santiago Lorente
Muñoz.................................................................................................................................................123

La Guerra Civil espanyola i el seu patrimoni. Exemples de les intervencions arqueològiques a la


demarcació de Barcelona i de Lleida
Sonia Pascual García.........................................................................................................................145

Arqueología y museografía didáctica en los aeródromos de guerra


Laia Coma Quintana y M. del Carmen Rojo Ariza..............................................................................165

¿Chatarra o Cultura Material? A propósito de los restos muebles de la Guerra Civil en el registro
arqueológico de la ciudad de Oviedo (Asturias)
Valentín Álvarez Martínez...................................................................................................................179

Arqueología y antropología forense de la represión franquista en el territorio de la agrupación guerrillera


de Levante y Aragón (1947-1948)
Manuel Polo Cerdá, Eva Cruz Rico y Elisa García Prósper...............................................................203
Arqueología del fascismo en Etiopía (1936-1941)
Alfredo González Ruibal, Víctor M. Fernández Martínez, Álvaro Falquina Aparicio, Xurxo Ayán Vila,
Anxo Rodríguez Paz...........................................................................................................................233

¿Un memorial para la paz en Teruel?


Joan Santacana Mestre......................................................................................................................257

Arqueologie(s) de la Guerra civil


David García Casas...........................................................................................................................267

3. MISCEL·LÀNIA
Estació Territorial de Recerca Penedès. Les Forces Aèries de la República Espanyola
Ramon Arnabat...................................................................................................................................287

La España del exilio. Las emigraciones políticas españolas en los siglos XIX y XX
Josep Clara Resplandis......................................................................................................................293

Segundas Jornadas de Jóvenes Investigadores en Arqueología (JIA’09). Arqueología del Conflicto,


Arqueología y Memoria i l’excursió POST-JIA: Paisatges de Guerra i Repressió
Manuel Sánchez-Elipe Lorente y Maria Yubero Gómez.....................................................................295

Montjuïc recuperat... fa més de setanta anys


Pelai Pagès i Blanch...........................................................................................................................298

Això és la Guerra i Gerda Taro. El compromís narratiu de la fotografia implicada del segle XX:
retrospectiva de dos fotoperiodistes de la Guerra civil espanyola al MNAC
Ilaria Bellati.........................................................................................................................................300

¡Guerra en la Universidad! Ressenya del bloc <http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/>


Francesc Cecília Conesa...................................................................................................................305

Construint la memòria del campus Mundet


Magalí Lladó Morales.........................................................................................................................309

Bibliografia recent sobre la Guerra Civil, la postguerra, l’exili i la resistència....................................313


EBRE 38 9 2010

EDITORIAL

El mes d’abril del 2009 s’ha commemorat el 70 aniversari de la fi de la guerra civil. En ple debat sobre
la insuficiència de la Llei de la Memòria Històrica, promulgada pel govern espanyol el desembre de
2007 i després que s’hagi posat ja en ple funcionament a Catalunya el Memorial Democràtic, l’efemè-
ride de bell nou ha gaudit d’un ampli ressò acadèmic, ciutadà i social, com ja havia succeït l’any 2006.
Han estat nombrosos els actes de tota mena que s’han celebrat –en forma de Congressos, seminaris
o conferències– i tampoc han mancat exposicions, com la que es va inaugurar a València sota l’em-
blemàtic títol de La derrota, a començaments de desembre del 2009. Una part important dels actes
celebrats s’han centrat en l’exili, un dels aspectes més emblemàtics i significatius que van tenir lloc
a la fi de la guerra, perquè mai, en cap altre conflicte bèl·lic de la història contemporània d’Espanya i
de Catalunya, s’havia produït un exili de les dimensions i de la durada com el que es va produir l’any
1939. Des del darrer número de la revista, hem de remarcar també l’obertura, el desembre del 2007,
del Museu Memorial de l’Exili, inaugurat a la població fronterera de La Jonquera.

La guerra civil, doncs, a desgrat dels intents que a vegades es volen portar a terme per silenciar-la,
segueix despertant interès entre nombrosos sectors de la ciutadania i provocant debats dels més
diversos. És interessant destacar també, en aquest context, l’increment de les associacions memori-
alistes –la memòria històrica ha avençat encara més en els darrers anys– que s’han anat constituint
i que mantenen una activitat frenètica. Moltes són de caràcter local o comarcal, la qual cosa posa en
evidència l’abast social del fenomen.

Ebre 38 ha volgut afegir-se també a la commemoració dels 70 anys, encara que sigui amb uns mesos
de retard, presentant una nova revista, que sense centrar-se en un aspecte concret de la guerra, passa
revista a tot un seguit de temes inherents a la pròpia contesa: voluntaris italians, cartes d’un soldat
des del front, maçoneria o repressió política en l’àmbit local, són alguns dels temes que es recullen en
aquest número de la revista. Especial rellevància hem volgut donar, dins l’apartat de Cultura, patrimoni
i didàctica, a les nombroses actuacions que s’estan portant a terme en l’àmbit de l’arqueologia de la
guerra civil, que posen de manifest la important petjada històrica que la guerra ha deixat en la nostra
geografia i la necessitat de recuperar-la abans no sigui massa tard.

D’aquesta manera, més enllà de la nombrosa bibliografia que se segueix publicant sobre la guerra
–només cal que doneu una ullada a la selecció que hem fet en l’apartat corresponent de la revista–
Ebre 38 vol seguir present i contribuir a un debat que considerem d’una importància cabdal per situar
la guerra civil del 1936-1939 en el seu punt exacte, tant des d’un punt de vista històric, com des de la
transcendència que té en el nostre present i de la que pot arribar a tenir –no dubtem que serà així– en
el futur.

Pelai Pagès
Co-director de la revista

Ebre 38, Núm. 4: 9


Revista Internacional de la Guerra Civil (1936-1939)
EBRE 38 11 2010

1. HISTÒRIA

I primi volontari italiani nella guerra civile spagnola: genesi e nascita della Sezione Italiana della
Colonna Ascaso
Enrico Acciai

Entre la Historia y la propaganda: las dos sublevaciones del acorazado Jaime I en Julio de
1936
Pedro Mª Egea Bruno

Maçoneria i Guerra Civil a Catalunya: una memòria de 1937


Josep Clara Resplandis

El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica


Pelai Pagès i Blanch

“Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra”: cartes d’un jove soldat al seu pare
(1938)
Ramon Arnabat

Guerra civil i repressió a Santa Pau


Albert Planas i Serra
EBRE 38 13 2010

I primi volontari italiani nella guerra civile spagnola:


Genesi e nascita della Sezione Italiana della Colonna Ascaso

Enrico Acciai
PhD Student
Università degli studi della Tuscia, Viterbo (Itala)
Via San Zanobi, 10. 50129 Firenze (Italia)
enrico.acciai@gmail.com

Ricevuto: 30/05/2009
Accettato: 08/11/2009

Riassunto
Il volontariato durante la guerra civile spagnola è, da sempre, un tema fortemente evocativo; se si è scritto molto sul fenomeno
delle Brigate Internazionali, poco spazio hanno trovato quei volontari che agirono al di fuori da quell’esperienza. In questo
articolo ci occupiamo dell’esperienza dei primi antifascisti italiani che arrivarono a Barcellona nell’estate del ’36; in larga parte
anarchici e militanti del movimento Giustizia e Libertà, questi volontari costituirono la prima colonna che avrebbe combattuto in
Spagna: la Sezione Italiana della Columna Ascaso. L’importanza di questa formazione risiede principalmente nella sua precocità:
sarebbero, infatti, dovuti passare alcuni mesi prima che fossero organizzate le Brigate Internazionali. Principali promotori del
gruppo furono l’anarchico Camillo Berneri ed il leader di GL, Carlo Rosselli. Il testo ripercorre le delicate trattative, tanto tra gli
stessi antifascisti italiani quanto con i leader libertari catalani, che portarono alla nascita della colonna italiana.

Parole chiave: Antifascismo, Anarchismo, Volontariato Internazionale, Brigate Internazionali, Esilio.

Abstract
The issue of the volunteers during the Spanish civil war has always been an evocative topic. As related to this, a lot has been
written about the International Brigades, yet little attention has been devoted to those volunteers that acted outside the context
of the brigades. In this article, I will focus on the experience of the first Italian Antifascists, since their arrival in Barcelona during
the summer ’36. Anarchists and activists of the movement Giustizia e Libertà made up the major part of them. They established
the first column of soldiers that fought in the Spanish civil war, the so- called Sezione Italiana della Columna Ascaso. The
relevance of this formation lays mainly in its early appearance as regards to the International Brigades, organised only some
months afterwards. The main promoters of the group were the anarchist Camillo Berneri and the leader of Giustizia e Libertà,
Carlo Rosselli. In my lecture, I will dwell upon the delicate negotiations between the Italian antifascists, and between them and
the leaders of the Catalan libertarians. These negotiations resulted in the formation of the Italian column.

Key words: Antifascism, Anarchism, International voluntary service, International Brigades, Exile.

Ebre 38, Núm 4: 13-28 ISSN 1696-2672


2010 14 EBRE 38

Enrico Acciai I primi volontari italiani nella guerra civile spagnola

Se fossimo chiamati a pensare, per un attimo, al di antifascisti italiani che avrebbe combattuto in
vasto fenomeno del volontariato internazionale Spagna: la Sezione Italiana della Colonna Asca-
durante la guerra civile spagnola, la nostra mente so. Promotori dell’esperienza furono due figure di
andrebbe naturalmente alle Brigate Internazionali. primo piano dell’antifascismo italiano in esilio: Ca-
Se poi dovessimo anche evocarne delle immagi- millo Berneri, intellettuale di spicco dell’universo
ni, non tarderemmo molto a visualizzare gli scat- libertario, e Carlo Rosselli, fondatore e leader del
ti di Robert Capa: scatti che resero eterni i volti movimento liberal-socialista Giustizia e Libertà
dei brigatisti mentre tra le lacrime lasciavano la (GL). La nostra analisi si fermerà alla partenza
Spagna. Si è sempre portati ad associare qualsia- della piccola colonna per il fronte; crediamo che
si straniero abbia avuto a che fare con la Spagna sia estremamente interessante ricostruire il pro-
Repubblicana tra il ’36 ed il ’39 alle Brigate Inter- cesso di formazione del gruppo in un ambiente
nazionali. In realtà, basta rifletterci un attimo, non caotico come quello di una Barcellona investita
fu assolutamente così; George Orwell o André dalla rivoluzione sociale. Vedremo come come fu
Malraux, ad esempio, ma anche Simone Weil, al- possibile che, a fine agosto, arrivasse sul fronte
cuni degli intellettuali stranieri che parteciparono aragonese una colonna composta da persone
personalmente al conflitto, non ebbero niente a tanto diverse, sia politicamente che socialmente,
che vedere con il fenomeno brigatista. Il processo come anarchici e militanti di GL.
che ha portato alla costruzione del mito, anche
storiografico, delle Brigate Internazionali parte da Il mondo dell’esilio antifascista italiano non rima-
lontano, proprio da quella Spagna sconvolta dalla se indifferente alle prime frammentarie notizie
guerra civile. Furono indubbiamente profetiche le che cominciarono ad arrivavano dalla Spagna
parole con cui Dolores Ibarruri, la Pasionaria, sa- dopo il fallimento del colpo di stato e lo scoppio
lutava circa 13.000 brigatisti nell’ottobre del ’38, di una guerra civile2. In realtà era fine luglio, e gli
“siete la storia, siete la leggenda, siete l’esempio eventi colsero molti dei leaders in procinto di par-
eroico”1. tire per le vacanze estive; si riferiva, in una nota
inviata a Roma il 28 luglio, come “i capi fuorusciti”
Ma quei volontari non furono gli unici ad essere stessero “preparando le valigie per le vacanze”3.
arrivati in Spagna, ce n’erano stati altri, molti altri. Programmi che vennero rapidamente modificati.
Generalmente erano arrivati prima dei brigatisti, Alcuni anni dopo, avrebbe ricordato l’anarchico
tra l’estate e l’autunno del ’36, e si erano arruolati
nelle milizie confederali; a volte, come nel caso
2  “L’attrazione esercitata dalla guerra civile spagnola sui fu-
oggetto di questo studio, avevano dato vita a gru- orusciti italiani era anche la conseguenza di legami sorti prin-
ppi autonomi su base nazionale, generalmente cipalmente nella decade degli anni Venti attraverso un lungo
combatterono fianco a fianco degli dei milizia- rapporto tra antifascisti italiani e catalanisti o repubblicani e
libertari spagnoli”. TAVERA, S (1996): “Caro amico, caro ne-
ni locali. Molti di questi primissimi volontari tra mico – Carlo Rosselli, Camillo Berneri e i libertari catalani,
l’inverno del ’36 e la primavera del ’37 passarono 1936-1937”, Quaderni del Circolo Rosselli, 2, p. 49.
alle Brigate Internazionali, ma furono molti anche 3  ACS (Archivio Centrale dello Stato, Roma), Divisione Po-
coloro che decisero di rimanere, anche dopo la lizia Politica (DPP), Fascicoli per Materia (FM) Pacco 23,
Fascicolo 19. Continuava l’informatore: “Da poco tornato
militarizzazione delle milizie, nelle formazioni che da Londra Buozzi partirà per la Costa Azzurra, Modigliani e
li avevano accolti. Il fine di questo intervento è così pure Campolonghi. Caporali visiterà la Bretagna, mentre
ricostruire le concitate dinamiche che portarono Nenni andrà nella Svizzera. Ruggenti e Tonelli, attualmente
al Touquet –dove ha fatto tanto freddo durante tutto luglio–
alla nascita, nell’agosto del ’36, del primo gruppo torneranno il 31corrente. Rosselli egualemente si allontanerà
da Parigi colla famiglia tra pochi giorni, ma il capo di GL farà
1  Citato in: BIZCARONDO, M. e ELORZA, A. (2004): “Las come d’abitudine la spola tra le rive del Mediterraneo e la
Brigadas Internacionales. Imágenes desde la izquierda”, Ville-Loumiere. Cianca pare prenderà in settembre un po’ di
Ayer - Revista de Historia Contemporánea, 56, p. 77. riposo subito dopo il congresso di Marsiglia”. (Ibídem).

Ebre 38, Núm 4: 13-28


EBRE 38 15 2010

I primi volontari italiani nella guerra civile spagnola Enrico Acciai

Umberto Marzocchi come tra gli anarchici, sia a al grupo anarquista constituidos estos dias, que
Parigi sia altrove, si respirassero, sin dalle primis- mañana dia 31, a las siete de la tarde, se les con-
sime giornate, “febbre, andirivieni, entusiasmo”4. voca a una reunión que se celebrará en la Casa
Un informatore fascista, residente a Barcellona, CNT-FAI (Via Layetana, 32-34)”9. Proprio duran-
riferì effettivamente come, già dai primi giorni di te quella riunione si sarebbe fondato un primo
guerra, dalla Francia continuassero “ad arrivare nucleo della futura Sezione Italiana, il così detto
a frotte” i connazionali, tanto da dover dichiarare Gruppo Malatesta10.
che “il controllo di tutti si fa sempre più difficile”5.
Proprio a Parigi, si era intanto rapidamente forma- L’anno prima, nel novembre ’35, si era tenuto,
to un Comitato Anarchico Pro-Spagna che stabilì a Saurtrouville, un convegno che aveva riuni-
un primo sussidio di 400 franchi per ciascun vo- to buona parte del movimento libertario italiano
lontario che decidesse di partire per la Spagna6. in esilio11. In quell’occasione si era ribadito, per
Fu da subito chiaro che quello spagnolo sarebbe quanto riguardava le relazioni con altre forze po-
stato un palcoscenico importante per l’esilio anti- litiche, come gli anarchici dovessero “essere dis-
fascista, le vacanze potevano attendere. posti al dialogo e, se possibile, all’intesa, anche
al fine di contrabbandare la manovra tendente
Camillo Berneri non ci pensò troppo su e, dopo all’isolamento dei libertari tentata dai comunisti
una rapida consultazione con alcuni suoi com- bolscevichi”12. Nell’estate del ’36 non erano quin-
pagni7, la sera del 29 luglio arrivava a Barce- di presenti, in seno al movimento libertario, delle
llona8. Erano passati appena dieci giorni dalla pregiudiziali contro un’eventuale collaborazione
sconfitta dell’insurrezione militare. Il Berneri si con altre forze politiche. Nel frattempo, la notizia
adoperò sin dal primo momento per la formazio- di questo primissimo nucleo italiano in Spagna
ne di una colonna italiana; voleva in questo modo non tardò a diffondersi negli ambienti dell’esilio
non disperdere il potenziale dei numerosi italiani italiano: già il 30 luglio, praticamente in contem-
che in quei giorni stavano attraversando spon- poranea alla sua nascita, la Segreteria del PCd’I
taneamente la frontiera con la Francia. Il giorno [Partito Comunista d’Italia], temendo forse il suc-
seguente l’arrivo di Berneri, il 30 luglio, apparve cesso che poteva riscuotere un’iniziativa del gene-
un appello su La Vanguardia: “ATENCIÓN ITA-
LIANOS! Se avisa a los italianos que pertenecen 9  La Vanguardia, 30/07/1936 p. 6.
10  Durante la prima riunione del gruppo venne votato questo
ordine del giorno: “Il gruppo rivoluzionario di lingua italiana di
4  MARZOCCHI, U. (1986): “Ricordando Camillo Berneri e gli Barcellona aderente alla AIT decide di promuovere l’adesio-
avvenimenti della rivoluzione spagnola del 1936-37”, in AA. ne alle milizie confederali di tutti i compagni che non si sono
VV: Camillo Berneri nel cinquantesimo della morte, Pistoia: ancora arruolati, ma vorrebbero che i propri volontari siano
Edizioni Archivio Famiglia Berneri, p. 55. dipendenti dal comitato confederale di difesa della CNT e de-
5  ACS, DPP, FM Pacco 51, Fascicolo 10. lla FAI”. (citato in: Berneri, 1984: Appendice III, Promemoria di
6  ACS, CPC (Casellario Politico Centrale) b. 7, f. 8228. In Camillo Berneri su: “Le basi della Colonna” p. 268). Come si
una nota di polizia del 31 luglio si affermava infatti: “Pregomi legge inoltre una lettera indirizzata da Berneri il 28 settembre
relazionare che secondo Adriano (è cassiere del comitato li- ’36 a Rabitti, Balzamini e Canzi, il Gruppo Malatesta sarebbe
bertario pro-Spagna) i seguenti anarchici dovrebbero partire poi entrato organicamente nella FAI. BERNERI, C. (1980):
in serata a spese dei gruppi anarchici i quali hanno stabilito un Epistolario Inedito - Volume Primo, Pistoia: Edizioni Archivio
sussidio di fr. 400 per persona: Abbruzzetti Oreste; Perko Al- Famiglia Berneri, p. 40.
fredo; Trapasso Luigi; Vezzulli Giovanni; Frazzoni Mario; certi 11  Piccola località che si trovava alla periferia di Parigi. Il con-
Del Prevosto Curti e Graziani (che io non conosco) e forse vegno aveva riunito circa una cinquantina di anarchici italiani
anche il noto Paolucci. Domani forse avrò la conferma delle emigrati in Francia, Belgio e Svizzera. Fu in questa circostan-
suaccennate partenze”. za che venne decisa la formazione di un Comitato Anarchico
7  MARZOCCHI, 1986: Op. cit. p. 56. d’Azione Rivoluzionaria. Si veda a questo proposito: MADRID
8  MADRID SANTOS, F. (1985): Camillo Berneri - Un anarchi- SANTOS, 1985: Op. cit. pp. 238-241.
co italiano (1897-1937), Pistoia: Edizioni Archivio Famiglia 12  FEDELE, S. (2000): Il retaggio dell’esilio. Saggi sul fuo-
Berneri, p. 344. ruscitismo antifascista, Catanzaro: Rubbettino, p. 103.

Ebre 38, Núm 4: 13-28


2010 16 EBRE 38

Enrico Acciai I primi volontari italiani nella guerra civile spagnola

re, la definiva una campagna “che ha un carattere oltre il semplice reperimento di denaro, si mosse
politicamente non chiaro, e quasi provocatorio”13. infatti da subito verso una partecipazione diretta
Tra i libertari italiani andava intanto emergendo di GL al conflitto. Pur avendo incassato un netto
un Camillo Berneri con un ruolo assolutamente rifiuto da parte dei socialisti e dei comunisti, il
centrale: si era proposto come leader, una gui- leader di GL si adoperava ad intessere alleanze
da naturale, del gruppo in formazione. Ruolo che con altri gruppi17. In una riunione tenutasi sem-
avrebbe conservato sino alla morte durate i fatti pre a Parigi, in Rue Val de Grâce il 23 o 24 luglio
del maggio ’37 a Barcellona14. (Garosci non ricorda con esattezza), “fu deciso,
in linea di principio, da GL, dai massimalisti, dagli
Nel frattempo Carlo Rosselli era ancora a Parigi e anarchici e da altre piccole frazioni l’intervento
si occupava sia di aiutare materialmente chi fosse in Spagna”18. Secondo Giuseppe Fiori, GL colse
intenzionato a partire per la Spagna, sia di cerca- “un dato avvincente: che per la prima volta gli
re armi da far entrare nel paese15. La raccolta di oppositori fuorusciti possono battersi contro il fas-
risorse da destinare alla causa spagnola coinvol- cismo armi alla mano, in guerra”19. Quest’attività
geva buona parte del movimento giellista; il 29 non sfuggì agli informatori fascisti, ecco una nota
agosto, ad esempio, Gaetano Salvemini scrisse datata 31 luglio: “Fra i nostri fuorusciti, i dirigenti
ad Alberto Tarchiani: “Non ti pare che quel fondo, di GL hanno subito presa l’iniziativa di inviare in
che tu sai, dovrebbe essere impiegato nell’affare Spagna nuclei di volontari armati per appoggia-
spagnolo?”16. La volontà di Rosselli andava però re non sia altro che come manifestazione di so-
lidarietà, le milizie popolari armate dal Governo
di fronte popolare spagnolo”20. Emblematico, a
13  CANALI, G. (2004): L’antifascismo italiano e la guerra questo proposito, quanto lo stesso Rosselli scris-
civile spagnola, San Cesario: Manni, p. 23.
14  Non concordiamo pienamente, a questo riguardo, con se a Randolfo Pacciardi il 29 luglio21:
la ricostruzione di Aldo Garosci. Secondo il giellista infatti,
“Berneri aveva, anche lui, come tutti coloro che erano Caro Pacciardi,
accorsi alla Rivoluzione di Spagna la sua ora: l’occasione e
Facchinetti, col quale mi sono visto a Marzine,
le possibilità di essere capo”. GAROSCI, A. (1946): Vita di
Carlo Rosselli, Firenze: Edizioni U. p. 168). Dal tono delle mi aveva detto che oggi, mercoledì, voi repub-
parole del Garosci sembra che Berneri avesse cercato una blicani vi sareste incontrati a Ginevra per discu-
posizione del genere; crediamo al contrario che l’intellettuale tere della situazione spagnola. In conseguen-
lodigiano abbia sempre rifuggito un ruolo simile. Se si trovò za abbiamo telegrafato a Chiostergi perché tu
nella Barcellona del ’36 investito dell’inedito ruolo di leader lo
ci telefonassi e possibilmente venissi qui. Ma
si deve principalmente al grande credito che riscuoteva presso
gli ambienti libertari spagnoli. Lo stesso Umberto Marzocchi Chiostergi ci ha telefonato che la riunione non
ebbe modo di sottolineare questo aspetto quando ricordò che c’era. In breve ecco di che si tratta. Gli antifas-
già prima della guerra “Berneri aveva collaborato per anni cisti italiani, specie quelli che sono un po’ ai
a pubblicazioni anarchiche spagnole, quali “Il supplemento margini dei movimenti sono già partiti e parto-
della Protesta” [in realtà era pubblicato in Argentina, N.d.A.],
no alla spicciolata alla volta di Barcellona dove
Tiempos Nuevos, Tierra y Libertad, Revista Blanca, Estudios,
apportandovi un contributo non indifferente di articoli, saggi però non sembra che possano venire utilizzati.
monografie, di carattere dottrinario, critico e filosofico di alto Invece ci sono pervenute direttamente richies-
valore, serio e concettoso” MARZOCCHI, U. 1986: Op. cit. te di elementi tecnici (aviatori, motoristi, arti-
p. 47. glieri, mitraglieri, chimici). In tutti i movimenti
15  In realtà, come abbiamo visto, anche gli anarchici
fondarono, subito dopo lo scoppio del conflitto, un proprio
Comitato Pro Spagna, con analoghe funzioni (a questo
17  GAROSCI, A. 1946: Op. cit. p. 163.
proposito ibidem pp. 56-57) . Và però anche detto che, visto
i mezzi economici non indifferenti della famiglia Rosselli, fu 18  Ibídem.
sicuramente più rilevante l’azione del leader di GL. 19  FIORI, G. (1999): Casa Rosselli, vita di Carlo e Nello,
16  Istituto Storico della Resistenza in Toscana (ISRT), Archivi Amelia, Marion e Maria, Torino: Einaudi, p. 177.
di Giustizia e Libertà (AGL), Fondo Alberto Tarchiani, Busta 20  ACS, CPC b. 5932, f. 97405 Tulio Tulli.
1, Fascicolo 55. 21  ISRT, AGL, Fondo Carlo Rosselli, Busta 1, Fascicolo 86.

Ebre 38, Núm 4: 13-28


EBRE 38 17 2010

I primi volontari italiani nella guerra civile spagnola Enrico Acciai

e naturalmente in vivissima forma nel nostro, un’azione più efficace. Questo può rianimare molti
c’è il desiderio di arrivare possibilmente ad un antifascisti che in questo momento, dopo le vitto-
intervento collettivo seriamente organizzato e rie del fascismo, si troveranno indubbiamente in
selezionato dell’antifascismo italiano. uno stato d’animo non troppo atto alla resistenza,
ed all’agire”22. Che ci fosse un serio interesse alla
Abbiamo già fatto molti passi e in una riunione
tenuta presso GL ieri sera a cui erano presenti costituzione di un gruppo composto essenzial-
delegati di tutti i gruppi antifascisti (disgra- mente da antifascisti italiani emerge chiaramente
ziatamente il vostro partito non c’era perché anche da una relazione di polizia del 25 luglio:
Pistocchi, invitato, non venne) si è deciso di
costituire un comitato ristrettissimo che fin In merito alla progettata spedizione di elemen-
da stasera stabilirà un elenco degli elementi ti di GL nella Spagna per dare manforte alle
tecnici disponibili. Per elementi tecnici si inten- truppe del governo, contro gli insorti, sono in
de anche ufficiali che abbiamo esperienza di grado di fornire le seguenti precisioni: Detto
guerra e tu sei fra questi. Ci sarebbe forse la movimento è stato creato da Carlo Rosselli.
possibilità di costituire rapidamente a Madrid il Cianca ha preso consiglio da Magrini –Garos-
primo nucleo di una eventuale formazione ita- ci– e si è interessato per avere aiuti finanziari
liana o sezione di una legione internazionale. dalla Lega dei Diritti dell’Uomo. Questa avre-
bbe aderito alla richiesta a condizione però
Vorremmo sapere se, nel caso, potremmo che mai si sappia chi ha finanziato l’impresa.
contare sul tuo concorso al quale terremmo Si raccomanda a tutti il massimo riserbo per-
particolarmente e se, a giro di corriere, puoi ché risulta che il governo francese –sia pure
indicarci con i dettagli del caso, elementi uti- di Fronte Popolare– non ama avere noie del
lizzabili. genere. In un primo tempo nemmeno Giusti-
zia e Libertà dovrà figurare per tema che, se
Puoi rispondere a Cianca presso la Lega. l’impresa fallisse, il movimento farebbe una
meschina figura e inoltre vi sarebbe il pericolo
Saluti cordiali, tuo, che le autorità francesi vietassero l’ulteriore
C. Rosselli. pubblicazione del giornale. Cianca ha inten-
zione di organizzare una “cosa seria” (come
Un Rosselli che non sembrava volersi limitare dice lui) ed un membro di GL è gia partito ver-
esclusivamente all’invio di “elementi tecnici”, ma so la frontiera spagnola allo scopo di trovare
un punto adatto per attraversare la frontiera
che spingeva chiaramente verso un “intervento
e passare in Spagna. Sembra vi siano serie
collettivo dell’antifascismo italiano”. Si accenna- difficoltà per attuare la spedizione; il membro
va qui di un’ipotesi madrileña: vedremo tra poco di GL che è partito verso la frontiera dovreb-
come la scelta sarebbe inevitabilmente cadu- be essere Dolci Gioacchino oppure Zanella,
ta su Barcellona. Doveroso sottolineare come poiché Venturi, Magrini e Tulli sono a Parigi23.
all’interno di GL questa necessità di passare
rapidamente all’azione non fosse sentita esclusi- Dicevamo che l’idea di formare il gruppo a Madrid,
vamente dal suo leader e fondatore. Basti citare, ventilata da Rosselli a Pacciardi il 29 luglio, avreb-
come esempio, una lettera del 22 luglio indirizza be ben presto lasciato il campo ad un’ipotesi bar-
ad Alberto Tarchiani da un certo Sampaoli, mili- cellonese. È naturale che anche GL, come aveva-
tante residente a Marsiglia: “Vi sono uomini che no fatto gli anarchici, ma come stavano facendo
in esilio seguono la loro strada senza deflettere anche i moltissimi antifascisti provenienti da tutta
(come dice Giannini), pronti ad approfittare di una Europa, scegliesse il capoluogo catalano. Tanto la
debolezza del nemico, o di un avvenimento im-
portante, per far breccia, incitando le forze valide 22  ISRT, AGL, Fondo Alberto Tarchiani, Busta 1, Fascicolo 56.
e sane dell’antifascismo all’unione, per condurre 23  ACS, CPC b. 5932, f. 97405 Tulio Tulli.

Ebre 38, Núm 4: 13-28


2010 18 EBRE 38

Enrico Acciai I primi volontari italiani nella guerra civile spagnola

prossimità geografica al confine francese quanto il Giuseppe, Amadori, Lugli, Azzi, Viezzoli Giu-
processo rivoluzionario che si era messo in moto liano ed un tale, nuovo arrivato da Barcello-
con la sconfitta dei militari insorti concorrevano na. Detta persona di anni 27 circa, alto 1,68
in questo processo. Crediamo però, per quanto m, magro, capelli ricci neri pettinati con riga,
grande naso, parla in fretta, dicesi residente in
riguarda il caso di GL, ci sia stata una figura parti-
Barcellona da circa cinque anni e rappresen-
colarmente importante: Enrico Giussani, un esule terebbe alcune ditte italiane oltre che lavora-
italiano originario di Genova residente da qualche re per conto di un’agenzia di viaggi; sarebbe
tempo in città. Il Giussani, pur non essendo un mi- ammogliato e la suocera con un bambino si
litante giellista in senso stretto, avrebbe svolto un troverebbero a Berlino. L’individuo in questio-
delicato ruolo di mediatore durante quelle settima- ne che è munito di regolare passaporto, dice
ne24. Andiamo con ordine. Secondo un rapporto di mai avere fatto politica e di essere piuttosto
della polizia fascista datato 19 luglio: “il Giussani un popolare di sinistra, non spiega come ha
sta attivamente lavorando per fare a Barcellona avuto l’indirizzo di GL o da chi sarebbe stato
invitato e spiega di essere contro il fascismo
un gruppo di antifascisti che si dichiarerà ‘antifas-
dalla Guerra Etiopica e di avere deciso di non
cisti nuovi’ […] Il Giussani dice che bisogna avere rientrare più in Italia. Scopo del viaggio sareb-
metodo e mentalità nuove per iniziare una poten- be quelle di andare per conto della agenzia di
te organizzazione che scuota alle fondamenta le viaggi, per la quale lavora, fino ad Amsterdam
dittature. […] Sa che questa è la base necessaria e poi via Berlino rientrare a Barcellona dove
per far muovere Carlo Rosselli da Parigi e farlo dice di avere combattuto per due giorni nelle
venire a Barcellona”25. Gli informatori fascisti intui- fila del fronte popolare. Rosselli subito gli ha
rono l’importanza della figura del Giussani in quel consigliato di lasciare andare tutto e di metter-
particolare momento: un’ulteriore nota, risalente a si al servizio di GL, ma l’individuo in questione
ha insistito per completare il proprio itinerario,
fine luglio, riferiva infatti che “secondo notizie fidu-
promettendo però di unirsi alla colonna giellis-
ciarie Enrico Giussani è uscito dal suo riserbo e ta non appena di ritorno da Amburgo.
si è messo a spiegare intensa attività antifascista
a Barcellona dove risiede tuttora. […] Il Giussani Ha consigliato di non andare isolati in Spag-
avrebbe intenzione di mettersi, all’uopo, in relazio- na perché gli italiani vengono sospettati tutti
ne con Carlo Rosselli per cercare di determinarlo di essere fascisti e quindi arrestati ed espulsi
a fare una scappata a Barcellona per sorreggerlo se non peggio. […] Azzi sollecita Rosselli per
ed incoraggiarlo nel lavoro prefissosi”26. Pochissi- l’affare delle armi e dicesi in grado di impeg-
mi giorni dopo, in occasione di una riunione pari- narsi a fare consegnare il materiale a Barce-
llona via mare. Rosselli nicchia e sicuramente
gina di GL, lo ritroviamo addirittura nella capitale
per il fattore finanziario… Alla fine della riunio-
francese: ne Rosselli è partito con la persona, arrivata
dalla Spagna, che ha anche invitata a cola-
Parigi, 3 Agosto 1936: zione27.
Questa mattina erano presenti: Rosselli,
Cianca Alberto, Venturi Franco, Paolo Avo-
Da questa relazione, utile per capire come la de-
gadro, Zuddas Giuseppe, Monti Angelo, Nitti
cisione di formare una colonna fosse data ormai
per presa, s’intuisce facilmente l’importanza di
24  Giussani avrebbe in seguito, dopo l’esperienza spagnola,
fatto attivamente parte di GL. In una lettera, datata 15 No-
Giussani. Rosselli, quando gli si presentò l’esule
vembre 1938, ad esempio l’esule Walter Giustizieri si rivol- genovese, era ancora alla ricerca di referenti po-
gerà proprio al Giussani per ottenere “il libro di Rosselli, Oggi litici a Barcellona. Da sottolineare anche il consi-
in Spagna Domani in Italia, con la speranza di leggerlo il più
presto possibile”. (ACS, CPC b. 2462, f. 127012).
glio del Giussani a “non andare isolati”; implicito
25  ACS, DPP, FM Pacco 51, Fascicolo 10.
26  ACS, CPC b. 2462, f. 127012. 27  Ibídem.

Ebre 38, Núm 4: 13-28


EBRE 38 19 2010

I primi volontari italiani nella guerra civile spagnola Enrico Acciai

quindi il suggerimento a cercare dei contatti, as- nacina Italo, Garsoci Aldo, Tulli Tullo, Avogadro
solutamente necessari, con il movimento liberta- Paolo, Cera Francesco, Fantozzi Enzo, Rietti
rio. Un ultimo indizio che ci spinge verso un Enri- Mario, Spinelli Veniero, Ricciulli Temistocle, Ber-
co Giussani centrale in queste dinamiche ci viene neri Camillo, Nenni Pietro, Bondi Antonio, Zuddas
indirettamente suggerito da un appunto della Di- Giuseppe, Ferri Federico, Narilungo Umberto,
visione Affari Generali e Riservati datato 17 agos- Ricci Guglielmo, Colliva Andrea, Meschi Alberto,
to: “Come il Giussani, così anche l’Orlandi e lo Martella Francesco, Bolgiani Luigi ed altri di cui
Jovine sono sicuramente antifascisti, e l’agenzia non è stato possibile accertare l’identità. Un altro
di viaggi – di proprietà dell’Orlandi, diretta dal gruppo sarebbe partito da Marsiglia e Lione, pure
Giussani e frequentata assiduamente dallo Jovi- diretto a Perpignan”30.
ne – era il centro della loro attività antinazionale.
Tutt’e tre, con l’appoggio di una personalità spag- Secondo quanto riferisce, sempre il 13 agosto, un
nola di sinistra, il deputato Carlos Espla, stavansi informatore: “Questa sera, alle ore 22, dalla sta-
ultimamente adoperando a raccogliere fondi per zione di Austerlitz, partirà il primo gruppo di Gius-
invitare a tenere conferenze a Barcellona i gran- tizia e Libertà. Esso sarà diviso in due scaglio-
di nomi dell’antifascismo parigino”28. Da notare ni, in tutto circa 24 persone, al comando di due
che fu proprio questo Carlos Espla ad inviare, il capi-gruppo: Zuddas Giuseppe e Bondi Antonio. I
7 di agosto, due lettere, una a Luis Companys predetti hanno ricevuto precise istruzioni da Carlo
e l’altra al governatore civile di Valencia, Ernesto Rosselli. […] I due capi-gruppo sono stati muniti
Ariu, nelle quali invitava le autorità catalane ad di una lettera di presentazione, firmata da Carlo
agevolare il più possibile l’opera “de mi amigo Rosselli. Per eventuali comunicazioni dalla Spag-
Carlo Rosselli”29. Non crediamo sia azzardato in- na, i capi-gruppo dovranno telefonare il mattino
dividuare proprio in Enrico Giussani il tramite, in alla sede del giornale 21, Rue Val de Grace ed il
occasione della sua visita a Parigi, tra il Rosselli pomeriggio alla sede della LIDU”31. In realtà alcu-
e l’Espla. ni giellisti erano già partiti prima, individualmente;
l’imbianchino romano Oreste Abruzzetti, in virtù di
La decisone di partecipare al conflitto iberico era una sua personale vicinanza al movimento liber-
stata quindi ormai presa. Il 13 agosto, secondo tario, aveva lasciato Parigi con un gruppo di anar-
una nota trasmessa dall’ambasciata d’Italia a Pa- chici la notte del 31 luglio32, mentre il socialista
rigi al Ministero dell’Interno, “un primo gruppo di Temistocle Ricciculli era partito due giorni prima,
volontari italiani antifascisti aderenti al movimento il 2933.
Giustiza e Libertà è partito alla volta di Perpignan
–frontiera franco-iberica– donde, aiutati dal locale Tornando a coloro che partirono il 13 agosto, pos-
‘Comité pour l’Espagne’, proseguiranno per Bar- siamo vedere come, sin da questo primo nucleo,
cellona. Le armi e le munizioni saranno distribuite l’OVRA allungò i suoi “tentacoli” sul futuro gruppo
in territorio spagnolo. Carlo Rosselli, che è torna- di antifascisti; scorrendo la lista non possiamo
to ieri mattina a Parigi, ha consegnato al capo- infatti non soffermarci su Antonio Bondi. Agro-
gruppo, noto Zuddas Giuseppe, la somma di fran- nomo, nato a Cesena il 19 agosto del 1891, era
chi 6.000 per le spese di viaggio, egli dovrebbe emigrato clandestinamente nel 1927 e, da allora,
raggiungere il gruppo domani 15 corrente. Finora gravitava attorno al mondo dell’antifascismo. Nel
sarebbero partiti i seguenti antifascisti: Viezzoli
Giordano, Angeloni Mario, Talarico Stefano, Bo-
30  ACS, CPC b. 5932, f. 97405.
31  ACS, CPC b. 719, f. 97673.
28  Ibídem. 32  ACS, CPC b. 7, f. 8228.
29  ISRT, AGL, Fondo Carlo Rosselli, Busta 8. 33  ACS, CPC b. 1954, f. 19682.

Ebre 38, Núm 4: 13-28


2010 20 EBRE 38

Enrico Acciai I primi volontari italiani nella guerra civile spagnola

’32 aveva però indirizzato una petizione diretta- già maturato da alcune settimane la decisione di
mente al Duce nella quale, oltre a chiedere cle- partire anch’egli in prima persona al seguito dei
menza, affermava: “assicuro VE che, se avrò la militanti di GL: una lettera di presentazione rilas-
fortuna di poter rientrare a lavorare in Italia, farò ciata dall’ambasciatore spagnolo a Parigi recava
tutto il possibile per rendermi degno dell’aiuto infatti la data del 31 luglio.
ricevuto”34. Secondo Mimmo Franzinelli, da quel
momento divenne un confidente della polizia con El Embajador de España en Paris saluda at-
lo pseudonimo Arsace e il numero 69335: la po- tentamente a las autoridades de la República
lizia fascista ebbe così da subito un suo uomo y les recomienda con el mayor interés, rogan-
do se le dén cuantas facilidades sea posible,
di fiducia a Barcellona. Per entrare in Spagna
al sr. Rosselli Carlo, periodista, que se dirige
questo primo nucleo di giellisti potè contare a España para hacer información general. Pa-
sull’anarchico Pasotti, residente a Perpignan, ris, 31 de julio de 193638.
che, secondo un’informativa datata 28 luglio, “ha
scritto a GL diverse lettere informando che farà Il 7 agosto era stato Alberto Cianca a firmare,
passare in Spagna tutti coloro che gli saranno per conto di GL, una credenziale al leader del
appoggiati. Le autorità prefettizie e di polizia di movimento; nel foglio, indirizzato “Aux camara-
Perpignan hanno ordine di chiudere gli occhi e di des espagnols”, si riferiva: “Nous certificons que
lasciare fare”36. Carlo Rosselli fait partie de mouvement révolu-
tionarie antifasciste italien Giustizia e Libertà.
Carlo Rosselli arrivò nel capoluogo catalano Officer pendant la guerre, evadé des files de la
nella serata del 16 agosto, circa due settimane deportation, directeur de notre hebdomadaire, il
dopo Berneri. A testimoniare l’entrata del Ros- desire rejoindre à Barcelone les camarades ita-
selli in Spagna c’è un salvacondotto rilasciato liens pour se mettre à disposition des camarades
l’11 agosto, su carta intestata della Generalitat, èspagnols”39. Alcuni mesi dopo, sarà lo stesso
dal Comitè Central de Milicies Antifeixistes; sal- Rosselli a ricordare le emozioni del suo arrivo in
vacondotto che sarebbe stato timbrato presso il Catalogna:
valico di confine di La Junquera proprio quel 16
di agosto37. Molto interessante notare come il su- Dopo i lunghi anni di esilio, io confesso che
ddetto documento porti la firma di Diego Abad de fu solo quando varcai la frontiera della Spag-
Santillan, una figura che, come vedremo, si rivelò na, quando mi iscrissi nelle milizie popolari e
indossai la tuta, divisa simbolica del lavoro
molto importante nel processo di formazione de-
armato, e imbracciai il fucile, che mi sentii di-
lla Sezione Italiana. Rosselli aveva sicuramente ventare uomo libero, nella pienezza della mia
libertà40.
34  ACS, CPC b. 719, f. 97673. Il capo divisione della Polizia
Politica propose per Bondi, una volta rientrato in Italia nel ’41, Il popolare toscano Otorino Olandini avrebbe in
“la sua radiazione dal novero dei sovversivi” perché “in Fran- seguito così ricordato il Rosselli che incontrò in
cia egli militò ufficialmente nel movimento Giustizia e Libertà,
ma per molti anni prestò spontaneamente utile e intelligente quelle prime giornate spagnole: “Rosselli, come
opera di informatore politico” (Ibídem). pochi altri, non attese a Parigi la regolare for-
35  FRANZINELLI, M. (1999): I tentacoli dell’Ovra - Agenti, mazione di un corpo di spedizione e la nomina
collaboratori e vittime della polizia fascista, Torino: Bollati
Boringhieri, pp. 155-157.
o l’elezione a capo. Corse subito in Spagna con
36  ACS, CPC b. 1954, f. 19682.
37  ISRT, AGL, Fondo Carlo Rosselli, Busta 8. “A los Milicianos 38  Ibídem.
de Guardia en las Fronteras. Este Comité, autoriza a Cárlos 39  Ibídem.
Roselli, para atraversar la frontera en coche y con material 40  Citato in: FIORI, G. 1999: Op. cit. p. 181. Luigi Di Lembo
de guerra. Se ruega a los Milicianos no le pongan ningún sostiene erroneamente che Rosselli sarebbe arrivato a Barce-
obstaculo. Barcelona, 11 agosto 1936”. llona “intorno al 10 agosto” DI LEMBO, L. 2001: p. 48.

Ebre 38, Núm 4: 13-28


EBRE 38 21 2010

I primi volontari italiani nella guerra civile spagnola Enrico Acciai

le sue automobili che pose volontariamente a dis- re, cercare il loro appoggio43. La delicatezza de-
posizione della Repubblica, all’inizio della guerra lla trattativa venne colta da Garosci, che annotò
civile. Egli sognava la grande avventura”41. come “armare 140 stranieri” significasse “stra-
ppare 140 fucili e (cosa più grave) 4 mitragliatrici
Rosselli si riunì così ai molti italiani che stavano agli operai che se le erano procurate nella caduta
arrivando a Barcellona. Camillo Berneri, alcune dell’amministrazione e che fieramente le portava-
settimane dopo, avrebbe scritto: no come simbolo del nuovo potere”44. In realtà,
gli elementi non anarchici, ed i giellisti in primis,
Nella loro grande maggioranza gli antifascisti cercarono, prima di accettare una soluzione che
italiani affluiti a Barcellona provenivano da tutti li vincolasse così tanto alla CNT e al movimento
i settori del movimento anarchico. Seguivano, libertario, di sondare il terreno anche con le altre
per importanza numerica, gli affiliati a GL. forze politiche catalane. Però, come sottolineò
Poco dopo la gamma delle rappresentazione
ancora Garosci, c’erano, in quel particolare mo-
politiche s’arricchiva coll’arrivo di alcuni ele-
menti ARS (Azione Repubblicana Socialista),
mento storico, ben poche alternative, “era chiaro
di repubblicani, di alcuni comunisti dissidenti. che in Catalogna il governo era della CNT”45. Ros-
Nel già folto stuolo dei primi volontari (che tali selli, che era arrivato con “l’idea di organizzare
di fatto già si consideravano) opinioni ed in- una formazione italiana ma con connotati esclusi-
tenzioni divergevano. Ripartiti in diversi hotels vamente antifascisti –con tanto di tricolore italia-
della città, essi vivevano, commossi, inebriati, no in testa–, autonoma non legata alla CNT-FAI”,
la risurrezione spirituale d’un trapasso improv- dovette adattarsi alla situazione46.
viso della vita di esuli perseguitati, a quella dei
nuovi cittadini d’una capitale della Rivoluzione,
Questo fu sicuramente un momento chiave nel
ancora avvolta nell’atmosfera ardente delle
formidabile lotta stradale. Condividevano gli
processo di formazione della Sezione Italiana: con
entusiasmi e le speranze della popolazione, un Rosselli appena arrivato a Barcellona ed un
assistevano allo scaturire dei primi germogli Berneri intento a cercare di inquadrare il Gruppo
d’una vita che si era appena osato sognare, Malatesta nelle milizie anarcosindacaliste, gli anar-
vedevano partire la prime tribù trascinate dai chici italiani si trovarono sostanzialmente di fronte
Durruti, dai Sanz, dagli Ascaso, dai Garcia ad un bivio. Costituirsi gruppo autonomo ed andare
Oliver42. al fronte semplicemente sotto le bandiere rosso-
nere della CNT-FAI, oppure dare vita ad una colon-
Proprio Berneri aveva nel frattempo preso i primi na allargata alle altre forze antifasciste italiane che
contatti con la CNT per la formazione di una co- avevano deciso di intervenire in Spagna? Da parte
lonna italiana. Come abbiamo già visto, erano gli giellista venivano naturalmente delle forti pressioni
anarcosindacalisti a controllare la città in quelle per la seconda opzione. Nel numero del 31 luglio di
prime settimane di guerra civile; scontato quindi, Giustizia e Libertà Rosselli aveva ricordato che:
nel tentativo di intraprendere un’azione del gene-
La guerra civile del proletariato di Spagna è
guerra di tutto l’antifascismo […] In queste
condizioni, plaudiamo a tutti coloro che hanno
41  Le memorie di Otorino Orlandini, costudite presso l’Istitu-
to Storico della Resistenza in Toscana di Firenze, sono state
raccolte da Francesco Cecchetti nella sua tesi di laurea:
CECCHETTI, F. (2008): Otorino Orlandini: edizione critica delle 43  Principale interlocutore di Berneri in questi primi contatti
memorie, Pisa: Università di Pisa (Tesi di Laurea), p. 189. fu il celebre leader cenetista Diego Abad de Santillán; sin da
subito grande sostenitore del progetto di una colonna italiana.
42  BERNERI, C. 1984: Epistolario Inedito - Volume Secon-
do, Pistoia: Edizioni Archivio Famiglia Berneri, Appendice III, 44  GAROSCI, A. 1946: Op. cit. p. 179.
Promemoria di Camillo Berneri su: “Le basi della Colonna”, 45  Ivi, p. 170.
p. 268. 46  DI LEMBO, 2001: Op. cit. p. 197.

Ebre 38, Núm 4: 13-28


2010 22 EBRE 38

Enrico Acciai I primi volontari italiani nella guerra civile spagnola

obbedito al generoso impulso di portare im- Non di deve dimenticare, come ricorda anche
mediatamente e comunque, a prezzo spesso nelle sue memorie il ferroviere fiorentino Stefa-
di sacrifici non indifferenti, l’aiuto del proprio no Romiti, che la maggior parte degli anarchici
braccio alla causa spagnola, ma raccomandia- italiani erano partiti alla volta di Barcellona, “con
mo una pronta intesa tra tutte le forze antifas-
l’intenzione di andare a combattere per la rivo-
ciste, affinché il loro contributo riesca più effi-
cace. Mentre Mussolini minaccia un intervento luzione e l’Anarchismo e per aiutare gli anarchici
navale e manda aeroplani da bombardamento spagnoli”50. La lotta al fascismo italiano era, per
ai sediziosi, è doveroso che il popolo italiano alcuni di questi futuri volontari, un elemento se-
[il corsivo è nostro, N.d.A.], attraverso i suoi condario. Secondo Luigi Di Lembo fu Berneri a
elementi migliori, offra una prova concreta di mediare tra l’esigenza di un antifascismo radica-
solidarietà ai rivoluzionari47. le e nazionale, posta da Rosselli, e quella degli
anarchici di un antifascismo sostanziale, che
Non crediamo che fosse scontata, da parte anar- puntasse cioè sulla rivoluzione sociale e interna-
chica, la nascita di un gruppo genericamente zionalista51.
antifascista. Ha in parte ragione Luigi Di Lembo
quando sostiene che, “una simile iniziativa avre- Altrettanto sbagliato sarebbe dimenticare la vo-
bbe valorizzato più l’aspetto antifascista che que- lontà di coloro che erano stati gli intermediari
llo rivoluzionario ma sfuggiva a pochi l’enorme di Berneri nelle settimane che precedettero la
valore di fare dell’anarchismo l’elemento pro- formazione della Sezione. Tra alcuni dei leader
pulsivo anche della lotta antifascista italiana non cenetisti più lungimiranti era infatti diffusa la pre-
marxista”48; non si deve inoltre sottovalutare il occupazione di superare l’isolamento internazio-
ruolo centrale di Berneri nell’elaborazione di un nale che si stava determinando con il Patto di non
simile approccio alla questione. Vogliamo dire intervento. Ci si rendeva conto, con dei militari ri-
che fu sicuramente la netta ed inequivocabile belli apertamente sostenuti, in uomini e mezzi, da
presa di posizione dell’intellettuale lodigiano a parte dell’Italia fascista e della Germania nazista,
far sembrare, alla maggior parte degli anarchici, quanto fosse assolutamente necessario uscire
la formazione di un unico gruppo di antifascisti da una situazione del genere. L’idea quindi che
italiani la scelta migliore. Senza un Berneri così si formasse, in seno alle milizie confederali, un
determinato, nonostante tutta la buona volon- gruppo internazionale di cui facesse parte anche
tà dei giellisti e dei repubblicani, dubitiamo che un movimento borghese e rispettabile come que-
sarebbe stata possibile la nascita della Sezione llo di Rosselli, era sicuramente molto allettante.
Italiana in quel contesto. Che le cose andarono Il fatto stesso che il principale interlocutore di
effettivamente così lo ricorda lo stesso Berneri Berneri fosse quel Diego Abad de Santillán che
nel suo Promemoria su “Le basi della Colonna”: aveva firmato il lasciapassare di Carlo Rosselli è
“fu precisamente Berneri, con Fantozzi e Giusti, indicativo in questo senso52; il carismatico leader
a propugnare in seno agli anarchici una forma- andava infatti dimostrando, sin dai giorni imme-
zione nei quadri della quale tutti gli antifascisti diatamente successivi allo scoppio del conflitto,
avessero accesso”49. grandi capacità di comprendere la delicatezza
del momento. “Sugli anarchici italiani influì anche

50  ROMITI, S. (1991): Le memorie si Stefano Romiti detto


47  ROSSELLI, C. (1992): Scritti dall’esilio - Volume II, dallo Bimbo, Roma: Millelire, Stampa Alternativa, p. 24.
scioglimento della Concentrazione Antifascista alla Guerra di 51  DI LEMBO, L. 2001: Op. cit. p. 197.
Spagna, Torino: Einaudi, p. 398. 52  Anche secondo Aldo Garosci, Santillán ebbe “nella cos-
48  DI LEMBO, L. 2001: Op. cit. p. 46. tituzione della Colonna una parte non indifferente del merito”
49  BERNERI, C. 1984: Op. cit. p. 269. GAROSCI, A. 1946: Op. cit. p. 178).

Ebre 38, Núm 4: 13-28


EBRE 38 23 2010

I primi volontari italiani nella guerra civile spagnola Enrico Acciai

l’atteggiamento dei compagni spagnoli che, con alle vicende di una guerra spagnola che era sem-
la formazione del Comitato delle Milizie, avevano pre più una guerra civile europea, e trarne tutto
indicato la strada”53. La volontà degli esponenti quel che si poteva trarne perché essa si prolun-
del Comitè Central de Milicies Antifeixistes e della gasse in una azione in direzione dell’Italia o che in
leadesrship cenetista di coinvolgere Rosselli, ed il qualche modo coinvolgesse la società italiana”58.
suo movimento, può essere sicuramente testimo-
niata dalle tante lettere di presentazione con cui Berneri, sempre nel suo Promemoria, pur riconos-
questo arrivò a Barcellona54. cendo meriti al leader di GL per la formazione de-
lla Sezione Italiana: “appartiene, indubbiamente
Il primo passo verso i futuri compagni di lotta era all’iniziativa di Carlo Rosselli ed all’ammirazione
già stato fatto da Berneri ben prima dell’arrivo sollevata dalla sua eccezionale personalità, che
di Rosselli a Barcellona. In un documento del 5 per la prima volta, sul terreno dell’azione, si reali-
agosto, accettato dalla maggior parte degli ade- zzasse l’unità di tutte le correnti dell’antifascismo
renti al Gruppo Malatesta, aveva infatti assicurato italiano, meno, naturalmente, quelle che a tale
l’intenzione degli anarchici di considerare la possi- unità avevano posto il loro veto”59; ci tenne a
bilità di dare vita ad una formazione mista. In quel sottolineare come, gli anarchici, rimanessero “al
testo si diceva che sarebbero stati accolti “frater- servizio della Rivoluzione, dell’anarchia, delle for-
namente i volontari desiderosi di far parte della ze anarchiche ed anarcosindacaliste spagnole”60.
milizia, assicurando loro la possibilità di sottrarsi L’accordo finale vide l’inquadramento degli italia-
alla disciplina politica che ci è propria”55. L’accordo ni all’interno delle milizie confederali della CNT-
definitivo vide però la luce solo una decina di FAI; nello specifico furono inseriti nel gruppo
giorni dopo, il 17 agosto. Le trattative tra le parti internazionale della Colonna Francisco Ascaso,
furono molto serrate: Rosselli, avendo la neces- attiva sul fronte aragonese e partita da Barcello-
sità di presentare l’esperienza come espressione na il 18 agosto61. Sarebbe quindi stata “la ban-
dell’antifascismo italiano, aspirava ad avere la diera rosso-nera della CNT-FAI a caratterizzare
maggiore indipendenza possibile dalla CNT-FAI56. pubblicamente la Sezione Italiana”62. Rosselli
Mentre gli anarchici, da par loro, volevano esatta- non era riuscito ad imporsi su uno dei punti a lui
mente il contrario. A questo proposito proprio nel più cari. Ma fu sicuramente anche il leader di GL
documento del 5 agosto avevano ricordato di non a non intestardirsi oltremodo sulla questione; in
poter “accettare un’autonomia di formazione e di
disciplina che possa contrastare con gli impegni 58  GAROSCI, A. (1978): “Giustizia e Libertà nella guerra di
politici e morali che ci legano al movimento anar- Spagna” in AA. VV: Giustizia e Libertà nella lotta antifascista e
chico spagnolo”57. Anche Aldo Garosci avrebbe nella storia d’Italia, Firienze: La Nuova Italia, p. 368.
ricordato come Carlo Rosselli fosse in quei giorni 59  Ivi, p. 270.
60  Ibídem.
quasi ossessionato dalla volontà di “restare legato 61  “Las fuerzas que la integraban provenían de diferentes
cuarteles, aunque la gran mayoria se habian unido en el de
Predalbes. Sus dirigentes eran Aldabaldetrecu, Gregorio Jo-
53  DI LEMBO, L. 2001: Op. cit. p. 46.
ver y Domingo Ascaso; como asesor militar figuraba el capitan
54  Si vedano a questo proposito i documenti contenuti in: Tortosa, acompañado por el también militar Medrano. Tambi-
ISRT, AGL, Fondo Carlo Rosselli, Busta 8. én disponía de tres bateriás de artilleria. Su obejtivo era el
55  BERNERI, C. 1984: Appendice III, Promemoria di Camillo de situarse en las cercanias de Huesca, tomaron Grañen y
Berneri su: “Le basi della Colonna”, p. 269. Vicién, instalando en este ultimo pueblo su cuartel general”
56  Ricorda Garosci come Rosselli “ridiscusse tutte le condi- MALDONADO MOYA, J.M. (2007): El frente de Aragón - La
zioni di costituzione della Colonna, riluttando particolarmente guerra civil en Aragón (1936-1938), Huesca: Mira Editores.
ad accettare la connessione con la CNT” GAROSCI, A. 1946: 62  VENZA, C. (2005): “Tra rivoluzione e guerra. Libertari ita-
Op. cit. p. 172. liani nella Spagna degli anni Trenta”, in AA.VV: La resistenza
57  BERNERI, C. 1984: Appendice III, Promemoria di Camillo sconosciuta, gli anarchici e la lotta contro il fascismo, Milano:
Berneri su: “Le basi della Colonna”, p. 269. Zero in Condotta, p. 125.

Ebre 38, Núm 4: 13-28


2010 24 EBRE 38

Enrico Acciai I primi volontari italiani nella guerra civile spagnola

questo senso contribuì sicuramente l’entusiasmo sezione italiana parte per prima, con diciotto
che lo contagiò una volta arrivato a Barcellona63. muli e una cucina da campo. Siamo di tutti i
Soffermiamoci brevemente sull’Atto Costitutivo partiti. Anarchici, giellisti, comunisti. Due ali di
della Sezione: popolo salutano lungo il percorso fino alla sta-
zione i vecchi soldati che marciano al passo
L’adesione alla Colonna non è di gruppi politi- e cantano. Il treno tradotta fa fatica a partire.
ci, ma di uomini [….] tutti gli antifascisti, senza Addio Barcellona, addio civile Europa, vec-
eccezione di tendenza, sono ammessi alla chia politica e famiglietta giovane. Andiamo in
Colonna […] Secondo le disposizioni attuali Aragona. Racconti di bambini e ricordi di un
del Comando delle Milizie, l’organizzazione viaggio lontano da Barcellona a Madrid si in-
della Colonna sarà fatta in collegamento con trecciano confusamente.
le Milizie della CNT e della FAI. Resta però in-
teso che la Colonna come tale manterrà il suo Ora i canti della partenza si sono quietati.
carattere di formazione unitaria antifascista al Scomparse le luci della metropoli, la notte me-
di sopra delle distinzioni di partito64. ridionale ci avvolge mentre il treno sale lentis-
simo e ansimante. I corpi si rilassano, le teste
penzolano e il sonno lega in pose strane e tra
Questo testo, oltre ad esprimere la ricerca di un respiri grevi i dieci compagni del compartimen-
compromesso tra le posizioni degli anarchici e to. Magrini, con le cosce larghe e il viso paffuto
quelle degli altri gruppi politici, è soprattutto una professorale, dorme sul piccolo Tulli, rincattuc-
sostanziale affermazione delle posizioni di Cami- ciato. Sino a pochi giorni fa Magrini coltivava
llo Berneri. Sono infatti presenti i due cardini prin- amorosamente Cézanne, tra riproduzioni e
cipali del suo pensiero riguardo la rivoluzione e la libri. È goffo nella sua tuta grigio polvere. Ma
lotta al fascismo: difesa delle priorità rivoluziona- è bella la sua decisione di partire, miope e
rie ma anche necessità di unione con le altre for- impacciato com’è. Sfuggirà così al destino
filisteo, che sembrava designarlo professore.
ze antifasciste. Ma anche Carlo Rosselli, da parte
Anche Ernesto comunista livornese emigrato
sua, poteva ritenersi più che soddisfatto. a Marsiglia, inesauribile conversatore, pronto
alla celia e alla risposta, si è appisolato per
La colonna italiana che, la sera del 19 agosto uscì mancanza di vittime67.
dalla caserma di Pedralbes sfilando “per le strade
di Barcellona fra due ali di popolo plaudente”65, Il gruppo era diretto sul fronte di Huesca, in Aragona.
era composta da circa 130 volontari. In larga ma- Quale comandante venne scelto l’avvocato repub-
ggioranza, per circa due terzi, si trattava di anar- blicano Mario Angeloni, “considerato il più esperto e
chici; i giellisti invece, secondo quanto ricorda lo tecnicamente capace, perché rivela qualità organi-
stesso Garosci, non erano più di una ventina66. zzative eccezionali ed un po’ perché con quel suo
Rosselli annotò, sul suo diario, il momento della modo di fare gioviale è il meno comandante di tutti”68.
partenza: Rosselli fu nominato suo secondo, mentre Berneri
divenne il Commissario Politico.
19 sera. Partiamo dopo la estenuante attesa.
Non solo i fucili ci hanno dato, ma quattro mi-
tragliatrici che dobbiamo guardare a vista. La 67  ROSSELLI, C. 1992: Op. cit. pp. 403-404.
68  MARZOCCHI, U. 1986: Op. cit. p. 58. “Mario Angeloni,
nato a Perugia nel 1896, di famiglia repubblicana, fu interven-
63  Si leggano a questo proposito le prime pagine del testo
tista e, nella prima guerra mondiale, ufficiale di cavalleria, che
che sarà poi pubblicato con il titolo di Diario di Spagna su GL.
passò volontariamente in un reparto di mitraglieri per parteci-
ROSSELLI, C. 1992: Op. cit. pp. 399-402.
pare alla guerra di trincea. Avvocato, aderente al Partito Re-
64  BERNERI, C. 1984: Appendice III, Promemoria di Camillo pubblicano e alla massoneria, fu arrestato nel ’26 e confinato
Berneri su: “Le basi della Colonna”, pp. 270-271. a Ustica. Scontato il confinio espatriò clandestinamente in
65  MARZOCCHI, U. 1986: Op. cit. p. 57. Francia, dove divenne dirigente del PRI e della LIDU” ROS-
66  GAROSCI, A. 1946: Op. cit. p. 180. SELLI, C. 1992: p. 402.

Ebre 38, Núm 4: 13-28


EBRE 38 25 2010

I primi volontari italiani nella guerra civile spagnola Enrico Acciai

Solidaridad Obrera, alcuni giorni dopo, riportò combattente e di avere una certa esperienza
la notizia dell’arrivo della neonata formazione della guerra e dimostrai di aver combattuto
sul fronte aragonese: “Ha tomado posición en nell’esercito italiano col grado di tenente. ‘Uffi-
el frente un grupo italiano che ha formado parte ciale e combattente!’ disse uno dei due, che
aveva una grossa capigliatura ricciuta. ‘Com-
de la gloriosa Columna Francisco Ascaso. Este
battente! Allora è un’ altra cosa; abbiamo bi-
grupo esta compuesto de compañeros italianos, sogno di istruttori; abbiamo bisogno di ufficiali
todos fervientes partidarios de la revolución es- istruttori!’.
pañola. Vienen de Belgica, Francia, Inglaterra y
Argelia donde vivian desterrados y perseguidos. Arrivai a Barcellona che era già notte alta,
Intelectuales y manuales se han juntados en un felice di poter essere utile come istruttore.
ideal común: combatir a la reacción y al fascis- Credevo di essere atteso da qualcuno; ma
mo. De los ciento cincuenta milicianos italianos, non vidi nessuno che mi cercasse. La città
cien son anarquistas. Para llegar a sus fines no splendeva di tutte le sue luci, ma era orribil-
mente deserta e paurosamente silenziosa. I
regatearon el tiempo, trabajo ni dinero. El pe-
pochi viaggiatori arrivati con quel treno se ne
riódico Giustizia e Libertà abrió una suscripción andavano silenziosi verso i taxi. Me ne andai
que les permitió recoger una cantidad de 10.000 verso la Rambla. Non ebbi difficoltà a trova-
francos”69. re da mangiare e da dormire; la prima notte
da volontario della rivoluzione la passai in un
Crediamo, per chiudere, possa essere interes- soffice letto. L’emozione di trovarmi al centro
sante riportare un ampio passo delle memorie di una rivoluzione mi impediva di dormire. Ac-
di Otorino Orlandini. Orlandini, cattolico ed sin- cendevo e spengevo la luce nel silenzio della
dacalista bianco nell’Italia del primo dopo gue- notte come per vedere oltre le quattro mura.
rra, era uno dei 130 che il 19 agosto partirono Sui mobili lussuosi della camera c’era la pol-
vere e la polvere c’era pure sullo specchio del
per il fronte e qui ricorda l’arrivo a Barcellona e
grande armadio barocco. Mi venne fatto di
l’arruolamento in quella che poi sarà la Sezione riflettere che i camerieri dell’albergo avevano
Italiana: conquistato anche la libertà di non spolvera-
re…Sapevo già che tutte le rivoluzioni aveva-
Il treno omnibus si fermò all’alba alla prima no dei lati negativi.
stazione di frontiera; i pendolari quasi tutti
spagnoli continuarono il loro sonno. Avevo il Quando mi alzai ero ossessionato dall’idea de-
complesso dei carabinieri; la paura di essere lle carte in regola e mi detti un gran daffare per
arrestato! […] Nessuno rispondeva alle mie raggiungere la caserma di Pedralbes dove, a
domande. A forza di ripetere che ero italiano quanto mi disse un miliziano, si trovava il cen-
e che venivo come volontario per combatte- tro reclutamento stranieri. La caserma era
re, riuscii ad essere introdotto in una specie lontana, fuori dalla città, e non fu facile arri-
di ufficio politico di frontiera. Mi trovai in faccia varci. All’ingresso trovai un rigoroso servizio di
a due italiani: furono di una estrema cortesia; guardia. Sbirciarono a lungo il lasciapassare
insisterono a dirmi che in Spagna non c’era che mi avevano consegnato alla frontiera e poi
bisogno di volontari; c’era bisogno di armi e mi accompagnarono a uno dei tanti fabbricati
non di uomini. A prova del mio antifascismo, all’interno.
mostrai il documento del governo fascista
che mi condannava a due anni di ammonizio- Aspettai un bel pezzo, insieme con altri due;
ne politica per propaganda antifascista. Non arrivò il ‘responsabile’ italiano. Gli dissi il mio
valse a niente. […] Le cose cambiarono, in- nome: egli mi dette una forte stretta di mano e
vece, quando dichiarai, di essere un vero ex si presentò a sua volta. ‘Giusti’. Era un uomo
di grossa statura, dalla voce roca e allegra.
69  Solidaridad Obrera, 30/08/1936, p. 6. Si mise a riempire la mia scheda personale.

Ebre 38, Núm 4: 13-28


2010 26 EBRE 38

Enrico Acciai I primi volontari italiani nella guerra civile spagnola

Mi chiese subito se desideravo arruolarmi Queste, a grandi linee, le vicende che portarono
col mio vero nome o con uno di occasione. alla formazione, a metà agosto 1936, della prima
Dissi che non avevo ragione di nascondere colonna di antifascisti che avrebbe combattuto
il mio vero nome. Quando egli mi domandò in Spagna. Come dicevamo in apertura, durante
a quale partito avevo appartenuto prima del
quelle prime settimane di guerra civile la Sezione
fascismo gli risposi tranquillamente di essere
un ‘popolare’. ‘Bah’. Mi guardò come se fossi
Italiana non fu il solo gruppo ad organizzarsi. Ci
una bestia rara e si rimise a scrivere; quan- fu, ad esempio, la Centuria Gastone Sozzi71, cos-
do ebbe terminato mi consegnò una specie tituitasi il 3 settembre nella caserma Karl Marx di
di tesserino, mi raccomandò di conservarlo Barcellona ed inquadrata nella colonna Libertad
preziosamente perché senza di quello non del PSUC, nella quale combatterono un’ottantina
sarei più potuto rientrare nella caserma e poi, di comunisti italiani72. Come poi non ricordare la
in ogni modo, era un documento importante Centuria Thaelman, fondata da un piccolo gruppo
per circolare in Barcellona. […] Mi batté sulla di ebrei polacchi e tedeschi che già vivevano in
spalla, abbassò la voce e soggiunse: “Sai? Spagna, oppure la Compagnia Tom Mann, che
Io ti posso comprendere, sono superiore a
arrivò a contare una ventina di irlandesi. Gli anar-
certe cose; in ogni modo ti consiglio di non
dire a nessuno che sei del partito popolare!” chici francesi, nella loro quasi totalità, si aggrega-
Tirò da un cassetto cinque duros d’argento, rono, come gruppo internazionale, alla Colonna
me li consegnò come anticipo sulla mia paga Durruti, in quel momento impegnata nel tentativo
giornaliera e mi salutò. di liberare Saragozza, tra di loro c’era anche la
poco più che ventenne Simone Weil. Anche il
Eravamo tutti impazienti di partire per combat- POUM ebbe la propria colonna internazionale, la
tere; avevamo paura che la guerra terminasse Lenin, composta da “cinquanta compagni di di-
prima che noi avessimo il tempo di diventa- verse nazionalità: 21 italiani, 17 francesi, 3 belgi,
re eroi.Volevamo partire per il fronte con la
un portoghese, uno svizzero, due tedeschi, un ce-
bandiera e questo provocò una prima lunga
coslovacco, un rumeno e due spagnoli”73. Infine,
discussione. La maggioranza del gruppo era
anarchica e voleva i colori della F.A.I., che era l’intellettuale francese André Malraux, all’epoca
la Federazione Anarchica Iberica. Voleva an- dei fatti molto vicino al PCF, diede vita alla pe-
che una scritta che allora era molto di moda: culiare esperienza della squadriglia España, una
“Ni dios, ni amo”. “Né Dio, né padrone”, scritto squadra aerea con base a Barajas che arrivò a
proprio così: con Dio in lettere minuscole. disporre di una ventina di veicoli74. Alcuni mesi

Io, per primo atto di coraggio in Spagna, dichia-


71  Dal nome del giovane dirigente comunista seviziato ed
rai che, in segno di protesta, avrei rifiutato di ucciso dai fascisti a Perugia nel ’28.
partecipare alla sottoscrizione per la bandiera. 72  La formazione, comandata dal romano Angelo Antonini
Un giovanotto milanese di 18 anni, studente, sarebbe presto, una volta formatasi, confluita nelle Brigate
si dichiarò solidale con me. Gli anarchici, con Internazionali. Per avere un quadro completo di questa espe-
tutti i loro difetti, erano molto rispettosi delle rienza vedere: ISOLA, G. (1996): “Francesco Leone e la cen-
turia Gastone Sozzi. Analisi quantitativa di una leggenda” in
opinioni altrui, rinunziarono alla scritta e finim- P. Ambrosio (a cura di): ‘In Spagna per la Libertà’. Vercellesi,
mo col metterci d’accordo sulla bandiera ros- biellesi e valsesiani nelle Brigate Internazionali (1936-1939),
so-nera con scritto “5° scaglione italiano” e col Vercelli: Istituto per la storia della Resistenza e della società
nastro tricolore. Partimmo così in trentadue, contemporanea nelle provincie di Biella e Vercelli “Cino Mos-
per la guerra. Ci dettero l’equipaggiamento: catelli”, pp. 7-18.
73  Così riportava, a metà settembre, l’organo del POUM, La
una tuta, una coperta, un tascapane e un
Batalla. Citato in SOUTELSKY, R. (2006): Novedad en el fren-
fucile. Ci dissero che le cartucce le avremmo te - Las brigadas internacionales en la guerra civil, Madrid:
trovate al fronte70. Temas de Hoy, p. 43.
74  Faceva parte del gruppo anche l’aviatore italiano Giorda-
70  Citato in: CECCHETTI, F. 2008: pp. 55-59 e 77. no Vizzoli, abbattuto in volo a fine settembre ’36.

Ebre 38, Núm 4: 13-28


EBRE 38 27 2010

I primi volontari italiani nella guerra civile spagnola Enrico Acciai

dopo, queste esperienze sarebbero stata seguite Spagna darà anche sul piano internazionale
dalle Brigate Internazionali e, per il caso specifico la prova che Mussolini non rappresenta tutta
degli italiani, dal Battaglione Garibaldi75. l’Italia78.

Se consideriamo che la partecipazione degli an- Il volontario libertario Alberto Meschi, anche lui
tifascisti italiani alla guerra civile sarà seconda era tra i 130 che partirono per il fronte il 19 agos-
solo a quella Franco-Belga, si parla infatti di circa to, avrebbe dato dimostrazione di grande acutez-
4.000 volontari che affluirono in Spagna, si può za sintetizzando così, in un appunto manoscritto,
capire quanto i 130 inizialmente inquadrati nella quello che era successo in quelle settimane:
Sezione Italiana ne costituiscano una piccolissi-
ma minoranza. Lo stesso Garosci scrisse: “né per I fuorusciti italiani si trovarono, di fronte agli
numero, né come peso militare l’intervento della avvenimenti spagnuoli, come al solito divisi
Colonna […] si può paragonare alle grandi batta- ed indecisi: solo Carlo Rosselli, del movimen-
to di Giustizia e Libertà vide giusto e fu per
glie, divoratrici di uomini, della fine dell’anno e di
l’intervento immediato: cercò attraverso qual-
metà del 1938, di cui fu protagonista il Battaglione che riunione di trascinare i partiti affini, socia-
Garibaldi”76. Allo stesso tempo, non si deve però listi riformisti, comunisti e repubblicani, ma non
dimenticare né il carattere innovativo di ques- ci riuscì, non ci fu verso di fargli capire perché
ta prima esperienza né, tantomeno, che per la l’intervento fosse efficace doveva essere im-
Sezione Italiana sarebbero passati nei mesi suc- mediato. Noi come movimento libertario italia-
cessivi circa 650 italiani. Circa il 16% del totale no, avevamo, non numericamente, una ben
del volontariato italiano, una percentuale tutt’altro scarsa importanza; eravamo appositamente
ignorati e trascurati dagli altri partiti. […]
che esigua77. Se poi si considera che le Brigate
Internazionali rimasero sui campi di battaglia per Noi non vogliamo fare la mosca cocchiera
circa due anni (Ottobre ’36 - Ottobre ’38) mentre in merito agli avvenimenti spagnuoli, me è
l’esperienza della Sezione Italiana durò a mala giuoca forza dire che l’antifascismo ufficiale
pena otto mesi (Agosto ’36 – Aprile ’37), il dato italiano lasciò sfuggire una bella occasione
assume un valore ancora più significativo. Ha per dimostrare la sua capacità organizzativa
scritto Giorgio Spini: e combattiva. Per essere efficace l’intervento
doveva essere massivo ed immediato, inve-
Vi è un contrasto impressionante fra la rapi- ce fu lento e frazionato: Rosselli e il gruppo
dità con cui Rosselli e Giustizia e Libertà ac- GL fecero tutto il possibile per trascinare im-
corsero in Catalogna e il ritardo di mesi con mediatamente tutto l’antifascismo nella lotta,
cui i socialisti e i comunisti, ormai legati tra riuscirono a portare qualche decina di uomini,
loro dal patto di unità d’azione, si decisero elemento in maggioranza assai combattivo ma
all’intervento; fra l’autodecisione degli esuli indisciplinato nell’eccesso, e diffidente verso il
italiani di Giustizia e Libertà e l’attesa di ordini comando della colonna che monopolizzato dai
dal Cremlino dei comunisti […]. L’intervento dirigenti di GL e framassoni. Se invece di un
immediato di volontari italiani nella guerra di centinaio di uomini, ci fossero stati in sul prin-
cipio sul fronte Aragonese qualche migliaia di
uomini, solidamente inquadrati e ancor meglio
75  Il Battaglione Garibaldi vide la luce dopo un accordo fir- comandati […] la presa di Huesca era possibi-
mato, a Parigi, il 27 ottobre ’36 da comunisti, socialisti e re- le e forse anche quella di Saragozza, ciò avre-
pubblicani. bbe modificato l’esito della guerra79.
76  GAROSCI, A. 1978: Op. cit. p. 375.
77  La cifra esatta, che emerge incrociando i dati ottenuti pres-
so l’ l’Archivo General de la Guerra Civil Española di Salaman- 78  SPINI, G. (1996): “Carlo Rosselli in Catalogna”, Quaderni
ca (Casse PS Barcelona 454, PS Barcelona 455, PS Madrid del Circolo RossellI, 2, pp. 94-96.
485, PS Madrid 486 e PS Madrid 487), con quelli contenuti 79  International Institute of Social History (IISH), Amsterdam,
nelle varie pubblicazioni sul tema, è di 644 nominativi. Alberto Meschi Papers (AMP), Folder 05.

Ebre 38, Núm 4: 13-28


2010 28 EBRE 38

Enrico Acciai I primi volontari italiani nella guerra civile spagnola

Riferimenti bibliografici ISOLA, G. (1996): “Francesco Leone e la cen-


BERNERI, C. (1980): Epistolario Inedito - Volume turia ‘Gastone Sozzi’. Analisi quantitativa di una
Primo, Pistoia: Edizioni Archivio Famiglia Berneri. leggenda” in P. Ambrosio (a cura di): ‘In Spagna
per la Libertà’. Vercellesi, biellesi e valsesiani ne-
BERNERI, C. (1984): Epistolario Inedito - Volu- lle Brigate Internazionali (1936-1939), Vercelli: Is-
me Secondo, Pistoia: Edizioni Archivio Famiglia tituto per la storia della Resistenza e della società
Berneri. contemporanea nelle provincie di Biella e Vercelli
“Cino Moscatelli”.
BIZCARONDO, M. e ELORZA, A. (2004): “Las
Brigadas Internacionales. Imágenes desde la MADRID SANTOS, F. (1985): Camillo Berneri -
izquierda”, Ayer - Revista de Historia Contempo- Un anarchico italiano (1897-1937), Pistoia: Edi-
ránea, 56. zioni Archivio Famiglia Berneri.

CANALI, G. (2004): L’antifascismo italiano e la MALDONADO MOYA, J.M. (2007): El frente de


guerra civile spagnola, San Cesario: Manni. Aragón - La guerra civil en Aragón (1936-1938),
Huesca: Mira Editores.
CECCHETTI, F. (2008): Otorino Orlandini: edizio-
ne critica delle memorie, Pisa: Università di Pisa MARZOCCHI, U. (1986): “Ricordando Camillo
(Tesi di Laurea). Berneri e gli avvenimenti della rivoluzione spag-
nola del 1936-37”, in AA. VV: Camillo Berneri nel
DI LEMBO, L. (2001): Guerra di classe e lotta cinquantesimo della morte, Pistoia: Edizioni Ar-
umana, l’anarchismo in Italia dal Biennio Rosso chivio Famiglia Berneri.
alla Guerra di Spagna (1919-1939), Pisa: BFS.
ROMITI, S. (1991): Le memorie si Stefano Romiti
DI LEMBO, L. (2001): “La Sezione Italiana della detto Bimbo, Roma: Millelire, Stampa Alternativa.
Colonna F. Ascaso”, Rivista Storica dell’Anarchis-
mo, 2. ROSSELLI, C. (1992): Scritti dall’esilio - Volume II,
dallo scioglimento della Concentrazione Antifas-
FEDELE, S. (2000): Il retaggio dell’esilio. Saggi sul cista alla Guerra di Spagna, Torino: Einaudi.
fuoruscitismo antifascista, Catanzaro: Rubbettino.
SOUTELSKY, R. (2006): Novedad en el frente -
FIORI, G. (1999): Casa Rosselli, vita di Carlo e Las brigadas internacionales en la guerra civil,
Nello, Amelia, Marion e Maria, Torino: Einaudi. Madrid: Temas de Hoy.

FRANZINELLI, M. (1999): I tentacoli dell’Ovra. SPINI, G. (1996): “Carlo Rosselli in Catalogna”,


Agenti, collaboratori e vittime della polizia fascis- Quaderni del Circolo RossellI, 2.
ta, Torino: Bollati Boringhieri.
TAVERA, S (1996): “Caro amico, caro nemico -
GAROSCI, A. (1946): Vita di Carlo Rosselli, Fi- Carlo Rosselli, Camillo Berneri e i libertari catala-
renze: Edizioni U. ni, 1936-1937”, Quaderni del Circolo Rosselli, 2.

GAROSCI, A. (1978): “Giustizia e Libertà nella VENZA, C. (2005): “Tra rivoluzione e guerra. Li-
guerra di Spagna” in AA. VV: Giustizia e Libertà bertari italiani nella Spagna degli anni Trenta”, in
nella lotta antifascista e nella storia d’Italia, Firien- AA.VV: La resistenza sconosciuta, gli anarchici e la
ze: La Nuova Italia. lotta contro il fascismo, Milano: Zero in Condotta.

Ebre 38, Núm 4: 13-28


EBRE 38 31 2010

ENTRE LA HISTORIA Y LA PROPAGANDA:


LAS DOS SUBLEVACIONES DEL ACORAZADO JAIME I EN JULIO DE 1936

Pedro Mª Egea Bruno


Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América
Universidad de Murcia
pmegea@um.es

Recibido: 11/02/2009
Aceptado: 18/04/2009

Resumen 31
La consulta de la causa criminal 1189/39 instruida en plena Guerra Civil por la Auditoría del Departamento Marítimo del Ferrol
permite revisar las hipótesis sobre lo acontecido a bordo del acorazado Jaime I en julio 1936, pudiendo establecerse con clari-
dad el papel asumido por los protagonistas presentes: los oficiales golpistas y los cabos defensores de la legalidad republicana.
Más allá de la minuciosidad episódica, se pone fin a la manipulación histórica de una realidad muy diferente a la difundida por
los aparatos ideológicos del Estado franquista.

Palabras clave: Guerra Civil, Armada, sublevación militar, conflictos políticos, Jaime I.

Abstract
The consultation of the criminal reason 1189/39 instructed in full Civil war for the Audit of the Maritime Department of Ferrol
allows to check the hypotheses on the event on board of the battleship Jaime I in July, 1936. The role assumed by the present
protagonists being able to be established with clarity henceforth: the rebel officials and the defending corporals of the republican
legality. Beyond the episodic meticulousness, it puts an end to the historical manipulation of a reality very different from the one
spread by the ideological devices of the pro-Franco State.

Key words: Civil war, Navy, military revolt, political conflicts, Jaime I.

Ebre 38, Núm 4: 31-47 ISSN 1696-2672


2010 32 EBRE 38

Pedro Mª Egea Bruno Entre la historia y la propaganda

Planteamiento ros y fogoneros del acorazado rebelde Jaime I”2,


La actuación de la Marina española durante la arroja luz sobre bastantes aspectos hasta ahora
guerra civil de 1936-1939 es bien conocida en soslayados o simplemente transcritos siguiendo
sus pautas generales, empezando por las suble- los hechos establecidos por la verdad convenida.
vaciones y contra sublevaciones de julio de 1936, El expediente judicial –seis rollos y más de ocho
continuando con su reorganización en ambos mil folios–, autoriza la revisión de lo acontecido a
bandos y acabando con los diversos escenarios bordo de la nave. Un desarrollo contrastado con
de los enfrentamientos navales. El análisis de la correspondiente bibliografía y completado con
nuevas fuentes, hasta ahora vedadas o de con- aportaciones testimoniales de ambos bandos.
sulta restringida, abre la posibilidad de reconsi-
derar algunas versiones oficializadas, asentadas En base a la documentación indicada, podremos
en cuanto al relato episódico en la denominada trazar las circunstancias de la conspiración de los
Causa General, elaborada, como es sabido, con oficiales contra la legalidad republicana, la parale-
un criterio más punitivo y propagandístico que la respuesta de los cabos y de las clases subalter-
propiamente histórico1. nas y el subsiguiente enfrentamiento entre unos
y otros, traduciendo comportamientos humanos
que nada tienen que ver con las actitudes heroi-
cas transmitidas por la hagiografía franquista. La
hombría de bien y la valentía les cupo a los hasta
ahora olvidados, cuando no denostados, protago-
nistas de a pie: cabos y fogoneros, que se dieron
la mano con determinados auxiliares y marineros,
al hilo, con las excepciones de rigor, del oportunis-
mo de unos y la escasa conciencia de los otros.

El buque y sus hombres


sociedad española de construcción naval
Figura 1. Construcción del acorazado en los astilleros del El Jaime I era todo un símbolo de la armada repu-
Ferrol. blicana. Había sido puesto en quilla en El Ferrol
el 23 de febrero de 1910, aunque no sería entre-
La causa criminal 1189/39 instruida el 27 de gado hasta septiembre de 1921. Medía algo más
septiembre de 1938 por la Auditoría del Depar- de 139 metros de eslora máxima y 132,6 entre
tamento Marítimo del Ferrol “por los delitos de perpendiculares; 24 de manga en la cuaderna
sedición y rebelión militar contra varios marine- maestra y 7,7 de calado. Con un desplazamiento
de 15.700 toneladas lograba alcanzar los 19,5
nudos. El armamento estaba compuesto por
1  SÁNCHEZ RECIO, G. y SANTACREU SOLER, J.M. (1986): ocho cañones de 305/50 mm, alojados en cuatro
“La Causa General fuente para el estudio de la rebelión y de torres dobles; 20 cañones de 101 mm, diez por
la Guerra Civil”, Arbor, 491-492, pp. 217-230. SÁNCHEZ, I.; banda en casamatas; dos piezas de desembar-
ORTIZ, M. y RUIZ, R. (Coords.) (1993): España franquista.
Causa General y actitudes sociales ante la Dictadura, Cuen- co de 75 mm y dos de 47 mm3. En vísperas del
ca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La conflicto bélico era ya un anticuado dreadnought,
Mancha. REIG TAPIA, A. (2006): AntiMoa, Barcelona: Edicio- procedente del programa naval de Ferrándiz,
nes B, p. 69ss. Para una síntesis sobre la propaganda en la
Guerra Civil PIZARROSO QUINTERO, A. (1993): Historia de
la propaganda. Notas para un estudio de la propaganda polí- 2  Vid. Archivo Naval del Cantábrico [ANC]. Causa 1.189/1939.
tica y de guerra, Madrid: EUDEMA, pp. 356-391. Del mismo 3  Cfr. RAMÍREZ GABARRÚS, M. (1980): La construcción na-
autor (2005), “La Guerra Civil española, un hito en la historia val militar española (1730-1980). La Empresa Nacional Bazán y
de la propaganda”, El Argonauta Español, 2. sus antecedentes históricos, Barcelona: Bazán, pp. 95-98.

Ebre 38, Núm 4: 31-47


EBRE 38 33 2010

Entre la historia y la propaganda Pedro Mª Egea Bruno

cuya eficacia militar se veía limitada por el dete-


rioro de sus calderas, lo que le impedía navegar
a una velocidad operativa4.

El Estado General de la Armada de 1936, con pe-


queñas diferencias sobre la realidad de julio, nos
aproxima al factor humano del acorazado5. Se
anotan 854 hombres, bajo el mando de 30 jefes y
oficiales del Cuerpo General. La primera caracte-
rística a destacar es la juventud de la oficialidad.
La media de edad no llega a los 30 años. Todos Figura 2. En las proximidades de Ceuta hacia 1927.
agencia efe

han recibido su primer nombramiento con el ré-


gimen monárquico, algunos durante la regencia Se alistan ocho tenientes de navío, entre los que
de María Cristina, la gran mayoría a lo largo del se distinguen por su posterior intervención en el
reinado de Alfonso XIII y los más recientes en la desarrollo de los hechos José Mª Otero Goyanes,
dictadura de Miguel Primo de Rivera. de 30 años, José Cañas Arce, de 28, y Félix Fer-
nández Fournier, de 31. Con ellos, cinco alféreces
La antigüedad en el empleo que ostentan apenas de navío y seis de fragata. Concurren un capitán
supera los tres años, es decir casi todos han teni- de Intendencia, que hace de habilitado, Luis López
do su último ascenso en el bienio radical-cedista, de Longoria, y un teniente médico, José A. Solana
en concreto el 56,5%, a lo que se añade el 17,4% y Gutiérrez-Solana. También oficiales, los espe-
que lo recibieron en la etapa primorriverista. Sólo cialistas del Cuerpo de Maquinistas de la Armada
el 26,1%, ha sido promovido durante el primer asumirán, en forma significada, un papel contrario
bienio, el período más genuinamente republica- a sus compañeros. Son los casos del comandante
Benito Sacaluga Rodríguez, jefe de máquinas, del
no. La inmensa mayoría se incorporará al barco
capitán Tomás Acción Golpe, 2º jefe de máquinas,
a lo largo de 1935. Tan corto espacio de tiempo,
y del teniente Ricardo Castro Calvelo.
para concitar las necesarias complicidades, argu-
menta que las solidaridades sean ideológicas o
Por debajo, el Cuerpo de Suboficiales –oficiales
de clase. Las de la tripulación también.
terceros y auxiliares– con un protagonismo sin-
gularizado en la sublevación y en el control del
Se encuentran a las órdenes del comandante Julio
buque a partir de julio de 1936, en particular los
Iglesias y Abelaira, capitán de navío de 57 años, maquinistas y el personal de Radio. Se desta-
ascendido en 1932, que ha tomado posesión de carán Antonio Antúnez Aguilar, José Caneiro
su puesto en mayo de 1935. El segundo coman- Pernas, Salvador Corrales Vidal, Manuel Gómez
dante, Francisco Guimerá y Bosch, es capitán de García, Daniel García Rego, José Díaz Peña y
fragata, tiene 48 años y ha alcanzado su empleo Manuel Fernández Olivares. No eran desde luego
en agosto de 1931; está pendiente de tomar pla- la mayoría. Para el capitán de fragata Bernardo
za. Será sustituido por Luis de Vierna y Belando. Navarro Capdevila, “adoptaron una actitud muy
Figuran dos terceros comandantes con el grado cómoda, no interviniendo en la rebelión, sin po-
de capitán de corbeta, Carlos Aguilar Tablada y nerse en contra tampoco para evitar las conse-
Tejón, de 35 años, y Rafael Moro Reyna, de 33. cuencias que ello les hubiera podido traer”6. Se
4  CEREZO MARTÍNEZ, R. (1983): Armada Española, siglo
XX, Madrid: Ediciones Poniente, p. 102. 6  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del capitán de fraga-
5  Estado General de la Armada. 1936. Tomo I. ta Bernardo Navarro Capdevila. 1er. rollo, fol. 49.

Ebre 38, Núm 4: 31-47


2010 34 EBRE 38

Pedro Mª Egea Bruno Entre la historia y la propaganda

contabilizan seis auxiliares navales, 11 de artille- Unas instrucciones más precisas serán dictadas
ría, dos de sanidad, tres de oficinas y archivos, el 20 de junio. Dentro del buque actuará de enla-
16 de maquinistas, dos de radiotelegrafía, dos de ce por ser el oficial más antiguo el teniente de na-
buzos, cinco de electricidad y 18 de máquinas. vío José Mª Otero Goyanes, que a principios de
Su edad media se eleva a los 35 años por la pre- julio, recién regresados de Canarias, entraría en
sencia del personal de máquinas, cuyo promedio contacto con los enviados por el general Mola,
es de 42,5. Sin ellos se reduce a 30. El 50% ha principal artífice de la conjura: “Que encontrándo-
ingresado en el escalafón durante los años de se algún tiempo antes el buque en Vigo, vinieron
la II República y más del 80% ha ascendido du- a bordo el comandante jurídico del Ejército don
rante esta etapa. Un elevado número, algo más Joaquín Otero Goyanes, hermano del declarante,
del 75%, se ha incorporado al acorazado durante y el capitán del mismo cuerpo D. Tomás Garicano
1935. El resto lo ha hecho en 1934 (17%), 1936 [Goñi], con objeto de ponernos en antecedentes
(6%) y 1933 (2%). La dotación se completa con de lo que iba a ocurrir […] nos explicaron todo
158 cabos y 578 marineros. lo referente al Movimiento, habiéndose hecho
una especie de consigna con el oficial de radio
teniente de navío don Félix Fernández Fournier
para transmitírnosla en el momento oportuno”8.
A la reunión asisten casi todos los oficiales, “en-
tusiastas del Movimiento”, y con ellos el teniente
de navío Javier Quiroga, destinado en la base
naval de Ríos. El comandante del buque, Julio
Iglesias Abelaira, es un hombre sin carácter9 y
se opta por informar al segundo, Luis de Vierna
y Belando, que asume la propuesta y se pone
al frente de la misma. Con pocas excepciones
los mandos quedan comprometidos: “Estuvimos
agencia efe
Figura 3. Artilleros del Jaime I.
reunidos todos los oficiales del Cuerpo General,
La conspiración de los oficiales tratando del Movimiento, a puerta cerrada. Todo
La Marina participa en el movimiento contrarrevo- el mundo conforme, solo se esperaba la fecha”10.
lucionario que acaba estallando contra la Repúbli- Algunos militan en Falange; su secretario en el
ca en julio de 1936. Su intervención queda sellada buque es el capitán de corbeta Carlos Aguilar
en las maniobras que se celebran a comienzos Tablada11.
de mayo en Canarias. Hasta allí se han despla-
zado las unidades más destacadas de la Flota, La conspiración se ramifica desde el Jaime I: “Por
empezando por el Jaime I, buque insignia del al- el teniente de navío Fernández Peña me habían
mirante Javier de Salas, jefe del Estado Mayor de sido entregadas –declara Otero Goyanes– cuatro
la Armada, del que Franco, comandante militar de claves que desde Madrid me enviaba el teniente
las islas, obtendría el compromiso requerido: “La
garantía personal de poner los barcos a su dis- 8  ANC. Causa 1.189/1939.Declaración del teniente de navío
posición para efectuar el transporte de tropas de José Mª Otero Goyanes, 4º rollo, fol. 1.235.
9  BENAVIDES, M.D. (1976): La escuadra la mandan los ca-
África a la Península, si llegaba a ser necesario”7. bos, México, D.F: Ediciones Roca, p. 82.
10  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del alférez de na-
7  Vid. SUEIRO, D. (1983): La flota es roja. Papel clave del vío José Luis Liaño y de Vierna, 1er. rollo, fol. 191v.
radiotelegrafista Benjamín Balboa en julio de 1936, Barcelona: 11  AHPCE. Manuscritos, Tesis y Memorias. Sig, 66/17. J.
Argos Vergara, pp. 94-95. BROUÉ, P. y TÉMIME, E. (1977): La Conde Paliñanes, Carta al Partido dirigida al camarada Pine-
revolución y la guerra de España, Madrid: FCE, pp. 118-119. do (julio, 1966). Sig. 66/17.

Ebre 38, Núm 4: 31-47


EBRE 38 35 2010

Entre la historia y la propaganda Pedro Mª Egea Bruno

de navío Alfaro, para repartirlas de la siguiente “Los oficiales estaban constantemente armados
manera, una a don Luis de Vierna, otra al teniente a dos guardias, los pañoles cerrados y las llaves
de navío Quiroga, otra al teniente de navío León en poder de los oficiales, así como quitadas las
y otra para mí”12. Son algunos de los resortes llaves de fuego, que los cabos al parecer se ha-
previstos: Alfonso Alfaro es ayudante personal bían armado en tierra”17.
del jefe del Estado Mayor, el comprometido Ja-
vier de Salas, Francisco Javier Quiroga Posada
ocupa su puesto en la base naval de Ríos y Juan
León Palacio es comandante del torpedero T-913,
afecto a la Escuela de Artillería Naval de Marín,
que dirige otro implicado, Francisco Bastarreche
y Díez de Bulnes14. Para cerrar la trama, Fernán-
dez Peña será llamado como segundo por el al-
mirante Salas.

Se mueven con cierta despreocupación, porfia- centro histórico fotográfico región de murcia (cehiform)

dos en el espejismo de los sucesos de octubre Figura 4. El Jaime I en aguas de Cartagena, en los años de
la Segunda República.
de 1934 cuando, salvo pequeños incidentes, la
disciplina se mantuvo15. Pero sólo la fatuidad ex-
plica comportamientos poco propicios al secreto La fuerza del destino y el poder de los cabos
exigido: “Nuestro modo de pensar tuvo que tras- Una serie de hechos, no todos fortuitos, se tornan
cender a la marinería, ya que se tocaba alguna contra los conjurados. En la primera semana de
vez el himno de Falange al piano y se cantaba. julio desembarca con licencia de verano una ter-
Pero ya he dicho que en ésta teníamos confian- cera parte de la dotación, lo que afecta a algunos
za”. La misma seguridad les lleva a no advertir de los principales implicados, empezando por el
la presencia de infiltrados: “El teniente maquinis- capitán de corbeta Aguilar Tablada, los tenientes
ta Ricardo de Castro, que continuamente daba de navío José Cañas Arce, Félix Fernández Four-
muestra de poseer unas ideas fascistas, asistió nier y Cayetano Tejera, y los alféreces José Luis
a la misma [reunión], más tarde se verá que éste Liaño, Manuel Quijano y José López Aparicio.
teniente maquinista fue el verdadero causante de Operan en su contra las continuas demoras de
lo ocurrido a bordo”16. Su obsesión son los sub- la sublevación, lo que determina la improvisación
alternos: “Ya en una ocasión, estando en Ferrol, de última hora: “Se esperaba para un sábado y
se formó la compañía de desembarco a causa los oficiales que hubiéramos podido ir francos de
de una manifestación que se iba a verificar en ría en Ferrol, nos quedamos a bordo para esperar
tierra, y recibimos instrucciones de no ponernos el alzamiento. No llegó, nos dieron otra fecha y
delante de los cabos y de vigilarlos”. Para nadie que si no sucedía nada, se aplazaba indefinida-
es un secreto la inminencia de lo que se avecina: mente, como así ocurrió. Desilusionado por esto,
yo desembarqué en Ferrol con permiso y fui al
12  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del teniente de na- Hospital, creyendo que hasta agosto no ocurriría
vío José Mª Otero Goyanes, 4º rollo, fol. 1.235v.
nada”18.
13  CEREZO, R.: op. cit., t. II, p. 72.
14  Archivo del Cuartel General de la Armada (Madrid), Hoja
de Servicios de Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes.
15  Cfr. CERVERA PERY, J. (1978): Alzamiento y revolución
en la Marina, Madrid: Editorial San Martín, p. 33. 17  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del alférez de navío
16  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del teniente de na- José Luis Liaño y de Vierna, 1er. rollo, fol. 190v-192.
vío José Mª Otero Goyanes, 4º rollo, fol. 1.235. 18  Ibídem, fols. 191-192.

Ebre 38, Núm 4: 31-47


2010 36 EBRE 38

Pedro Mª Egea Bruno Entre la historia y la propaganda

Frente a ellos, se ha deslizado en la Marina la res Juan Callejón y Julio García, el radio Cosme
Unión Militar Republicana Antifascista. Más deci- Carreira, los fogoneros Castiñeira y Carlos Bra-
siva aún es la actuación de cabos y marineros, ge, y los marineros Pedro Celaya, José Miranda,
que se vienen organizando desde 1932 bajo la Ramón Sedes y Antonio Tenreiro. Ninguno tiene
influencia de la CNT, cristalizando en la formación antecedentes por indisciplina. Lo reconocen sus
de un comité encargado de difundir la propagan- mismos superiores en relación a uno de los más
da, de incitar lealtades, de alijar armas y de vigilar comprometidos, el cabo Avelino Prendes: “Per-
a sus jefes y oficiales19. Su última propuesta es la sona de conducta intachable a bordo, que pocos
formación de un cerrado grupo de autodefensa: meses antes se le había impuesto una condeco-
“A este propósito recuerda que cierto día le dijo el ración por su buena conducta”23.
tal Pedro Celaya que le habían dado una pistola
días antes de la rebelión y que estaba avisado El Jaime I no es un caso aislado. Se han venido
por el cabo Padín para formar en la guardia roja, erigiendo comités en las distintas unidades de la
el día que se constituyera”20. Escuadra, que acaban coordinándose en un con-
sejo central con sede en el Libertad. Su interven-
El comité se estructura en torno a 15 cabos, que ción devendrá decisiva para oponerse al designio
no confían más allá de su graduación, dejando de los oficiales golpistas. El 12 de julio de 1936
incluso fuera a oficiales proclives a la República, serán avisados de un posible levantamiento mili-
contando únicamente con marineros de absoluta tar señalado para el 20 del mismo mes. El aviso,
seguridad y con unos pocos auxiliares, aunque de que parte del Jaime I, lleva la firma del teniente
papel determinante: “Que la actitud de los auxilia- maquinista Ricardo de Castro, infiltrado en los
res fue el estar a la expectativa, por lo menos la círculos de la conjura fascista. La advertencia
mayoría de ellos, no habiendo intervenido hasta provocará el llamamiento a una reunión de los
que vieron que habían triunfado los cabos”21. Su diversos delegados para el día 13 en El Ferrol24.
presidente es, justamente, el auxiliar segundo Ya nada podrá sorprenderles: “Lo que tenía que
de artillería, Antonio Antúnez Aguilar, y figuran suceder en la Marina y sucedió no era otra cosa
como vocales el maquinista José Carneiro, los que la recogida de un fruto que ya estaba maduro
cabos José Mª y Francisco González Padín, Ro- y sazonado”25.
gelio Souto Martínez, Alfonso y Julio Arias Rico,
Manuel López Pinal y Cosme Carreira Chas, el Las sospechas despertadas, comunicadas a Ma-
buzo Pascual Iniesta, el fogonero preferente Cé- drid por el comité del acorazado, llevan a que, el
sar Verdeal López y el marinero Carlos Romero 14 de julio de 1936, José Giral, el ministro de Ma-
Ribón22. En su entorno se mueven los cabos Fer- rina, dicte el relevo del comandante y del segun-
nando Alonso, Juan Ibáñez, Genaro Miras, Julián do, lo que obliga a los confabulados a cambiar la
Fernández, García Cabarcos, Avelino Prendes, línea de obediencia: “Tuvimos un gran disgusto
Manuel Padín, Julio Arias y Salgado, los auxilia- con el relevo del segundo comandante, por ser
don Luis de Vierna el jefe más caracterizado que
19  Cfr EGEA BRUNO, P.Mª: (1996): “Contribución al estudio estaba enterado de todo lo que habíamos trata-
de la flota republicana durante la Guerra Civil: La voladura del
acorazado Jaime I en el puerto de Cartagena”, Murgetana, 23  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del teniente de na-
93, p. 88. vío José Mª Otero Goyanes, 4º rollo, fol. 1.238(2)v.
20  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración indagatoria de An- 24  Cfr. ABAD DE SANTILLÁN, D. (1977): Por qué perdimos
tonio Arozamena Ruiz, 6º rollo, fol. 2.113. la guerra, Barcelona: Plaza y Janés, cap. X. BROUÉ, P. y TÉ-
21  ANC. Causa 1.189/1939.Declaración del teniente de na- MIME, E.: op. cit., p. 119.
vío José Mª Otero Goyanes, 4º rollo, fol. 1.240. 25  AHPCE, Tesis, manuscritos y memorias. Sig. 35/1. M.
22  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del marinero José Espada, Informe a los camaradas de la Dirección sobre su
Montero Valcárcel, 1er. rollo, fol. 158. actuación en la guerra, en la Marina. (s.a.).

Ebre 38, Núm 4: 31-47


EBRE 38 37 2010

Entre la historia y la propaganda Pedro Mª Egea Bruno

do, y así se lo expresamos, diciéndonos que allí ción militar en Marruecos se cursarán telegramas
quedaba el capitán de corbeta don Carlos Agui- urgentes para que la oficialidad con permiso se
lar Tablada, perfectamente enterado y que a él reintegre de inmediato. Lo harán Aguilar Tablada
debíamos acudir en todo momento”26. Los des- y José Cañas. También se reciben instrucciones
tituidos tendrán un destino dispar: Julio Iglesias, para zarpar con dirección a Vigo. Allí deberá car-
preso en Madrid, no tardaría en perder la vida de bonear y preparar su salida para acudir a sofo-
forma violenta; Luis de Vierna se pasó al bando car el foco rebelde detectado en el arsenal de
rebelde, desempeñando un papel destacado en Cádiz.
la Marina nacionalista27. Serán reemplazados por
el capitán de navío Joaquín García del Valle y el La tensión que se vive no aflora de momento, o al
de fragata Bernardo Navarro Capdevila. menos no quiere transmitirla el maquinista Díaz
Santé en la apresurada carta que remite a su es-
Queda una última pieza, la que moverá el auxiliar posa: “No hace una hora que hemos fondeado en
Benjamín Balboa, que ha sido radiotelegrafista Vigo, y en estos momentos ya estamos hacien-
del Jaime I. Ha pasado por varias unidades, de- do carbón para partir en cuanto terminemos; por
jando en cada una de ellas contactos de entera ahora nadie sabe a dónde vamos, salimos a la
lealtad, que lo mantendrán informado en todo mar con rumbo desconocido, aunque lo más pro-
momento, como hicieron desde el acorazado bable es que vayamos a África o Canarias (esto
los cabos Fernández y Prendes28. Su red se ex- es suposición mía) [...] en el buque todo está de
tenderá a los principales buques, los cruceros lo más tranquilo y pacífico, nada malo puede
Libertad, Miguel de Cervantes y Almirante Cer- esperarse y en cuanto al sitio que nos manden
vera29. El jefe de aquel Cuerpo, Manuel Vázquez tampoco debe inquietarte, pues este buque tar-
Seco, ha conseguido destinarlo a la central de dará bastante en llegar a su destino y tan poco
comunicaciones del Estado Mayor de la Marina,
en la Ciudad Lineal de Madrid. En el acorazado
está de permiso el oficial encargado de la radio,
Fernández Fournier, y apercibido Balboa, las cla-
ves previstas por los enemigos de la República
resultarán inoperantes: los mensajes deberán ir
en claro, considerándose facciosos los que no lo
fueran30.

Un cuaderno de bitácora y dos destinos


El 17 de julio de 1936 el Jaime I se encuentra en
Santander con la misión de dar guardia al presi-
dente de la República Manuel Azaña, que tiene
anunciado pasar unos días de descanso en Villa
Piquio. Allí se incorpora el nuevo comandante,
García del Valle. Ante las noticias de la subleva-

26  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del teniente de na-


vío José Mª Otero Goyanes, 4º rollo, fol. 1.235v.
27  Vid. CERVERA PERY, J.: op. cit., pp. 272-373 y 403.
28  D. SUEIRO, op. cit., pp. 72-73, 112 y 115.
gentileza de d. manuel lópez franco
29 ����������������������������������
Cfr. CEREZO, R.: op. cit., p. 42. Figura 5. Cabo Manuel López Pinal, radiotelegrafista del
30 ���������������������������������������
BENAVIDES, M.D.: op. cit., pp. 134-135. Jaime I, una de las claves del control republicano de la nave.

Ebre 38, Núm 4: 31-47


2010 38 EBRE 38

Pedro Mª Egea Bruno Entre la historia y la propaganda

nadie tiene interés en llegar pronto”31. No es el a Cádiz para bombardear el arsenal, ocultán-
único ajeno a los acontecimientos. Ni siquiera doles el empeño de arrumbar a Ceuta, donde
los reposteros, más cercanos a la oficialidad, embarcarían fuerzas del Tercio33. La réplica de
son conscientes de lo que se aproxima: “Desde los oficiales es quedarse en Vigo para reforzar
Santander a Vigo no ocurrió a bordo anormalidad la guarnición y, en caso de salir a la mar, desem-
alguna. Toda la dotación, sin excepción alguna, barcar a los cabos y cerrar la emisora. Nada les
vivía y laboraba tranquilamente […]. Que durante será aceptado. La desconfianza se acentuará al
la estancia en Vigo nada anormal notó a bordo en rellenarse 500 toneladas de carbón, en lugar de
ningún orden”32. las 1.100 necesarias, lo que eliminaba la posibi-
lidad de ultimar el rumbo golpista: “Coincidimos
A los conjurados les han fallado todas las co- en que nos parecía dudosa la actitud del coman-
nexiones: “Nos enteramos de los sucesos de dante, por lo cual se decidió montar una guar-
África por la radio”. Sin disposiciones concretas, dia permanente, no recuerdo si de seis o nueve
aprovecharán la travesía de Santander a Vigo oficiales con sus correspondientes pistolas, y si
para tantear al nuevo comandante: “La impresión al llegar a San Vicente, la actitud del comandan-
que sacamos fue que era un hombre de orden y te no era perfectamente clara, obraríamos por
que pensaba como nosotros, pero estaba en la nuestra cuenta”34.
creencia que cuando llegásemos a Vigo, estaría
ya todo solucionado”. En el puerto gallego recibi- Todo será deformado a la postre, contribuyendo
rán las primeras indicaciones: “Llegaron a bordo, a fijar los estereotipos luego difundidos: “Partió
en cuanto fondeamos, el jefe de la Base Naval de al filo de la medianoche [del 19 de julio] con el
Ríos don Manuel Moreu y el teniente de navío D. indudable intento de su mando de acudir al Norte
Félix Ozámiz. Este habló con nosotros y nos dio de Marruecos a sumarse a las fuerzas que aca-
unas cuantas ideas de lo que debíamos de hacer baban de ponerse en pie para luchar por la causa
con la radio, ya que no estaba a bordo el oficial de Dios y de España. Opuesto al noble propó-
encargado de ella, teniente de navío [Fernández] sito del mando del acorazado, en las camaretas
Fournier”. Poco después, un oficial del Ejército, y sollados del buque se urdía la traición y el vil
en nombre del comandante militar de la plaza, complot”35.
se entrevistará con García del Valle, solicitando
su ayuda para proclamar el estado de guerra. Una parte de la dotación se viene preparando,
El comandante se negará, alegando tener parte como sabemos, para anticiparse a los oficiales:
de la dotación de licencia, garantizando “que el “Desde el Ferrol –el 13 de julio– ya traían la pis-
barco no dispararía contra el ejército jamás, pa- tola debajo de la almohada”36. Han sido alertados
sare lo que pasare, y aunque recibiera orden de por los radiotelegrafistas: “Se han portado como
hacerlo”. valientes camaradas, y nos comunican que en
Marruecos los fascistas se levantaron en contra
La propuesta de García del Valle alentará la pre- de la República”. Desde ese momento, se abre
vención de los conjurados, esgrimiendo el que- línea directa con Balboa: “Me dijo el comité –de-
rer hacer ver a la tripulación que se cumplen las
órdenes del Gobierno: es decir, que se dirigen 33  Cfr. ALPERT, M. (1987): La guerra civil en el mar, Madrid:
Siglo XXI, p. 50.
31  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del tercer maquinis- 34  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del teniente de na-
ta José Mª Díaz Santé, 2º rollo, fol. 408v. vío José Mª Otero Goyanes, 4º rollo, fols. 1.236v-1.237.
32  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración de Enrique Pousa 35  ANC. Causa 1.189/1939. Sentencia, 6º rollo, fol. 2.434v.
Aldao, repostero de auxiliares de máquinas, 6º rollo, fol. 36  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del marinero prefe-
2.255. rente José Hermida Arcías, 3er rollo, fol. 900.

Ebre 38, Núm 4: 31-47


EBRE 38 39 2010

Entre la historia y la propaganda Pedro Mª Egea Bruno

Coinciden en sospechar del comandante, por la


serie de comportamientos que lo delatan, aunque
algunos de ellos son mal interpretados: “Ordenó
cargar solamente 500 toneladas [de carbón], can-
tidad que sólo le bastaba para llegar a la altura
de Cádiz, en poder de los facciosos. / En Vigo le
visitó un teniente para preguntarle si podía contar
con el buque para los servicios de agua y luz en
caso de ser declarado por los facciosos el Estado
de guerra. No dio cuenta de esta petición al Go-
bierno. / Mandó izar los portalones y hacer fuego
contra cualquier bote que se acercara al barco,
para evitar que la tripulación estableciera contac-
to con las fuerzas del pueblo que mantenían el
fuego contra los sublevados. Ordenó también ce-
rrar las llaves de los pañoles de armas portátiles
para evitar que la tripulación pudiera tomarlas”39.

Los mensajes de Benjamín Balboa cruzan las on-


das. Sus consignas corren de buque en buque,
aunando las voluntades necesarias. En el Jaime I
gentileza de d. manuel lópez franco
Figura 6. Antonio Gili Carbonell, radiotelegrafista, que junto a serán recibidas por los cabos radiotelegrafistas de
Manuel López Pinal estuvo en contacto con Benjamín Balboa; servicio, Manuel López Pinal y Antonio Gili Carbo-
fotografía tomada en Túnez en 1940. nell. Llegarán también los llamamientos realizados
desde el Libertad: “Todos los buques de la Mari-
clara Otero Goyanes– que desde la salida de
na española adictos al Gobierno de la República
Santander estaban en comunicación con Madrid
esperamos toméis mando del buque arrestando
sin que nosotros nos enterásemos”.
comandante, jefes y oficiales que no estén al lado
del Gobierno constituido de la República, no son
Es en la travesía de Santander a Vigo donde se
palabras, no hagáis caso a las noticias dadas por
perfilan los detalles: “Por la mar nos reunimos
San Fernando por ser totalmente falsas”40. Entre
unos 15 camaradas cabos para quedar de acuer-
la indiscreción y la casualidad, el destino se de-
do y tomar el barco en nuestras manos el día 20 a
canta: “A la altura de las costas portuguesas va-
las 12 del día, hora de la comida”. Les resulta difí-
cil ocultar sus movimientos: “Observó a los cabos rios telegrafistas por radio dieron gritos de Vivas
y algunos auxiliares en grupos charlando en acti- a la República en comunicación con otros barcos
tud recelosa, como temiendo ser sorprendidos”37. de la Escuadra, estos radios fueron captados por
la estación del Ferrol y, según le manifestaron, se
Nada queda a la improvisación: “Todo fue bien recibió un radio cifrado para el comandante del
estudiado para que no hubiera equívocos, por- acorazado, los telegrafistas, considerando sos-
que era la vida o la muerte”38. 39  Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo. In-
ventario Ámsterdam. Archivo de la Sección Nacional de Coor-
37  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del fogonero prefe- dinación y Servicio de Información Exterior. 005ª. 10 Situación
rente Cipriano Espada Penedo, 6º rollo, fol. 2.396v. general del Cuerpo de la Armada y de la Subsecretaría de
38  AHPCE. Manuscritos, Tesis y Memorias. Sig. 66/17. J. Marina.
Conde Paliñanes… 40  CEREZO, R.: op. cit., t. II, p. 202.

Ebre 38, Núm 4: 31-47


2010 40 EBRE 38

Pedro Mª Egea Bruno Entre la historia y la propaganda

pechoso el mismo, lo retransmitieron a Madrid y dos de pistolas y le dijeron: ‘¡venga a coger un


desde aquel mismo [instante] recibieron órdenes fusil y a cubierta!’, y como les dijera lo que esta-
de que no se entregara ese telegrama y que la ba haciendo, le replicaron: ‘pues tire la comida
tripulación se hiciese cargo del barco”41. Es el mo- y obedezca’”. Su éxito es completo, aunque no
mento del resolutivo comunicado de Balboa: “No todos están dispuestos a secundarlos ni los en-
aguardéis más”, que será contestado con un “Es- rolados lo hacen voluntariamente. Tomarán las
tamos preparados. Viva la República”42. armas unos doscientos marineros, pero “otros se
escondían”. Serán provistos de mosquetones y
El asalto final fusiles en la cámara de armamento, y municiona-
Son las 12 horas del 20 de julio, el Jaime I na- dos antes de subir a cubierta. La operación será
vega por aguas de Portugal. A la altura del cabo supervisada en todo momento: “Que en dicha
Montego, los cabos ponen en marcha el plan antecámara se hallaban cabos sublevados pre-
previsto: “Por la mañana del 20 salimos para Cá- senciando quienes las tomaban”46.
diz y nosotros sin perder tiempo fuimos al pañol
de las pistolas cogiendo al jefe de éste y ame- La segunda acción consistirá en detener a los
nazándole de muerte y vigilado por un cama- jefes y oficiales que se hallaban en el interior de
rada sin salir de su sitio, en este momento nos la nave, la mayoría en el momento del almuer-
reunimos para repartir las pistolas a estos ca- zo, con la colaboración de algunos reposteros,
maradas de confianza, y dándoles instrucciones cuando va a repartirse el segundo plato: “Que
qué puestos teníamos que cubrir para la toma encontrándose sirviendo la comida entraron en
del barco, y organizar a los mejores marineros el comedor de oficiales, armados de pistolas, los
de confianza, para el momento oportuno coger cabos Cabarcos, Padín, Arias y Alonso, acompa-
las armas en la mano en contra de los jefes y ñados de otros más que no recuerda, ordenando
oficiales fascistas”43. ‘¡Manos arriba, no moverse nadie, a ver las ar-
mas que si no disparamos!’ Que los oficiales obe-
Conseguirán hacerse con 30 pistolas y reclutar a decieron todos, siendo desarmados. Quedando
la marinería necesaria, “diciendo por los sollados detenidos con centinelas armados de fusil”47. Los
que los jefes y oficiales les estaban engañando y demás serán sorprendidos en sus camarotes y
trataban de implantar una dictadura en España”44. cámaras, donde quedaron detenidos.
Recorrerán las diversas dependencias, desde
la cantina a las batayolas de los cañones, “gri- Es el momento del asalto final: “En este día a las
tando ‘ánimo muchachos’ y ‘a las armas por la 12 en punto del día, hora de la comida, cogimos
República’”45. No eximen ni a los reposteros: prisioneros a 13 oficiales y tres jefes que estaban
“El día y momento de la rebelión se encontraba comiendo, entonces se tiró un tiro de señal, para
sirviendo la comida en la casamata nº 4 a los que la marinería ya instruida fuera a coger las ar-
auxiliares de máquinas de los que era repostero, mas a los sitios correspondientes, y marchar al
cuando pasaron los cabos Padín y Souto arma- puente para detener a los que allí había”48. Su-
birán a cubierta, arrestando a su paso al oficial
41  ANC. Causa 1.189/1939. Ampliación de indagatoria de de ronda. Su propósito es manifiesto: “Pasaban
Aurelio Gilabert Segundo, 4º rollo, fol. 1.404.
42  CERVERA, J.: op. cit., t. I., p. 15.
43  AHPCE. Manuscritos, Tesis y Memorias. Sig. 66/17. J. 46  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del marinero Enri-
Conde Paliñanes… que Pousa Aldao, 6º rollo, fol. 2.401.
44  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración de José Luis Ba- 47  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del marinero Felici-
gazgoitia Hernández, 6º rollo, fol. 2.399v. ano Méndez López, 6º rollo, fol. 2.405v.
45  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del marinero de 2ª 48  AHPCE. Manuscritos, Tesis y Memorias. Sig. 66/17. J.
José López Ereña, 2º rollo, fol. 757. Conde Paliñanes.

Ebre 38, Núm 4: 31-47


EBRE 38 41 2010

Entre la historia y la propaganda Pedro Mª Egea Bruno

por los pasillos con dirección a proa, armados El pulso dialéctico termina en enfrentamiento ar-
de fusiles y pistolas gritando ‘¡al puente!’”49. Allí mado, cruzándose las acusaciones sobre su ori-
se encontraban los oficiales de servicio, Joaquín gen. Para los oficiales, el detonante es la (con-
García del Valle, Aguilar Tablada, Otero Goyanes siderada por ellos) épica inmolación del alférez
y el alférez Falquina. Con ellos, los timoneles de Carlos Falquina, quién pistola en mano tomaría
retén y algún serviola50. Los acontecimientos se la iniciativa de descender a cubierta para poner
suceden con rapidez: “Entró en la caseta de de- fin al tumulto. Según esta versión, será mortal-
rrota el teniente de navío Cañas, que estaba de mente herido por el cabo Fernández objeto, a
guardia, muy descompuesto y dijo lo siguiente: su vez, de los disparos de Otero. Con aquella
‘Mi comandante, estoy observando muchos gru- muerte se quiere ocultar la responsabilidad de
pos de cabos en cubierta y me ha parecido ver los primeros disparos. El almirante Moreno, de
pistolas debajo de las marineras’”51. la Armada sublevada, desactivará el argumento.
Atendiendo a sus memorias, Falquina será una
La reacción es de ordenanza: “Sonó la voz de de las últimas bajas y en circunstancias muy
un oficial del puente que decía ‘cubierta, lla- diferentes: “Había caído gravemente herido en
mad al oficial de guardia y decidle que venga al el vientre al intentar cubrir con su cuerpo a su
puente’”52. El comandante interpelará entonces jefe”55.
a los amotinados: “Contestó el cabo de artillería
Manuel [sic] Fernández, que estaba al frente del La dotación apunta un desarrollo diferente: “Al
grupo, diciendo que el Gobierno de la República ver acercarse a la marinería armada hizo fuego el
mandaba que les entregásemos el mando del bu- tercer comandante [Aguilar Tablada], la marine-
que”. García del Valle intentará negociar, pidien- ría siguió avanzando y haciendo fuego, viéndose
do entrevistarse con una comisión, recibiendo obligada a retroceder ante la defensa que hacía
como respuesta todo un reto a la jerarquía, “que el personal del puente”56. Los cabos continuaron
bajásemos nosotros”53. La vista que se ofrece tomado posiciones: “El declarante se encontraba
es impresionante: la cubierta es un hervidero de sentado en la torre tres cuando vio subir a un
cabos y marineros armados y no dejan de arraci- fogonero llamado Pillo que venía armado de un
marse en el puente alto, la cofa y los hongos de fusil y diciendo ‘donde están esos’, ignorando el
ventilación54. declarante a qué se refería. Inmediatamente di-
cho fogonero empezó a disparar contra el puente
donde estaban los jefes y oficiales”57. Proseguía,
en paralelo, la recluta y el reparto de armas y mu-
49  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del 2º maquinista niciones: “Que se encontraba en la torre uno con
Juan Lorenzo Castro, 2º rollo, fol. 621v.
otro compañero cuando escucharon un disparo al
50  Serviola: Pescante muy robusto instalado en las proximi-
dades de la amura y hacia la parte exterior del costado del que no dieron importancia, a poco percibieron un
buque. En su cabeza tiene un juego de varias roldanas por tiroteo prolongado, acordando con la natural sor-
las que laborea el aparejo de gata. También vigía que se es-
tablece de noche cerca de este pescante. presa permanecer en dicho lugar. Transcurrido
51  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del teniente de na- algún tiempo, se presentaron los cabos Prendes
vío José Mª Otero Goyanes, 4º rollo, fol. 1.237. y Naya armados de pistolas, ordenándoles se
52  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del marinero de 2ª
clase Severino Neira Buján, 5º rollo, fol. 1.716.
53  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del teniente de na- 55  MORENO FERNÁNDEZ, F. (1959): La guerra civil en el
vío José Mª Otero Goyanes, 4º rollo, fol. 1.237. mar, Barcelona: AHR, p. 67.
54 �����������������������������������������
BENAVIDES, M.D.: op. cit., p. 125. Cofa:
������Meseta colocada 56  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración de José Luis Bagar-
horizontalmente en el cuello de un palo para fijar los obenques goitia Hernández, 6º rollo, fols. 2.186v-2.187.
de gavia, facilitar la maniobra de las velas altas, y antigua- 57  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del marinero corne-
mente, también para hacer fuego desde allí en los combates. ta Francisco González Niebla, 6º rollo, fol. 1.936.

Ebre 38, Núm 4: 31-47


2010 42 EBRE 38

Pedro Mª Egea Bruno Entre la historia y la propaganda

dirigieran a popa donde les entregaron un mos- amenazándolo con una pistola, éste hizo fuego
quetón, con su correaje y municiones, subiendo a hiriendo gravemente a dicho cabo, que por su
cubierta en la que continuaba el tiroteo”58. pie abandonó el puente, entonces el condestable
Antúnez hizo fuego con la ametralladora resultan-
Ante el fracaso del primer asalto, el condestable do gravemente herido el tercer comandante, que
Antúnez manda alto el fuego y retirada, y orde- poco después murió en el mismo puente”62.
na emplazar una ametralladora en la toldilla de
popa, a estribor de aquel puente, conveniente- El comandante y el teniente Cañas arengaron
mente suministrada: “Al pasar junto al pañol de a la marinería que se encontraba en el castillo.
urgencia de municiones vio al cabo electricista Sus manifestaciones también han sido objeto de
Rogelio Souto, que con una maza estaba partien- controversia. Para unos se decantaron contra el
do el candado, cuyo cabo al ver al declarante le orden establecido: “Viendo en el puente al tenien-
ordenó llevar a popa una caja de municiones de te de navío don José Cañas que miraba hacia
ametralladora”59. Algunos testimonios, como el de proa, exclamaba, entre otras cosas, que la única
Otero, interesados en remarcar la superioridad autoridad era el señor comandante, oyendo tam-
de los asaltantes, señalan la existencia de otras bién decir fuego contra ellos”63. Para otros, sus
dos armas repetidoras, en las torres dos y tres, palabras se tiñeron de engaño: “El teniente de
aunque éstas nunca existieron. navío José Cañas dicen que le dio un grito a los
asaltantes de ‘¡Viva la República!’, quizás para
El alegato del cabo de artillería Conde Paliñanes, confundirlos”64. Lo confirman testigos directos:
presente en la escena, es revelador: “En este mo- “Sorprendido por la brusquedad de tan inespe-
mento yo estaba en el puente con dos camaradas
rado suceso se resguardó contra la torre, oyendo
más para dispararles a boca de jarro, pero era
decir al teniente de navío don José Cañas, que
muy difícil, porque ellos se escondían; entonces
se encontraba en el puente con el señor coman-
un camarada, cabo Julián Fernández y diez mari-
dante, ‘desarmad a esos locos, que no saben lo
nos fueron hacia el puente para que se rindiesen,
que hacen’, añadiendo que ellos estaban con el
y de momento este falange [Aguilar Tablada] con
Gobierno, viendo el declarante como dicho te-
su pistola de dum-dum60 disparó e hirió de muerte
niente de navío, echando el brazo por el hombro
a este camarada, cabo Julián Fernández, y po-
del señor comandante, daba un grito de ‘Viva la
niendo otros una ametralladora a proa se disparó
República’”65.
al puente hiriéndolos de muerte y así se rindieron
y el barco quedó en nuestras manos”61. No hay
duda de que el gesto de valentía corresponde a No queda clara la muerte de Cañas. Para los
la dotación y es el origen del asalto al puente: oficiales fue abatido por los subordinados: “Por
“Hasta ese momento no había habido baja nin- dentro del palo subieron unos cuantos cabos,
guna; el cabo de artillería Julián Fernández su- entre ellos uno de artillería llamado Avelino Pren-
bió al puente y se dirigió al 3º [Aguilar Tablada] des, que aparecieron en lo alto de la caseta de
derrota y desde allí dispararon sobre Cañas que
58  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del marinero Emilio
Miras Gil, 6º rollo, fol. 2.403. 62  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración de José Luis Bagar-
59  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del marinero Lisar- goitia Hernández, 6º rollo, fols. 2.186v-2.187.
do Leirola Malde, 6º rollo, fols. 1.954-1.955. 63  Ibídem.
60  Referencia a la peculiar bala del arma, que se fragmenta 64  AHPCE, Tesis, manuscritos y memorias. Sig. 35/1. M. Es-
al impactar y produce graves destrozos. pada, Informe a los camaradas...
61  AHPCE. Manuscritos, Tesis y Memorias. Sig, 66/17. J. 65  ANC. Causa 1.189/1939. Segunda declaración del mari-
Conde Paliñanes… nero de 1ª Francisco Cabe Hermida, 1er. rollo, fol. 259v.

Ebre 38, Núm 4: 31-47


EBRE 38 43 2010

Entre la historia y la propaganda Pedro Mª Egea Bruno

cayó muerto en el acto”66. Para la tripulación tillas. No falta, con todo, quien logra empuñar las
sería eliminado por sus propios compañeros: armas: “Que hubo unos marineros que subieron
“Que el mismo jefe –Aguilar Tablada– mató tam- al puente de proa por la cofa y desde allí tiraron
bién de un tiro en el puente al teniente de navío hacia cubierta, suponiéndose lo hacían contra la
don José Cañas, según decían también, porque marinería, pues hubo algún herido”. Su nula im-
traicionó a los oficiales después de los primeros plicación en la conspiración les eximirá de cual-
momentos, pues hubo quien le oyó decir ‘Viva la quier responsabilidad: “Que no recuerda quienes
República’”67. Así lo trascribe en su diario el mari- eran, pero nada les han hecho después”73.
nero Fernando Saules: “Este oficial se asomó a la
baranda del puente y gritó diciendo que él estaba La refriega se prolongará durante veinte minutos,
con nosotros y también así: ‘¡Viva la República!’; hasta poner fin a la resistencia de los mandos: “Al
entonces se oyeron varias detonaciones y cayó escuchar la voz de ‘¡socorro a la Sanidad!’, dada
hacia atrás muerto instantáneamente”68. Existe por un practicante, subió al puente y encontró a
una prueba irrefutable, “habían recogido la pis- dicho practicante curando al teniente de navío
tola de Cañas y habían observado que no había don José Mª Otero Goyanes, y como continua-
disparado”69. Es el único oficial del buque, de los se disparando la ametralladora cogió un vendaje
considerados adictos por la versión oficial, al que de los que tenía el practicante y sacándolo por la
no se le concederá la Medalla Naval por parte del barandilla hizo señales para que el fuego cesara,
régimen franquista70. consiguiéndolo a poco”74. Dominado el puente,
tendrá lugar la detención del comandante que,
Algunos marineros quisieron atender al requeri- en unión del segundo, será encerrado en la ca-
miento de los oficiales: “Los que estábamos en samata nº 7.
cubierta intentamos obedecer e incluso se hizo
ademán de ello, pero como cada vez arreciara Han resultado muertos Aguilar Tablada y José
más el tiroteo y nos encontrábamos desarmados, Cañas, y heridos de consideración Otero Goya-
los primeros se metieron escotilla abajo, siguién- nes y Carlos Falquina. Los primeros, envueltos
doles el resto”71. Al parecer de otros, hubo (inclu- en sábanas, quedarán en el puente; los demás
so) vivas al comandante y al resto de los mandos y tras ser atendidos de urgencia por el médico75,
y corrieron a armarse para hacer frente a los serán llevados a la enfermería general y luego
cabos, exclamando “queremos a los oficiales, no a la de infecciosos, donde guardarán turno, sin
matéis a nuestros oficiales”72. Serán detenidos en privilegios sobre las otras víctimas. De la dota-
el camino o cuando traten de subir por las esco- ción, el más grave es el cabo Julián Fernández,
pero también presentan heridas de bala el cabo
66  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del teniente de na- Prendes y los marineros Nicolás Solano Picador,
vío José Mª Otero Goyanes, 4º rollo, fol. 1.237v. Victoriano Montero y José García Gutiérrez, y los
67  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración de Enrique Pou-
sa Aldao, repostero de auxiliares de máquinas, 6º rollo, fol.
que estaban de guardia en el puente, Julio Yela
2.255v. Isidro y Saturnino Molviedro San Millán.
68  Cfr. ARRARÁS, J. (1942): Historia de la cruzada, Madrid:
Ediciones Españolas, vol. 3, tomo X, p. 101.
69  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del teniente de 73  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración de Enrique Pou-
navío José Mª Otero Goyanes, 4º rollo, fol. 1.238(2)v. sa Aldao, repostero de auxiliares de máquinas, 6º rollo, fol.
70  Se le otorgó a José Mª Otero Goyanes, Carlos Falquina y 2.257v.
Díaz de Pruneda y Carlos Aguilar Tablada. Vid. Boletín Oficial 74  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del marinero tam-
del Estado, 12-XI, 5-IX y 16-XI-1936. bor Ángel Martínez Rey, 6º rollo, fol. 2.086v.
71  Ibídem. 75  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del capitán médico
72  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del alférez de navío de la Armada José Antonio Solana y Gutiérrez Solana, 1er.
José Luis Liaño y de Vierna, 1er. rollo. fol. 192. rollo, fols. 184-184v.

Ebre 38, Núm 4: 31-47


2010 44 EBRE 38

Pedro Mª Egea Bruno Entre la historia y la propaganda

Tomás Acción, comunista, lo hacía el fogonero


Verdeal79. Los implicados en la conspiración se-
rán encerrados en la casamata nº 2, para pasar
finalmente a la 1.

Se dará cuenta a Madrid de lo sucedido. El men-


saje está anotado a las 12:32: “¡Viva la Repúbli-
ca! Acaba caer buque en poder dotación. Nos
dirigimos a Tánger a reunirnos con Escuadra
Operaciones, rogando instrucciones urgentes de
Figura 6. La épica visión de Sáenz de Tejada. V. E. Viva la República”. Desde la Ciudad Lineal
la respuesta fue inmediata: “El personal radiote-
El Jaime I, fiel a la República
legrafista de esta estación radio saluda y felicita a
Dominado el desafío, se establece el control
dotación Jaime, que con su gran patriotismo suma
sobre las distintas dependencias, sin olvidar la
hecho más a la gloria que actualmente está cu-
sala de máquinas: “Fue despertado por el cabo
briendo la Marina Española. Viva la República”80.
Rodríguez, el que empuñando una pistola y co-
Se toca llamada y tropa. La dotación forma en
locándose en la escotilla de subida, ordenó que
cubierta, se pasa lista y se recoge el armamen-
nadie se moviese de su sitio, y estuviésemos
to. El oficial tercero de Radio, José Díaz Pena,
atentos a lo que desde el puente se ordenara”76.
da lectura al primer despacho recibido, el que ha
Por unos momentos reinará la indecisión: “Si-
originado la toma del acorazado: “Camaradas
multáneamente empezó a moverse el índice del
Jaime I: todo el verdadero pueblo español está
telégrafo de órdenes, marcando indistintamente
pendiente en estos momentos de la actitud de la
en todas direcciones (avante, medio, atrás, etc.)
Flota. Ha llegado el momento de demostrar que
y esto repetidas veces en los dos sentidos de
los traidores no tienen lugar en nuestros barcos.
giro, no dando tiempo a cumplimentar dichas
Nunca he dudado de vuestro heroísmo y vuestra
órdenes por la rapidez con que se sucedían,
lealtad. Seguid el ejemplo del crucero Libertad
dando la impresión de que quien manipulaba
cumpliendo vuestro deber. Viva la libertad. Viva
dicho telégrafo estaba nervioso o desconocía su
la revolución. Mueran los traidores”81. Les dirige
manejo”77.
la palabra Antúnez. En su discurso, reconstruido
por diversas declaraciones, se tercian los motivos
Serán detenidos todos los oficiales, excepto los
de la acción realizada y la adhesión a la legitimi-
maquinistas, conocidos por su ideología izquier-
dad republicana: “Que lo que se hizo fue por or-
dista, aunque superados en los primeros momen-
den del Gobierno y que los oficiales no adictos al
tos. Es el caso del jefe de máquinas Benito Sa-
mismo estaban ya presos”82, “que el barco estaba
caluga, de filiación masónica que, ultrajado en su
por la República, y que encargaba obediencia al
pundonor, no dudará en protestar: “Que él estaba
nuevo mando”83, “que les llevaban engañados
a las órdenes del Gobierno y [que] qué dirán sus
amigos de Madrid”78. Respondía, además, del 79  Una pequeña biografía del capitán puede seguirse en AC-
teniente Ricardo Castro, sindicalista. Del capitán CIÓN PORTELA, M.: “Tomás Acción Golpe”, www.sbhac.net
(Consulta: 26 de diciembre de 2008).
76  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del marinero Daniel 80  SUEIRO, D.: op. cit., p. 178.
Pazos Vila, 6º rollo, fol. 2.043. 81  Ibídem, p. 176.
77  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del tercer maquinis- 82  ANC. Causa 1.189/1939. Segunda declaración del mari-
ta José Mª Díaz Santé, 2º rollo, fol. 407v. nero de 1ª Francisco Cabe Hermida, 1er. rollo, fol. 259v.
78  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del 2º maquinista 83  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del marinero Gui-
Juan Lorenzo Castro, 2º rollo, fol. 622, llermo Alberto Rivas Lorenzo, 6º rollo fol. 2.044v.

Ebre 38, Núm 4: 31-47


EBRE 38 45 2010

Entre la historia y la propaganda Pedro Mª Egea Bruno

para Cádiz y que allí les esperaba el Tercio y tro-


pas moras para meterlos en la cárcel y matarlos,
y que ahora no debían tener miedo pues iban
para Tánger a recibir órdenes del Gobierno”84 y
“que el buque hacía rumbo a Marruecos, para
sofocar una sublevación de tropa que había esta-
llado contra el Gobierno”85.

Su destino final será Tánger, donde se encontra-


ba fondeada casi toda la Flota. A las 16:20 solici-
tarán instrucciones respecto a los cuerpos de los
oficiales fenecidos. La contestación llegará horas
más tarde: “Con sobriedad respetuosa den fondo
a los cadáveres anotando situación”86. El día 21,
sobre las 10 horas serán arrojados al mar, guar-
dándose el protocolo de rigor, estando toda la
tripulación formada. En la tarde de aquel mismo
día, a la altura del Cabo Espartel, serán ataca-
dos, sin consecuencias, por la aviación enemiga.
La entrada en la rada de Tánger tendrá lugar
entre las seis y las siete de la tarde. Resultará
apoteósica: “Todas las dotaciones agrupadas en
cubierta saludando con el puño en alto y dando
vivas a la República y abajo los traidores”87. Fue-
ron desembarcados los heridos e ingresados en
el Hospital Español. Allí morirían, poco después,
el cabo Fernández y el alférez Falquina. Por otros
Figura 7. El Jaime I, fiel a la República.
motivos, el cabo Victoriano Montero, que ya ve-
nía enfermo. López, Fernando Claudín Moncada, José Luis
de Guzmán Supervielle, Luis Tejera Victory y
El teniente de navío Otero Goyanes consegui- José María Hurtado Marín88. Otros, atendiendo
rá huir a Tetuán. El resto de los oficiales corrió a diversos motivos, no fueron molestados. El
dispar suerte. Algunos fueron fusilados a bordo capitán de Intendencia, Luis López de Longo-
del buque en la madrugada del 14 de agosto de ria, fue puesto en libertad a los pocos días de
1936: Rafael Moro Reyna, Enrique Batalla Alta- su detención “por ser necesarios sus servicios
mirano, Antonio Bolín de Mesa, Agustín Rivas profesionales”. Su labor fue claramente obstacu-
Pardo, Francisco Galvache Ruiz, Juan Garcés lizadora y no tardaría en evadirse: “Es comple-
tamente adicto a la causa nacional; su actuación
84  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del marinero ama-
técnica fue en todo momento dificultosa para la
nuense de la Habilitación Manuel Breña Moreno, 3er. rollo, causa roja, hasta el extremo de haber oído cen-
fol. 831. suras a su actuación por hacer observaciones
85  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del marinero corne- que el Comité juzgaba improcedentes, referente
ta Francisco González Niebla, 6º rollo, fol. 1.937v.
86  CEREZO, R.: op. cit., t. II, p. 203.
87  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del teniente de na- 88  HERNÁNDEZ CONESA, R. e IBÁÑEZ RUBIO, S. (2003):
vío José Mª Otero Goyanes, 4º rollo, fol. 1.238(2)v. “El acorazado Jaime I”, Cartagena Histórica, 4, p. 18.

Ebre 38, Núm 4: 31-47


2010 46 EBRE 38

Pedro Mª Egea Bruno Entre la historia y la propaganda

“Desde luego influyó para los dos comandantes


tanto el ser jefe de la flota roja un hermano del
segundo [Bernardo Navarro Capdevila92], como el
poco tiempo que llevaba a bordo, días antes de la
rebelión, el contador y el declarante supone que
por pertenecer a cuerpos políticos, pues igual su-
cedió en los demás del barco, ya que la consigna
recibida de Madrid era suprimir al Cuerpo Gene-
ral. Los oficiales maquinistas porque eran unos
furibundos rojos identificados con toda aquella
gentuza”93.

El comandante García del Valle será nombrado, a


pesar de sus antecedentes, jefe de la Sección de
Personal del Ministerio de Marina94: “Es hombre
que conocía el movimiento y si no intervino en
él fue por miedo. El cargo que desempeña es de
confianza y, por tanto, no debía estar en él bajo
ningún concepto”. El aserto será revalidado des-
de el bando franquista: “Su conducta moral, tanto
como la social y la política, es intachable, desem-
peñando su cometido sin el menor entusiasmo y
si no se ha evadido de la zona roja es debido a
las dificultades insuperables de vencer”95. La nave
iniciará una controvertida singladura. Su punto fi-
Figura 8. Defensas antiaéreas del acorazado. nal se datará el 17 de junio de 1937 en Cartage-
na, consecuencia de una explosión interna96.
a lo legislado en materia administrativa y que
conceptuaban entorpecedora a sus destructora Referencias bibliográficas
labor”89. ABAD DE SANTILLÁN, D. (1977): Por qué perdi-
mos la guerra, Barcelona: Plaza y Janés.
El médico, José Solana, les resultaba necesa-
rio “sin duda por ser el único de su profesión a ACCIÓN PORTELA, M.: “Tomás Acción Golpe”,
bordo”90. Tampoco mostró una gran lealtad: “Sin www.sbhac.net (Consulta: 26 de diciembre de
ningún entusiasmo poseído de la mayor resigna- 2008).
ción y siempre muy afectado por haber presen-
ciado todos los asesinatos y crueldades que se
92  Fernando Navarro Capedevila fue nombrado jefe de la
cometían en el buque”91. Sus declaraciones argu- Escuadra el 24 de julio de 1936 y cesado el 1 de septiembre
mentarían quienes y por qué salvaron sus vidas: del mismo año. Vid. Gaceta de Madrid, 26 de julio de 1936,
p. 852 y Gaceta de la República, 2 de septiembre de 1936,
p. 1.635.
89  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del capitán de fra- 93  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del capitán de mé-
gata Bernardo Navarro. 1er. rollo, fol. 40. dico de la Armada José Antonio Solana y Gutiérrez Solana.
90  ANC. Causa 1.189/1939. Conclusiones de juez. 6º rollo, 1er. rollo, fol. 185.
fol. 2.387. 94  Gaceta de la República, 24-II-1937, p. 950.
91  ANC. Causa 1.189/1939. Declaración del capitán de fra- 95  ANC. Causa 1.189/1939. ��������������������
1er. rollo, fol. 40.
gata Bernardo Navarro. 1er. rollo, fol. 40. 96 ��������������������������������������������
Cfr. EGEA BRUNO, P.Mª: op. cit., pp. 97-104.

Ebre 38, Núm 4: 31-47


EBRE 38 47 2010

Entre la historia y la propaganda Pedro Mª Egea Bruno

ALPERT, M. (1987): La guerra civil en el mar, Ma- SÁNCHEZ, I.; ORTIZ, M. y RUIZ, R. (Coords.)
drid: Siglo XXI. (1993): España franquista. Causa General y
actitudes sociales ante la Dictadura, Cuenca:
ARRARÁS, J. (1942): Historia de la cruzada, Ma- Servicio de Publicaciones de la Universidad de
drid: Ediciones Españolas. Castilla-La Mancha.

BENAVIDES, M.D. (1976): La escuadra la man- SÁNCHEZ RECIO, G. y SANTACREU SOLER,


dan los cabos, México, D.F: Ediciones Roca. J.M. (1986): “La Causa General fuente para el
estudio de la rebelión y de la guerra civil”, Arbor,
BROUÉ, P. y TÉMIME, E. (1977): La revolución y 491-492.
la guerra de España, Madrid: FCE.
SUEIRO, D. (1983): La flota es roja. Papel clave
CEREZO MARTÍNEZ, R. (1983): Armada Espa- del radiotelegrafista Benjamín Balboa en julio de
ñola, siglo XX, Madrid: Ediciones Poniente. 1936, Barcelona: Argos Vergara.

CERVERA PERY, J. (1978): Alzamiento y revolu-


ción en la Marina, Madrid: Editorial San Martín.

EGEA BRUNO, P.Mª: (1996): “Contribución al


estudio de la flota republicana durante la Guerra
Civil: La voladura del acorazado Jaime I en el
puerto de Cartagena”, Murgetana, 93.

HERNÁNDEZ CONESA, R. e IBÁÑEZ RUBIO, S.


(2003): “El acorazado Jaime I”, Cartagena Histó-
rica, 4.

MORENO FERNÁNDEZ, F. (1959): La guerra ci-


vil en el mar, Barcelona: AHR.

PIZARROSO QUINTERO, A. (1993): Historia de


la propaganda. Notas para un estudio de la pro-
paganda política y de guerra, Madrid: EUDEMA.

PIZARROSO QUINTERO, A. (2005), “La Guerra


Civil española, un hito en la historia de la propa-
ganda”, El Argonauta Español, 2.

RAMÍREZ GABARRÚS, M. (1980): La construc-


ción naval militar española (1730-1980). La em-
presa Nacional Bazán y sus antecedentes históri-
cos, Barcelona: Bazán.

REIG TAPIA, A. (2006): AntiMoa, Barcelona: Edi-


ciones B.

Ebre 38, Núm 4: 31-47


EBRE 38 49 2010

MAÇONERIA I GUERRA CIVIL A CATALUNYA:


UNA MEMÒRIA DE 1937

Josep Clara Resplandis


Departament de Geografia, Història i Història de l’Art
Universitat de Girona
josep.clarar@udg.edu

Rebut: 30/06/2009
Acceptat: 25/05/2009

Resum
Durant la Guerra Civil, la maçoneria va sofrir un cop molt dur en la zona dominada pels insurrectes. En la part controlada pel
govern de la República, la incidència dels esdeveniments també va repercutir negativament en la seva organització i el seu
desenvolupament. La memòria que el juliol de 1937 escrigué el secretari de la Gran Lògia Regional del nord-est d’Espanya
clarament ho demostra.

Paraules clau: Maçoneria, Guerra Civil, Gran Orient Espanyol, Catalunya.

Abstract
During the Spanish Civil War, the masonry suffered a very hard knock down in the zone dominated by the insurgents. In the part
controlled by the Republican government, the incidence of the events also affected negatively its organization and development.
This was clearly proved by the memory written in July of 1937 for the Secretary of the Great Regional Lodge of the Northeast
of Spain.

Keywords: Masonry, Spanish Civil War, Grand Spanish Orient, Catalonia.

Ebre 38, Núm 4: 49-54 ISSN 1696-2672


2010 50 EBRE 38

Josep Clara Resplandis Maçoneria i Guerra Civil a Catalunya

Amb l’aixecament militar de 1936, la història de la rellevats el 9 d’agost. Tanmateix, Tomàs Casals,
maçoneria espanyola va entrar en una etapa de de lògia Lealtad, que és qui propicià el canvi, va
persecució i destrucció sistemàtica. El trasbals va ser acusat per Ayerbe d’haver entrat a la seu re-
ser tan intens que afectà no solament el territori gional amb un milicià armat per escorcollar-la i
controlat pels rebels, sinó també el que romangué considerà que els qui li donaven suport eren tan
fidel a la República1. facciosos com els rebels que s’havien aixecat
contra la República5.
A Catalunya hi actuaven dues obediències: la
Gran Lògia Espanyola i la Gran Lògia Regional En tot cas, la lluita interna continuà i, el 27 d’octu-
del Nord-est d’Espanya, membre de la federació bre de 1936, l’Associació Maçònica Internacional
del Gran Orient Espanyol. El nombre de lògies i va divulgar la desaparició d’Ayerbe i en condem-
d’afiliats de la segona, el 19 de març de 1936, nà l’actuació: “El Gran Oriente Español señala
sumava 412 germans2, repartits entre Catalunya i que el Gran Maestre de la Gran Logia Regional
les Balears com s’indica a la Taula 1. del Nordeste de España, Hº Porvenir Ideal Ayer-
be, huyó vergonzosamente a Francia cuando
El gran mestre d’aquesta Gran Lògia Regional estalló el movimiento de los generales rebeldes,
era Porvenir Ideal Ayerbe Lloberas, enginyer sustrayendo documentos masónicos de gran in-
industrial de professió i vinculat, políticament, terés. Las Potencias masónicas asociadas a la
al Partit Republicà Federal3, per bé que en una AMI son advertidas que si este personaje preten-
intervenció parlamentària de la dreta, l’any 1935, de hacer uso de su título de francmasón con el fin
era desqualificat com a “anarquista y separatista que sea, no debe dársele ningún apoyo, siendo
peligrosísimo”4. considerado como un miembro irradiado”6.

La divisió de les lògies i els afiliats es va posar Per a la reorganització de la Gran Lògia Regio-
de manifest arran del moviment subversiu del nal del Nord-est, va ser nomenada una comissió,
juliol de 1936. Porvenir Ideal Ayerbe, espantat composta per Rafael Moreno, C. Llambias, Joan
segurament per la duresa dels esdeveniments, Bruguera, Mariano Gómez, Santiago Codina
desaparegué i va endur-se la documentació de Bonet i Armando Rebollo Martínez. Gràcies a la
la Gran Lògia Regional. Vuit lògies denuncia- intervenció d’Eduardo Barriobero7, els nous diri-
ren el comportament d’Ayerbe i dels seus col·
laboradors immediats, els quals foren destituïts i 5  SÁNCHEZ FERRÉ, P. (1993): La maçoneria en la societat
catalana del segle XX (1900-1947). Barcelona: Edicions 62,
p. 192-193.
1  FERRER BENIMELI, J.A. (1986): “La francmasonería y la 6  FERRER BENIMELI, J.A. (1986): “La francmasonería y la
guerra civil española (I)”, Muga, 57, pp. 18-31, p. 58, pp. 80- guerra civil española (II)”. Muga, 58, p. 96.
96. A tall de comparació, la Gran Lògia Regional del Nord-est
7  Eduardo Barriobero y Herrán (Torrecilla de Cameros 1875-
d’Espanya comptava 149 afiliats l’any 1930 i 622 l’any 1934,
Barcelona 1939), amb el simbòlic nom Alcibiades, s’havia re-
A: GÓMEZ MOLLEDA, M.D. (1986): La masonería española
marcat com a defensor de militants de la CNT i va ser diputat
en la crisis del siglo XX, Madrid: Taurus, pp. 232 i 234.
per Oviedo a les Corts de 1931-1933. Compta amb una bibli-
2  FERRER BENIMELI, J.A. (1980): Masonería española ografia molt densa; fou president del Partit Republicà Federal
contemporánea. Vol 2. Desde 1868 hasta nuestros días. i gran mestre de la maçoneria. El 1936 se situà al davant del
Madrid: Siglo XXI, pp. 225-226. Comitè Revolucionari de Justícia i de l’Oficina Jurídica. Va ser
3  El 1931 era vicepresident del “Círculo Republicano Fede- empresonat en 1937, acusat de robatori i evasió de capitals.
ral” del districte cinquè de Barcelona, MOLAS, I (1999): El Els franquistes el trobaren a la presó l’any 1939 i l’afusellaren.
partit ‘Extrema Izquierda Federal’, Barcelona: Institut de Cièn- Per a més detalls, vegeu MASJUAN BRACONS, E. (2002):
cies Polítiques i Socials, p. 32. A la postguerra, el Tribunal de “Eduardo Barriobero y Herrán i la justicia revolucionària a la
Repressió de la Maçoneria i el Comunisme va condemnar-lo Barcelona de 1936”. Segon Congrés Recerques. Enfronta-
a setze anys de reclusió menor, publicat en el Boletín Oficial ments civils: postguerres i reconstruccions, Lleida: Associació
del Estado, 26 de setembre de 1944. de Recerques, Universitat de Barcelona. Departament d’His-
4  FERRER BENIMELI, J.A. (1980): Op. cit., p. 233. tòria, Pagès Editors, pp. 1024-1035.

Ebre 38, Núm 4: 49-54


EBRE 38 51 2010

Maçoneria i Guerra Civil a Catalunya Josep Clara Resplandis

gents van poder restablir el contacte amb Ayerbe gre generosa de muchos francmasones riega
i exigir-li que els retornés la documentació retin- los frentes de batalla, cuando la persecución
guda, però no se’n sortiren del tot. reaccionaria contra nosotros llega extremos de
crueldad nunca igualados, la Francmasonería de
La represa de les activitats maçòniques va estar Cataluña, haciéndose eco de la autorizada voz
condicionada per altres circumstàncies de guerra. del Grande Oriente Español, suprema autoridad
En el cas de l’illa de Mallorca, on el juliol de 1936 de la Masonería Española, reafirma una vez más
la maçoneria tenia una implantació poc rellevant, su fe inquebrantable en el progreso humano y en
la única lògia existent a Palma –la Pitàgoras– fou los principios de libertad y de justicia, y su deci-
assaltada i van ser detinguts els membres més sión de continuar la obra secular en pro de estos
representatius. Almenys quatre van ser assassi- sublimes ideales”.
nats. La repressió afectà igualment un antic com-
ponent de la lògia Renovación, que havia estat
activa en temps de la dictadura de Primo de Rive- Nº GERMANS
ra8. A Eivissa, en canvi, no va haver-hi repressió LÒGIES
MAIG 1937
contra els maçons, pel fet de no triomfar-hi els T. Acacia (Barcelona) 4
insurrectes.
Álvarez de Castro (Girona) 11
En general, el nombre d’efectius disminuí. La Bétulo (Badalona) 9
diferència més important es pot observar compa- T. Cristóbal Colón (Barcelona) 6
rant els afiliats de la lògia Plus Ultra: 60 el 1936 Fénix (Barcelona) 30
i només 29, el maig de 1937. Tanmateix no es
Fraternidad (Barcelona) 20
pot negar l’interès dels nous dirigents de la Gran
Lògia Regional del Nord-est per refer i reactivar Helios (Barcelona) 12
la vida de les lògies i la defensa dels ideals de- Hispano América (Barcelona) 13
mocràtics. Inmortal (Barcelona) 22
Kronos (Barcelona) 12
Una de les activitats que parlen del treball ma-
çònic en temps de guerra és, precisament, el Lealtad (Barcelona) 33
manifest que el 1937 divulgaren en català i cas- Liberación (Barcelona) 44
tellà, on denunciaven la repressió engegada per Luz de Figueras (Figueres) 25
“las hordas sanguinarias de los Mola, Queipo, Luz y Vida (Granollers) 9
Cabanellas y Franco”. Després de reafirmar el
Pitágoras (Lleida) 17
lema Llibertat, Igualtat i Fraternitat i de remarcar
que amb el títol de francmaçó s’honoraren ho- Pitágoras (Palma) 20
mes com ara Washington, Francklin, Garibaldi, Plus Ultra (Barcelona) 60
Mozart, Goethe, Víctor Hugo, Proudhon, Ferrer Redención (Barcelona) 21
i Guàrdia i Fermín Galán, el manifest acabava Renovación (la Seu d’Urgell) 7
així: “En estas horas de prueba, cuando la san-
Tarraco (Tarragona) 7
8  SANLLORENTE BARRAGÁN, F. (1996): “La masonería en Sol Naciente (Eivissa) 11
las Islas Baleares durante la Guerra Civil (1936-1939”, A: J.
A. Ferrer Benimeli (Coord.): La masonería en la España del Concordia (Barcelona) 14
siglo XX, Vol. II: Symposium internacional de Historia de la T. Orto (Formentera) 5
Masonería Española, Toledo: Centro de Estudios Históricos
de la Masonería Española, Universidad de Castilla-La Manc- Taula 1. Relació de lògies i germans a Catalunya i Balears el
ha, Cortes de Castilla-La Mancha, pp. 1157-1171. maig de 1937.

Ebre 38, Núm 4: 49-54


2010 52 EBRE 38

Josep Clara Resplandis Maçoneria i Guerra Civil a Catalunya

La memòria que glossem, completem i transcrivim Ens trobàvem, doncs, amb el fet consumat
en aquestes pàgines, guardada a l’Arxiu Maçònic de que havia desaparegut gairebé tota la do-
de Salamanca9, està escrita en català i catalanit- cumentació. Per a recuperar-la comminàrem
za fins i tot el noms de les lògies. De fet, des de al germà Porvenir Idel Ayerbe, per tal de que
restituís els documents que eren de la perte-
1934, dos anys després de l’aprovació de l’Esta-
nència de la Gran Lògia. Fou endebades.
tut, la llengua catalana era cooficial de la Gran Lò-
gia Regional per als afers interns de les lògies de Jo no vull cansar-vos fent una exposició de la
la demarcació. Això mateix va passar a les lògies sèrie de requeriments amistosos i fraternals
que depenien de la Gran Lògia Espanyola. que se l’hi feren. Totes les gestions en aquest
sentit tingueren un resultat negatiu. Hom po-
Memòria del secretari de la Gran Lògia Regio- dia, naturalment, presentar una denúncia als
nal del Nord-est d’Espanya Tribunals per retenció il·legal de documents,
En compliment d’un tràmit reglamentari, em però imposats tots el components de la Co-
permeto sotmetre a la vostra consideració la missió Permanent interina d’un alt esperit
present Memòria, la qual per la premura [sic] maçònic, descartaren el procediment al·ludit.
del temps no és un treball acurat, sinó una lleu- No obstant, tenint en compte que en aquells
gera exposició dels assumptes més importants moments ocupava un lloc preponderant en
que ha tramitat la Gran Secretaria en el perío- l’administració de justícia un volgut element
de d’interinitat que va del 18 de juliol fins a la nostre, l’il·lustre germà Eduard Barriobero,
data de constitució definitiva de la Gran Lògia. grau 33, acordàrem exposar-li el nostre cas,
per tal que ell ens orientés en el camí a seguir.
No crec necessari remarcar en quines cir- El germà Barriobero, amb una visió perfecta-
cumstàncies anormals ens férem càrrec de la ment maçònica de l’assumpte, es comprome-
Gran Secretaria, com a conseqüència d’uns té a citar davant nostre el germà Ayerbe, per-
fets que estaran a la memòria de tots vosal- què en família pogués justificar aquell germà
tres. Sigui’ns permès de fer constar, però, que els motius que l’impulsaven a una retenció de
la tasca realitzada, si bé no ha estat molt bri- documents, il·lícita evidentment. Es celebrà
llant, ha estat en canvi molt feixuga. l’entrevista en presència del germà Barriobe-
ro, i el germà Ayerbe s’hi comprometé solem-
Hem lluitat davant de problemes que sembla- nement, a tornar immediatament tota la docu-
ven insolubles, i en aquest punt hem de des- mentació de referència; promesa incomplerta,
tacar el fet de que els germans que ocupaven ja que fins a la data tot el que s’ha tornat té
la Gran Lògia anterior no s’acontentaren sola- molt poca importància: Un parell de llibres an-
ment en desertar del seu lloc en els moments tics d’actes, els segells de la Gran Lògia i uns
de perill, sinó que s’endugueren tot l’arxiu de la quants papers d’un interès relatiu; manquen
Gran Lògia, volent justificar aquesta covardia els fitxers, llibres de caixa, llibres d’actes, es-
amb l’excusa de que, en els primers moments pecialment els que es refereixen a l’actuació
de la revolta, hi havia el perill que certs ele- dels elements expulsats, adreces de les Lògi-
ments poguessin assaltar el local. Al possessi- es foranes, quadrelogis, etc.
onar-nos-en per mandat de la Gran Assemblea
i del Gran Consell Federal Simbòlic, constatà- És de creure que els germans es donaran
rem amb astorament que s’hi havia oblidat la compte de les dificultats en què es trobava la
documentació de les Lògies Minerva, Llibertat Gran Secretaria per a desenvolupar-se amb
i Cosmos, tres Lògies precisament de les que tota normalitat. Si afegiu al que resta exposat
havien recorregut a Madrid contra els atropells el fet de que la Gran Comissió Permanent
dels components d’aquella Gran Lògia. (composta per un membre de cada Lògia) es
reunia almenys una vegada cada setmana,
9  Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, Salamanca, estenent-se d’aquestes reunions l’acta cor-
secció Maçoneria, 601-A. responent, i tenint en compte el gran nombre

Ebre 38, Núm 4: 49-54


EBRE 38 53 2010

Maçoneria i Guerra Civil a Catalunya Josep Clara Resplandis

de problemes que contínuament se’ns plan-


tejaven i que entre tots havíem de resoldre, Nº GERMANS
LÒGIES
MAIG 1937
comprendran perfectament que la gestió del
Gran Secretari no podia ésser gens planera. Álvarez de Castro 14
Serveixi aquesta explicació més que com una Fènix 25
mostra de vanitat, que fóra indigna en un ger-
mà, com una justificació a les deficiències i els Helios 10
errors en què hagués pogut incórrer. Hispano América 17
Immortalitat 25
Convenia anar a la immediata normalització
de la vida de les Lògies i per això calgué rea- Kronos 23
litzar per part de la Gran Comissió Permanent Lleialtat 37
una tasca immensa, ja que per la covardia Plus Ultra 29
dels components de l’antiga Gran Lògia es
disgregaren alguns Tallers. Redepció 20
Llum de Figueres 21
Sortosament s’imposà el bon criteri, i al cap Ruiz Zorrilla 25
d’un cert temps totes les Lògies de Barcelona,
amb la sola excepció de les Lògies Fraternitat Cosmos 12
i Liberación, reemprengueren llurs treballs, Rectitud 63
podent constatar que totes han nodrit llurs Llibertat 25
columnes amb noves i valuoses aportacions
de profans que avui són volguts germans nos- Minerva 20
tres. TOTAL 367

Respecte a les Lògies foranes, donades les


dificultats que hi havia per establir-hi con- Mentre que el nombre total de germans a
tacte, s’hagueren de vèncer molts obstacles l’efectuar-se el canvi de Gran Lògia era de
per arribar a la normalització de les nostres tres-cents noranta dos.
relacions. I un cop vençudes, avui ja treballen
les Lògies Llum de Figueres, de Figueres, Ál- La tasca desenvolupada per aquesta Gran
varez de Castro, de Girona, i Llum i Vida, de Secretaria, en aquest període d’interinitat
Granollers, i esperem que en un termini molt que ha acabat fa poc, ha tingut un caire de
breu els altres Quadres que per dificultats del reconstrucció: Hem refet el fitxer a base dels
moment es veuen impossibilitats d’efectuar un quadrelogis que ens han tramès els Tallers;
treball regular, s’incorporaran definitivament a s’han estès molts títols de germans, alguns
la nostra obra. d’ells iniciats de molt temps i d’altres que
posseïen el títol de grau segon i no havien
En parlar de les Lògies foranes, permeteu-me rebut el del primer… S’han estès també uns
que em refereixi als Grans Germans de Palma quaranta carnets d’identitat a germans Mes-
de Mallorca i d’Eivissa, els quals han estat gai- tres, etc.
rebé en llur totalitat covardament assassinats,
constituint llur memòria per a tots nosaltres un En virtut dels acords presos en la Gran As-
motiu de dolor incontestable. semblea, calgué trametre a tots els Quadres
un dossier amb els documents que feien refe-
Per a que us feu càrrec de la situació de la rència a la nova estructuració de la Gran Lò-
nostra Regional en aquests moments, en gia. En alguns casos s’efectuaren viatges per
comparació a la que oferia ran dels successos posar-nos d’acord amb els germans de les Lò-
de juliol de 1936, us donem a continuació les gies de fora de Barcelona; per exemple, la vi-
següents dades: sita a Girona, on hi coincidiren els germans de

Ebre 38, Núm 4: 49-54


2010 54 EBRE 38

Josep Clara Resplandis Maçoneria i Guerra Civil a Catalunya

Figueres, a fi de posar-los amb antecedents En les Valls de Barcino, al 27 de juliol de 1937


junt amb els d’Álvarez de Castro, els quals, (e:.v:.).
degut a dificultats d’informació, es mantenien Firmat, Spinoza 4
en una situació irregular.
Referències bibliogràfiques
Calgué ordenar i inventariar tot el que encara FERRER BENIMELI, J. A. (1980): Masonería es-
deixaren els elements que abandonaren la pañola contemporánea. Vol 2. Desde 1868 hasta
Gran Lògia. En una paraula, es refè de bell
nou tota l’organització de la Gran Secretaria
nuestros días, Madrid: Siglo veintiuno.
per a que pogués complir la seva funció ad-
ministrativa. Al marge d’aquesta tasca treba- FERRER BENIMELI, J. A. (1986): “La francma-
llàrem en l’obra de propaganda iniciada per sonería y la guerra civil española (I)”, A: Muga,
la Lògia Llibertat i que fou traspassada més pp. 18-31.
tard a la Gran Lògia: Difusió per tot Catalunya
del manifest que tots coneixem i repartiment FERRER BENIMELI, J. A. (1986): “La francma-
a totes les Lògies estrangeres del material sonería y la guerra civil española (II)”, A: Muga,
fornit pel Comissariat de Propaganda de la
pp. 80-96.
Generalitat de Catalunya, amb una lletra de
presentació nostra en castellà, francès i an-
glès; confecció d’un Butlletí maçònic que la GÓMEZ MOLLEDA, M. D. (1986): La masonería
Gran Lògia del Nord-est d’Espanya remetrà a española en la crisis del siglo XX, Madrid: Taurus.
totes les Lògies del món, el primer número del
qual està a punt de sortir, segons les nostres MASJUAN BRACONS, E. (2002): “Eduardo Bar-
notícies. riobero y Herrán i la justícia revolucionària a la
Barcelona de 1936”. A: DD. AA: Segon Congrés
No crec necessari estendre’m més en les
Recerques. Enfrontaments civils: postguerres i
activitats d’aquesta Gran Secretaria, prou
conegudes de molts germans de les diferents
reconstruccions, Vol.: Lleida: Associació de Re-
Lògies que formen aquesta Regional. cerques, Universitat de Barcelona. Departament
d’Història, Pagès Editors, pp. 1024-1035.
Sols em resta dir que aquestes tasques han
estat compartides pel germà Creus, Oficial de MOLAS, I. (1999): El partit “Extrema Izquierda
Secretaria, el qual amb la seva gran voluntat Federal”, Barcelona: Institut de Ciències Políti-
ha fet possible que es poguessin superar les ques i Socials.
innombrables dificultats que s’han hagut de
vèncer. També haig de reconèixer l’ajut que he
SÁNCHEZ FERRÉ, P. (1993): La maçoneria en
trobat, en tot moment, en l’il·lustre germà Ra-
fael Moreno, així com en tots els components
la societat catalana del segle XX (1900-1947),
de la Gran Comissió Permanent interina, per Barcelona: Edicions 62.
tal de que l’obra que se’ns havia encomanat
fos acomplerta. SANLLORENTE BARRAGÁN, F. (1996): “La ma-
sonería en las Islas Baleares durante la Guerra
Jo voldria, volguts germans, que per damunt Civil (1936-1939”, A: J. A. Ferrer Benimeli, (Co-
de les falles de la nostra actuació, que per ord.): La masonería en la España del siglo XX,
força han d’ésser fàcilment destacables, vol- Vol. II: Symposium internacional de Historia de la
guéssiu apreciar la nostra bona voluntat, ja
Masonería Española, Toledo: Centro de Estudios
que en tot moment ens ha guiat un anhel pur
i fondament sentit: El d’ésser útils a la nostra
Históricos de la Masonería Española, Universi-
Augusta Ordre. dad de Castilla-La Mancha, Cortes de Castilla-La
Mancha, pp. 1157-1172.

Ebre 38, Núm 4: 49-54


EBRE 38 57 2010

EL ASESINATO DE ANDREU NIN, MÁS DATOS PARA LA POLÉMICA

Pelai Pagès i Blanch


Departament Història Contemporània
Facultat de Filosofia i de Geografia i Història
Universitat de Barcelona
c/ Montalegre, 6. 08001. Barcelona
p.pages@ub.edu

Recibido: 29/06/2009
Acceptado: 16/01/2010

Resumen
El artículo recoge las distintas hipótesis que se han ido barajando sobre el asesinato de Andreu Nin, cometido durante la guerra
civil española, en junio-julio de 1937. Aunque parecía que la reconstrucción realizada por Dolors Genovès en 1992, a partir
de documentación de los archivos del KGB, era ya definitiva, aún hay historiadores que la cuestionan y siguen apareciendo
hipótesis sobre la fecha y los autores del asesinato de Nin y sobre el lugar en que fue enterrado.
La última aportación la realiza el periodista Juan Cobo Orts, que acompaña el artículo, en su réplica a un Joaquín Leguina y
Lorenzo Hernández. 

Palabras clave: Andreu Nin, asesinato, Guerra civil española, historiografía.

Abstract
The article picks up the different hypotheses around the murder of Andreu Nin, which happened during the Spanish civil war, in
June-July of 1937. Although it seemed that the reconstruction carried out by Dolors Genovès in 1992, from documentation of the
archives of the KGB, was definite already, still there are historians who question it and hypotheses about the date and the authors
of the murder of Nin, and about the place where he was buried, continue turning up.
The last contribution is from the journalist Juan Cobo Orts, who accompanies this article. It is his answer to Joaquín Leguina
and Lorenzo Hernández.

Key words: Andreu Nin, murder, Spanish Civil War, historiography.

Ebre 38, Núm 4: 57-76 ISSN 1696-2672


2010 58 EBRE 38

Pelai Pagès i Blanch El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica

Setenta y dos años después –desde junio de En octubre del mismo año Joaquín Leguina –qu-
1937– el asesinato de Andreu Nin, el teórico y ien fuera en 1992 presidente de la Comunidad
dirigente marxista, líder del Partido Obrero de de Madrid– y Lorenzo Hernández publicaron un
Unificación Marxista, sigue siendo el centro de artículo en la revista mensual Claves de razón
una polémica, que se extiende mucho más allá práctica, bajo el título Andreu Nin. Muerto sin
de su interés historiográfico. Es cierto que en su sepultura, donde relataban las gestiones que
día, en plena guerra civil, su desaparición tuvo llevaron a cabo en 1993 con objetivo de buscar
lecturas contrapuestas: mientras para los mili- los restos de Nin2. Este artículo fue replicado por
tantes de su partido había pocas dudas de que Juan Cobo, citado en el trabajo anterior, y cuyos
había sido asesinato por agentes stalinistas, el servicios había requerido Leguina para participar
Partido Comunista, siguiendo la versión oficial- en las gestiones a fin de encontrar los restos de
ista elaborada desde Moscú, lo presentaba como Nin. La réplica, bajo el título de Danzas maca-
un dirigente de la quinta columna, al servicio del bras en torno a Andreu Nin, que publicamos en
fascismo internacional, que había huido a “Sala- este mismo número, fue escrita en diciembre de
manca o a Berlín”. Por su parte, para la mayoría 2008, aunque hasta ahora ha permanecido in-
de la clase política había pocas dudas sobre el édita.
destino de Nin.
De hecho el artículo y las gestiones que llevó a
Más de setenta años después la polémica volvió cabo Joaquín Leguina desde la presidencia de
a saltar cuando a principios de mayo de 2008 el Madrid no se explican sin la importancia que en
diario ABC de Madrid publicó la noticia del hallaz- su día tuvo el documental de investigación Ope-
go de una fosa común del período de la guerra ració Nikolai, dirigido por Dolors Genovès, y que
civil, en Alcalá de Henares, con cinco cadáveres, fue realizado y emitido en 1992 por la Televisión
entre los cuales presumiblemente podrían encon- catalana. En él, a partir de la documentación hal-
trarse los restos de Nin. La noticia, entre otros as- lada en los archivos de Moscú –de la antigua
pectos, destacaba: “El hecho adquiere una mayor Tercera Internacional, pero también de la policía
trascendencia por el espeso silencio oficial que política NKVD– se esclarecía de manera de-
ha rodeado el hallazgo, ya que la supuesta fosa finitiva la autoría y las complicidades soviéticas
ha sido descubierta durante unas obras en un acerca del asesinato de Andreu Nin. De hecho el
acuartelamiento de la Brigada Paracaidista (Bri- documental venía a corroborar una antigua hipó-
pac). Un silencio aún más chocante si se consid- tesis que se venía barajando –y que para muchos
era que el lugar está vinculado a la desaparición no tenía duda– desde la misma guerra civil.
de Andreu Nin, líder del POUM, asesinado por
agentes de Stalin ante la pasividad del Gobierno Pero, desde entonces –aunque casi nadie haya
republicano”1. Durante varias semanas el periódi- discutido abiertamente la autoría soviética– sí
co siguió publicando más aspectos relacionados que ha habido historiadores que han tendido a
con el tema, recogiendo testimonios de familiares justificar la represión sufrida por el POUM durante
de Nin, acusando al gobierno de haber querido la guerra. Es el caso, por ejemplo, de Antonio
esconder la noticia, al tiempo que se hacía eco Elorza y, más recientemente, el de Ángel Viñas,
de ella la mayoría de la prensa del conjunto del si olvidar algún historiador extranjero, como el
estado español. alemán Frank Schauff o la británica Helen Gra-
ham, que en este caso relativiza la participación
soviética. El asesinato de Andreu Nin, pues,
1  La noticia, firmada por J. Albiol, fue publicada bajo el título
“Hallada una posible fosa común en unas obras del Ejército
en Alcalá de Henares”, ABC, 5 de marzo de 2008. 2  Claves de razón práctica, nº 87, noviembre de 2008.

Ebre 38, Núm 4: 57-76


EBRE 38 59 2010

El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica Pelai Pagès i Blanch

lejos de ser un tema cerrado, sigue generando él, además de hacer un balance de la represión
discusiones entre los historiadores e incluso hay a que estaba siendo condenado el partido y de
aspectos concretos –cuándo, dónde y por quién la denuncia del proceso a que fue sometido en
fue asesinado, el sitio exacto donde fue enter- octubre de 1938, dedicaba un apartado a Nin. En
rado– que aún no han sido esclarecidos. él se afirmaba que el dirigente del POUM, tras su
detención en Barcelona fue trasladado a Valencia
Las hipótesis durante la guerra –donde permaneció rigurosamente incomunicado
Como acabo de señalar ya en plena guerra civil durante tres días en los calabozos de la Direc-
hubo pocas dudas sobre la suerte que había cor- ción de Seguridad– y de allí a Madrid, detenido,
rido Andreu Nin, a partir del momento en que, primero, en los calabozos que la Brigada Especial
tras su detención, el día 16 de junio de 1937, poseía en el Paseo de la Castellana y, más tarde,
fue separado del resto de sus compañeros y en la checa de la calle Atocha. De aquí volvió al
desapareció misteriosamente de la reclusión a Paseo de la Castellana, desde donde fue trasla-
que había sido sometido en Alcalá de Henares. dado a Alcalá de Henares, a alguno de los locales
Efectivamente, cuando a partir del mes de julio que el Partido Comunista poseía. El objetivo de
de 1937 se pudo constatar la desaparición de Nin este último traslado “obedecía a un plan: hacerlo
–que no se hallaba en ningún centro oficial de desaparecer, dando a entender que había sido
reclusión y sobre el cual ninguna autoridad podía raptado por la Gestapo alemana”5. Se trataba de
dar razón de su paradero– sus compañeros de la versión que se dio a conocer, efectivamente,
partido tuvieron pocas dudas sobre la suerte que cuando el día 22 de junio de 1937, Nin llevaba
había corrido y aunque aún no se tenía constan- sólo seis días detenido, se produjo el asalto de un
cia fehaciente de su destino final, existían pocas grupo armado contra el centro de reclusión donde
dudas sobre el hecho de que había sido asesina- estaba encerrado, y a partir de estos momentos
do por los comunistas. Las dos revistas clandes- nada más se supo de él.
tinas que empezó a publicar el POUM, La Batalla
y Juventud Obrera, denunciaron desde el mismo Ignacio Iglesias publicaba las indagaciones que
momento de su aparición, en el mes de julio, el a título personal llevó a cabo Olga Tareeva, la
destino de Nin. Y destacadas personalidades del mujer de Nin, entrevistándose con el ministro
movimiento obrero europeo, como Victor Serge de Justicia del Gobierno Negrín, el dirigente del
o el propio León Trotsky, denunciaron el mismo Partido Nacionalista Vasco, Manuel Irujo. En el
verano de 1937 el asesinato de Nin, la autoría documento que redactó, fechado el 9 de agosto
comunista y las complicidades soviéticas 3. de 1937, donde recogía las entrevistas con Irujo,
la primera de las cuales tuvo lugar el mismo día
A finales de 1938 un destacado militante del 22 de junio de 1937, se hacía constar que los
POUM Ignacio Iglesias, escribió un informe, que ministros del gobierno no tenían conocimiento de
se publicó de manera anónima en Barcelona, por la detención de Nin y del resto de compañeros
parte de las Ediciones del POUM, bajo el título ni de la clausura de los locales del Partido, y de
La represión y el proceso contra el POUM4. En que Irujo poseía la convicción de que Nin seguía
vivo, aunque “es muy difícil encontrarlo”. Cuando
el 20 de agosto de 1938 Olga puso una denuncia
3  He recogido las distintas posiciones en mi libro PAGÈS,
Pelai (2009): Andreu Nin. Una vida al servei de la classe
sobre la desaparición de Nin ante el Juzgado de
obrera, Barcelona: Ed. Laertes. Guardia de Barcelona, destacaba que la orden
4  IGLESIAS, Ignacio (1938): La represión y el proceso contra de detención de Nin, procedía de la Dirección
el POUM. Marsella: Ediciones del POUM. Aunque como lugar
de edición figuraba Marsella, en realidad el folleto fue publi-
cado en Barcelona. 5  Ibídem, p. 49

Ebre 38, Núm 4: 57-76


2010 60 EBRE 38

Pelai Pagès i Blanch El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica

General de Seguridad de Madrid, si bien la orden vana se detuvo en Valencia; pero lo cierto es
estaba firmada por el jefe de policía de Barce- que rápidamente continuó el viaje hasta Ma-
lona, Burillo. Pero en esta denuncia Olga com- drid. En la capital, se le recluyó al preso en la
paraba la desaparición de Nin con los casos de ‘checa’ secreta del Paseo de la Castellana. A
los dos días, se le volvió a trasladar a un hotel
los alemanes Kart Liebknecht y Rosa Luxemburg
particular y aislado de Alcalá de Henares. Y,
y con el del italiano Giaccomo Matteotti. Era evi- el día 22 de junio, un grupo de oficiales ru-
dente ya que Nin había corrido la misma suerte sos y polacos de la Brigada Orloff, entonces
que los otros revolucionarios europeos. de guarnición en el Pardo, le arrancó de esta
prisión clandestina y le asesinó alevosamente,
Tras destacar las informaciones de la prensa ex- sin que se haya podido determinar hasta aho-
tranjera sobre la desaparición de Nin, las indaga- ra, a lo menos por nosotros, las circunstancias
ciones hechas por militantes del POUM y miem- concretas de su cautiverio y muerte8.
bros de la CNT que apuntaban a la complicidad
del general ruso Orlov, y las pesquisas realizadas Para Andrade muy pronto se trató de que había
por diferentes delegaciones internacionales que sido asesinado. En el folleto anteriormente men-
se trasladaron a España y se entrevistaron con cionado planteaba las causas del asesinato de
diferentes ministros españoles –Irujo, Zugaza- Nin por parte de los agentes soviéticos desta-
goitia y Prieto–, Iglesias terminaba con una dis- cando, en primer lugar, que Nin simbolizaba en
yuntiva que dejaba poco lugar a las dudas: “¿Qué España la generación que, después de haber
ha sido del camarada Andrés Nin? Una de dos: o creado y de haber dado vida a la Internacional
bien ha sido conducido a la URSS o bien ha sido Comunista, se separó de ella al verla prisionera
asesinado”6. de una casta burocrática y de una política coja.
Y por el hecho de que Nin se mantuvo siempre
Paralelamente a las indagaciones de Iglesias, fiel a los principios revolucionarios que animaron
otro dirigente del POUM, Juan Andrade, que, la Internacional en el momento en que ésta se
como aquél, compartía militancia con Nin desde constituyó bajo la dirección de Lenin y Trotsky.
los tiempos de la Izquierda Comunista, realizó Tras señalar la fecha de detención, el día 16 de
sus propias averiguaciones, que publicó en un junio de 1937, en un automóvil, acompañado de
folleto, sin firma de autor, aparecido, ya finali- policías estalinistas de Madrid, y seguido por otro
zada la guerra, en junio de 1939, en los cuader- que ocupaban agentes extranjeros de la GPU,
nos franceses Spartacus: L’assassinat d’Andrés se dirigieron a Valencia, donde se pararon pocas
Nin. Ses causes, ses auteurs7. Ya en un escrito horas, puesto que la primera declaración que Nin
inédito, que Andrade escribió desde la cárcel del realizó ante la policía madrileña –y que se hallaba
Estado en Barcelona, en noviembre de 1938, adjunta, como constataba Andrade, en el dossier
sintetizaba el destino de Nin con las siguientes de la instrucción del proceso contra el Comité
palabras: Ejecutivo del POUM– se produjo ya el día 17 de
junio. Si en primera instancia estuvo detenido en
Nin salió conducido de Barcelona a las cuatro uno de los centros de reclusión que disponía la
de la tarde del día 16 de junio de 1937, en un Brigada especial en el Paseo de la Castellana, el
automóvil, conducido por agentes rusos de la día 19 de junio fue transferido al chalet de Alcalá
G.P.U. y por agentes madrileños del Partido
de Henares, desde donde el día 23 de junio un
Comunista. No puede asegurarse si la cara-
grupo de ocho oficiales rusos y polacos lo saca-
6  Ibídem, p. 58. 8  ANDRADE, Juan: “Ofrenda y recuerdo”. Original mecano-
7  Andrade, Juan: “L’assassinat d’Andrés Nin. Ses causes, grafiado, fechado en la Prisión del Estado, Barcelona, Novi-
ses auteurs”. Le Guépéou en Espagne. Spartacus, juin 1939. embre 1938.

Ebre 38, Núm 4: 57-76


EBRE 38 61 2010

El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica Pelai Pagès i Blanch

ron por la fuerza. En estos momentos Nin, siem- Nin había sido asesinado por policías soviéticos,
pre según la versión de Andrade, estaba custo- con complicidades españolas. Y en 1953 esta
diado por tres policías de Madrid llamados Juan versión fue corroborada por Jesús Hernández,
Bautista, Carmona Delgado y Santiago González el que fuese ministro comunista de Instrucción
Fernández. Mientras los oficiales que secuestrar- Pública en los Gobiernos de Largo Caballero y
on a Nin pertenecían a la brigada que tenía su de Negrín durante la guerra y miembro del Po-
guarnición en el Prado. Fue aquí donde lo condu- litburó del PCE. Ya en el exilio, y tras haber roto
jeron y lo fusilaron, si bien Andrade reconoce que con el Partido Comunista y haberse alineado con
no ha llegado a determinar todas las circunstan- las posiciones que defendía Tito en Yugoslavia,
cias de su asesinato ni a conocer todas las tor- Hernández publicó sus memorias con el expre-
turas a las que, sin duda, fue sometido. Pero no sivo título de Yo fui ministro de Stalin9. Sobre la
dudaba en afirmar que en los hechos esenciales suerte que corrió Nin, Hernández dejó un relato
existía una claridad suficiente, para reconstruir en espeluznante, que hoy ha sido cuestionado por
cada uno de los aspectos todo lo concerniente a algún historiador, como Ángel Viñas:
la detención, la tortura, el secuestro, el rapto y el
asesinato de Nin. Orlov y su banda secuestraron a Nin con el
fin de arrancarle una confesión reconociendo
que llenaba el oficio de espía al servicio de
En el capítulo de las responsabilidades tampoco
Franco. Sus verdugos, peritos en el arte de
dudaba en señalar a Orlov como la persona ablandar a los presos políticos y de arran-
que decidió el asesinato de Nin y cuyo poder carles declaraciones espontáneas, creyeron
era superior al del propio gobierno republicano. encontrar en la naturaleza enfermiza de Nin
Acusaba también a Léon Narvich, el agente so- un auxiliar en su infame menester (…).
viético que se infiltró en el POUM y cuyas fotos
sirvieron después para identificar a los miembros El suplicio de Nin empezó por el procedimien-
del Comité Ejecutivo. A los policías miembros to seco. Un interrogatorio implacable durante
de la brigada especial que había participado en diez, veinte, treinta horas, durante las cuales
se revelaban los verdugos, haciendo siempre
la detención de Nin –Fernando Valentín, Carlos
las mismas preguntas (…).
Ramallo, Jacinto Rossell, Manuel Aguirre, An-
drés Zurreyo, Javier Jiménez, Pedro de Buen, Pero Andrés Nin resistía de una manera increí-
Ángel Aparicio y Cipriano Blas– y a los jefes de ble. No capitulaba. Resistía. Sus verdugos se
policía que tuvieron una participación directa en impacientaban. Decidieron abandonar el mé-
ella: David Vázquez, jefe de policía de Madrid, el todo seco y adoptar la prueba de la firmeza: la
teniente coronel Antonio Ortega, director general piel arrancada, los miembros destrozados, el
de seguridad, el coronel Ricardo Burillo, comisa- sufrimiento físico llevado al límite de la resist-
rio en jefe de Barcelona y Gabriel Morón, quien encia humana. Nin soportó la tortura y el dolor,
los tormentos más refinados. Al cabo de unos
fuera subdirector general de seguridad del Go-
días su rostro no era sino una masa informe.
bierno de Negrín y posteriormente substituyó a Orlov, frenético, enloquecido por el miedo al
Ortega como director general. escándalo que podría significar su propia liq-
uidación babeaba de rabia ante aquel hombre
Un relato inculpatorio: Jesús Hernández enfermizo que agonizaba sin confesar, sin
Era evidente, pues, que ya durante la guerra se
disponían de las pistas suficientes para llegar a 9  Se publicaron en México D.F. por la Editorial América en
conclusiones que, aunque formasen parte del 1953, pero un año más tarde fueron publicadas en Madrid,
mundo de las hipótesis, y no gozasen de prue- por la Ed. NOS bajo el título, un poco modificado, de Yo, mi-
nistro de Stalin en España, y con prólogo y notas del policía
bas definitivas, todas conducían al mismo fin: Mauricio Carlavilla.

Ebre 38, Núm 4: 57-76


2010 62 EBRE 38

Pelai Pagès i Blanch El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica

comprometerse ni querer comprometer a sus Soviética, consiguió acceder a una document-


compañeros de partido, que con una sola pa- ación hasta entonces encerrada a cal y canto,
labra suya hubieran sido llevados al paredón para confeccionar el documental de investigación
de ejecución10. Operació Nikolai, sobre el asesinato de Nin11.
Efectivamente, trascurridos los hechos de mayo
Para Hernández existían pocas dudas de que el de 1937, y ante la insistencia del PCE de acusar
silencio de Nin le llevó a la muerte. Y atribuía al a la dirección del POUM y al propio partido de la
dirigente comunista italiano Vittorio Vidali –uno complicidad en el desarrollo de los acontecimien-
de los numerosos agentes que la Internacional tos que habían tenido lugar en Barcelona, sin que
había desplazado a España– el haber proyecta- ningún gobierno –ni el de la República ni el de la
do el plan que decidió simular el secuestro por Generalitat catalana– adoptase ninguna decisión
parte de agentes de la Gestapo infiltrados en las para inculpar al POUM, se presentó la necesidad
Brigadas Internacionales, a fin de hacer creer a de inventarse la causa a fin de proceder a la per-
la opinión pública que Nin había sido liberado secución contra el POUM. Y ésta vino, como no
por los alemanes. Orlov se habría limitado a eje- podía ser de otra manera, del general Alexander
cutarlo, mientras asesinaba a Nin, fuera ya de la Orlov, Leva Lazarevitx Feldvin, también conocido
cárcel, y hacía desaparecer su cadáver. como Xvied, quien, además de ostentar la jefatura
de la NKVD en España, era consejero del Gobier-
Durante muchos años la versión de Hernández no español en asuntos de espionaje y contraes-
fue mayoritariamente aceptada por los com- pionaje. Orlov, el día 23 de mayo, enviaba una
pañeros de Nin. En definitiva se trataba de la carta a la sede del NKVD en Moscú donde expli-
versión que coincidía, a rasgos generales, con la caba el plan que había tramado: coincidiendo con
que ya se disponía desde los años de la guerra. la detención de un grupo de falangistas en Ma-
drid, encabezados por Javier Fernández Golfín,
‘Operación Nikolai’: los archivos de la NKVD autor de un plano milimetrado de las defensas de
Pero la versión final e irrefutable, basada en Madrid en la Casa de Campo, se trataba de poner
documentación procedente de los archivos de en contacto a los dirigentes del POUM con esta
la NKVD soviética llegó en 1992, de la mano de red de la quinta columna franquista. Para ello, al
Dolors Genovès, que, una vez caída la Unión dorso del plano, se escribiría un mensaje cifrado
y escrito en tinta simpática, donde se explicaría
10  HERNÁNDEZ, Jesús (1954): Yo, ministro de Stalin en la complicidad. El texto lo escribiría un policía,
España, pp. 158 y siguientes. El testimonio de Hernández ha Alberto Castilla, especialista en temas de men-
sido puesto en cuestión por Ángel Viñas, tanto en el tema
de las torturas como en la fiabilidad de sus propias palabras. sajes cifrados, que se había infiltrado dentro de
Sobre el primer punto, frente a la contundencia de la denuncia Falange, aunque la redacción correspondía a
acerca de la extensión de las torturas sufridas por Nin, Viñas otro agente soviético, Iosif Grigulevitx, conocido
escribe: “De lo que no cabe duda es que se trató de unos cu-
antos días únicamente”, y más adelante afirma que: “No es el también como Juzik, José Ocampo, José Escoy y
suyo un testimonio demasiado fiable, aunque probablemente Miguel. El texto del mensaje cifrado dejaba pocas
supiera más de lo que escribió”. Ver VIÑAS, Ángel (2007): El dudas sobre la complicidad del POUM en la red
escudo de la República. El oro de España, la apuesta soviéti-
ca y los hechos de mayo de 1937, Barcelona: Crítica, pp. 614 del espionaje falangista:
y 623. Sobre la credibilidad del testimonio de Jesús Hernán-
dez y el uso y tratamiento que ha hecho de él la historiogra- 11  GENOVÈS, Dolors (1992): Operació Nikolai. Barcelona:
fía y la manipulación a que fue sometido por la propaganda TV3-Televisió de Catalunya. Posteriormente, Genovès escri-
franquista, remitimos a HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando: bió Operació Nikolai: l’assassinat d’Andreu Nin, en Riquer i
“Una aproximación al tratamiento biográfico del dirigente co- Permanyer, Borja de (Dir) (1999): Història, política, societat
munista Jesús Hernández (1907-1971)”, en Ebre 38. Revista i cultura dels Països Catalans, vol. 9: De la gran esperanza
Internacional de la Guerra Civil 1936-1939, núm. 3, Febrer a la gran ensulsiada (1930-1939), Barcelona: Enciclopèdia
2008, pp. 85-99. Catalana.

Ebre 38, Núm 4: 57-76


EBRE 38 63 2010

El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica Pelai Pagès i Blanch

En cumplimiento de su orden [el mensaje iba de Henares, en un antiguo hotel que había es-
dirigido al Generalísimo] fui yo mismo a Bar- tado bajo el control de la Brigada de Tanques.
celona para entrevistarme con el miembro Aquí Nin hizo ante la policía cuatro declaraciones
directivo del POUM, ‘N’. Le comuniqué todas –la primera el día 18, dos el día 19 y la última el
sus indicaciones. La falta de comunicación
día 21– donde negaba de manera categórica las
entre V. y él se explica por las averías que su-
frió la emisora, la cual empezó a funcionar de acusaciones de espionaje y atribuía las calumni-
nuevo estando yo todavía allí. Seguramente as a una maquinación del Partido Comunista. Y
habrá recibido V. la contestación referente al fue en este mismo centro de detención donde la
problema fundamental. ‘N’ ruega encarecida- noche del día 22 de junio un grupo de hombres
mente a V. y a los amigos extranjeros que sea armados asaltó el hotel y se llevó secuestrado
yo única y exclusivamente la persona señala- a Nin12.
da para comunicarse con él. El me ha prome-
tido enviar nueva gente a Madrid para activar A partir de estos momentos, Dolors Genovès,
los trabajos del POUM. Con estos refuerzos,
que situaba la primera detención de Nin en la
el POUM llegará a ser un firme y eficaz apoyo
de nuestro movimiento. cárcel de Alcalá de Henares, supone que Nin fue
recluido en un chalet de Alcalá, utilizado por el
jefe de la aviación republicana, Ignacio Hidalgo
Evidentemente, esta ‘N’ se refería a Nin, el diri- de Cisneros y por su mujer, Constancia de la
gente del POUM, a quien, de esta manera, se le Mora Maura, que era la censora de periodistas
situaba en contacto directo con Franco. A pesar extranjeros. En un sótano de este chalet Nin
del maniqueísmo de la maniobra, el invento, con- habría sido torturado para que confesase sus
tando con las complicidades de rigor, funcionó. A complicidades con el fascismo. Pero la tortura
través de una orden emanada del director gene- tampoco hizo efecto. Y o bien porque no resistió
ral de Seguridad, el militante comunista Antonio las torturas y se quedó a manos de sus torturado-
Ortega, que, al mismo tiempo, era colaborador res, o bien porque no podían liberarlo sin poner
de Orlov, una brigada especial de policías llega- en evidencia los métodos de la policía soviética,
da directamente desde Madrid inició la operación Orlov decidió eliminarlo. En una carta que escri-
deteniendo a Nin y al resto de sus compañeros, bió el 24 de julio de 1937, enviada a la sede del
el día 16 de junio de 1937. La operación contó NKVD, en Moscú, la Lubianka, Orlov no sólo ex-
también con la complicidad del jefe de policía de plicaba el secuestro de Nin, sino que identificaba
Barcelona, el también coronel comunista Ricardo a los responsables:
Burillo, que fue quien firmó la orden de detención
de Nin. En lo que se refiere a los implicados en el caso
Nikolai, los principales son los siguientes: 1-L,
Merced a la documentación conservada en la 2-A.F. y I.M. Este último era el más indirecto.
Causa General del Archivo Nacional de Madrid Cuando este llevó la comida al área de dete-
–donde quedó depositado todo el sumario, ofici- nidos y le abrieron las puertas, nuestra gente
os, órdenes, declaraciones, etc. entorno al pro- entró en el patio. Poltavsky debía haberles in-
ceso del POUM– sabemos que a Nin, después formado desde París sobre la salida hacia us-
tedes del último participante de la operación:
de estar unas horas detenido en la comisaría de
Barcelona, se le llevó directamente a Madrid,
donde el día 17 de junio fue detenido en los cala- 12  Toda la documentación oficial referida a la detención de
bozos de la Brigada Especial, y en la medida en Nin, sus declaraciones y su posterior secuestro, puede con-
sultarse en ALBA, Victor y ARDÈVOL, Marisa (1989): El pro-
que se consideró que el lugar no era adecuado, ceso del POUM (junio de 1937-octubre de 1938). Transcrip-
se le acabó trasladando al mismo día a Alcalá ción del sumario, juicio oral y sentencia del Tribunal Especial,
Barcelona: Ed. Lerna.

Ebre 38, Núm 4: 57-76


Juzik. El principal documento cifrado conocido Una de las consecuencias de la proyección
por ustedes lo escribió él. Juzik me servía de del documental fue la gestión que realizó Martí
intérprete en este caso. Estuvo conmigo en el Carnicer, el alcalde socialista d’El Vendrell, la
coche, cerca del establecimiento de donde se población natal de Nin, para que la Comunidad
llevaron el objeto.
de Madrid hiciese las pesquisas necesarias para
intentar recuperar los restos de Nin. Efectivamen-
La existencia del secuestro por parte de Orlov te, Martí Carnicer hizo la solicitud de la búsqueda
queda, pues, evidenciada. Y hay pocas dudas, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que en
además, sobre el asesinato posterior. En un aquel momento estaba presidido por el también
telegrama escrito por Juzik y que éste envió a socialista Joaquín Leguina, con el objetivo de
Moscú, probablemente desde París, encabe- trasladar los restos de Nin, si se hallaban, al ce-
zado por ‘N’ se hablaba del lugar del asesinato menterio de su localidad natal. El día 20 de novi-
como de la carretera que va de Alcalá de Hena- embre de 1992, distintos periódicos publicaban la
res en dirección a Perales de Tajuña, a medio noticia según la cual el día antes el gobierno ma-
camino, “a unos doscientos metros de la carrete- drileño había tomado la decisión de encargar a la
ra, en dirección al campo”. Y sobre los asesinos Dirección de Protección Ciudadana, la búsqueda
tampoco existían muchas dudas: Xvied (Orlov) de los restos de Andreu Nin. Y se señalaban los
y el propio Juzik, dos españoles sin identificar, municipios madrileños de Loeches y Campo Real
Bom –un alemán de poco calado– Pierre –que como los más probables, donde podrían hallarse
puede referirse tanto al húngaro Gerö, conocido los restos de Nin13.
con el sobrenombre de Pedro, según recogen
la mayoría de autores, como a Naum Isakovitx Pero, en su día nadie dio cuenta, al menos de
Eitingon, uno de los lugartenientes de Orlov que manera pública, de cuales habían sido los resul-
también utilizaba el sobrenombre de Pierre, se- tados de las pesquisas. Y han tenido que pasar
gún la interpretación de Ángel Viñas– y el chofer dieciséis largos años para que Joaquín Leguina
de éste, Víctor. Sobre la fecha del asesinato, finalmente diera su versión sobre lo que aconte-
aunque apuntaba que debía haberse producido ció con la resolución que en su día había adop-
entre 21 de junio y el 24 de julio, posteriormente tado el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En
se ha señalado como el 21 de julio como la más el artículo que firmó junto a Lorenzo Hernández,
probable. entonces director general de Transportes de la
Comunidad de Madrid, Leguina daba cuenta de
Las pesquisas de Joaquín Leguina los trabajos que se llevaron a cabo en 1993, y
La emisión del documental sobre el asesinato que nunca se hicieron públicos, a la espera de
de Andreu Nin por TV3, la noche del día 5 de unos resultados definitivos que nunca llegaron:
noviembre de 1992, causó un gran impacto me-
diático. Prácticamente toda la prensa catalana Durante todo un año se barajaron infinidad de
comentó la emisión y no faltaron, al margen de documentos y mapas, se acudió a fuentes de
la noticia en sí, numerosos artículos de opinión información alternativa, se volvió a Moscú y
de los más reputados periodistas. Aunque no se sobre los pasos de Orlov… pero no se movió
ni una sola palada de tierra14.
emitió en ninguna cadena de televisión de ám-
bito estatal –aunque sí lo hizo en algunas eu-
ropeas–, la noticia traspasó el estricto territorio 13  LEGUINA, Joaquín y HERNÁNDEZ, Lorenzo: “Andreu
catalán y de hecho las informaciones que apa- Nin, muerto sin sepultura”, Claves de razón pràctica, nº 187,
noviembre de 2008, pp. 42-46. La cita en la p. 44.
recían en el reportaje alcanzaron una dimensión
14  La noticia, como mínimo, apareció en El País, La Van-
internacional. guardia y Avui, del día 20 de noviembre de 1992.
EBRE 38 65 2010

El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica Pelai Pagès i Blanch

Leguina y Hernández narran en su artículo que lo La reacción historiográfica


primero que hicieron fue reunir toda la documen- Frente a la aportación documental realizada por
tación cartográfica del año 1937 y, tras estudiar el reportaje de investigación de Dolors Genovès,
todas las posibilidades, llegaron a la conclusión la reacción de la historiografía fue, en primera
que “cualquier intento de excavación sin más instancia, unánime: pocos eran los historiadores
precisiones estaba condenado al fracaso”, pues- que dudaban de la veracidad de la fuente utilizada
to que “la orografía del terreno y el entramado de –los propios archivos de la antigua Internacional
carreteras de la zona hacían imposible ese lugar Comunista y del NKVD– y parecía que finalmen-
descrito ‘a cien metros de la carretera y a medio te las hipótesis que se venían barajando desde
camino de Alcalá a Perales’”. la guerra civil se habían acabado confirmando.
Desde obras generales sobre la contienda, como
En este punto hacen aparecer a un nuevo per- la de Antony Beevor, donde se relata en síntesis
sonaje, Juan Cobo Orts, que les fue presentado la odisea de Nin, hasta libros más especializados,
por el periodista Germán Sánchez, y que ofrecía como el de Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo,
una versión diferente sobre el asesinato de Nin, prácticamente todos daban por bueno el relato
puesto que afirmaba que “la muerte de Nin se pro- que aparecía en Operació Nikolai17. La novedad
dujo a causa de un ‘exceso de celo’ por parte de del libro de Elorza y Bizcarrondo era que, de to-
sus interrogadores y raptores mientras trataban das maneras, manifestaban un gran interés en
de trasladarlo de Alcalá de Henares a Valencia, seguir criminalizando al POUM, por la política
con la intención de embarcarlo allí con destino a revolucionaria que habían desarrollado desde el
Moscú”15. Las vinculaciones que Cobo tenía con inicio de la guerra e, indirectamente, abonaban
Moscú, donde había vivido muchos años, ofrecían los argumentos que esgrimían el PCE y los esta-
la posibilidad de seguir buscando en los archivos linistas contra el POUM18.
rusos para hallar nuevos datos, pero a la postre,
siempre según la versión de Leguina y Hernán- Otros historiadores no dudaron de las pistas que
dez, Cobo regresó de Moscú con la afirmación de inexorablemente llevaban a Orlov. Así sucedió,
que la nota manuscrita que señalaba la carretera por ejemplo, en el libro España traicionada. Stalin
entre Alcalá y Perales como el lugar del entierro y la guerra civil, que recoge una parte importante
de Nin era falsa, y al tiempo apuntaba otro des- de la documentación existente en los archivos de
tino: “El cuerpo de Nin se hallaría en el kilómetro
202 de la carretera de Madrid a Albacete [según
17  Ver BEEVOR, Antony (2005): La guerra civil española,
la situación de 1937]”16. Sus fuentes no eran otras Barcelona: Crítica, pp. 404-405 y ELORZA, Antonio y BIZ-
que un familiar –su propio padre– que habría sido CARRONDO, Marta (1999): Queridos camaradas. La Interna-
testigo presencial del asesinato de Nin. La falta de cional Comunista y España, 1919-1939, Barcelona: Planeta,
escriben textualmente: “La verdad, según ha demostrado el
pruebas concluyentes y el hecho de que Cobo no reportaje Operación Nikolai, sirviéndose de los archivos de la
quisiera dar publicidad a la historia mientras vivie- KGB en Moscú, es que un grupo dirigido por Orlov, responsa-
ra su madre, fueron las causas por las que se aca- ble en España de la NKVD, asesinó a Nin y enterró el cadáver
en el campo, no lejos de Alcalá de Henares” (pp. 376-377).
bó abandonando también esta vía y la búsqueda
18  Ver, especialmente, el capítulo VIII de su libro Comunismo
final de los restos de Nin. Finalmente, el artículo frente a trotskismo, donde afirman, entre otras cosas, “hay un
planteaba muchas dudas acerca de la credibilidad aspecto de la acusación estalinista que merece ser tomado
de la hipótesis de Cobo, y le invitaba a dar a cono- en consideración: la sorprendente inserción en La Batalla de
noticias, imágenes y textos que pudieron tender a provocar
cer ahora todo lo decía conocer al respecto. desmoralización en la retaguardia republicana y, en algún
caso, parecían destinados a difundir la propaganda del ene-
migo” (ELORZA, Antonio y BIZCARRONDO, Marta (1999):
15  Ibídem, p. 45. Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España,
16  Ibídem, p. 46. 1919-1939, Barcelona: Planeta, p. 372).

Ebre 38, Núm 4: 57-76


2010 66 EBRE 38

Pelai Pagès i Blanch El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica

la Komintern sobre la guerra civil española19. En ta, Graham recoge los distintos posicionamientos
el capítulo escrito por Stéphane Courtois y Jean- de Orlov, en los cuales éste se desvinculó reitera-
Louis Panné, dentro de la obra colectiva El libro damente del asesinato de Nin, y atribuye un pa-
negro del comunismo. Crímenes, terror y repre- pel más importante a los comunistas españoles,
sión20. O en el libro del hispanista francés, recién pero sin muchas concreciones, para sentenciar
aparecido tras la emisión del documental, Pierre que “debemos tener cuidado como historiadores
Broué, Staline et la Révolution. Le cas espagnol, al aceptar de forma demasiado rápida la idea de
que reproducía casi literalmente la versión de que los soviéticos fueron los únicos autores”24.
Operació Nikolai y atribuía la responsabilidad a No es por casualidad que en otro trabajo suyo,
Orlov y a su adjunto Pedro, el húngaro Geroë21. Graham había interpretado la represión contra el
POUM y el asesinato de Nin únicamente en clave
Sin embargo, entrado ya el siglo XXI han apare- de la política interna de la República: “En algunos
cido algunas versiones que cuestionan la veraci- aspectos, la horrible naturaleza del destino de
dad de las fuentes utilizadas por Dolors Genovès. Nin ha ensombrecido el hecho de que la represi-
El ejemplo más relevante es el de la historiadora ón del POUM respondió a una dinámica política
británica Helen Graham, aparecido en su libro interna: el Estado burgués se impuso a través del
The Spanish Republic at War22. Al abordar el ase- ejercicio de autoridad coercitiva”25.
sinato de Nin, la primera afirmación no deja lugar
a dudas: “El caso tristemente célebre del secues- La versión de Graham ha sido recogida por el his-
tro y asesinato del secretario general del POUM, toriador alemán Franck Schauff, quien, obviando
Andreu Nin, sigue siendo un enigma”, para in- los documentos existentes en los archivos del
mediatamente después cuestionar la versión de NKVD, afirma de manera taxativa y tajante:
Operació Nikolai: “A pesar de sus afirmaciones,
plantea más preguntas que las que resuelve, en Nin desapareció y fue asesinado. Aunque se
ha supuesto reiteradamente que Orlov fue el
particular sobre lo que aparece claramente como
responsable de su muerte, ninguno de sus
el papel clave de los agentes de la Dirección Ge- dos biógrafos ha logrado demostrar su impli-
neral de Seguridad en la detención, tortura y ase- cación en el caso26.
sinato de Nin”23. Tras reconocer que Orlov, como
jefe de la NKVD en España, debía conocer los 24  Ibídem, pp. 313-314. De hecho Helen Graham comete
detalles del secuestro y asesinato de Nin, y de algunas inexactitudes respecto a Nin, ya que previamente lo
que debió participar en la falsificación de docu- había situado como secretario de Trotski (p. 258), responsa-
bilidad que jamás tuvo, y como acabamos de ver cita a Nin
mentos que lo incriminaban en la trama falangis- como “secretario general” del POUM, cargo que tampoco
nunca ostentó, ya que desde la fundación del POUM el cargo
de secretario general había recaído en Joaquín Maurín, y tras
19  RADOSH, Ronald; HABECK, Mary R. y SEVOSTIANOV, la desaparición de éste en la zona franquista, Nin fue sólo
Grigori (eds) (2002): España traicionada. Stalin y la guerra considerado, durante los meses de guerra que vivió, “secre-
civil, Barcelona: Planeta. tario político” del POUM. El POUM, después de Maurín, no
20  COURTOIS, Stéphane y PANNÉ, Jean-Louis (1998): “La volvió a tener secretario general hasta que fue nombrado para
sombra del NKVD proyectada en España”, en S. Courtois y este cargo, ya en el exilio, Wilebaldo Solano en 1947.
otros: El libro negro del comunismo. Crímenes, terror y repre- 25  GRAHAM, Helen (1996): “War, Modernity and Reform:
sión, Barcelona: Ed. Planeta/Espasa Calpa, pp. 377-398. The Premiership of Juan Negrín 1937-1939”, en Preston, Paul
21  BROUÉ, Pierre (1993): Staline et la Révolution. Le cas y Mackenzie, Ann (eds.): The Republic Besieged. Civil War in
espagnol, París: Fayard, pp. 182-183. Spain, 1936-1939, Edimburgo. Existe una versión castellana
22  GRAHAM, Helen (2002): The Spanish Republic at War, de este artículo en GRAHAM, Helen (1998): “Guerra, mo-
Cambridge: Cambridge University Press. Hemos utilizado la dernidad y reforma: Juan Negrín en la jefatura del gobierno,
versión española del libro publicada en 2006 bajo el título La 1937-1939”, Historia Contemporánea, 17.
República española en guerra, Barcelona: Debate. 26  SCHAUFF, Frank (2008): La victoria frustrada. La Unión
23  GRAHAM, Helen (2002): La República española en guer- Soviética, la Internacional Comunista y la Guerra Civil es-
ra, Barcelona: Debate, pp. 312-313. pañola, Barcelona: Debate, pp. 48-49. Y cita la versión alema-

Ebre 38, Núm 4: 57-76


EBRE 38 67 2010

El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica Pelai Pagès i Blanch

Y Shauff concluye refiriéndose a la represión que como “el autor del plan de liberación. Lo normal
sufrió el POUM que “al fin y al cabo, la elimina- es que hubiera sido el mismo Orlov” y substituye
ción del POUM fue ejemplarizante para controlar a Geroë por Naum Isakovitx Eitingon, un cola-
a los anarquistas, quienes, si bien poseían una borador de Orlov, como uno de los autores que
orientación política similar en cuestiones como la participaron en el asesinato de Nin, por otra par-
colectivización y la manera de llevar a la práctica te, hace recaer todas las responsabilidades en
la revolución, eran demasiado fuertes como para Orlov, y a sus intentos de “reproducir en España
que hubiera sido posible deshacerse de ellos”27. la lógica que se practicaba en Moscú”. Mientras,
En definitiva, pues, Schauff abona la interpreta- las responsabilidades de los comunistas españo-
ción de Graham que intenta explicar el asesinato les aparecen muy desdibujadas, aunque eviden-
de Nin y la represión contra el POUM, sólo en temente no las niega.
clave de política interior española, al margen de
los intereses directos de la Unión Soviética y del Ángel Viñas, por otra parte, únicamente habla de
stalinismo. una semana escasa de la reclusión de Nin, ya
que no se necesita “ser demasiado imaginativo
Finalmente, la última y más reciente aportación para pensar que al político catalán le asesina-
que queremos destacar en el campo de la histo- ron con toda probabilidad en la noche del 22
riografía es la de Ángel Viñas, que en su trilogía de junio. Fijar la fecha es muy importante. Ese
sobre la República durante la guerra civil, se ha mismo día la prensa dio a conocer que entre los
basado también en documentación soviética y detenidos en conexión con la red de espionare
en los documentos sobre el proceso del POUM figuraban personalidades del POUM, entre ellas
conservados en la Causa General del Archivo Nin (Solano, p. 58). El 24 de junio se anunció
Histórico Nacional de Madrid. El tema del ase- que la policía había dado por terminados sus
sinato de Nin y la represión contra el POUM lo trabajos acerca de los implicados en el POUM
trata en el segundo volumen, El escudo de la Re- por tal delito”.
pública. El oro de España, la apuesta soviética y
los hechos de mayo de 193728. Y, de entrada, hay Con lo cual, según Viñas no se produciría la do-
que señalar que corrobora en todo la versión so- ble reclusión, de la que hablaba Genovès, prime-
bre la responsabilidad máxima de Orlov, respecto ro en la cárcel de Alcalá de Henares y después
a la cual en ningún momento duda ni un ápice. en el chalet de Hidalgo de Cisneros y Constanza
Tras seguir la pista de la detención de Nin desde de la Mora Maura, sino que sólo se habría produ-
el día 16 de junio de 1937 hasta su desaparición cido una única reclusión en Alcalá de Henares.
la noche del 22 de junio, sitúa la responsabilidad Y, a diferencia de la interpretación de Graham,
de Orlov en el primer plano: él, como jefe de la las responsabilidades gubernamentales –especi-
NKVD en España lo planificó absolutamente almente las que podrían recaer en la persona de
todo, desde el principio hasta el final. Y si, por Negrín– desaparecen, puesto que todo parece
una parte, elude las responsabilidades de Vitto- ser explicado en clave internacional.
rio Vidali, a quien no considera en ningún caso
Otras interpretaciones mediáticas
na del libro de COSTELLO, John y ZAREW, Oleg (1993): Der A la par que la historiografía sacaba sus propias
Superagent. Der Mann der Stalin erpresste, Rastatt.
27  Ibídem, p. 49.
conclusiones, aparecieron otras versiones sobre
28  VIÑAS, Ángel (2007): El escudo de la República. El oro de el asesinato de Nin, no siempre contrastadas
España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937, por fuentes fidedignas y que, en algunos casos,
Barcelona: Crítica. Especialmente los capítulos 15, “Secuelas añadieron mayor confusión a la historia. En 1995,
de mayo: contra la CNT y el POUM” (pp. 575-604) y 16, “El
asesinato de Nin” (pp. 605-627). por ejemplo, el periodista Germán Sánchez, que

Ebre 38, Núm 4: 57-76


2010 68 EBRE 38

Pelai Pagès i Blanch El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica

había colaborado con Joaquín Leguina en las ta- de la guerra civil, se recogía el documental de
reas para encontrar a Nin, publicaba un reportaje Genovès y las aportaciones bibliográficas sub-
denominado “de investigación” donde ofrecía una siguientes, pero había un interés especial en el
versión muy diferente29. Sánchez otorgaba todo artículo en determinar el papel que había jugado
el protagonismo en la última fase de la operación en toda la historia de Nin Alcalá de Henares. De
para terminar con la vida de Nin a Iosif Grigulevitx, entrada, sobre la fecha exacta en que llegó Nin a
Juzik, que en la versión de Genovès, y según las Alcalá, M. Vicente Sánchez apuntaba que debía
fuentes del NKVD, era el intérprete de Orlov y lo ser “entre la tarde-noche del día 19 y la mañana
había acompañado el día del asesinato. “Grigulé- del día 21”, puesto que coincide con el período de
vich [escribe Sánchez] llegó en 1937 a Valencia, tiempo que pasó entre el día a que fue sometido
procedente de Argentina. Durante la guerra civil a dos interrogatorios y el último que tuvo lugar el
será conocido como Yuzik, el mismo que forma- día 21 a las 15:20 horas. Según Sánchez, pues,
ba parte de la comitiva que acompañaba a Nin la Nin fue trasladado a Alcalá después de haber so-
noche de su asesinato. Según estas fuentes, fue metido al tercer interrogatorio y antes del cuarto y
Grigulévich –y sus entonces superiores del KGB, último. Para Sánchez, por otra parte, estaba cla-
Alexander Orlov y Leonid Eitington– quien dirigió ro que el asesinato no se produjo en Alcalá para
la fase final de la operación, estando presente en después trasladar el cadáver de Nin a otro sitio
el lugar de la muerte de Nin, aunque no fue él donde ocultarlo: “Ni era la práctica habitual ni era
quien le asestó el golpe. El asesinato se produjo la opción más cómoda [siempre resulta más fácil
en la cercanías de Albacete y no entre Alcalá de y discreto trasladar a un detenido que anda por
Henares y Perales de Tajuña, como se ha afir- su propio pié que mover un cadáver]”. Y abona la
mado erróneamente”. Tras hacer un exhaustivo interpretación según la cual lo más probable es
repaso de la biografía de Grigulevitx –entre otras que fuera en Albacete o en Perales. Pero donde
de sus muchas actividades fue el encargado de el trabajo de Sánchez presenta una novedad más
reclutar a Ramón Mercader, el asesino de Trots- interesante es a la hora de plantear el lugar don-
ki–, Germán Sánchez no cita en ningún caso de Nin fue sometido a tortura. De entrada, parece
sus fuentes, con lo cual la investigación queda que está de acuerdo en que la primera reclusión
evidentemente coja, ya que en ningún caso co- se produjo en la galera, la antigua cárcel de mu-
nocemos la documentación en que se basa para jeres, que durante la guerra fue utilizada como
hacer sus conjeturas. prisión masculina y que también era denominada
como Casa de Trabajo. De allí sería sacado de
En junio del año 2000 M. Vicente Sánchez Mol- manera irregular, para instalarlo en el hotelito que
tó publicaba en el Diario de Alcalá, un reportaje además de haber pertenecido a la Brigada de
con tres entregas bajo el título Las mentiras de Tanques era residencia de Hidalgo de Cisneros
la historia…: Nin fue asesinado en Alcalá, donde y de Constanza de la Mora. Pero, según parece,
pretendía desvincular Alcalá de Henares como este hotelito no reunía condiciones y siguiendo
lugar donde se había producido el asesinato de al cronista local, José García Saldaña, Sánchez
Nin30. En él se hacía un exhaustivo repaso de apunta a un chalet que había pertenecido al ex-
las distintas hipótesis existentes sobre el asesi- diputado de la CEDA Rafael Esparza. Requisado
nato del dirigente del POUM, desde los tiempos durante la guerra había sido utilizado como che-
ka y reunía todas las condiciones indispensables.
29  SÁNCHEZ, Germán (1995): “El espía que mató a Andreu De todas maneras, Sánchez no descarta que
Nin”, El Mundo, 14 de mayo de 1995. donde fuese sometido a tortura fuera en la galera
30  SÁNCHEZ MOLTÓ, M. Vicente: “Las mentiras de la o Casa de Trabajo. “De allí sería sacado directa-
historia…: Nin fue asesinado en Alcalá”, Diario de Alcalá, 6 de
junio, 13 de junio y 20 de junio de 2000. mente para ser eliminado”.

Ebre 38, Núm 4: 57-76


EBRE 38 69 2010

El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica Pelai Pagès i Blanch

La hipótesis de Juan Cobo 1. En primer lugar, parecen claras e ineludibles las


La última aportación sobre el asesinato de Nin la implicaciones soviéticas en todo el entramado.
ofrece el periodista Juan Cobo en su réplica al ar- Como yo mismo he demostrado en otro lado, a
tículo de Joaquín Leguina y Lorenzo Hernández. partir de la documentación existente en el Cen-
En ella deja claro que el asesinato y el entierro se tro Ruso para la Conservación y el Estudio de
produjeron en el kilómetro 202 de la carretera de Documentos de la Historia Contemporánea, de
Madrid a Albacete: Moscú, el antiguo Archivo de la Internacional
Comunista, el POUM se convirtió en una autén-
Según esos datos, la muerte de Nin ocurrió tica obsesión para Stalin y los numerosos ase-
cuando los agentes de la NKVD lo llevaban sores soviéticos que aterrizaron en España31,
en coche de Madrid a Valencia, desde donde hasta tal punto que la campaña de calumnias
iban a trasladarlo a la URSS en barco. Plane- contra el POUM que se inició en diciembre de
aban montar en Moscú un gran proceso por
1936 –coincidiendo con la expulsión de Nin del
su implicación en los sucesos de mayo de
1937 en Barcelona que consideraban como
Gobierno de la Generalitat de Cataluña– fue di-
una ‘puñalada por la espalda a la causa an- rectamente auspiciada por la Unión Soviética.
tifascista’. El proceso seria dirigido contra el Desde enero de 1937 hasta mayo del mismo
trotsquismo internacional, que Stalin consi- año fueron numerosos los informes que llegaron
deraba como una ‘quinta columna’ de Hitler a Moscú de los distintos delegados soviéticos
en una inminente guerra mundial. Según mis que manifestaban un seguimiento permanente
datos, Nin rompió los propósitos de sus secu- de la vida del POUM. A partir de mayo de 1937,
estradores y empezó a forcejear con ellos en y hasta el juicio contra el POUM, en octubre de
el automóvil, y alguno de ellos apretó el gatillo
1938, todos sus esfuerzos se encaminaron en
en el kilómetro 202. Para hacer desaparecer
el cadáver, lo enterraron en la cuneta. A pro-
hacer creíble aquello que nadie creía –la fábula
pósito, esa versión dos años mas tarde fue sobre las supuestas complicidades del POUM
confirmada por otra fuente solvente. con el fascismo–, hasta el punto que incluso se
quejaban de las campañas poco convincentes
La referencia de Cobo era su propio padre, que que llevaban a cabo los órganos de prensa de
durante la guerra trabajó en los servicios secre- los comunistas españoles y catalanes.
tos y, aunque no participó directamente en el
asesinato de Nin, sí que conocía a los agentes Parece evidente, pues, la ingerencia y el pro-
españoles que habían participado en él. tagonismo soviéticos en toda la trama que cul-
mina en el asesinato de Nin. A partir de aquí,
Para su versión y defensa de las insinuaciones se convierte en circunstancial –e incluso anec-
que hacen Leguina y Hernádez en Claves de Ra- dótico– saber si quien se inventó el complot se
zón Práctica, puede leerse a continuación llamaba Orlov o Juzik, o fueron ambos a la vez
quienes urdieron la trama. Aunque el hecho de
Recapitulación y conclusiones que Orlov fuera el jefe supremo de la policía
Es evidente que a la hora de intentar recapitular política soviética en España le otorga una po-
sobre todas las teorías que se han ido barajando sición de salida preferente. Sus negacionismos
a propósito del asesinato de Andreu Nin y de lle- del futuro son propios de un agente del servicio
gar a unas mínimas conclusiones para esclarecer de espionaje que, apartado ya del servicio, qui-
esta especie de maniobra de la confusión existen- ere conservar su vida.
te, hay que tener en cuenta básicamente la teorí-
31  Ver PAGÈS, Pelai (2007): “El POUM durante la guerra
as contrastadas a partir de fuentes documentales civil: la obsesión del stalinismo”, en Rieger, Max: Espionaje
y de hipótesis sostenidas rigurosamente: en España, Sevilla: Ediciones Espuela de Plata, pp. 9-50.

Ebre 38, Núm 4: 57-76


2010 70 EBRE 38

Pelai Pagès i Blanch El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica

2. Otro tema es el que se refiere a las respon- Nin. Una interpretación de este tipo olvida que
sabilidades españolas, tanto las referidas a el gobierno de la República y el propio Negrín
los comunistas como al gobierno de la Repú- estaban sometidos al chantaje de las armas
blica. Creo que ha quedado claro, en primera soviéticas, de las cuales dependía la Repúbli-
instancia, que en la detención de Nin jugaron ca para sobrevivir.
un papel importante policías españoles –Buri-
llo, Ortega, sus agentes– que al mismo tiempo 3. Hay otros temas más puntuales sobre los que
eran militantes comunistas y estrechos colabo- no existe acuerdo y sobre los cuales las fuen-
radores de Orlov. Su acción fue apoyada tanto tes aparecen como contradictorias. El calen-
por la prensa como por los máximos dirigentes dario sigue bailando: el día en que llegó Nin
del PCE y del PSUC, que bramaban los mis- a Alcalá de Henares o el día exacto en que
mos argumentos inventados por los soviéti- fue asesinado no se han conseguido deter-
cos contra el POUM. También en este punto minar aún. Tampoco hay acuerdo acerca de
aparece como circunstancial el hecho de que los lugares de reclusión concretos que sufrió
en el secuestro final y en el asesinato de Nin y cómo y donde recibió las torturas. Y queda
participaran o no españoles, aunque todas las por conocer el sitio exacto en que fue enterra-
evidencias hacen suponer que sí, a pesar de do. Pero todo ello –creo no equivocarme– son
que hoy por hoy no se conozcan los nombres. aspectos circunstanciales, que, es cierto que
Más graves son las complicidades políticas, y forman parte de la historia y del drama de Nin,
resulta difícil de creer –por mucho que el stali- y constituyen un elemento muy importante de
nismo hubiese creado ya una especie de Igle- la guerra civil española, pero no modifican, en
sia, con su ortodoxia, sus verdades absolutas absoluto, la tesis, ya suficientemente contras-
y sus popes irrefutables– que los dirigentes tada y verificada sobre las razones, la casu-
comunistas españoles –tanto del PCE como ística y la responsabilidad de uno de los ase-
del PSUC– creyesen en su fuero interno las sinatos más emblemáticos y al mismo tiempo
barbaridades que se estaban prodigando so- más aberrantes que se produjeron en el seno
bre unos militantes obreros y revolucionarios del movimiento obrero internacional durante el
que llevaban en la vida política y el práctica siglo XX. Las circunstancias, aunque son im-
revolucionaria, en algunos casos, casi treinta portantes, siguen siendo circunstancias y en
años. ningún caso pueden esconder ni cuestionar lo
esencial en el asesinato de Andreu Nin. Pues-
Otro sí en lo que se refiere al gobierno republi- to que, como escribió Albert Camus, el asesi-
cano. Porque hoy existe una bibliografía que nato de Nin significó un viraje en la tragedia
tiende a exculpar al gobierno, y en concreto a del siglo XX, que fue el siglo de la revolución
Negrín, de las responsabilidades sobre el ase- traicionada.
sinato de Nin y la represión contra el POUM.
Seguramente es cierto que el asesinato de Referencias bibliográficas
Nin, en particular, escapó del control del gobi- ALBA, Victor y ARDÈVOL, Marisa (1989): El pro-
erno, pero no es menos cierto que Negrín abo- ceso del POUM (junio de 1937-octubre de 1938).
nó la interpretación que le dieron Orlov y los Transcripción del sumario, juicio oral y sentencia
soviéticos. Existen los diarios y las memorias del Tribunal Especial, Barcelona: Ed. Lerna.
de Azaña y de Zugazagoitia para corroborarlo.
Y no vale afirmar, como algún autor hace, que ANDRADE, Juan: “Ofrenda y recuerdo”. Original
las necesidades de la guerra tuvieron prioridad mecanografiado, fechado en la Prisión del Esta-
sobre la investigación acerca del paradero de do, Barcelona, Noviembre 1938.

Ebre 38, Núm 4: 57-76


EBRE 38 71 2010

El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica Pelai Pagès i Blanch

Andrade, Juan: “L’assassinat d’Andrés Nin. Ses IGLESIAS, Ignacio (1938): La represión y el pro-
causes, ses auteurs”. Le Guépéou en Espagne, ceso contra el POUM, Marsella: Ediciones del
Spartacus, juin 1939. POUM.

BEEVOR, Antony (2005): La guerra civil españo- LEGUINA, Joaquín y HERNÁNDEZ, Lorenzo:
la, Barcelona: Crítica. “Andreu Nin, muerto sin sepultura”, Claves de
razón pràctica, nº 187, noviembre de 2008, pp.
BROUÉ, Pierre (1993): Staline et la Révolution. 42-46.
Le cas espagnol, París: Fayard.
PAGÈS, Pelai (2007): “El POUM durante la gue-
COURTOIS, Stéphane y PANNÉ, Jean-Louis rra civil: la obsesión del stalinismo”, en Rieger,
(1998): “La sombra del NKVD proyectada en Es- Max: Espionaje en España, Sevilla: Ediciones
paña”, en S. Courtois y otros: El libro negro del Espuela de Plata, pp. 9-50.
comunismo. Crímenes, terror y represión, Barce-
lona: Ed. Planeta/Espasa Calpa. PAGÈS, Pelai (2009): Andreu Nin. Una vida al
servei de la classe obrera, Barcelona: Ed. Laer-
ELORZA, Antonio y BIZCARRONDO, Marta tes.
(1999): Queridos camaradas. La Internacional
Comunista y España, 1919-1939, Barcelona: RADOSH, Ronald; HABECK, Mary R. y SEVOS-
Planeta. TIANOV, Grigori (eds) (2002): España traiciona-
da. Stalin y la guerra civil, Barcelona: Planeta.
GENOVÈS, Dolors (1992): Operació Nikolai.
Barcelona: TV3-Televisió de Catalunya. Poste- SÁNCHEZ, Germán (1995): “El espía que mató a
riormente, Genovès escribió Operació Nikolai: Andreu Nin”, El Mundo, 14 de mayo de 1995.
l’assassinat d’Andreu Nin, en Riquer i Permanyer,
Borja de (Dir) (1999): Història, política, societat i SÁNCHEZ MOLTÓ, M. Vicente: “Las mentiras de
cultura dels Països Catalans, vol. 9: De la gran la historia…: Nin fue asesinado en Alcalá”, Diario
esperanza a la gran ensulsiada (1930-1939), Bar- de Alcalá, 6 de junio, 13 de junio y 20 de junio
celona: Enciclopèdia Catalana. de 2000.

GRAHAM, Helen (1996): “War, Modernity and SCHAUFF, Frank (2008): La victoria frustrada. La
Reform: The Premiership of Juan Negrín 1937- Unión Soviética, la Internacional Comunista y la
1939”, en Preston, Paul y Mackenzie, Ann (eds.): Guerra Civil española, Barcelona: Debate.
The Republic Besieged. Civil War in Spain, 1936-
1939, Edinburgh: Edinburgh University Press.
VIÑAS, Ángel (2007): El escudo de la Repúbli-
GRAHAM, Helen (2002): La República española ca. El oro de España, la apuesta soviética y los
en guerra, Barcelona: Debate. hechos de mayo de 1937, Barcelona: Crítica.

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando: “Una


aproximación al tratamiento biográfico del diri-
gente comunista Jesús Hernández (1907-1971)”,
en Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra
Civil 1936-1939, núm. 3, Febrer 2008, pp. 85-
99.

Ebre 38, Núm 4: 57-76


2010 72 EBRE 38

Pelai Pagès i Blanch El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica

DANZAS MACABRAS EN TORNO A ANDREU NIN Bueno, pues el tal Juan Cobo soy yo, autor de
Juan Cobo estas líneas. Las acusaciones de J.L. y L.H. las
Periodista considero ultrajantes y difamatorias. Cosa que,
parece, lo reconoce en forma indirecta L.H. en un
A la justa causa de desenterrar e identificar los e-mail que me envió al día siguiente de la publi-
restos de los muertos, asesinados por los fran- cación del articulo. Supongo que para neutralizar
quistas sin juicio y enterrados en las cunetas de mi indignación. Reconocía: “Por mi parte [posi-
muchos parajes de España durante la Guerra blemente para desligarse de su jefe que, siendo
Civil, acaba de adherirse el ex-presidente de la además escritor, seguramente compuso el texto]
Comunidad de Madrid Joaquín Leguina. Exhorta te pido disculpas si las referencias a tu disposici-
a buscar los restos de Andreu Nin. Plantea J.L. ón no se recogen de la manera mas afortunada.
esa necesidad en su artículo Andreu Nin. Muerto Pero no tengas la menor duda que los interrogan-
sin sepultura, publicado en el nº 187 de noviem- tes relativos a tus posibles motivaciones carecen
bre de la revista Claves, que junto a él firma el de mala intención; no son más que un recurso re-
que fue su director general de transportes Loren- tórico”. O sea, como a una persona le escupieran
zo Hernández. Al leer el artículo, uno no puede en la cara y luego le pidieran que no se alterase
no hacerse la pregunta: ¿Pero es el Presidente puesto que se trataba “retórica” y frases “desafor-
de la Comunidad de Madrid durante los últimos tunadas” que carecen de “mala intención”.
años de su mandato no se esforzó en localizar
el lugar de la geografía española donde en 1937 Si fuera sólo por sus ofensas no me dedicaría a
los agentes de los servicios secretos sovieticos la poca grata tarea de escribir estas líneas pues-
asesinaron y enterraron a Nin? Lo hizo con todo to que lo que sobre mí digan esos dos señores,
el poder y las posibilidades financieras y técnicas basándose en la premisa “calumnia que algo que-
que tenia en aquel entonces. Con resultado nulo. da”, no me quita ni pizca de sueño. Las cito por
¿Por qué vuelve hoy a la carga? otra razón: porque a mi modo de ver esas sucias
insinuaciones forman parte de algún entramado
Antes de proseguir debo decir que los autores con el que hoy J.L. y L.H. parece que intentan
del artículo dedican mucha atención a un tal encubrir movimientos suyos raros (aunque puede
Juan Cobo Orts, periodista que vivía y trabajaba ser que no tan raros en aquella revuelta época de
en Moscú, donde fue llevado de niño durante la filesas y roldanes). ¿Qué ocurrió en realidad? He
Guerra Civil, sobre todo su participación en los fa- de recordar que J.L. a fines de 1992 prometió a
llidos intentos de encontrar los restos de Nin. Ob- bomba y platillo que encontraría los restos de Nin
viamente tratan de convertirlo en cabeza de turco, y los entregaría a Cataluña para darles digna se-
descargar en “este personaje de la historia”, como pultura en su tierra natal. Hizo eso tras aparecer
escriben ellos, la culpa. Para eso dan a entender en TV3 un reportaje de Maria Dolors Genovès,
que supuestamente Juan Cobo les desvió del ca- dedicado a la muerte de Nin, En él aparecía la
mino recto en que se encontraban con supuesta copia de un documento de los archivos de la KGB
desinformación que el les administro. Concreta- en la que se indicaba que los restos de Nin esta-
mente, escriben: “¿Era cierta su teoría [de Juan ban enterrados entre Alcalá de Henares y Pera-
Cobo] o era una historia prestada, oída en los cír- les de Tajuña.
culos que frecuentó durante su infancia en Moscú
y de la que pretendió sacar beneficio económico? Estando yo en ese momento en España y al co-
¿Se la inventó sin mas, suponiendo que la desa- nocer la promesa de J.L. comenté el asunto a mi
parición de Nin durante mas de cincuenta años lo colega Germán Sánchez, periodista, escritor, co-
protegía de cualquier posibilidad de verificación?” nocedor de la Guerra Civil de España y de la par-

Ebre 38, Núm 4: 57-76


EBRE 38 73 2010

El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica Pelai Pagès i Blanch

ticipación de los servicios secretos en ella. Le dije condición que puse, dada la extrema delicadeza
que se trataba de un evidente absurdo que iba a del asunto y no queriendo descubrir mi fuente,
costar muy caro a los contribuyentes de Madrid. era que mi nombre no figurara en esa historia de
Primero: porque con los mas que confusos datos ninguna manera. En ningún momento ni pensé
de la nota del archivo (“desde Alcalá de Henares en plantear nada respecto a dinero, pues me bas-
en dirección a Perales de Tajuña, a medio cami- taba con la satisfacción moral de que gracias a
no a cien metros de la carretera en el campo”) mis datos se contribuiría a aclarar un importante
ni con los recursos mas sofisticados se podrían enigma y que esto además conllevaba un notable
encontrar los restos de Nin. Segundo y más im- ahorro de dinero público.
portante: yo tenía en mi poder datos de que a Nin
lo mataron y enterraron en el kilómetro 202 de la Sánchez me comunico que J.L. daba su palabra
carretera de Albacete. de honor de que no se me mencionaría en este
asunto, palabra que ha incumplido deshonesta-
Según esos datos, la muerte de Nin ocurrió cuan- mente, descubriendo en Claves mi participación
do los agentes de la NKVD lo llevaban en coche en el asunto y, sobre todo, el nombre de mi fuen-
de Madrid a Valencia, desde donde iban a tras- te. Pero J.L me pidió además que le consiguiera
ladarlo a la URSS en barco. Planeaban montar algunos papeles en Moscú, cosa que hice dentro
en Moscú un gran proceso por su implicación de mis posibilidades indagando en los archivos
en los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona del KGB. Tuve acceso a ellos, que entonces esta-
que consideraban como una “puñalada por la es- ban más abiertos que hoy. Además para mí como
palda a la causa antifascista”. El proceso seria periodista con cierto prestigio no fue demasiado
dirigido contra el trotsquismo internacional, que difícil. Pero no logre encontrar nada realmente
Stalin consideraba como una “quinta columna” nuevo, pese a que gaste bastantes esfuerzos y
de Hitler en una inminente guerra mundial. Se- tiempo en las gestiones correspondientes, me
gún mis datos, Nin rompió los propósitos de sus pase mucho tiempo en los archivos, busque a tes-
secuestradores y empezó a forcejear con ellos en tigos (tras larga búsqueda encontré a la viuda del
el automóvil, y alguno de ellos apretó el gatillo chofer Víctor, pero no tenía nada que decirme).
en el kilómetro 202. Para hacer desaparecer el Pero, repito: en ningún momento planteé ante J.L.
cadáver, lo enterraron en la cuneta. A propósito, ninguna cuestión pecuniaria. Eso lo reconocen in-
esa versión dos años mas tarde fue confirmada directamente los autores del articulo de Claves,
por otra fuente solvente. cuando escriben: “Las gestiones y las que se
preveía hacer en Moscú plantearon la necesidad
Le dije a Sánchez que estaba seguro: la nota del de una compensación económica para Sánchez
archivo de la KGB, aparecida en TV3 y escrita en y Cobo…”. Más que claro: la cuestión del dinero
una cárcel de Moscú por Víctor, el chofer de uno la plantearon no nosotros, sino ellos, J.L. y L.H.
de los jefes de la NKVD en España, era falsa. ¿Por qué? Solo ellos pueden responder a esa
Pretendía ocultar para siempre el lugar verdadero pregunta. Y sobre mucho otro dinero que se mo-
del asesinato de Nin, que levantó un gran revuelo vió para la búsqueda de los restos de Nin.
en España, siendo incluso uno de los detonan-
tes de la caída del Gobierno Largo Caballero. Cuando vine a Madrid de nuevo en octubre de
Sánchez compartió mi opinión de que la oferta 1993, pagándome el avión y estancia en el hotel,
que hizo Leguina a los catalanes de encontrar los J.L. me invitó a un restaurante, me trato como un
restos era absurda. Me preguntó si tenía algún in- gran amigo, me dio las gracias por mis gestiones.
conveniente en comunicar mis argumentos direc- Me pareció todo un caballero español en el que
tamente a J.L. Le respondí que ninguno. La única uno puede confiar. Fue entonces, cuando ingenu-

Ebre 38, Núm 4: 57-76


2010 74 EBRE 38

Pelai Pagès i Blanch El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica

amente o, mejor dicho, por estupidez, comuniqué malmente en tales casos, anunciando que en
muy confidencialmente al tándem J.L.-L.H. que base a información recibida recientemente, el
mi fuente no era otra que mi padre. asunto Nin había dado un nuevo giro. Desde lue-
go, tenía bastantes razones para decir eso. Pero
Nombrado por el Gobierno de la Republica poco por algo no lo hizo.
después del levantamiento de Franco uno de los
jefes de la policía secreta en Valencia, que cola- Al releer atentamente el artículo de Claves uno
boró estrechamente con los asesores soviéticos no puede librarse de la sensación de que sus
de seguridad. Lo hizo de forma idealista, siendo autores tratan de refutar acusaciones que yo no
convencido comunista, autentico enamorado de conozco. Parece como si alguien les estuviera pi-
la URSS país que apreciaba profundamente. Tra- diendo cuentas, exigiéndoles que, por fin, hagan
bajó, en particular con Alexandr Orlov (Shved), públicos los resultados que obtuvieron durante su
Naum Eitingon (Kotov) y Yosif Grigulevich (Yu- búsqueda de los restos de Nin. Eso lo confirman
zik), todos hoy personajes famosos en la historia otras líneas del mensaje electrónico que me en-
universal de los servicios de espionaje. Ya vivi- vió en noviembre L. H. que he citado ya: “Tenía-
endo en el exilio en Moscú, en 1940, mi padre se mos que hacer publico lo que habíamos hecho
desvinculó de los servicios especiales soviéticos y alcanzado a saber. Era obligado hacerlo. Y se
y trabajó hasta el fin de sus días de mecánico, nos demandaba.”
aunque conservó la amistad, trabada en España
en tal inolvidables circunstancias, con algunos de La única alusión a estas demandas a las que se
los camaradas soviéticos. Según tengo enten- refieren los autores del artículo en Claves es, se-
dido, alguien de ellos les contó lo sucedido con gún se desprende de su mismo texto, el libro de
Nin. Pero él no presenció directamente su muerte José Maria Zavala En busca de Andreu Nin que
–en caso contrario, estoy seguro, me lo habría se publicó en 1995. En él habla de “toneladas de
dicho–. Recuerdo que hablaba de Nin como per- tierra removidas” infructuosamente en busca de
sona con respeto, dijo que, pese a su fragilidad los restos del líder del POUM (por orden del Pre-
física “se porto como un hombre con agallas”. Me sidente de la Comunidad de Madrid). J.L. y L.H.
dio incluso a entender quien fue el que dio el tiro insisten machaconamente en que no hubo tales
mortal, persona que yo conocía bien, pero que no obras, ya que eso debería costar mucho a los
me siento con derecho a nombrarla, porque no contribuyentes. Vuelven y vuelven a repetir que
tengo pruebas definitivas. se limitaron a realizar infinidad de investigacio-
nes sobre el asunto. Dicho de otro modo, que se
J.L. me agradeció mi confianza, asegurándome “movieron toneladas de informes” (con ello, esta
que guardaría el secreto. Mandó a L.H. y le or- claro, también mucho dinero). ¿Cuándo y cómo
denó entregarme una compensación económica se pagó? Pienso, que eso es mucho más fácil de
al día siguiente sin citar la suma. Acepté la pro- averiguar, si a alguien realmente le interesa, que
puesta pues consideré ese dinero como indemni- el lugar donde yacen los restos de Nin.
zación honradamente ganada por mi labor y por
mis gastos. L.H. no apareció ni al día siguiente Lo que yo si puedo aportar para esclarecer los
ni en las próximas semanas. Como no podía es- hechos es en qué forma se me utilizó a mí despu-
perar en Madrid pagándome el hotel, me fui con és en la búsqueda de los restos de Nin y como se
mi familia a Valencia, donde estaba mi madre me entregó la dichosa compensación económi-
enferma. Recuerdo que me pareció raro que el ca. J.L. y L.H. escriben en Claves que aparte de
Presidente de la Comunidad de Madrid no diera muchísimos trabajos de estudio, de amplia docu-
ningún comunicado público, como se hace nor- mentación cartográfica de la época, de múltiples

Ebre 38, Núm 4: 57-76


EBRE 38 75 2010

El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica Pelai Pagès i Blanch

y complicadas inspecciones del terreno que se donde paramos. Salió de su coche, en el que
hicieron entre Alcalá de Henares y Perales de Ta- quedaron Sánchez y Fernández, se plantó al
juña, de entrevistas con lugareños de edad, etc. lado del mío y comenzó a explicarme con voz
se realizaron “trabajos cartográficos, gestiones atragantada lo difícil que le había sido arreglar
con funcionarios del ayuntamiento de La Roda el problema del dinero, porque sólo se podía
(Albacete) para tomar contacto con personas que entregar en metálico y no con un cheque. Yo
por su situación en 1937 hubieran llegado a saber ya estaba hasta la coronilla de ese esperpento.
u oír algo… hasta que se ubicó sobre el actual Le recordé que no fui yo quien planteó lo de la
trazado el punto kilométrico al que se refería el fa- compensación, sino J.L. Se puso más nervioso
miliar de Cobo en la carretera Madrid-Albacete”. aún. Pensando que en España quizás para tales
Para eso, afirman, al lugar se envió una expedici- casos existía alguna tradición nacional o norma
ón que “se componía de Germán Sánchez, Juan no escrita desconocida por mí, llegué a pregun-
Cobo Orts, José Fernández Sánchez y Lorenzo tarle a bocajarro, si lo que pasaba es que quería
Hernández”. De aquella “expedición” Sánchez, que le entregase parte del dinero para algún fin
Fernández, mi mujer Liudmila Sinianskaia, que benéfico o algo así. Pareció asustarse, dijo que
me acompañó en aquel inolvidable viaje. no, que de ninguna manera, que el dinero era
mío y bien ganado. Sin embargo me advirtió en
Un día de noviembre de 1993 L.H. me llamó por tono grave que tendría que firmar un recibo. Le
teléfono a Valencia para decirme que me invitaba contesté que para mí no había problema puesto
a Albacete con el fin de hacer un reconocimiento que lo había ganado honestamente cumpliendo
del terreno en el kilómetro 202 y al mismo tiem- un encargo del presidente de la Comunidad de
po entregarme lo que se me debía. Llegó acom- Madrid, aunque preferiría recibirlo en mi cuenta
pañado por Sánchez y Fernández. Se presentó bancaria, como Dios y Hacienda mandan. Pero
también un funcionario del ayuntamiento de eso era problema de L.H. ya que yo no tenía ni la
Roda. Estuvimos un par de horas dando pasos nacionalidad española ni residía en España. Fir-
y midiendo distancias, mirando un croquis del mé un papel en el capó del coche casi en plena
terreno e intentando localizar donde podía estar oscuridad sin poder saber con absoluta claridad
el antiguo kilómetro 202. Tras este paseo cam- lo que estaba escrito y del cual no me dio copia.
pestre visitamos una casa donde hablamos con Sánchez y Fernández, sentados en el coche de
un anciano. Sobre el tema no tenía ni la menor Hernández, miraban pasmados lo que pasaba y
idea. Cayó la tarde y para terminar ese trabajo recuerdan muy bien aquella escena.
L.H. nos invitó a una suculenta cena en un res-
taurante que pago él (supongo que no sería de En el sobre encontré una suma apreciable para
su bolsillo, pero, como otras cosas, eso es sólo una persona común y corriente como me consi-
una corazonada que no puedo confirmar). Al an- dero yo. No la menciono porque tampoco no sé
fitrión se le veía cada vez más nervioso, como por que razón será lo han hecho J.L. y L.H y es-
si le hubiera entrado fiebre. Ya había caído la pero que lo digan para comparar las cifras. Pero
noche. Por fin dije que nos marchábamos, ya desde luego no era lo que se paga generalmente
que en Valencia nos esperaba mi madre, y nos por información de tal envergadura que evitaba
levantamos de la mesa. Entonces L.H. me dijo un despilfarro del erario público.
que le siguiera en mi coche hacia una próxima
rotonda. Pero al salir del restaurante arrancó su Insisten los autores del artículo de Claves en
coche y desapareció. Estuvimos esperando bas- que para localizar los restos de Nin “durante todo
tante tiempo, hasta que el hombre de Leguina un año se barajaron infinidad de documentos y
apareció de nuevo y nos guió hasta la rotonda, mapas, se acudió a fuentes de información alter-

Ebre 38, Núm 4: 57-76


2010 76 EBRE 38

Pelai Pagès i Blanch El asesinato de Andreu Nin, más datos para la polémica

nativa, se volvió a Moscú y sobre los pasos de


Orlov”. No me puedo creer que no se inventaron
ese viaje obviamente inútil a Moscú. Lo de Orlov
suena a chiste: había muerto 20 años antes y
¿qué pasos del difunto superespía podían seguir
J.L. y L.H.? En otro lugar del articulo los autores
reconocen: “Los resultados del prolijo trabajo que
se llevo en 1993 nunca se hicieron públicos, a
la espera de las pruebas definitivas que permi-
tieran, de una vez por todas, situar los restos de
Andreu Nin en la realidad y no en la hipótesis”.
Dicho en otras palabras, la hipótesis de Juan
Cobo no era creíble ni digna de tenerse en cu-
enta. Pero si, como afirman, esperaban pruebas
concluyentes que yo no les ofrecí, podrían haber
seguido con sus estrafalarias pesquisas hasta el
día de hoy. Pese a que no podían ignorar que se
trataba de una tarea casi imposible. Es cierto que
incluso hoy día en España se encuentran restos
de miles de victimas del franquismo, asesinadas
en la misma época. Pero siempre en lugares muy
puntuales, con un radio de pocos metros, lugares
que los parientes o vecinos de los muertos han
conservado en la memoria. Este no me parece
el caso de Nin.

Lo que sí intuyo es que J.L. y L.H. estaban hinc-


hando la lista de sus “prolijos trabajos”, fabricando
informes y más informes. ¿Y si todos esos traba-
jos se hicieron y se pagaron del mismo modo que
en Roda? Pienso que esos datos son más fáciles
de averiguar que encontrar los restos de Nin.

A modo de conclusión. Los autores del artículo ti-


enen la desfachatez de recomendar a Juan Cobo
que “se decida a confesar ahora todo lo que dice
saber”. No son nadie para darme tales consejos
–lo que yo sé, no es cosa suya–. A ellos, gracias
a mi ingenuidad de entonces, les dije exactamen-
te todo lo que necesitaban para que pusieran fin
a su dudoso “prolijo trabajo”. No lo hicieron por
razones que ellos sabrán. Yo no tengo nada que
ocultar. Que confiesen ellos.

Valencia, 1 de diciembre de 2008

Ebre 38, Núm 4: 57-76


EBRE 38 79 2010

“QUE ESTO SE ACABE, PERO SIEMPRE CON LA VICTORIA NUESTRA”,


Cartes d’un jove soldat al seu pare (1938)

Ramon Arnabat Mata


Departament d’Història i Història de l’Art
Facultat de Lletres
Universitat Rovira i Virgili
Avinguda Catalunya, 35. 43002
ramon.arnabat@urv.cat

Enviat: 12/06/2009
Acceptat: 09/01/2010

Resum
L’article analitza com va viure la guerra un soldat republicà voluntari pertanyent a les JSUC, Carlos Viaña Díaz, a través de la
correspondència que va mantenir amb els seus pares que s’estaven a Catalunya. La correspondència transmet un sentiment
contradictori, per una banda el desig de que l’exèrcit república guanyi la guerra i esclafi els feixistes, però per l’altra el desig
de restar lluny dels perills del front i, per tant, de servir a l’exèrcit republicà des de la reraguarda. Però el desig més present en
aquesta correspondència és el de retrobar-se amb la família, pares i germans, i restablir la vida normal. 

Paraules clau: Guerra Civil, Carlos Viaña Díaz, JSUC, soldat, exèrcit republicà,  correspondència, front, rereguarda, vida
quotidiana.

Abstract
The article analyzes how a voluntary republican soldier belonging to the JSUC, Carlos Viaña Díaz, through the correspondence
that he sustained with his parents who were in Catalonia. The correspondence shows a contradictory feeling, on the one hand,
the desire that the republic army wins the war and crushes the fascists and on the other one the desire to stay far away from
the dangers of the front and, therefore, to serve to the republican army from the rearguard. But the most present desire in this
correspondence is the one of meeting himself with the family, parents and brothers and reestablishing a normal life.

Keywords: Spanish Civil War, Carlos Viaña Díaz, JSUC, soldier, republican army, correspondence, front, rearguard, everyday life.

Ebre 38, Núm 4: 79-103 ISSN 1696-2672


2010 80 EBRE 38

Ramon Arnabat Mata  “Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra”

Ja fa alguns anys, l’any 1992, quan quasi ningú El nostre protagonista es deia Carlos Viaña Díaz,
parlava dels Papers de Salamanca, vaig fer una havia nascut el 14 maig de 1918 a Ceuta i, un
estada en aquesta ciutat cercant informació sobre cop arribat a Barcelona, la tardor de 1936 es
la Guerra Civil al Penedès en el llavors denominat matriculà a l’Institut Jaume Balmes de Barcelona
Archivo Histórico Nacional Sección Guerra Civil (expedient 1.829) per tal de cursar el sisè curs de
de Salamanca. Entre la documentació que vaig Batxillerat (segona ensenyança) seguint el Pla de
remenar, ja que la majoria estava i està poc clas- 1903. Durant el curs 1936-1937 va cursar el 6è
sificada, vaig trobar un plec d’una cinquantena de curs oficial, amb les assignatures d’Ètica i rudi-
cartes enviades per jove soldat a la seva família. ments de Dret, Història Natural, Agricultura i Tèc-
Es tracta de les cartes rebudes per Carlos Viaña nica i Química General. El juliol de 1937 ja tenia
Jerceño del seu fill soldat Carlos Viaña Díaz, de el títol de Batxiller. Carlos Viaña formava part del
la seva dona Teresa Díaz i dels dos fills petits, Grup d’Estudiants Marxistes (afiliat número 106)
Ricardo i Enrique, que s’estan a Olot, i d’un nebot que estava adherit a les Joventuts Socialistes
seu, Emilio Viaña, que també està mobilitzat. De- Unificades de Catalunya. Carlos fou mobilitzat a
gut al seu interès en vaig demanar còpia i les vaig començaments de 1938.
guardar, fins que tingués l’oportunitat de treballar-
les i presentar-les públicament, la qual cosa faig La seva mare Teresa i els seus dos germans pe-
ara mitjançant aquest article. tits, Ricardo i Enrique, junt a d’altres familiars es
traslladaren a Olotel mes de març de 1938 da-
vant la intensificació dels bombardeigs de l’avi-
La família Viaña-Díaz Delgado
ació franquista sobre la capital catalana des de
La família Viaña-Díaz Delgado estava formada
començaments d’any i, especialment, els que re-
pels pares i tres fills i estava refugiada a Barce-
alitzà l’aviació italiana entre el 16 i el 18 de març
lona des del mes de setembre de 1936, tot i que
que causaren més d’un miler de víctimes2. Enri-
no sabem de quin lloc procedien1. El pare es deia
que, que tenia llavors 14 anys, estudiava segon
Carlos Viaña Jerceño, tenia 51 anys a l’inici de la
de batxillerat i era afeccionat a la col·lecció de
guerra, era natural de Reinosa (Cantàbria) i es
segells i sovint demanava al seu pare que s’es-
dedicava al comerç, tot i que des de la seva ar- tava a Barcelona que li fes intercanvis i compres
ribada a Catalunya treballa a la Intervenció de la en una casa de segells que hi havia al costat de
Generalitat de Catalunya. La mare es deia Teresa La Vanguardia, al carrer Pelai de Barcelona: “Si
Díaz Delgado, i els fills: Carlos de 18 anys, Ricar- haces el favor de comprarme dos o tres colec-
do de 14 i Enrique de 12, l’any 1936. Tot i que el ciones de sellos de Inglaterra y tres países que
primer domicili de la família, un cop arribats a Bar- a ti te parezca. Te lo digo si puedes hacerlo bue-
celona, fou al carrer Muntaner número 36, a partir namente, si no nada. [...] P. D. Los sellos que no
de l’1 d’octubre de 1937 es traslladaren al car- sean de España”. Ricardo, que llavors tenia 16
rer Lluís Pellicer (després Padilla), número 196, anys, estudiava Batxillerat, feia assignatures de
segon-tercera, pis pel qual pagaven un lloguer de quart i de cinquè: “Yo me examino los días diez
540 pessetes a l’any. La família d’un germà del y once de nueve asignaturas que tengo entre las
pare, Ricardo Viaña Jerceño, vivien a Madrid.

1  A finals de 1936 s’estima que a Catalunya hi havia uns 2  VILLARROYA; J. (1981): Els bombardeigs de Barcelona
300.000 refugiats procedents de Guipúscoa, Extremadura i durant la Guerra Civil (1936-1939), Barcelona: PAM. El primer
Madrid. Xifra que s’incrementaria l’any 1937 amb les caigudes bombardeig de la ciutat havia estat el 13 de febrer de 1937
de Màlaga, Bilbao i Astúries, arribant als 700.000 la primavera mitjançant el creuer italià Eugenio di Savoia, i a partir d’aques-
de 1938. Pels refugiats a Catalunya durant la guerra civil ve- ta data la ciutat, i d’altres ciutats catalanes, patirà nombrosos
geu SERRALLONGA, J. (2004): Refugiats i desplaçats dins la bombardeigs provocats per l’aviació i la marina franquista i
Catalunya en guerra, 1936-1939, Barcelona, Base. italiana.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


EBRE 38 81 2010

“Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra” Ramon Arnabat Mata

de cuarto y las de quinto, estoy casi seguro de


siete y de las otras dos estoy más flojo, pero así
todos los días las apretaré”, li deia en una carta
al seu pare a començaments d’abril de 1938. La
preocupació dels pares perquè els seus fills po-
guessin seguir amb els estudis era molt gran, i
el compromís del fills per aprovar també, així el
més petit, Enrique, li deia al seu pare “estoy casi
seguro que aprobaré todas [las asignaturas] pues
los exámenes son de conjunto.” La preocupació
estava en aconseguir les matrícules gratuïtes,
però la mare, Teresa, no n’estava segura: “Mamá
cree que solo nos concederán una sola matrícula
gratuita, pues sorprendimos una conversación un
poco graciosa. Estábamos arreglando las cosas
de las matrículas en el Instituto cuando llegó el
[professor] de Gramática que es el Secretario y
dijo al de Francés que es el Director: estos Díaz-
Delgado tendrán que pagarse la matrícula. Pero
hombre, que están aquí (respondió el director)”3.

archivo de salamanca
Figura 1. Fitxa escolar de Carlos Viaña com a estudiant de La vida quotidiana a la reraguarda catalana
6è curs de Batxillerat a l’Institut Balmes de Barcelona. 1936- La correspondència entre la mare i els germans
1937. de Carlos amb el seu pare ens permet de conèixer
quina era la situació que es vivia a la reraguarda
a partir de la primavera de 1938. Per exemple
el malestar que va causar la mobilització de les
quintes de 1929 i 1940 (20 de febrer de 1938)
i, sobretot, les de 1927, 1928 i 1941 (12 d’abril
de 1938) que va comportar la mobilització d’un
cosí seu que vivia Madrid, “otro más!”4. O l’alegria
que comportà pels dos germans de Carlos que
s’estaven a Olot el fet que el seu pare els enviés
dues raquetes de tenis a finals de maig de 1938,
així Ricardo li deia: “No sabes la alegría que he
tenido al ver las raquetas y lo que nos han gus-
tado, pues a ver si así me desarrollo, y ya hemos

3  Cartes d’Enrique i Ricardo al seu pare, datades a Olot el


28 de maig de 1938.
4  Es tractava d’Emilio Viaña, cosí de Carlos, i mobilitzat amb
la lleva de 1941. A finals de 1937 ja s’havien mobilitzat tots els
homes d’entre 19 i 26 anys. Després, el 28 de maig es mobi-
archivo de salamanca litzà les quintes de 1925 i 1926, després les de 1923 i 1924,
Figura 2. Fitxa d’afiliació de Carlos Viaña al Grup d’Estudiants i més tard les de 1919 i 1911, de manera que es mobilitzaren
Marxistes (JSUC). Setembre de 1936. tots els homes entre els 17 i els 40 anys.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


2010 82 EBRE 38

Ramon Arnabat Mata  “Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra”

jugado en los alrededores”; i Enrique: “Ensegui- Dos mesos més tard, a finals de maig, Teresa
da, aunque hacía un día nublado, nos fuimos con insistia que “seguimos pésimamente de comida”,
mamá y las nenas, hacía una carretera, que no i el seu fill Ricardo ho confirmava dient que “es-
era muy buena para jugar al tenis, pero aun así y tamos con bastante menos comida, pues desde
todo nos divertimos mucho pues mamá jugó con que pusieron la tasa escasea mucho más”9. Però
nosotros. Hoy nos hemos ido Ricardo, Willy y yo els problemes no venien tan sols per la manca
a la fuente de San Roque y jugamos mejor que de queviures, sinó també de l’escassetat de
en la carretera en que fuimos ayer”5. combustible, especialment de carbó: “Hace tres
semanas que no dan carbón”, la qual cosa feia
Sens dubte, però, la part més important d’aques- imprescindible aconseguir un fogó elèctric que
tes cartes és la que fa referència a la viva quotidi- costaven entre 150 i 200 pessetes10.
ana a la reraguarda i, específicament, a les dificul-
tats d’aconseguir menjar a Olot6, on la mare havia Sens dubte, el fet de ser forasters encara dificul-
de procurar l’alimentació d’un total de sis perso- tava més les possibilitats d’aconseguir aliments
nes: “El pan no lo hemos recibido todavía [...] De regularment, ja que calia tenir el carnet de la co-
comidas mal, mal, mal. Sigue esto en el mismo operativa que era l’encarregada de distribuir-los i
plan que en los días que estuviste, y hoy me trae racionar-los. La qual cosa, malgrat les gestions del
la chica la ‘agradable’ noticia de la leche también pare que, recordem-ho treballava per la Generali-
será en lo sucesivo con carnet de manera que si tat de Catalunya, era força difícil: “Ayer tarde reci-
no logramos tener carnet, en cuanto se examinen bí tu carta con los certificados. Ahora mismo iré a
los niños, que será en los primeros días del mes llevarlos y a esperar el resultado. No tengo mucha
próximo, tendríamos que regresar a nuestra casa. confianza porque son muchísimas las peticiones,
Me es imposible sostenernos aquí sin carnet, has- en fin ya veremos”11. Per això, en cartes posteri-
ta ahora lo he podido ir sorteando pero ya es im- ors, Teresa insistirà al seu marit que calia fer-se
posible, para no poder tener más que lo que man- socis de la cooperativa: “Habrá que ver también si
da Rafael, para eso estamos en casa que poco queremos continuar aquí el modo que nos hagan
o mucho, algo se coge con el racionamiento”7. socios de la cooperativa, pues es de todo punto
Teresa manifestava al seu marit de trobar-se ma- imposible continuar sin carnet ni cooperativas.”
lament, pachucha, “porque anteayer tuve que ir a En la mateixa carta, Teresa demanava al seu ma-
payés y tirarme al cuerpo unos cuantos kilómetros rit que li portés de Barcelona acetona: “Haz lo que
y eso si que no puedo hacerlo, pero no tuve más puedas por traerme acetona”12. L’alternativa era
remedio porque no tenía en casa nada con que anar a pagès, és a dir per les masies del voltant
dar de comer a seis personas”8. de la ciutat, i comprar ous, llet, carn, llegums, etc.,
però, com assenyalava Ricardo: “Tenemos que
5  Carta d’Enrique al seu pare, datada a Olot el 28 de maig hacer frecuentes viajes a las casas de los paye-
de 1938.
ses, y así todo los muy sinvergüenzas no quieren
6  Pels anys de la guerra civil a Olot vegeu, especialment per
aquest tema, CLAVIJO, J. (1997): La població refugiada a Olot vender nada”13. Mig any més tard, el novembre de
durant la Guerra Civil, 1936-1939: estudi i fonts documentals, 1938, sembla que la situació havia millorat una
Olot, Bassegoda; també, PUJÏULA, J. (2000), La Guerra Civil
a Olot: 1936-1939: recull d’article, Olot, Fundació Pere Simón;
PLANAGUMÀ, A., (2000): La Guerra Civil a Olot: memòries 9  Cartes de Ricardo i Teresa al seu marit, datada a Olot el 28
des de l’exili, Olot, Ajuntament. de maig de 1938.
7  Carta de Teresa al seu marit, datada a Olot el 26 de març 10  Carta citada de 26 de març de 1938.
de 1938. 11  Carta citada de 26 de març de 1938.
8  Carta de la mare de Carlos Viaña, Teresa Díaz, des d’Olot, 12  Carta de Teresa al seu marit, datada a Olot el 28 de maig
al seu marit Carlos Viaña Jerceño que s’estava a Barcelona, de 1938.
amb data de 26 de març de 1938. 13  Cartes citada de 28 de maig de 1938

Ebre 38, Núm 4: 79-103


EBRE 38 83 2010

“Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra” Ramon Arnabat Mata

mica, i Teresa reclamava la presència del seu ma- Un altre element comú en aquesta correspondèn-
rit a Olot: “Te vienes a pasar aquí quince o veinte cia són les notícies sobre la situació del fill soldat,
días a reponerte física y moralmente, otra vez ten- Carlos, i la preocupació quan no hi havien: “No
go más leche y Rafael nos ha mandado un buen he vuelto a tener carta de nuestro soldadito”. Tot
envío de manera que podríamos cuidarte bien”, i que aquest, almenys els primers mesos intenta-
i afegia que el seu fill Ricardo es trobava “muy va despreocupar a la seva família sobre la seva
bien, otra vez contento, como antes”14. situació: “Parece que nuestro soldadito está muy
contento, claro es que el alma mía tiene la virtud
Una altra preocupació era la relacionada amb el de no quejarse para no darnos más que sufrir”16.
vestit, així en una carta de la mare al pare de Car- La dificultat en les comunicacions feia exasperar
los, l’informava de com s’espavilaven en aquest al soldat i a la seva família, així la seva mare Te-
afer de cara a l’hivern: “Ya terminó el zapatero uno resa escriurà al seu pare: “De nuestro soldadito
de los pares de botas [que] se quedan para Enri- tuve una postal, dice que está intranquilo porque
que porque a Ricardin le están tan justas que den- lleva muchos días sin noticias nuestras, y que
tro de un par de meses ya le estarían pequeñas, recibió el paquete que le mandaste con papel,
son muy fuertes y buenas a propósito para el día plumas, etc”17.
que hace hoy que llueve que se las pela. Por el
arreglo del traje y pantalón de Ricardito me ha En aquesta correspondència també hi ha comen-
llevado el sastre 125 pesetas! ¿Qué te parece?, taris sobre la política del país o internacional.
y además como viste no está muy bien hecho, Així en una carta de mitjan mes de desembre
por limpiarlo 27 pesetas. Total 132 pesetas ese de 1938, quan l’exèrcit franquista ha guanyat la
arreglito. De todas modos creo que hemos hecho batalla de l’Ebre i inicia l’ofensiva sobre Catalu-
bien, pues si les hacemos un traje y un pantalón nya, Teresa comenta al seu home, les ganes de
que lo necesitaba nos hubiera costado cerca de Franco d’exterminar als seus enemics: “Otra vez
las mil pesetas. He lavado el pijama y apenas ha nos tienen esa gentuza el alma en un hilo, según
encogido, de manera que cuando me compres el leo quiere Franco comernos de una vez. ¿Podrá?
otro lo haces del mismo número, lo buscas que No lo creo.” Un optimisme que no s’adeia amb la
sea la chaqueta un poco más grande si la hay, realitat catalana, ja que a l’altra banda del país,
que es frecuente que aún siendo de la misma talla Franco havia començat a ocupar el territori ca-
unas prendas salgan un poco más grandes o chi- talà, mentre l’exèrcit republicà s’anava retirant.
cas pues temo que la talla siguiente sea pantalón Com tampoc s’adeien a la realitat les esperan-
muy grande pues este ya me está un poco grande, ces dipositades en els països democràtics euro-
no sabes que calentita y a gusto duermo. Con la peus que es desprèn d’aquest text: “Esa visita de
cama bien limpia como tengo, un pijama calentito Chamberlain [primer ministre britànic] a Roma
y mi perfume me meto en la cama y me siento una que nos traerá? Pero la reacción internacional a
princesa. He dado las medias a Wiulin uno de los favor nuestro es clara y patente. ¿Verdad? Nos
pares de medias como tú me indicaste para que harán sufrir y padecer de todo pero no nos hun-
se arregle un poco hasta que puedas encontrar al- dirán”. En la mateixa carta valora molt positiva-
guno más. Me ha costado trabajo desprenderme ment la decisió del govern de liberalitzar el culte
de él, pero... ella lo necesitaba más que yo”15. religiós: “Ayer he tenido una gran alegría honda y
grande de verdad al leer la creación del comisari-

14  Carta de Teresa al seu marit, datada a Olot el 14 de no-


vembre de 1938. 16  Carta citada de 26 de març de 1938.
15  Carta de Teresa al seu marit, amb data d’11 de desembre 17  Carta de Teresa al seu marit, datada a Olot l’11 de no-
de 1938. vembre de 1938.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


2010 84 EBRE 38

Ramon Arnabat Mata  “Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra”

ado del culto para restablecerlo en España. Tenía varios días que no tenías carta. Yo tuya tampoco
la amargura de pertenecer a la España en donde he vuelto a tener desde la que me mandaste por
se negaba el libre ejercicio de la religión. Estoy mediación del chico de transmisiones, y supon-
muy contenta. ¡Viva Azaña! ¡Viva Negrín! Encar- go que será por culpa del correo, pues de mamá
nación del régimen que yo quiero para mi patria. tampoco tengo desde el día 29 del pasado”20.
Me siento hoy mas republicana que nunca, me Per Carlos, i pensem que per tots aquests joves
comería a Franco si lo tuviera delante. [...] He soldats, rebre cartes de la família era un al·licient
vuelto a encontrar la república del 14 de Abril”18. per no defallir, per això trobarem que les cartes de
Carlos acostumen a acabar amb el prec que els
Els primers mesos de soldat (Sitges-València, seus familiars l’escriguin: “Escríbeme enseguida
octubre, 1937 - abril, 1938) y no dejes de decirme que es lo que pasa que
Carlos Viaña Díaz havia estat mobilitzat a Bar- no tengo noticias de mamá”21. També s’escrivia
celona el mes d’octubre de 1937 (amb la lleva amb el seu cosí madrileny, Emilio Viaña que havia
de 1939), i després d’un breu període d’instrucció estat mobilitzat el mes de febrer de 1938 amb la
en el Centre d’Instrucció i Reclutament Militar de lleva de 1940 i s’estava amb la 108 Brigada, 431
Sitges va ser destinat a la 49 Divisió i 69 Brigada, batalló, 3a companyia, i en el front de batalla; i
del cos d’infanteria que s’estava a València, tot i amb les pares d’aquest, els oncles madrilenys.
que la representació de la Brigada i la Divisió era
a Madrid)19. Fou nomenat Instructor pre-militar. La primera carta que tenim del jove soldat de 19
Tan sols passà el mes de febrer a la seva Briga- anys Carlos Viaña, és de 9 d’abril de 1938 i està
da, ja que els mesos de març i abril el passà per escrita des de València, la seva primera destina-
diversos hospitals de València per tal de realitzar ció. En aquesta primera carta posa en evidència
proves per avaluar els seus problemes d’oïda i les dificultats per poder treure 250 pessetes que
de vista. l’hi havia enviat el seu pare mitjançant el Banc
de València: “Me pusieron muchas dificultades
Carlos escrivia al seu pare a Barcelona, i a la seva para cobrar y me exigían que alguien que tuviese
mare a Olot cada dos dies, i trametia les seves cuenta corriente en el banco me reconociese la
cartes per correu normal i per mitjà d’un company firma, y por fin un tal Cebrián que supongo debe
seu que treballava a transmissions. Les cartes tri-
ser del Comité del Banco, alguien así, me puso
gaven molt d’arribar al seu destí, tant en un sentit,
el conforme”22. Carlos procura assegurar que els
com en l’altre: “Querido papá, por conducto del
paquets que li tramet la seva mare amb “unos
chico de transmisiones te mando esta carta, por si
botes de leche condensada, y unas latas de
acaso no has tenido todavía carta mía. No he deja-
sardinas”, li arribin. Com a contrapartida, Carlos
do de escribirte ni un solo día, y anteayer te escri-
envia al seu pare els paquets de tabac que els hi
bí una carta con sello urgente, en vista que hacía
subministren a l’exèrcit i que ell no consumeix:
18  Carta d’11 de desembre de 1938. Recordem que el go-
“Cuatro paquetes de tabaco, 2 de 0,50 y otros
vern republicà havia decretat el tancament de les institucions dos de tabaco francés, que es todo lo que me
religioses el 10 d’agost de 1936, i que havia autoritzat la rea- han dado; todo el que me vayan dando lo guar-
lització d’actes religiosos privats el 7 d’agost de 1937, i 8 de
desembre institueix el Comissariat General de Cultes. Juan
Negrín havia estat nomenat president del govern el 17 de 20  Carta de Carlos al seu pare, datada a València l’11 d’abril
maig de 1937, després dels fets de maig que comportaren la de 1938.
caiguda del govern de Largo Caballero. 21  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 14
19  El govern de la república que s’havia instal·lat a València d’abril de 1938.
el 6 de novembre de 1936, passa a Barcelona l’1 de novem- 22  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 9 d’abril
bre de 1937, i el dia 6 ho fan les Corts. de 1938.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


EBRE 38 85 2010

“Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra” Ramon Arnabat Mata

archivo de salamanca
Figura 3. Carta de la mare (Olot) al pare (Barcelona) de Carlos Viaña. Març de 1938.

daré para mandártelo”23. Una setmana més tard, de cobrar el mes d’abril a València, i el de març
escriu: “Creo que el Sábado dan tabaco, en cu- a Madrid quan li destinessin, perquè allà tenia
anto me den te lo mandaré, creo que lo que dan la representació la Brigada i la Divisió, i afegia
es un paquete de 4,23 pesetas, me levantaré a que l’hi enviaria els diners al seu pare: “Te giraré
les 6 ½ para poder hacer dos ‘colas’ y mirar si a ti el dinero para que tu lo guardes para que
puedo coger dos paquetes”24. La paga era una cuando acabe la guerra emplearlo como mejor
altra de les preocupacions de Carlos, ja que al os parezca”26.
estar fora de la Brigada, havia de cobrar per mit-
jà de la secció de Transeünts, i “en Transeúntes Carlos cercava un informe mèdic per tal de ser
me dicen siempre que vuelva a los 5 o 6 días destinat als serveis auxiliars al·legant problemes
y es natural pues esto de reclamación de habe- d’oïda, però la cosa no li va sortir bé: “Me han
res tarda mucho”, de fet, era mitjan més d’abril dado la alta de los oídos y no me pueden hacer
i encara li devien el mesos de febrer i març25. A (ellos dicen) la propuesta para servicios auxilia-
finals d’abril escrivia al seu pare dient-li que no res, y bajé a hablar con el Coronel Director de
es preocupés pels diners, ja que estava segur Sanidad de Levante, y me dijo lo mismo que el
médico”. No deixà, però, d’intentar-ho: “De ma-
nera que en cuanto se haga el reconocimiento
23  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 9 d’abril de la vista, me presentaré a reconocimiento en
de 1938.
transeúntes, o sea que como según me ha dicho
24  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 14
d’abril de 1938.
25  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 15 26  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 30
d’abril de 1938. d’abril de 1938

Ebre 38, Núm 4: 79-103


2010 86 EBRE 38

Ramon Arnabat Mata  “Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra”

fallava la revisió de la vista i el donaven com a


útil, “me tendría que ir al cuartel a dormir y todo
y a los pocos días tendría que salir para el desti-
no que ellos me diesen”, i afegia que, degut a la
urgència amb que calia fer els tràmits, “a mí me
parece que como yo firmo igual que tú, tú mismo
podrías firmarla y darla curso, te digo que la fir-
mes tú, porque creo que la Subsecretaría de Ar-
mamento está en Barcelona y así no se perdería
tanto tiempo. [...], puedes hacer constar que soy
de las Juventudes y estas te pueden dar el aval
que seguramente necesitaré”28.

Les gestions tindran èxit, i el dia 21 escriurà al


seu pare que “ya me han hecho la propuesta
para servicios auxiliares”. De fet ho havia acon-
seguit gràcies a les gestions d’un amic seu que
estudiava medicina i que l’hi havia proporcionat
archivo de salamanca
un reconeixement previ amb un metge, el Doctor
Figura 4. Carta de Carlos Viaña als seus pares des de la ca- Blanco, que l’hi havia diagnosticat “atrofia pa-
serna de València. Abril de 1938.
pilar temporal en el ojo derecho y miopía en el
el médico que o que tengo que hacer es que en izquierdo”, confirmat després pel cap de sala de
cuanto me duela un poco, o aunque solo sea l’Hospital i pendent del Tribunal. La carta segueix
molestia lo que siento, me presenté a recono- manifestant que com que ara “no me pueden
cimiento en donde quiera que me encuentre, y reclamar ninguno de los servicios auxiliares de
así podré pasarme el mayor tiempo posible en Barcelona, por los motivos que puedes suponer,
retaguardia curándome, pues como es natural voy a inscribirme voluntario en la primera expe-
en las brigadas no me pueden curar y entonces dición de servicios auxiliares que salga para Ma-
me evacuarán a la población de retaguardia más drid, y así evito que me destinen a cualquier sitio
próxima o al hospital en caso de que me enfer- donde seguramente estaré peor. [...], en Madrid
mase mucho”. Afegia que, “en caso de que me como están los tíos yo estaré mejor, y será más
den por inútil para todo servicio de 1ª línea en- fácil cuando llegue el momento de conseguir el
tonces ya no hay caso, pues en cuanto me do- traslado [a Barcelona]”29. En una carta escrita
liese no tendría más que presentarme si estoy una setmana després, Carlos explica al seu pare
aquí o en Barcelona o en Madrid, en cualquier l’opció d’anar voluntari a Madrid, “porque para
hospital y si estoy en los servicios auxiliares de aquí [Barcelona] nunca destinan pues ya tienen
alguna brigada y entonces en la Comandancia de los batallanos de retaguardia fijos en esta pobla-
la Brigada y entonces desde allí me evacuarían ción, y como aquí [Valencia] es muy difícil el que
a donde ellos les pareciese”27. Concretament el me quedase, de no estar aquí o en Barcelona,
que volia era que l’adscrivissin al Cos d’Auxiliars en ningún sitio iba a estar mejor que en Madrid,
de Comissari, per això demanava al seu pare que
li enviés una instància per sol·licitar-ho, ja que si
28  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 15
d’abril de 1938.
27  Carta de Carlos al seu pare, datada a València l’11 d’abril 29  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 21
de 1938. d’abril de 1938.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


EBRE 38 87 2010

“Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra” Ramon Arnabat Mata

pues a lo mejor mes destinaban a Murcia, Cuen- A la caserna de València el varen nomenar
ca, Almería, etc., etc. Pero si no te parece bien caporal interí, “voy a ver si me pueden dar el
no lo haré y esperaré a que me destinen ellos. nombramiento oficial”33. La qual cosa no acon-
De Instructor no puede ser pues han de ser con seguí, perquè a mitjan mes d’octubre escrivia al
nombramientos oficiales y mutilados o del cuerpo seu pare dient-li que si que era caporal, “pero
de inválidos (inútiles totales), pero [no] creas que no oficial y sin galones pues hasta ahora los he
no me he ocupado de eso!”30. llevado pero ha salido una Orden de Guerra de
que el que no cobre como los galones que lleva
A finals d’abril el Tribunal metge emet el fallo de- se los tiene que quitar”, i que estava fent gesti-
clarant-lo “apto para servicios auxiliares”, i escriu ons davant els oficials del Regiment perquè el
al seus pares que ara ja poden estar tranquils: nomenessin oficialment Sergent Instructor, tot i
“De manera que lo mismo mamá que tú ya po- que tan sols es podien atorgar ascens per mèrits
déis estar tranquilos pues ahora me destinarán de guerra. Finalment demanarà al seu pare que
a un batallón de retaguardia o algo así. [...], ya faci gestions per si pot ingressar en “los cursillos
no tenéis que preocuparos más pues ahora es- de instructores que en las Escuelas de Guerra
taré fuera de peligro y lo más cerca de vosotros se practican”34.
posible para en cuanto se vuelvan a restablecer
las comunicaciones podáis venir a verme, o si Les preocupacions per l’estat de la família són
me dan permiso a mi ir a veros yo a vosotros”. constants, així en carta de 13 d’abril, diu que s’ha
També els confirma que intentarà restar a Va- assabentat pel diari que les tropes republicanes
lència, però que si això no fos possible (que era han encerclat el poble de Vallfogona, i es pregun-
el mes probable) demanaria Madrid per tal de ta “es este el pueblo del mismo nombre que está
poder estar amb els seus oncles: “Que aunque a pocos km de Olot? Y luego que no tengo notici-
no es lo mismo que estar con vosotros siempre as de mamá desde el día 29 del pasado, y como
estaré más atendido que en cualquier otro sitio tú puedes comprender es para intranquilizarse”35.
donde estuviese solo”31. En una carta de comen- El dia 14 escriu al seu pare manifestant-li que té
çaments de maig, escriu a la seva família que si la sensació que la situació de l’exèrcit republicà a
no el destinen a un batalló de reraguarda, o faran la guerra ha millorat: “De la guerra ya ves como
a “etapas, que son los que están en los puestos vamos, mejor, pues ya no solo resistimos, sino
de controles en las carreteras y están muy bien, que avanzamos”36. Una sensació que l’endemà
y además creo que ganan 15 pesetas diarias, y s’esvaeix del tot: “Yo sigo igual de intranquilo
lo mismo que los anteriores son exclusivamen- pues hace muchísimo tiempo que no tengo carta
te de retaguardia, también pudiese ser que me de mamá”37. El dia 21 d’abril escriu al seu pare
destinasen a carga y descarga en los almacenes dient que ha rebut carta de la seva mare amb
de aprovisionamiento (Intendencia) pero siempre
en la retaguardia, pues los servicios auxiliares no
33  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 9 de
pueden ni van a los frentes”32. maig de 1938.
34  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el 16
d’octubre de 1938.
35  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 14 d’abril
de 1938. És evident que el poble de què devia parlar el parte
30  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 27 de guerra devia ser Vallfogona de Balaguer a la Noguera, i no
d’abril de 1938. pas Vallfogona de Ripollès al Ripollès, propera a Olot.
31  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 30 36  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 14
d’abril de 1938. d’abril de 1938.
32  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 3 de 37  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 15
maig de 1938. d’abril de 1938.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


2010 88 EBRE 38

Ramon Arnabat Mata  “Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra”

dates de 13 i 15 d’abril (és a dir que haurien tri- blicà. Sobretot a partir del 6 d’abril de 1938, quan
gat una setmana), però que en canvi no havia el president del govern Juan Negrín fa fora del go-
rebut carta del seu pare, “desde antes de que se vern al crític Indalecio Prieto, i amb el suport del
desarrollasen los últimos acontecimientos de la Partit Comunista d’Espanya elabora un programa
guerra”38, és a dir, des de que l’exèrcit franquis- d’unitat nacional resumit en els Trece Puntos irre-
ta ocupa a començaments d’abril el nord de les nunciables per acabar la guerra i en la consigna
terres de Lleida i el dia 15 arriba a la Mediterrà- de “resistir es vencer”. Aquesta preocupació del
nia després d’ocupar Vinaròs i parteix en dos la jove soldat, però, s’estén al que està passant a la
zona republicana aïllant Catalunya de la resta39. reraguarda catalana, així el dia 27 d’abril escriu al
Aquests fets comporten el tall de les comunica- seu pare interessant-se per la mort de Jiménez “el
cions entre Catalunya i el País Valencià, i això de la Local”, “pero como los periódicos no dicen
fa que la correspondència trigui molt de temps a nada de que o como ha muerto dímelo tú ¿no ha-
arribar, uns dotze dies de mitjana. brá sido igual que nuestro camarada Sesé? Y ya
sabes (y no te enfades) que siempre he desconfi-
És interessant també la part de la correspondència ado y desconfiaré de ciertas personas que tú y el
que recull els rumors que corren entre els soldats, camarada Comorera conocéis bien”41.
així, en una carta de mitjan mes d’abril, escrivia
que uns companys soldats li havia dit que “noso- Als serveis auxiliars (Cuenca, maig i juny de
tros ya no luchamos por nuestra Independencia, 1938)
sino que lo que hay es un tinglado sostenido por A començaments de maig el destinen a serveis
4 señores de fuera que según les conviene nos auxiliars a Alacant, però no arribarà a sortir de
hace resistir y vencer como en Teruel y yo esto València perquè “en dicha población sobra gente
no lo creo, me hace mucha pena”, i a continua- en los batallones de retaguardia.” Finalment serà
ció demanava al seu pare que li confirmés que ell destinat a Cuenca, “donde me han dicho que es-
estava en lo cert: “¿Verdad que nuestro Gobier- taré muy bien, pero me fastidia bastante pues no
no y nuestros mandos obran por si solos, lo que estaré tan cerca de vosotros como lo estaría en
les convenga al Extranjero? ¡Nosotros luchamos Alicante, pero en fin, es una cosa que no tiene
por nuestra Independencia! Explícame bien toda remedio y que hay que acatar como órdenes que
nuestra situación, pues ese sinvergüenza no es son y luego que ir a un batallón de retaguardia y
que me haya hecho perder la fe en nuestra lucha, no al frente ya es bastante”42. A començaments
pero me ha puesto en un mar de confusiones, que de maig, escriu a casa seva que allà mengen molt
me traen bastante disgustado”40. Suposem que bé i que ha engreixat, ja que no fa cap activitat,
aquests tipus de rumors estaven relacionats amb però es preocupa per la seva família: “Supongo
l’ajuda de la URSS, i a la creixent influència del que de comida estaréis igual o peor que antes, y
govern soviètic i els seus assessors, tant en el go- esto me trae muy preocupado”43. La segona set-
vern, com en els comandaments de l’exèrcit repu- mana de maig va poder cobrar el mes d’abril, i es

38  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 21 41  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 27
d’abril de 1938. d’abril de 1938. Es tracta d’Antoni Sesé dirigent comunista i
39  Pel que fa a l’evolució de la guerra seguim CARDONA, secretari general de la UGT assassinat el 5 de maig de 1937
G. (2006): Historia militar de una guerra civil, Barcelona: Flor tot just quan anava a prendre possessió del càrrec de Conse-
de Viento. ller sense cartera del govern de la Generalitat de Catalunya,
40  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 15 d’abril davant del sindicat de l’Espectacle de la CNT.
de 1938. El cert és que la llarga batalla de Terol (tardor de 42  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 9 de
1937 a tardor de 1938) havia comportat un important desgast maig de 1938.
per l’exèrcit republicà, i després de successives ocupacions, 43  Carta de Carlos al seu pare, datada a València el 3 de
la ciutat havia quedat a mans dels franquistes. maig de 1938.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


EBRE 38 89 2010

“Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra” Ramon Arnabat Mata

va comprar unes ulleres “con una montura de lo el tabaco ya sabes que te lo guardo y el jabón
más simple” per 90 pessetes, uns pantalons que lo daré para que me laven la ropa.” Afegia que,
“no lo he encontrado por menos de 70 pesetas”, malgrat les condicions no dormien malament:
uns mitjons, sabó, tisores per les ungles, pasta “Dormimos sobre tablas con un colchón de paja
de dents, etc. No va poder, doncs, enviar diners a o de esparto y con una almohada igual, las ta-
casa seva, tal i com havia previst, i a més, havia blas se ponen sobre unos banquillos de hierro y
de guardar diners per a la nova destinació “pues dormimos como en una cama, hay algunos que
veremos lo que me cuesta en Cuenca el dormir y han podido conseguir sábanas, y estoy tratando
la ropa limpia”44. de eso.”47

El dia 11 de maig, finalment, va sortir cap a Cu- Un altre problema era el de la roba, ja que si bé
enca, on van arribar el dia 13: “Hemos tardado l’exèrcit els hi donava els uniformes reglamenta-
en venir dos días y medio, y luego que hemos ris, les mudes se les havien de portar el soldats,
venido casi todo el tiempo en vagones de carga y i naturalment amb la utilització intensiva de les
llenos además de gente, de manera que ni siqui- poques que tenien la seva durada no era mas-
era podíamos echarnos por la noche a dormir”45. sa llarga, de manera que Carlos s’havia hagut de
La seva nova adreça postal era Caporal de la comprar uns calçotets i una camiseta, “pues ya
Companyia de Dipòsit del Batalló de Reraguar- sabes tú que la ropa que me traje de casa fueron
da, núm.12 (Cuenca). El dia 14 escrivia la seva tres mudas y una de estas me la deje lavándome-
primera carta des d’aquesta ciutat, dient que no la en Quintanar de la Orden [Toledo] y otra muda
estava pas malament: “La población no está mal está muy vieja, la camiseta la he tenido que tirar
pues hay bastante comida y luego que en el cu- pues estaba tan rota que ya no se podía coser, y
artel no estamos mal”, a més gràcies al nome- el calzoncillos me parece que también lo tendré
nament de caporal interí “me libro de guardias y que tirar dentro de poco”48. Al cap de dues setma-
muchas cosas más”. També diu al seu pare que nes escriu al seu pare dient-li que “dicen que nos
li han dit que aviat cobrarà els endarreriments van a dar ‘monos’ azules de uniforme, pero ofici-
de la soldada que li deuen, diners que promet almente no se sabe nada”, i afegeix que, malgrat
remetre al seu pare “porque no quiero tenerlos el seu interès per comprar unes sabates de lona,
aquí por las razones que puedes comprender”. no n’ha comprat cap “porque los más baratos que
Acabava la seva carta dient: “Papá ¿te acuerdas han traído a las zapaterías son de 125 pesetas y
de que hoy cumplo 20 años?”46. Dos dies des- son los que antes valían 30 o 35 pesetas y eso es
prés escrivia de nou al seu pare explicant-li la tirar el dinero”49. El problema era que l’encariment
feina que feien i lo ve que estaven: “Aquí estoy dels preus no tenia marxa enrere.
muy bien, pues no hago servicios ni de armas
ni de otra cosa, solo de cuartel, y esto es un día Però, a aquestes preocupacions de supervivèn-
si y otro no, de manera que cuando no me toca cia, Carlos n’afegia d’altres com ara el fet de no
servicio tengo hasta las 10 de la noche libre. [...]. disposar d’informació sobre la marxa de la guer-
De comida está bastante bien y también nos dan ra: “Pues aquí por no haber no hay ni diarios, de
tabaco y jabón, ahora no sé cuanto ni cuando, manera que de cuando en cuando puedo coger

44  Carta de Carlos al seu pare, datada a Cuenca el 23 de 47  Carta de Carlos al seu pare, datada a Cuenca el 16 de
maig de 1938. maig de 1938.
45  Carta de Carlos al seu pare, datada a Cuenca el 14 de 48  Carta de Carlos al seu pare, datada a Cuenca el 23 de
maig de 1938. maig de 1938.
46  Carta de Carlos al seu pare, datada a Cuenca el 14 de 49  Carta de Carlos al seu pare, datada a Cuenca el 23 de
maig de 1938. maig de 1938.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


2010 90 EBRE 38

Ramon Arnabat Mata  “Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra”

va que li enviés paper i sobres, “pues aquí no


hay absolutamente nada de esto y me quedan
para muy pocas cartas; por el papel en que te
escribo puedes ver la muestra de cómo es el
papel que he podido comprar aquí y eso a cos-
ta de mucho trabajo y muy caro”51. Quinze dies
després segueix sense rebre cartes dels seus
pares i germans: “Yo sigo bien aunque bastante
impaciente por no tener carta tuya desde hace
varios días. De mamá desde que salí de Valen-
cia no he vuelto a tener carta, no sé que debe
pasar con el Correo de Olot que todavía no me
ha llegado carta alguna”52. En canvi, si que va re-
bre carta dels seus oncles de Madrid. La situació
dels fronts així ho permetia. Però la preocupació
principal en aquells moments era pels sovintejats
bombardeigs franquistes sobre Catalunya: “Aquí
estamos tranquilos del asunto de los bombarde-
os ¿y ahí, como vais?”53. Quinze dies més tard, i
davant les notícies que els bombardeigs sobre la
capital catalana per l’aviació italiana sovintegen
cada cop més, escriu: “Estoy muy intranquilo con
tanto bombardeo”54. Suposem que es refereix als
bombardeigs de 12, 14, 21, 22 i 30 de maig.

archivo de salamanca
Figura 5. Sobre i carta d’un cosí de Carlos Viaña, Emilio, des A finals de maig, trobem entre les cartes que
del front al seu tiet i pare de Carlos. Maig de 1938. Carlos enviava al seu pare, unes cartes del seu
cosí madrileny, Emilio Viaña destinat al front.
un periódico atrasado y echarle un vistazo”50. En aquesta carta li diu, que un cop passada la
Tallada la comunicació amb Catalunya per l’ar- primera i dramàtica experiència d’estar la front i
ribada de les tropes franquistes al mar, Cuenca després d’uns dies de descans es troba millor:
només podia rebre informació via València i Ma- “Me encuentro otra vez en las trincheras con más
drid, i ambdues ciutats estaven patint setges de ánimo que la primera vez que estuve. He pasa-
les tropes franquistes. do los diez días de descanso muy bien y muy
divertidos”55. Més aclaparat es trobava Carlos, tot
Tot i que quan arriba a Cuenca escriu al seu pare i no haver estat mai al front i fer tan sols serveis
que havia millorat la regularitat de la correspon-
dència ja que rebia cartes de Barcelona que tan 51  Carta de Carlos al seu pare, datada a Cuenca el 23 de
sols trigaven tres dies en arribar a Cuenca. A maig de 1938.
la setmana següent la situació ja havia canviat: 52  Carta de Carlos al seu pare, datada a Cuenca el 5 de
“Sigo sin novedad, solo que impaciente por no juny de 1938.
53  Carta de Carlos al seu pare, datada a Cuenca el 23 de
tener noticias vuestras”, i afegia que necessita- maig de 1938.
54  Carta de Carlos al seu pare, datada a Cuenca el 8 de
juny de 1938.
50  Carta de Carlos al seu pare, datada a Cuenca el 23 de 55  Carta d’Emilio Viaña al seu oncle Carlos Viaña, datada a
maig de 1938. Madrid el 26 de maig de 1938.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


EBRE 38 91 2010

“Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra” Ramon Arnabat Mata

auxiliars a la reraguarda: “Yo tengo una impacien- para mamá y otra para ti y las 6 restantes para
cia muy grande para que acabe la guerra, pues los familiares de algunos chicos que no saben
así como así desde que salí de Barcelona para escribir”58. La situació, però, canviarà al llarg del
Sitges hasta hoy hace casi nueve meses, pues mes de juny, després d’estar cinc dies a Madrid
mi santo (el 4 de Noviembre) lo pasé en Sitges, amb una expedició: “Cuando he venido me en-
y ya es mucho el tiempo que llevo fuera de casa cuentro con que ya no pertenezco al Batallón,
para no tener ganas de volver a ella”56. pues a los servicios auxiliares nos han divido en
tres grupos, los del 1º pueden hacer servicios
Carlos continua explicant a la seva família la vida de arma y se quedan en los Batallones, los del
quotidiana a la reraguarda i les misèries de la su- 2º se los emplea unos en segar y otros en sus
pervivència. Per exemple, a començaments de oficios correspondientes, y los del 3º les dan por
juny, explica els maldecaps que li està provocant inútiles totales. A mí me han dado para el 2º gru-
l’extracció d’un queixal corcat –“tú no te pueden po, y es mejor pues los del 1º están más a punto
figurar lo que me está doliendo”– i els dubtes para en un caso determinado salir al frente. No
sobre que fer: “no sé si ponérmela aquí de oro sé donde me destinarán, yo procuro por todos los
o esperar a que acabe la guerra y entonces ya medios quedarme en Cuenca de Instructor, veré
veríamos un dentista bueno que me la pusiese, si lo consigo”59. En aquells moments, els exèrcits
pues el dentista de aquí no me parece un fenó- republicans a una i altra banda de l’Ebre, sepa-
meno, dice que una muela de oro me costaría en rats per l’escletxa franquista iniciaren un procés
total 60 pesetas y esto me parece una cosa muy de reorganització per tal d’intentar aprofitar millor
barata para los tiempos que corremos, y no vaya tots els seus recursos humans, davant l’ofensiva
a ocurrir que en lugar de oro me ponga cualquier de l’exèrcit franquista.
porquería y además de costarnos el dinero vaya
a resultar una birria; en fin decirme lo que os A Belinchón a segar (juliol i agost de 1938)
parece que debo hacer, pues mamá y tú sabéis La següent carta, del 4 de juliol, l’escriurà ja des
mejor lo que más me puede convenir.” Afegeix de Belinchón un municipi proper a Tarancón, dins
que ja fa alguns dies que sopa en una fonda per la província de Cuenca, i on conflueixen les pro-
5 pessetes el cobert “porque la cena que nos víncies de Cuenca, Madrid i Toledo, i a on havia
dan es buena pero casi siempre son lentejas con arribat el dia 29 de juny per fer la sega (3a Com-
carne y tienen mucha grasa, y por la noche tengo panyia de Treball 4t. Grup de Segadors, Casa del
esos ardores y esa acidez en el estómago”57. Pueblo). El canvi de destinació provocarà una
profunda tristesa a Carlos: “Hay días que me los
A començaments de juny el Comissari polític de paso sin hablar con nadie, pensando solo en vo-
la seva companyia el fa “responsable de un grupo sotros y en mi casa, y a veces tengo que hacer
de 15 hombres que no saben ni leer, y me ha esfuerzos para no desesperarme como un niño...
nombrado ‘Miliciano de la Cultura” para que les También pienso en mi porvenir, y hay noches en
enseñe a leer, escribir, y de todo lo que pueda de que no duermo pensando en qué voy a trabajar,
manera que ya llevo la insignia de Milicias Cultu- y ahora más que nunca me encuentro muy solo”,
rales, claro que me hincho a escribir cartas a los
chicos que no saben. El otro día fueron 8, una
58  Carta de Carlos al seu pare, datada a Cuenca el 8 de juny
de 1938. El decret ministerial del 30 de gener de 1937 creava
les Milícies Culturals per tal de tirar endavant un programa
56  Carta de Carlos al seu pare, datada a Cuenca el 5 de d’alfabetització i de cultura pel poble, especialment entre el
juny de 1938. soldats de l’exèrcit republicà.
57  Carta de Carlos al seu pare, datada a Cuenca el 8 de 59  Carta de Carlos al seu pare, datada a Cuenca el 27 de
juny de 1938. juny de 1938.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


2010 92 EBRE 38

Ramon Arnabat Mata  “Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra”

i això per diverses raons, segons escriu al seu poble devia estar a favor dels insurgents: “En
pare. Primer perquè no es veu la fi del conflic- toda esta provincia parece y así es que no pu-
te: “La guerra no se acaba, y no solo eso, sino eden ver ni en pintura a los soldados del pue-
que no se ve ni tan siquiera el principio del fin. blo y creo que el que no está con nosotros, está
No sé cómo esos bárbaros no se dan cuenta de contra nosotros”. No hi ha dubte que la proximi-
que ya hay bastante. ¡No tiene nadie derecho a tat de les tropes franquistes, envalentonava als
causar tanta y tantos sufrimientos! Cuando se sectors reaccionaris d’aquestes contrades, més
darán cuenta esos asesinos de que todo lo que quan el que tenien al davant no era l’exèrcit de
hagan será inútil. Yo estoy tan disgustado que no combat republicà, sinó una mena d’exèrcit auxi-
duermo pensando cuándo acabará esta tragedia liar de treballadors poc o gens armats. Tot ple-
que estamos –viviendo desde hace dos años”. gat el feia sentir enyorança per la seva Brigada,
Segon perquè la nova destinació – “este maldito on “encuentra uno más consuelo y una relativa
pueblo”– no li agradava gens: “Al día siguiente tranquilidad”61.
de venir ya había perdido toda la alegría con que
había venido a segar, pues el pueblo en lugar de La seva vida a Belinchón era força monòtona i
agradecer el que venimos a ayudarles a recoger cansada: “Nos levantamos a las 6,30 y a las
la cosecha, se han creído que venimos de cari- 8,30 ya estamos segando hasta las 10 horas en
dad. Nos mandaron a dormir a cada uno o dos de que paramos para comer unas gachas con pan
nosotros a una casa particular, a mí me tocó ir a o alguna otra cosa; después seguimos segando
dormir a la casa de uno de los que más animales hasta la 1,30 que es la hora que comemos y nos
y terneros tiene de todo el pueblo, y el muy cana- echamos a dormir la siesta hasta las 5 que nos
lla me puso a dormir en la cuadra, ni tan siquiera levantamos para seguir segando hasta las 8. De
me puso un saco de paja”. De manera que l’en- manera que acabo bastante cansado”. A més no
demà, recollí les seves coses i s’instal·là en una acaba de trobar-se còmode amb la gent del lloc:
casa requisada que feien servir com a caserna, “Lo que más me molesta es la gentuza que viene
“y en una de las habitaciones que tiene luz y con conmigo, pues todos son del campo y piensan
unos sacos de paja y las sábanas que me dio tía que los que no son trabajadores del campo son
Paz, me hago la cama lo mejor que puedo, otro unos señoritos, hay varios de ciudad como yo, y
chico que es practicante de Farmacia también se entre los del campo y nosotros hay la pelea que
vino a dormir aquí”. Afegia que “ni el Alcalde ni siempre ha habido entre el campo y a ciudad”.
nadie nos dan facilidades para nada, y es más en Malgrat tot, Carlos escriu al seu pare que poc a
el pueblo donde estamos trabajando nos tienen poc es va trobant millor, “de comida muy bien,
que dar comida y figúrate como serán que el otro pues tenemos ración doble” i, a més, se sent
día le pidió al Alcalde el responsable nuestro dos útil: “No te puedes figurar la alegría que siento
panes y no se los quiso dar. [...] No se ve más cuando estoy segando y cuando me canso me
que egoísmo e indiferencia por y para todo lo que acuerdo de vosotros, y pienso que cuanto más
sea nuestra guerra”60. siegue más pan comeréis, y esto me da nuevas
fuerzas. Aquí si se da uno cuenta de que se algo
Mostrava per tant, la sensació de trobar-se en por la causa”62.
una terra enemiga, on no sols les necessitats
quotidianes malbarataven la solidaritat entre la
població i els soldats, sinó que la majoria del
61  Carta de Carlos al seu pare, datada a Belinchon el 4 de
juliol de 1938.
60  Carta de Carlos al seu pare, datada a Belinchon el 4 de 62  Carta de Carlos al seu pare, datada a Belinchon el 7 de
juliol de 1938. juliol de 1938.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


EBRE 38 93 2010

“Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra” Ramon Arnabat Mata

A partir de juliol, Carlos, rebrà més cartes dels bastante tabaco y cerillas. Esta semana segura-
seus oncles madrilenys –“de los tíos tengo noti- mente nos darán e irá a parar a una bolsa que
cias frecuentemente”–, que dels seus pares que pronto tendré llena, y cuando así ocurra la enviaré
s’estan a Catalunya –“hace ya cerca de un mes a Madrid para que me la guarden, y si te parece
que no tengo carta vuestra”–, degut a la situació le daré un poco a tío Jesús pues ya sabes que en
dels fronts de guerra i a la divisió de la zona re- Madrid no tienen (como en esa supongo)”67.
publicana per la escletxa franquista que arriba al
mar, i no pas pel fet de trobar-se lluny: “Es que Mitjan mes de juliol, Carlos sembla més ferm en
está tan lejos esta mierda de pueblo piojoso que el seu compromís amb la República, i així com els
tardan mucho en llegar”63, com escrivia Carlos al mesos anteriors volia que la guerra s’acabés el
seu pare. La preocupació per la família augmen- més aviat possible, sense fer esment de la forma
tava a mesura que no en tenia notícies –“dime (victòria o derrota), ara segueix mantenint el desig
como continuáis de comida y de todo”64. Preo- de que la guerra s’acabi, però amb la victòria re-
cupació també pels cada cop més sovintejats publicana: “Con muchas ganas que esto se aca-
bombardeigs feixistes sobre Barcelona durant el be, pero siempre con la victoria nuestra. [...] Lo
mes de juliol: “Ten mucho cuidado con los bom- que hace falta es que ganemos pronto la guerra
bardeos y aunque tengamos buenas estrella no para que podamos volver todos a nuestras casas
te fíes mucho y ayúdala, que quien quita la oca- y vivir en paz”68. Tot just una setmana després,
sión quita el peligro, mira que mamá sufre mucho els dies 24-25 de juliol començava l’ofensiva re-
cuando sabe que bombardean (en esa sobreto- publicana que originà la Batalla de l’Ebre, la més
do) y que si sabe que tú sigues acostado sufrirá important, decisiva i mortal de la guerra civil69. Per
más, y como comprenderás yo también estoy Carlos, la retirada de les tropes estrangeres era
muy intranquilo”65. Una setmana més tard insistia clau per guanyar la guerra. Ja a començaments
en aquesta preocupació motivada per la manca de juny havia escrit: “Tengo buenas impresiones
de cartes i per “los bombardeos tan grandes que de la guerra, pues como les hagan retirar los ‘vo-
estáis sufriendo” i afegia “no sabéis lo que estoy luntarios’ poco tiempo vamos a tardar en aplastar
pasando leyendo en los partes que bombardean a esos canallas asesinos”70. Un mes més tard, hi
esa casi todos los días, y luego no saber nada de insistia: “a ver si por fin les retiran ya de una vez
como salís o habéis salido de estos bombardeos. los ‘voluntarios’ y entonces erán lo que es el Ejér-
Lo único que os pido es que me escribáis lo más cito de Negrín”71. El 5 de juliol de 1938 el Comitè
posible y que cuando bombardeen que os evitéis
en lo que podáis el peligro. ¡Pensar que yo estoy
con el alma en un hilo y que encima de esto no 67  Carta de Carlos al seu pare, datada a Belinchón el 13 de
juliol de 1938.
sabré si habéis salido bien o mal!”66, referint-se als
68  Carta de Carlos al seu pare, datada a Belinchon el 13 de
bombardeigs dels dies 13 i 19 de juliol de 1938. juliol de 1938.
Mentre seguia guardant el tabac que li donaven 69  Vegeu BESOLÍ, A.; GESALÍ, D.; HERNÁNDEZ, X.; ÍÑIGUEZ,
pel seu pare i el seu oncle: “Te tengo guardado D. i LUQUE, J. C. (2005): Ebro 1938, Barcelona: Inédita Edicio-
nes. Aquesta batalla que s’inicia a finals de juliol finalitzà mitjan
mes de novembre, amb una pèrdua, entre morts i ferits, d’uns
70.000 homes de l’exèrcit republicà, i significa el principi de la fi,
63  Carta de Carlos al seu pare, datada a Belinchon el 19 de l’ofensiva franquista sobre Catalunya i la seva caiguda.
juliol de 1938. 70  Carta de Carlos al seu pare, datada a Cuenca el 5 de
64  Carta de Carlos al seu pare, datada a Belinchon el 13 de juny de 1938.
juliol de 1938. 71  Carta de Carlos al seu pare, datada a Belinchon el 13 de
65  Carta de Carlos al seu pare, datada a Belinchon el 19 de juliol de 1938. El 18 de juny, Negrín havia fet el gran discurs
juliol de 1938. a Madrid convidant els republicans a resistir, i el 18 de juliol
66  Carta de Carlos al seu pare, datada a Belinchón el 22 de Azaña pronúncia un discurs a Barcelona amb el lema de
juliol de 1938. “Pau, Pietat, Perdó”.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


2010 94 EBRE 38

Ramon Arnabat Mata  “Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra”

Internacional de No-intervenció havia acordat reclamación de los tíos me parece que no hay ya
un pla de retirada dels contingents voluntaris que contar con ella”, i en una altra carta afegeix:
estrangers. Però, tots sabem el que va passar, “yo no me hago ilusiones y es más las he perdido
els únics voluntaris estrangers que es van reti- todas”75.
rar varen ser els Brigadistes Internacionals que
donaven suport a la República, els únics i veri- A les darreries de juliol l’estat anímic de Carlos
tables voluntaris, ja que els soldats alemanys i estava per terra: “No sabéis lo aplanado que es-
italians que donaven suport a Franco estaven toy, pues por una parte el no tener señales de
enquadrats en els respectius exèrcits, i la seva vida vuestras y el estar solo, sin nadie que me
presència no tan sols no va disminuir, sinó que atienda, creo que estas circunstancias me han
va augmentar72. acobardado un poco. Ya sé que a todos durante
la guerra les ha ocurrido lo mismo durante una
A partir de mitjan mes de juliol Carlos intentarà temporada, y ahora a mi me pasa igual”. Segons
mitjançant els seus oncles de Madrid d’aconse- Carlos, la causa fonamental del seu esfondra-
guir un trasllat –“seguramente me reclamará el ment moral era el fet de no rebre cartes de casa
Jefe de la Comandancia donde trabaja Lucita”–, seva: “Mientras no me han faltado cartas vues-
argumentant que “yo aquí no hago nada más tras he estado muy relativamente tranquilo, pero
que acabar rendido y no rendir provecho alguno, cuando hace ya cerca de un mes que no tengo
pues como no sé nada de las labores del cam- carta vuestra, entonces me siento muy solo, y me
po más estropeo que aprovecho aunque ponga entran muchas ganas de llorar. No quiero hablar
toda mi buena voluntad y esto creo es fácil de con nadie, y lo único que quiero es estar solo”76.
comprender”73. Quinze dies més tard, informava A finals de juliol, la rebuda d’una carta escrita el
al seu pare que anar a Madrid era molt compli- dia 15 pel seu pare l’hi aixecarà una mica els
cat, però que els seus oncles a Madrid havien ànims –“comprenderás me ha causado una gran
fet gestions perquè pogués ésser destinat a la alegría”– i, sobretot, li permet albirar el retroba-
Comandància de Fortificacions de Conca: “Pues ment amb la seva família: “Pienso que algún día,
el ir a Madrid por ahora no es posible; pero aun como tú dices, se acabará la guerra, y entonces
así y todo en Cuenca estaré mucho mejor y luego volveremos a estar todos juntos en casa”. Espe-
que como iré seguramente de escribiente o algo cialment amb el seu pare: “Además de mi padre
así, entonces podré trabajar más provechosa- has sido como un buen amigo y ahora que estoy
mente que acá”74. A finals del mes d’agost, i un lejos de ti es cuando me doy cuenta de lo que
cop acaba la sega, escriu al seu pare que dient-li es el estar separado de lo que más quiero en el
que les gestions dels seus oncles per a anar a mundo, vosotros mis padres”77. En aquesta carta,
Conca o a Madrid no han donat resultat –“de la però, Carlos mostra una vegada més el seu des-
ànim –“me siento muy abatido y muy triste”–, no
72  El 21 de setembre de 1938, Negrín anunciava a la So- tant sols pel fet d’estar allunyat de la seva família,
cietat de Nacions la retirada de les Brigades Internacionals. sinó per com marxa la guerra: “No es que haya
L’1 d’octubre el Consell de la Societat de Nacions acceptava
la petició de Negrín sobre la retirada dels voluntaris estran- perdido la moral, sino lo que me pasa es que cu-
gers. Entre el 25 i el 28 d’octubre les Brigades Internacionals
s’acomiaden de la República Catalunya, mentre els ‘volun-
taris’ alemanys i italians es quedaven a Espanya, ajudant a 75  Carta de Carlos al seu pare, datada a Belinchón el 20
Franco a vèncer l’exèrcit republicà, davant la parsimònia de d’agost de 1938, i a la seva mare i germans, datada a San
les democràcies occidentals. Clemente el 27 d’agost de 1938.
73  Carta de Carlos al seu pare, datada a Belinchón el 19 de 76  Carta de Carlos al seu pare, datada a Belinchón el 22 de
juliol de 1938. juliol de 1938.
74  Carta de Carlos al seu pare, datada a Belinchón el 3 77  Carta de Carlos al seu pare, datada a Belinchon el 28 de
d’agost de 1938. juliol de 1938.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


EBRE 38 95 2010

“Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra” Ramon Arnabat Mata

ando empezaron esos la ofensiva sobre Levante eixen per una banda, a animar-lo; però per l’altra
y vi que caían unos cuantos pueblos, te confieso a reforçar l’enyorança: “No es que tenga envidia,
que me desmoralicé un poco y lo vi todo negro. Si pero me da mucha pena y vergüenza el ver que
llego a estar en el frente me hubiese pegado un tengo 20 años y no tengo oficio ni beneficio (claro
tiro (pues se como cunde la desmoralización en que por causa de la guerra). También tengo mie-
el frente) y por culpa mía hubiesen pagado otros; do y no sé a qué, me parece que es a que acabe
pero no te preocupes ni pienses que he perdi- la guerra y ser un hombre sin profesión ni nada,
do la moral, pues cuando he visto que nuestro y esto me da mucha pena y mucha vergüenza.
ejército resistía he vuelto a sentirme optimista, Esta cuestión me tiene muy intranquilo y en serio
ahora que pienso como tú, que antes de ganar te digo que me da vergüenza”81.
la guerra ha de correr mucha sangre. ¡Ojalá se
acabe pronto!”78. A Sueca (País Valencià) a collir l’arròs (setem-
bre de 1938)
A començaments d’agost, escriu al seu pare que, El dia 27 d’agost escriu a la seva mare i germans
finalment, ha cobrat els mesos de maig, juny i ju- comunicant-los que havia sortit de Belinchón, cap
liol i per tant no necessita que li giri diners –“de a Tarancón, Cuenca i San Clemente al sud de la
manera que ya ves que no necesito dinero”–, és província de Cuenca, i prop dels límits amb les
més, el dia 8 d’agost li gira 500 pessetes al seu províncies d’Albacete i Ciudad Real, on arribaren
pare. Alhora que li comunica que té molt de tabac el dia 26: “Donde seguramente no pasaremos
acumulat –“si vieses el tabaco que tengo para ti muchos días, pues nos llevaran luego a algún
te asustarías”–, però que no es refia d’enviar-lo otro sitio, ahora que no tenemos idea de a dón-
per correu a Barcelona: “Tengo miedo de man- de iremos, ni qué trabajo haremos”. Afegia que
darlo por Correo pues un chico catalán ha man- en aquest poble no estaven pas malament: “El
dado hace 6 meses y no llegó, de manera que pueblo es más grande que Cuenca, pero es un
lo guardaré y ya veremos cómo te lo mando”79. pueblo y tiene el gran inconveniente de que no
Finalment, li fa saber que, des de final de juliol, ja hay agua y tienen que traerla de fuera del pueblo,
rep més regularment la correspondència, tant del pero en el cuartel hay aguadores y no nos falta.
pare, com de la mare. Però una setmana després, También hay aquí muchos melones. Ayer tarde
ja torna a dir-li que fa quinze dies que no rep carta llegamos y ya estoy casi harto de melones”82.
seva –“veremos si en el correo de mañana me trae
algo, no sabes la impaciencia que paso”80. Fins el Tal i com havia previst Carlos, una setmana des-
dia 19, quasi un més després de rebre la darrera, prés d’arribar a San Clemente, el dia 7 de setem-
rep una carta del seu pare amb data de 6 d’agost, bre ja marxaven i l’endemà arribaven a Sueca, al
i dues de la seva mare de 30 de maig i 6 d’agost País Valencià, “el pueblo es precioso y más que
(han trigat, per tant, entre dues i tres setmanes en pueblo parece una capital ¡Qué comparación con
arribar). Aquestes notícies familiars, del seu pare los pueblos de Castilla! Aquí hay toda el agua que
i tia –“veo que continuáis bien”– i de la seva mare quieras ¡y no por ahí que el agua cuesta dinero!”83.
i els seus germans –“me dicen que todos están
bien y los chicos estudiando mucho”– contribu-
81  Carta de Carlos al seu pare, datada a Belinchón el 20
d’agost de 1938.
78  Carta de Carlos al seu pare, datada a Belinchon el 28 de 82  Carta de Carlos a la seva mare i germans, datada a San
juliol de 1938. Clemente el 27 d’agost de 1938. Escriu una carta pràcticament
79  Carta de Carlos al seu pare, datada a Belinchón el 3 igual, amb la mateixa data al seu pare.
d’agost de 1938. 83  Carta de Carlos al seu pare, datada a Sueca el 16 de
80  Carta de Carlos al seu pare, datada a Belinchón el 8 setembre de 1938. Escriu una carta pràcticament igual, amb
d’agost de 1938. la mateixa data a la seva mare i germans.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


2010 96 EBRE 38

Ramon Arnabat Mata  “Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra”

Van ser destinats a aquesta ciutat per a col· más me gusta”, i referma la seva idea de formar
laborar amb la collita de l’arròs –“al cual hemos una bona biblioteca un cop acabi la guerra: “Es-
venido a segar el arroz”–, i estaven instal·lats en tos libros los tengo muy bien conservados pues
cases particulars: “yo he tenido buena suerte, después de leerlos los guardo en la maleta y los
pues tengo de patrona a unos señores muy bu- tengo bien guardados para cuando vaya a casa
enos” (carrer de Martínez y Peris, número 15)84. poder hacer con más que compre una bibliote-
Una setmana després escriu al seus pares i ger- ca, o sino mandarlos ahí para que tú los guardes
mans informant-los que la majoria s’estan sense para volver a leerlos cuando vuelva a casa.”87 A
fer res, ja que havia sortit una disposició del go- finals d’any, però, aquest projecte se’n va a en
vern dient que s’havia de pagar als segadors 25 orris per la impossibilitat de enviar cap paquet
pessetes diàries, “y como muchos de nosotros no a Catalunya, de manera que Carlos decideix de
sabemos segar no nos quieren mandar pues nos donar “todos los libros y folletos que tenía para
tendrían que dar ese jornal y el provecho que no- la Biblioteca del Hogar del Soldado de nuestro
sotros hagamos será nulo o casi nulo y perderían Acantonamiento (‘B’)”88.
dinero y tiempo, así que estamos todo el día sin
hacer nada”85. Carlos insistia al seu pare que no tenia problemes
de diners, ja que ara cobraven regularment a mes
De manera que passava molt de temps llegint passat: “Porque aquí no tengo necesidad de di-
–“ahora no hago nada más que leer, leo mucho”–, nero y quiero girarte más para que cuando vuelva
sobretot obres de Erich Maria Remarque i de Lev a casa tenga unas pesetas ahorradas”, i afegia
Tolstoi, afegia que “tengo bastantes novelas; y que s’havia comprat “una cazadora muy buena”
tengo una que se llama Relámpagos en el abis- que l’hi havia costat 17 duros, “y ahora valen ya
mo y que el autor se llama Mario Mariani, y que a 30, de manera que me parece que he hecho
por creer que este es tu amigo la compré, aunque bien”89. En una carta posterior, insistia: “No pases
no la he entendido casi nada. Cuando quieras cuidado por la cuestión del dinero pues no nece-
estas novelas las mandaré a casa pues quiero sito casi y luego que ahora me pagan con puntu-
conservarlas.”86 En una carta posterior adjunta alidad; no quiero que té de pena que te gire pues
una llista de tots els llibres que té, “como verás peor sería si ese dinero lo hubiese ganado en las
todos son buenos autores [...], tengo muy buenos trincheras pues hubiera estado constantemente
autores rusos: [Dimitri] Manuilski, [Josif] Stalin, en un gran peligro y aunque he estado muy cerca
etc. etc. También tango de Blasco Ibáñez. En no hemos tenido afortunadamente que lamentar
todo el día no hago más que leer, pues es lo que ninguna desgracia”90. Pel que feia al tabac, mitjan
mes de setembre enviava al seu pare un paquet
amb força tabac, tot i que ell se n’havia quedat
84  Carta de Carlos al seu pare, datada a Sueca el 9 de
setembre de 1938. Escriu una carta pràcticament igual, amb una part per veure si el podia bescanviar per al-
la mateixa data a la seva mare i germans. tres productes que necessitava, com ara sabó,
85  Carta de Carlos al seu pare, datada a Sueca el 16 de
setembre de 1938.
86  Carta de Carlos al seu pare, datada a Sueca el 27 de
87  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el 8
setembre de 1938. Remarque era un novel·lista alemany
de novembre de 1938. Dimitri Manuilki (1883-1952) fou secre-
(1898-1970), autor de Res de nou a l’oest (1929), que ob-
tari de la Komintern entre 1931 i 1943.
tingué un gran èxit pel seu caràcter pacifista i fou portada al
cinema i al teatre, i Tres Camarades (1937). Després publicà 88  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el 29
Arc de Triomf (1945), Spark of Life (1952), Temps de viure i de desembre de 1938.
temps de morir (1954), i El cel no té favorits (1961). L’obra 89  Carta de Carlos al seu pare, datada a Sueca el 9 de
de Mario Mariani, Relámpagos en el abismo, traduïda per F. setembre de 1938.
Almela Vives, havia estat publicada a València l’any 1927 per 90  Carta de Carlos al seu pare, datada a Sueca el 20 de
l’editorial Guerri. setembre de 1938.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


EBRE 38 97 2010

“Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra” Ramon Arnabat Mata

“pues no tengo nada y me voy a ver negro para


que me laven la ropa”, o arròs, “para mandaros
lo que más pueda”91. Sembla que el tabac mai
arribà als seu destinatari –“algún vivo se habrá
fumado el tabaco que te mandé, te digo que ojalá
a quien se lo hay fumado a nuestra salud se le
convierta en la barriga ácido plúmbico y no se
pueda levantar y andar”92.

Aconseguir sabó per donar-lo a les dones que


renten la roba es convertirà en un greu proble-
ma, així, a finals de setembre, demanarà al seu
pare que “si ves posibilidad de mandarme algo
de jabón hazlo si puedes pues des de Julio que
no nos han dado y hasta ahora no sé como he
podido ir un poco limpio”93. També li demanava
tinta i plomes per escriure: “como te decía en una
anterior mía, si puedes me mandes tinta y plu-
mas, pues por la muestra puedes ver como an-
damos de esto y he pensado que como tú estás archivo de salamanca

en la Intervención siempre tendréis más facilidad Figura 6. Carta de Carlos Viaña a la seva mare i germans
(Olot) des del front (Sueca). Setembre 1938.
de conseguir esto, pues supongo que el mismo
que os venda la tinta para las oficinas, te podrá mundial se acerca a pasos gigantes y creo que la
vender para mí y de las plumillas lo mismo”94. Pel única solución para acabar con esos ‘canallas’ de
que fa al menjar, en canvi, deia que estava força una vez es la guerra, o ellos acaban con nosotros
bé: “De comida estamos bien, de manera que no o nosotros con ellos. Es la lucha de la Civilización
me mandes nada pues no necesito y en cambio con la barbarie y la destrucción. Veremos como
vosotros la necesitáis y en gran escala”95. acaba”96. Un dies més tard insistia que “veremos
a ver qué pasa y cuando acaba la guerra, aunque
A mitjan mes de setembre de 1938, Carlos co- yo creo que tal como está la situación internacio-
mença a expressar la seva preocupació per la nal, no tiene cara de arreglarse o mejor dicho de
possibilitat que esclatés una guerra mundial, acabarse pronto”97.
vista d’altra banda, com la única solució per aca-
bar amb els feixismes: “De la guerra no se qué A començaments d’octubre mostrava el seus des-
pensar, ni que opinar; pues parece que la guerra concert amb la situació i el discurs de Negrín: “Yo
no le veo la terminación por ninguna parte y el
91  Carta de Carlos al seu pare, datada a Sueca el 16 de discurso de Negrín me ha desorientado un poco
setembre de 1938. y no sé qué pensar”98. Suposem que es tracta del
92  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el 16
d’octubre de 1938.
93  Carta de Carlos al seu pare, datada a Sueca el 27 de 96  Carta de Carlos al seu pare, datada a Sueca el 16 de
setembre de 1938. setembre de 1938. Escriu una carta pràcticament igual, amb
94  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente l’1 la mateixa data a la seva mare i germans.
d’octubre de 1938. 97  Carta de Carlos al seu pare, datada a Sueca el 20 de
95  Carta de Carlos al seu pare, datada a Sueca el 16 de setembre de 1938.
setembre de 1938. Escriu una carta pràcticament igual, amb 98  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente l’1
la mateixa data a la seva mare i germans. d’octubre de 1938.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


2010 98 EBRE 38

Ramon Arnabat Mata  “Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra”

discurs de Negrín davant la Societat de Nacions el A finals de setembre encara s’estaven a Sueca,
21 de setembre de 1938 anunciant la retirada de i preveien que podrien ser destinats a Cullera o
les Brigades Internacionals, i que d’alguna mane- a l’Albufera “donde hay mucho arroz” i, un cop
ra complementen les negociacions secretes entre acabada la sega, “otra vez a la dichosa provin-
Negrín i el duc d’Alba del dia 9 del mateix mes. cia del Crimen, y si fuese a Cuenca no estaría
mal del todo, lo peor es que la base nuestra está
Una setmana després escrivia sobre el número de en San Clemente, y es un pueblo que no está
l’aviació franquista llençant pa sobre Madrid: “Ha- mal del todo, pero es peor que éste y luego que
brás visto la payasada que han hecho los ‘fachas’ estando aquí parece que estoy casi en casa”100.
arrojando pan sobre Madrid; nosotros ahora de- Tot i això Carlos seguia intentant de ser destinat
beríamos arrojar sobre sus capitales varias tone- a prop de casa, així que aprofitant una conversa
ladas de metralla en forma de bombas de aviación amb un soldat de Sueca que ho havia aconseguit,
para que viesen que si a ellos les sobra el pan a escriurà al seu pare dient-li que “la manera de ir a
nosotros nos sobran las municiones. Este detalle esa es que le reclamen a uno alguien que tenga
no te puedes figurar del humor que me ha puesto, bastante influencia. Si tu vieses la posibilidad de
pues eso es burlarse”. Molt més, però, li dolia la que me reclamase alguien podría ir a esa”. Però
posició dels anomenats països democràtics da- aquestes ganes vitals d’apropar-se als seus i allu-
vant l’avanç del feixisme a Espanya i a Europa en nyar-se del perill de la guerra, conviu amb la de-
l’anomenat acte de Munic (29-30 de setembre de fensa de la república i de la victòria militar: “Tengo
1938): “Supongo que también te habrá indignado unas ganas de estar en casa ya en paz, que hay
la cobardía humillante de esas que se dicen naci- veces que me entran ganas de irme al frente por-
ones democráticas y que en el fondo no son nada que allí se tiene que estar mejor que aquí. No hay
más que egoístas, permitiendo la anexión de los más que derrotistas y cobardes”101.
Sudetes a los nazis y polacos. ¿Creen evitar la
guerra dándoles trozos de tierras? Y no saben A San Clemente (Cuenca) a no fer res (octu-
que llegará el día en que no se contentarán con bre-desembre de 1938)
esas tierras sino que exigirán con amenazas y Finalment, el 30 de setembre surten de Sueca
sino con la razón de la fuerza (que es su método) cap a San Clemente (Cuenca), seu del batalló
todas esas tierras que hoy se dicen defensoras de dels serveis auxiliars on estava adscrit, on arri-
la paz y de la civilización, y que de esto no tienen ben el dia 1 d’octubre, tot i que sense saber que
nada sino lo contrario”. Una anàlisi molt clara i una hi havien vingut a fer: “Ahora no sabemos a que
previsió que, final i malauradament, es va com- hemos venido aquí, algunos dicen que para la
plir només un any més tard, però que tenia com vendimia, pero los oficiales no nos han dicho ni
a punt dèbil el creure que els republicans aïllats una palabra”. En fi, una sensació d’anar d’un cos-
podrien guanyar la guerra: “a mí me parece que tat a l’altre sense saber massa be perquè –“no
nuestro problema solo nos pertenece a nosotros sabemos ni el tiempo que estaremos aquí, ni
y no permitiría que interviniesen esos demócratas lo que haremos”–, i de no saber com realment
de pacotilla, pues bajo su máscara se esconde el
egoísmo que anteponen por todo y ante todo”99. 100  Carta de Carlos al seu pare, datada a Sueca el 20 de
setembre de 1938. Carlos utilitzarà en diverses cartes “la
província del crimen”, referint-se al Crimen de Cuenca (1910-
99  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el 6 1925), és a dir a l’error judicial que va portar 12 anys de presó
d’octubre de 1938. En el Pacte de Munic, França i Gran Bre- a dos innocents acusats d’una mort que no havia ocorregut
tanya van signar un acord amb Alemanya i Itàlia per mantenir mai. Vegeu MALDONADO, S. (1980): El crimen de Cuenca,
la situació de la no-ingerència en la guerra espanyola, però Barcelona: Argos-Vergara.
amb la contrapartida de l’annexió d’Alemanya dels Sudets i 101  Carta de Carlos al seu pare, datada a Sueca el 27 de
posterior ocupació de Txecoslovàquia. setembre de 1938.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


EBRE 38 99 2010

“Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra” Ramon Arnabat Mata

s’estava desenvolupant la guerra, per això no és un mes que no tengo carta ni tuya, ni de mamá,
gens estrany que escrigui al seu pare demanant- solo he recibido una carta del tío Ramón pero del
li notícies: “Cuando me escribas háblame de la mes de Julio, de manera que os podéis suponer
guerra pues aquí se dicen muchas cosas respec- la impaciencia que tengo”106. Les darreres cartes
to a ella, pero yo no le veo la terminación por nin- que Carlos havia rebut de la seva mare i del seu
guna parte.” A San Clemente llogà una habitació pare eren del 19 i del 21 d’agost, és a dir de feia
en una casa particular (carrer de San Sebastián, quasi dos mesos. No serà fins el dia 15 d’octubre
número 20), “pues en el cuartel hay muchos pio- que rebrà de nou cartes, i s’assabentarà que la
jos y como no hay agua siempre anda uno lleno seva família es troba de nou reunida a Barcelona
de suciedad”102. Llogar l’habitació i pagar la neteja “a causa de los pólipos de Ricardito”107.
de la roba s’emportava una bona part de la solda-
da, de manera que no podia enviar tants diners al A mitjan mes d’octubre demanava al seu pare la
seu pare: “Nada más que 125 [pesetas] porque seva opinió sobre la guerra: “Yo creo que ya no
ahora duermo en una casa particular y me cobran puede tardar mucho en acabar. Pero tengo un
algo caro por lavarme la ropa, pero si al acabar el asco porque veo que todos los ‘quintos’ no hacen
mes me sobra algo de dinero, lo juntaré y te lo gi- nada más que despotricar y derrotar y luego si
raré junto con lo que te gire el mes que viene”103. ganaran los fascistas lloverían y entonces se les
podría decir lo que dijeron en el célebre monte
La incertesa sobre el futur continuà la setmana del suspiro del moro. No te puedes figurar que
següent: “Ahora no sabemos nada de lo que odio tengo a todos estos chorros. Por lo menos
van a hacer con nosotros, unos dicen que si en Cataluña son en el fondo buenas personas
nos mandarán a la vendimia y otros dicen que y nobles. Me parece que en unos cuantos años
seguramente nos harán un nuevo reconocimi- me voy a sentir catalán, pues tú no sabes cómo
ento pero no personal sino por los expedientes echo de menos esa tierra. Unos compañeros
médicos que de cada uno de nosotros hay en catalanes me han dado una chapa que lleva el
el C.R.I.M”, tot i que un sanitari l’hi havia dit que escudo catalán y pone Catalunya y ya me la he
estava inclòs en el quadre se serveis auxiliars.104 puesto”108. A mesura que avançava la tardor ho
Incertesa que s’afegia al fet que durant les dues feia el fred i per això demanava als seus pares
setmanes que s’havia estat a Sueca i les dues que li enviessin una jaqueta de cuir, “pues aquí
que portava a San Clemente no havia rebut car- se ha echado ya el invierno encima y desde hace
ta dels seus pares des de Catalunya, i en canvi bastantes días no para de llover, y aunque tengo
si dels seus oncles des de Madrid: “No sé que el tabardo siempre es mejor tener el chaquetón”,
habrá pasado que durante los días que he esta- tot recomanant-los que l’enviïn als seus oncles
do en Sueca no he tenido carta alguna, ni de ti, de Madrid perquè aquest l’hi facin arribar, ja que
ni de mamá tampoco, únicamente de los tíos de es la via més ràpida. Afegia un estat de la roba de
Madrid”105. Quinze dies més tard insistia: “Yo sigo què disposava: “De ropa interior no necesito casi
bien pero muy impaciente, pues ya hace más de nada pues yo estando en Cuenca me compré tres
camisetas y tres calzoncillo, y que las camisetas
por ser en verano no las he estrenado hasta hace
102  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente l’1
d’octubre de 1938.
103  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el 106  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el
13 d’octubre de 1938. 13 d’octubre de 1938.
104  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el 107  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el
6 d’octubre de 1938. 16 d’octubre de 1938.
105  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente l’1 108  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el
d’octubre de 1938. 13 d’octubre de 1938.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


2010 100 EBRE 38

Ramon Arnabat Mata  “Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra”

unos días en que empezó el frío por aquí; cami- la suerte nos ayuda así será. Veremos si retiran
setas tengo 4, dos que me compré en Madrid y todos los voluntarios, por lo menos 10.000 ya es-
una que me dieron en el Hospital y la kaki que me tán fuera, pero no son nada comparados con los
traje de casa; calcetines tengo todos los que traje que hay en el terreno faccioso. Aquí, lo mismo
de casa, pañuelos también y de ropa de abrigo que en Valencia, hay mucho optimismo respecto
tengo la cazadora que os dije que compré y el a la terminación de la guerra. Pero yo no me lo
tabardo y pantalones tengo los de uniforme que creeré hasta que no esté con vosotros en casa”,
compré en Valencia y los bombachos que me i afegia una postdata prou aclaridora dels seus
traje de casa. Los guantes de cuero tan buenos dubtes: “Dime en qué condiciones se acabaría la
que tenía me los quitaron cuando estábamos en guerra, pues tengo algunos temores respecto a la
la siega en Belinchón. De calzado tengo las bo- manera de acabarse”111.
tas tan buenas que me compró papá cuando salí
de Sitges, de manera que ya veis toda la ropa A començaments de novembre, sembla que la
que tengo y si vosotros creéis que necesito algo guerra no vagi tan malament: “Ahora parece que
mandármelo, sino no. Tengo también un pañuelo les hemos cortado la carretera de Zaragoza a
de seda blanco que lo llevo con la cazadora al Lérida y esto es una buena operación (a mi me
cuello y que lo compré a un ‘quinto’ que no tenía parece)”, tot i que segueix pendent la qüestió dels
legañas, de ocasión me cobró tres duritos y es voluntaris a les files franquistes: “Habrás visto la
una sábana”109. farsa de la retirada de ‘voluntarios’, yo ya me lo
esperaba, pues de esos hijos de.... no se puede
A finals d’octubre, el fred i les pluges –“aquí ya esperar nada. Mientras hemos estado luchando
hace mucho frío y llueve mucho, de manera que nosotros solos por la integridad de España ¡Que
además de lo incómodo que de por sí es el pue- venga ahora el fascista hijo de mala madre de
blo resulta que el tiempo no ayuda nada y así es Chamberlain y sus secuaces y les haga el pastel
que estamos todo el día en el cuartel o en casa”–, a los tres bandidos! En fin, ya lo dijo Prieto que la
el fet de no saber res del que farien els dies se- guerra la teníamos que resolver y ganar nosotros,
güents –“no sabemos nada de lo que vamos a no hay que esperar nada de las demás naciones.
hacer este invierno, pues no hay siquiera rumo- Veremos como acaba el jaleo que se tren los 4 de
res de esto”–, la manca de notícies directes dels Munich”112. Cada dia que passava s’esvaïa més
seus pares i els continuats bombardeigs de l’avia- la possible intervenció de França i Gran Breta-
ció franquista sobre Barcelona provoquen un fort nya al costat de la República per tal de frenar el
malestar en Carlos, tan sols són alleugerit per les feixisme. I la derrota final de la batalla de l’Ebre,
notícies dels oncles que viuen a Madrid: “Por los consumada a mitjan mes de novembre, marcarà
tíos de Madrid sé que afortunadamente y a pesar el punt d’inflexió definitiu de la guerra civil a favor
de esos bárbaros bombardeos que estáis sufrien- de l’exèrcit franquista.
do estáis todos bien”110. Tan sols, l’esperança en
un ràpid acabament de la guerra el permetia de A començaments de novembre segueixen els
mantenir l’optimisme: “Hay muchos que opinan problemes amb la correspondència i les cartes
que no llegaremos a pasar todo el invierno aquí acostumen a trigar unes tres setmanes per anar
y ahora con las palabras de Negrín parece que si de Barcelona a San Clemente, però corren ru-

109  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el 111  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el
16 d’octubre de 1938. 24 d’octubre de 1938.
110  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el 112  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el 8
24 d’octubre de 1938. de novembre de 1938.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


EBRE 38 101 2010

“Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra” Ramon Arnabat Mata

particular, excepto que se rumorea que iremos


a recoger la naranja, pero no se dice nada ofi-
cialmente”. De manera que expressa clarament
el seu desig de marxar, malgrat els consells del
seu pare de que hi segueixi: “Estoy muy harto
de toda la provincia del ‘crimen’ y deseando salir
de ella”114.

En una carta posterior respon al seu pare que


comparteix l’estranyesa que en la situació ac-
tual mantinguin un contingent de soldats sense
fer res: “Como tú dices bien en tu última carta es
muy extraño que necesitando hombres como se
necesitan ahora para todo nos tengan aquí sin
hacer nada. Dice uno que está en las Oficinas de
una de la compañías que en la Comandancia de
Cuenca ha oído decir que seguramente saldre-
mos para la recolección de la naranja hacia los
días 25 o 30 del presente; si así fuese, entonces
estaría mejor pues nos libraríamos de estar aquí
durante dos o tres meses como mínimo, pues
la naranja son tres brotes y siempre se tarda 4
o 5 meses desde que se empieza hasta que se
acaba”115. Afegeix una explicació detallada de
archivo de salamanca
Figura 7. Sobre d’una carta enviada per Carlos Viaña des del
l’avorrida vida que porten a San Clemente –“no te
front al seu pare. 1938. puedes figurar la vida más aburrida que hacemos
aquí”–: “Nos levantamos, a las 8 pasamos lista,
mors que mitjan mes els donaran permisos, la nos vamos a tomar café y después hasta las 12
qual cosa el porta a escriure que en cas que ½ tenemos teórica, después a la 1 a comer y te-
els donin i siguin d’un mínim d’una setmana se nemos libre hasta las 3, después de comer iba a
n’aniria a Madrid amb els seus oncles “ya que no un Bar a tomar café o refrescos pero estoy harto
hay posibilidad de ir a esa”, ja que els franquistes de ver a los individuos salir y entrar borrachos de
havien separat completament el País Valencià los Bares, y solo de pensar que yo un día pudiese
de Catalunya, ja totalment encerclada després salir así me da asco y por eso he dejado de ir y
de la batalla de l’Ebre113. Un mes més tard, però, lo que hago hasta las 3 es irme a una casa de
manifesta de nou el seu desencís: “Yo ya no sé al lado del cuartel a sentarme al brasero y leer
cuando volveré a casa, por ahora he perdido las una novela o el periódico o ponerme a escribir.
esperanzas”, tan per la marxa de la guerra –“yo Después hasta las cinco y media tenemos más
sinceramente creo que tenemos guerra para teórica y después a las 6 ½ a cenar, a las 8 pa-
mucho tiempo”–, com pels rumors de la seva sar lista y a casa a dormir. De manera que fíjate
propera destinació: “Por aquí no hay nada de

113  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el 114  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el
8 de novembre de 1938. Arthur Nevilla Chamberlain era el 10 de desembre de 1938.
primer ministre britànic que va signar els acords de Munic 115  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el
(1938), partidari de l’apaivagament d’Itàlia i Alemanya. 14 de desembre de 1938.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


2010 102 EBRE 38

Ramon Arnabat Mata  “Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra”

que vida más aburrida es la del puerco”116. Deu espera”119. Afegeix que uns dies abans de Nadal
dies més tard, informa que han desaparegut els els hi van dir que el Socors Roig Internacional els
rumors d’anar a València a collir la taronja –“ya hi donarien tabac, torrons, etc., “pero hasta ahora
no se oye ni una palabra de la ida a Valencia a lo único que nos han dado ha sido 450 gramos
recoger la naranja”–, i que els han canviat de ca- de jabón y nada más, me parece que lo demás
serna, instal·lant-los en una que està en millors se ha quedado en ‘aguas de borrajas’”. La paga
condicions, per la qual cosa pressuposa que “nos avançada del mes de desembre li permet d’enviar
vamos a tirar todo el invierno aquí, cosa que me un gir de 375 pessetes que, junt a la resta de girs
molestaría bastante”117. que ha fet, sumen la quantitat de 1.000 pesse-
tes “que me había propuesto tener en casa para
L’apropament del Nadal reforça l’enyorança de este tiempo”. Tot i que ara, fins a començaments
Carlos: “Por este tiempo lo pasábamos todos de febrer no cobraria el mes de gener, deia que
juntos en casa, y dentro de nuestra modesta po- no necessitava diners, ja que tenia el sou com-
sición nunca nos faltó algo que nos hizo pasar plert, “menos 10 pts. que nos descontaron para
los días de Navidades y que lo siguen a estas la Campaña Pro Invierno”120. En aquesta carta hi
fiestas muy felices y contentos. ¿Te acuerdas de ha una frase que sintetitza l’estat de Carlos, i de
aquella pava tan formidable que nos comimos por molts soldats republicans el Nadal del 38: “¡Ojalá
este tiempo cuando estábamos en Madrid? Este que termine la guerra pronto, porque sino no sé
año no lo pasaré con vosotros y aunque lejos de qué va a ser de todos nosotros!”.
ahí quiero que recibas tú papá principalmente
mi felicitación y todo mi cariño”. Afegeix: “No sé La darrera carta que tenim és del 29 de desembre
qué haré ni como pasaré el día de Navidad, su- de 1938, i en ella mostra la seva satisfacció per
pongo que será como los otros días, sin ningún haver rebut un dels paquets que l’hi havia tramés
aliciente. Dicen que vendrán del Socorro Rojo a la seva mare amb “una lata de foi-gras, ½ kilo
traernos algo, veremos si es verdad”, i que en cas de jabón francés muy bueno y un blok [sic.] de
de tenir permís aniria a Madrid a passar el Nadal papel para escribir”, i estava pendent de rebre
amb els seus oncles, “pero esto del permiso no es el segon amb “unos botes de leche, chocolate
cosa fácil”118. La mateixa tarda de la nit de Nadal y dos calzoncillos”. Però, més que els paquets
escriu al seu pare dient-li que les cartes arriben l’havia satisfet el fet de rebre carta del seu pare
amb molt de retard, quasi d’un mes, i això l’im- i de la seva mare i germans: “El saber que todos
pacienta molt, “y más siendo estos días de fiesta vosotros estáis bien es un motivo suficiente para
que siempre los he pasado con vosotros y en mi mí para estar más tranquilo, no del todo porque
casa”. Una nit especial, “para muchos esta noche únicamente estaré tranquilo del todo cuando aca-
es buena, pero para la mayoría de los españoles be la guerra y vuelva a estar otra vez con todos
esta noche es noche-mala, pues es aquí y está vosotros”121. La carta mostra un desig permanent
helando y esta mañana ha nevado, de manera de que s’acabi la guerra: “¡No sé cuándo llegará
que en frente habrá que ver qué noche-buena les este día! Claro que siempre que sea con la Vic-
toria nuestra”. I per aconseguir-ho pensa que “lo
necesario es que se den cuenta estos fachas de

116  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el 119  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el
14 de desembre de 1938. 24 de desembre de 1938 (“5 ½ tarde”).
117  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el 120  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el
24 de desembre de 1938 (“5 ½ tarde”). 24 de desembre de 1938 (“5 ½ tarde”).
118  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el 121  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el
14 de desembre de 1938. 29 de desembre de 1938.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


EBRE 38 103 2010

“Que esto se acabe, pero siempre con la victoria nuestra” Ramon Arnabat Mata

que sus amigos los nazis y los macarroni han servir a l’exèrcit republicà des de la reraguarda.
venido a explotar a nuestra España y los echen Un i altre sentiment conviuen en la ment d’aquest
y entonces una vez solos nosotros con ellos les jove de les Joventuts Socialistes Unificades de
haremos ver sino con las armas con las urnas la Catalunya, refugiat amb la seva família a Barce-
voluntad del pueblo. Me parece que esto no va lona, però el sentiment més present en aquesta
a ocurrir pronto sino que tardará todavía algún correspondència és el de retrobar-se amb la fa-
tiempo”122. mília, pares i germans, i restablir la vida normal.
El desig de milions de persones quan esclata una
La situació a San Clemente seguia sense canvis: guerra, i sobretot quan s’allarga.
“Aquí seguimos sin hacer nada y aguantando las
heladas que caen por las noches, pero como yo Referències bibliogràfiques
duermo en la casa que sabéis, pues por eso me BESOLÍ, A.; GESALÍ, D.; HERNÁNDEZ, X.; ÍÑI-
libro de esas bastante”. Per altra banda, les pro- GUEZ, D.; i LUQUE, J. C. (2005): Ebro 1938, Bar-
meses que el Socors Roig els donaria turons no celona: Inédita Ediciones.
s’havien complert: “Lo único que nos han dado
ha sido (hasta ahora) una paquetilla de tabaco CLAVIJO, J. (1997): La població refugiada a Olot
de 0,50 pts. y el C.R.I.M nº 8 ½ kilo de jabón. De durant la Guerra Civil, 1936-1939: estudi i fonts
manera que no ha habido más aguinaldos”. Tot documentals, Olot: Bassegoda.
plegat el fa dir: “Cuando acabe esto voy me voy
a hinchar a comer cosas buenas, tortillas, huevos MALDONADO, S. (1980): El crimen de Cuenca,
fritos, salchicha, etc. etc.” La fi de la guerra i la Barcelona: Argos-Vergara.
victòria de la república que permetrà de realitzar
els somnis personals i familiars: “Cuando acabe PLANAGUMÂ, A. (2000): La Guerra Civil a Olot:
la guerra viviremos todos tan ricamente, trabajan- memòries des de l’exili, Olot: Ajuntament.
do casi todos y entonces mamá y tú veréis los re-
sultados de vuestros esfuerzos y yo por mi parte PUJÏULA, J. (2000), La Guerra Civil a Olot: 1936-
os doy a los dos, a mamá y a ti, mi palabra de que 1939: recull d’article, Olot: Fundació Pere Simón.
no tendréis que arrepentiros de los sacrificios que
habéis hecho y hacéis por mí, pues tengo verda- SERRALLONGA, J. (2004): Refugiats i despla-
dera impaciencia por trabajar y que veáis que si çats dins la Catalunya en guerra, 1936-1939,
bien no he sido estudioso ni aplicado no por eso Barcelona: Base.
ahora voy a ser un vago y un sinvergüenza. [...]
A ver cuando se acaba y volvemos a estar todos VILLARROYA; J. (1981): Els bombardeigs de
juntos”123. Barcelona durant la Guerra Civil (1936-1939),
Barcelona: PAM.
Les cartes de Carlos Viaña al seu pare transme-
ten un sentiment contradictori, per una banda el
desig de que l’exèrcit república guanyi la guer-
ra i esclafi els feixistes, però per l’altra el desig
de restar lluny dels perills del front i, per tant, de

122  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el


29 de desembre de 1938.
123  Carta de Carlos al seu pare, datada a San Clemente el
29 de desembre de 1938.

Ebre 38, Núm 4: 79-103


EBRE 38 105 2010

GUERRA CIVIL I REPRESSIÓ FRANQUISTA A SANTA PAU

Albert Planas i Serra


Departament Història Contemporània
Facultat de Filosofia i de Geografia i Història
Universitat de Barcelona. c/ Montalegre, 6. 08001. Barcelona
xarplanas@hotmail.com

Rebut: 16/05/2009
Acceptat: 04/06/2009

Resum
Estudi inèdit centrat en la Guerra Civil i la repressió franquista en una vila de 2000 habitants. La finalitat és detallar tan la
violència revolucionària com la repressió franquista. En primer lloc, l’estudi quantifica el nombre de morts i aquells abusos
comesos en nom de la revolució durant la Guerra Civil, així com el procés que té lloc entre la detenció i empresonament/
execució durant la repressió franquista. En segon lloc, analitzar la naturalesa de la repressió franquista, ajudada aquesta per la
complicitat de la societat civil.

Paraules clau: Santa Pau, repressió franquista, guerra civil, judicis militars, II República.

Abstract
Unedited study centered on the Civil War and the pro-Franco repression in a town of 2000 inhabitants. The purpose is to detail
so the revolutionary violence how the pro-Franco repression. In first place, the study quantifies the number of deaths and those
abuses committed in the name of the revolution during the Civil War, as well as the process that has place among the arrest and
imprisonment/execution during the pro-Franco repression. In second place, to analyze the nature of the pro-Franco repression,
this helped for the complicity of the civil society.

Key words: Santa Pau, Francoist repression, Spanish Civil War, military proceedings, 2th Republic.

Ebre 38, Núm 4: 105-119 ISSN 1696-2672


2010 106 EBRE 38

Albert Planas i Serra Guerra Civil i repressió franquista a Santa Pau

Els temps de la República a Santa Pau eleccions legislatives de 1933 van ser guanyades
La població a inicis dels anys trenta superava els en vots per ERC, però la majoria al consistori res-
dos mil habitants, per bé que la dinàmica demo- tava encara sota les sigles de la Lliga i la Dreta
gràfica del municipi es trobava en decreixement Agrària, així com la victòria en les eleccions muni-
ja des de mitjans segle XIX1. Durant els anys de cipal el gener del 34 fou per la dreta local. Els fets
la República, la Guerra Civil i els primers anys del d’octubre de 1934 es van traduir en la suspensió
franquisme la població es situarà al voltant de la temporal dels regidors d’ERC i la redacció en cas-
xifra dels dos mil habitants, sense gaires canvis tellà de les actes municipals, mentre que en les
demogràfics. eleccions de febrer del 36 el Front d’Esquerres
aconseguí el 28,1% dels vots. Els informes de la
La majoria de la població de Santa Pau es dedi- Guàrdia Civil dipositats a la Causa General sobre
cava a l’agricultura, bàsicament com a jornalers i les eleccions ens expliquen que “los dirigentes
masovers, així com també als recursos que oferia más destacados del Frente Popular fueron: Juan
els bosc –llenyataires, carboners. A la vila exis- Pinsach Solé, presidente, Carlos Vilarrasa Mas-
tien petits artesans, hostals, així com persones joan, Buenaventura Garrigolas Girgas, Francisco
d’oficis: traginers, un sastre, moliners, ferrers, Masó Batlle, Pedro Hospital Corominola, Pedro
carnissers, barber, i sobretot, paletes. Després Doga Neres, por cuanto dirigían la agrupación
de la I Guerra Mundial van aparèixer els primers Centro Republicano Agrario”. El mateix informe
tallers tèxtils dedicats a la fabricació de mitges i assenyala que “las autoridades locales pertene-
mitjons. Seguidament, i en una condició social cían a las derechas y su comportamiento fue bu-
superior als primers, es situaven els propietaris eno, perteneciendo a las izquierdas el Juez, que
de petits comerços dedicats a la venda de que- también se comporto bién”.
viures, al transport amb carros i cavalls, i final-
ment, el metge, el veterinari, personal dedicat a La política municipal restava sota la influència
l’administració i els propietaris rurals2. Com a la dels grans propietaris i la pressió exercida des de
resta del món rural, mancava l’existència de la pràctiques properes al caciquisme. El setmanari
burgesia industrial, així com el gruix de les clas- comarcal Esquerra, editat des de les files repu-
ses mitjanes dedicades al sectors serveis o les blicanes d’ERC, publicà en les seves pàgines un
professions liberals, sectors reservats únicament petit article on denunciava la situació que es vis-
a la ciutat. D’aquesta manera, i de bon antuvi, qué en el municipi el dia dels comicis electorals:
aquells que prendran la iniciativa revolucionària “en aquest poble la pressió realitzada pels ele-
del 36 seran els primers –pagesos, jornalers, fer- ments caciquils fou de les més revoltant i vergo-
rer, barber, carreters–, així com esdevindran les nyoses. S’arribà a l’extrem de donar, als votants,
víctimes de la posterior repressió franquista. paperetes visiblement marcades per tal de poder
comprovar quins ciutadans, i quins no, votaven
L’adveniment popular de la II República, a dife- a gust dels cacics del poble. La gent, com si es
rència de les grans ciutats i el Parlament, no mo- tractés de bens, foren acompanyats a votar fins
dificà el consistori municipal. De fet, els primers davant mateix de les urnes”.
alcaldes del període republicà esdevindran alho-
ra alcaldes els primers anys del franquisme –Jo- Per tant, la ruptura social a l’Ajuntament del mu-
sep Plana Camps i Joan Aubert Solanich–. Les nicipi no arribà fins a partir del 18 de juliol de
1936 amb el fracàs del cop militar. El dia 22 de
1  Santa Pau assoleix el seu punt màxim de població a 1860 juliol assaltaren l’Ajuntament i es creà el Comi-
amb 2808 habitants.
tè de Milícies Antifeixista local. No fou fins al 17
2  REIXACH, S. (1998): “Santa Pau”: Quaderns de la Revista
de Girona, n. 81. d’agost que es creà un nou ajuntament, amb tres

Ebre 38, Núm 4: 105-119


EBRE 38 107 2010

Guerra Civil i repressió franquista a Santa Pau Albert Planas i Serra

regidors i alcaldia d’ERC, tres per a la CNT, dos Solé, que tot i pertànyer a la mateixa formació
del PSUC, un del POUM i membre d’URC, for- políticosindical que el Comitè d’Orriols, foragità
mant d’aquesta manera el Consell Municipal de els violents evitant, doncs, un augment de les
Santa Pau. A l’abril de 1937 serà escollit alcalde víctimes mortals de la violència revolucionària a
el cenetista Joan Pinsach Soler, que romandrà Santa Pau, especialment dins el grup de les clas-
en el càrrec fins poc abans de la finalització de la ses mitjanes i altes definides com a cacics i els
campanya bèl·lica. grans propietaris rurals.

Cal afirmar, de bon antuvi, que la violència revo- Els abusos comesos en nom de la revolució en el
lucionària vingué precedida pel fracàs de la rebel· nostre municipi consistien en que un reduït grup
lió militar i l’esfondrament de l’autoritat del poder de milicians, sempre armats amb pistoles i altres
republicà. A partir del 19 de juliol s’inicià una armes de foc, recollien a la força la recaptació
autèntica revolució social propiciada pels partits d’alguns comerços locals: Can Pere, Can Dani-
i sindicats d’esquerra, que prengueren el control el... De la mateixa manera, algunes cases, sovint
de l’ordre públic en substitució de l’antiga legalitat segones residències de famílies benestants i
republicana. No obstant això, arreu de Catalunya adscrites ideològicament a la dreta, van ser sa-
es definí una violència desbordada, espontània quejades. Aquest fou el cas d’Estanislao Vayreda
i incontrolada, sovint marcada pel sectarisme Aulet, que se li confiscà la casa situada al Portal
i l’oportunisme a causa del caos dels primers de Sant Antoni i el seu mobiliari per tal de des-
mesos de la Guerra Civil a Catalunya, lluny dels tinar-lo inicialment a l’allotjament de refugiats, i
ens públics. Per tant, la violència revolucionària més tard, ocupat pel “Cuerpo de Tren (Automo-
tingué com a darrers responsables aquells que bilista)”. El Mas Quintana, propietat de l’exdiputat
s’aixecaren en armes contra el poder legalment conservador Pedro Llosas Badía, també fou sa-
erigit de les urnes. quejat: “Que en cuanto a los bienes, fué despo-
jado, en absoluto, de todo el mobiliario existente
La violència revolucionària sacsejà la vida muni- en la susodicha casa, desde la última cama al
cipal. A Santa Pau les ires revolucionàries tingue- más insignificante utensilio de cocina. Además,
ren com a víctimes el clergat i els religiosos. Els un magnífico altar del último período del barroco,
elements incontrolats del municipi assassinaren existente en el oratorio privado, primorosamente
el rector de Santa Pau, Josep Maria Nogué; el tallado en madera y expléndidamente decorado y
rector de la Cot, Francesc Monfulleda; el del dorado, fue desmontado y quemado, con todas
Sallent, Juan Busquets; el de Santa Maria de Fi- sus imágenes. Por lo que afecta a los bosques
nestres, Ramon Casas, així com també el capellà propios del declarante y situados en el mismo tér-
Joan Ollé Molas. Les esglésies van ser destruï- mino municipal, fueron objeto de cortas radicales,
des i incendiades, àdhuc l’expropiació de finques hasta no quedar más que matorrales”. La casa
religioses. Pedreguet, situada al carrer Major a l’altura del
Prat de la Plaça, fou confiscada, desallotjant els
En plena Guerra Civil es presentà al poble una seus propietaris legítims per instal·lar-s’hi un cos
patrulla del Comitè de Quart, conegut tristament de carrabiners.
per la seva radicalitat i extremisme, que junta-
ment amb el d’Orriols, foren els més violents i La revolució també es traduí en la col·lectivització
sanguinaris de la província. Dedicats a recórrer dels rams de la construcció i la fusteria, així com
les poblacions gironines amb la finalitat d’exe- la col·lectivització gestionada per l’Ajuntament
cutar les persones d’ideologia dretana, a Santa d’alguns boscos. El setembre de 1936 l’Ajunta-
Pau toparen amb l’autoritat de Joan Pinsach ment imposà una multa de 10.630 pessetes als

Ebre 38, Núm 4: 105-119


2010 108 EBRE 38

Albert Planas i Serra Guerra Civil i repressió franquista a Santa Pau

DATA DE LLOC DE LA PARTIT LLOC ESTAT


NOM EDAT OFICI
LA MORT MORT POLÍTIC D’ORIGEN CIVIL
Francesc
26/07/1936 Riudellots 51 Tr. Arbúcies Capellà Solter
Monfulleda i Pacual
Pla del Castell Josep Manuel
10/08/1936 65 Tr. La Bisbal Capellà Solter
(Santa Pau) Noguer Tapafa
Sant Pau de Joan
08/09/1936 54 Tr. Vilallonga de Ter Capellà Solter
Segúries Busquets Vila
Joan
08/10/1936 Les Fonts 26 Tr. Santa Pau Capellà Solter
Oller Molas
Taula 1. Morts per la violència revolucionària.

ex-alcaldes Paulí Triadú i Josep Plana Camps i a tat per alguns milicians en benefici propi, diferen-
la resta de la Corporació del període 1931-1933 ciant-se, doncs, de les conviccions ideològiques i
com a resultat de “que durant els anys en que van les transformacions socials que s’estaven portant
desempenyar el càrrec es cometeren actes que a pràctica tan des del consistori municipal com la
redundaren en perjudici del poble”. Generalitat republicana. Aquest clima de convul-
sió i violència no privà a l’Ajuntament republicà
Altrament, el secretari municipal, Miguel Juanola encapçalat per Joan Pinsach Solé d’endegar pro-
Benet, delegat provincial de Comunión Tradici- jectes de gran transcendència i rellevància. Fou
onalista i de forta ideologia reaccionària, afirmà precisament el Consistori d’esquerres, més tard
que hagué d’amagar-se per evitar represàlies, sota el franquisme titllat d’ateu, menjacapellans
així com Pedro Plana Jorda, futur cap local de i de cremaesglésies, que impulsà les empreses
FET i de les JONS, tal com ells mateixos afir- de la construcció de la murada del castell, donant
maran més tard com a testimonis en els judicis la fisonomia actual, eixamplament del pont amb
militars franquistes contra els dirigents o milicians la instal·lació d’una plataforma de formigó, cons-
d’esquerres: “Que ignora el declarante [Pedro trucció de les carreteres dels veïnats dels Arcs i
Plana i Jorda] haya tenido participación [l’acusat Costes de Simó, construcció del pont de Roca-
en el judici] en algun hecho concreto de entre los negra, aprovació del projecte per portar aigua
delictivos cometidos en la localidad, por cuanto el potable a la vila, etc.
dicente estuvo escondido durante este tiempo”.
El mateix succeeix amb el santapauenc Isidro La repressió franquista
Font Canal, que a partir del 39 esdevindrà regidor La primera vegada que un soldat de l’exèrcit fran-
municipal: “Si es cierto que el referido sujeto tomó quista trepitjà territori gironí va ser el 31 de ge-
parte en la destrucción de la Iglesia, dice, que no ner de 1939, quan el bàndol franquista ocupà les
puede asegurarlo porque cuando se cometió ta- poblacions de Blanes i Lloret de Mar. Cinc dies
les desmanes, estaba esboscado, por el motivo abans les tropes franquistes s’havien fet amb
de verse perseguido por las turbas rojas”.Tot i Barcelona, i a partir d’aquests moments van cau-
l’existència d’emboscats a Santa Pau, principal- re successivament sota control de la IV Divisió de
ment per evitar el reclutament a files, sembla ser Navarra totes les ciutats i viles de la província:
que aquests personatges visqueren a Barcelona el dia 3 de febrer Santa Coloma de Farners, el 7
gaudint de l’anonimat que proporciona la ciutat. Olot, Figueres el 8, etc. El divendres 10 de febrer
L’esfondrament de l’autoritat i la manca de poder de 1939 les tropes franquistes ocuparen la Jon-
dels primers mesos de la Guerra Civil fou aprofi- quera, i es declarà, oficialment, la fi de la Guerra

Ebre 38, Núm 4: 105-119


EBRE 38 109 2010

Guerra Civil i repressió franquista a Santa Pau Albert Planas i Serra

LLOC de DATA de
NOM EDAT LLEVA EXÈRCIT
la MORT la MORT
Bartolich Beguda, Onofre 22 1937 Front Republicà
Bassols Begudan, Pere 1935 Front 31/10/1937 Republicà
Capdevila Massegú, Joan 22 1937 Front Republicà
Capdevila Prat, Bartomeu 31 1928 Lleida 22/12/1938 Republicà
Casademont Vilalta, Conrad 1935 Front Republicà
Dorca Serarols, Isidre 22 1937 Front Republicà
Fàbrega Pujol, Pere 19 1940 Front del Segre ?/4/1938 Republicà
Feixas Puigdemont, Pere 35 1924 Front dels Pirineus 23/9/1938 Republicà
Feixas Santanach, Amadeu 32 1927 Front de Tremp 9/8/1938 Republicà
Feixas Pujolàs, Miquel Front Republicà
Grabuleda Fàbrega, Agustí 25 1933 Front d'Aragó 23/3/1938 Republicà
Grabulosa Ferrés, Joan 18 1941 Front Republicà
Grabulosa Ferrés, Miquel 24 1936 Front Republicà
20 1939 Hospital Militar de
Güell Reixach, Miquel 15/2/1939 Franquista
Saragossa
Masdeu Planadevall, Vicenç Front Franquista
Muntada Sala, Joaquim 21 1939 Banyoles 16/2/1939 Republicà
Nogué Puig, Gaspar 24 1934 Codo(Saragossa) 24/8/1937 Franquista
Padrosa Anglada, Lluís 17 1941 Front de l'Ebre 14/8/1938 Republicà
Pagès Delclòs, Lluís 21 1937 Pozoblanco (Còrdova) 7/10/1937 Republicà
Planagumà Casadella, Isidre 26 1932 Belchite (Saragossa) 15/9/1937 Republicà
22 1936 Vilalba dels Arcs
Planagumà Casanella, Ramon 25/9/1938 Republicà
(Terra Alta)
Planella Planadevall, Jaume 1940 Front Republicà
19 1939 Pinell del Brai
Soler Coll, Josep 4/11/1938 Franquista
(Terra Alta)
Teixidor Berga, Josep 22 1937 Front Republicà
22 1936 Hospital Militar nº 2
del XII C.d’E.
Ventura Pagès, Josep 13/10/1938 Republicà
Vallfogona de Riucorb
(Conca de Barberà)
22 1937 Vilalba dels Arcs
Vila Quera, Martí 19/8/1938 Franquista
(Terra Alta)
Vilarrasa Reixach, Josep 22 Front Republicà
Taula 2. Santapauens morts al front.

Ebre 38, Núm 4: 105-119


2010 110 EBRE 38

Albert Planas i Serra Guerra Civil i repressió franquista a Santa Pau

Civil a Catalunya. Es posava fi a les calamitats ción de los funcionarios de este Ayuntamiento”,
d’una guerra. Tanmateix, s’inaugurava la llarga nit així com la dimissió de l’alcalde provisional, que
franquista, donant pas a una situació de terror en fou substituït per Fidel Batlle i Jordà. Finalment,
forma de persecucions, afusellaments, empreso- la sessió ordinària del 26 d’abril de 1939 acor-
naments i altres formes de repressió. dà novament el nomenament de sis persones5
“honorables y solventes” encarregades d’elabo-
A Santa Pau van entrar el 7 de febrer de 1939 i im- rar les llistes de personatges d’esquerres o que
mediatament es va nomenar alcalde Juan Aubert haguessin col·laborat amb l’Ajuntament durant el
Solanich, que ja havia estat alcalde en diferents període la Guerra Civil “al efecto de llevar a cabo
etapes. Salvador Reixach3 explica que l’endemà el embargo de todos sus bienes e incautación de
al matí es celebrà una victòria amb una missa a la sus cuentas corrientes”.
plaça Major i després es reuniren a l’ajuntament
el nou alcalde, els majors contribuents i les per- Els informes elaborats per aquesta comissió es
sones addictes al Glorioso Movimiento Nacional tracten de 66 fitxes on s’acusa a un total de 45 per-
per tal de crear una Gestora Municipal. sones6, un 22,5 per mil de la població. Hi consten
tots els membres que formaren part tan en el Co-
El 22 de març de 1939 es celebrà la primera ses- mitè Antifeixista com en el futur Consell Municipal,
sió ordinària4. A banda de constituir el nou ajun- així com els funcionaris locals (secretari, agutzil,
tament i el nomenar Miguel Juanola i Benet com jutge), sindicalistes i milicians. A la part superior
a secretari, destaca, per ordre del Govern Militar, de la fitxa es troben les dades personals, l’afiliació
la formació d’una comissió per confeccionar les político-sindical o els càrrecs ocupats abans i des-
llistes de persones presumptament d’esquerres o prés del 36. A la zona central, la més important, es
que haguessin col·laborat amb el Frente Popu- descriu la conducta i els delictes comesos durant
lar. Per tant, queda clara la sistematització i ins- la “dominación roja” així com els béns que pos-
titucionalització de la repressió franquista ja des seeix i el seu valor aproximat en pessetes. Final-
dels seus inicis. “Acto seguido se acuerda por ment, les fitxes finalitzen amb el concepte que es
unanimidad que la comisión que se debe cons- mereixen els acusats (“malissimo, malo, pessimo,
tituir para la formación de las listas de todos los regular, bueno”) i el lloc on es troben en la data.
individuos de filiació izquierdista o que hayan co-
laborado con el llamado ‘Frente Popular’ la com-
pongan los vecinos siguientes: Ramon Fábrega, 5  José Boada, Antonio Buch, Rafel Delgà, Jaime Turón, Juan
Asperó i Juan Masdeu, juntament amb el cap local de les FET
Jaime Roura, Lorenzo Palomé, Francisco Orri, i de les JONS, Pedro Plana Jordà.
Daniel Fábrega, Narciso Bartrina, Juan Vallmajó 6  Joan Guix Fàbrega, Agustí Vinyles Roure, Carles Vilarrasa
y Manuel Colomer Salavedra, cuyas relaciones Masjoan, Samuel Triadú Roca, Esteve Triadú Roca, Miquel
serán inspeccionadas por la Junta nombrada Triadú Croses, Conrat Torrent Caritg, Carles Sargatal Masó,
Llorenç Sargatal Boix, Joan Sala Serrat, Andreu Roig Corella,
en la sesión anterior”. La posterior sessió del 25 Isidre Roca Jordà, Rafel Prats Roig, Martí Prat Broch, Isidre
d’abril acordà “por unanimidad designar al con- Prat Caules, Baldomer Porta Batalla, Juan Planella Codina,
cejal Isidro Font Canal instructor para la depura- Àngel Pla Puigvert, Pere Neres Ayats, Francesc Moiset
Bayé, Francesc Massó Subiras, Josep Masies Carig, Lluís
Guillaumes Xart, Josep Güell Girgas, Lluís Grabulosa, Jaume
3  REIXACH, S. (1999): “La repressió franquista a Santa Pau” Feixas Serra, Pere Falguera Verdaguer, Francesc Dumenjó
dins Actes de les jornades sobre la fi de la Guerra Civil a la Bardera, Rosend Doga Neres, Josep Curós Colobrans,
Garrotxa, Olot: PEHOC, p. 310. Juan Cros Verdaguer, Joaquim Costa Serrat, Simó Compta
4  Alcalde: Juan Aubert. Regidors: Juan Plana, Miguel Batlle, Coromina, Joan Pinsach Soler, Josep Pinsach Coromina,
Ramon Soy, Isidro Font, Martí Collelldevall, Pedro Collellde- Jose Picart Plana, Joan Ollé Sala, Miquel Clavaguera Serra,
vall, Agustín Grabuleda, Simon Costa, Carlos Masias, Paulí Bonaventura Garrigoles Girgas, Narcís Feixas Torró, Joan
Triadú, i secretari, Miguel Juanola Benet. Llibre d’actes, Arxiu Berga Boix, Miquel Arbet Clara, Julià Ambàs Domènech i
Municipal de Santa Pau (AMSP). Josep Rodríguez Javaloies

Ebre 38, Núm 4: 105-119


EBRE 38 111 2010

Guerra Civil i repressió franquista a Santa Pau Albert Planas i Serra

Les llistes s’enviaren el 5 d’octubre de 19397 al a Francesc Moiset se la patrimonialitza una casa
Govern Civil, i per tant, van ser elaborades del tot de camp valorada en 3.000 pessetes, així com a
segur entre els mesos d’agost i octubre del mateix Josep Pinsach Coromina; mentre que el valor de
any, ja que Joan Ollé i Casas i Rafel Prats Roig, la casa i l’hort de Bonaventura Garrigoles ascen-
afusellats el 28-7-39, consten com a tal, mentre deix a 4.000 pessetes; al pare de Francesc Mas-
que Joan Pinsach i Soler, afusellat el 22 d’octubre, só i Subiràs se li valora una finca amb un valor de
consta que encara és a la presó. 15.000 pessetes; 2.000 pessetes a Lluís Guillau-
mes i Xart i Joan Cros i Verdaguer en concepte de
La totalitat de les persones aparegudes a les fit- ramat; Josep Güell Girgues una casa i bestiar per
xes són homes, amb una mitjana d’edat de 37,6 un valor de 3.000 pessetes; finalment, ja ascen-
anys, i per tant, homes casats i caps de família. deixen a un major valor la finca de Simó Compta
En una població eminentment agrària és clar i Coromina, valorada amb 10.000 pessetes, i la
que la majoria d’aquest homes vivien de la terra, casa i terrenys de Narcís Feixas i Torro, de 15.000
i això s’evidencia en estudiar la seva professió. pessetes. D’aquesta manera, queda clar, doncs,
A un 62% se’ls atribueix l’ofici de pagesos, però que eren de pagesos sense gaires propietats o bé
pensem que n’hi havia més perquè, per altres gent d’ofici o artesans que posseïen aquells béns
fonts, hem constatat que a molts se’ls assigna un necessaris per desenvolupar la seva professió.
segon ofici (Joan Berga i Boix, Llorenç Sargatal
Boix) que feien a més a més o esporàdicament, La majoria de les persones, un 68%, vivien a la
en lloc de jornalers o treballadors de la terra, que vila de Santa Pau (carrers Pedro Llosas, Casas
creiem que seria més correcte. A banda d’aques- Nuevas, plaça Marquès de Monistrol i del Gene-
ta observació, s’hi relaciona un electricista (Josep ralísimo, Vila Vieja, General Mola, Avenida José
Curós Colobrans), el secretari jutge (Narcís Fei- Antonio). Aquesta xifra és superior a la que cor-
xas Torro), l’encarregat d’una fàbrica de mitges respon al seu pes demogràfic, denotant que la
del poble (Josep Rodríguez Javaloies), carreters conscienciació social i política o bé l’activisme era
(Joan Guix Fàbrega, Pere Neres Ayats). major que aquelles persones que vivien aïllats en
masos de pagès. Només una persona era del Sa-
La possessió de béns d’aquests acusats per tal llent (Serra Grivera) i un 20% pertanyien a la Cot
d’ésser confiscats ens delata l’origen social. El on “les organitzacions –Centre Republicà Federal
57% no posseeix cap patrimoni, ja que es trac- Agrícola Sa Cot i el Sindicat Agrícola i Cooperatiu
ten de jornalers i pagesos que malviuen mercès de Treballadors del Camp– tingueren un pes im-
a la força de treball dels seus braços; només uns portant abans i després de la guerra”8.
quants són propietaris de la seva casa, valorades
entre 2.000 i 5.000 pessetes o bé de petites fin- L’apartat central, dedicat a la conducta durant la
ques rurals. A Joan Guix Fàbrega se li atribueix la Guerra Civil, ens permet fer una idea de qui foren
meitat de la taverna (Can Bastants) que compar- els líders del Comitè, els milicians que actuaren
teix juntament amb la seva germana, valorada en a les ordres d’aquests i destriar el gra de la pa-
2.000 pessetes; a l’agutzil Carles Vilarrasa Mas- lla, és a dir, les persones alienes a tot tipus de
joan s’afirma que “es difícil de calcular”; a Joan violència. Segons els informes, elaborats a partir
Berga i Boix i a Llorenç Sargatal Boix les seves d’una comissió de sis persones, i que per tant, es
respectives barberies, mentre que Jaume Feixas podia tractar de visions subjectives, els dirigents
i Serra també com a propietari de la seva fusteria; del Comitè eren:

7  REIXACH, S. (1999): “La repressió franquista a Santa Pau” 8  REIXACH, S. (1999): “La repressió franquista a Santa Pau”
dins Actes de les jornades sobre la fi de la Guerra Civil a la dins Actes de les jornades sobre la fi de la Guerra Civil a la
Garrotxa, Olot: PEHOC, p. 310. Garrotxa, Olot: PEHOC, p. 311.

Ebre 38, Núm 4: 105-119


-- Llorenç Sargatal Boix: “Desde un principio en el -- Joan Guix Fàbrega: “Su casa era el centro de
comite despues en el Ayuntamiento. Era el prin- reunión de izquierdas. Implicado en la detenci-
cipal elemento y más peligroso del Comite de el ón del cura de la Cot, que fue asesinado. Formo
emanaban todos los asesinatos y hechos delic- parte del Ayuntamiento desde 17 de Agosto de
tivos. Concepto que les merece: Pessimo”. 1936 hasta el 21 de octubre del mismo no os-
tentando ningun cargo, pero siempre entusiasta
-- Andreu Roig Corella: “Desde un principio actuo de los rojos. Concepto que les merece: Malo”.
como presidente del Comite de el salian todas
las ordenes. Concepto que les merece: Pes- -- Rafel Prats Roig: “Aunque no se les conoce
simo”. ningun acto en concreto su actuacion como mi-
liciano es una de las peores. Concepto que les
-- Josep Curós Colobrans: “Desde un principio merece: Malissima”.
Comite luego Ayuntamiento. Jefe de los mili-
cianos. El principal elemento y mas destacado -- Joan Planella Codina: “Actuo de miliciano a las
de entre ellos, casi seguro que tomo parte en ordenes del comite, haciendo guardia armado,
algunos asesinatos. Concepto que les merece: destruccion de iglesias, imagenes, y segun ru-
Malissimo”. mores en algun asesinato, segun parece a dos
sres asesinados en el Sallent de esto termino
-- Carles Vilarrasa Masjoan: “Desde un principio municipal vecinos de Argelaguer. Concepto
tomo parte en el comite aunque no figuraba en que les merece: Malo”.
el luego de alguacil por haber sido destituido
el anterior. Su actuación fue de las peores, y -- Joan Ollé Sala: “Miliciano, tomo parte en el
mas desastrosas, no por sus hechos sino por asesinato del Rvdo Ramon Casas”.
sus consejos a los dirigentes. Actuo de alguacil
hasta el final, en que huio. Concepto que les -- Miquel Triadú Crosas: “Actuo a las ordenes del
merece: Malissimo”. comite, de sus actos de conoce que fue el prin-
cipal elemento en la destruccion de la iglesia
-- Pere Neres Ayats: “Desde un principio formo dels Archs. Concepto que les merece: Malo”.
parte del comite como secretario, luego al ser
disuelto el Ayuntamiento. Se supone y casi -- Joaquim Costa Serrat: “Miliciano a las ordenes
es seguro que tomo parte en el asesinato del del comite, segun parece tomo parte en algu-
Rvdo Ramon Casas cura parroco de Finestres. nos asesinatos, el mas probable el del Rvdo
Concepto que les merece: Pessimo”. Juan Busquets cura parroco del Sallent. Con-
cepto que les merece: Malisimo”.
Els actes més greus i de violència revolucionària
són atribuïdes als milicans, acusats d’estar a les La posterior elaboració de la Causa General a
ordres del Comitè, a banda d’haver format per de 1942 serà pràcticament calcada a aquests infor-
l’Ajuntament i la seva afiliació política: mes de 1939. L’informe detallat per la Guàrdia
Civil a 1942 narra els noms i responsabilitats
-- Simó Compta Coromina: “Pertenecio al comi- següents: “Se organizó un Comitè Revoluciona-
te luego al Ayuntamiento en varias ocasiones, ria presidido por Andrés Roig Corella, formando
actuo desde un principio en todas las organiza- parte del mismo José Curós Colobrans, Lorenzo
ciones rojas, comite, Ayuntamiento, sindicatos, Sargatal Boix, Alfredo Colobrans Bosch, José
talas de bosques, incautacion de tierras, etc. Sala Serrat, Fransico Masó Batlle, José Güell Gir-
Concepto que les merece: Malo”. gas, Francisco Moyset Bayer, José Pinsach Co-
EBRE 38 113 2010

Guerra Civil i repressió franquista a Santa Pau Albert Planas i Serra

romina, Simón Compte Coromina y José Picart Francisco Franco el 7 del mateix mes. Creiem,
Plana. Asesinos: José Curós Colobrans, Juan per tant, que és evident que Joan Pinsach i Soler
Ollé Sala, Angel Pla Puigvert, Pedro Neras Ayats, no fou protagonista de cap acte de violència, sinó
Rafael Prat Roig, Lorenzo Sargatal Boix, Joaquin que fou executat senzillament pel càrrec d’alcal-
Costa Serrat. Inductores principales: Carlos Vilar- de que ocupà entre l’abril de 1937 i el gener de
rasa Masjoan, Pedro Hospital Corominola”. 1939. Un cas semblant al dirigent anarcosindi-
calista Joan Peiró, que després de rebre avals
Tornant a les 46 fitxes elaborades a partir de d’importants personatges de la societat catalana i
1939 per una comissió de santapauencs, aquests testificant defensant la bona actitud, fou finalment
atribueix bona conducta en un 20% dels casos. executat el 1942: el pecat era haver estat ministre
Entre els quals, el secretari jutge Narcís Feixas, de la República.
a Joan Berga i Boix –el darrer alcalde republicà–,
a Samuel Triadú Roca. Esdevé paradigmàtic el Mentre els primers, els dirigents del Comitè Anti-
cas de l’alcalde Joan Pinsach i Soler. Si bé en els feixista, van marxar a l’exili poc abans de l’entra-
informes es detalla el seu comportament com a da de les tropes franquistes, seran els segons qui
“malo”, alhora la comissió encarregada d’elabo- patiran les conseqüències de la repressió fran-
rar-los apunta que “su actuación como alcalde no quista, amb l’execució de tres dels quals (Joan
fue de las peores desconociendose su actuacion Ollé i Sala, Rafel Prats Roig, Joan Guix i Fàbre-
en el comite, que segun rumores no confirma- ga) i la mort de Francesc Masó Subirats mentre
dos estuvo presente en algun asesinato, y en la complia pena en el batalló de treballadors a Coll
detención de otros”. En acabar la guerra es va de Nargó (Lleida)9.
presentar al poble després d’incorporar-se a files,
no sentint-se culpable ni responsable de cap acte Entre les 45 persones que apareixen als infor-
delictiu. Diferents col·legues del municipi que mes, i segons els mateixos, només vuit resten
enllestien el camí de l’exili havien trucat la porta al seu domicili sense haver sofert cap represà-
de Can Dansa oferint la possibilitat d’exiliar-se lia. Es tracten de Narcís Feixas Torro, Joan Cros
conjuntament, i més quan Joan Pinsach Solé era Verdaguer, Miquel Arbat Clara, Lluís Grabulosa,
qui guardava les claus del cotxe incautat de Joan Baldomero Porta Batalla, Joan Sala Reixach,
Plana. Tot i les ofertes de Josep Curós Colobrans, Carles Sargatal Masso, Conrat Torrent Caritg i
Daniel Curós Batlle i altres santapauencs que em- Agustí Viñoles Roura. Les 37 persones restants
prenien el camí de l’exili, Joan Pinsach declinà la sofreixen la repressió franquista, així com altres
possibilitat de l’exili, creient en Santa Pau com el persones que no apareixen en aquestes llistes
lloc que li corresponia. No obstant això, en el mo- però que també patiran la repressió.
ment d’elaborar aquests informes, a finals d’estiu
de 1939, es trobava a la presó de Girona després Nou persones es troben en el seu domicili des-
de la denúncia presentada a la comissaria de la prés de passar per la presó (Josep Massies
Guàrdia Civil de Mieres pel vilatà Miguel Juanola Carig, Pere Falguera Verdaguer, Rosend Doga
i Benet. Els informes de la Guàrdia Civil, l’Ajunta- Neres10, Joan Berga Boix, Josep Rodríguez Java-
ment i els testificants (Pedro Plana i Jordà, Fidel loies, Ricard Sargatal Massó, Isidre Prat Caules,
Batlle i Jordà) en el judici celebrat a partir del 7 de
juny declaraven tots bona conducta de l’acusat 9  Com a mínim són 39 els santapauencs morts per la Guerra
durant els període de la Guerra Civil. Tot i aquests Civil: quatre a causa de la violència revolucionària, cinc de la
avals, fou sentenciat a la pena de mort al 14 de repressió franquista, un als camps nazis, i 28 morts al front de
guerra (cinc al front franquista i 23 al republicà).
juliol de 1939, i finalment executat el 22 d’octubre
10  Segurament error en el nom de pila, ja que que es tracta
després de rebre l’enterado del Generalíssimo de Pere Doga Neres. En Rosend era el seu pare.

Ebre 38, Núm 4: 105-119


2010 114 EBRE 38

Albert Planas i Serra Guerra Civil i repressió franquista a Santa Pau

Isidre Roca Jordà i Samuel Triadú Roca). Dos cesc Dumanjó i Bardera se’ls imposà una pena
santapauencs foren ja executats al mes de juliol de 12 anys de reclusió temporal; i finalment, a
de 1939 (Joan Ollé Sala i Rafel Prats Roig), men- Lluís Guillaumes Xart i Ramon Teixidor Riba a la
tre que a l’octubre fou afusellat també a Girona pena de sis anys i un dia de presó major. No hi
Joan Pinsach Soler, i finalment tingué el mateix hagué absolució per cap dels 23 santapauencs
tràgic desenllaç Joan Guix Fàbrega. jutjats.

Per tal d’evitar semblants represàlies o dures pe- La persecució no es va limitar a tots aquells que
nes de reclosió penal11 marxaren a l’exili almenys havien participat i col·laborat amb el Comitè Anti-
les següents persones: Carles Vilarrasa i Masjo- feixista i l’Ajuntament format a partir de l’estiu del
an –l’agutzil–, Josep Curós Colobrans –alcalde 36. El 4 d’octubre de 1939 l’Ajuntament envia un
entre l’agost del 36 i abril del 37–, Miquel Cla- llistat al Govern Civil format per 27 persones, una
vaguera Serra12, Jaume Feixas i Serra –regidor–, nova llista negra, sota el títol de Individuos desa-
Llorenç Sargatal i Boix –regidor i membre del Co- fectos a nuestro glorioso movimiento nacional y
mitè Antifeixista de Santa Pau–, Andreu Roig Co- que se hallan en estado de tibieza e indiferencia y
rella –membre del Comitè Antifeixista de Santa muestran con sus hechos y conversaciones frial-
Pau–, Josep Sala Serrat i Miquel Triadú Croses13. dad y desagrado. Es tracten de persones situades
La resta foren arrestats a presó després de re- ideològicament a l’esquerra o bé senzillament no
bre denúncia, i seguidament hagueren de passar estusiastes del nou règim. De fet, l’acusació més
per un tribunal militar que imposà dures i llargues repetida en aquesta llista és “de ideas de izqui-
penes de presó. A bandes de les quatre execuci- erda”, “por sus conversaciones y entusiasmo por
ons, Pere Neres Ayats fou condemnat a la pena los rojos”, “principal elemento de izquierdas en su
de mort però conmutada a 30 anys de reclusió barriada”, etc. La acusació més greu fa referència
major; Josep Güell Girgues, Josep Picart i Plana, a “intervino en la destrucción de la del Santuario
Josep Pinsach Corominas, Esteve Triadú Roca dels Archs y de S. Martin”. La llista està formada
i Francesc Moiset i Bayer se’ls imposà reclusió per personatges significatius de la vida pública
perpètua; també a Miquel Romañó i Solà, i Joan del municipi, com Vicenç Danés, ferrer del poble
Fàbrega i Serrat, naturals de Santa Pau i veïns i president de la Comissió de Festes; Antoni Es-
de Riudaura i Sant Gregori respectivament; Julià colà, mestre durant la República; el sindicalista
Ambàs i Domènech, i Francesc Massó i Subiràs, Aleix Bosch; en Quel Rialla, que regentava el
a 30 anys de presó; Joaquim Costa Serrat i Joan cafè del Centro, acusat de “de ideas de izqui-
Subiràs Llagostera a 20 anys de reclosió menor; erda”; els germans Daniel, Damià i Maria Curós
Bonaventura Garrigoles Girgues, Joan Planella i Batlle, etc. Per primera vegada en aquesta llista
Codina i Simó Compte Coromina a 15 anys de hi figuren dones, concretament nou. Es tracten
reclusió menor; a Isidre Feixas i Pujolàs, i Fran- de germanes, dones o companyes de: Francisca
López Guàrida, companya del professor Antoni
11  Auxili a rebel·lió militar corresponien de sis a 12 anys de Escolà; Enriqueta Sargatal Boix, germana del lí-
presó; de 12 a 20 per rebel·lió militar, i finalment de 20 a 30
anys o bé pena de mort pels acusats d’adhesió a la rebel·lió der del Comitè Antifeixista de Santa Pau, membre
militar. de la Unió de Rabassaires i exiliat a França Llo-
12  Miquel Clavaguera i Serra serà capturat per les tropes renç Sargatal Boix; Dolors Ollé i Sala, germana
nazis i deportat al camp de concentració de Dachau essent
alliberat el 29/4/1945 per les forces aliades.
de Joan Ollé i Sala, milicià del POUM afusellat a
13  També marxaren a l’exili altres santapauencs. Sorprèn es- Girona el 28-7-1939; fins i tot en el cas de Mercè
pecialment els germans Doga Neres de Masgallart: els quatre Sargatal Coll, Maria Curós Batlle (esposa Llorenç
més petits, tots residents a Barcelona, s’exiliaren a França: Sargatal Boix) i Maria Cordonat s’especifica “es-
Lluís, Joan, Margarita i Pilar, mentre que el germà gran, Pere,
fou arrestat i empresonat durant unes setmanes. posa era el presidente del comité”. Tot i que les

Ebre 38, Núm 4: 105-119


EBRE 38 115 2010

Guerra Civil i repressió franquista a Santa Pau Albert Planas i Serra

acusacions són mínimes, van patir la repressió ciava el mateix règim. Ara bé, si els més extre-
franquista: figurar en aquests documents ja impli- mistes havien aprofitat l’auge revolucionari de
cava aquella repressió més subtil i intangible que 1936 per servir a interessos personals, a partir
un judici militar, però que es podia apreciar en de 1939 les sigles de FET i JONS van esdevenir
la quotidianitat del municipi. Si resseguim la tra- un paraigües per actuar més enllà de l’estricte
jectòria personal d’aquestes persones observem conveniència política. De fet, la fidelitat de nous
que algunes van patir presó, i fins i tot, l’exili. Aleix adeptes el règim es valia precisament de la lli-
Bosch Feixas es trobava a la presó d’Olot el 28 bertat que la jerarquia franquista atorgava a les
d’agost, i posteriorment, s’hagué d’exiliar a Fran- elits locals, convertint-se en autèntics amos i se-
ça, d’on ja no retornà mai més, morint al mes de nyors de la nova situació. A banda dels beneficis
maig de 2008 a França. Aleix Bosch aconseguí socials i econòmics que aconseguien els addic-
sortir de la presó d’Olot ben aviat per la relació tes al règim franquista, cal assenyalar la plena
familiar amb Miquel Feixas Serrat, que ben relaci- potestat a l’hora de decidir cap a qui anava di-
onat amb gent del nou règim, aconseguí els avals rigida la repressió: el denunciant, els testimonis
suficients per alliberar-lo de la presó. (sempre persones adherides a FET i JONS) i
la jefatura local de Falange acabaven decidint
Només es tracta d’un episodi que corrobora una de el veredicte del judici militar. Si bé és cert que
les tesis exposades al llarg de l’article: les complici- les tropes franquistes entraren a Santa Pau la
tats locals van jugar un paper de primer ordre per a tarda del 7 de febrer de 1939 instaurant així un
la repressió franquista. També van marxar a l’exili nou règim, la justícia d’aquest desconeixia ple-
Joan Bosch, Narcís Berga i Daniel Curós Batlle. nament cap a qui s’havia d’exercir la repressió.
Aquest darrer estava acusat, a la llista anterior- Ras i curt: els primers van apuntar, i els segons,
ment citada, “de ideas marxistas, formó parte del prémer el gatell. D’aquesta manera pensem que
control de Polleria”, que tot sembla indicar, tingué cal declinar aquells posicionaments que defen-
un conflicte amb Juan Aubert Solanich, nomenat sen que la responsabilitat s’ha de cercar a fora
alcalde de la vila amb l’entrada de les tropes fran- del municipi, aliena a la vida local. La repres-
quistes, arran de la competència que li féu durant la sió franquista en el municipi no s’entén sense
Guerra Civil com a criador de polls. S’exilià durant la implicació de la societat civil santapauenca
7 anys a La Bastide, població on també s’hi refu- fins el punt de convertir-se en l’eix principal de
giaren altres santapauencs, retornant a Santa Pau la repressió: delacions, denúncies, declaracions
el 1946. Prop de La Bastide, a Arles-sur-Tech, s’hi i testimoniatges en els judicis militars, informes,
exilià també la seva germana Maria Curós Batlle, pressió social, llistes negres elaborades a partir
ja que alhora era l’esposa del dirigent del Comitè de veïns del municipi, etc.
Llorenç Sargatal Boix, juntament amb el fill Pere.
El seu exili es perllongà fins a 1963. Els darrers La repressió va anar dirigida contra aquelles per-
personatges serveixen per il·lustrar com l’exili re- sones que havien participat políticament i social-
publicà va afectar a un contingent de població que ment durant el període republicà i que van optar
anava més enllà d’aquells que formaven part del per quedar-se al país abans que marxar a l’exili.
Comitè o que havien comès actes delictius durant La opció no es compren si s’observen les posteri-
el període revolucionari. ors condemnes de presó, i en pitjor dels casos, la
mort. Els dirigents del Comitè Anfeixista s’exilien,
Denúncia i procés sumaríssim mentre que els milicians i persones que no havi-
A partir de l’entrada de les tropes franquistes en comès cap acte delictiu romanen en el poble,
es produí una autèntica onada de denúncies pensant potser que no serien castigats o bé que
seguint l’obligació de delatar l’enemic que anun- la vida no seria millor a l’exili.

Ebre 38, Núm 4: 105-119


2010 116 EBRE 38

Albert Planas i Serra Guerra Civil i repressió franquista a Santa Pau

El poder a l’àmbit local durant el franquisme res- ríssim. Sol·licitava els informes sobre l’acusat a
tà en mans de Falange. També l’Ajuntament i la les autoritats locals: l’Ajuntament, la jefatura local
Guàrdia Civil, que per extensió foren els pilars de FET i JONS i la Guàrdia Civil, aportant sem-
sota els quals s’exercí la repressió. La denúncia pre tots tres pràcticament la mateixa informació.
sempre s’efectuava a la caserna de la Guàrdia Aquests informes es basaven en tres apartats:
Civil de Mieres, i es formalitzava verbalment. El actuacions i comportament abans de l’aixecament
denunciant en tots els casos fou Miguel Juano- militar, comportament en produir-se el cop d’Estat
la i Benet, exceptuant la denúncia contra Julià i, finalment, l’acusació d’actes delictius a partir del
Ambàs Domènech, que fou presentada per Fidel 18 de juliol de 1936, en cas d’existir-ne. Tot seguit
Batlle i Jordà, essent alcalde. Així les delacions es mostra un exemple emès per l’Ajuntament de
corresponien a ciutadans que actuaven a títol Santa Pau: “[...] debo significar a V.S. que este
individual, tots dos membres de FET i JONS i sujeto actuó de Secretario del Comite Rojo de
personatges de gran relleu polític en el nou pano- esta villa desde los primeros momentos de su
rama de postguerra al municipi de Santa Pau. El constitución hasta que llamado su reemplazo se
procediment habitual és que un cop al quartell, el reincorporó forzoso. Con anterioridad al Glorioso
denunciant s’acreditava, donava el nom de la per- Movimiento Nacional, mejor dicho, en sus años
sona que acusava i en narrava els fets delictius primeros de segunda enseñanza estudió los
que havia protagonitzat. L’acusació es recolzava primeros cursos de la carrera eclesiástica, que
en rumors, creences i conviccions que el mateix dejó luego, empleandose en el oficio de carrete-
denunciant no podia garantir, sense aportar cap ro, observando buena conducta moral, política y
tipus de proves, però que eren suficients per inici- social. Pero al estallar la rebelión roja se sumó
ar el procés que portava fins a un tribunal militar. a los esbirrios de la localidad interviniendo en la
Aquesta era la carta blanca que atorgava el règim destrucción de altares é imágenes de las iglesias.
cap a les noves autoritats locals. Seguidament, la Seguido fué designado secretario del menciona-
Guàrdia Civil procedia a la detenció de la persona do comité. Y se ha dicho con mucha insistencia y
inculpada, traslladant aquesta a la caserna per se dice todavia en esta localidad, que el repetido
ser interrogada i prendre-li la primera declaració. sujeto intervino en los asesinatos de los Rvdos.
Posteriorment, se li llegien les acusacions que cura - Párrocos de San Aniol y de Santa Maria de
havien presentat contra seu, per tal que l’acusat Finestras, vilmente martirizados en éste término
declarés una segona vegada amb la possibilitat municipal, el primero incinerado su cadaver [...]”.
de justificar els delictes de que se l’havia acusat. Els informes de l’Ajuntament i la delegació local
Aleshores el detingut normalment negava les de FET i de les JONS, en alguns casos, fins i tot
acusacions més greus, i com a molt, admetien la incorporaven aquells personatges, sempre addic-
seva filiació política i sindical i l’actuació en fets tes al règim, que podien actuar com a testimonis
revolucionaris, com els torns de guàrdies o la par- en els judicis, a més de donar credibilitat a les
ticipació en les col·lectivitzacions. acusacions: “Las personas de absoluta solven-
cia que pueden responder de el son el Sr. Jose
El següent pas consistia en la reclusió en les Boada Gasull, Pedro Plana Jorda, y Francisco
dependències de la Guàrdia Civil a l’espera de Bartrina Feixas”.
ser traslladat a presó esperant així el judici mili-
tar. Abans, però, el denunciant havia de tornar a Una vegada el jutge rebia els informes, citava els
declarar, refermant gairebé sempre la seva acu- testimonis a declarar durant un dia concret a la
sació, àdhuc amb explicacions més concretes i ciutat d’Olot, per bé que alguns declarants testifi-
àmplies. Just la denúncia arribava fins el jutge mi- quen des de Santa Pau. A banda del denunciant,
litar, aquest procedia a formalitzar el judici suma- Miguel Juanola i Benet, els testificants habituals

Ebre 38, Núm 4: 105-119


EBRE 38 117 2010

Guerra Civil i repressió franquista a Santa Pau Albert Planas i Serra

foren també Pedro Plana Jordà14, Juan Plana Jor- dia 23 de abril de 1939 me detuvieron a Mieras
dà, José Plana Camps, Francisco Bartrina Feixas, el dia 27 del corriente me trasladaron a Gerona
José Boada Gasulla, Fidel Batlle Jordà, Pedro el día 17 de mayo de 1939 vení la Guardia Cibil
Juanola Ferran, Isidro Font Canal, Rafel Delgà y me llamaron para hacer la hatestad. El dia 28
Guix, José Bassols Geli, Manuel Mateu Fàbre- del mismo el jues me llamó. El día 14 de junio
gas i, en menor mesura, altres. En la totalitat dels de 1939 fui a consejo y me retiraron. El dia 7 de
consells de guerra hi apareixen sempre els ma- julio de 1939 fui a consejo y me retiraron. El dia
teixos santapauencs que testifiquen en contra de 3 de mayo de 1940 fui a consejo y me pidieron
l’acusat, massa sovint sota creences, conviccions 30 años de pena, y me dicieron todas las false-
i rumors, salvant alguns casos específics en què dades que una persona no puede pensar. El dia
el jutge cita a testificar a personatges relacionats 12 de julio de 1941 el jues me llamó diciendo que
amb els delictes que se li atribueixen a l’acusat. todo lo que me decian hera falso y que muy pron-
Els judicis militars franquistes es converteixen to saldría en llibertat. El dia 21 de diciembre de
en una farsa, esdevenint totalment invalidats en 1941 fui a consejo y me retiraron. El dia 26 de
qualsevol judici legal, és a dir, les acusacions marzo de 1942 fui a consejo y me pidieron 12
procedeixen dels informes de l’Ajuntament, la años y un día a los seis meces tendo que firmar
Guàrdia Civil, FET i de les JONS i dels qui testifi- 15 años [sic]”.
quen davant el jutge, però que alhora, difícilment
algú pot aportar proves consistents: el rumor i la A partir de 1943 alguns santapauencs empreso-
creença esdevenen una prova inculpatòria. Així, nats van poder beneficiar-se de la llibertat con-
per exemple, en el judici contra Pere Neres Ayats dicional. El maig de 1943 es va crear el Servicio
declaren, a més de Francisco Bartrina Feixas, de Libertad Vigilada, organisme que havia de
els també santapauencs Pedro Juanola Ferran i proporcionar tutela i emparar els reclusos que es
José Boada Gasulla, testificant els mateixos fets beneficiaven de la llibertat condicional. El servei
i amb les mateixes paraules: “[...] e incluso se co- s’havia d’encarregar de vigilar la conducta i les
metieron siete asesinatos entre ellos los del cura activitats polítiques i socials dels condemnats. En
parroco de San Aniol de Finestras y del de Fi- el cas de Santa Pau desconeixem l’existència de
nestras, en los cuales es de dominio público que desterrament que podia acompanyar la llibertat
Pedro Neras Ayats acompañó a los asesinos al vigilada, però sí que els deures del condemnat
lugar donde fueron detenidos”. En aquest cas, i consistien en presentar-se periòdicament davant
en altres, els testimonis no van presenciar el crim les autoritats locals, les dificultats per traslladar-
del qual acusen, sinó que es basen en sospites se fora del poble (en el cas dels santapauencs
o rumors estesos per la vila. Els testimonis, ales- per motius laborals) i l’evasió de qualsevol acti-
hores, no desenvolupaven la funció de testimonis vitat social i política en el municipi, convertint el
que haurien tingut en un judici legal. domicili particular en una presó. El 26 de juny de
1947 el Servicio de Libertad Vigilada autoritza als
Des de la presó de Girona el santapauenc Simó alliberats condicionals Julià Ambàs i Lluís Guillau-
Compta Corominas escrigué clandestinament mes un permís de 15 dies per anar a treballar la
un petit diari on il·lustra el periple que transcorre sega a la població osonenca de Perafita, així com
entre la detenció i la celebració del darrer i de- també un permís de 15 dies per desplaçar-se fins
finitiu judici: “Lo que me susedio en la carcel el a la Vall de Bianya per “asuntos trabajo” a Julià
Ambàs, a 4 agost de 1946. Josep Güell Girgues,
14  Miguel Juanola Benet i Pedro Juanola Ferran foren els en canvi, sol·licità un permís de 15 dies per des-
dos santapauencs als quals fou concedida La Medalla com- plaçar-se fins a Sant Joan de les Abadesses per
memorativa del XX aniversario de la fundación de Falange a
el 29 octubre de 1954 a Madrid. motius familiars a 10 octubre de 1946.

Ebre 38, Núm 4: 105-119


2010 118 EBRE 38

Albert Planas i Serra Guerra Civil i repressió franquista a Santa Pau

Aquells que participaren en el consistori municipal En els judicis, quatre santapauencs van ser
durant el període 1936-1939, i que per deferència, condemnats a mort i afusellats a Girona el ma-
patiren la repressió franquista, d’una banda, i els teix 1939, entre els quals hi havia l’alcalde, Joan
pocs que restaren a Santa Pau al llarg de la seva Pinsach i Solé. Els altres tres van ser Joan Guix
vida després de complir penes de presó, de l’al- Fàbrega, Rafel Prats Roig Joan Ollé. Pere Neres
tra, van declinar, 40 anys més tard, allò que van Ayats fou condemnat a la pena de mort però com-
ser subjectes actius durant el període republicà: mutada a 30 anys de reclusió major; Josep Güell
el compromís en la cosa pública del municipi, àd- Girgues, Josep Picart i Plana, Josep Pinsach Co-
huc la participació en les primeres eleccions mu- rominas, Esteve Triadú Roca i Francesc Moiset
nicipals de 1979, concorregudes únicament per i Bayer se’ls imposà reclusió perpètua; també a
la llista liderada per Jacint Juanola i Begudan. Si Miquel Romañó i Solà, i Joan Fàbrega i Serrat,
els partits d’esquerres i nacionalistes de mitjanes i naturals de Santa Pau i veïns de Riudaura i Sant
grans ciutats es nodriren de repressaliats del fran- Gregori respectivament; Julià Ambàs i Domènech,
quisme com a garantia democràtica, antifranquista i Francesc Masó i Subiràs, a 30 anys de presó;
o de classe, les complicitats personals d’una petita Joaquim Costa Serrat i Joan Subiràs Llagostera
vila rural com Santa Pau van deixar en l’anonimat a 20 anys de reclusió menor; Bonaventura Gar-
o marginalitat aquestes persones. La repressió rigoles Girgues, Joan Planella i Codina i Simó
es manifestava més enllà de la vida penitenciària Compte Coromina a 15 anys de reclusió menor;
en forma d’assetjament immobiliari, la negativa a a Isidre Feixas i Pujolàs, i Francesc Dumanjó i
ésser contractat laboralment en determinats llocs Bardera se’ls imposà una pena de 12 anys de
de treball, la impossibilitat d’aspirar en convoca- reclusió temporal; i finalment, a Lluís Guillaumes
tòries de públiques, etc. Era vox populi que una Xart i Ramon Teixidor Riba a la pena de sis anys i
vegada el pres arribava per primera vegada des un dia de presó major. No hi hagué absolució per
de la detenció a la Garrotxa –normalment en tren– cap dels 23 santapauencs jutjats.
l’esperava un escamot falangista a la mateixa es-
tació per donar-li la benvinguda amb una pallissa. Les víctimes del franquisme que van passar per
El règim procurava recordar quotidianament a la un tribunal militar socialment pertanyien a les
societat qui eren els vencedors i qui els vençuts. classes més desfavorides; es tracten majoritària-
ment (66%) de pagesos que malvivien de la terra,
Les víctimes: noms i xifres treballant ja fos en règim de masoveria o jornalers
En total, consten 21 habitants de Santa Pau –tots a temps parcial. La tercera part restant es tracta-
homes– que passaren per un tribunal militar entre ven d’un picapedrer, dos paletes, dos carreters,
els anys 1939-1940, entre els quals, 18 naturals i, en una condició social una mica més elevada,
de Santa Pau, un de l’Espluga de Francolí i un un ferrer i un barber, en tractar-se de gent d’ofici.
d’Alfarràs i Montagut; sis de les víctimes perta- Els quatre afusellats de Santa Pau corresponien
nyen a la vila de Santa Pau, tres a la Cot i només professionalment a un pagès, un carreter, un bar-
una del Sallent. Ens trobem amb set solters, 13 ber i un pagès, que exerceix de picapedrer. A la
casats i un vidu. Aquestes xifres es corresponen comarca, la meitat dels 101 executats eren page-
amb l’estat civil dels garrotxins afusellats: un 60% sos. Novament observem, doncs, que el col·lectiu
de casats, un 37% de solters i un 3% de vidus. La més afectat per la repressió foren els pagesos tan
mitjana d’edat es situa als 37 anys, tractant-se, a nivell municipal, comarcal com també ho eren
per tant, majoritàriament de caps de casa. La mit- de la Regió II. És més, els pagesos i treballadors
jana d’edat dels santapauencs executats és de del camp esdevenen el col·lectiu més afectat per
33 anys, esdevenint més joves que la mitjana co- la repressió franquista a totes les comarques
marcal i nacional: 37 i 38 anys, respectivament. del Principat exceptuant el Barcelonès, on es

Ebre 38, Núm 4: 105-119


EBRE 38 119 2010

Guerra Civil i repressió franquista a Santa Pau Albert Planas i Serra

DATA DE LLOC DE LA LLOC ESTAT


NOM EDAT Militància OFICI
LA MORT MORT D’ORIGEN CIVIL
28/7/1939 Girona Ollé Sala, Joan 21 POUM Santa Pau Ferrer Solter
L'Espluga de
28/7/1939 Girona Prats Roig, Rafel 35 POUM Pagès Casat
Francolí
Pinsach Soler,
22/10/1939 Girona 41 CNT. Alcalde Santa Pau Pagès Casat
Joan
Guix Fàbregas,
7/12/1939 Girona 35 POUM Santa Pau Carreter Casat
Joan
Coll de Nargó Masó Subiràs,
6/3/1944 47 ERC Santa Pau Pagès Solter
(Alt Urgell) Francesc
Taula 3. Morts per la repressió franquista.

tracten d’obrers en un 20%. A partir d’aquesta Referències bibliogràfiques


constatació podem copsar una nova situació en REIXACH, S. (1999): “La repressió franquista a
el panorama repressiu: la repressió va ser més Santa Pau” dins Actes de les jornades sobre la
accentuada allà on les víctimes eren majoritàri- fi de la Guerra Civil a la Garrotxa, Olot: PEHOC,
ament pagesos. Com hem pogut observar en els pp. 309-318.
judicis militars, les denúncies en el món rural eren
de forma directa i concreta, facilitant la tasca de REIXACH, S. (1998): “Santa Pau”, Quaderns de
la repressió per la coneixença del veïnatge i, al la Revista de Girona, nº 81.
mateix temps, aquesta situació servava les ran-
cúnies, disputes i tensions personals acumulades SOLÉ I SABATÉ, J.M. (1985): La repressió fran-
durant generacions. quista a Catalunya: 1938-1953. Edicions 62.

VILLARROYA, J. (2009): Els noms de la guerra,


Girona: El Punt.

Ebre 38, Núm 4: 105-119


2. CULTURA, PATRIMONI I DIDÀCTICA

Guerra en la Universidad. Arqueología del conflicto en la ciudad universitaria de Madrid


Alfredo González Ruibal, Carlos Marín Suárez, Manuel Sánchez-Elipe Lorente y Santiago Lorente
Muñoz

La Guerra Civil espanyola i el seu patrimoni. Exemples de les intervencions arqueològiques a


la demarcació de Barcelona i de Lleida
Sonia Pascual García

Arqueología y museografía didáctica en los aeródromos de guerra


Laia Coma Quintana y M. del Carmen Rojo Ariza

¿Chatarra o Cultura Material? A propósito de los restos muebles de la Guerra Civil en el registro
arqueológico de la ciudad de Oviedo (Asturias)
Valentín Álvarez Martínez

Arqueología y antropología forense de la represión franquista en el territorio de la agrupación


guerrillera de Levante y Aragón (1947-1948)
Manuel Polo Cerdá, Eva Cruz Rico y Elisa García Prósper

Arqueología del fascismo en Etiopía (1936-1941)


Alfredo González Ruibal, Víctor M. Fernández Martínez, Álvaro Falquina Aparicio, Xurxo Ayán Vila,
Anxo Rodríguez Paz

¿Un memorial para la paz en Teruel?


Joan Santacana Mestre

Arqueologie(s) de la Guerra Civil


David García Casas
EBRE 38 123 2010

GUERRA EN LA UNIVERSIDAD:
ARQUEOLOGÍA DEL CONFLICTO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID

Alfredo González Ruibal*, Carlos Marín Suárez*,


Manuel Sánchez-Elipe Lorente* y Santiago Lorente Muñoz**

*Departamento de Prehistoria
Facultad de Geografía e Historia
Avenida del Prof. Aranguren s/n.
Universidad Complutense de Madrid. 28040. Madrid
aruibal@ghis.ucm.es, curuxu44@gmail.com, manuel.sanchezelipe@ghis.ucm.es.

**Arqueólogo. Madrid. santiago.lorente@hotmail.es.

Recibido: 07/01/2009
Aceptado: 11/05/2009

Resumen:
En este artículo describimos los resultados de la prospección y excavaciones llevadas a cabo en restos de la Guerra Civil
Española en la Ciudad Universitaria de Madrid. Los terrenos universitarios se convirtieron en frente de guerra durante la mayor
parte del conflicto y jugaron un papel destacado en la Batalla de Madrid (noviembre-diciembre 1936).

Palabras clave: Batalla de Madrid, Trincheras, Prospección arqueológica, Excavación arqueológica, Arqueología del conflicto.

Abstract:
In this article, we describe the results of the survey and excavations conducted on remains from the Spanish Civil War in the
University City of Madrid. The campus was in the frontline during most of the conflict and played an outstanding role in the Battle
of Madrid (November-December 1936).

Keywords: Battle of Madrid, Trenches, Archaeological survey, Archaeological excavation, Conflict archaeology.

Ebre 38, Núm 4: 123-143 ISSN 1696-2672


2010 124 EBRE 38

Alfredo González Ruibal et alii Guerra en la universidad

Planteamiento del proyecto especialista en historia contemporánea, Alicia


La Ciudad Universitaria fue escenario de terribles Quintero Maqua. En tercer lugar, queríamos que
combates en los meses de noviembre y diciem- el proyecto constituyera también una experiencia
bre de 1936, dentro de la Batalla de Madrid (Re- didáctica, de modo que los alumnos de la univer-
verte 2004), y se convirtió en primera línea de sidad pudieran acercarse a la metodología del
frente durante el resto del conflicto. A finales del trabajo de campo arqueológico al mismo tiempo
año 2008 un equipo del Departamento de Prehis- que recibían clase y a través de un tema de
toria de la Universidad Complutense de Madrid gran relevancia social en la actualidad. Todo el
llevó a cabo prospecciones y excavaciones en proyecto se planteó como un ejercicio de arque-
los restos de la Guerra Civil en el Campus de ología pública, para lo cual se invitó a colaborar
Moncloa con el apoyo del Vicerrectorado de In- en la prospección y excavaciones a miembros
vestigación. de diversos colectivos que han realizado traba-
jos pioneros en la investigación y divulgación de
Los objetivos del proyecto eran varios: en prim- la historia de la Guerra Civil en la Comunidad de
er lugar, entendíamos que dado que la Ciudad Madrid, como GEFREMA (Grupo de Estudios
Universitaria de Madrid había jugado un papel del Frente de Madrid), Colectivo Guadarrama y
histórico clave durante la Guerra Civil, los res- Frente de Madrid. Para aumentar la visibilidad
tos que pudieran perdurar del conflicto deberían del proyecto, se diseñó un blog, en el cual se han
conocerse y gestionarse adecuadamente. Para ido dando a conocer los resultados de nuestra
ello, la investigación se presentaba como un investigación.
paso ineludible. Consideramos, además, que la
arqueología es una forma de aproximación privi- Se plantearon tres líneas de actuación: prospec-
legiada a estos testimonios históricos, tanto por ción superficial de todo el campus, sondeos en
el carácter material de éstos como por la levedad puntos seleccionados, y registro de paredes im-
de su huella (agujeros de balas y metralla en las pactadas durante la guerra.
paredes de ciertos edificios, trincheras y refugios
semienterrados, materiales bélicos dispersos La Batalla de Madrid y la Ciudad Universitaria
por la superficie del campus). Desde un punto El Campus de Moncloa comenzó a edificarse a
de vista propiamente científico, pretendíamos partir de 1927 a las afueras de Madrid, en terre-
explorar la Batalla de Madrid a partir de los res- nos de la Corona. Cuando las tropas sublevadas
tos arqueológicos y en concreto, conocer mejor llegaron a la capital a finales de octubre de 1936,
cómo se vivió en las trincheras durante los tres el campus todavía estaba en obras, pero contaba
años que duró la guerra. Contábamos para ello ya con numerosos edificios, muchos de los cua-
con trabajo previo realizado en la Comunidad les perviven en la actualidad, como la Casa de
de Madrid por varias empresas de arqueología1. Velázquez, las Facultades de Filosofía y Letras,
Aunque el punto de partida haya sido la arque- Ciencias, Medicina, Odontología y Farmacia, el
ología, el trabajo historiográfico con documentos Hospital Clínico y la Escuela de Arquitectura.
de archivo y las fuentes orales han jugado un Otros edificios, como la Escuela de Ingenieros
papel muy importante, como no podría ser de Agrónomos y la Fundación del Amo, existían en-
otro modo. Este trabajo quedó a cargo de una tonces pero tuvieron que ser totalmente recons-
truidos tras la guerra2.
1  LÓPEZ FRAILE, F. et alii (2008): “La Batalla de Madrid
(1936-1939): Excavaciones en las defensas de la capital”,
en Complutum, 19(2), pp. 47-62, i PENEDO COBO, E. et alii
(2008): “Arqueología de la Batalla del Jarama”, en Complutum, 2  CHÍAS NAVARRO, P. (1986): La Ciudad Universitaria de
19 (2), pp. 63-88. Madrid. Madrid: Universidad Complutense.

Ebre 38, Núm 4: 123-143


EBRE 38 125 2010

Guerra en la universidad Alfredo González Ruibal et alii

Durante el conflicto, el campus se convirtió, por dar el ataque con apoyo de blindados4. La colum-
su posición estratégica a la entrada de la ciudad, na del comandante Asensio consiguió establecer
en un lugar clave de la Batalla de Madrid3 (Rever- una cabeza de puente en el Manzanares tras tres
te 2004), y llego a ser uno de los lugares de con- intentos fallidos y después de un fuerte bombar-
frontación más duraderos y simbólicos de toda deo las tropas nacionales atravesaron el río a la
la guerra: fue aquí precisamente donde se paró altura de la Ciudad Universitaria. Contingentes de
los pies por primera vez los ejércitos de Franco. dos tabores de moros y una bandera de la legión
Otros hechos colaboraron a mitificar el asedio del fueron ocupando los edificios del campus. La XI
campus, como la participación en su defensa de Brigada Internacional fue enviada entonces para
las Brigadas Internacionales y la muerte de Du- defender las facultades mientras cada vez más
rruti en el Hospital Clínico. La batalla de la Ciudad soldados del ejército sublevado iban cruzando el
Universitaria propiamente dicha tuvo lugar en el río. En poco tiempo, la mayor parte de la Univer-
mes de noviembre de 1936. El 6 de noviembre el sidad se encontraba manos de los nacionales. La
avance nacional sobre Madrid quedó detenido en lucha edificio por edificio y habitación por habita-
el Cerro Garabitas, una pequeña elevación próxi- ción afectó sobre todo a la Casa de Velázquez, las
ma al río Manzanares y que dominaba la Casa Facultades de Medicina, Odontología y Farmacia
de Campo. En la madrugada del 8 de noviembre y el Hospital Clínico. La batalla de la Ciudad Uni-
comenzó el ataque franquista sobre Madrid, que versitaria se prolongó hasta el 23 de noviembre,
consistía en un avance en varias líneas entre la cuando los dos ejércitos, exhaustos y sin reser-
Ciudad Universitaria y la Plaza de España, hacia vas, se dedicaron a fortificar sus posiciones. Tres
el barrio de Argüelles. De las cinco columnas del cuartas partes de la Universidad quedaron ocu-
General Varela y el Coronel Yagüe, la primera, la padas por el ejército sublevado. Durante el resto
de Asensio, cruzaría el Manzanares directamente del conflicto se siguieron construyendo trincheras,
debajo del Paseo de Rosales y subiría para tomar nidos de ametralladora, refugios y búnkeres en el
la Cárcel Modelo y el Cuartel de Don Juan. La campus, pero el frente no se modificó apenas.
columna del comandante Castejón cruzaría más
a la izquierda y se instalaría en la Fundación del La zona de la Ciudad Universitaria continuó ju-
Amo, en la parte de la Ciudad Universitaria más gando un papel clave durante el mes de diciem-
próxima a Madrid. Delgado Serrano, por la dere- bre de 1936 y los primeros meses de 1937. La
cha, tenía que conquistar el Cuartel de la Mon- Batalla de la Carretera de la Coruña5, un nuevo
taña, con lo que quedarían a tiro el Palacio Real intento franquista por conquistar la capital, tuvo
y la Gran Vía. Los comandantes Barrón y Tella lugar a partir del 13 de diciembre a menos de dos
avanzarían por el barrio de Carabanchel, para kilómetros al noroeste del campus y los combates
hacer creer que el ataque principal venía del sur. en esta zona del frente no aminoraron hasta que
Estas cinco columnas dirigidas por mandos afri- la guerra se trasladó a otros escenarios: Guada-
canistas estaban compuestas en su mayor parte lajara, Jarama y Brunete.
por legionarios y marroquíes.
La arqueología puede ser una forma de explorar
La ofensiva sobre Madrid, sin embargo, se encon- este frente de batalla desde un punto de vista di-
tró con una tremenda resistencia por parte de las ferente: cuando la Ciudad Universitaria deja de
milicias republicanas y acabó fracasando. El día ser un lugar clave en el desarrollo de la guerra,
15 de noviembre, el General Varela ordena reanu-
4  REVERTE, J. (2004): Op. Cit., pp. 334-341.
3  REVERTE, J. (2004): La Batalla de Madrid, Barcelona: 5  THOMAS, H. (1976): La Guerra Civil Española, traducción
Crítica. de N. Daurella, Barcelona: Grijalbo, pp. 534-538.

Ebre 38, Núm 4: 123-143


2010 126 EBRE 38

Alfredo González Ruibal et alii Guerra en la universidad

desaparece de los relatos históricos6. Pero el Mediante la prospección documentamos nume-


campus continuó siendo primera línea durante rosos restos de estructuras de la Guerra Civil
todo el conflicto. Los soldados siguieron constru- y algunos objetos de la misma época. Frente a
yendo trincheras, disparando al enemigo, cayen- nuestras expectativas iniciales, aparecieron en el
do enfermos o víctimas de la metralla, pasando campus pocos elementos anteriores al siglo XX.
frío y oteando al horizonte. La arqueología puede Las estructuras de la Guerra Civil se pueden divi-
colaborar activamente a reconstruir la microhis- dir en los siguientes tipos: 1) Trincheras, 2) cami-
toria cotidiana del campo de batalla de larga du- nos cubiertos, 3) abrigos, 4) nidos de ametralla-
ración que fue la Ciudad Universitaria de Madrid dora, 5) galerías subterráneas, 6) alambradas de
entre 1936 y 1939. espino, 7) cráteres de minas.

La prospección arqueológica El tipo de estructura bélica más abundante como


Optamos por una prospección intensiva super- cabía suponer ha sido la trinchera. Se han do-
ficial de cobertura total con intervalo reducido cumentado 17 tramos de trinchera en el sector
entre prospectores. Durante esta fase conta- UNED (Fig. 2), siete tramos de trinchera en el
mos con una media de 14 personas en el cam- sector Dehesa de la Villa y un tramo de trinchera
po, lo que nos permitió reducir el espacio entre en el sector Clínico. Resulta interesante la loca-
prospectores sin un gasto excesivo de tiempo. lización de varias líneas de trincheras y abrigos
Se utilizó como base cartográfica fotografías que no aparecen en los mapas de la época, algo
georreferenciadas de todo el campus a escala para lo cual todavía no tenemos una explicación
1/4000, sobre las cuales se definieron 44 polígo- convincente. Es muy probable que algunas trin-
nos de prospección. Cada uno de los polígonos cheras se conserven colmatadas por escombros,
quedó registrado, tras la prospección, con una especialmente en la zona del Clínico y el Pinar
ficha en la que se recogió toda la información de Cantarranas.
pertinente. Todos los materiales significativos
identificados se referenciaron con un GPS. Cu- Los caminos cubiertos son pistas flanqueadas
brimos la zona noroeste del campus (facultades por elevaciones de tierra que permiten la comu-
de Geografía e Historia, Informática e instalacio- nicación entre distintos sectores del frente sin
nes de la UNED), la zona noreste (Escuela de peligro de ser alcanzado por las balas enemigas.
Ingenieros de Telecomunicaciones y Dehesa de En el sector UNED se han identificado varios ca-
la Villa) y el área comprendida entre el Hospital minos cubiertos en dirección N-S o NW-SE, los
Clínico Universitario y las facultades de Medici- cuales conectan las fortificaciones localizadas
na y Odontología (Fig. 1). Cada una de estas en la elevación donde ahora se sitúan los edi-
tres zonas se identificó con una sigla: a la zona ficios de la UNED e Informática con la zona de
noroeste se le dio el código UN, a la zona de la El Pardo.
Dehesa de la Villa, DH, y la del Clínico, CL. Es-
tas letras sirvieron para identificar posteriormen-
Abrigos hemos localizado doce (diez en el sec-
te las estructuras y objetos aparecidos durante
tor UNED y dos en el sector Dehesa de la Villa),
la prospección. Excepto la zona del Clínico, se
todos menos uno en buen estado de conserva-
trató de cubrir con la mayor intensidad las zonas
ción. Se trata de estructuras excavadas en la
menos construidas o ajardinadas después de la
tierra de 20 a 60 m² y que tenían como objetivo
guerra.
acoger tropas o guardar suministros, víveres y
munición. Todos los abrigos aparecen unidos a
tramos de trinchera.
6  Por ejemplo, REVERTE, J. (2004): Op. Cit.

Ebre 38, Núm 4: 123-143


EBRE 38 127 2010

Guerra en la universidad Alfredo González Ruibal et alii

Figura 1. Plano de la Ciudad Universitaria de Madrid en 1936. Se han marcado los sectores definidos para la prospección. 1.
Edificios de la UNED (nuevos). 2. Facultad de Informática (nueva). 3. Facultad de Filosofía y Letras. 4. Facultad de Ciencias. 5.
Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones (nueva). 6. Cerro de los Locos. 7. Pinar de Cantarranas. 8. Facultad de Ciencias
de la Información (nueva). 9. Escuela de Ingenieros Agrónomos. 10.Facultad de Farmacia. 11. Facultad de Medicina. 12. Facul-
tad de Odontología. 13. Hospital Clínico. 14. Casa de Velázquez. 15. Escuela de Arquitectura.

Por lo que se refiere a los nidos de ametrallado- Las fortificaciones estarían en su día protegidas
ra, tan sólo uno, ubicado en el sector Dehesa de por alambradas de espino. De éstas pueden
la Villa, bajo la elevación conocida como Cerro haber sobrevivido algunos testimonios: en una
de los Locos, se encuentra en buen estado de vaguada al sudeste del Cerro de los Locos se
conservación, ya que no fue volado al acabar la conservan pilares de hormigón con arranques de
guerra. En la actualidad está ocupado por un in- alambre de espino que se utilizaron para cerrar
digente. Otros dos nidos, en el sector UNED, son esta posible vía de acceso al interior de Madrid.
identificables por los bloques de hormigón que No obstante, también puede que sirviera para ce-
quedaron tras su voladura en la posguerra. rrar una canaleta que conducía aguas alrededor
del Cerro de los Locos.
Un tipo de estructura peculiar es la galería sub-
terránea, que serviría como refugio frente a los Finalmente, un elemento clave en los combates
bombardeos. Hemos localizado dos entradas a de la Ciudad Universitaria fueron las minas: este
túneles, bastante colmatados, en terrenos de la tipo de lucha lo iniciaron los republicanos en el
Ciudad Universitaria bajo el Cerro de los Locos y Clínico y consiste en excavar túneles bajo las lí-
junto a un complejo de trincheras. neas enemigas al final de los cuales se coloca

Ebre 38, Núm 4: 123-143


2010 128 EBRE 38

Alfredo González Ruibal et alii Guerra en la universidad

una carga explosiva7. Hemos identificado un gran Pese a lo expuesto, hemos identificado varios
cráter de mina republicana enfrente del Clínico, artefactos de la Guerra Civil. Entre los materiales
que ya era conocido8 y otros dos posibles cráte- militares se cuentan nueve balas, dos de 7,92 mm
res cerca de éste. Además, se puede observar alemanas, un Lebel de 8 mm francesa, un Vetterli
en el ala norte de la Facultad de Odontología el de 10,4 mm italiana y cinco de 7 mm de fabrica-
efecto de una mina nacional que voló esta parte ción nacional. Sólo apareció un casquillo, perte-
del edificio casi por completo. neciente a un Mosin Nagant ruso de 7,65 mm La
zona que proporcionó más proyectiles fue el sec-
tor UNED (6), seguido de la Dehesa de la Villa (3).
Recogimos también varios fragmentos de metra-
lla, la mayor parte de ellos en la Dehesa de la Villa,
en la ladera del Cerro de los Locos. Un fragmento
de artillería y un trozo de metralla de granada de
fragmentación aparecieron en el parque del Clíni-
co, únicos hallazgos de la época identificados en
este importante sector. Además encontramos un
fragmento de hebilla de cinturón y una moneda de
diez céntimos de Alfonso XI datada en 1878 y que
podemos relacionar con la Guerra Civil, pues apa-
reció en una trinchera (zona UNED) y el numerario
de esa época todavía se usaba en 1936.

Figura 2. Trincheras (línea gruesa), caminos cubiertos (línea Hemos registrado, además, una gran cantidad de
punteada) y abrigos localizados en el sector UNED. material depositado en la inmediata posguerra. Se
trata de los escombros procedentes de Madrid,
Por lo que respecta a los restos muebles, el prin- sobre todo del barrio de Argüelles y la Ciudad Uni-
cipal problema que ofrecen los materiales de la versitaria, que se extendieron por el campus para
Guerra Civil es la ambigüedad cronológica. Salvo rellenar vaguadas o simplemente para liberar so-
que aparezcan en un contexto estratificado o que lares en la capital. Entre tales restos hallamos nu-
sean materiales bélicos, es difícil atribuir con cer- merosos materiales de construcción y elementos
teza un determinado artefacto a la guerra, al me- muebles del último tercio del siglo XIX y del primer
nos en una zona tan frecuentada tras el conflicto tercio del siglo XX, junto a esporádicos objetos
como el Campus de Moncloa. Ni siquiera las latas anteriores. Las principales zonas de relleno son la
o cristales de aspecto antiguo que aparecen den- vaguada del Arroyo de las Damas, la plataforma
tro de una trinchera pueden atribuirse con total se- donde se sitúan la Facultad de Informática y los
guridad al período que nos interesa. Por otro lado, edificios de la UNED y el entorno del Clínico. Los
los rellenos de escombros de posguerra, las obras materiales que componen los rellenos son cristal
recientes y el lavado natural de las superficies han de diversos tipos (botellas, medicinas y frascos),
dejado pocos restos muebles del conflicto. loza, porcelana, aislantes eléctricos, latas, clavos,
ladrillos macizos y tejas, entre otros.
7  SERVICIO HISTÓRICO MILITAR (1948): Guerra de mi-
nas en España (1936-1939): contribución al estudio de esta Registro de paramentos impactados
modalidad de nuestra Guerra de Liberación, Madrid: Servicio Al mismo tiempo que se desarrollaron las pros-
Histórico Militar.
pecciones, se llevó a cabo el análisis de los zóca-
8  MONTERO BARRADO, S. (2001): “Arqueología de la Guer-
ra Civil en Madrid”, Historia y Comunicación Social, 6, pp. 114. los de la Facultad de Farmacia, uno de los edifi-

Ebre 38, Núm 4: 123-143


EBRE 38 129 2010

Guerra en la universidad Alfredo González Ruibal et alii

cios con más huellas de la guerra, y se dibujaron sondear un tramo de trinchera bastante completo
la mayor parte de sus paramentos. En aquellos que apareció durante la prospección. La trinche-
lienzos en los que no se realizó planimetría por ra sondeada se sitúa en el extremo noroeste del
el bajo número de impactos, se contabilizaron las campus y discurre en paralelo a una vía que une
marcas. El dibujo y la cuantificación de impactos la carretera A-6 y la carretera de la Dehesa de la
nos ofrecen una imagen precisa de la lucha en Villa. Se trata de un tramo de trinchera orientada
esta facultad durante la guerra (Fig. 3). Hemos S-N de 100 m de largo. Posee ramal de acceso
podido identificar así ráfagas de ametralladora, y salida y cuatro abrigos en batería situados al
impactos de fusilería, balas perdidas, fuego de este de la zanja (Fig. 4). La decisión de sondear
artillería y de morteros. El análisis posterior de los en este lugar se debe tanto a la complejidad es-
datos nos permitirá comprender qué partes del ructural, como a su mayor cercanía a la Facultad
edificio sufrieron los combates más intensamente de Geografía e Historia y a su magnífica situación
y durante más tiempo. El estudio de los partes de estratégica: desde el yacimiento se cubre todo el
guerra recogidos en el Archivo General Militar de sector del frente desde el Cerro de Garabitas a El
Ávila contribuirá a esta tarea. Pardo. Esto tiene interés histórico, pero también
didáctico y patrimonial, pues en caso de musea-
Para dibujar la Facultad de Farmacia seguimos el lización permitiría explicar fácilmente a partir del
plano de A. Aguirre de 19309. El plano actual man- sitio el desarrollo de las batallas de Madrid (no-
tiene el diseño de origen con mínimos cambios viembre de 1936) y de la Carretera de La Coruña
que han sido referenciados en los dibujos en el (diciembre de 1936 - enero de 1937). La trinchera
caso de que haya sido necesario. Se deduce que se localiza a 900 m de las líneas franquistas del
algunos de esos cambios ya estaban presentes Cerro del Águila –Casa de Vacas y a 700 m li-
en el edificio para el comienzo del conflicto, pues neales de las primeras trincheras franquistas del
conservan marcas de la guerra. Se identificaron Palacete de la Moncloa. Por su ubicación, se trata
un total de 25 fachadas, cada una de las cuales se de un sector bisagra entre dos frentes, el de la
dividió en tramos (que comprenden una ventana Ciudad Universitaria propiamente dicho y el de la
y el espacio de pared que se sitúa a su derecha Carretera de La Coruña. Desde la trinchera se ob-
hasta la siguiente ventana). Cada uno de los tra- servan lugares claves del frente de Madrid, desde
mos se identificó mediante una sigla identificativa. el Cerro de Garabitas (donde estaba instalada la
Para facilitar el trabajo se diseñaron dos plantillas artillería franquista que bombardeó Madrid duran-
de dibujo, en las cuales se indica el nombre del
tramo, la escala (1/20), la fecha, el nombre de
las personas que lo han dibujado y comentarios
sobre diferentes aspectos que podían no quedar
claros en el dibujo (presencia de fragmentos de
metralla o balas incrustadas, marcas poco claras,
reconstrucciones, conductos de ventilación, etc.).

Sondeos arqueológicos
Una vez finalizada la fase de prospección y di-
bujo de paramentos se procedió a realizar son-
deos con el fin de calibrar el potencial científico y
patrimonial de los restos localizados. Decidimos
Figura 3. Ejemplo de dibujo arqueológico de una ventana de
9  CHÍAS NAVARRO, (1986): Op. Cit., pp. 144-145. la Facultad de Farmacia con impactos de fusilería y artillería.

Ebre 38, Núm 4: 123-143


2010 130 EBRE 38

Alfredo González Ruibal et alii Guerra en la universidad

te toda la guerra) hasta la Cuesta de las Perdi- inmediato. Esto nos permitió hacernos una idea
ces –escenario de fuertes combates durante la más clara de la estructura y decidir con más cri-
Batalla de la Carretera de La Coruña. El análisis terio los lugares para sondear. Los sondeos se
de la documentación histórica muestra que en la practicaron en tres de los cuatro abrigos y en
zona donde se ubica la trinchera luchó la XII Bri- tres puestos de tirador de la trinchera. La exca-
gada Internacional, la 5ª Brigada Mixta y desde vación se realizó fundamentalmente con paletín,
principios de 1937 hasta el final de la guerra el lo que nos permitió registrar tridimensionalmente
40º Regimiento de la 7º División del Ejército del todos los hallazgos. Los artefactos localizados se
Centro republicano. En concreto, la trinchera fue dibujaron en planos a escala 1/10, 1/20 o 1/50,
ocupada por el 158 Batallón del 40º Regimiento. dependiendo del contexto, y los datos se intro-
dujeron en fichas de registro que incluían sigla,
Una vez establecida la cuadrícula de referencia categoría de objeto, descripción del objeto, cota,
se procedió a decapar todo el terreno ocupado orientación, orientación del buzamiento e intensi-
por la trinchera, los abrigos, el ramal y su entorno dad del buzamiento. La estratigrafía se documen-

Figura 4. Plano de la zona donde se ubica la trinchera excavada y plano esquemático de la trinchera con indicación de
sectores.

Ebre 38, Núm 4: 123-143


EBRE 38 131 2010

Guerra en la universidad Alfredo González Ruibal et alii

tó con fichas estratigráficas. Se dibujaron todos de hecho no se trató de rellenar en su totalidad,


los perfiles y plantas resultantes de la excavación dada la situación marginal de este sector. Pos-
a escala 1/20 o 1/50. teriormente, la trinchera se fue colmatando con
aportes aluviales, debido a su ubicación topo-
La excavación tuvo lugar a lo largo de tres sema- gráfica en la parte baja de la ladera de un cerro.
nas, del 16 de noviembre al 5 de diciembre de La particular historia estratigráfica de este tramo
2008 y contó con una media de doce estudian- de trinchera ha permitido datar bien los artefactos
tes guiados por los técnicos arqueólogos. Como localizados dentro de la unidad estratigráfica de
sucedió en la prospección, se hizo hincapié en colmatación de la inmediata posguerra y previa
la faceta didáctica y se enseñó a los estudiantes a la deposición aluvial. Lo más lógico es pensar
las tareas de registro de la información arqueoló- que los objetos sellados dentro de este estrato
gica (relleno de fichas estratigráficas, dibujo de pertenecen al período de conflicto y fueron a
perfiles y planimetrías, registro tridimensional de parar allí durante las operaciones de limpieza y
artefactos, planteamiento de la cuadrícula, etc.), relleno de las trincheras al acabar la guerra. En
así como las técnicas de excavación. este estrato identificamos un zapato en regular
estado de conservación.
Resultados de la excavación (I): la trinchera
Una vez decapada la trinchera pudimos observar La trinchera tiene la pared trasera ataludada en
que se trataba de una zanja considerablemente la parte superior pero hace un ángulo a unos
ancha y con escasas rupturas de ángulo. Parece 50 cm del suelo y desciende a partir de ahí casi
que nos hallamos ante una línea ondulada o en en vertical. Junto a la pared este ha aparecido
traveses poco marcados y no de una trinchera una zanja de desagüe excavada en el sustrato
en zig-zag. Este diseño, y la anchura de la zanja, geológico (Fig. 5). La pared en el lado este fue
hacen pensar que se trata de una trinchera de fácil de identificar porque está excavada en la
circulación y reserva más que de resistencia. A roca madre gredosa. El otro lado de la trinchera,
lo largo de la línea, sin embargo, se establecie- el que da hacia el enemigo, resultó más compli-
ron diversos puestos de tirador para proteger al cado de definir, como en el resto de los puestos
personal, en los que se llevaron a cabo los son- de tirador, debido a que aquí el sustrato geológi-
deos. co está compuesto de arenas y arcillas pleistocé-
nicas de color muy semejante al estrato que las
El puesto de tirador 1 fue en el que primero llega- colmata, pues fue extraído del mismo sedimento.
mos al fondo, lo que nos sirvió de guía para ca- No obstante, conseguimos identificar la pared
librar la colmatación del resto de las estructuras original, que tiene perfil en talud de unos 50º y
negativas. La profundidad máxima del suelo ori- una tronera excavada en el sustrato geológico.
ginal de la trinchera en este tramo se encuentra Tres de los lados de la tronera estaban excava-
a 90 cm del suelo actual, un relleno considerable dos en la tierra, el lado superior, en cambio, es-
para haberse producido en apenas 70 años. La taría formado por un tablón para sostener sacos
estratigrafía del sondeo revela claramente la his- terreros.
toria posdeposicional de la estructura: al acabar
la guerra se colmató parcialmente la zanja con Además del elemento de calzado que se mencio-
tierra procedente del parapeto creado con suelos nó han aparecido en este puesto de tirador otros
extraídos durante la excavación y –presumible- elementos relacionados con la ocupación de la
mente– con el contenido de los sacos terreros. trinchera durante el conflicto: trozos de vidrio
La trinchera era demasiado profunda para que- verde, seguramente de botellas de vino, clavos y
dar totalmente colmatada con estos aportes y fragmentos deshechos de metal –quizá latas.

Ebre 38, Núm 4: 123-143


2010 132 EBRE 38

Alfredo González Ruibal et alii Guerra en la universidad

otros sondeos porque el estrato geológico es are-


noso en su mayor parte (sólo los últimos 40 cm
están compuestos de greda); en tercer lugar, al
contrario que los otros puestos, éste fue ocupado
en tiempos posteriores a la guerra: en concreto,
hemos podido documentar un uso durante la
Transición que viene marcado por una serie de
monedas, datadas desde el tardofranquismo a
1979. Asociados aparecieron basuras recientes.
La estratigrafía del abrigo muestra poca poten-
Figura 5. Perfil estratigráfico del puesto de tirador 1.
cia de aluvión, por tratarse de una zona a una
cota considerablemente elevada, pero a cambio
El puesto de tirador 2 fue el último en ser sonde- la colmatación procedente de las paredes de la
ado. Aquí la trinchera tajó diversos niveles geo- trinchera y del Abrigo 2 (situado justo detrás, al
lógicos (arenas, arcillas y gredas) que conforman este) es mayor.
la pared este de la zanja. También aquí fue fácil
definir la caja de la trinchera por el lado orien-
tal y más complicado por el occidental. En este
caso pudimos identificar una complicada tronera
en forma de doble embudo excavada en el sus-
trato arcilloso compacto (Fig. 6). Los hallazgos
fueron escasos, pero destaca una bala de Lebel
de 8 mm en medio del vano de la tronera y apun-
tando hacia el interior de la trinchera, una bala
de 7,92 mm y un casquillo roto, quizá de Mosin
Nagant (7,62 mm), aparecido durante el deca-
pado, en el lado norte del sondeo. Delante de
la tronera se localizaron durante la prospección
geomagnética10 varios casquillos que debieron de
ser descartados desde este puesto de tirador. La
estratigrafía es muy semejante al otro puesto de
tirador, pero la colmatación de aluvión es menor,
dado que el puesto se halla en un tramo más alto
del cauce de la arroyada.

El puesto de tirador 3 resultó ser el más complejo


de los tres practicados en la trinchera. Las dificul-
tades fueron fundamentalmente tres: en primer
lugar, se trata de un puesto bastante más espa-
cioso que los demás, lo que nos hizo pensar en
un primer momento que se trataría de un puesto
de ametralladora; en segundo lugar, la pared ori-
ental no resulta tan evidente aquí como en los
Figura 6. Planta del puesto de tirador 2. En trama, suelo de
10  Vid. infra. la trinchera.

Ebre 38, Núm 4: 123-143


EBRE 38 133 2010

Guerra en la universidad Alfredo González Ruibal et alii

Este fue el puesto que proporcionó un mayor nú- ofrece este abrigo es el hecho de su reocupación
mero de hallazgos: una bota militar; varias latas posterior tras la guerra. Al finalizar el conflicto,
en pésimo estado de conservación, fragmentos como había sucedido con la trinchera, se arrojó
de vidrio, balas de 7 mm nacionales y casquillos al interior de la estructura tierras que formaban
de Mosin Nagant de 7,62 mm. La excavación re- parapeto en torno al abrigo. Sin embargo, dada la
veló que el puesto de tirador tenía dos troneras entidad del hoyo en este caso sólo se llegó a col-
en vez de una, como originalmente pensamos, matar parcialmente: el suelo del abrigo no quedó
con lo cual es probable que fuese un espacio cubierto más que en la zona inmediata a las pare-
acondicionado para dos tiradores (Fig. 7). des. Esto favoreció su reutilización como refugio
posiblemente por indigentes nada más acabar el
Resultados de la excavación (II): los abrigos conflicto, los cuales encendieron hogueras preci-
Los sondeos comenzaron por el Abrigo 1, el samente encima de donde habían cocinado los
más grande de los tres intervenidos (Fig. 8). Es soldados republicanos. Posteriormente, durante
además el que posee una estratigafía e historia los años 50 el lugar se convirtió en zona de re-
de ocupación más complejas. Se trata de un re- creo para los madrileños, que acudían a la zona
fugio de planta rectangular, con esquinas redon- a realizar picnics. De esta fase ha quedado tam-
deadas, de unos 40 m² útiles, que debió servir bién testimonio en el suelo del abrigo en forma de
de alojamiento temporal a tropas de segunda una extensa fogata con restos de botellas de be-
línea, mientras esperaban su incorporación a bidas alcohólicas, latas y una moneda de Franco
las trincheras de primera línea junto al río Man- datada en 1959. Durante los años 70 y 80 el lugar
zanares. El principal problema arqueológico que se convirtió en un basurero, al que se arrojaban

Figura 7. Planta del puesto de tirador 3 y alzado oeste en el que se aprecian las dos troneras.

Ebre 38, Núm 4: 123-143


2010 134 EBRE 38

Alfredo González Ruibal et alii Guerra en la universidad

basuras desde las esquinas del antiguo abrigo. señalados, encontramos en torno al abrigo varias
También se quemaron baterías y transformado- piquetas de hierro de buen tamaño que habrían
res. A partir de los años 90 y hasta la actualidad permitido fijar tal lona. Asimismo aparecieron en
el lugar se ha venido empleando para prácticas el refugio, sobre todo en la parte de la entrada,
sexuales. Es fácil, pues, hacerse una idea de lo tres cerraduras de puertas y armarios. Es posible
complicado que resulta discriminar los materiales que para reforzar el abrigo se emplearan made-
y estructuras de la Guerra Civil de los más tardí- ras procedentes de muebles y puertas de vivien-
os, teniendo en cuenta que nos hallamos ante un das destruidas por la guerra. En el Abrigo 1 y en
depósito estratigráfico de poco más de 30 cm en el tramo de trinchera inmediata hemos descubier-
la parte central del refugio. to además dos muelles de colchón, que pueden
revelar el uso de estos elementos como defensa
contra la metralla.

El Abrigo 1 fue intensamente batido durante la


guerra. Es aquí donde ha aparecido un mayor
número de balas disparadas: en el interior locali-
zamos nueve proyectiles de 7 mm y en el entorno
inmediato, mediante detector de metales, cerca
de 50 proyectiles de diversos calibres (aunque
con predominio de balas de 7 mm nacionales).
Documentamos asimismo un fragmento de gra-
Figura 8. Suelo del Abrigo 1 con distintos niveles de ocupa- nada, posiblemente disparada con lanzagrana-
ción. 1. Hoguera de la Guerra Civil. 2. Hoguera de posguerra. das. También es en el Abrigo 1 y su perímetro
3. Hoguera de inicios de los años 60. 4. Basura quemada. donde ha aparecido un mayor número de casqui-
llos, especialmente en la zona delantera: dos cas-
No obstante, hemos podido hacernos una idea quillos de 0.303 de fabricación estadounidense,
aproximada de cómo era esta estructura durante un casquillo de 7 mm nacional, un casquillo de
la Guerra Civil. Las paredes del refugio estaban Lebel de 8 mm y varios casquillos de Mosin Na-
excavadas de forma ligeramente ataludada en gant de 7,62 mm. Esto indica que el Abrigo 1 no
el sustrato geológico, que es aquí de naturaleza sólo recibía fuego intenso del enemigo, sino que
arenosa con lentejones de arcilla. El acceso se también respondía a las ametralladoras y fusiles
hacía por un camino cubierto en curva, para evi- enemigos. Por la orientación de las balas docu-
tar la entrada de metralla y proyectiles. A ambos mentadas, pensamos que la ametralladora que
lados del acceso se documentaron unas ligeras batió principalmente el Abrigo 1 estaba localizada
depresiones que discurren en forma transversal en la zona de la Colonia Camarines, en Aravaca,
al camino y que hemos interpretado como zanjas donde todavía existen dos nidos de ametrallado-
para sacos terreros, cuya función era proteger el ra franquistas visibles desde nuestra trinchera.
frontal del refugio. No es probable que el abrigo
estuviera cubierto con troncos, tierra y sacos, Sobre el suelo del abrigo hemos encontrado frag-
pues al abandonarse el lugar tras la guerra lo mentos de vidrio, dos latas de conservas y llaves
lógico sería que esta cobertura se hubiera hun- para abrir latas que se pueden datar en la Guer-
dido ex profeso para rellenar el abrigo. Por otro ra Civil. También hemos descubierto un tubo de
lado, el espacio que debía ser cubierto es dema- estaño de crema medicinal del que se conservan
siado amplio. Pensamos que la solución por la las letras “esterilizad”, pero es difícil atribuirlo al
que se optó fue una lona. Además de los motivos período de conflicto o a la posguerra.

Ebre 38, Núm 4: 123-143


EBRE 38 135 2010

Guerra en la universidad Alfredo González Ruibal et alii

El Abrigo 2 es el más pequeño de los tres refugios posguerra y un nivel de uso de la Guerra Civil,
intervenidos. Tiene planta elíptica con paredes considerablemente potente (ca. 20 cm). En el
ataludadas. Se advierte claramente un parapeto nivel de uso de la guerra documentamos una
perimetral realizado con tierras extraídas del inte- hoguera muy bien conservada, delimitada por
rior del abrigo. Sobre este parapeto, además, se cantos rodados, con cenizas en el interior y una
debieron colocar sacos terreros, según denota la lata o recipiente metálico sobre las cenizas (Fig.
presencia de una depresión que recorre el lado 10). Puede que se trate de una tapadera reapro-
expuesto al enemigo (Fig. 9). Esta estructura vechada. En el entorno del hogar aparecieron
no debió de contar con ningún tipo de cubrición, dos latas, un zapato y un peine de cargador va-
puesto que en su interior han aparecido varios cío. En este abrigo es donde han aparecido más
casquillos, lo que demuestra que se hacía fuego fragmentos de metralla, 14 elementos en total, el
desde ella. De hecho, sobre el suelo del abrigo más grande de 6 cm de largo. Entre el Abrigo 3
tuvimos la fortuna de descubrir in situ un cargador y el Abrigo 4 se localizaron también numerosos
vaciado de Mosin Nagant: cinco casquillos dispa- fragmentos de metralla durante la prospección
rados y la guía del cargador a pocos centímetros con detector, lo que hace pensar que hubieran
de los casquillos. También aquí identificamos un caído uno o más proyectiles de artillería en esta
raro casquillo de Remington modelo 1871. En el zona durante la guerra. De hecho, se observan
suelo del refugio se documentó una ligera hondo- dos depresiones de planta circular detrás del re-
nada de forma paracircular, que podría revelar la fugio que podrían interpretarse como embudos
presencia de un mortero; junto a la hondonada de artillería. Dentro de la estructura descubrimos
encontramos dos tornillos de 10 cm de largo. En dos arranques de postes de madera, que habrían
cualquier caso, la situación estratégica en que se
encuentra este abrigo, la ausencia de materiales
de vida cotidiana (latas, vidrio), el relativamente
abundante material bélico y la escasa profundi-
dad de la estructura nos hacen pensar que se
trataba, efectivamente, de una posición de tiro y
no de un abrigo propiamente dicho, al contrario
que los otros dos en que intervenimos.

El Abrigo 3 ofreció menos problemas de interpre-


tación que los otros dos descritos. Se trata de un
abrigo de reserva de unos 10 m², con paredes
claramente ataludadas y excavadas sobre un
sustrato geológico arenoso, con base de gravas.
Las paredes acaban en una especie de banqueta
excavada sobre el nivel de grava, que delimita el
suelo del abrigo.

Se practicó un sondeo transversal a la orientaci-


ón de la estructura para comprender la planta y
la estratigrafía. La estratigrafía está compuesta
por cuatro niveles principales: un nivel húmico,
un nivel coluvional (semejante al que rellena el
Figura 9. Abrigo 2 y puesto de tirador 3 con indicación de
fondo del Abrigo 2), una capa de colmatación de sondeos.

Ebre 38, Núm 4: 123-143


2010 136 EBRE 38

Alfredo González Ruibal et alii Guerra en la universidad

Figura 10. Planta del sondeo practicado en el Abrigo 3. A. Postes. B. Hogar. C. Lata sobre el hogar. D. Zapato. E. Lata. F. Guía
de cargador.

permitido sostener una techumbre de no mucho Se siguieron dos estrategias diferentes de registro.
peso, quizá también de lona, como proponemos En la zona situada dentro de la cuadrícula estable-
para el Abrigo 1. En el suelo original aparecieron cida al comienzo de la prospección todos los ma-
restos de lona verde muy degradada, que quizá teriales localizados se documentaron bidimensio-
pudieron haber cubierto parte del suelo. nalmente utilizando la cuadrícula como referencia,
mediante triangulación o cuadrangulación. Más
Prospección con detector de metales allá de la zona coordenada optamos por localizar
Como complemento de la excavación se proce- los hallazgos mediante un GPS convencional.
dió a realizar una prospección geomagnética in-
tensiva con varios detectores de metales, para lo Para trabajar a una escala 1/500, que es lo má-
cual contamos con la ayuda de varias personas ximo que permite una prospección de la amplitud
pertenecientes a distintos colectivos (Frente de señalada, la resolución del GPS es más que sa-
Madrid y Colectivo Guadarrama). El uso del de- tisfactoria. La corrección EGNOS nos garantizó
tector es indispensable en el estudio de campos un error de entorno a un metro. Todos los objetos
de batalla y otros sitios del pasado reciente11. Los aparecidos se registraron en un formulario, con la
límites de la prospección se marcaron por el este sigla, la descripción del artefacto y la orientación
a lo largo de un camino cubierto que discurre de y buzamiento cuando fue posible tomarlos (en el
forma aproximadamente paralela a la trinchera y caso de algunos proyectiles).
por detrás de ésta desde su inicio al sur hasta la
carretera de la Dehesa de la Villa. Delante de la La prospección con detector resultó ser un com-
trinchera, el límite se estableció de forma artificial plemento muy valioso de información que nos
a 10 metros al oeste del punto cero. está permitiendo interpretar mejor los datos pro-
cedentes de la excavación arqueológica: por un
lado nos ayuda a comprender la trinchera y los
abrigos en su contexto más amplio; por otro lado,
11 �������������������������������������������������������
CONNOR, M y SCOTT, D.D. (1998): “Metal detector use in nos acerca a la dinámica del combate tal y como
archaeology: an introduction”, Historical Archaeology, 32(4), tuvo lugar en este sector; finalmente, ha suminis-
pp. 76-85, y ESPENSHADE, C.T., et alii. (2002): “The value trado materiales diferentes a los aparecidos en la
and treatment of Civil War military sites”, North American
Archaeologist, 23(1), pp. 39-67. excavación y en ocasiones muy reveladores.

Ebre 38, Núm 4: 123-143


EBRE 38 137 2010

Guerra en la universidad Alfredo González Ruibal et alii

Así, detrás del Abrigo 2 identificamos un frag- Los objetos


mento de granada, posiblemente rusa, que nos Analizamos aquí sintéticamente los objetos loca-
hace pensar que este sitio fue primera línea de lizados durante la excavación y prospección con
frente en los primeros meses del asedio. Duran- detector de metales. Distinguimos los materiales
te la Batalla de la Carretera de La Coruña, “una bélicos y equipamiento militar (balas, casquillos,
desesperada reacción republicana en el puente metralla, elementos de atrincheramiento), de los
de San Fernando, así como la solidez de las no bélicos (latas, vidrio).
defensas en el Monte del Pardo, impidieron el
avance hacia la Ciudad Universitaria, aunque Elementos bélicos
la vanguardia franquista logró tomar el cerro Frente a lo que habíamos pensado en principio,
del Aguila”12. El puente de San Fernando está a los objetos de tipo militar resultaron ser muy
800 m de la trinchera que excavamos. La proxi- abundantes, más que los no militares, pese a no
midad del enemigo podría explicar la presencia tratarse nuestro yacimiento de una trinchera de
de un cartucho de escopeta de caza, que sólo primera línea.
puede usarse a distancias relativamente cortas
(frente a los fusiles). La prospección geomagnéti- Recuperamos 151 balas entre la excavación (38) y
ca deparó hallazgos importantes como una pese- la prospección con detector (113). Contrasta este
ta de la República de 1937, una moneda de diez número con el reducido número de casquillos: 31
céntimos de Alfonso XII de 1879, dos medallas en total, 19 de los cuales aparecieron durante la
religiosas, un casquillo de fabricación alemana excavación, el resto durante la prospección ge-
(1936), una banda de forzamiento de un proyec- omagnética. El escaso número de casquillos se
til de artillería, un fragmento de cantimplora, una explica por el chatarreo de posguerra (la trinche-
pala usada en el atrincheramiento y una tapa de ra está muy cerca del barrio popular de Tetuán)
lata de leche condensada La Lechera, de época y por las directrices del mando republicano, que
de la guerra. La prospección también completó ordenaba reciclar todos los casquillos. El 13 de
nuestra idea de cómo sería la trinchera original- mayo de 1937 una Orden General de la 7ª Divi-
mente, pues aparecieron tres varas de hierro sión dirigida a la 40ª Brigada Mixta, unidad que
seguramente empleadas para sujetar alambre operaba donde se desarrolla nuestra excavación,
de espino y las mencionadas piquetas del Abri- decía lo siguiente: “Se reitera a las Brigadas la
go 1, para fijar una cubierta de lona. La informa- necesidad de recoger todas las vainas de los
ción negativa también ha sido relevante: ni en la cartuchos consumidos, las que una vez reunidas
excavación ni en la prospección hemos podido serán remitidas por cada Brigada al oficial de Mu-
detectar un sólo elemento atribuible a mortero, nicionamiento de esta División”.
pese a que estos suelen aparecer con profusión
en yacimientos de la Guerra Civil. Esto indica que Las balas son mayoritariamente de 7 mm de fa-
la posición no fue batida por este tipo de arma o bricación nacional (59%). Se trata del proyectil
sólo muy raramente, frente al fuego artillero, de disparado tanto por los Máuser españoles como
fusil y de ametralladora. Finalmente, respecto a la por las ametralladoras Hotchkiss, de origen fran-
dinámica del combate, la dispersión de balas de cés pero fabricadas en España bajo licencia y
7 mm revela un patrón espacial identificable con con calibre distinto al original. El segundo tipo de
una ráfaga de ametralladora dirigida al Abrigo 1 proyectil más abundante es el de 7,92 mm, dis-
desde el noroeste. parado por los Máuser alemanes (K-98). Le sigue
el 0.303 británico o americano (Fig. 11). Es lla-
mativo el número relativamente elevado de balas
12  MONTERO BARRADO, (2001): Op. Cit., p. 106. de Vetterli Vitali de 10,4 mm (cuatro ejemplares).

Ebre 38, Núm 4: 123-143


2010 138 EBRE 38

Alfredo González Ruibal et alii Guerra en la universidad

El fusil Vetterli Vitali 1870/87 llegó a España des- 1936, pero se puede explicar por la compra de al-
de Rusia durante la Guerra Civil13. Previamente, gunas remesas de armas a la Alemania nazi por
400.000 de estos fusiles habían sido exportados parte del gobierno republicano17. Han aparecido
a Rusia desde Italia como parte de la colabora- además dos cartuchos de caza, uno de ellos en
ción entre ambas potencias durante la Primera el interior del Abrigo 1, y un perdigón. En cuanto
Guerra Mundial14. a la distribución de los materiales, durante la ex-
cavación la zona que deparó más hallazgos fue
la del Abrigo 2 y el puesto de tirador tres (nueve
casquillos).

El Abrigo 3 no suministró ningún casquillo y en


el Abrigo 1 aparecieron cuatro. El entorno del
Abrigo 1, especialmente el lado sur y oeste, fue,
además, el sector donde se identificaron más
casquillos. Por lo que se refiere a las balas, es
también la zona del Abrigo 2 y el PT3 la que ha
proporcionado más ejemplares: 18 proyectiles
–el 53% de todas las balas identificadas en los
Figura 11. Balas recuperadas en la excavación: de izquierda sondeos. Podemos deducir, por lo tanto, que las
a derecha, 4 de 0.303 mm, 1 de 8 mm Lebel, 2 de 10.4 mm zonas desde las que se hacía más fuego al ene-
Vetterli. migo, pero también en las que se recibían más
impactos, eran la parte delantera del Abrigo 1 y
Por lo que respecta a los casquillos, los más el sector Abrigo 2– puesto de tirador tres. Resul-
abundantes son los de Mosin Nagant de 7,62 mm ta interesante comprobar que mientras el puesto
de fabricación rusa (Fig. 12). No ha aparecido nin- de tirador tres y el abrigo que tiene detrás sufrió
gún casquillo ruso marcado. Hemos encontrado fundamentalmente fuego de fusilería (ocho balas
asimismo cuatro casquillos de 0.303 fabricados de 7,92 mm), al Abrigo 1, como se indicó, lo acri-
en Estados Unidos y datados en 1916. Respec- billaron las balas de ametralladora. En cambio, el
to a la cartuchería antigua, tenemos un casquillo tramo de trinchera T1A, que es el más cercano
de 10,4 mm de Vetterli Vitali, con marcaje de G al Abrigo 1, no fue apenas batido. El número de
(iulio) Fiocchi, de Lecco (Lombardía) y un cas- cargadores ha resultado muy bajo: sólo se han
quillo de Remington modelo 1871 de 11 x 57 R15. encontrado dos guías de cargador.
El Remington M1871/79 se fabricó bajo licencia
en España, en la fábrica de armas de Oviedo16. El otro elemento abundante de carácter militar es
Es curiosa la aparición de un casquillo disparado la metralla y los fragmentos de proyectil de artille-
de 7,92 mm con marcajes alemanes, datado en ría. En la excavación identificamos 25 elementos
de metralla, el 56% de la cual apareció en el Abri-
13  MANRIQUE, J.M. y MOLINA FRANCO, L. (2006): Las go 3. Algunos de los fragmentos permiten inferir
armas de la Guerra Civil Española, Madrid: La Esfera de los el tipo de cañón empleado: la mayor parte es de
Libros, p. 88. 75 mm, pero se ha descubierto al menos un frag-
14 ���������������������������������������������������������
SHEEHAN, J. (2005): “Arming Ivan Part II: the bear begs,
borrows and buys guns to stay in the fight”, Guns Magazine, mento que puede atribuirse a un arma de mayor
Abril 2005. http://findarticles.com/p/articles/ mi_m0BQY/is_4_51/ calibre (105 o 155 mm). La gran mayoría de los
ai_n11840308. (Acceso 2 de enero de 2009).
15  MANRIQUE, J. M. y MOLINA FRANCO, L. (2006): Op. Cit., 17 ��������������������������������
HEIBERG, M y MOGENS, P. (2005): Los negocios de la
p. 91. guerra: armas nazis para la República española, traducción
16  http://www.militaryrifles.com/Spain/MoreOvid-Rem.htm de D. León Gómez, Barcelona: Crítica.

Ebre 38, Núm 4: 123-143


EBRE 38 139 2010

Guerra en la universidad Alfredo González Ruibal et alii

fragmentos de metralla son de menos de 10 cm forme de un soldado. La encontramos en la zanja


de longitud. Sólo hemos descubierto una banda de los sacos terreros que protegían la entrada al
de forzamiento. Además de los Abrigos 3 y 4, una Abrigo 1. Es posible que se trate de un descarte
zona bastante batida por la artillería a tenor de los consciente por parte de uno de los soldados que
hallazgos es el camino cubierto que corre paralelo abandonaron la trinchera al acabar la guerra, para
a la trinchera. Otros materiales relacionados con evitar ser identificados con un símbolo que repre-
armamento son una pieza de la correa de un fusil sentaba, mejor que ningún otro, al enemigo.
y un asa de una caja de munición, ambas descu-
biertas durante la prospección geomagnética. En Materiales no militares
el apartado de elementos defensivos podemos Aunque nuestro deseo era localizar el mayor nú-
señalar algunos fragmentos pequeños de alam- mero posible de materiales no militares que nos
bre, que podrían pertenecer a alambradas de es- ayudaran a hacernos una mejor idea de cómo
pino y tres vástagos metálicos que posiblemente era la vida cotidiana en las trincheras, lo cierto
se emplearon para fijar el alambre de espino. es que la suerte no nos ha acompañado en este
sentido y por dos razones: el número de objetos
Entre los hallazgos militares más llamativos se no bélicos ha sido bastante limitado y su conser-
cuentan una cantimplora, aparecida junto al cami- vación es muy deficiente. El vidrio aparece en
no cubierto y que se encuentra destrozada, como estado fragmentario y las latas están completa-
si hubiera recibido un impacto; una pala muy mente corroídas. Sólo en dos latas se ha podido
corroída de las que se utilizó en la construcción documentar estampados legibles: una de ellas,
y mantenimiento de la trinchera, localizada en procedente del Abrigo 1 conserva la leyenda “[...]
lo que parece ser un refugio mal conservado, al de sardinas”, mientras que al sur de este abrigo,
sur del Abrigo 1, y una estrella roja (Fig. 13). Esta en un posible refugio mal conservado recupera-
pieza debía ir en la manga o en la gorra del uni- mos una tapa de lata de leche condensada La
Lechera. Además de los contenedores, hemos
encontrado tres llaves para abrirlas que son muy
características de la época.

El escaso número de latas se puede interpretar


de dos formas: las comidas se realizaban en
otro lado o bien el alimento no venía en latas,
sino que se cocinaba en otro lugar y se llevaba
al frente en recipientes. Las zonas más activas
y móviles del frente debieron ser las que recibie-
ron más alimento en forma de latas. Por lo que
se refiere al vidrio, la mayoría de los fragmentos
recogidos pertenecen a botellas de vino, las cua-
les se reutilizarían para otro tipo de líquidos. Se
documentaron varias herramientas (una broca,
una sierra de mano, una cuña de hierro). Han
aparecido numerosas monedas, pero sólo dos
son de la fase bélica: una moneda de 1937 de
una peseta con la personificación de la República
Figura 12. Casquillos recuperados en la excavación: 1-4. Mo- y una moneda de diez céntimos de Alfonso XII,
sin Nagant (7.62 mm). 5. 10.4 mm Vetterli. 6. 8 mm .Lebel. 7.
7 mm. 8. 11 mm Remington. datada en 1879.

Ebre 38, Núm 4: 123-143


2010 140 EBRE 38

Alfredo González Ruibal et alii Guerra en la universidad

Arqueología pública
Dado el interés que despierta en nuestra socie-
dad actualmente el tema de la Guerra Civil enten-
dimos que esta investigación no podía llevarse
a cabo sin potenciar su faceta pública. Así pues,
el proyecto se concibió como un experimento en
arqueología pública en varios sentidos: por un
lado, la fase de trabajo de campo estuvo abierta
al público general y se alentaron las visitas, espe-
cialmente de instituciones educativas. En segun-
do lugar, los resultados del proyecto se fueron
haciendo públicos según procedía nuestra inve-
stigación, mediante un blog y contactos con los
medios. En tercer lugar, se establecieron lazos
de colaboración con distintos colectivos y aso-
Figura 13. Estrella roja procedente del Abrigo 1. ciaciones que llevan algunos años dedicados al
estudio y a la visita de restos de la Guerra Civil en
Objetos más personales son los elementos de la Comunidad de Madrid. Entre tales asociacio-
calzado, de los cuales han aparecido seis, cuatro nes se encuentra GEFREMA (Grupo de Estudios
de los cuales pueden datarse sin duda en la Gue- del Frente de Madrid), Colectivo Guadarrama y
rra Civil. De estos cuatro ejemplares, tan sólo uno Frente de Madrid. Miembros pertenecientes a
es una bota militar. Los otros tres son zapatos ci- estos colectivos visitaron nuestras prospeccio-
viles. El localizado en el Abrigo 3, en concreto, es nes y excavaciones y nos ayudaron a identificar
un zapato elegante, que cuesta imaginar en una materiales e interpretar estructuras. Su ayuda fue
trinchera, pero apareció en un suelo de la Guerra de gran valor. Al mismo tiempo, nuestra intención
Civil asociado a materiales del conflicto (especial- era que los miembros de las asociaciones cono-
mente una guía de cargador de fusil) (Fig. 14). cieran de cerca la metodología arqueológica que
Finalmente, descubrimos dos medallas religiosas nos permite documentar y reconstruir hechos del
en la prospección geomagnética: una de San pasado, a veces con gran precisión. Entendemos
Antonio de Padua con el niño Jesús y otra de la que el futuro de los proyectos arqueológicos so-
Virgen del Pilar, con representación de la basílica bre restos de la Guerra Civil se encuentra en la
al fondo. Al no aparecer en estratigrafía es difícil colaboración con organizaciones de la sociedad
asegurar su inclusión en el período de la guerra, civil que son las primeras interesadas en la pre-
pero resulta verosímil, dada su asociación a ma- servación y divulgación de este legado.
teriales bélicos. Un elemento singular es el me-
chero realizado con un casquillo de Mosin Nagant Un elemento clave en la difusión pública del
ruso que encontramos en el Puesto de Tirador 3. proyecto ha sido el blog que creamos para dar
Este tipo de chisqueros eran corrientes durante a conocer la evolución del proyecto19. Desde
la guerra18: en elaborar objetos con desechos béli- que lo abrimos hemos recibido una media de
cos empleaban los soldados las horas muertas. cien nuevas visitas diarias y cerca del doble de
18  BORES, M, et alii (s.f.): Catálogo de objetos personales
visitantes recurrentes. En el blog se ha ofrecido
recuperados durantes las excavaciones arqueológicas de las información sobre hallazgos, mediante textos y
seis fosas comunes de la Guerra Civil del término de Costaján fotografías, pero también se ha hecho hincapié
“La Rastrilla”, de Aranda de Duero, Burgos. Universidad de
Burgos. www.buscaduero.com/Costajan2006.pdf. (Acceso 2
de enero de 2009, p. 75). 19 �����������������������������������������
http://guerraenlauniversidad.blogspot.com

Ebre 38, Núm 4: 123-143


EBRE 38 141 2010

Guerra en la universidad Alfredo González Ruibal et alii

en la importancia patrimonial de los restos y en la acercarnos a detalles de la lucha y la vida en


necesidad de la metodología arqueológica para las trincheras que suelen olvidarse en las nar-
comprender los vestigios del pasado. Hasta el rativas históricas convencionales. Las trincheras
2 de enero de 2009 publicamos 57 entradas. El del campus sobreviven en un magnífico estado
proyecto ha atraído la atención de los medios: de conservación, pese a hallarse en una zona
la investigación ha sido dada a conocer en Tele- urbana, y guardan información histórica muy
madrid, Cadena Ser, El Público y El País. Asimis- valiosa que una investigación arqueológica de-
mo, nos hemos puesto en contacto con la Oficina tallada puede revelar. La cantidad de restos de-
de Transferencia de Resultados de Investigación scubierta en excavación, tanto muebles como
(OTRI), que ha facilitado la difusión de nuestros inmuebles, es muy superior a la que habíamos
trabajos20. Varias páginas web han recogido infor- imaginado. La investigación en archivo también
mación sobre las excavaciones arqueológicas. ha suministrado información inédita que facilita la
Además, todo el proceso investigador fue regi- comprensión de los datos arqueológicos y ayuda
strado en vídeo por Pedro Cabello del Moral y a trazar una imagen más precisa de la vida coti-
Adrián Muela, de la productora, que se ofrecieron diana en las trincheras de la Ciudad Universitaria
a realizar un documental sobre nuestros trabajos a lo largo de los casi tres años en que fue frente
de forma gratuita. El documental será un medio de guerra.
más de acercar el resultado de nuestra investiga-
ción al público. Desde un punto didáctico, el proyecto ha cons-
tituido una oportunidad excelente para que un
centenar de alumnos se acercaran a la práctica
de campo en arqueología al tiempo que reciben
clases teóricas en la facultad. Tanto en la pros-
pección como en la excavación se utilizó una
metodología idéntica a la que se emplea en el
estudio de yacimientos de otros períodos histó-
ricos y prehistóricos y que resulta adecuada para
investigar los contextos que exigen un trata-
miento más delicado. Las lecciones aprendidas,
por tanto, servirán a los alumnos a enfrentarse
Figura 14. Zapato del Abrigo 3. con yacimientos arqueológicos de otras épocas.
Además, la estratigrafía de la trinchera resultó
Conclusiones ser especialmente variada, tanto por la acción de
Los resultados del proyecto han sido muy positi- agentes naturales como humanos. Gracias a ello
vos en los diversos ámbitos previstos de actua- los alumnos han tenido ocasión de familiarizarse
ción: científico, didáctico y patrimonial. con las complejidades del registro estratigráfico y
su interpretación.
Desde un punto de vista científico, hemos com-
probado el gran potencial que tienen los restos Finalmente, hemos podido comprobar el gran
de la Guerra Civil en la Ciudad Universitaria para interés que despiertan en la sociedad los restos
obtener una imagen más cercana y tangible del de la Guerra Civil en la Ciudad Universitaria y las
conflicto. A través de la arqueología podemos posibilidades que éstos ofrecen como recurso
patrimonial. Al encontrarse la mayor parte de los
vestigios en zonas ajardinadas podemos suponer
20 �����������������������������������������������������������
http://www.ucm.es/info/otri/cult_cient/infocientifica/noti_
dic_08_02.htm que su preservación no corre peligro inmediato.

Ebre 38, Núm 4: 123-143


2010 142 EBRE 38

Alfredo González Ruibal et alii Guerra en la universidad

No obstante, conviene tener en cuenta su exi- término de Costaján “La Rastrilla”, de Aranda de
stencia para evitar que se vean afectados por ob- Duero, Burgos. Universidad de Burgos, www.
ras sin que medie una intervención arqueológica. buscaduero.com/Costajan2006.pdf (Acceso 2 de
Además, sería recomendable que los conjuntos enero de 2009).
de fortificaciones se señalizaran y se insertaran
en una ruta histórica de la guerra en el Campus CHÍAS NAVARRO, P. (1986): La Ciudad Univer-
de Moncloa, que incluyera además el entorno del sitaria de Madrid, Madrid: Universidad Complu-
Clínico y las facultades con impactos. Sería una tense.
excelente idea restaurar y señalizar la trinchera
excavada, que además se ubica junto a la ruta CONNOR, M. y SCOTT, D.D. (1998): “Metal de-
turística de la Senda del Rey, incorporando los tector use in archaeology: an introduction”, en
datos obtenidos en la intervención. Para la cor- Historical Archaeology, 32(4), pp. 76-85.
recta musealización de los restos es necesario
que se continúe la investigación arqueológica ESPENSHADE, C.T., JOLLEY, R.L., LEGG, J.B.
con nuevas prospecciones y excavaciones. (2002): “The value and treatment of Civil War mili-
tary sites”, North American Archaeologist, 23(1):
Agradecimientos 39-67.
Diversas personas colaboraron de distintas ma-
neras durante el trabajo de campo. Su ayuda fue HEIBERG, M. y MOGENS, P. (2005):. Los nego-
clave para el correcto desarrollo del proyecto: Ro- cios de la guerra: armas nazis para la República
drigo Gómez, Ricardo Castellano Ruiz de la To- española, traducción de D. León Gómez, Barce-
rre, Jose Ignacio Fernández Bazán, Adolfo Ferre- lona: Crítica.
ro, Mayca Rojo, José del Río, Antonio Quintana,
Andrés Pérez, Javier Rodríguez, Pablo Schnell, LÓPEZ FRAILE, F., MORÍN DE PABLOS, J. y
Rubén de la Mata, Javier Torquemada, Jesús RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, A. (2008): “La Batal-
Vázquez, Manuel Villar, Ernesto Viñas, Ángel la de Madrid (1936-1939): Excavaciones en las
Sáenz, Jacinto Arévalo, Julián González Fraile, defensas de la capital”, en Complutum, 19(2), pp.
Pedro Cabello del Moral, Adrián Muela, Cristóbal 47-62.
Hidalgo, Enrique Manso, José Iturzeta, Adolfo
Ruiz Esteso, Antonio Sánchez, José Pérez Rába- MANRIQUE, J.M. y MOLINA FRANCO, L. (2006):
de, Juan Gómez, Rosa Mecha, Rafael Cordero, Las armas de la Guerra Civil Española, Madrid:
Eduardo Martín Agúndez, Víctor del Arco Sanz, La Esfera de los Libros.
Almudena Hernando Gonzalo, Víctor Fernández
Martínez, Gonzalo Ruiz Zapatero, Pedro Fermín MONTERO BARRADO, S. (2001): “Arqueología
Maguire, Álvaro Falquina Aparicio, GEFREMA, de la Guerra Civil en Madrid”, en Historia y Co-
Colectivo Guadarrama, Frente de Madrid, estu- municación Social, 6, pp. 97-122.
diantes de la Facultad de Geografía e Historia y
Unión Cultural Arqueológica. PENEDO COBO, E., SANGUINO VÁZQUEZ,
J., RODRÍGUEZ MORALES, J., MARAÑÓN LÓ-
Referencias bilbiográficas PEZ, J, MARTÍNEZ GRANERO, A.B. y ALONSO
BORES, M., ORTEGA, A.I., CARRETERO, J.M., GARCÍA, M (2008): “Arqueología de la Batalla del
CRISTÓBAL, E. y MARTÍNEZ DE PINILLOS, M. Jarama”, en Complutum, 19(2), pp. 63-88.
(s.f.): Catálogo de objetos personales recupera-
dos durantes las excavaciones arqueológicas REVERTE, J. (2004): La Batalla de Madrid, Bar-
de las seis fosas comunes de la Guerra Civil del celona: Crítica.

Ebre 38, Núm 4: 123-143


EBRE 38 143 2010

Guerra en la universidad Alfredo González Ruibal et alii

SERVICIO HISTÓRICO MILITAR (1948): Guerra


de minas en España (1936-1939): contribución al
estudio de esta modalidad de nuestra Guerra de
Liberación, Madrid: Servicio Histórico Militar.

SHEEHAN, J. (2005): “Arming Ivan Part II: the


bear begs, borrows and buys guns to stay in
the fight”, en Guns Magazine, Abril 2005, http://
findarticles.com/p/ articles/ mi_m0BQY/is_4_51/
ai_n11840308 (Acceso 2 de enero de 2009).

THOMAS, H. (1976): La Guerra Civil Española,


traducción de N. Daurella, Barcelona: Grijalbo.

Ebre 38, Núm 4: 123-143


2010 144 EBRE 38

Alfredo González Ruibal et alii Guerra en la universidad

Ebre 38, Núm 4: 123-143


EBRE 38 145 2010

La Guerra civil espanyola i el seu patrimoni:


exemples de les intervencions arqueològiques a la demarcació de
Barcelona i de Lleida

Sonia Pascual García


Arqueòloga
pasquy@hotmail.com

Rebut: 10/07/2009
Acceptat: 08/01/2010

Resum
Les restes patrimonials de la Guerra Civil Espanyola amagades sota el subsòl, han estat –fins a dada d’avui– poc tractades amb
la metodologia escaient per la seva recuperació: el mètode arqueològic, amb el què es permet una documentació exhaustiva i
un estudi rigorós.
El present article recull els resultats de les intervencions arqueològiques efectuades a les províncies de Barcelona –al
Campament d’Instrucció del XVIIIè Cos de l’Exèrcit Republicà (Pujalt)– i de Lleida als conjunts republicans de dos camps
d’aviació (Alfés i L’Aranyó) i un tram de la línia defensiva L-2 (Vallbona de les Monges), i a un conjunt defensiu de les tropes
nacionals (Vilamur, Soriguera).

Paraules clau: Arqueologia de la guerra civil espanyola, campament d’instrucció, camp d’aviació, fortificacions militars.

Abstract
Heritage remains of the Spanish Civil War have not been studied –at least until nowadays– by using the archaeological
methodology in order to record exhaustively data and do rigorous studies.
The aim of this article is to collect information about archaeological interventions done in the province of Barcelona –the military
training field of the XVIIIth Corps of Republican Army (Pujalt)–, and Lleida places such as some republican airfields (Alfés and
L’Aranyó), a stretch of the defensive line L-2 (Vallbona de les Monges) and the defensive complex of Franco’s troops.

Key words: Archaeology of Spanish Civil War, Military training field, airfield, military fortresses.

Ebre 38, Núm 4: 145-162 ISSN 1696-2672


2010 146 EBRE 38

Sonia Pascual García La Guerra Civil Espanyola i el seu patrimoni

El patrimoni arqueològic de la Guerra Civil Es tracta d’un moment mogut per un nou movi-
Española ment cívic que vol fer sortir a la llum les repre-
Igual que qualsevol altre moment històric relativa- sàlies existents durant i, sobretot, després del
ment recent, i tal i com l’evidència històrica dicta, conflicte nacional, motiu pel qual es comencen a
a mesura que ens allunyem cronològicament dels originar diferents associacions que estudien les
esdeveniments, el tractament dels fets és més restes: l’any 2000 es crea la Asociación por la
científic, rigorós i global. Recuperación de la Memoria Histórica3, tres anys
després el Foro por la Memoria i posteriorment
Sortosament, aquest procés també s’ha observat van sorgir diferents associacions que també tre-
a les actuacions sobre les restes patrimonials de ballen les restes de la contesa bèl·lica.
la Guerra Civil Espanyola, l’interés per les quals
ha anat augmentant en els darrers anys. La primera intervenció arqueològica a restes de
la Guerra Civil Espanyola es va fer l’any 2000 a
No obstant, el tractament d’aquest patrimoni amb Madrid, en motiu d’un seguiment d’una obra públi-
mètodes arqueològics no s’ha acostumat a con- ca, i es documentaren diferents estructures de les
templar amb la freqüència que caldria. En moltes defenses de Madrid4. Val a dir que, des de llavors,
ocasions són actuacions amb moltes mancances cada vegada més s’han dut a terme excavacions
que s’han d’anar corregint amb una bona política arqueològiques de la contesa bèl·lica5 que està
d’actuació, que juntament amb l’exemple d’altres
models de períodes històrics anteriors, han de Calima; CLÚA MÉNDEZ, J. M. (2007): “La línea Pirineos
permetre la millora de la subdisciplina arqueolò- (línea P); la mayor obra de fortificación en España”, Revista
Ripacurtia, 5, pp. 151-158.
gica que s’ ha denominat “arqueologia bèl·lica” o 3  L’origen de la Asociación por la Recuperación de la Me-
“arqueologia del conflicte”. moria Histórica va ser l’exhumació d’una fosa a la localitat de
Priaranza del Bierzo (El Bierzo). L’exhumació es va fer amb
un grup d’arqueòlegs, antropòlegs físics i metges forenses i
Els precursors d’aquesta nova visió els trobem es va efectuar amb tècniques arqueològiques i forenses.
a finals de la dècada dels vuitanta quan histori- 4 �����������������������������������������������
MORÍN DE PABLOS, J.; ESCOLÁ, M.; BARROSO CABRE-
adors com Severiano Montero Barrado intenten RA, R.; PÉREZ-JUEZ, A. (2002): “Arqueología de la Guerra
desenvolupar la metodologia aplicable a aquests Civil: Excavaciones arqueológicas en las trincheras”, Revista
de Arqueología, 250, 22-31.
conjunts patrimonials1. 5  Arreu de Catalunya s’han excavat diferents espais del con-
flicte i per primera vegada s’ha documentat un camp de batalla
A principis del segle XXI augmenten els estu- al context de la Batalla de l’Ebre, vid. PASCUAL GARCÍA, S.
(2009): “Actuacions arqueològiques a la Base d’Instrucció Mili-
dis i treballs sobre les restes arquitectòniques tar del XVIIIè Cos de l’Exèrcit Popular de la República (campa-
d’aquest moment, s’inicien els treballs de camp nyes 2005, 2006 i 2007). Pujalt (Anoia)”, Miscel·lànea Aqua-
de prospeccions i documentacions de diferents latensia i PASCUAL GARCÍA, S (2009a): Memòria científica.
Prospecció arqueològica i antropològica a la Serra a ponent
zones2. del “Mas de la Pila” i a la Serra del Cucut Corbera d’Ebre,
Terra Alta). Febrer 2009. Calaf: Catpatrimoni de Web Cultu-
1  L’any 1986, el professor Montero va desenvolupar un tre- ra. Inèdit. A d’altres punts del territori espanyol també s’han
ball de camp sobre el front de Madrid MONTERO BARRADO, desenvolupat actuacions de documentació, p. e. ÁLVAREZ
S. (1987): Paisajes de Guerra. Nueve itinerarios por los fren- MARTINEZ, V.; REQUEJO PAGÉS, O.; FERNÁNDEZ CALLE-
tes de Madrid. Madrid: Comunidad de Madrid; i posteriorment, JA, S.; ALONSO RODRÍGUEZ, N. (2008): “La Línea defensiva
avançant-se a la resta de la comunitat acadèmica, va propo- de los ‘Collaos’. Un yacimiento clave para la defensa del pa-
sar la que va denominar “Arqueología bélica y militar” como trimonio bélico de la Guerra Civil”, a Casamata. Anuario de
un nou front d’estudi a l’àmbit de la Guerra Civil Espanyola la Asociación para la Recuperación de la Arquitectura Militar
MONTERO BARRADO, S. (2001): “Arqueología de la guerra asturiana 1936-1937, 36-37, pp. 69-74 i FALQUINA, A.; FER-
civil en Madrid” en Historia y Comunicación Social, 6, pp. 97- MÍN, P.; GONZÁLEZ RUIBAL, A.; MARÍN, C.; QUINTERO, A.;
122.. ROLLAND, J. (2008): “Arqueología de los destacamentos de
2  Per exemple: FRAILE, M. A. (2004): La Guerra Civil. ����
Geo- trabajos forzados franquistas en el ferrocarril Madrid-Burgos:
grafía y Arqueología del Frente Norte. Santander: Gráficas El caso de Bustarviejo”, Complutum, 19 (2), pp. 175-195; i

Ebre 38, Núm 4: 145-162


EBRE 38 147 2010

La Guerra Civil Espanyola i el seu patrimoni Sonia Pascual García

vinculat a un altre enfocament entorn el tracta- Sortosament, actualment la situació comença


ment patrimonial, i –tot i que està en un estat em- a canviar, si més no, sembla que també l’àmbit
brionari– existeixen convenis entre universitats i institucional està treballant per perdre conscièn-
diferents institucions que estudien i preserven les cia d’aquestes restes i endegar noves polítiques
diferents fonts d’aquest moment històric6. d’estudi i conservació.

L’assentament d’aquesta disciplina també queda En el cas que ens ocupa, les intervencions efec-
reflectit en l’impuls de la divulgació acadèmica tuades a les demarcacions de Barcelona i de Llei-
amb la publicació recentment d’un monogràfic so- da han apostat per la interdisciplinarietat i s’han
bre l’arqueologia de la Guerra Civil Espanyola7; o contemplat com un projecte íntegre, finalitzat
la incorporació dels resultats de les intervencions amb la protecció patrimonial11.
a diferents cicles i xerrades juntament amb altres
disciplines arqueològiques8. A la província de Barcelona, es va excavar el
Campament d’Instrucció del XVIIIè Cos de l’Exèr-
No obstant, malgrat la progressiva acceptació cit Popular a Pujalt (Anoia)12; i a la de Lleida, du-
acadèmica i la cobertura legislativa catalana9,
s’evidencia una absència de protecció legal i es moltes de les estructures de la Guerra Civil Espanyola.
continua tolerant l’espoli de les restes materials 11  Tot els jaciments van ser declarats BCIL (Bé d’Interès
d’aquests jaciments arqueològics, la gran majoria Local); les intervencions arqueològiques van ser iniciatives
municipals, la majoria amb la col·laboració del Servei d’Ar-
força malmesos10. queologia de la Generalitat de Catalunya i del Memorial
Democràtic (excepte l’excavació d’Alfés que només va rebre
d’excavació, com les efectuades a finals de l’any passat pel col·laboració dels primers). Les excavacions les va efectuar
Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense l’empresa Cat Patrimoni de Web Cultura S.C.P, sota la direc-
de Madrid que va excavar diferents espais de les defenses ció de la que signa el present article. Es van realitzat mitjan-
trobades junta a la Facultat de Psicologia de la UNED. çant camps de treball amb la col·laboració de voluntaris de
la zona, del Servei Civil Internacional i de l’Associació per la
6  Fins al moment era bàsicament per l’Arqueologia forense
Recuperació de la Memòria Històrica. A l’excavació de Pujalt
de la Guerra Civil, tot i que ja comencen a haver-hi també
també hi ha col·laborar els Escoltes de Calaf; i a la d’Alfés,
dins del món patrimonial, com el Projecte de la Ciudad Uni-
els Voluntaris de Scouts of Belgium i els de l’Associació Cul-
versitaria a la Universidad Complutense de Madrid (UCM); o
tural La Dalla.
el recolzament del Memorial Democràtic de Relacions Institu-
cionals de la Generalitat de Catalunya a alguns dels jaciments 12  L’any 2001, l’Ajuntament de Pujalt va encarregar un es-
que ens ocupen. tudi a la Diputació de Barcelona, vid. HERNÁNDEZ, F. X. i
SANTACANA, J. (dir.) (2001): Projecte d’idees de l’Historial
7  GONZÁLEZ RUIBAL, A (coord.) (2008): Arqueología de la
de l’Exèrcit Popular de Pujalt (l’Anoia). Barcelona: Taller de
Guerra Civil Española. Complutum. 19 (2).
Projectes (Universitat de Barcelona);i van començar les pri-
8  PASCUAL GARCÍA, S. (e. p.); “Arqueologia de la Guerra meres investigacions (CLOSA I SALINES, F. (2003): Memorial
Civil Espanyola. Primers resultats sobre les excavacions ar- del 18è Exèrcit republicà a Pujalt. Pujalt: Ajuntament de Pujalt.
queològiques a la província de Lleida”, Actes de les Primeres Posteriorment, l’any 2003, es va realitzar un avantprojecte del
Jornades de Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic a les Terres Centre d’Interpretació del Campament CAUS, R. (dir.) (2003):
de Lleida. Avantprojecte del Centre d’interpretació del Campament de
9  Des de l’àmbit legislatiu, si atenen a la normativa catala- l’Exèrcit Popular de Pujalt (l’Anoia). Barcelona, i finalment,
na vigent, tant el contingut del Reglament de Protecció del l’any 2006, es va realitzar un tercer projecte, vid. DD.AA
Patrimoni Arqueològic i paleontològic com el de la Llei del pa- (2006): Memorial de l’Exèrcit Popular. Pujalt. Cat Patrimoni
trimoni cultural català consideren les restes de la guerra civil de Web Cultura S.C.P., en el que s’apuntava un projecte glo-
com a patrimoni arqueològic català i, per tant, es considera la bal d’actuació. Les intervencions patrimonials van començar
necessitat d’una intervenció arqueològica d’aquestes si per la l’any 2004, quan es va realitzar una neteja superficial, i l’any
seva descoberta, documentació o investigació és necessari la següent van començar les excavacions arqueològiques, que
remodelació dels terrenys. s’han realitzat anualment fins a l’actualitat - PASCUAL GAR-
10  No s’ha d’oblidar que la majoria d’aquest espais van patir un CÍA, S. (2007a). Memòria arqueològica. Intervenció arqueo-
primer espoli amb el pas dels metrallers (nom popular amb el lògica al campament republicà de Pujalt (l’Anoia). Camp de
que es coneixien als homes i dones que treien el metall, bàsica- treball del 18 de juliol al 15 d’agost de 2005. Inèdit; PASCUAL
ment ferro, de les estructures antigues, per a vendre’l). Aquesta GARCÍA, S. (2007b). Memòria arqueològica. Intervenció ar-
figura apareix a la postguerra, durant els 40 i 50, i van ensorrar queològica al campament republicà de Pujalt (l’Anoia). Camp

Ebre 38, Núm 4: 145-162


2010 148 EBRE 38

Sonia Pascual García La Guerra Civil Espanyola i el seu patrimoni

rant l’any 2008, es va realitzar l’excavació arque- onar fins al gener del 1939 quan el ràpid avanç
ològica de quatre espais: dos camps d’aviació nacional va obligar la retirada de les tropes repu-
del bàndol republicà –a Alfés (Segrià) i L’Aranyó blicanes que van abandonar la base, i posterior-
(Segarra)–, restes d’un tram d’una línia defensi- ment el 19 de gener d’aquell any van entrar els
va republicana (la L-2) al pas per Vallbona de les nacionals a Pujalt16.
Monges (Urgell) i un conjunt de casamates de
l’exèrcit nacional a Vilamur (Soriguera, Pallars A la construcció d’aquest campament s’ha d’en-
Sobirà)13. tendre amb la necessitat de reestructuració
l’exèrcit, s’havien de crear serveis nous i constitu-
Intervencions arqueològiques a la demarca- ir bases d’instrucció divisionàries, davant de la
ció de Barcelona: l’exemple del Campament rapidesa de l’avanç nacional.
Republicà de Pujalt
El conjunt patrimonial republicà es troba al terme Per altra banda, l’emplaçament a Pujalt venia
municipal de Pujalt, al nord d’un turó anomenat donat, per la situació estratègica que es situava
“Obac de les Escomes”14. a prop de les principals vies de comunicació de
la Catalunya Central; quedava allunyat del front
Context històric de guerra; era a prop d’altres centres del mateix
A mitjans del març del 1938 fou instal·lada a Pu- Cos17; i disposava de molta matèria prima, locals
jalt la Base d’Instrucció Militar del XVIIIè Cos de i edificis per la construcció de la base.
l’Exèrcit Popular de la República15, que va funci-
Dins del poble, una sèrie d’edificis es van adaptar
i es van convertir en equipament del cos militar i
de treball del 17 de juliol al 12 d’agost de 2006. Inèdit; PAS-
CUAL GARCÍA, S. (2008). Memòria arqueològica. Intervenció a diferents punts fora del nucli urbà es van instal·
arqueològica l campament republicà de Pujalt (l’Anoia). Camp lar d’altres serveis. Al nord del municipi de Pujalt
de treball del 16 de juliol al 10 d’agost i del 20 al 30 d’agost els antics camps de conreu es van construir les
de 2007. Inèdit. A partir de l’any 2006, es van completar amb
actuacions de consolidació i restauració d’algunes de les es- pistes d’entrenament i camp de tir, el camp de
tructures i es va iniciar una gestió divulgativa en la que es futbol i una zona de safareigs pels reclutes; i al
continua treballant actualment. bosc, al turó conegut com “Obac de les Escomes”
13  Sobre les excavacions a la província de Lleida consultar
PASCUAL GARCÍA, S. (e. p.); “Arqueologia de la Guerra (zona on s’han realitzat les excavacions arque-
Civil Espanyola. Primers resultats sobre les excavacions ar- ològiques) es van construir les instal·lacions de-
queològiques a la província de Lleida”, Actes de les Primeres fensives (nius de metralladores, refugis antiaeris
Jornades de Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic a les Terres
de Lleida; PASCUAL GARCÍA, S. (2009b): Memòria arque- i polvorí) i els diferents espais per donar cabuda
ològica. Intervenció a les restes de la Línia de defensa L-2 a la tropa (zones d’habitacles, cuines, latrines,
(Vallbona de les Monges, Urgell). Camp de Treball. Del 16 entre d’altres).
al 25 de juny de 2008. Cafaf: Catpatrimoni de Web Cultura.
Inèdit; PASCUAL GARCÍA, S. (2009c): Memòria científica.
Intervenció arqueològica a l’aeròdrom d’Alfés (Alfés, Segrià).
Camp de Treball. Del 14 al 18 de juliol de 2008. Març 2009,
Calaf: Catpatrimoni de Web Cultura. Inèdit; PASCUAL GAR-
CÍA, S. (2009d): Memòria científica. Intervenció arqueològica
a l’aeròdrom de l’Aranyó (Plans de Sió, Segarra). Del 18 al 31
d’agost de 2008. Calaf: Catpatrimoni de Web Cultura. Inèdit; GERO (Grups d’Exèrcits de la Regió Oriental).
PASCUAL GARCÍA, S (2009e): Memòria científica. Interven- 16  CLOSA I SALINES, F. (2004). “La Base d’Instrucció de
ció arqueològica realitzada al Conjunt defensiu del Tossal de l’Exèrcit Republicà a Pujalt (1938-1939)”, Revista d’Igualada,
Sant Joan (Soriguera, Pallars Sobirà). Del 30 de juny a l’11 de 18, p.35.
juliol de 2008. Calaf: Catpatrimoni de Web Cultura. Inèdit. 17  Llindava amb Sant Martí de Sesgueioles, centre de reunió i
14  Coordenades UTM: 368559-4620522. distribució dels reclutes del XVIIIè Cos; i tenia a prop la base
15  Aquest Cos pertanyia a l’Agrupació del Sud de l’Exèrcit del Cos de l’Exèrcit que, segons les fonts orals, era a Santa
de l’Est, que juntament amb l’Exèrcit de l’Ebre formaven el Coloma de Queralt.

Ebre 38, Núm 4: 145-162


EBRE 38 149 2010

La Guerra Civil Espanyola i el seu patrimoni Sonia Pascual García

Resultats de les intervencions arqueològiques18


Les excavacions al conjunt del campament es van
efectuar a dues àrees: l’àrea A, corresponent a la
zona de l’”Obac de les Escomes”; i l’àrea B, corres-
ponent a les instal·lacions bastides al nucli urbà.
Per altra banda, els diferents espais aïllats es van
distribuir en sectors: els sectors 1, 2, 3 i 4, a l’àrea
A, i el sector A, a l’àrea B19. Dins dels sectors, a la
vegada, les delimitacions arquitectòniques es van
identificar en àmbits: 1-A a 1-Q; 2-A a 2-I; 3-A a 3-J; i
4-A i 4-B, a l’àrea A; i l’àmbit A-1, a l’àrea B. Figura 1. Emplaçament de la metralladora antiaèria documen-
tada al jaciment del Campament militar de Pujalt (àmbit 1-C).
Àrea A
Passarem a descriure els resultats de la interven- Al sud de l’emplaçament hi sortia una trinxera, de
ció efectuada a l’àrea A (l’Obac de les Escomes), planta de ziga-zaga, excavada a la roca natural,
on es va adaptar i aterrassar la part nord per bastir que el connectava amb una casamata.
un gran complex que donava cabuda als soldats.
La casamata era planta rectangular, de mides de
Sector 1. Conjunts de defenses antiaèries 1,60 m d’amplada i 2,60 m de llargada. S’accedia
Es van documentar dos conjunts de defenses des de l’est, i al seu interior es va documentar una
antiaèries, de característiques molt similars, un a llar de foc i dues fustes, possiblement emprades
cada extrem del sector. com a penjadors.

Passarem a descriure el situat a l’est del sector Conjunt de les cuines


(àmbits 1-C i 1-D). Al nord hi havia un espai cir- Al centre del sector es va intervindre a una sèrie
cular –de 3 m de diàmetre– amb un pilar central d’espais destinats a allotjar als soldats, i una de
sobre el que s’hi instal·lava una metralladora an- les cuines del campament.
tiaèria, amb una banqueta al voltant on hi devien
seure dos soldats: un amb la metralladora i l’altre Un conjunt interessant el constitueixen els àmbits
facilitant l’entrada de la cinta. 1-J, 1-K, 1-L i 1-M, situats al sud del sector 1.
El formen una antiga pallissa que va ser reapro-
fitada per la instal·lació d’una de les cuines del
18  Al present article s’expliquen breument els resultats de campament (àmbit 1-J); un intent d’ampliar-la,
les intervencions i, degut a l’extensió, no s’ha aprofundit en construint al sud d’aquesta un altre espai que va
aspectes metodològics, havent-se emprat la metodologia ar-
queològica d’excavació en extensió.
quedar inconclús (àmbit 1-K); una rampa arranja-
19  Dels sectors de l’àrea A, el sector 1 correspon a la part da al nord dels anteriors (àmbit 1-L), on acabava
més elevada del campament, on s’han localitzat els conjunts un camí que venia des de la carretera que ve del
de defensa antiaèria i diferents allotjament; el sector 2, a la poble fins a les cuines, per on hi passaven els ca-
zona situada a mitja muntanya, a l’oest, on s’ha recuperat
una altra zona d’allotjament amb tendes suïsses; el sector mions i els carros que portaven els subministres,
3, a l’est de l’anterior, on s’ha documentat una tercera zona i, alhora, connectava els àmbits anteriors amb
d’allotjament, en aquests cas amb barracots de fusta (a un l’era de dalt, on es trobava l’àmbit 1-M.
d’ells es va emplaçar un teatre) i refugis antiaeris i latrines;
i, finalment, el sector 4, corresponent a la part més baixa del
campament, situat a peu de la carretera que accedeix al po- L’àmbit 1-J, és un espai quadrat de 49 m², al que
ble, on s’ha recuperat un polvorí i un refugi antiaeri. A l’àrea s’accedia des d’un empedrat. Al seu interior, al
B es va intervindre a un refugi antiaeri bastit per a la població
civil de Pujalt. nord-oest hi havia una pica rectangular, de mides

Ebre 38, Núm 4: 145-162


2010 150 EBRE 38

Sonia Pascual García La Guerra Civil Espanyola i el seu patrimoni

d’1,90 m x 80 x 45 cm, feta per una capa prima 2 m; els àmbits 1-I, 1-G i 1-H formen un conjunt
de ciment sobre un mur de pedres, que s’om- d’una zona d’emmagatzematge –de mides entre
plia des de l’exterior mitjançant una canalització 1,50 i 2 m d’amplada i de 2 m de llargada–, un
d’uralita que travessava el mur de l’àmbit. A l’est espai quadrat on hi dormien els soldats de 16 m²,
es va documentar una zona de combustions: les i un passadís que comunicava els dos espais –de
restes de dos focs i d’un forn, bastit a la cantona- 3 m de llargada i 1 m d’amplada–; l’àmbit 1-Q, un
da nord-est. Es tractava d’una estructura d’una espai rectangular de 4,50 m d’amplada i de 3,70
única cambra amb coberta de volta, feta d’argiles m de llargada; l’àmbit 1-NY, un espai irregular
i revestida amb rajoles, de planta d’un quart de de mides entre 6 i 7,85 m d’amplada i 5,50 m de
cercle, d’aproximadament 2 m de radi i del que llargada, que no es va arribar a acabar mai (pos-
s’ha conservat 1,10 m. siblement per coincidir amb el ràpid i inesperat
abandonament de la Base); i els àmbits 1-O i 1-P,
Són destacables els acabats de l’àmbit: va ser el primer un espai rectangular de mides de 7,50
enrajolat (tot i que les rajoles van ser espoliades) m d’amplada i 5,70 de llargada, al qual s’accedia
i es va empedrar un camí per accedir-hi. des del sud-est, d’una zona plana, l’àmbit 1-P.

L’àmbit 1-M també correspon a una antiga pa-


llissa, de mides més irregulars –entre 3 i 4,40 m
d’ample, i entre 4 i 4,60 m de llarg–, on possible-
ment s’allotjaven els soldats-cuiners.

Zona d’allotjaments semisoterrats


Al nord del sector es va intervenir un conjunt
d’allotjaments (àmbits 1-E a 1-I; 1-O:1-P; 1-Q i
1-NY) per les tropes, possiblement corresponents
a iniciatives particulars, fora de la planificació mili-
tar, atès que la construcció era molt més irregular
que la resta d’espais documentats20. Figura 2. Àmbit 1-G del campament militar de Pujalt, on es
pot observar una xemeneia a la cantonada.
Es tractava d’espais semisoterrats, la construcció
dels quals anava precedida per un gran rebaix,
a sobre del que es construïa la coberta, normal- Sector 2. Zona d’allotjaments en tendes còniques
ment sobre d’algun mur que alçava l’interior21. A la o del tipus suís
majoria d’aquests espais, es va documentar com Al sector 2 es va documentar una segona tipo-
a mínim una combustió a l’interior. logia d’habitacles, a diferència dels excavats al
sector 1, aquests són construccions organitzades
Els àmbits 1-E i 1-F són espais rectangular de i possiblement planificades amb la construcció
5 x 4,20 m el primer i de 4 x 3,60 m el segon, del campament militar. Es tractava d’un conjunt
dels que s’ha conservat una alçada màxima de de dotze emplaçaments de tendes còniques o su-
ïsses22, construïdes al llarg de dues terrasses, de
20  Les fonts orals ens parlen d’una certa flexibilitat en aquest
les que es van recuperar un total de nou (àmbits
aspecte, sobretot amb soldats que estaven llargs períodes al 2-A a 2-I).
campament i buscaven majors comoditats.
21  Els sostres eren fets amb bigues, lloses de pedres i urali-
tes, i coberts amb terra; excepte a l’àmbit 1-Q, on s’ha docu- 22  Segons les fonts orals hi dormien a la tenda –sobre palla, po-
mentat una coberta feta amb lona subjectada per puntals. sats en bateria, un al costat de l’altre– un total de 20 soldats.

Ebre 38, Núm 4: 145-162


EBRE 38 151 2010

La Guerra Civil Espanyola i el seu patrimoni Sonia Pascual García

Eren estructures circulars de 6,20 m de diàmetre, Sense contar el barracot del teatre, que era el més
amb una base de pedra, d’altura aproximada d’1 gran de tots, els barracots per allotjar els soldats,
m (per evitar l’entrada d’aigua a l’interior), amb eren de dues mides diferents: els de la plataforma
una estructura circular al centre, de 1,10 m de inferior tenen mides de 4,5 m d’amplada i 17 m
diàmetre, on hi hauria un puntal de fusta que sub- de llargària; mentre que els de la superior, són de
jectava la lona que les cobria. Al voltant d’aques- 6 m d’amplada i d’entre 30 i 36 m de llargada.
tes es van excavar un conjunt de canals per des-
viar l’aigua cap a terrasses inferiors. A la terrassa inferior, es van excavar dos empla-
çaments dels barracots (àmbits 3-A i 3-B). Eren
barracots de fusta, pintats de color verd-blavós24,
amb coberta de doble vessant feta d’uralites; teni-
en una porta per l’est, on hi havia un passadís que
els comunicava amb un altre emplaçat al costat.

Els barracots es comunicaven amb el que hi ha-


via al costat mitjançant un passadís que arribava
fins a unes escales que accedien a un camí situat
al nord, a un nivell inferior, que comunicava tots
els barracots de la terrassa.

A l’extrem est de la plataforma superior, es va do-


Figura 3. Conjunt de tendes còniques o del tipus suís docu- cumentar l’emplaçament del “barracot del teatre”
mentades al campament militar de Pujalt.
(àmbit 3-F). A nivell constructiu tenia les mateixes
característiques que els descrits anteriorment,
Sector 3 però –com ja hem esmentat anteriorment– era el
El sector 3 correspon a un espai situat a l’est de més gran de tots, essent de mides de 7,20 m,
l’”Obac de les Escomes”, on es van bastir dues d’amplada, i de 33,50 m, de llargada.
plataformes on es va documentar una tercera
zona d’allotjaments, fets en barracots de fusta, Les latrines, la pedrera i la zona de refugis
dels que a un es va emplaçar el teatre del cam- Al nord de la plataforma inferior, hi havia una sèrie
pament; diferents refugis antiaeris; una latrina; i de latrines, de les que es van excavar dues (àm-
una pedrera. bits 3-E i 3-K); es va documentar un gran retall,
fet als nivells geològics (de mides de 2,20 x 2,30
Els barracots x 5,30 m) i algun dels murs sobre els quals es
Igual que al sector 2, aquests allotjaments són devia subjectar un entarimat de fusta que cobria
construccions organitzades i planificades amb la el forat, que quedava tapat per unes parets fetes
construcció del campament militar. Es tracta de d’element vegetals.
barracots rectangulars, construïts amb fusta, i
dels quals només s’ha recuperat l’emplaçament i A l’est de la mateixa plataforma es va documentar
el sistema de canalitzacions excavats al seu vol- una de les pedreres d’on s’extreien les pedres per
tant, atès que van ser cremats 23. la construcció del campament (àmbit 3-C).

23  Els barracots van ser cremats pels soldats republicans al


haver d’abandonar el campament, per evitar que els nacio- 24  Les excavacions efectuades han permés recuperar dife-
nals no els poguessin reutilitzar. rents fragments de fusta pintada d’aquest color.

Ebre 38, Núm 4: 145-162


2010 152 EBRE 38

Sonia Pascual García La Guerra Civil Espanyola i el seu patrimoni

A la terrassa superior, excavats al tall sud El refugi, al que s’accedeix mitjançant unes es-
d’aquesta, es van documentar una zona de refu- cales, construïdes en pedra, es tracta d’un túnel,
gis antiaeris, dels que es van excavar les boques excavat a la roca natural, amb una volta de pe-
de quatre (àmbits 3-G, 3-H, 3-I i 3-J, localitzats dra lligada amb ciment a l’entrada. La galeria té
d’est a oest)25 dels que, al menys, tres no es va orientació nord-sud, girant després en direcció
concloure la construcció (l’àmbit 3-G no es va est-oest; té mides totals de 19m de llargada, una
poder determinar perquè tenia la boca obstruïda amplada d’1 m i l’alçada oscil·la entre 1,70 m i
amb l’enderroc de la cobert). 2,10 m

Els refugis documentats són túnels excavats a la Intervencions arqueològiques a la demarca-


roca natural, fets a un espai obert que generava ció de Lleida: als conjunts republicans dels
un passadís i connectava dos emplaçaments de aeròdroms d’Alfés (Segrià) i de l’Aranyó (Se-
barracots, un a cada costat. garra) i a un tram de la línia defensiva (L-2) al
pas de Vallbona de les Monges (L’Urgell); i al
Sector 4 conjunt nacional de les casamates de Vilamur
Al peu de la carretera que accedeix al poble de (Soriguera, Pallars Sobirà)
Pujalt, s’han documentat dues galeries excava- Camp d’aviació d’Alfés (Alfés, Segrià)
des als nivells geològics; la primera –situada a L’Aeròdrom d’Alfés, es situa al nord-est del terme
l’est– correspon a un polvorí, i la segona, a un re- municipal, al límit del terme de Lleida.
fugi antiaeri integral, amb dues boques situades
a l’oest (àmbit 4-A i 4-B, respectivament, ambdós Context històric
excavats). L’aeròdrom d’Alfés es va començar a habilitar du-
rant l’estiu de l’any 1936, en advertir les autoritats
La primera era un túnel de 20 m de llargada, d’en- republicanes que calia un camp d’aviació que fes
tre 80 cm. i 1,80 m d’amplada i d’alçada oscil·lant de pont entre Barcelona i Sariñena (base princi-
entre els 1,60 i 2,20 m, que quedava molt protegit pal de l’aviació republicana al front de l’Aragó).
per una porta que el tancava i pels soldats que hi
feien guàrdia. Es va fer servir de base pels bombardejos del
front d’Aragó, i a partir de l’abril de l’any 1938,
El refugi tenia diferents galeries disposades en es va deixar d’utilitzar, en instaurar-se el front
ziga-zaga, de mides aproximades de 110 m, de del Segre. L’aeròdrom va ser bombardejat per
llargada total, entre 1 m i 1,60 m d’amplada i entre l’aviació nacional i va ser ocupat per l’exèrcit na-
1,80 m i 2,40 m d’alçada. cional.

Àrea B Després de la Guerra Civil va passar a mans de


L’àrea B correspon a les instal·lacions bastides l’Exèrcit que feia maniobres i finalment va ser
al nucli urbà, on es van iniciar les actuacions comprat per la Generalitat de Catalunya26.
arqueològiques l’any 2007 amb l’excavació del
refugi antiaeri situat a la Plaça de Dalt (Sector Resultat de les intervencions arqueològiques
1, àmbit A). La intervenció efectuada va consistir en l’ex-
cavació de dos sectors situats al sud-oest de
l’aeròdrom: el sector 1, on es va documentar un

25  Desconeixem el número exacte de refugis antiaeris exis-


tents a la plataforma. Fins al moment es coneixen un total de 26  Actualment hi ha el Reial Aeroclub de Lleida que porta a
cinc, quatre d’aquests van ser excavats. terme activitats esportives.

Ebre 38, Núm 4: 145-162


EBRE 38 153 2010

La Guerra Civil Espanyola i el seu patrimoni Sonia Pascual García

conjunt de polvorí i moll de càrrega; i el sector 2,


on hi havia una defensa antiaèria i un tram de
trinxera27.

Sector 1. Polvorí i moll de càrrega


El polvorí era una galeria subterrània, excavada
als nivells geològic, de planta de ziga-zaga. Té
una galeria principal de 34 m de llargada, amb
quatre galeries transversals on s’emmagatzema-
va la munició aèria, de mides entre 7 i 8 m cadas-
cuna, i d’amplada i alçada de 2 m
Figura 4. Sector 1 del camp d’aviació d’Alfés. Es pot observar
Tant les parets com la volta, de canó rebaixada, l’entrada del polvorí i el moll de càrrega.
estaven bastits amb maons massissos. S’hi ac- Sector 2. Defensa antiaèria i trinxera
cedia per una entrada adovellada, on encara es Al sector 2 es va intervenir a un niu de metralla-
poden observar les marques de la porta que la dora antiaèria, bastit dins d’un retall fet als nivells
tancava. geològics. Es tracta d’un niu de planta circular (de
2 m de diàmetre); fet amb una paret de maons
La base estava pavimentada amb formigó, sobre massissos amb disposició vertical lleugerament
el que es van documentar els negatius dels rails abocada a l’interior.
de ferro per on travessava una vagoneta que
transportava la munició. A l’interior hi ha dues galeries, també fetes de ma-
ons, d’1,80 m de llargada, de 65 cm d’amplada i
A l’interior s’han conservar diferents inscripcions prop d’1 m d’alçada. Ambdues tenen una coberta
i dibuixos realitzats pels soldats durant el temps de volta de canó rebaixada.
que l’aeròdrom va funcionar i, també, pels veïns
de la zona quan aquest va quedar abandonat. Sobre del sòl formigonat, hi ha l’emplaçament
d’una metralladora antiaèria, de la que es con-
A l’exterior del polvorí es va excavar el moll de serven les dues bases de pedra sorrenca on es
càrrega, un espai amb dos nivells diferents, sepa- recolzava.
rats per un mur, que contenia el desnivell d’1 m.
Al costat, s’observa una inscripció on es llegeix
A la part inferior, recolzades en aquest mur es van “Antonio C. Bou” acompanyat de la data de cons-
documentar un escales fetes amb maons mas- trucció, l’estat de la qual no permet una lectura
sissos, amb cinc esglaons; i un nivell de graves nítida.
per on circulaven els camions. A la part superior
hi havia la plataforma del moll de càrrega pròpi- Al niu s’accedeix pel sud –des d’una trinxera– per
ament dit, per on continuaven els negatius dels un petit passadís de 2,20 m de llargada i d’1,10 m
rails per on passava la vagoneta, fins on quedava d’alçada, fet per una paret de maons i cobert per
frenada amb el topall. una volta de canó.

De la trinxera, excavada al natural, es va exca-


var 4 m de llargada; tenia una amplada entre 70
27  Coordenades UTM dels sectors excavats: Sector 1: 304184 i 80 cm i es va conservar una alçada entre 60 i
-4601830; i Sector 2: 304275-4601787. 70 cm.

Ebre 38, Núm 4: 145-162


2010 154 EBRE 38

Sonia Pascual García La Guerra Civil Espanyola i el seu patrimoni

Camp d’aviació de L’Aranyó (Plans de Sió, Les boques d’entrada, conservades parcialment,
Segarra) van ser consolidades i restaurades durant la ma-
El camp d’aviació es va bastir al nord-est del po- teixa intervenció.
ble de L’Aranyó, poble comprés al terme munici-
pal de Plans de Sió (Segarra), al costat de la car- Edifici
retera que comunica Balaguer i Cervera (L-303), Al sud-est de l’àmbit 1, es va recuperar un edi-
a l’alçada del Km.8. fici rectangular, orientat d’est a oest, de mides
de 10 m de llargada i de 15 m d’amplada, com-
Context històric partimentat en dos espais: la cuina (àmbit 2) i el
La creació del Camp d’aviació de l’Aranyó es menjador (àmbit 3). A l’exterior es va documentar
contextualitza amb la reorganització militar que l’àmbit 4.
va dur a terme la República durant l’any 1937,
amb la que es va planificar i construir una xarxa Cuina
de petits aeròdroms i van enviar a Catalunya di- L’àmbit 2, es tracta d’un espai rectangular, de
ferents esquadres d’aviadors. L’aeròdrom va ser 4,50 m d’amplada i de 9 m de llargada, amb un
abandonat l’any 1938, quan l’exèrcit nacional va espai al sud on hi havia un petit rebost.
ocupar la zona.
A la cuina es va documentar les restes d’una es-
Resultat de les intervencions arqueològiques tructura de cuina i d’un safareig.
Es van excavar cinc espais diferents bastits al sud
de l’aeròdrom: un refugi antiaeri (àmbit 1); un edifi- La primera era rectangular, de 3 m de llargada
ci amb cuina i menjador (àmbit 2 i 3); l’exterior d’un i d’1 m d’amplada i es va recuperar una alçada
edifici (àmbit 4); i un dipòsit d’aigua (àmbit 5)28. màxima de 75 cm. Tenia tres fogons, amb un
espai inferior per donar accés a l’aire i treure’n
Refugi antiaeri la cendra; un altre a sobre, testimoniat amb uns
El refugi (àmbit 1) és una galeria excavada als ni- forats a les parets, on hom hi posava una graella,
vells geològics, construïda amb parets de maons corresponent a la cambra de foc; i, finalment, a
massissos i la coberta, també feta amb el mateix dalt, una base per posar el recipient a escalfar. A
material, és una volta de canó, amb volta des- la part superior, es poden observar els forats per
cendent als accessos. Té dues boques d’accés on hi devien haver els conductes per la sortida
que, mitjançant unes escales de 15 m de llarga- dels fums.
da, fetes amb maons massissos, accedeixen a
un petit passadís de 3,5 m de llarg que dona a
una galeria principal, de 26 m de llargada. Té una
llargada total de 63 m lineals. L’amplada oscil·la
entre els 1,17 i 1,80 m i té una alçada de prop de
2 m. La galeria principal està a 10 m per sota del
nivell exterior. A l’interior, s’han conservat alguns
dels aïllants de porcellana, que clavats al sostre,
sostenien els fils de la llum; i, a la paret nord, al
centre de l’àmbit, hi havia tres fustes possible-
ment emprades per posar un prestatge.

28  Coordenades UTM dels àmbits excavats: Àmbit 1: 351768- Figura 5. Vista de l’interior de l’edifici (àmbits 2 i 3) del camp
4620509; i conjunt d’àmbits 2, 3, 4 i 5: 351768-4620509. d’aviació de l’Aranyó.

Ebre 38, Núm 4: 145-162


EBRE 38 155 2010

La Guerra Civil Espanyola i el seu patrimoni Sonia Pascual García

una alçada màxima, a l’interior, de 13 cm.


Al nord-oest es va documentar la base d’un sa- La L-2 a Vallbona de les Monges (Urgell)
fareig, fet amb maons massissos i lliscat amb El conjunts intervingut es localitza al sud-est del
pòrtland. nucli urbà de Vallbona de les Monges.

En relació amb els acabats, mentre que la zona Context històric


de la cuina tenia les parets lliscades amb formi- Tot i que l’ocupació de Catalunya comença du-
gó, les parets del rebost es van lliscar amb guix. rant la primavera de l’any 1938, durant els pri-
La pavimentació era de formigó, a la cuina apli- mers mesos, els fronts van quedar estabilitzats,
cat amb la tècnica d’impressió a rodet simulant moment en el que s’aprofita perquè ambdós exèr-
l’abuixardat, a la cuina; mentre que el del rebost, cits fortifiquessin el territori. El govern republicà
era de ciment, sobre el què hi devien haver hagut va projectar sis línies defensives que pretenen
rajoles. fortificar el territori català de nord a sud, de les
que només es van arribar a construir dos: la L-1,
Menjador corresponent a la línia de front; i la L-2, que divi-
El menjador (àmbit 3) es un espai rectangular, de dia Catalunya des del nord (Pirineus) fins al sud
mides de 9 m de llargada i de 9,5 m d’amplada. (Tarragona), i que ens ocupa.

A l’interior, a les cantonades sud-est i sud-oest, Al pas de Vallbona de les Monges, el conjunt
es van documentar dues llars de foc semicirculars defensiu que va ser excavat, va ser bastit per
fetes amb maons; i dos pilars fets amb maons. controlar la carretera que va a Montblanc, i per
tant per defensar un dels punts importants de
L’àmbit es va pavimentar amb formigó imprès penetració cap a la zona tarragonina. Els resul-
simulant rajoles quadrades, disposades amb for- tats de les excavacions ens indiquen que la línia
ma romboïdals, l’espai interior de les quals tenia defensiva, en aquest tram, no es va mai ocupada
a més una impressió feta amb rodet simulant per l’exèrcit republicà.
l’abuixardat; i les parets estaven lliscades amb
guix. Resultat de les intervencions arqueològiques
Del conjunt defensiu es va intervenir a quatre
Exterior de l’edifici àmbits: dos nius de fusellers (àmbits 1 i 3); un
A l’exterior de l’edifici (àmbit 4) es va documentar refugi-trinxera (àmbit 2); i una possible casamata
un registre de sortida de l’aigua del safareig de la (àmbit 4)29.
cuina, una estructura rectangular feta amb maons
lligats amb ciment, d’una fondària de 52 cm, i una Niu de fuseller
canalització que evacuava l’aigua fins a camps si- L’àmbit 1, es tractava d’una estructura quadrada,
tuats al sud del conjunt, de la que es va recuperar d’1 m² a l’interior, bastit amb un mur de pedra dins
un tram de 7 m, de 30 cm d’amplada; i finalment, d’un retall excavat al terreny; i arrebossat (tant l’in-
un dipòsit, també fet de maons. terior com l’exterior) amb ciment i sorra gruixuda.

Dipòsit d’aigua L’estructura té dues boques de foc, obertes als


A l’extrem sud-oest es va documentar les restes murs nord-oest i nord-est. La coberta, documenta
d’un dipòsit circular (àmbit 5), fet de maons plans ensorrada, era construïda amb formigó armat.
i a sobre amb una filera de maons verticals; amb
la base formigonada, on es pot observar la mitja 29  Coordenades UTM dels àmbits excavats: Àmbit 1: 343043-
4597866; Àmbit 2: 343024-4597888; Àmbit 3: 343021-4597
canya. Té un diàmetre de 3,76 m, i s’ha conservat 836; i Àmbit 4: 342996-4597912.

Ebre 38, Núm 4: 145-162


2010 156 EBRE 38

Sonia Pascual García La Guerra Civil Espanyola i el seu patrimoni

El niu té accés pel sud, mitjançant una trinxera L’estructura té planta allargada, excepte a les bo-
excavada als nivells geològics, que anava pujant ques d’accés on gira formant una petita galeria
cota cap, desnivell que es solventava amb uns d’entrada a la galeria principal. Té unes mides de
esglaons, excavats al nivell geològic, dels que es 23 m de llargada i una amplada interior d’1 m.
van documentar sis.

Es va excavar un tram de 3 m de llargària. Té una


amplada de 80 cm i es va documentar una alçada
màxima d’1,75 m.

Refugi-trinxera
El refugi-trinxera (àmbit 2) es un tram de trin-
xera que va ser tancat amb la construcció d’un
mur i cobert per una coberta de formigó armat,
encofrada amb maons i piquetes de ferro de filat
(filferrada), dels que encara es conserven alguns
testimonis.
Figura 7. Refugi-trinxera (àmbit 2) del conjunt defensiu de la
L-2, al pas de Vallbona de les Monges.
S’hi accedia per dues boques d’accés –una a
cada extrem de l’estructura– de les que només
va ser volada parcialment la situada al nord. El desnivell de la banda sud, on la trinxera puja-
va en direcció a un petit monticle, es solucionava
amb unes escales, també excavades als nivells
geològics, situades abans d’arribar a la boca del
refugi-trinxera.

Niu de fusellers
Es tractava d’un niu de fusellers (àmbits 3) de les
mateixes mides i característiques constructives
que el descrit a l’àmbit 1. També té dues boques
de foc, fetes amb encofrat, del que actualment
encara es conserva algun fragment de fusta.

S’hi accedia pel sud, des d’on s’arribava per una


trinxera excavada als terrenys geològiques, de la
que es va excavar un tram d’1 m de llargada.

Possible casamata
Al nord-oest, es va documentar una estructura de
les mateixes característiques constructives que
els nius de fusellers esmentats, però de majors
mides (retall de 2 m d’amplada), l’àmbit 4. Possi-
blement es tractés d’una casamata, que va que-
dar seccionada per les activitats agràries efectua-
Figura 6. Niu de fuseller (àmbit 1) del conjunt defensiu de la
L-2, al pas de Vallbona de les Monges. des fins a l’actualitat. Quedava a un nivell inferior

Ebre 38, Núm 4: 145-162


EBRE 38 157 2010

La Guerra Civil Espanyola i el seu patrimoni Sonia Pascual García

de la trinxera que la comunicava, i possiblement Zona A


s’accedia mitjançant una escala de fusta, recolza- Casamata
da a un mur bastit al sud-oest, on hi devia haver L’excavació va permetre documentar una casa-
la porta. De la trinxera es va excavar una llargada mata de planta trapezoïdal (àmbit 1), amb un aca-
de 90 cm –fins a un marge agrícola–, i es van bat ovalat, a l’est, des d’on s’havia de defensar i
recuperar una alçada de 2,10 m. controlar el territori; de mides de 6x5 m, essent
els murs d’una amplada que oscil·la entre l’1 m
El conjunt defensiu nacional de Vilamur (Sori- i l’1,20 m; i construïda amb pedres lligades amb
guera, Pallars Sobirà) morter, essent la coberta feta amb formigó ar-
Al sud-est del poble de Vilamur, vila pertanyent mat.
al municipi de Soriguera (Pallars Sobirà), es va
documentar un conjunt defensiu bastit per l’exèr- A l’interior, pavimentat amb terra batuda, es va
cit nacional. construir una xemeneia i al centre hi havia una
base quadrada de formigó amb un forat central
Als turons de Sant Joan, i al situat a l’est d’aquest, on hi anava un pilar –possiblement de formigó–,
es va bastir un conjunt format per nou casama- amb el que es reforçava la coberta de la casa-
tes30, diferents parapets i d’altres estructures de- mata.
fensives unides per trams de trinxeres.
A la façana est, es van obrir tres boques de foc,
Context històric on es van emplaçar metralladores terrestres,
Amb l’ocupació de Catalunya, al març de l’any que van ser bastides amb un encofrat de fustes,
1938, a la província de Lleida, el front s’estableix algunes de les quals actualment encara es con-
seguint els rius Noguera Pallaresa i el Segre; i serven.
durant el mes següent, l’exèrcit nacional ocupa la
zona de Tremp, Pobla de Segur i Sort. Trinxera i parapet
Al nord de l’àmbit 1, es van documentar l’àmbit 2:
Durant el mes de maig, una sèrie de combats un conjunt format per un tram de trinxera32 d’am-
iniciats pels republicans (Pedres d’Auló, San Cor- plada entre 70 i 80 cm, de la que es va excavar
neli i el Merengue), fan plantejar a les tropes na- una llargada de 3,5 m; i un parapet de planta cor-
cionals la necessitat de fortificar el territori. Dins bada, de 5,50 m de llargada i 50 cm d’amplada,
d’aquest context, la divisió 62 de Navarra cons- construït amb pedres lligades amb morter; on es
trueix les defenses de Vilamur, en aquest cas, per va obrir un desguàs i es va bastir una banqueta
controlar la carretera per la que s’accedeix fins a formigonada (sobre la que es posaven els soldats
la Seu d’Urgell. per defensar i controlar el territori).

Resultat de les intervencions arqueològiques El parapet tenia cinc boques de foc, de fuselleria,
L’excavació arqueològica es va efectuar a dos una d’aquestes amb una inscripció a la base on
conjunts defensius, al Turó de Sant Joan: la Zona es pot llegir “MV”.
A –al nord-est– i la Zona B –al nord-oest–, for-
mats cadascuna per una casamata, un parapet i
un tram de trinxera31.
32  L’excavació/construcció de la trinxera va seccionar un jaci-
30  Sis es van bastir al Turó de Sant Joan, i les altres tres al ment d’època anterior: part d’una necròpolis alt-medieval. Es
turó situat a l’est d’aquest. van documentar tres tombes de caixes de lloses, de les que
31  Coordenades UTM de les zones excavades: Zona A: dues es van excavar PASCUAL GARCÍA, S. (e. p.): Op. cit.; i
349303-4693536; i Zona B: 349268-4693544. PASCUAL GARCÍA, S. (2009e): Op. cit.

Ebre 38, Núm 4: 145-162


2010 158 EBRE 38

Sonia Pascual García La Guerra Civil Espanyola i el seu patrimoni

que finalitzava amb un parapet, de les mateixes


característiques constructives que el de la Zona
A, però de mides més petites (4,50 m de llarga-
da i 50 cm d’amplada). Tenia una alçada d’1 m,
i repartides al llarg del parapet, es van obrir tres
boques de foc de fuselleria.

Material arqueològic recuperat a les interven-


cions arqueològiques
Dins de la heterogeneïtat del conjunt dels ma-
terials recuperats a les intervencions que ens
ocupen, s’han establert diferents grups, segons
Figura 8. Conjunt defensiu de la Zona A, a Vilamur.
la seva funcionalitat: objectes de la vida quotidia-
na i personals; material constructiu dels diferents
Zona B
espais; restes de l’alimentació i els elements mi-
Casamata
litars, des de peces dels uniformes fins a la part
Es va documentar una casamata rectangular
armamentística.
(àmbit 4), de mides de 5,40 x 2,70 m, essent els
murs d’1 m d’amplada. A l’interior, també es va
Entre els objectes quotidians i personals, s’han
bastir una xemeneia i estava pavimentat amb ter-
recuperat peces relacionades amb la higiene,
ra batuda.
com diferents fragments de miralls, una màquina
d’afaitar, tubs de pasta dental i ampolles petites
En aquest cas, la construcció es va efectuar amb
de colònies; objectes relacionats amb la corres-
pedres i formigó encofrades amb un esquelet de
pondència dels soldats, entre els que destaquen
fusta, del que actualment només es conserven
la troballa de nombrosos tinters i alguna ploma
els negatius, i els murs bastants ensorrats, atès
estilogràfica; i alguna medicament (xarops) i re-
que l’estructura va ser cremada durant la dècada
vitalitzants –un d’ells de Cerebrino Mandri amb
dels 4033.
la llegenda ”Cerebrino Mandri. Cura los dolores
nerviosos y reumáticos”– i una caixa per posar
La casamata tenia deu boques de foc per fuse-
llers, de les que nou s’han recuperat senceres
(dues a cada mur, excepte al situat al nord que
es van obrir quatre). A les bases de les situades
hi havien dues inscripcions: una on es llegia el
nom del soldat que la construir “Constantino […]
Álvarez” i una altra amb el símbol de la Falange
Española.

Trinxera i parapet (Àmbit 5)


Del sud de la casamata sortia una trinxera en
forma de ziga-zaga d’amplada de 50 cm, de la
que es van excavar un total de 15 m de llargada,

33  Durant aquesta dècada, els metrallers van cremar moltes


de les estructures del conjunt, entre elles les de l’àmbit 4, per Figura 9. Casamata del conjunt defensiu de la Zona B, a
debilitar les construccions i poder treure el ferro que contenia. Vilamur.

Ebre 38, Núm 4: 145-162


EBRE 38 159 2010

La Guerra Civil Espanyola i el seu patrimoni Sonia Pascual García

pastilles; juntament amb altres elements de la Dins d’aquest punt cal destacar la troballa d’un
vida quotidiana com parts d’una maleta o algun casc francès model Adrian M-2634, localitzat al
calçador de sabates, entre d’altres. Totes les pe- Camp d’aviació de l’Aranyó.
ces es van recuperar al Campament d’Instrucció
de Pujalt.

Dins del grup de materials emprats per la cons-


trucció dels diferents espais, també cal destacar
(en volum) els recuperats al mateix jaciment, on
es van documentar elements de servei elèctric
(aïllants de porcellana i cables, filferro, fil de
coure..); divers materials constructiu, entre el
que cal destacar la troballa d’un gran nombre
d’uralites (testimonis de la coberta dels barra-
cots), i alguns fragments de fusta pintada que
encara conserven la pigmentació, gràcies als Figura 10. Casc model Adrian M-26.
quals podem determinar el color verd-blavós
dels barracots. També cal destacar les troballes al Campament
de Pujalt de quatre insígnies: una de metall de
Finalment, dins d’aquest grup també cal desta- cos de tren (transports); un fragment d’una altra
car la troballa a la línea defensiva L-2, a Vall- de bronze; i dos més amb l’escut de Catalunya i
bona de les Monges, d’un llum d’oli emprat per amb una inscripció “Preparem-nos”, l’una, i “Per
il·luminar durant la construcció del tram de la Catalunya”, l’altra.
trinxera-refugi.
Per altra banda està l’apartat armamentístic, dins
En relació a les restes d’alimentació recuperades del què s’ha distingit entre peces de l’armament
a les excavacions, sense cap dubte, a totes les i de la munició.
intervencions predominen les llaunes de conser-
ves i les nombroses ampolles de vidre de les di- Referents a l’armament recuperat, predominen
ferents begudes. les armes d’infanteria, tot i que també s’ha trobat
alguna peça d’artilleria. De les primeres s’han re-
Per altra banda, cal assenyalar la troballa de cuperat anelles de seguretat de bombes de mà i
fragments dels lots de continents que tenia cada granades del tipus Lafitte.
soldat: plats, gots i alguns dels coberts que em-
praven. A part s’han recuperat algunes peces d’armes
lleugeres, bàsicament de fusells, com una sivella
Dels objectes relacionats amb el món militar, en porta fusell, un forrellat, o una baioneta. Aquests
primer lloc s’han recuperat part de la vestimenta elements s’han recuperat a les excavacions del
com les sivelles de les guerres, soles de sabates Campament de Pujalt i al conjunt de Vilamur.
i restes d’alguna bota i nombrosos botons dels
uniformes, entre els que destaquen els metàl·lics
34  L’exèrcit republicà va fer una gran comanda d’aquest mo-
amb l’emblema del cos al que pertanyia el soldat del a França. També eren els que empraven els brigadistes
uniformat (d’infanteria i d’aviació); i un galó d’un internacionals quan venien a Espanya. Aquest model estava
sergent. Tots van ser recuperats a les excava- pintat de color verd (el que es va recuperar encara conser-
va aquesta pintura), i en moltes ocasions quan passaven a
cions de Pujalt i de Vilamur. l’exèrcit nacional es repintaven de color gris.

Ebre 38, Núm 4: 145-162


2010 160 EBRE 38

Sonia Pascual García La Guerra Civil Espanyola i el seu patrimoni

La munició de procedència espanyola trobada en


context republicà, era originària de fàbriques de
Palència i de Toledo, tot i que en els context que
ens ocupen destaquen en nombre les fabricades
per la Generalitat de Catalunya, a les denomina-
des Industries de Guerra37.

Als context nacionals, bàsicament al conjunt


excavat de Vilamur, la munició de procedència
estrangera que trobem és d’Alemanya i d’Itàlia,
mentre que la produïda a Espanya prové de Se-
villa i de Madrid.

De l’estudi de la munició recuperada s’extreu que


mentre que dins del context republicà hi havia una
gran varietat de fusells, dins del context nacional
Figura 11. Insígnia metàl·lica amb l’escut de Catalunya on es (Vilamur) s’ha trobat munició de tres tipus de fu-
pot llegir la llegenda “Per Catalunya”.
sells principals: el Mauser espanyol model 1893
Finalment, el grup més nombrós de troballes és de 7 x 57 mm de calibre; el carcano italià model
la munició. S’han recuperat moltes bales i beines, 1891 de 6,5 x 52 mm de calibre i el famós Mauser
bàsicament de fusells, i els carregadors del tipus k98 alemany calibre 7,92 x 54 mm de calibre.
de làmina o de molla que les contenien. Cal asse-
nyalar també la recuperació de metralla de muni-
ció d’artilleria al Camp d’aviació d’Alfés 35.

La munició recuperada pertany a l’arma per excel·


lència del cos d’infanteria de l’exèrcit espanyol en
aquests moments, el fusell “Mauser” 36.

Entre els contexts republicans, la majoria de la


munició recuperada pertany a munició estrange-
ra, entre la que destaca la provinent d’Àustria,
Txecoslovàquia, URSS (amb l’ordre de major a
menor). En menor proporció també es troba la de Figura 11. Restes d’una bomba de mà del tipus Lafitte.
França, Grècia, Noruega, Bèlgica i Mèxic, i algu-
nes alemanes que suposem que devien provenir Referències bilbliogràfiques
de requisaments als exèrcits nacionals. ÁLVAREZ MARTINEZ, V.; REQUEJO PAGÉS,
O.; FERNÁNDEZ CALLEJA, S.; ALONSO RO-
35  Es va recuperar metralla dels diferents obusos com a DRÍGUEZ, N. (2008): “La Línea defensiva de los
conseqüència dels bombardejos que l’exèrcit nacional van ‘Collaos’. Un yacimiento clave para la defensa del
realitzar sobre aquest aeròdrom.
36  Hem de comptar que estem treballant amb una informació
parcial, en primer lloc, perquè moltes beines es refonien i reu- 37  En concret provenien de la Fàbrica F-12 -establerta a Giro-
tilitzaven; i, en segon lloc, per ser un dels grups més afectats na- durant els tres anys que va durar el conflicte MADARIAGA
per les espoliacions, i per tant el volum del material recuperat FERNÁNDEZ, F.J. (2003). Las industrias de Guerra de Cata-
a les campanyes d’excavació -en el que basem el nostre es- luña durante la Guerra Civil, Tarragona: Universitat Rovira i
tudi- no correspon a l’existent realment. Virgili (Tesis doctoral).

Ebre 38, Núm 4: 145-162


EBRE 38 161 2010

La Guerra Civil Espanyola i el seu patrimoni Sonia Pascual García

patrimonio bélico de la Guerra Civil”, a Casama- GONZÁLEZ RUIBAL, A (coord.) (2008): “Arqueolo-
ta. Anuario de la Asociación para la Recuperación gía de la Guerra Civil Española”. Complutum. 19 (2).
de la Arquitectura Militar asturiana 1936-1937,
36-37, pp. 69-74. HERNÁNDEZ, F. X. i SANTACANA, J. (dir.) (2001):
Projecte d’idees de l’Historial de l’Exèrcit Popular
CAUS, R. (dir.) (2003): Avantprojecte del Centre de Pujalt (l’Anoia), Barcelona: Taller de Projectes
d’interpretació del Campament de l’Exèrcit Popu- (Universitat de Barcelona).
lar de Pujalt (l’Anoia), Barcelona.
MADARIAGA FERNÁNDEZ, F.J. (2003). Las in-
CASTELLANO RUIZ DE LA TORRE, R. (2008). “La dustrias de Guerra de Cataluña durante la Guerra
recuperación de vestigios arqueológicos de la Gue- Civil, Tarragona: Universitat Rovira i Virgili (Tesis
rra Civil Española. Experiencia y método: el caso de doctoral).
Guadalajara”, Complutum, 19 (2), pp. 33-46.
MONTERO BARRADO, S. (1987): Paisajes de
CLOSA I SALINES, F. (2003): Memorial del 18è Guerra. Nueve itinerarios por los frentes de Ma-
Exèrcit republicà a Pujalt, Pujalt: Ajuntament de drid, Madrid: Comunidad de Madrid.
Pujalt.
MONTERO BARRADO, S. (2001): “Arqueología
CLOSA I SALINES, F. (2004). “La Base de la guerra civil en Madrid”, Historia y Comuni-
d’Instrucció de l’Exèrcit Republicà a Pujalt (1938- cación Social, 6, pp. 97-122.
1939)”, Revista d’Igualada, 18, p.22-37.
MORÍN DE PABLOS, J.; ESCOLÁ, M.; BARROSO
CLÚA MÉNDEZ, J. M. (2007): “La línea Pirineos CABRERA, R.; PÉREZ-JUEZ, A. (2002): “Arqueo-
(línea P): la mayor obra de fortificación en Espa- logía de la Guerra Civil: Excavaciones arqueoló-
ña”, Revista Ripacurtia, 5, pp. 151-158. gicas en las trincheras”, Revista de Arqueología,
250, 22-31.
DD.AA (2006): Memorial de l’Exèrcit Popular, Pu-
jalt. Cat Patrimoni de Web Cultura S.C.P. OLIVA, J. (2008), Línia L-2. Itinerari pels espais
de la Guerra Civil a la Segarra. Espais de Rera-
FALQUINA, A.; FERMÍN, P.; GONZÁLEZ RUI- guarda, Lleida: Pagès Editors.
BAL, A.; MARÍN, C.; QUINTERO, A.; ROLLAND,
J. (2008): “Arqueología de los destacamentos de PASCUAL GARCÍA, S. (2007a). Memòria arqueo-
trabajos forzados franquistas en el ferrocarril Ma- lògica. Intervenció arqueològica al campament
drid-Burgos: El caso de Bustarviejo”, Complutum, republicà de Pujalt (l’Anoia). Camp de treball del
19 (2), pp. 175-195. 18 de juliol al 15 d’agost de 2005. Inèdit.

FRAILE, M. A. (2004): La Guerra Civil. Geografía PASCUAL GARCÍA, S. (2007b). Memòria arqueo-
y Arqueología del Frente Norte, Santander: Grá- lògica. Intervenció arqueològica al campament
ficas Calima. republicà de Pujalt (l’Anoia). Camp de treball del
17 de juliol al 12 d’agost de 2006. Inèdit.
GALITÓ, P.; GIMENO, M.; PITA, R.; TARRA-
GONA, J. (2006): Les batalles del Segre i la PASCUAL GARCÍA, S. (2008). Memòria arqueològi-
Noguera Pallaresa. L’atac final contra Cata- ca. Intervenció arqueològica l campament republicà
lunya (abril-desembre del 1938), Lleida: Pagès de Pujalt (l’Anoia). Camp de treball del 16 de juliol al
Editors. 10 d’agost i del 20 al 30 d’agost de 2007. Inèdit.

Ebre 38, Núm 4: 145-162


2010 162 EBRE 38

Sonia Pascual García La Guerra Civil Espanyola i el seu patrimoni

PASCUAL GARCÍA, S. (2009): “Actuacions ar- guerra civil. La protección de espacios asociados
queològiques a la Base d’Instrucció Militar del a la guerra civil española”, Bolskan: Revista de
XVIIIè Cos de l’Exèrcit Popular de la República arqueología del Instituto de Estudios Altoarago-
(campanyes 2005, 2006 i 2007), Pujalt (Anoia)”, neses, 21, pp.171-180.
Miscel·lànea Aqualatensia, 13,
SOLÉ SABATÉ, J.M. (coord.) (2004): La Guerra
PASCUAL GARCÍA, S (2009a): Memòria científi- Civil a Catalunya (1936-1939). Volum 3. Cata-
ca. Prospecció arqueològica i antropològica a la lunya, centre neuràlgic de la guerra, Barcelona:
Serra a ponent del “Mas de la Pila” i a la Serra del Edicions 62.
Cucut Corbera d’Ebre, Terra Alta). Febrer 2009,
Calaf: Catpatrimoni de Web Cultura. Inèdit.

PASCUAL GARCÍA, S (2009b): Memòria arqueo-


lògica. Intervenció a les restes de la Línia de de-
fensa L-2 (Vallbona de les Monges, Urgell). Camp
de Treball. Del 16 al 25 de juny de 2008, Cafaf:
Catpatrimoni de Web Cultura. Inèdit.

PASCUAL GARCÍA, S (2009c): Memòria científi-


ca. Intervenció arqueològica a l’aeròdrom d’Alfés
(Alfés, Segrià). Camp de Treball. Del 14 al 18 de
juliol de 2008. Març 2009, Calaf: Catpatrimoni de
Web Cultura. Inèdit.

PASCUAL GARCÍA, S (2009d): Memòria científica.


Intervenció arqueològica a l’aeròdrom de l’Aranyó
(Plans de Sió, Segarra). Del 18 al 31 d’agost de
2008, Calaf: Catpatrimoni de Web Cultura. Inèdit.

PASCUAL GARCÍA, S (2009e): Memòria cientí-


fica. Intervenció arqueològica realitzada al Con-
junt defensiu del Tossal de Sant Joan (Soriguera,
Pallars Sobirà). Del 30 de juny a l’11 de juliol de
2008, Calaf: Catpatrimoni de Web Cultura. Inèdit.

PASCUAL GARCÍA, S. (e. p.); “Arqueologia de la


Guerra Civil Espanyola. Primers resultats sobre les
excavacions arqueològiques a la província de Llei-
da”, Actes de les Primeres Jornades de Patrimoni
Arquitectònic i Arqueològic a les Terres de Lleida.

SÁNCHEZ, F.; BARROSO CABRERA, R.; MO-


RÍN DE PABLOS, J.; AGUSTÍ GARCÍA, E.; ES-
COLÀ MATRÍNEZ, M.; LÓPEZ, M. PÉREZ-JUEZ
GIL, A. (2004): “El patrimonio arqueológico de la

Ebre 38, Núm 4: 145-162


EBRE 38 165 2010

Arqueología y museografía didáctica en los aeródromos de guerra (1936-1939)

Laia Coma Quintana y María del Carmen Rojo Ariza


Grupo DidPatri
Departament de Didàctica de les Cièncias Socials
Facultat de Formació del Professorat
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
Despatx 115, Planta 1, Edifici de Llevant
Universitat de Barcelona. 08035. Barcelona
lcomaq@ub.edu
maycarojo@gmail.com

Rebut: 05/09/2009
Acceptat: 08/02/2010

Resumen
El presente artículo plantea cómo llevar a cabo una intervención arqueológica, museológica y educativa en los espacios asociados
a la Guerra aérea en Cataluña partiendo de las aportaciones metodológicas de la Arqueología del conflicto, de las posibilidades
del SIG (Sistemas de Información Geográfica), y de las nuevas líneas de actuación de la didáctica del patrimonio.

Palabras clave: Arqueología del conflicto, Guerra aérea (1936-1939), Arqueología pública, Didáctica del patrimonio.

Abstract
This article tries to carry out an not only an archaeological excavation, but also a museographical and educational intervention,
specially in those spaces related to Aerial Warfare in Catalonia by using the methodological contribution of the Archaeology
of Conflict and GIS (Geographical Information Systems) technologies. Moreover, new thoughts of Didactics of Heritage are
considered.

Key words: Archaeology of conflict, Air Warfare (1936-1939), Public Archaeology, Didactics of Heritage.

Ebre 38, Núm 4: 165-177 ISSN 1696-2672


2010 166 EBRE 38

Laia Coma Quintana y María del Carmen Rojo Ariza Arqueología y museografía didáctica en los aeródromos...

Introducción material1. Su desarrollo es, pues, relativamente


El estudio y casos que se presentan en este reciente. Además, como otras arqueologías del
artículo parten de una concepción integral de conflicto su visibilidad académica a día de hoy es
los espacios de conflicto (arqueología, paisaje, más bien escasa; probablemente porque quienes
didáctica, museografía, SIG,...) y forman parte practican este tipo de arqueología no son en ge-
de las líneas de investigación consolidadas del neral arqueólogos, sino que tiene un fuerte com-
grupo DidPatri (Didáctica del Patrimonio, Nuevas ponente amateur y porque también se la preten-
Tecnologías y Museografía Comprensiva) con fi- de vincular a la gestión del patrimonio.
nalidades de difusión cultural.
En origen el interés por los sitios relacionados
Por un lado, la investigación arqueológica está con la aviación –por ejemplo, aeródromos, refu-
planteada desde una perspectiva interdisciplinar gios antiaéreos, zonas de accidentes e impactos
incluyendo documentación escrita, fuentes orales, de aviones– viene explicado por la necesidad de
planimetría, etcétera, y distintas metodologías de encontrar objetos metálicos de diversa índole ya
trabajo como las prospecciones geomagnéticas fuera para su venta o para uso doméstico, o sim-
y el estudio de materiales a partir de una aplica- plemente por curiosidad. Así, por ejemplo, para al
ción SIG. Entre las intervenciones arqueológicas caso de la Guerra civil (1936-1939), se ha docu-
en las que se ha aplicado esta metodología de mentado testimonialmente la recogida de vainas y
estudio destacamos las del campo de aviación grapas metálicas de las cintas de las ametrallado-
de Cardedeu (Vallès Oriental, Barcelona) y las ras de los aviones tipo Polikarpov I-15 (conocidos
de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès, como Chatos) por parte de la población civil para
Barcelona). fabricar cinturones metálicos2. Con ello queremos
destacar que, con raras excepciones, la gran ma-
Esta concepción y práctica interdisciplinar de la yoría de este tipo de yacimientos ha sido previa-
investigación es fundamental para continuar y mente expoliado debido a esta actividad de bús-
profundizar el estudio hacia un planteamiento queda y el recogido de metales u otros objetos en
de intervención museográfica y didáctica de los la primera posguerra y la subsiguiente actividad
espacios asociados a la Guerra aérea. Gracias a de los furtivos, o también llamados metralleros.
los avances metodológicos de la arqueología del
conflicto y de las posibilidades del SIG, la didácti- Desde un punto de vista conceptual, nos encon-
ca del patrimonio puede abrir nuevos caminos en tramos además con que no existe aún una defini-
los que los resultados de la investigación se con- ción precisa de la arqueología de la aviación, en
vierten en una excelente base de información y consecuencia, el objeto de estudio –aeródromos,
recursos para plantear una rigurosa intervención refugios antiaéreos, etcétera– varía en función de
museográfica y educativa, de base científica, de la definición adoptada3. Por lo tanto, podemos dis-
los espacios patrimoniales vinculados a la Guerra tinguir entre diferentes subtipos de arqueologías
aérea. Ejemplo de ello son la musealización y las de la aviación4: cuando hablamos de arqueología
propuestas didácticas elaboradas para escolares
del refugio antiaéreo y el campo de aviación de 1  SCHOFIELD, J. (2005): Combat Archaeology. Material cul-
ture and modern conflict. London: Duckworth.
Rosanes (La Garriga, Barcelona). 2  GESALÍ, D. (2008): L’aeròdrom 329. Montornès del Vallès i
l’aeronàutica en la Guerra Civil española, Barberà del Vallès:
Arqueología de la aviación Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 141.
La arqueología de la aviación constituye una sub- 3  FORD, J. (2006): WWII Aviation Archaeology in Victoria,
Australia, Adelaide: Shannon Research Press, pp. 10-11.
disciplina arqueológica vinculada al estudio del 4 �����������������������������������������������������
Término que creemos se debería utilizar de manera ge-
conflicto contemporáneo desde una perspectiva nérica.

Ebre 38, Núm 4: 165-177


EBRE 38 167 2010

Arqueología y museografía didáctica en los aeródromos... Laia Coma Quintana y María del Carmen Rojo Ariza

de la aviación (aviation archaeology) o bien de de aviación en un determinado sitio así como la


arqueología de accidentes de aviones (aircraft influencia del contexto geográfico9. Todo ello ge-
crash archaeology), estamos haciendo referencia nera interesantes posibilidades didácticas y de
al estudio de los accidentes e impactos aéreos5; difusión cultural sobre el desarrollo tecnológico e
existe también, una arqueología de los campos industrial de la aviación, en este caso de guerra,
de aviación (airfield archaeology), incluyendo es- pero también sobre aspectos de la vida cotidiana
pecialmente en el último caso el estudio de las y personal de determinados pilotos.
estructuras asociadas desde un punto de vista
material6, esto es, centros de operaciones de La cultura material
aire, puntos de control de vuelo y refugios antiaé- El conjunto de materiales arqueológicos más ha-
reos, entre otras. bituales en este tipo de yacimiento suelen ser los
objetos metálicos10, no siendo especialmente re-
En general, prima el punto de vista tecnológi- presentativos los objetos de vidrio a diferencia de
co, ya que se pone especial énfasis en el papel otro tipo de excavaciones vinculadas al conflicto
de la aviación en los conflictos bélicos. Aunque contemporáneo11. Así pues, podemos distinguir
también esta práctica arqueológica contiene un las siguientes tipologías de materiales12:
fondo ético porque al recuperar los restos mate- -- Objetos bélicos fruto de la actividad del campo
riales y, en ocasiones, los cuerpos de pilotos, se de aviación.
hace un ejercicio ético –y de reivindicación y me- -- Objetos de consumo y restos de éstos.
moria– del papel del aviador, en tanto que sujeto -- Objetos fruto de la actividad agraria.
activo en la defensa7 (para el caso de la lucha -- Otros objetos.
antifascista) de los derechos democráticos. En -- Objetos no identificados.
definitiva, en líneas generales lo que se pretende
es asimilar la práctica arqueológica a la acción Los hallazgos más comunes suelen ser mate-
política, y de manera concreta para nuestro país, riales de guerra, destacando sobre todo los pro-
ligarla al llamado “proceso de recuperación de la yectiles de armas (Fig. 1). También destacamos
Memoria Histórica”8. la aparición de diferentes objetos metálicos atri-
buibles a diferentes partes que conformaban el
Por último, en los últimos años esta subdisciplina avión –es importante, pues, conocer el modelo
ha experimentado un importante giro teórico: lo específico utilizado según el período estudiado
importante ya no es sólo el estudio de la zona para una correcta identificación13. Por otra parte,
de accidente o el aeródromo en sí, sino su im- y en referencia a las vainas, casquillos y proyec-
pacto social y político –en especial para el primer tiles, el estado conservación es diferencial según
caso– y el por qué se posicionaban los campos
9  FORD, J. (2006): Op. cit.; CLARKE, B. (2009): Op. cit.
10 ����������������������������������
FAULKNER, N.; DURRANI, N. (2008): In search of the
5  Siendo ésta su vertiente más conocida (y desarrollada) en Zeppelin War. The Archaeology of the First Blitz, Gloucester-
la escuela anglosajona, vid. http://www.aviationarchaeology. shire: Tempus Publishing.
com/src/aair.htm (29/09/2009). 11 �����������������������������������������������������
MORÍN DE PABLOS, J. et al. ��������������������������
(2002): “El yacimiento de
6  CLARKE, B. (2009): The Archaeology of Airfields. Glouces- ‘Casas de Murcia’ (Villa de Vallecas). Excavaciones arqueoló-
tershire: The History Press. gicas en un fortín republicano en la segunda línea de defensa
7  Sobre los conceptos de defensas y el papel de la aviación de Madrid capital”, MILITARIA, Revista de Cultura Militar, 16
vid. GESALÍ BARRERA, D. i IÑIGUEZ GRACIA, D. (e. p.): (2), pp. 150-152.
“La defensa activa i passiva de la ciutat de Barcelona, 1936- 12 ���������������������������������������������
Según GESALÍ BARRERA, D.; IÑÍGUEZ GRÀCIA, D.
1939” a Jornades Els refugis antiaeris a Barcelona, Barcelo- (2008): Informe de les actuacions realitzades en l’antic aerò-
na: MHCB. drom de Cardedeu (9.10.2007 i 5.11.2007, Barcelona: Grup
8  MCGUIRE, R. (2008): Archaeology as Political Action, DidPatri, Universitat de Barcelona. (Informe inédito), pp. 7-8.
Berkeley: University of California Press. 13 �����������������������������������������
FAULKNER, N.; DURRANI, N. (2008):Op. cit.

Ebre 38, Núm 4: 165-177


2010 168 EBRE 38

Laia Coma Quintana y María del Carmen Rojo Ariza Arqueología y museografía didáctica en los aeródromos...

los procesos postdeposicionales de formación los aviones, como fragmentos de aluminio que
del registro arqueológico, esto es, que el estado podían haber servido de refuerzo estructural o
de oxidación, por ejemplo, depende de diversos herramientas de trabajo como una llave inglesa
factores que pueden ir desde el clima hasta los antigua14.
productos agrícolas utilizados en la zona de es-
tudio. El caso más paradigmático es el del caso Ahora bien, normalmente nos encontramos con
de estudio presentado: en las prospecciones un registro arqueológico bastante alterado por
arqueológicas de los aeródromos del Penedès, procesos postdeposicionales originados por la
observamos que los marcajes situados en la par- actividad antrópica, sobre todo en el caso de los
te inferior de las vainas habían desaparecido o campos de aviación, pues normalmente están
se conservaban de manera muy precaria en los situados en zonas de gran actividad agrícola u
materiales aparecidos en el aeródromo de Santa otras actividades humanas. Estos objetos, que
Oliva (Baix Penedès, Tarragona), mientras que pueden ser no identificados, en general son
para el caso de Santa Margarida i els Monjos (Alt restos de herramientas agrícolas, cartuchos de
Penedès, Barcelona) obteníamos un registro ar- caza, etcétera.
queológico menos degradado.
Propuesta metodológica de intervención ar-
queológica
La metodología de intervención arqueológica
aplicada en el estudio de los aeródromos del Pe-
nedès parte de los estudios precedentes sobre
los campos de batalla de Cardedeu (1808), Al-
menar (1710) y Talamanca (1714), incorporando
como en éstos citados espacios de conflicto el
uso del GPS (Global Positioning System) para
incluir la posición exacta de los objetos recupe-
rados en la excavación arqueológica15, así como
el uso de detectores de metales (Fig. 2), dada la
ausencia de una estratigrafía y, en nuestro caso,
la extensión del propio aeródromo. El método de
intervención es el siguiente16:
-- Prospección de equipos de dos arqueólogos
con detectores de metales de la zona del cam-
po de aviación.
-- Recogida de los restos materiales atribuibles al
aeródromo, georeferenciando los objetos con
GPS.
m. c. rojo
Figura 1. Vaina de bala procedente de las prospecciones ar-
queológicas del aeródromo de Santa Margarida i els Monjos.

Entre los materiales localizados, en especial en 14 �����������������������������������������������


GESALÍ BARRERA, D.; IÑÍGUEZ GRÀCIA, D. (2008):
relación al estudio de los aeródromos desde una Op. cit.
perspectiva arqueológica, destacamos la apa- 15 ���������������������������
RUBIO CAMPILLO, X. (2009): Modelització i simulació
aplicades a la recerca i interpretació de camps de batalla,
rición de objetos relacionados con la actividad Barcelona: Universitat de Barcelona. (Tesis doctoral inédita).
mecánica para llevar a cabo la reparación de 16 �������
Ibídem.

Ebre 38, Núm 4: 165-177


EBRE 38 169 2010

Arqueología y museografía didáctica en los aeródromos... Laia Coma Quintana y María del Carmen Rojo Ariza

Además, cada uno de los materiales arqueológi- la Guerra civil española (1936-1939). Igualmente,
cos hallados se guarda en una bolsa, con una vinculado a este proyecto, se han llevado a cabo
etiqueta en la cual se incluye la fecha y hora del diversos proyectos museológicos y propuestas
hallazgo, el punto del GPS y, siempre y cuando didácticas sobre este tipo de espacios patrimo-
sea posible, el tipo de objeto y material (Fig. 3). niales –sobre este tema volveremos a hacer
Todos estos datos se incorporaran en una aplica- hincapié en posteriores apartados del presente
ción SIG, en concreto QGIS junto con GRASS, artículo. Respecto a las intervenciones arqueo-
que permiten no sólo su análisis sino también la lógicas destacamos las del campo de aviación
posibilidad de generar cartografía –y otros tipos de Cardedeu (Vallès Oriental, Barcelona) y las
de salidas gráficas– a partir de los datos introdu- de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès,
cidos previamente en dicha aplicación. Barcelona). Ambas han contado con el apoyo de
la empresa SOT. Prospecció Arqueològica que
lleva a cabo las prospecciones con gradiómetro
magnético (Fig. 4), y también las eléctricas.

m. c. rojo
Figura 2. Prospección con detectores de metales en Santa
Margarida i els Monjos donde se observa a los diferentes
equipos de arqueólogos divididos por parejas.

m. c. rojo
Figura 4. Prospecciones geomagnéticas realizadas por la
empresa “SOT. Prospecció Arqueològica” en el entorno del
aeródromo de Santa Margarida i els Monjos.

El campo de Cardedeu
El campo de aviación de Cardedeu estaba si-
tuado en la localidad del mismo nombre, a 35km
al norte de Barcelona, en la comarca del Vallès
Oriental. Dicho aeródromo, numerado 324, fue la
m. c. rojo
base de G-23 y también de los Chatos, que de-
Figura 3. Registro y georeferenciación con GPS en la exca- fendían Barcelona. Se trataba de un polígono de
vación del campo de aviación de Santa Oliva. un kilómetro de longitud por seiscientos metros
de anchura. Destacamos sobre todo entre las es-
Hacia una arqueología de los aeródromos: el tructuras los refugios, un comedor de tropa, una
campo de Cardedeu y el campo de Santa Mar- masía cuartel y un chalet que hacía de caseta
garida i els Monjos del informador17. Combinando, pues, el extenso
El grupo de investigación DidPatri ha desarrolla-
do una línea de investigación en relación al es- 17 ���������������������������
GESALÍ BARRERA, D. (2005): Delfín: el avión Grum-
mann CC&F G-23 en la guerra civil española, Montmeló:
tudio de los aeródromos relativos al período de Escuadra7, pp. 59-61.

Ebre 38, Núm 4: 165-177


2010 170 EBRE 38

Laia Coma Quintana y María del Carmen Rojo Ariza Arqueología y museografía didáctica en los aeródromos...

trabajo de investigación del historiador David Penedès. Ocupaba una superficie de 1300 m de
Gesalí Barrera, experto en aviación republicana, largo y 320 m de ancho. En cuanto a estructuras,
el grupo de investigación DidPatri llevó a cabo según la documentación histórica, contaba con
una primera intervención arqueológica los días 9 una caseta de mando con línea telefónica inclui-
de octubre de 2007 y 5 de noviembre de 2007 da y dos refugios antiaéreos19. Desde el mes de
en una área situada al noroeste de lo que fue el marzo de 2009, y hasta la presente fecha, se han
antiguo aeródromo (Coordenadas UTM: 31 N, E estado llevando a cabo diversas prospecciones
(X) 448158.0 m, N (Y) 4610717.8 m), con el ob- arqueológicas, tanto con detectores de metales
jetivo fundamental de llevar a cabo un estudio de –realizadas por miembros del grupo DidPatri–
esta zona concreta para poder delimitar la posi- como con gradiómetro magnético y métodos
ble funcionalidad de una de las áreas del antiguo de resistividad eléctrica del suelo –de la mano
campo de aviación18, estableciendo una primera de la empresa SOT. Prospecció Arqueològica20.
hipótesis de trabajo según la cual en dicha zona La aplicación aquí de técnicas arqueológicas no
se llevaron a cabo tareas de mantenimiento, agresivas, en este caso, tiene como objetivo la
reparación y pruebas de los aviones. Los mate- documentación de restos físicos de las instalacio-
riales recuperados –fundamentalmente vainas y nes del aeródromo y en el rastreo selectivo con
proyectiles, fragmentos metálicos de aluminio, medio geofísicos de áreas de especial interés del
herramientas asociadas a una actividad mecáni- campo de aviación. De hecho, conviene tener en
ca– parecen corroborar la hipótesis planteada en cuenta que de este campo de aviación se conoce
relación al uso de este espacio. el perímetro y algunas de las principales instala-
ciones visibles desde el aire, pero que debido a
los cambios de uso del terreno (la construcción
de un polígono industrial, sobre todo) el paisaje
circundante al campo de aviación ha cambiado
substancialmente.

Dicho proyecto ha sido impulsado por el grupo de


investigación DidPatri (Universidad de Barcelona)
y la Estació Territorial de Recerca del Penedès.
Les Forces Aèries de la República Espanyola
(ETRP-FARE) que tiene como objetivo recuperar
el patrimonio conservado in-situ, sobre todo aquel
d.iñiguez gracia y d. gesalí barrera
relacionado con la Guerra aérea, tal sería el caso
Figura 5. Llave inglesa y otras herramientas de función inde- de los aeródromos, refugios, lugares de mando,
terminada procedente del aeródromo de Cardedeu. impactos de bombas de los ataques aéreos fran-
quistas, etcétera. Llegados a este punto, debe-
El campo de Santa Margarida i els Monjos mos tener en cuenta que el yacimiento estudiado
El campo de aviación de Santa Margarida i els es una entidad abierta y dinámica, además este
Monjos estaba situado en la localidad de la cual artículo parte de datos empíricos y actuales, por
tomó el nombre, en una zona actualmente ocu- lo que de las aproximadamente doscientas piezas
pada por un polígono industrial y también por
zonas de cultivo, a unos 4 km de Vilafranca del 19 ���������������������������
IÑIGUEZ GRÀCIA, D. (2005): El Vesper de la Gloriosa.
L’aviació republicana, Calafell: Ed. Llibres de Matrícula, p. 63
20 ���������������������������������������������������������
La información relativa a la prospección geofísica y mag-
18 �����������������������������������������������
GESALÍ BARRERA, D.; IÑÍGUEZ GRÀCIA, D. (2008): nética se la debemos especialmente a SOT. ��������������
Prospecció Ar-
Op. cit. queològica y muy especialmente a Roger Sala.

Ebre 38, Núm 4: 165-177


EBRE 38 171 2010

Arqueología y museografía didáctica en los aeródromos... Laia Coma Quintana y María del Carmen Rojo Ariza

m. c. rojo
Figura 6. Materiales recuperados en el aeródromo de Santa Margarida i els Monjos.

recuperadas pretendemos inferir el uso de algunas tario del que hablamos. Ante esta situación nos
de las aéreas del presente aeródromo, partiendo preguntamos el por qué la mayoría de ciudada-
de los materiales recuperados (Fig. 6). Igualmen- nos quedan excluidos de los hallazgos y nuevas
te, con el presente proyecto de excavaciones se informaciones que nos puede otorgar la investiga-
pretende desarrollar un protocolo de intervención ción arqueológica sobre un patrimonio público.
arqueológica en este tipo de espacios que permite
recuperar la máxima información posible para su Desde nuestro punto de vista, y siguiendo el dis-
posterior musealización y puesta en valor. curso del proyecto The Colorado Coal Field War21
es necesario dar un giro copernicano a esta reali-
Arqueología pública: por y para la sociedad dad abriendo las puertas de la investigación cien-
Una de las principales problemáticas de la ar- tífica y de la difusión patrimonial arqueológica a
queología –extrapolable a otras disciplinas cien- un público más amplio de intereses y caracterís-
tíficas– es el tratamiento y difusión de su conoci- ticas distintas. Actualmente, –y podemos decir
miento científico desde un sector muy minoritario; también afortunadamente– son cada vez más
nos referimos a los propios arqueólogos y a un frecuentes las aplicaciones de esta arqueología
segmento reducido de público aficionado o intere- que pretende ser pública y que al mismo tiempo
sado por la arqueología. Esta realidad supone en intenta evitar caer en una “praxis acientífica so-
parte un problema al reservar, para unos pocos, bre la percepción del pasado”22. Poco a poco, el
el nuevo conocimiento sobre el pasado que las conocimiento científico rompe barreras y alcanza
investigaciones arqueológicas nos pueden des-
velar. La arqueología estudia el pasado a través 21 �����������������������������������������������������
MCGUIRE, R.; RECKNER, P. (2003): “Building a Working-
de los restos del presente, y éstos conforman un Class Archaeology: The Colorado Coal Field War Project”, In-
patrimonio que nos pertenece a todos; un patri- dustrial Archaeology Review, XXV (2), pp. 83-95.
22 ���������������������������������������������
HERNÀNDEZ CARDONA, F.X. (2007): “Espacios de
monio común que muchas veces su conocimiento guerra y campos de batalla”, Revista Iber. Didáctica de las
y disfrute queda preservado a éste grupo minori- Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 51, p. 11.

Ebre 38, Núm 4: 165-177


nuevos horizontes de público que pueden y de- Holocausto en Berlín; nosotros vamos haciendo
ben beneficiarse de los conocimientos, técnicas, pequeños pasos pero seguros25. Aunque para
metodologías y hallazgos de una investigación ello, primero debemos estar convencidos de que
arqueológica científica. la guerra y los escenarios que ésta ocupó, así
como los restos materiales presentes, son intere-
Didáctica del patrimonio bélico santes objetos de estudio, convirtiéndose en ex-
Museizar y enseñar la guerra celentes estrategias de enseñanza y aprendizaje
Como ejemplo del planteamiento anteriormente de la historia, tanto dentro como fuera de las au-
citado podemos centrar nuestro objeto de estudio las. Ante esta situación, la didáctica patrimonial
en la enseñanza de la historia, concretamente ha experimentado una revolución en la estruc-
en las guerras y los escenarios bélicos, dentro y turación de sus discursos para la presentación
fuera del ámbito educativo formal. En España du- y difusión cultural de los espacios patrimoniales
rante los siglos XIX y XX gran parte de la historia de conflictos. Las nuevas corrientes museoló-
impartida en la enseñanza reglada se centró en gicas y museográficas se están empapando de
un relato ideológico que no respondía a un plan- estrategias y técnicas didácticas para cautivar
teamiento científico de conocimiento del pasado. a un público de más amplio espectro que pide
Igualmente sucedía en el ámbito de los museos, una nueva visión e interpretación civil y humana,
espacios de presentación de una parcela del pa- y por lo tanto menos militarista del patrimonio de
sado llena de conflictos en los que prevalecían la guerra. Ya no interesa tanto las heroicidades
los discursos y narraciones de supuestas glorias y sacrificios de aquellos que un día lucharon por
militares23. Desde estas dos vertientes se obtenía la patria, sino que lo que más atrae es conocer
una visión exaltadora de los valores patrióticos. aspectos más cotidianos: quiénes sufrieron las
guerras, cuáles eran sus miedos, sus creencias,
Este planteamiento en la presentación de la his- qué pensaban sobre la guerra, cuál era su motivo
toria ha dado afortunadamente un giro de 360º. de estar en la guerra, su contexto social y familiar,
Ahora “el interés por la guerra y el patrimonio cómo era el día a día de un militar, qué comían,
militar se genera desde una óptica y unas nece- que escribían en sus cartas para los familiares o
sidades civiles, y por necesidad de aproximación novias, etcétera.
científica”24. Como respuesta a estos requerimien-
tos los discursos museológicos y museográficos Cientificidad rigurosa y didáctica comprensiva:
se han visto alterados apostando por dar al pú- una combinación perfecta
blico receptor esta aproximación científica y civil La filosofía y nuevas concepciones que defende-
hacia la guerra en el ámbito del patrimonio. mos en este artículo radican en dos ejes, aparen-
temente independientes pero que deben caminar
Mientras algunos países europeos y británicos juntos. Nos referimos a la necesidad indiscutible
nos ganan en esta carrera, véase por ejemplo de dotar a los trabajos de investigación de rigu-
el equipamiento del American Air Museum en rosidad científica y al mismo tiempo de otorgar
Duxford dentro de la red del Imperial War Mu- un carácter didáctico y comprensible a las estra-
seum; el Australian’s Museum of Fligh; el Memo- tegias de difusión cultural del elemento estudia-
rial Maginot de Haut-Alsace; el Museo de Caen do en cuestión. Con esto estamos definiendo la
en Normandía; o el Memorial a las víctimas del praxis desarrollada por los miembros del grupo
de investigación DidPatri en los proyectos de
23 �����������������������������������������
HERNÀNDEZ CARDONA, F. X. (2007): Op. cit. 25 ��������������������������������������������������
ÍÑIGUEZ GRÀCIA, D. (2007): “Los aeródromos de cam-
24 �����������������������������������������
SANTACANA MESTRE, J.; HERNÀNDEZ CARDONA, paña en la Guerra de España”, Revista Iber. Didáctica de las
F.X (2006): Museología crítica, Gijón: Trea. Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 51, pp. 71-87.
EBRE 38 173 2010

Arqueología y museografía didáctica en los aeródromos... Laia Coma Quintana y María del Carmen Rojo Ariza

intervención patrimonial arqueológica, museoló- nio26. Dicho de una forma más sencilla, lo que
gica y educativa. Resulta una combinación exce- debe buscar la didáctica del patrimonio, y lo que
lente, con resultados contrastados, la de trabajar pretenden los miembros del grupo DidPatri con
conjuntamente investigadores (arqueólogos e sus proyectos, es explicar el máximo de cosas a
historiadores) y pedagogos. Sin los trabajos pre- un número máximo de personas de una forma fá-
vios de investigación científica, en la que fuentes cilmente comprensible; idea recogida del que se
primarias, restos materiales y fuentes orales son considera en numerosas ocasiones el padre de
estudiados, analizados y clasificados minuciosa- la didáctica, Juan Amos Comenio, quien definió
mente, no se podrían elaborar posteriormente la didáctica como el artificio o ciencia universal
actividades educativas originales y rigurosas que que ayuda a enseñar todo a todos los hombres
ofrezcan al público la posibilidad de conocer des- con rapidez, energía y eficacia27. Así pues, una de
de una visión científica y a la vez cercana unos las tareas principales de la didáctica patrimonial
hechos lejanos históricamente. Así pues, el resul- es pues la de seleccionar qué es lo que se quie-
tado de todo ello se ve reflejado en el alcance re explicar del elemento patrimonial estudiado
de nuevos sectores de público que son capaces y pensar de qué manera –con qué estrategias,
de entender y comprender los hallazgos de una recursos, dinámicas interactivas y elementos
investigación arqueológica e histórica desarro- lúdicos– la información seleccionada se puede
llada científicamente por un sector minoritario transmitir de forma comprensible, amena y cla-
y profesional. Por ello, creemos necesaria esta ra a un horizonte de público amplio que posee
concepción y práctica integral en los estudios y/o características e intereses diversos. Y todo ello
proyectos vinculados a la arqueología y la didác- sin perder rigurosidad científica en el contenido
tica patrimonial. La base de esta nueva línea de a transmitir.
trabajo es romper las barreras que siempre han
existido en el ámbito científico de la investiga- Proyectos educativos de patrimonio bélico: cua-
ción, donde los conocimientos y hallazgos deriva- tro ideas clave
dos de la misma quedan reducidos a la literatura Sin pretensión de desarrollar una tesis pedagógi-
científica, privando a los demás ciudadanos de ca en el marco del patrimonio militar, es importan-
conocer parte de su patrimonio. te conocer algunas ideas clave para la enseñan-
za de la historia y de los espacios bélicos del pa-
¿Pero cómo se puede superar esta barrera y sado que se nos presentan hoy como patrimonio
hacer este transvase informativo? Es evidente del presente. Los buenos resultados obtenidos
que la dureza y complejidad de los documentos, tras su aplicación y experimentación en diversos
tablas de registros, fotografías, documentos téc- proyectos museográficos y educativos entorno al
nicos, etcétera, con los que trabajan los arqueó- patrimonio de la guerra, elaborados por el grupo
logos e historiadores al estudiar un patrimonio de investigación DidPatri, permiten presentarlas
militar son materiales repletos de tecnicismos e como bases pedagógicas para la enseñanza del
informaciones complejas que quizás tengan una patrimonio bélico.
dificultad excesiva para ser mostrados y explica- -- Planteamiento interdisciplinario y de trans-
dos a un público más amplio desconocedor del versalidad curricular: es importante que los
tema. Es en este momento cuando la didáctica contenidos a trabajar no sean exclusivamente
general, y la específica del patrimonio, deben
desplegar todas sus armas para cautivar nuevos 26 �����������������������������������������
FERNÁNDEZ CERVANTES, M.; SERRA ROTÉS, R.
públicos, ofreciendo numerosas posibilidades a (2005): “Musealización didáctica de conjuntos monumenta-
les”, en J. Santacana Mestre y N. Serrat Antoli (coord.): Mu-
la hora de articular un discurso comprensible y seografía didáctica, Barcelona: Ariel, pp. 395-471.
didáctico para la presentación de este patrimo- 27 ������������������������������������������������������
COMENIUS, J.A. (1986): Didáctica Magna, Madrid: Akal.

Ebre 38, Núm 4: 165-177


2010 174 EBRE 38

Laia Coma Quintana y María del Carmen Rojo Ariza Arqueología y museografía didáctica en los aeródromos...

aquellos vinculados al tema principal del ele- -- Didáctica lúdica: aprender mientras se pasa un
mento de estudio. Patrimonios bélicos como buen rato siempre resulta agradable y predis-
trincheras, refugios antiaéreos, campos de ba- pone a una motivación para continuar apren-
talla y los aeródromos militares dan mucho jue- diendo. De modo que, dotar de cierto carácter
go para tratar temas transversales y de otras lúdico a las actividades educativas siempre es
disciplinas más allá de la historia. Generalmen- una buena estrategia.
te, los contenidos encajan en las siguientes
categorías disciplinares: Ciencias Sociales y -- Didáctica del objeto y el aprendizaje por descu-
Didáctica del patrimonio; Ciencias Naturales y brimiento: interrogar a los objetos y observarlos
Didáctica del paisaje; Ciencias Experimentales con atención nos puede llevar a descubrir nue-
y Tecnología. vos conocimientos. Restos materiales de gue-
rra, un documento original, un pañuelo de seda
-- Adecuación al Currículum Educativo Oficial: es o una brújula pueden ser objetos válidos para
conveniente, aunque no imprescindible, ade- destapar una parte de la historia del pasado.
cuar las actividades propuestas en el proyecto
educativo a los contenidos, objetivos y compe- Los casos del refugio antiaéreo de la Garriga
tencias establecidas en el Currículo según las y el campo de aviación de Rosanes
etapas educativas. Al colectivo docente, esto En los últimos años el grupo de investigación Di-
les da seguridad a la hora de elegir las activi- dPatri ha desarrollado diversos proyectos museo-
dades a realizar con sus alumnos/as. Si encaja lógicos, museográficos y educativos vinculados a
con lo que dice el currículo y lo que se da en los espacios de la Guerra aérea en Cataluña. Los
clase, mejor. que a continuación se presentan son la museali-
zación del refugio antiaéreo de la Garriga (Barce-
-- El principio del saber hacer: la mejor manera lona) y la musealización all’aperto del aeródromo
de aprender nuevo conocimiento es apren- de Rosanes, entre los municipios de la Garriga,
diendo a hacer las cosas. Es por ello que las L’Ametlla del Vallès y Les Franqueses del Vallès
actividades educativas basadas en los proce- (Barcelona), así como las propuestas educativas
dimientos tienen un éxito de aprendizaje alta- para escolares elaboradas en ambos casos28. En
mente garantizado. A modo de ejemplo, este ambos casos, la intención última pretendida con
tipo de actividades de aprendizaje pueden es- la musealización y difusión cultural de estos es-
tar basadas en la acción, la experimentación, pacios asociados a la guerra aérea ha sido ir más
la observación, la creación, la manipulación, la allá de la preservación de su patrimonio histórico
interpretación, la deducción, el razonamiento, y material, convirtiéndolos así en espacios de co-
etcétera. nocimiento y símbolos de una guerra pasada, con
la finalidad que la ciudadanía considere este tipo
-- Multiplicidad de fuentes: cuanto más diversas de vestigios como elementos propios de su patri-
sean las fuentes de información a manejar, monio y de su historia. Añadir finalmente que es-
mejor. El trabajo con fuentes primarias y se- tos proyectos son ejemplo de lo expuesto en los
cundarias, los módulos museográficos interac- apartados anteriores: rigurosidad científica en los
tivos y los restos materiales bélicos conser- trabajos de investigación, didáctica comprensiva
vados o los escenarios de batalla, consiguen en las actividades de presentación del patrimonio
cautivar a los usuarios despertando en ellos y con una base pedagógica fundamentada.
cierta empatía con les hechos, las personas
y el patrimonio material vinculados al hecho 28 �������������������������������������������������������
Para más información al respecto se puede consultar la
siguiente página web. http://www.aviacioiguerra.cat (Consul-
acontecido. tado: 5 de septiembre 2009).

Ebre 38, Núm 4: 165-177


EBRE 38 175 2010

Arqueología y museografía didáctica en los aeródromos... Laia Coma Quintana y María del Carmen Rojo Ariza

El refugio antiaéreo de la estación de la Garriga por la población; dónde una abuela explica a su
En el 2006 se inauguró el proyecto museográfico nieto como se está viviendo la guerra, mientras
y educativo para el único refugio antiaéreo con- dos habitantes del pueblo excavan en la roca en
servado en la Garriga, justamente situado frente pleno verano para terminar cuanto antes la cons-
de la estación de tren. Del trabajo minucioso y trucción del refugio, a la vez que dos brigadis-
riguroso por parte de los miembros de DidPatri tas internacionales se preguntan qué sucederá
resultó una musealización del refugio con recur- cuando finalice la guerra.
sos sencillos pero efectivos: desde estaciones
de información a atrezzo de la época (Fig. 7 y
Fig. 8). Todo ello permite a los visitantes (adul-
tos y escolares) vivir y sentir la experiencia de
visitarlo casi tal y como era en el momento en
que fue construido y se utilizó durante la guerra
civil. Esta propuesta se convirtió en la primera
intervención museográfica de un refugio antiaé-
reo realizada en Catalunya. Entrar en el refugio
es como hallarse en el túnel del tiempo, donde
todo continúa igual, donde se sienten las alar-
mas de peligro de bombardeo y el retronar de
las bombas que caen sobre la población de la archivo didpatri
Figura 8. EI interior del Refugio antiaéreo de la Estación de la
Garriga; dónde una voz en off permite sentir y Garriga con elementos de atrezzo para su musealización.
acercarse emocionalmente al bombardeo sufrido
Este proyecto se complementa con un exhausti-
vo proyecto educativo dirigido a los escolares de
Secundaria y Bachillerato. Es una apuesta origi-
nal pensada para cautivar y acercar a las nue-
vas generaciones, mediante la manipulación de
fuentes primarias y actividades experimentales, a
unos hechos y vivencias únicas acontecidas du-
rante la Guerra civil española, en el contexto de
la población de la Garriga.

El campo de aviación de Rosanes


La musealización al aire libre y la propuesta di-
dáctica del aeródromo Rosanes es en este mo-
mento el último proyecto asociado al patrimonio
de la guerra aérea ejecutado por el grupo Did-
Patri. Concretamente se inauguró el pasado mes
de junio de 2009. En este caso, al tratarse de un
espacio abierto se optó por hacer una museogra-
fía all’aperto con módulos didácticos e interacti-
vos. Se trata de dos estaciones de interpretación
de grandes dimensiones (Fig. 9 y Fig. 10) en las
archivo didpatri
Figura 7. Estación de información del Refugio antiaéreo de la que los visitantes pueden conocer de una forma
Estación de la Garriga. participativa la historia de este campo de avia-

Ebre 38, Núm 4: 165-177


2010 176 EBRE 38

Laia Coma Quintana y María del Carmen Rojo Ariza Arqueología y museografía didáctica en los aeródromos...

ción, que en sus inicios fue civil y en tiempos de que sucedieron unos hechos y vivencias únicas
guerra pasó a ser de uso militar. La ubicación de durante la Guerra civil española. La manipulación
estos módulos en el espacio, dentro del itinerario de fuentes primarias (documentales, fotográficas,
marcado, responde a una secuenciación crono- orales y materiales) y la práctica de actividades
lógica de evolución del campo de aviación entre experimentales permiten a los jóvenes aprender
los años 1933 al 1939. De este modo, se ofrece nuevos conocimientos significativos mientras pa-
a los visitantes (adultos y escolares) un recorrido san un buen rato.
lineal en el espacio y a la vez cronológico en el
tiempo. Conclusiones
La excavación de un aeródromo constituye una
fuente primordial a la hora de abordar el estudio
de estos espacios de conflictos. En primer lugar,
hemos de entender que la funcionalidad de las
zonas integradas dentro de un campo de vuelo
nos resultan desconocidas. Segundo, dada su
naturaleza militar a menudo tampoco conocemos
en detalle las estructuras que componían un ae-
rodrómo, con lo cual nos hemos de plantear una
aproximación como si en parte se tratará de un
elemento estructural perteneciente a una socie-
dad ágrafa29. En otras palabras, aunque resulte
archivo didpatri paradójico, a menudo disponemos de pocas
Figura 9. Museografía all’aperto. Estación de interpretación fuentes primarias para el estudio de los espacios
interactiva para la interpretación del campo de aviación de
Rosanes. de conflicto contemporaneos, con lo cual privar-
nos de los restos materiales implica un sesgo
historiográfico. Así pues, la concepción integral
de este tipo de estudios que plantea el artículo
supone un avance importante en el que distintas
disciplinas (historia, arqueología, didáctica del
patrimonio y museografía) trabajan conjuntamen-
te y se nutren mutuamente: además de estudiar y
analizar los escenarios de la Guerra aérea a nivel
arqueológico mediante nuevas metodologías, es
también importante darlos a conocer de la me-
jor manera posible y a un amplio horizonte de
público con finalidades educativas y de difusión
archivo didpatri
cultural.
Figura 10. Módulo interactivo: tambor giratorio informativo
(detalle de la Estación de interpretación interactiva). Agradecimientos
Por último, no quisiéramos acabar este artículo
Para los escolares, la visita al campo de aviación sin antes expresar nuestro agradecimiento a la
de Rosanes se complementa con un amplia y ETRP-FARE por cedernos los materiales de estu-
detallada propuesta didáctica. Es una apuesta dio del proyecto de Santa Margarida i els Monjos
original pensada para cautivar y acercar a las
nuevas generaciones a un escenario bélico en el 29 �������������������������������������������������
SCHOFIELD, J. (2005): Op. cit. p. 39 (Tabla 1.2).

Ebre 38, Núm 4: 165-177


EBRE 38 177 2010

Arqueología y museografía didáctica en los aeródromos... Laia Coma Quintana y María del Carmen Rojo Ariza

y, por último y no menos, a David Iñiguez Gràcia y HERNÀNDEZ CARDONA, F.X. (2007): “Espacios
David Gesalí Barrera por sus contribuciones con de guerra y campos de batalla”, Revista Iber.
el informe inédito sobre la intervención en Car- Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e
dedeu. Historia, 51, p. 11.

Referencias bibliográficas IÑIGUEZ GRÀCIA, D. (2005): El Vesper de la


CLARKE, B. (2009): The Archaeology of Airfields, Gloriosa. L’aviació republicana, Calafell: Ed. Lli-
Gloucestershire: The History Press. bres de Matrícula.

COMENIUS, J.A. (1986): Didáctica Magna, Ma- ÍÑIGUEZ GRÀCIA, D. (2007): “Los aeródromos de
drid: Akal. campaña en la Guerra de España”, Revista Iber.
Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e
FAULKNER, N.; DURRANI, N. (2008): In search Historia, 51, pp. 71-87.
of the Zeppelin War. The Archaeology of the First
Blitz, Gloucestershire: Tempus Publishing. MCGUIRE, R.; RECKNER, P. (2003): “Building a
Working-Class Archaeology: The Colorado Coal
FERNÁNDEZ CERVANTES, M.; SERRA RO- Field War Project”, Industrial Archaeology Re-
TÉS, R. (2005): “Musealización didáctica de con- view, XXV (2), pp. 83-95.
juntos monumentales”, en J. Santacana Mestre y
N. Serrat Antolí (coord.): Museografía didáctica, MCGUIRE, R. (2008): Archaeology as Political
Barcelona: Ariel, pp. 395-471. Action, Berkeley: University of California Press.

FORD, J. (2006): WWII Aviation Archaeology in MORÍN DE PABLOS, J. et al. (2002): “El yaci-
Victoria, Australia, Adelaide: Shannon Research miento de ‘Casas de Murcia’ (Villa de Vallecas).
Press. Excavaciones arqueológicas en un fortín republi-
cano en la segunda línea de defensa de Madrid
GESALÍ BARRERA, D. (2005): Delfín: el avión capital”, MILITARIA, Revista de Cultura Militar, 16
Grummann CC&F G-23 en la guerra civil españo- (2): 139-164.
la, Montmeló: Escuadra7.
RUBIO CAMPILLO, X. (2009): Modelització i si-
GESALÍ BARRERA, D. (2008): L’aeròdrom 329. mulació aplicades a la recerca i interpretació de
Montornès del Vallès i l’aeronàutica en la Guerra camps de batalla, Barcelona: Universitat de Bar-
Civil española, Barberà del Vallès: Publicacions celona. (Tesis doctoral inédita).
de l’Abadia de Montserrat.
SANTACANA MESTRE, J.; HERNÀNDEZ CAR-
GESALÍ BARRERA, D.; IÑÍGUEZ GRÀCIA, D. DONA, F.X (2006): Museología crítica, Gijón:
(2008): Informe de les actuacions realitzades Trea.
en l’antic aeròdrom de Cardedeu (9.10.2007 i
5.11.2007), Barcelona: Grup DidPatri, Universitat SCHOFIELD, J. (2005): Combat Archaeology.
de Barcelona. (Informe inédito). Material culture and modern conflict. London:
Duckworth.
GESALÍ BARRERA, D. i IÑIGUEZ GRACIA, D.
(e. p.): “La defensa activa i passiva de la ciutat
de Barcelona, 1936-1939”, Jornades “Els refugis
antiaeris a Barcelona”, Barcelona: MHCB.

Ebre 38, Núm 4: 165-177


EBRE 38 179 2010

¿Chatarra o Cultura Material? A propósito de los restos muebles de la Guerra Civil en el


registro arqueológico de la ciudad de Oviedo (Asturias)

Valentín Álvarez Martínez


Becario predoctoral (FICYT)
Facultad de Geografía e Historia
Departamento de Historia (Área Prehistoria)
Campus de Humanidades del Milán
c/ Teniente Alfonso Martínez S/N. 33071 Oviedo (Asturias)
vam333333@hotmail.com

Rebut: 03/12/2009
Acceptat: 11/01/2010

“La Civilización es mierda y el Estado su cloaca”.


D. Laporte: Historia de la Mierda.

Resumen
En Asturias el “Patrimonio de la Guerra Civil” y la práctica arqueológica a él asociada, se encuentran en un estado de gestación
intelectual. Los restos de arquitectura e ingeniería se sitúan en un nivel de desamparo legislativo, a no ser por algunas medidas de
carácter puntual tomadas por la administración regional, y por la llamada “Ley de Memoria Histórica”. Pese a este panorama tan
desalentador se está originando en la sociedad asturiana un debate sobre el interés de la conservación de estos elementos.
Si como acaba de ser apuntado, el patrimonio inmueble de este periodo se encuentra en fase de reconocimiento; la cultura
material, en su variedad de elementos muebles, no es admitida dentro de la secuencia arqueológica. En este descarte,
confluyen una serie de factores de distinto carácter emanados tanto de la naturaleza del propio resto como de las propias
prácticas arqueológicas.

Palabras Clave: Arqueología, Guerra Civil, Cultura Material, Asturias

Abstract
In Asturias the Heritage of the Spanish Civil War, and the archeological practice to it associated, is in a state of intellectual
gestation. The remains of architecture and engineering are placed at a level of legislative helplessness, except because some
punctual measures taken regional administration, and for the known as the Historical Law Memory. In spite of this so discouraging
panorama, a debate is being originated in the Asturias’ society about the interest of the conservation of these elements.
If how it has been pointed out, the non-portable heritage of this period is in phase of recognition; the material culture, in its variety
of portable elements, is not accepted in the archeological sequence. In this discard, a series of factors of different character
emanated from the nature of the remains itself as well as from the archeological practices themselves come together.

Key words: Archaeology, Spanish Civil War, Material Culture, Asturias.

Ebre 38, Núm 4: 179-201 ISSN 1696-2672


2010 180 EBRE 38

Valentín Álvarez ¿Chatarra o Cultura Material?

El análisis de la cultura material en contextos A pesar de lo anteriormente expresado hay que


arqueológicos de la Historia reciente reconocer que la Arqueología atesora una gran
Resultaría primordial para el buen devenir de capacidad para asimilar y generar por sí misma
este artículo establecer como punto de partida nuevos métodos y modelos de investigación, los
el siguiente axioma: si los arqueólogos intentan cuales le permiten establecer nuevos referentes
reconstruir el pasado de las sociedades pretéritas de estudio. Dentro de estos últimos, se incorpo-
a través de sus desechos, podemos establecer ran, progresivamente, los vestigios de la cultura
que los mismos son los basureros del pasado. material, tanto mueble como inmueble, de las
Estos términos aquí utilizados, aunque parez- sociedades contemporáneas.
can tener un componente peyorativo, podrían
ser fundamentales a la hora de desarrollar una Fruto de su dinamismo, la Arqueología arrastra
visión más amplia tanto de la ciencia como de la un aquilatado bagaje de discusiones teóricas cen-
práctica arqueológica. ¿Dónde está el límite en- tradas en la posibilidad de su utilización dentro de
tre el desperdicio generado por una sociedad y el los periodos históricos más recientes. Este debate
objeto arqueológico? Quizás sea ésta la primera tiene una larga trayectoria y se puede resumir en
pregunta que deba plantearse toda persona que la existencia de dos visiones enfrentadas que
quiera conocer la Historia a través de sus vesti- tienen como punto de confrontación la viabilidad
gios materiales. Pero la respuesta al interrogante de la aplicación de los métodos de estudio y técni-
puede resultar extremadamente compleja y no cas arqueológicas en contextos históricos donde
ser unitaria, pues indudablemente existe en cada proliferan otras fuentes de conocimiento1.
individuo un marco mental, sustentador de todas
nuestras experiencias vitales, donde convergen La principal problemática que subyace en todo
conceptos tan relativos como pueden ser los de esto es la convicción por parte de un buen núme-
la antigüedad, el valor, la singularidad, etc. La ro de historiadores y algunos arqueólogos de
combinación de todos ellos daría como resultado que los documentos escritos son los elementos
la capacidad, nuevamente individual, de atribuir o fundamentales y más veraces en la interpretación
negar interés hacia un objeto. de aquellos periodos históricos que con ellos
cuenten. Todo ello en definitiva repercute en la
Sin lugar a dudas, la percepción que sobre los concepción del resto de las fuentes como meros
diversos artefactos tienen los arqueólogos deriva complementos a los anteriormente citados. De
del propio talante innovador de la ciencia arqueo- esta manera, los estudios centrados en la cultura
lógica, ya que ésta, desde sus comienzos, ha material carecerían de interés en contextos donde
recorrido un amplio camino hasta configurarse los documentos gráficos son amplios y así, en el
como una de las ramas de las Ciencias Sociales mejor de los casos, se convertirían en elementos
con más proyección en cuanto a su utilidad y fle- paliativos de las deficiencias presentadas por los
xibilidad para el estudio del Ser Humano. No obs- primeros. Quienes opinan de esta manera conci-
tante, esta cierta maleabilidad ha traído consigo ben los distintos escritos como un elemento neu-
una pérdida de su esencia primigenia que, here- tro de donde poder extraer una información ob-
dada de las visiones humanistas y románticas jetiva con el propósito de generar conocimiento.
de la anticuaria, se ha ido transformando hasta No obstante, en estos términos la cultura material
alcanzar, quizás, una excesiva tecnificación de la utilizada por la Arqueología presenta una amplia
investigación, donde a veces el objeto de análisis diferencia con las fuentes gráficas, pues este tipo
es relegado, incomprensiblemente, a un plano de
1  BENGOETXEA REMENTERIA, B. (2007): “Arqueología
estudio inferior por las técnicas de trabajo em- Postmedieval” en Bengoetxea y Quirós Castillo: Arqueología
pleadas. Postclásica, Madrid: UNED, pp. 473-513.

Ebre 38, Núm 4: 179-201


EBRE 38 181 2010

¿Chatarra o Cultura Material? Valentín Álvarez

de elementos generados por el ser humano cuan- Previamente al desarrollo de este estudio y para
do son recuperados por el investigador aparecen, su mejor interpretación resulta necesario carac-
normalmente, depositados en contextos donde no terizar el estado en que se encuentra tanto el
presentan una intención futurible. Todo lo contra- Patrimonio de la Guerra Civil como el interés que
rio que la documentación escrita, que en un buen suscita el mismo en la Comunidad Autónoma del
número de casos, fue generada con el objetivo Principado de Asturias, si bien el espacio físico
final de perpetuarse en el tiempo y convertirse en concreto elegido es la ciudad de Oviedo debido
un legado para las generaciones futuras. fundamentalmente a dos factores: la transcen-
dencia que tuvo la capital del Principado en el
En la Arqueología actual estas visiones reduc- desarrollo del conflicto bélico y la gran cantidad
cionistas de la disciplina han venido siendo con- de excavaciones arqueológicas que se han reali-
testadas en el panorama internacional desde zado en su casco histórico.
hace décadas; mientras que en nuestro país este
tipo de estudios, paulatinamente, van ocupando El Patrimonio de la Guerra Civil en Asturias
un espacio notable dentro de las publicaciones El conflicto armado que se desarrolló en Es-
especializadas2. paña entre 1936-1939 tuvo en la región astu-
riana uno de sus principales campos de batalla.
Consideraciones previas Producto de esta gran actividad bélica aún se
Una vez perfilado el marco teórico donde se de- pueden localizar una notable cantidad de restos
senvuelve nuestro trabajo resulta fundamental pertenecientes a esta etapa diseminados por el
encuadrar temática, cronológica y geográfica- territorio de esta comunidad. Sin duda alguna, de
mente el objeto de estudio sobre el que gira esta todos los elementos vinculados a este periodo
investigación. los que más sobresalen son las evidencias de
carácter inmueble. Esta proliferación se puede
La Guerra Civil que aconteció en nuestro país explicar a partir del particular desarrollo de la
entre 1936 y 1939 produjo una enorme cantidad guerra y de las propias peculiaridades orográ-
de restos de carácter material e inmaterial que ficas del medio, las cuales propiciaron que se
han pasado desapercibidos para los arqueólogos erigieran en toda Asturias un buen número de
hasta fechas recientes3. Si en la actualidad los estructuras que, aún respondiendo a diversas
principales estudios que han abordado el tema necesidades, tienen como nexo en común su
se han centrado en las evidencias más tangibles finalidad bélica4. Estas evidencias de nuestro re-
como son estructuras, edificaciones, etc., en este ciente pasado convulso pasaron desapercibidas
artículo se tomarán como elementos centrales dentro del paisaje hasta comienzos del nuevo
del análisis los distintos materiales de carácter milenio, cuando una serie de cuestiones de di-
mueble adscritos a este periodo y documentados versa índole, entre las que destacan el interés de
en intervenciones arqueológicas. algunos aficionados o el boom inmobiliario y la
consecuente intervención de equipos arqueológi-
2  Para ver un estado de la cuestión: GONZÁLEZ RUIBAL, A.
cos, han comenzado a rescatarlos del olvido. Por
(2003): “Desecho e identidad: Etnoarqueología de la basura lo tanto, se puede afirmar que el Patrimonio de la
en Galicia” en Gallaecia, 22, pp. 413-440; GONZÁLEZ RUI-
BAL, A. (2003): La experiencia del otro: una introducción a la
etnoarqueología, Madrid: Akal arqueología y BENGOETXEA, 4  Un estado de la cuestión en ÁLVAREZ MARTÍNEZ, V. y
B. y QUIRÓS CASTILLO, J.A. (2007): Arqueología Postclási- DUARTE, R. (e.p.): “Ecos de batalla. Una lectura arqueo-
ca, Madrid: UNED. lógica de los epígrafes realizados en las fortificaciones de la
3  GONZÁLEZ RUIBAL, A. (2007): “Making things public: Guerra Civil en el frente Asturiano”, Actas del evento final del
archaeologies of the Spanish Civil War”, Public Archaeology, Congreso Internacional Paisajes de Guerra, Federación Va-
6(4), pp. 259-282. lenciana de Municipios y Provincias.

Ebre 38, Núm 4: 179-201


2010 182 EBRE 38

Valentín Álvarez ¿Chatarra o Cultura Material?

Guerra Civil en Asturias y la práctica arqueológi- la futura toma de decisiones sobre la perpetua-
ca a él asociada, al igual que ocurre en el resto ción de este nuevo patrimonio cultural en áreas
de España, se encuentran aún en un estado de de nueva construcción.
gestación intelectual.
Reforzando estas medidas de carácter regional
En la actualidad, estos restos de arquitectura e se suma el resquicio que supone el artículo
ingeniería bélica aún se encuentran en un total nº 15 de la vulgarmente llamada Ley de Memoria
desamparo legislativo. A pesar de ello, la admin- Histórica8. En él se obliga a realizar una labor de
istración regional ha establecido algunas medi- inventariado de los elementos materiales vincu-
das que, con carácter puntual, han supuesto los lados tanto al conflicto armado como al periodo
principales hitos en la dignificación de estos el- de posguerra. A pesar de que no son menciona-
ementos. Entre todas ellas, la principal ha sido la dos explícitamente, los restos objeto de nuestro
elaboración de un catálogo de elementos bélicos estudio, deben ser considerados dentro de este
del conflicto aún en fase de elaboración5. A ésta grupo.
debemos aunar otras que, pese a su singulari-
dad, sin lugar a dudas han tenido y tendrán en Pese a encontrarnos ante este panorama tan
un futuro una gran trascendencia. Con referen- desalentador, emanado fundamentalmente del
cia a este apartado señalar que la administración desinterés de la administración por estas evi-
competente, estableció la obligatoriedad de lle- dencias de nuestro pasado más reciente, en As-
var a cabo un estudio patrimonial sobre algunos turias desde el año 2005-2006 se están llevando
de los restos, sirva de ejemplo la línea defensiva a cabo proyectos para dar a conocer este patri-
de los Collaos en la Sierra de Begega (Belmonte monio e intentar perpetuarlo en nuestro paisaje.
Miranda)6. De igual manera, es digno de reseñar Toda esta labor de defensa y divulgación recae
el establecimiento de notables medidas subsid- fundamentalmente en aficionados que, bien a
iarias para el mantenimiento de algunas de estas título particular, bien formando parte de asocia-
estructuras en zonas de nuevas construcción. ciones cívicas desarrollan este trabajo. El ejem-
El área de Prados de la Vega (Oviedo), aún en plo más paradigmático de esta tarea son las
fase de remodelación urbanística, es un ejemplo recientes publicaciones de un libro La Maginot
notorio, ya que en ella la Consejería de Cultura Cantábrica. 50 rutas por escenarios de la Guerra
se ha comprometido a la conservación de “una Civil en Asturias y León y la revista Casamata.
quinta parte” de estos elementos7. Sin duda Anuario de la Asociación para la Recuperación
alguna, resulta ésta una medida que podemos de la Arquitectura Militar Asturiana 1936-1937.
considerar limitada, aunque trascendental para Estas obras que tienen como uno de sus obje-
tivos primordiales el de dar a conocer estos res-
5  HUERTA MUÑO, M.A. (2009): “Las construcciones de la tos a la sociedad asturiana han permitido que se
Guerra Civil como recurso dinamizador: pautas para su apro- entable un debate sobre el verdadero valor y el
vechamiento”. CASAMATA, Anuario de la Asociación para la
Recuperación de la Arquitectura Militar Asturiana 1936-1937, interés por la conservación de estos elementos
1, pp.36-39. constructivos.
6  ÁLVAREZ MARTÍNEZ, V.; REQUEJO PAGÉS, O.; FER-
NÁNDEZ CALLEJA, S. y ALONSO RODRÍGUEZ, N. (2009):
“La línea defensiva de los ‘Collaos’: un yacimiento clave para
la defensa del patrimonio bélico de la Guerra Civil”. CASA-
MATA, Anuario de la Asociación para la Recuperación de la
Arquitectura Militar Asturiana 1936-1937, 1, pp. 69-74 8  Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se esta-
7  SALAS, A. (2007): “Cultura conservará una quinta parte de blecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o
las trincheras de la guerra civil de Prados de la Vega” El Co- violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (Ley 52/2007-
mercio, edición digital (16-2-2007). BOE 310 de 27/12/07, Sec.1, Pp. 53410-53416).

Ebre 38, Núm 4: 179-201


EBRE 38 183 2010

¿Chatarra o Cultura Material? Valentín Álvarez

Los restos muebles generados por la Guerra en -- Teóricos. Si la práctica arqueológica en Asturias,
Asturias al igual que en todo el país, presenta numerosas
Como se ha puesto de manifiesto en este artículo, lagunas en cuanto a su reglamentación y a su
tanto las medidas tomadas por la administración enseñanza, las deficiencias se hacen aún más
con respecto a estos restos, como el interés de notables en la Arqueología de los periodos más
los aficionados se han centrado especialmente recientes. Centrándonos en Asturias, nuestro
en elementos de carácter inmueble. De igual ámbito geográfico de estudio, la cualificación de
manera, las escasas publicaciones, en obras los distintos arqueólogos que desarrollan esta
científicas y divulgativas, dedicadas a documen- labor procede de una formación teórica y prác-
tar y dar a conocer estas obras arquitectónicas y tica estrechamente vinculada a la Facultad de
de ingeniería (cementerios, fortificaciones, refu- Geografía e Historia de Oviedo. El curriculum
gios…) han obviado toda referencia a hallazgos docente de la Licenciatura de Historia, impartida
de materiales muebles que pudieron aparecer en por el Departamento de Historia, incluye princi-
las labores de reconocimiento o en movimien- palmente asignaturas centradas en la práctica
tos de tierras de la zona. Todo ello nos lleva a y el método arqueológico en contextos que
plantear la cuestión acerca de cuáles son los mo- abarcan desde el periodo prehistórico hasta los
tivos que han propiciado el mutismo hacia este tiempos medievales. A su vez, si se amplían es-
tipo de materiales. No cabe duda, que en esta tos conocimientos desde una perspectiva prác-
ausencia convergen diversos factores en los que tica encontramos una serie de excavaciones
intervienen varios y variados aspectos, aunque arqueológicas que mantienen esa misma
podemos sintetizarlos en tres: ideológicos, teóri- horquilla temporal y temática. Es decir, abarcan
cos y prácticos. el estudio desde los hábitats prehistóricos hasta
-- Ideológicos. El conflicto bélico y la posterior espacios de ocupación medieval. Considerando
dictadura militar que se instauró en el país han todo lo anterior, e indudablemente uniéndolo a
marcado inevitablemente el subconsciente de la relativa juventud que presenta la actividad
las sucesivas generaciones de la sociedad arqueológica como actividad profesional, se
española contemporánea. Esto ha repercutido puede establecer que la Universidad no se ha
inevitablemente en la percepción que existe so- adaptado aún a las nuevas realidades de la
bre todos los restos originados por la guerra. La Arqueología, lo que ha impedido la correcta for-
búsqueda de un cierto distanciamiento emotivo mación de técnicos con una visión más amplia,
sobre este episodio traumático y las posibles tanto de la disciplina como de los recursos ne-
connotaciones políticas que suelen atribuirse cesarios para poder desenvolverse en los más
a los estudios que abordan esta temática, han variados ámbitos de estudio.
propiciado el desinterés de gran parte de la co-
munidad investigadora de la región hacia este Todo ello, nos lleva a concluir que desgraciada-
periodo. A todas estas reticencias de carácter mente en la región aún pervive el perfil de una
mental se suma la cuestión de la funcionali- Arqueología intuitiva donde no existe un marco
dad bélica de la mayoría de los materiales que de investigación de carácter moderno y don-
pueden recuperarse en este contexto. La socie- de los impulsos investigadores se encuentran
dad española actual, al igual que el resto de las más ligados al propio interés de los individuos
occidentales, es partícipe de numerosos pre- que a una práctica investigadora organizada.
juicios antibelicistas que han repercutido, nue- Intrínsecamente ligado a esto se encuentra el
vamente, de manera negativa en la aceptación amplio desinterés que supone nuestro estudio
de estos vestigios como elementos dignos de para la actual comunidad científica, quien no
formar parte del registro arqueológico. se ha implicado activamente ni en el desarrollo

Ebre 38, Núm 4: 179-201


2010 184 EBRE 38

Valentín Álvarez ¿Chatarra o Cultura Material?

de proyectos de investigación ni en la defensa Estos objetos, a consecuencia de su diseño,


de estos restos, justificando su actuación en la fueron creados para ser utilizados en un me-
cuestión de que, al igual que en otras comunida- dio hostil y se encuentran realizados en la
des autónomas, la responsabilidad de su estu- mayoría de los casos en materiales metálicos
dio y defensa haya recaído en la Arqueología de que facilitaban su consistencia y conservación.
Gestión. A ésta se deben, en la actualidad, algu- Aunque no debemos olvidar que existen otros
nos trabajos pioneros en la materia, los cuales ejecutados en materias perecederas como por
comienzan a situar en Asturias a la Arqueología ejemplo el cuero (correajes) o la madera (cu-
asociada a la Guerra Civil en pleno proceso de erpos de armas o recipientes contenedores).
valoración y concienciación por parte de la ad- Los materiales metálicos en Asturias presentan
ministración y profesionales del ramo. principalmente problemas de conservación,
ya que sobre todo los objetos elaborados en
-- Prácticos. Sin obviar el problema que puede hierro, y en menor medida las aleaciones cu-
suponer la antigüedad de estos restos, se debe príferas, resultan altamente alterados debido a
señalar la existencia de otra serie de condicio- la acidez de los suelos. Si a ello aunamos las
nantes que también han influido, de manera iniciales deformaciones propias de su empleo,
notable, en el desinterés de los investigadores su exposición a los elementos naturales y, final-
profesionales y que se encuentran relacionados mente, los procesos de sedimentación, el resul-
con las características intrínsecas de los mate- tado es una forma irreconocible, lo que conlleva
riales. Así cuestiones tales como su forma, la una labor de restauración previa para poder
materia prima de que se componen, el grado de reconocer su verdadero aspecto. Por ende, la
conservación de los mismos y su función primi- falta de una tradición regional en el estudio ti-
genia han intervenido de manera fundamental pológico de los restos metálicos, especialmente
para su no inclusión como elementos prototípi- los férricos, repercute en el desinterés que sus-
cos de los repertorios arqueológicos estudiados citan los mismos.
en la región.
Conjuntamente, a su relativa antigüedad la peli-
Para el grueso de los arqueólogos la loca- grosidad de este utillaje ha sido el atributo prin-
lización de estos artefactos dentro de los con- cipal que tradicionalmente ha sido esgrimido
textos arqueológicos supone, sin duda alguna, para desecharlos como elementos de interés.
enfrentarse a una realidad material desconoci- Si bien es cierto, que un gran número de estos
da para ellos. Los referentes clásicos dentro de materiales denominados vulgarmente “chatarra
los fósiles directores más comunes como son la bélica”, como pueden ser los diversos tipos de
cerámica o la numismática, pese a aportar una proyectiles y municiones, presentan problemas
base cronológica, no resultan determinantes de inestabilidad y una manipulación inade-
para conocer en profundidad este momento cuada puede convertirlos en objetos volátiles,
histórico, ya que los datos claves del mismo los estas circunstancias no impiden que sean
aportan otro tipo de restos, que podemos con- mínimamente documentados por el trabajo ar-
siderarlos atípicos en otros contextos. De esta queológico, siempre y cuando el personal sepa
manera, conocer tanto los objetos personales o reconocerlos y guardar las nociones de seguri-
el equipamiento bélico de los combatientes, así dad adecuadas. Por lo tanto, se puede aseve-
como los diversos materiales militares utiliza- rar que el nivel de los arqueólogos en cuanto a
dos en la contienda nos permiten acercarnos la capacitación para desarrollar estudios cen-
de una manera más precisa el periodo que nos trados en este tipo de artefactos es mínimo.
atañe. Paradójicamente, este nulo interés e insufi-

Ebre 38, Núm 4: 179-201


EBRE 38 185 2010

¿Chatarra o Cultura Material? Valentín Álvarez

ciente formación de los investigadores acerca elaborar estudios más precisos de estos contex-
de estos vestigios contrasta con el alto grado tos. A su vez, mientras que no se regulen estas
de conocimiento que existe en el ámbito de los prácticas dentro de una normativa, se llevaría
aficionados a los temas bélicos que, amparán- a cabo un trabajo de concienciación sobre la
dose en una escasa o inexistente, como es el necesidad de que estas prácticas semifurtivas se
caso de Asturias, reglamentación sobre el uso realicen bajo control arqueológico.
de detectores de metales, recorren los frentes
de batalla, pudiendo coincidir con espacios ar- La Arqueología de la Guerra Civil en la ciudad
queológicos catalogados. Ellos recogen piezas de Oviedo
para sus colecciones particulares, aún a riesgo El cogollo de Oviedo, la vieja capital del Princi-
de perder la vida por una mala manipulación de pado de Asturias, se enclava en una pequeña
las mismas9. El desarrollo de este “hobby” ha colina desde la cual se domina el corredor natu-
traído consigo la proliferación, apoyándose en ral que comunica el litoral asturiano con el pie
los medios que pone a disposición la informáti- de montaña del interior del país. Esta situación
ca, de toda una red de contactos e intercambios estratégica en el centro de la región le ha propor-
que en la actualidad está fuera de control. La cionado desde antiguo un importante papel en el
existencia de espacios en Internet (como entre poblamiento de la zona. Sirvan como muestra los
otros Foro Restos de la Guerra Civil: Foro dedi- castros romanizados y las villas romanas estable-
cado a la catalogación de restos de la Guerra cidas en sus cercanías, como los yacimientos de
Civil Española o el Foro de la Guerra Civil) o Llagú, Paraxuga y Priañes.
revistas, como Detección y Metales donde se
incluye una sección Militaria destinada a la
Los recientes descubrimientos en la calle de La
catalogación de materiales de guerra, han favo-
Rúa, vinculados a las obras de ampliación del
recido que en el país existan un buen número
Museo de Bellas Artes, reafirman la importancia
de buscadores de tesoros postmodernos que
de la implantación humana en la zona, ya que
si bien hoy, aparentemente, no se les puede
demuestran una primera fase de ocupación de la
achacar nada ilícito, sí convendría señalar que,
colina ovetense vinculada a un establecimiento
al sacarlos de su contexto, están destruyendo
materiales que en un futuro no muy lejano, romano10. Sea como fuere, y mientras la Arqueo-
serán considerados restos arqueológicos den- logía no aporte nuevas evidencias, la importancia
tro de las distintas reglamentaciones patrimo- de Oviedo como espacio urbano comienza a fra-
niales. guarse a partir del siglo IX cuando se convierte
en la sede, hasta ese momento itinerante, del
A modo de conclusión de este apartado resulta Reino de Asturias. Desde ese periodo y hasta
trascendental afirmar que para un desarrollo de la actualidad, el destino de la ciudad ha sufrido
esta Arqueología se hace necesario entablar una diversos avatares vinculados a cuestiones de or-
línea de colaboración entre los dos personajes den político, geográfico, económico y social que
afectados (el investigador profesional y el aficio- no cabe analizar en este trabajo.
nado). Esta relación permitiría dotar al arqueó-
logo de nuevos conocimientos que repercutirían
en una mejor recogida de información con la que
10  Los descubrimientos realizados en estos solares se en-
cuentran en fase de estudio por los arqueólogos encargados
9  La manipulación de estos objetos a causado este año de la excavación y el seguimiento arqueológico de la obras.
varios accidentes graves como lo demuestran los sucesos Desde aquí agradecemos a Rogelio Estrada García y Juan
de Eibar (Gipuzkoa) 13-3-2009 y Mora de Luna (León) 15- Muñiz Álvarez la información aportada con respecto a estas
8-2009. evidencias arqueológicas.

Ebre 38, Núm 4: 179-201


Apuntes históricos de la guerra en Oviedo no cesará hasta vísperas de la caída del Frente
El Oviedo entre finales del siglo XIX y las primeras Norte11 (Pérez Solís, 1938), puede ser dividido en
décadas del siglo XX se configura como una ciu- dos fases distinguibles en función de la utilidad
dad de provincias vinculada a una burguesía con que se le da a esta posición militar por parte de
una dedicación financiera y burócrata. Será en sitiados y sitiadores.
este marco geográfico donde tenga lugar el con-
flicto armado sobre el que gira nuestro estudio. La La primera de ellas abarca desde el inicio de los
Guerra Civil en Asturias y principalmente en su combates hasta el 17 de octubre de 1936, fecha en
capital, tienen un claro prefacio bélico en la cono- la que se produce la apertura, por parte de las uni-
cida como Revolución de Octubre de 1934. Estos dades africanas, de una línea de abastecimiento
sucesos tuvieron como uno de los más destaca- con el exterior del cerco republicano. Desde ese
dos epicentros de las hostilidades las calles del momento, la situación vira hasta convertir lo que
centro de la ciudad. Producto de estos enfrentam- antes era una posición rodeada por el enemigo y
ientos armados, más allá de las siempre referen- agotada militarmente en una punta de lanza de la
ciadas destrucciones de la Cámara Santa de la ofensiva nacional. Su situación geográfica dentro
Catedral y del edificio de la Universidad, una parte de un contexto general de estancamiento de los
considerable del caserío de la vieja urbe medieval frentes favorecía la concentración y distracción de
se vio arrasado por detonaciones e incendios. tropas y suministros enemigos de las principales
líneas de avance de las columnas sublevadas.
Cuando no hacía ni apenas dos años que habían
finalizado estas primeras luchas estalla en toda Luces y sobras del registro arqueológico de la
España una guerra que en la región se prolon- ciudad
gará hasta el 21 de octubre de 1937. Durante La ciudad en el momento que se produce el
este periodo, Oviedo se convertirá en un frente conflicto se caracterizaba por un urbanismo de-
de batalla continuo con una trascendencia funda- terminado por las modas impuestas por la bur-
mental para entender en desenlace de la guerra guesía urbana decimonónica. Estos cambios
en el Norte del país. habían supuesto una remodelación morfológica
y estética que conllevó la deliberada destrucción
El golpe militar del 19 de Julio de 1936 fue acogi- de un buen número de edificaciones históricas.
do en Oviedo de una manera dubitativa. El inicial Estas trasformaciones en el parcelario vinieron a
apoyo al gobierno legalmente constituido fue rápi- sumarse a las ya causadas anteriormente por la
damente reemplazado por una adhesión al movi- propia evolución de la ciudad y los diversos de-
miento golpista. La actitud del, entonces, Coronel sastres, como los fuegos que asolaron el viejo
Antonio Aranda debe ser entendida desde varios parcelario12, hasta conseguir difuminar en gran
puntos de vista, ya que a su oportunismo profe- medida la fisonomía de la urbe medieval.
sional, habitualmente esgrimido como la causa
principal de su actitud, le debemos aunar la situa- En este marco, en pleno proceso de trans-
ción tanto de una ciudad como una sociedad con formación, es donde se integran las grandes
un acusado síndrome posbélico causado por los modificaciones suscitadas por las secuelas de
aún cercanos 10 días de combates revoluciona- la revolución proletaria de 1934 y el posterior
rios. La adhesión de la mayor parte del territo-
rio asturiano a la causa republicana supuso que 11  PÉREZ SOLÍS, O. (1938): Sitio y defensa de Oviedo, Va-
Oviedo rápidamente fuera sitiada por tropas mili- lladolid/Palencia: Artes gráficas Afrodisio Aguado.
cianas. Desde ese momento se inicia un periodo 12  BENITO RUANO, E. (1983): “El incendio de Oviedo en
1521 y otros fuegos”, Astura, Nuevos cartafueyos d’Asturies,
de lucha por el control de la ciudad que, aunque I, pp.35-42.
EBRE 38 187 2010

¿Chatarra o Cultura Material? Valentín Álvarez

conflicto bélico. No fueron sólo los efectos de difusión del cerco de Oviedo. Se publicaron
los combates (incendios, voladuras…) los princi- artículos de prensa, panfletos y libros que rec-
pales factores que alteraron el urbanismo, sino reaban los avatares de la lucha en la ciudad
que también elementos como las propias cons- como demuestran las contemporáneas obras
trucciones bélicas erigidas por y para la guerra Defensa y Liberación de Oviedo y Sitio y defensa
(trincheras, parapetos, nidos de ametralladoras, de Oviedo. Esta estrategia fue reforzada por el
refugios…) se convirtieron en el centro de la capi- propio General Franco quien desde Burgos, el 25
tal y sobre todo en la actual periferia ovetense en de marzo de 1938, concedía los lemas Invicta y
elementos modificadores de la trama urbana. Del Heroica al escudo de armas de la ciudad15. En
mismo modo, se produjeron auténticas destruc- este juego propagandístico hasta los propios
ciones premeditadas del caserío histórico para restos materiales del cerco republicano no que-
favorecer fines militares. Así, por ejemplo, parte daron exentos de uso para este fin, ya que fueron
de la cerca medieval y la zona de Torre Gascona utilizados como reclamo en las visitas turísticas
fueron en parte desmantelados por los sitiados programadas a los escenarios de la guerra del
para utilizar sus bloques pétreos como pavimento Norte para los periodistas extranjeros16.
en las carreteras que enlazaban con la ciudad13.
En este sentido podemos aseverar que los re-
sultados de las luchas fueron terribles. Más si se
tiene en cuenta que una vez finalizada la guerra
se calculaba que 3/5 partes de los edificios se
encontraban perdidos14.

Al finalizar los combates, la región se encon-


traba exhausta por el desgaste al que se habían
expuesto tanto la población como la propia
geografía asturiana. En esta crítica situación
los desastres de la guerra fueron utilizados por
el bando vencedor para justificar sus acciones
pasadas y legitimar las futuras, mientras que a Figura 1. La escenografía de una ciudad en ruinas. (Historia
la vez se desacreditaban las cometidas por el de Asturias, Nº8, pp.876).
rival. De esta manera, la capital del Principado
se convirtió en el principal baluarte propagandís- Hoy en día, las evidencias de estos combates en
tico del bando nacional. Su estoica actitud en el la zona antigua de la ciudad apenas son percepti-
desarrollo del conflicto fue rápidamente utilizada bles. La labor reconstructora llevada a cabo en la
como un ejemplo de resistencia y de arrojo en posguerra por La Dirección General de Regiones
una guerra encarnizada que aún en gran parte Devastadas y Reparaciones, a la vez que erigía
del país continuaba. Así la máquina publicitaria de nuevo los edificios, se encargó de borrar en
comenzó a desarrollar toda una campaña de
15  En la actualidad los títulos recogidos en el escudo son los
siguientes: “Muy Noble, Muy Leal, Benemérita, Invicta, Heroi-
13  ADÁN ÁLVAREZ, G. (2006): “Una muria d’inorancia sobre ca y Buena Ciudad de Oviedo”. El proceso, propiciado por la
la protección y desaniciu de la Muralla Baxomedieval d’Uvi- ley de Memoria Histórica, para el cambio del nombre de 14
eu”, Asturies, memoria encesa d’un país, 22, pp.29. calles del actual callejero ha suscitado una gran controversia
14  ERICE SEBARES, F. (1990): “El franquismo en Asturias”, en la ciudad.
en FERNÁNDEZ CONDE: Historia de Asturias, La Edad 16 �����������������������������������������������������
HOLGUÍN, S. (2005): “National Spain invites you: Bat-
Contemporánea, 4, Oviedo: Editorial Prensa Asturiana, pp. tlefield tourism during the Spanish Civil War”. The American
876. Historical Review, 10(5), pp. 1399-1426.

Ebre 38, Núm 4: 179-201


2010 188 EBRE 38

Valentín Álvarez ¿Chatarra o Cultura Material?

gran medida estas huellas. Si bien es cierto, que problemática en cuanto a la publicación de sus
la recuperación de edificios emblemáticos como resultados, ya que es dependiente del mercado
la Catedral de San Salvador ya contaron con las laboral como ha puesto de manifiesto Rodríguez
primeras experiencias arqueológicas de la mano Temiño19:
de J. Fernández Buelta y V. Hevia Granda. Estas
investigaciones supusieron un hito en la investi- El ritmo creciente de construcción muy por
gación asturiana, aunque trajeron consigo una encima de las posibilidades de los equipos
pérdida notable de información que en la actuali- [arqueológicos] para estudiarlos y publicarlos,
acrecentó ese crucial problema que supone
dad podrían haber resultado trascendental para
el número cada vez mayor de intervenciones
conocer la historia ovetense más antigua17. arqueológicas poco o nada estudiadas de las
que apenas algunos saben de su existencia.
La evolución de esta zona se verá estancada La gravedad de este déficit de asimilación no
hasta finales de los años ochenta, periodo coinci- reside sólo en el compromiso ético incumplido
dente con la pauperización y marginalización del ante el resto de la comunidad científica; lo
casco antiguo, cuando se produce un nuevo im- peor es que la ruptura del ciclo de investi-
pulso revitalizador de este espacio como nueva gación de la Arqueología impide su reversión
zona residencial y comercial. Será a partir de social fin último de la misma y justificación de
este momento, cuando la Arqueología de gestión, su propia existencia.
apoyada en la “Ley de Patrimonio Histórico Espa-
ñol 16/85” y posteriormente por la Ley de Patri- Por todo ello, aunque la generalización de esta
monio Cultural del Principado de Asturias 01/01, actividad ha traído consigo la proliferación de ex-
comience a actuar en el centro histórico. Desde cavaciones, no se cuenta, salvando excepciones,
ese momento, y hasta la actualidad, un buen con monografías arqueológicas ni trabajos espe-
número de solares han sido objeto de este tipo in- cíficos presentados en ambientes científicos. Con
tervenciones de urgencia. Aunque el balance de lo cual, la únicas referencias son el gran contin-
las mismas actividades no ha repercutido signifi- gente de literatura gris, como son los informes
cativamente en gran medida en el conocimiento administrativos remitidos tras una actuación y,
de los periodos históricos de la capital asturiana, en el mejor de los casos, los resúmenes de las
lo que ha conllevado que los estudios clásicos de intervenciones de urgencia publicados en la re-
carácter histórico-diplomático aún sean los princi- vista Excavaciones Arqueológicas en Asturias
pales referentes18. editada por la propia Consejería de Cultura del
Principado de Asturias.
Este déficit de la aportación de los estudios ar-
queológicos al conocimiento del Oviedo antiguo Por su parte, la actividad arqueológica asociada
se puede explicar a partir de varios factores a espacios de múltiples ocupaciones humanas,
inherentes tanto a la Arqueológica de gestión como es esta ciudad, presentan un gran número
como al contexto urbano donde se practica. de complicaciones a la hora de diseñar y llevar a
La Arqueología de gestión presenta una gran cabo este tipo de intervenciones. Las presumibles
largas estratigrafías en muchos casos se encuen-
17  FERNÁNDEZ BUELTA, J. y HEVIA GRANDA, V. (reed tran alteradas por las diversas transformaciones
1984.): Ruinas del Oviedo primitivo: historia y secuencia de producidas tanto por los condicionantes geológi-
unas excavaciones, Oviedo: RIDEA. cos como las remociones históricas del subsuelo.
18  En este apartado se deben de destacar las contribuciones
llevadas a cabo por un escaso número de investigadores (J. A ello, se debe añadir que estas intervenciones
Uría Ríu, C. García de Castro, S. Ríos González y
G. Adán Álvarez) quienes han aportado una serie de tra- 19  RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. (2004): Arqueología urbana en
bajos arqueológicos sobre la Ciudad. España. Barcelona: Ed. Ariel-Patrimonio, pp. 120.

Ebre 38, Núm 4: 179-201


EBRE 38 189 2010

¿Chatarra o Cultura Material? Valentín Álvarez

Figura 2. Plano de situación del Casco histórico de Oviedo.

se encuentran restringidas en gran medida por la tes de alcanzar los niveles de verdadero interés.
propia zona de actuación, pues el solar se con- Un ejemplo que pone de manifiesto las deficien-
vierte en un elemento estanco que no permite cias que presenta este registro documental lo
una total documentación ni una óptima correl- encontramos en el propio modo de proceder a la
ación con su entorno más inmediato. Finalmente, hora de llevar a cabo la intervención arqueológi-
las propias medidas de seguridad imperantes en ca. En ella, la búsqueda de los niveles estratigrá-
las obras de construcción determinan en muchos ficos de cronología medieval parece ser el prin-
casos una recogida parcial de información. cipal objetivo. Así la estrategia común en estas
excavaciones suele basarse en una primera fase
Las evidencias de los combates en la ciudad. de sondeos arqueológicos manuales, los cuales
A consecuencia de lo hasta aquí reseñado po- aportan una evaluación inicial de la estratigrafía
demos comprender que el registro arqueológico de la zona de actuación. Lo que permite delimitar
de esta ciudad presenta grandes inconvenientes los niveles fértiles, equiparados con los de época
para poder encontrar evidencias de los combates medieval. Una vez localizados estos se lleva a
de 1934 y 1936. El plan de reconstrucción de la cabo un vaciado mecánico, bajo supervisión ar-
ciudad, al que ya se aludió, trajo consigo la remo- queológica, del resto de la estratigrafía, presunta-
ción de tierras, lo que supuso la eliminación de mente, sin interés. Dejando como única evidencia
un buen número de vestigios de éste, y otros, de toda la secuencia unos testigos de control que
periodos. A su vez, y como ya dejamos de mani- permite recomponer toda la estratigrafía20.
fiesto en este trabajo, los horizontes arqueológi-
cos vinculados a tiempos postmedievales no son 20  MONTES LÓPEZ, R. y HEVIA GONZÁLEZ, S. (2007): “In-
contemplados como un fin en sí mismos, sino que tervención arqueológica en los solares nº 3 y 5 de la calle
de la Rúa (Oviedo)”, Excavaciones Arqueológicas en Asturias
son concebidos como espacios de transición an- (1999-2002), pp. 379-382.

Ebre 38, Núm 4: 179-201


2010 190 EBRE 38

Valentín Álvarez ¿Chatarra o Cultura Material?

de la Ciudad Universitaria.21 En la ciudad objeto


de nuestro estudio, la gran mayoría de edifica-
ciones de la época presentan en sus fachadas
numerosas cicatrices a modo de impactos de
proyectiles y metralla.

Un claro ejemplo de la utilidad de estos proce-


dimientos puede observarse en la interpretación
de las evidencias localizadas en el Palacio del
Marqués de San Feliz o del Duque del Parque22
(Fig. 3). Éste es un edificio de estilo barroco
situado junto al mercado del Fontán que fue uti-
lizado durante el cerco de la ciudad como sede
del Ayuntamiento. Fruto de los combates que en
la revuelta obrera se libraron en sus cercanías y
derivado igualmente de los efectos de la guerra,
en las zonas perimetrales de sus vanos se apre-
cian números signos de impactos de bala y de
metralla de detonaciones cercanas. Este edificio
con respecto a las señales de los combates pre-
senta una característica que aún lo hace más inte-
resante si cabe, pues después de la guerra parte
de los desperfectos ocasionados por la misma
fueron reparados, lo que nos permite localizar de
dos maneras distintas en su fachada los efectos
causados por la actividad bélica. Por un lado se
encuentran los desconchados, aún frescos, pro-
Figura 3. Fotografía y croquis del Palacio del Marqués de San
Feliz. En color Gris los impactos enmascarados y en Negro ducidos por el tiroteo y las explosiones. Su ras-
los impactos frescos. tro se aprecia a partir de los pequeños hoyuelos
insertos en los sillares que componen el muro.
A pesar de todos estos inconvenientes en la zona Las dimensiones de estos son variables, aunque
histórica de la ciudad aún se pueden recuperar tienen como rasgo en común que nunca exceden
un buen número de restos correspondientes a los 10 cm de diámetro. Su profundidad de in-
estos acontecimientos. Quizás las evidencias trusión, en el mejor de los casos, apenas alcanza
más claras son las que encontramos situadas los 5 cm. Quizás sus formas, pese a que son
sobre cota 0. Es decir, las que se encuentran fu- variables, sea su rasgo más definitorio, ya que se
era del subsuelo y son apreciables a simple vista, aprecian dos modelos prototípicos. Uno con ten-
aunque normalmente pasan desapercibidas en
el paisaje urbano. La utilización de las técnicas 21  SÁNCHEZ-ELIPE LORENTE, M.; LORENTE MUÑOZ, S.
propias de la denominada Arqueología de la Ar- y GONZÁLEZ RUIBAL, A. (e.p.): “Los paisajes olvidados. La
Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense y la
quitectura, basada en la lectura de paramentos Guerra Civil Española”, Actas del evento final del Congreso
de edificios históricos, presenta unas grandes Internacional Paisajes de Guerra, Federación Valencia de
posibilidades de aplicación en estos contextos, Municipios y Provincias, Valencia.
22  RAMALLO ASENSIO, G. (1978): La Arquitectura Civil
como han puesto de manifiesto las recientes ex- Asturiana (época Moderna). Gijón: Ed Ayalga ediciones, pp.
periencias llevadas a cabo en el frente madrileño 155-156.

Ebre 38, Núm 4: 179-201


EBRE 38 191 2010

¿Chatarra o Cultura Material? Valentín Álvarez

dencia circular que nos marca un impacto directo En el centro histórico de la ciudad, la zona delimi-
que sigue una trayectoria perpendicular al lienzo y tada por la normativa local y regional para la rea-
el otro, con una sección longitudinal, es producto lización de controles arqueológicos, se han docu-
del rebote del proyectil o de la metralla. Resulta un mentado en las diversas actuaciones arqueológi-
dato de indudable interés que todas estas huellas cas casquillos de armamento ligero y proyectiles
inspeccionadas no presentan alojado en su in- artilleros dentro del subsuelo. Las referencias a
terior proyectil o fragmento de metralla. Por otra los mismos en los informes finales realizados por
parte, los grandes desconchados, producto de las los arqueólogos suelen ser bastante parcas y ha-
luchas una vez finalizados los combates, fueron bitualmente son simplemente presentados como
rellenados de mortero buscando enmascarar es- elementos exóticos que acreditan la cronología
tas cicatrices. Hoy en día, éstos, pese a que per- contemporánea del nivel donde han aparecido.
manecen difuminados por la labor restauradora, En dichos estudios no existe un análisis de los
son perceptibles gracias a los cercos ocasionados mismos como elementos arqueológicos en sí, ya
por las eflorescencias salinas de los componentes que en el mejor de los casos simplemente se in-
del mortero que dejan una marca blanquecina que corporan dentro de inventarios donde son descri-
contrasta con el color natural de los sillares.23 tos de manera sucinta (morfología y cronología
difusa). Aunque comúnmente forman parte de
Los restos muebles de la Guerra Civil en el los habituales expurgos que conforman el cajón
registro arqueológico de Oviedo desastre que constituyen los materiales contem-
A lo largo de este artículo se han señalado los poráneos que no son enviados al Museo Arque-
diversos factores que explican el desinterés que ológico de Asturias.
suscitan los materiales asociados a la Guerra Civil
y la escasa trascendencia que alcanzan dentro Existen dos excavaciones realizadas que ejem-
del registro arqueológico de Oviedo, pese a que plifican en gran medida la mejor de las situa-
como se verá en este apartado su localización en ciones que acaban de ser reseñadas25. Las
el subsuelo no sea una cuestión extraña. dos se desarrollaron en espacios de indudable
interés histórico como se verá a continuación.
En la actualidad, solamente se cuenta en la región La primera se llevó a cabo en el Palacio de
con un único trabajo que trata dichos elementos Vistalegre situado en la confluencia de las calles
desde una óptica arqueológica. Éste analiza va- Magdalena, una de las históricas entradas a la
rios materiales bélicos a partir de la excavación ciudad medieval, Botas Roldán y la plaza de
de un nido de ametralladoras perteneciente al Daoíz y Velarde. En las excavaciones previas
cerco republicano de la capital. El estudio que se a la rehabilitación se localizó una concentración
hizo de los mismos dejó patente tanto la validez de 78 casquillos de fusil que, pese a que fueron
del empleo de la técnica arqueológica en el análi- incorporados al inventario de los materiales
sis de estos elementos como el interés histórico y finalmente depositados en el Museo Arque-
de los propios objetos24. ológico de Asturias, no gozaron de un oportuno

23  LOZANO MARTÍNEZ-LUENGAS, A.; LONZANO APOLO,


G. y Del COZ DÍAZ, J. (2006): Curso Síndrome, Patología y 25  Los informes de estas dos intervenciones arqueológi-
Terapéutica de las Humedades. Gijón: Ed Lozano y Asocia- cas fueron consultadas por el autor del artículo en el año
dos, pp. 26 2007-2008 con motivo de su participación en el proyecto de
24  ÁLVAREZ MARTÍNEZ, V.; REQUEJO PAGÉS, O. (2008): investigación “Oviedo Redondo. Proyecto de actualización
“El nido de ametralladoras de Fitoria (Oviedo, Asturias): ex- geoarqueológica del casco histórico de la ciudad de Oviedo”
cavación arqueológica en una fortificación de la Guerra Civil dirigido por Montserrat Jiménez y Otilia Requejo y cofinancia-
Española”, Complutum, Arqueología de la Guerra Civil Es- do por la Consejería de Cultura del Principado de Asturias y la
pañola, 19(2), Pp. 89-101 Universidad de Oviedo.

Ebre 38, Núm 4: 179-201


2010 192 EBRE 38

Valentín Álvarez ¿Chatarra o Cultura Material?

estudio26. Tras la consulta de estos fondos en el algo inusual, pues implícitamente les supone un
mencionado museo se pudo comprobar como interés arqueológico. Por lo tanto, y pese a lo
estas vainas de fusil presentaban diversos cali- limitado de las conclusiones a las que se llega, se
bres y se encontraban dispuestas tanto de forma debe destacar que estas precisiones son un hito,
aislada como engarzadas aún en los peines de por ser las primeras que se ofrecen dentro de los
amunicionamiento. Esta información nos permite estudios arqueológicos realizados en la ciudad. No
aseverar que en esta zona se dispusieron varios obstante, por el contexto geográfico en el que se
tiradores como evidencian los distintos calibres. sitúan estos proyectiles se pueden afinar aún más
Aunque no puede precisarse con total seguridad estas primeras hipótesis ya que las mencionadas
el momento histórico en que se llevó a cabo el vainas parecen corresponder a los tiroteos que se
tiroteo, puesto que debido a su situación estra- produjeron en el entorno de la antigua Audiencia
tégica facilitando la comunicación entre el centro Provincial, situada en el Palacio del Marqués de
de la ciudad y el Campillín, pudo convertirse el Camposagrado, y que terminó con el incendio de
Palacio en un punto de defensa tanto en el año este edificio el 10 de octubre de 1934.
1934 como ante las intensas ofensivas republi-
canas de 1936. Como se ha podido comprobar los anteceden-
tes en el estudio de estos objetos son escasos
La otra intervención se sitúa en el otro extremo y de muy corto recorrido en cuanto a sus aver-
de la ciudad en el solar que ocupó el colegió San iguaciones. Sin embargo, se debe de poner de
Isidoro que se encuentra ubicado intramuros, en manifiesto que un análisis centrado en el estudio
la calle, Schulz. Nuevamente los sondeos arque- de estas piezas puede aportar una gran cantidad
ológicos permitieron documentar una concen- de datos interesantes. Así, partiendo de las ba-
tración de desechos de munición. La localización ses metodológicas aportadas por la balística, se
de un buen número de cartuchos de fuego de fusil puede extraer abundante información que ayuda
permitieron al arqueólogo encargado de estos tra- a clarificar en primer lugar el tipo de arma y a partir
bajos proponer que “el hallazgo en esta unidad de ahí, establecer consideraciones de mayor al-
(arqueológica) de 28 cartuchos de proyectiles cance histórico. Por ejemplo, a partir del examen
de fusil concentrados (…) junto al muro de cierre del culote se pueden determinar cuestiones tales
del solar frente a la calle Schulz son producto de como el calibre, el origen de la munición (fábrica,
alguna actividad bélica, bien en los sucesos de nacionalidad…), el año de encartuchado, etc. En
1934 o en los de 1936-37” llegando a establecer otro orden de cosas, la observación de las hue-
que “por el hecho de encontrarse todos juntos en llas y marcas de la vaina nos facilita conocer cues-
apenas medio metro cuadrado parecen proceder tiones de carácter mecánico tanto del proyectil (si
de una serie de descargas repetidas desde el fue detonado o no) como del arma (las trazas de
lugar”27. Este trabajo, apoyado simplemente en la extracción ayudan a identificar tanto el modelo
dispersión de los restos, aporta algunas conclu- como posibles defectos de la misma).
siones acerca de estos materiales, lo que resulta
En definitiva lo que queda evidenciado con es-
26  RODRÍGUEZ OTERO, V. (1991): Seguimiento Arqueológi- tos pequeños apuntes es que estos materiales
co en el antiguo Palacio de Vitalegre (Oviedo). Trabajo inédito están siendo infravalorados dentro del registro
depositado en el Servicio de Patrimonio de la Consejería de
Cultura del Principado de Asturias, pp. 149
arqueológico, puesto que más allá de establecer
27  GARCÍA DE CASTRO, C. (2001): Informe sobre los una cronología pueden aportar abundante infor-
sondeos arqueológicos realizados en el solar nº3 de la calle mación de carácter técnico e histórico que nos
Schulz de Oviedo (Antiguo Colegio San Isidoro). Trabajo iné- ayudarán en un futuro próximo a recomponer es-
dito depositado en el Servicio de Patrimonio de la Consejería
de Cultura del Principado de Asturias, pp. 25-26 y 145-146. tos episodios de nuestra Historia reciente.

Ebre 38, Núm 4: 179-201


EBRE 38 193 2010

¿Chatarra o Cultura Material? Valentín Álvarez

El proyectil de La Rúa. Un nuevo estudio sobre miten ampliar el conocimiento sobre su verda-
un material bélico de la Guerra Civil dera morfología. En la terminación proximal se
Las excavaciones arqueológicas acometidas en la encuentran adheridas al cilindro, por fundición,
ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias cuatro planchas de hierro que alcanzan un es-
bajo la dirección del arqueólogo Rogelio Estrada caso desarrollo (50 mm) con respecto al cuerpo
García en los solares 14 y 16 de la céntrica calle central. A estos dispositivos, debido a que se
de La Rúa han deparado la localización de una encuentran dispuestos de forma equidistante
fuente y materiales asociados de época romana. en función de la sección circular del objeto, se
Esto ha supuesto una revolución en el cono- les puede atribuir una utilidad aerodinámica,
cimiento de la Historia más antigua de Oviedo, pues funcionan a modo de aletas estabilizado-
tal y como demuestra la amplia resonancia que ras. Por su parte, en el extremo distal, aunque
ha tenido el hallazgo en la prensa regional. En es la zona que presenta un mayor grado de al-
dicha intervención también se descubrió un resto teración, se puede apreciar en una parte del cu-
de indudable interés para el conocimiento de la erpo una progresiva reducción del diámetro de
cultura material que en este artículo nos ocupa. sus paredes, lo que nos indica que aquí la pieza
Entre el muro medianero de los anteriormente comenzaba a aguzarse. A consecuencia de esto
mencionados solares, el equipo arqueológico se puede concluir que la pieza no debería tener
recogió un material férrico que presentaba un un tamaño mucho mayor del que aún conserva
característico aspecto bélico. Pese a ello, exis- y que en definitiva se trata de un proyectil que
tían una serie de condicionantes como la falta posiblemente debía llevar alojado en su cabeza
de una estratigrafía precisa, su tosquedad for- una espoleta detonadora, hoy pérdida.
mal y el alto grado de alteración que no permitía
asignarle una cronología concreta. La pieza, no Existen dos elementos que resultan fundamen-
obstante, fue definida provisionalmente, a partir tales para poder interpretar su función original.
de su morfología, como una especie de proyectil Su estado de conservación y su aspecto nos
de mortero. Posteriormente, ya finalizada la fase remiten a una pieza no estándar, es decir, este
de excavación, este material fue remitido al autor proyectil presenta una factura alejada de los
de este artículo para que pudiera llevar a cabo parámetros fabriles convencionales. Así por
un estudio en profundidad del enigmático arte- ejemplo, y pese a que los efectos causados por
facto. Dentro de éste se realizó primeramente un el paso del tiempo, como son la oxidación y la
análisis morfológico intentando evidenciar ras- alveolización de su materia prima férrica son no-
gos característicos que permitieran a través de tables, su aspecto formal no se encuentra prác-
la búsqueda de paralelos tipológicos establecer ticamente alterado. Lo que nos permite intuir, a
cuestiones tales como su origen, su forma y fun- partir del cotejo de las fracturas que presenta
ción para así finalmente poder establecer una en el tercio superior de la cabeza, que el objeto
cronología precisa. fue diseñado de manera muy rudimentaria, ya
que el grosor de las paredes de metal oscilan
-- Consideraciones arqueométricas: el objeto en en gran medida (entre los 5 mm en su parte
sí, pese a encontrarse fracturado, presenta una más fuerte a los 2 mm en la más débil) lo que
fisonomía formal muy particular que delata su posiblemente fue la causa de la fractura de la
origen militar. Así éste puede ser definido como carcasa evitando su detonación. Por otro lado,
un cilindro ahuecado en su interior que alcanza su aspecto rudimentario originado a través de
un desarrollo máximo de 121 mm y un diámetro la fundición de un tubo estrechado y el aplique
constante en el cuerpo de 46 mm. Sus dos ex- de unas chapas de hierro nos introducen en el
tremos tienen características propias que per- mundo de la industria bélica artesanal.

Ebre 38, Núm 4: 179-201


2010 194 EBRE 38

Valentín Álvarez ¿Chatarra o Cultura Material?

entre las aletas enfrentadas, deparando una dis-


tancia de 57 mm, lo que contrasta con la medida
del cuerpo (46 mm). Por ello, es imposible que
este proyectil fuera lanzado a través de un tubo,
lo que desacredita su interpretación inicial, ya
que las municiones que son alojadas en armas
que tienen un cañón lanzador (morteros, lanza-
granadas…) tienen siempre las aletas menos
desarrolladas que el cuerpo para que se pueda
hacer la comprensión de los gases que son los
que ejercen el impulso inicial de expulsión28. Por
todo esto, la identificación de este objeto se re-
duce ampliamente, ya que se trata de un modelo
artesanal y para un arma que no contaba con un
tubo propulsor. Con estas características dentro
del amplio mercado que supone la artillería lig-
era o de apoyo a la infantería que se utilizó en
la guerra encontramos dos claras posibilidades:
las granadas de fusil o las inusuales granadas
de rabiza para lanzaminas o lanzagranadas.
Figura 4. Proyectil de la Rúa. Son estas últimas las que más nos recuerdan
a nuestro modelo, pues el proyectil presenta un
-- Clasificación del proyectil: Tras el análisis al que cuerpo cilíndrico y unas aletas más desarrolla-
hemos aludido se ha constatado que nos encon- das. A la vez, el orificio inferior de nuestra pieza
tramos ante lo que es la carcasa metálica de un encaja con el sistema de engarce en esta arma
pequeño proyectil que por su aspecto descar- artillera y en su mecanismo de lanzado.
tamos que se trate de una pieza convencional,
lo que directamente nos remite a un contexto A lo largo del conflicto llegaron a España, proce-
de las manufacturas artesanales utilizadas en dentes de los excedentes de la I Guerra Mundial,
la guerra. Si el estudio del armamento de la dos tipos de lanzaminas alemanes (El G.W. –Gre-
Guerra Civil cuenta con una amplia bibliografía natenwesfer– Krup Mod. 1916 y Mod. 191) que
este tipo de municiones realizadas de manera pasaron a engrosar el ecléctico arsenal artillero
no prototípica carecen de estudios, lo que difi- del bando republicano (Fig. 5). A consecuencia de
culta en gran medida la correcta identificación su funcionalidad y sencillez estas armas alcanza-
de los mismos. No obstante, en nuestro ejemplo ron un gran éxito lo que obligó a que se realizaran
se cuenta con un dato fundamental a partir del por las industrias de guerra Ferrobelum y Gene-
cual se puede establecer cuál era el mecanismo ralitat dos modelos artesanales que contaban con
propulsor del proyectil. unas espoletas rudimentarias confeccionadas por
la J.S.U (Juventudes Socialistas Unificadas)29.
Como ya se ha apuntado con anterioridad, en
el trabajo de documentación inicial el proyectil
28  Agradecemos a Artemio Mortera Pérez historiador de la
se había atribuido a una munición de mortero, Guerra Civil y especialista en artillería la ayuda prestada en el
aunque existe una característica técnica que im- trabajo de identificación de este proyectil.
posibilita esta adscripción. El diámetro mayor de 29  MANRIQUE GARCÍA, J.M. y MOLINA FRANCO, L. (2006):
la pieza se localiza en su parte inferior, es decir Las armas de la Guerra Civil Española, Madrid: Esfera de los
Libros, pp.145-147.

Ebre 38, Núm 4: 179-201


EBRE 38 195 2010

¿Chatarra o Cultura Material? Valentín Álvarez

En definitiva podemos concluir que este extraño fícil suministro de las unidades republicanas. Por
objeto localizado en los solares de la calle la Rúa ello, se buscaron soluciones autónomas a partir
corresponde a un modelo artesanal de granada de las grandes ventajas con las que contaba la
realizado, posiblemente, en Asturias para amu- región. La propia estructura económica de la
nicionar estos lanzaminas. Esta hipótesis viene comarca central, donde se contaba con un am-
acreditada por la constancia documental, en plio desarrollo fabril, aportó una buena red de
forma de fotografía, de la utilización en el cerco industrias que proporcionaron la maquinaría y las
de Oviedo, por parte de las unidades milicianas, materias primas para el desarrollo de esta pro-
de este material. Aunque en la imagen tomada el ducción armamentística.
15 de marzo de 1937 aparecen unos expectati-
vos soldados utilizando el GW-1916 (Fig. 6) con
su granada convencional no podemos descartar
que se llevaran a cabo adaptaciones artesanales
en los talleres de armamento creados por el go-
bierno republicano en la región.

Sin duda alguna, la principal relevancia del des-


cubrimiento que hemos llevado a cabo, más allá
de la función bélica del útil, es que pone de ma-
nifiesto el interés que tienen estas piezas para el
conocimiento del hasta ahora olvidado mundo de fondo c. suárez. museo del pueblo de asturias
Figura 6. Milicianos en el cerco de Oviedo con lanzaminas.
los ingenios bélicos artesanales.

Los alrededores de la capital son el ejemplo para-


digmático de la importancia de esta concentración
de industrias estratégicas. En sus cercanías, al
comenzar el conflicto, se agrupaban una amplia
gama de factorías que resultaron fundamentales
para el suministro de las tropas. Las fábricas de
armas y municiones de la Vega (situada en el
extrarradio de la ciudad) y de Trubia tuvieron un
enorme peso en el abastecimiento de armamento
a los distintos contingentes armados, pese a los
problemas que se suscitaron en ellas a lo largo
Figura 5. Dibujos de modelos de granadas y de lanzaminas de la guerra. La trascendencia de estas dos fac-
alemanes. torías armeras fue tan notable que el control de
las mismas suscitó varios movimientos de tropas
Más allá del objeto. Los ingenios bélicos como para intentar hacerse con su control30. A ellas de-
creadores de estereotipos humanos bemos aunar otras de carácter auxiliar también
Asturias contó durante la Guerra Civil con una im- dispuestas en los espacios cercanos a la propia
portante industria bélica. Ésta en buena medida ciudad.
se encontraba condicionada por un buen número
de factores donde destacan el aislamiento del 30  Para un acercamiento a la historia de la fábrica de armas
territorio generado de su ubicación geográfica y de Trubia y de la Vega ver: ADARO RUÍZ-FALCO, L. (1986):
“Los comienzos de las fábricas de municiones gruesas de
el devenir del conflicto que dificultó el siempre di- Trubia y de Armas de Oviedo”, BIDEA, 118, pp.339-451.

Ebre 38, Núm 4: 179-201


2010 196 EBRE 38

Valentín Álvarez ¿Chatarra o Cultura Material?

El desarrolló en el último tercio del siglo XIX de Si los sucesos de 1917 fueron los que demostra-
la industria minera y las grandes obras civiles ron a España la combatividad de estos obreros,
propiciaron la creación de una pujante industria el levantamiento revolucionario de octubre de
de explosivos basada en tres grandes complejos 1934 será el que definitivamente convierta a los
fabriles (La Manjoya, La Cervera y Cayés) que mismos en un ejemplo de la lucha de clases para
sirvieron para hacerse con pólvora y dinamita la militancia obrera nacional e incluso internacio-
para crear explosivos y municiones31. nal, mientras que por otro lado, los dinamiteros
asturianos, representados en la figura del minero,
Si el factor material, como acabamos de ver, era se convertirán en el más atroz de los enemigos
notable más aún es el humano. Estas industrias de las clases conservadoras.
contaban con una mano de obra cualificada que
al estallar el conflicto no dudo en ponerse al ser- La revuelta de 1934 fue fundamental para la ex-
vicio de sus ideales para producir utillaje bélico. tensión de esta imagen del dinamitero llegando
Aunque, quizás el elemento más destacado en incluso a ser asimilada por los propios obreros
este sentido sea la experiencia acumulada que y sus dirigentes. Así el propio Belarmino Tomás,
tenía la propia militancia obrera en Asturias en la líder obrero del III Comité Revolucionario, duran-
utilización de estos ingenios artesanales para la te las negociaciones que pusieron término a las
guerra. hostilidades, que mantuvo con el General López
Ochoa recurre a este arquetipo para buscar unas
Desde los comienzos de la industrialización, y ya mejores condiciones de rendición: “Usted sabe
de una manera clara desde la primera década del que disponemos de dinamita suficiente para pro-
siglo XX, la lucha por la defensa de los intereses longar la resistencia y oponernos a la entrada de
de la clase obrera había obligado a la movilización las tropas en la cuenca minera, y dada la topo-
y la organización proletaria. Así el primer ejemplo grafía de nuestra provincia, nos basta con la di-
a gran escala de la combatividad asturiana la en- namita para luchar y resistir 2 meses”33.
contramos en la huelga de 1917 cuando algunos
grupos armados y apoyados con dinamita consi- Este estereotipo, ya en plena Guerra Civil, será
guen llevar a cabo algunos sabotajes ferroviarios nuevamente retomado para ser utilizado con un
lo que convertirá a estos acontecimientos en el fin propagandístico desde el exterior de Asturias
germen de la leyenda negra de los dinamiteros buscando ejemplificar la combatividad de los
asturianos. Las alusiones en un bando del Gene- milicianos de esta región. El cartel realizado por
ral Burguete, jefe de operaciones encargado de Tomás en Valencia en 1937 es una buena prueba
sofocar el levantamiento, calaran en un amplio de ello34 (Fig. 7). Ya que en él aparece reflejado un
sector de la población nacional: “Incediarios, des- miliciano empuñando un barreno.
tructores, descarriladotes de trenes y dinamiteros
[…] todos conocéis sus atentados contra la pro- Los propios acontecimientos revolucionarios sir-
piedad y las personas con la dinamita”32. vieron de primer campo de ensayos para la crea-
ción de estos ingenios artesanales. Por primera
31  GONZÁLEZ GARCÍA, J.M. (1998); “De las pólvoras a la di- vez los polvorines de los complejos mineros, las
namita: los orígenes de la industria de explosivos en Asturias a
finales del siglo XIX”, BIDEA, 152, pp.147-157. y BENITO DEL
POZO, D. P. (2006): “Origen y transformación de las fábricas 33  DÍAZ NOSTY, B. (1977) “La Urgencia Revolucionaria” en
de pólvora en Asturias”, Patrimonio Industrial e Historia Militar. Benito Ruano: Historia de Asturias. Edad Contemporánea I,
Nuevos usos en el urbanismo y la cultura, 6, pp.343-352. Nº8 (Ed. Ayalga), pp. 254.
32  DÍAZ NOSTY, B. (1977): “Asturias bajo el signo de la revo- 34  VVAA (2008): Carteles de la Guerra Civil. Catálogo de la
lución”, en: Historia de Asturias. Edad Contemporánea I, N8, colección de la Fundación Pablo Iglesias, Madrid: Ed. Funda-
(Ayalga), pp. 167-168. ción Pablo Iglesias, pp. 304.

Ebre 38, Núm 4: 179-201


EBRE 38 197 2010

¿Chatarra o Cultura Material? Valentín Álvarez

las crónicas de la época36. Estos mismos artefac-


tos serán retomados por los combatientes en el
cerco de Oviedo en 1936 como acreditan dos
imágenes del fotógrafo Constantino Suárez (Fig.
8). Estos útiles, más allá de su verdadera eficien-
cia en el combate, se convirtieron en el referente
iconográfico de la lucha obrera hasta transfor-
marse en una seña de identidad del imaginario
colectivo de la región. Incluso en la actualidad
sus imágenes son compartidas como reclamos
por un buen número de colectivos que no mantie-
nen entre sí ninguna afinidad político-social.

A modo de epílogo
En 1888 un erudito asturiano escribía con rela-
ción a un punto de la costa oriental asturiana:
“(…) Veíanse en él todavía los restos de una
ermita de S. Antonio Abad, destruidos a cañona-
zos por la marina británica, durante la guerra de
Independencia, porque á su abrigo vigilaban la
costa un destacamento de soldados franceses.
fondo fundación pablo iglesias
He tenido en mis manos algunos de los gruesos
Figura 7. Cartel realizado por Tomás, Valencia, 1937. proyectiles en tal ocasión lanzados: pienso que
no estarían de más en el Museo Arqueológico
fábricas de explosivos y de armas y la siderur- Provincial (…)”37.
gia se convierten en centros de producción ya
no solo de proyectiles sino que se blindan y ar- Resulta muy interesante establecer una analogía
man vehículos (camiones y trenes) e incluso se entre este documento centenario y la situación
confeccionan petos antibalas para las tropas de que hoy se vive con relación a este tipo de ma-
vanguardia35. Quizás los ejemplos más paradig- teriales bélicos. Más si tenemos en cuenta que
máticos de estos inventos de artesanía bélica se la apreciación que hace el personaje es sobre
encuentren en los distintos modelos de lanzado- unos restos que tenían la misma trascendencia
res de bombas. Estos aparatos de aspecto rudi- histórica y antigüedad que los restos que en este
mentario, nacidos de la imposibilidad de lanzar a trabajo nos ocupan.
gran distancia las bombas caseras, son fruto de la
conjunción de las viejas técnicas heredadas de la ¿Qué se sabe en Asturias de la cultura material
poliorcética antigua y una manufactura moderna. asociada a la Guerra de Independencia? Nada,
Así los propulsores fueron realizados a partir de por lo tanto, se han perdido numerosas oportu-
un mecanismo de tensión, a modo de catapultae nidades de recoger estos testigos del pasado
y ballistae portátiles, para ser utilizados por los
revolucionarios con gran éxito como constatan
36  DEL LLANO ROZA DE AMPUDIA, A. (1935, Reed. 1977):
Pequeños anales de quince días. La Revolución en Asturias
(Octubre 1934), Oviedo: IDEA, pp. 189-190,197 y 198.
37  LA VERDE, G. (1888): “Rectificaciones geográficas al li-
35  DÍAZ NOSTY, B. (1974): La comuna Asturiana. Revolución bro Geografía Histórico-militar de España y Portugal de Álva-
de Octubre de 1934, Bilbao: Edit. Zero, pp. 271-272. rez Artade” en El díario el Carbayón (22-8-1888).

Ebre 38, Núm 4: 179-201


2010 198 EBRE 38

Valentín Álvarez ¿Chatarra o Cultura Material?

aurelio del llano fondo c. suárez. museo del pueblo de asturias


Figura 8. Artefactos bélicos: dibujo superior ingenio de 1934 y máquinas lanzabombas en Oviedo 1936.

y con ella, toda la posibilidad de avanzar en el aún cuando estos mismos defienden y habitual-
conocimiento del periodo desde una óptica ar- mente trabajan en la recuperación de objetos y
queológica. Esto nos obliga a depender de una estructuras que presentan, por ejemplo, una cro-
forma ciega de una documentación escrita que nología parecida, véase materiales etnográficos
en muchos casos es escasa y parca. o industriales.

Como este artículo demuestra, poco o nada A lo largo de este trabajo se ha intentado constatar
han cambiado las apreciaciones sobre este tipo una serie de realidades en torno a la Arqueología
de objetos en esta última centuria. Estos restos de la Guerra Civil en Asturias, aunque igualmente
bélicos de nuestra Historia reciente, más allá del éstas podrían ser extensibles a todo el territorio
interés de algunos individuos, han sido infrava- nacional.
lorados por la investigación relegándoles, en el
mejor de los casos, a un papel secundario dentro Este tipo de Arqueología se encuentra en pleno
de los estudios históricos. proceso de descubrimiento y valoración, tanto
por la sociedad como por la comunidad cientí-
Por lo tanto, la protección y conservación de fica. Es por ello, que su definitiva consolidación
estas evidencias es el primer reto que debemos dentro del mundo de la investigación depende
afrontar en la región. La inclusión de estos cam- de un esfuerzo colectivo en el que se agrupe al
pos de batalla en las cartas arqueológicas es sector universitario y a los profesionales dedica-
fundamental para poder conservar este paisaje dos a la gestión del Patrimonio. No cabe duda, de
bélico. Una vez conseguido este objetivo, tanto que aún la Arqueología de la Guerra Civil se en-
este tipo de Arqueología como las materiales cuentra en una fase formativa donde únicamente
asociados a esta práctica, adquirirían un estatus se cuenta con una serie de ideas y propuestas
legal que les permitirá progresivamente ser in- llegadas desde varios puntos del país. No obs-
vestigados por las futuras generaciones. Resulta tante, es necesario manifestar que para que se
sorprendente comprobar cómo estos vestigios generalice el interés por conocer esta parte de
de cultura material, sean muebles o inmuebles, la Historia desde la cultura material, hace falta
se encuentran aún cuestionados por parte del que se establezca una base teórica y metodoló-
colectivo de investigadores del Principado. Más gica precisa que permita analizar estos vestigios

Ebre 38, Núm 4: 179-201


EBRE 38 199 2010

¿Chatarra o Cultura Material? Valentín Álvarez

desde unos criterios comunes. Para ello, resulta ÁLVAREZ MARTÍNEZ, V.; REQUEJO PAGÉS,
primordial que las instituciones científicas y los O.; FERNÁNDEZ CALLEJA, S. y ALONSO RO-
Departamentos de las universidades incorporen DRÍGUEZ, N. (2009): “La línea defensiva de los
estas nuevas visiones de la disciplina a sus pla- “Collaos”: un yacimiento clave para la defensa del
nes docentes y que promuevan estas actividades patrimonio bélico de la Guerra Civil”. CASAMATA,
investigadoras. A la vez, sería oportuna la crea- Anuario de la Asociación para la Recuperación
ción de marcos adecuados para dar a conocer de la Arquitectura Militar Asturiana 1936-1937,1,
estas experiencias y se facilitase la colaboración pp. 69-74.
entre los distintos grupos dedicados a estos es-
tudios que se encuentran repartidos por la geo- ÁLVAREZ MARTÍNEZ, V. y DUARTE, R. (e.p.):
grafía nacional. “Ecos de batalla. Una lectura arqueológica de
los epígrafes realizados en las fortificaciones de
En definitiva, lo que en el fondo de esta cues- la Guerra Civil en el frente Asturiano”, Actas del
tión subyace es la necesidad de un cambio de evento final del Congreso Internacional Paisajes
la propia mentalidad de la Arqueología española. de Guerra, Federación Valenciana de Municipios
Ésta es hoy una disciplina pasiva ya que esta y Provincias.
acostumbrada a renovarse al ritmo que le mar-
can otros países. Esta dinámica ha convertido a BENITO DEL POZO, D. P. (2006): “Origen y
los arqueólogos españoles en meros importado- transformación de las fábricas de pólvora en
res de modas, etiquetas y métodos creados en el Asturias”, Patrimonio Industrial e Historia Mili-
extranjero. Quizás esta Arqueología, pese a que tar. Nuevos usos en el urbanismo y la cultura, 6,
en cierto modo beba de experiencias internacio- pp.343-352.
nales, puede que proponga una nueva visión de
cómo hacer Arqueología en el país. La cual es BENITO RUANO, E. (1983): “El incendio de Ovie-
necesaria para clarificar este periodo histórico do en 1521 y otros fuegos”, Astura, Nuevos carta-
tan necesitado de aportaciones científicas en su fueyos d’Asturies, I, pp. 35-42.
estudio.
BENGOETXEA REMENTERIA, B. (2007): “Ar-
Referencias bibliográficas queología Postmedieval” en Bengoetxea Remen-
ADÁN ÁLVAREZ, G. (2006): “Una muria d’igno- teria y Quirós Castillo: Arqueología Postclásica,
rancia sobre la protección y desaniciu de la Mu- Madrid: UNED.
ralla Baxomedieval d’Uvieu”, Asturies, memoria
encesa d’un país, 22, pp. 29. DEL LLANO ROZA DE AMPUDIA, A. (1935,
Reed. 1977): Pequeños anales de quince días.
ADARO RUÍZ-FALCO, L. (1986): “Los comien- La Revolución en Asturias (Octubre 1934), Ovie-
zos de las fábricas de municiones gruesas de do: IDEA, pp. 189-190,197 y 198.
Trubia y de Armas de Oviedo”, BIDEA, 118, pp.
339-451. DÍAZ NOSTY, B. (1974): La comuna Asturiana.
Revolución de Octubre de 1934, Bilbao: Edit.
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, V.; REQUEJO PAGÉS, Zero, pp. 271-272.
O. (2008): “El nido de ametralladoras de Fito-
ria (Oviedo, Asturias): excavación arqueológica DÍAZ NOSTY, B. (1977): “Asturias bajo el signo
en una fortificación de la Guerra Civil Españo- de la revolución”, en Benito Ruano: Historia de
la”, Complutum, Arqueología de la Guerra Civil Asturias. Edad Contemporánea I, N8, (Ed. Ayal-
Española,19(2), pp. 89-101. ga), pp. 167-168.

Ebre 38, Núm 4: 179-201


2010 200 EBRE 38

Valentín Álvarez ¿Chatarra o Cultura Material?

DÍAZ NOSTY, B. (1977) “La Urgencia Revolucio- namizador: pautas para su aprovechamiento”.
naria” en Benito Ruano: Historia de Asturias. Edad CASAMATA, Anuario de la Asociación para la
Contemporánea I, Nº8 (Ed. Ayalga), pp. 254. Recuperación de la Arquitectura Militar Asturiana
1936-1937, 1, pp.36-39.
ERICE SEBARES, F. (1990): “El franquismo en
Asturias”, en Fernández Conde: Historia de Astu- LA VERDE, G. (1888): “Rectificaciones geográfi-
rias, La Edad Contemporánea, 4 Oviedo: Editorial cas al libro Geografía Histórico-militar de España
Prensa Asturiana, pp. 876. y Portugal de Álvarez Artade” en El diario el Car-
bayón (22-8-1888).
FERNÁNDEZ BUELTA, J. y HEVIA GRANDA, V.(
reed 1984.): Ruinas del Oviedo primitivo: histo- LOZANO MARTÍNEZ-LUENGAS, A.; LONZANO
ria y secuencia de unas excavaciones, Oviedo: APOLO, G. y Del COZ DÍAZ, J. (2006): Curso
R.I.D.E.A. Síndrome, Patología y Terapéutica de las Hume-
dades, Gijón: Ed Lozano y Asociados, pp. 26.
GARCÍA DE CASTRO, C. (2001): Informe sobre
los sondeos arqueológicos realizados en el solar MANRIQUE GARCÍA, J.M. y MOLINA FRANCO,
nº3 de la calle Schulz de Oviedo (Antiguo Colegio L. (2006): Las armas de la Guerra Civil Española,
San Isidoro). Trabajo inédito depositado en el Ser- Madrid: Esfera de los Libros, pp.145-147.
vicio de Patrimonio de la Consejería de Cultura
del Principado de Asturias, pp. 25-26 y 145-146. MONTES LÓPEZ, R. y HEVIA GONZÁLEZ, S.
(2007): “Intervención arqueológica en los solares
GONZÁLEZ GARCÍA, J.M. (1998); “De las pól- nº 3 y 5 de la calle de la Rúa (Oviedo)”, Exca-
voras a la dinamita: los orígenes de la industria vaciones Arqueológicas en Asturias (1999-2002),
de explosivos en Asturias a finales del siglo XIX”, pp. 379-382.
BIDEA, 152, pp.147-157.
PÉREZ SOLÍS, O. (1938): Sitio y defensa de
GONZÁLEZ RUIBAL, A (2003): “Desecho e iden- Oviedo, Valladolid/Palencia: Artes gráficas Afro-
tidad: Etnoarqueología de la basura en Galicia”, disio Aguado.
en Gallaecia, 22, pp. 413-440.
RAMALLO ASENSIO, G. (1978): La Arquitectura
GONZÁLEZ RUIBAL, A (2003): La experiencia Civil Asturiana (época Moderna), Gijón: Ed Ay-
del otro: una introducción a la etnoarqueología, alga ediciones, pp. 155-156.
Madrid: Akal arqueología.
RODRÍGUEZ OTERO, V. (1991): Seguimiento
GONZÁLEZ RUIBAL, A (2007): “Making things Arqueológico en el antiguo Palacio de Vistalegre
public: archaeologies of the Spanish Civil War”, (Oviedo). Trabajo inédito depositado en el Servi-
Public Archaeology, 6(4), pp. 259-282. cio de Patrimonio de la Consejería de Cultura del
Principado de Asturias, pp. 149.
HOLGUÍN, S. (2005): “National Spain invites you:
Battlefield tourism during the Spanish Civil War”, RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. (2004): Arqueología
The American Historical Review, 10(5), pp. 1399- urbana en España, Barcelona: Ed. Ariel - Patri-
1426. monio, pp. 120.

HUERTA MUÑO, M.A. (2009): “Las construc- SALAS, A. (2007): “Cultura conservará una
ciones de la Guerra Civil como recurso di- quinta parte de las trincheras de la guerra civil de

Ebre 38, Núm 4: 179-201


EBRE 38 201 2010

¿Chatarra o Cultura Material? Valentín Álvarez

Prados de la Vega”, El Comercio, edición digital


(16-2-2007).

SÁNCHEZ-ELIPE LORENTE, M.; LORENTE


MUÑOZ, S. y GONZÁLEZ RUIBAL, A. (e.p.):
“Los paisajes olvidados. La Facultad de Farmacia
de la Universidad Complutense y la Guerra Civil
Española”, Actas del evento final del Congreso
Internacional Paisajes de Guerra, Federación Va-
lencia de Municipios y Provincias, Valencia.

VVAA (2008): Carteles de la Guerra Civil. Catálo-


go de la colección de la Fundación Pablo Iglesias,
Madrid: Ed. Fundación Pablo Iglesias, pp. 304.

Ebre 38, Núm 4: 179-201


EBRE 38 203 2010

ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA FORENSE DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN EL


TERRITORIO DE LA AGRUPACIÓN GUERRILLERA DE LEVANTE Y ARAGÓN (1947-1948)

Manuel Polo Cerdá, Eva Cruz Rico y Elisa García Prósper


Grupo Paleolab®
Apdo. correos 6017. 46080, Valencia
http://www.uv.es/paleolab
Manuel.Polo@v.es

Recibido: 21/09/2009
Aceptado: 19/01/2010

Resumen
El presente trabajo resume las conclusiones alcanzadas hasta el momento en el marco del proyecto de investigación Recupe-
ración de desaparecidos y represaliados por el franquismo durante el periodo guerrillero. Proyecto que surge desde la Oficina
de Desaparecidos de la asociación La Gavilla Verde (Santa Cruz de Moya, Cuenca) en 2003 y que cuenta con Grupo Paleolab®
en las tareas de recuperación e identificación de fosas comunes y desaparecidos.
Se recogen los principales resultados de las exhumaciones y análisis bioantropológicos realizados en cinco fosas ubicadas en
el territorio de actuación de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA) en las provincias de Cuenca y Teruel: La
Ginebrosa (Teruel), Monroyo (Teruel), Alcalá de la Selva (Teruel), Fuertescusa (Cuenca) y Villarejo de la Peñuela (Cuenca). Los
resultados obtenidos han permitido localizar e identificar a diez y seis desaparecidos, mientras que en dos casos no fue posible
la recuperación de los mismos. En todos los casos estudiados, la arqueología y antropología forense han permitido conocer
la dimensión real de la represión de la dictadura a finales de la década de los cuarenta, principalmente ejercida por la Guardia
Civil.

Palabras Clave: antropología forense, arqueología forense, AGLA, dictadura franquista.

Abstract
This paper tries to sum up the conclusions achieved until now within the framework of the research project Recovery of disap-
peared and victims of reprisal by Franco’s regime during guerrilla time. This is a project that comes up from the Office of Missing
of the association “La Gavilla Verde” (Santa Cruz de Moya, Cuenca) in 2003. This counts with the group Paleolab® in the tasks
of recovering and identifying of common graves and disappeared people.
Here, the main data of exhumation and of the bioanthropological analysis made in five common graves placed in the territory of
performance of guerrilla groups called “Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA)” in provinces of Cuenca and Teruel:
La Ginebrosa (Teruel), Monroyo (Teruel), Alcalá de la Selva (Teruel), Fuertescusa (Cuenca) y Villarejo de la Peñuela (Cuenca).
The results obtained have achieved to locate and identify sixteen disappeared people. However, in two cases it was impossible
to recover the bodies. In all the cases studied, the archaeology and the forensic anthropology has achieved to know the real
dimension of the repression carried out by the dictatorship in the last years of the forties, mainly practiced by the civil guard.

Key words: forensic anthropology, forensic archaeology, AGLA, francoist dictatorship.

Ebre 38, Núm 4: 203-230 ISSN 1696-2672


2010 204 EBRE 38

Manuel Polo Cerdá et alii Arqueología y antropología forense de la represión franquista en el territorio...

Introducción Desde el año 2000 se vienen realizando regu-


Desde 2005 hasta la actualidad Grupo Paleolab®1 larmente exhumaciones de fosas comunes de
ha realizado a petición de agrupaciones y aso- represaliados durante la Guerra Civil Española
ciaciones memoralistas diferentes exhumaciones (1936-1939) y postguerra, dentro de un contexto
y estudios antropológicos forenses cuya finalidad que se ha venido a denominar como de Recu-
ha sido la recuperación e identificación de desa- peración de la Memoria Histórica, en un ámbito
parecidos durante la dictadura franquista. Todas administrativo, bajo control de Ayuntamientos
las investigaciones se han realizado en un marco y Consejerías (de Cultura, al amparo de la Ley
administrativo donde no ha mediado la interven- General de Patrimonio Histórico Español –Ley
ción judicial en ningún caso. 16 /1985 de 25 de junio–, y Sanidad, al ampa-
ro del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria
El presente trabajo resume las investigaciones –Real Decreto 2263/1974 de 20 de julio–), pero
desarrolladas por Grupo Paleolab® desde 2005 sin control judicial en la mayor parte de casos,
hasta diciembre de 2008, en el marco del proyecto por archivo o prescripción de presuntos delitos
de investigación Recuperación de desaparecidos según autos de Juzgados de Primera Instancia e
y represaliados por el franquismo durante el perio- Instrucción. Esta situación, de la cual se ha inhibi-
do guerrillero. Este proyecto surge desde la Ofici- do la Justicia española (por el momento), no está
na de Desaparecidos de la asociación La Gavilla exenta de debate y controversia, la cual tendrá al
Verde (Santa Cruz de Moya, Cuenca) en 2003. fin que dar una solución, pues miles de españoles
siguen desaparecidos después de sesenta o in-
El proyecto se tramitó a través del Ministe- cluso menos años. En todo caso, y desde nuestro
rio de Presidencia, según Orden Ministerial punto de vista, consideramos que es necesario
PRE/3945/2005 de 16 de diciembre (B.O.E 17 el control administrativo de estas exhumaciones,
diciembre), y de acuerdo con las bases regula- control que debería suponer una garantía legal
doras de la Orden Ministerial PRE/99/2006 de y no las invalida en cuanto a su capacidad para
27 de enero, fue aprobado por el Ministerio de ser prueba en futuros litigios judiciales, siempre
Presidencia en fecha de 12 de septiembre de y cuando se cumplan aspectos básicos sobre la
2006 (B.O.E de 13 de septiembre de 2006) con el preparación de los equipos técnicos de exhuma-
código 54.1, siendo el gestor del proyecto la Aso- ción, la cadena de custodia de los restos recupe-
ciación La Gavilla Verde (LGV) y Grupo Paleolab® rados (en qué laboratorios se producen las inves-
el encargado de los trabajos de exhumación, es- tigaciones) y sean validados por la Administración
tudio antropológico forense e identificativo. competente los diferentes técnicos (arqueólogos,
antropólogos, médicos, biólogos, etc…).

1  Grupo Paleolab® (www.uv.es/paleolab) es una entidad cien- Entre las numerosas fosas exhumadas hasta el
tífica constituida por un grupo interdisciplinar de profesionales
liberales con experiencia en el estudio e investigación del re- momento, solo entre el año 2000 y abril de 2008
gistro funerario arqueológico y forense que acomete proyec- se habían excavado 171 fosas y exhumado 4.054
tos de excavación de necrópolis y estudios bioantropológicos cadáveres2 (véase Tabla 1; El País, 14-9-2008).
y paleopatológicos. Desde 2003 viene desarrollando diversas
acciones en materia de recuperación de la memoria histórica
de desaparecidos de la Guerra Civil Española y la dictadura 2  ETXEBERRIA, F. (2005): “La Guerra Civil en la memòria o
franquista. Además de acometer exhumaciones, sus miem- la memoria recuperada de l´oblit”, Dossier Fosses Comunes.
bros imparten conferencias sobre Antropología y Arqueología La memòria soterrada. L´Avenç, nº 299, pp. 31-33 y ETXEBE-
Forense, y mantienen contacto con familias de desaparecidos RRIA, F. (2007): “Las exhumaciones de la Guerra Civil Espa-
y asociaciones para la recuperación de la memoria histórica ñola desde una perspectiva antropológica y paleopatológica”,
como La Gavilla Verde de Santa Cruz de Moya, promotora En: J. Barca y J. Jiménez Ávila (eds). Enfermedad, muerte
del proyecto de recuperación de desaparecidos en el periodo y cultura en las sociedades del pasado. Importancia de la
guerrillero. contextualización en los estudios paleopatológicos. Actas VIII

Ebre 38, Núm 4: 203-230


EBRE 38 205 2010

Arqueología y antropología forense de la represión franquista en el territorio... Manuel Polo Cerdá et alii

Verdaderamente, estos trabajos constituyen todo terios comunes de actuación. El mapeado de las
un movimiento científico y cívico vinculado al fosas del territorio nacional donde poder ubicar
asociacionismo, muy activo en pro de la recupe- con exactitud las posibles áreas susceptibles de
ración de nuestra historia más reciente, olvidada actuación arqueológica forense es una actividad
por el yugo de los vencedores de un golpe de prevista por el Gobierno (que también implica a
estado, de una guerra feroz y de una dictadura las Comunidades Autónomas), y ha supuesto un
salvajemente represora. primer impulso de centralización de las investiga-
ciones. Por el contrario, un protocolo de actua-
En este marco de actuación, los casos de identifi- ción común sobre las exhumaciones todavía está
cación de guerrilleros antifranquistas del territorio pendiente de ver la luz, y quizás este debería ha-
que ocupó la Agrupación Guerrillera de Levante ber sido el primer paso. La creación de un archivo
y Aragón (AGLA)3, han supuesto una excepción oral de una generación de supervivientes que se
dentro de este panorama de trabajos arqueológi- extingue cada día, es otra de las tareas que bajo
cos, salvo la revisión que se recoge en este tra- la ayuda gubernamental o no están desarrollando
bajo y otros pocos casos procedentes de Cuen- desde hace años asociaciones como La Gavilla
ca4, Teruel5, Andalucía y Extremadura. Verde e historiadores contemporáneos.

Lo que es evidente es que estamos en un mo-


AÑO Nº FOSAS Nº CADÁVERES
mento de máxima eclosión de los trabajos de
recuperación de restos humanos procedentes de 2000 1 13
fosas, quizás en detrimento de una necesaria pla- 2001 1 4
nificación inicial centralizada, que seguramente 2002 11 35
hubiera organizado todas estas investigaciones
2003 35 242
bajo un prisma común y unos objetivos estanda-
rizados. La realidad es que diferentes grupos de 2004 21 175
investigación adscritos a asociaciones, universi- 2005 26 192
dades o incluso de índole privada pero al amparo
fuentes: etxeberria (2005, 2007)
Tabla 1. Impacto de las exhumaciones de fosas comunes de
de asociaciones memorialistas o agrupaciones de la Guerra Civil y la postguerra.
familiares con interés legítimo en la recuperación
de sus desaparecidos, se han involucrado en las El presente proyecto también se integra dentro
exhumaciones pero sin una interrelación y sin cri- de las actividades arqueológicas y antropológicas
que Grupo Paleolab® viene desarrollando desde
2003 y cuyo historial de actuaciones asciende a
Congreso Nacional de Paleopatología, vol. II, Cáceres: Fun- siete intervenciones hasta 2008 con la recupera-
dación Academia Europea de Yuste, pp. 538-548.
3  Estructura de carácter político y militar creada por el Partido ción de más de medio centenar de restos huma-
Comunista de España (PCE) para organizar a los guerrilleros nos y tiene previstas cinco más para los próximos
que lucharon contra la dictadura, y cuyo territorio de actua- años (Tabla 2).
ción fue una vasta zona montañosa y rural que comprendía
las provincias de Castellón, Valencia, Tarragona, Cuenca y
Teruel. Fue la agrupación guerrillera más activa y organiza- Marco legal de las exhumaciones de fosas co-
da, que padeció una feroz reacción represiva por parte del munes de la Guerra Civil y la dictadura (1939-
régimen. Su actividad duró entre 1946 y 1952, año en que el
P.C.E. ordena la evacuación de los guerrilleros hacia Francia 1975)
y da por extinguida a la agrupación. La exhumaciones de fosas de la Guerra Civil y
4  POLO CERDÁ, M. coord. (2008): Arqueología Forense en la dictadura franquista vienen reguladas por la
territorio A.G.L.A. Madrid: Eds. Grupo Paleolab®, La Gavilla
Verde y Ministerio de Presidencia.
reciente Ley 52/2007 de 26 de diciembre, “por
5  POLO CERDÁ, M. coord. (2008): Ibídem. la que se reconocen y amplían derechos y se

Ebre 38, Núm 4: 203-230


2010 206 EBRE 38

Manuel Polo Cerdá et alii Arqueología y antropología forense de la represión franquista en el territorio...

Lugar de la
Localidad Comarca Provincia N Año
exhumación
Almansa Corredor de Almansa Albacete Cementerio 3 2005
La Ginebrosa Bajo Aragón Teruel Cementerio 1 2005-2006
Fuertescusa Serranía Alta Cuenca Cementerio 1 2006
Alcalá de la Selva Gúdar-Javalambre Teruel Masía los Olmos 11 2006
Villarejo de la Peñuela La Alcarria Cuenca Cementerio 4 2007
Monroyo Matarraña Teruel Cementerio 0 2007
Singra Cuenca del Jiloca Teruel Cementerio 36 2007-2008
Benageber La Serranía Valencia Cementerio 8
Albalat dels Tarongers Camp de Morvedre Valencia Cementerio 9
2009-2010
Valencia L´Horta Valencia Cementerio civil 2
La Pesquera Manchuela Cuenca Cementerio 1
Tabla 2. Exhumaciones de fosas de la Guerra Civil y la Dictadura desarrolladas por Grupo Paleolab® (periodo 2005-2008) y
pendientes de realizar (2009-2010).

establecen medidas en favor de quienes pade- de septiembre), y las convocatorias de ayudas


cieron persecución o violencia durante la guerra públicas (en 2005 y siguientes), permitieron cum-
civil y la dictadura” (BOE de 27 de diciembre de plir algunos de los fines de la Comisión, y senta-
2007). ron algunas de las bases de actuación en materia
de exhumaciones, que más tarde vendrían regu-
Hasta la aprobación de la mencionada ley, estas ladas en el anteproyecto de ley de 2006 y final-
actuaciones se venían desarrollando en un mar- mente en la vigente Ley 52/2007. En todo caso,
co legal dudoso, a veces ni siquiera controlado la Ley 52/2007 en sus artículos 11 a 14, indica
desde ninguna institución pública, garante del definitivamente las directrices de las actuaciones
desarrollo eficaz de los trabajos científicos y de relativas a las exhumaciones de fosas de la Gue-
los derechos privados y públicos que pudieran rra Civil y la dictadura franquista. En 2009 Ca-
ser constitutivos de protección. Incluso en mu- taluña ha aprobado su propia ley marco en esta
chos casos, los trabajos exclusivamente han es- materia, la cual ya se ha iniciado con un mapa de
tado supeditados a la normativa de actuaciones las fosas presentes en sus territorios.
arqueológicas a través de lo que indica la Ley
General de Patrimonio Histórico Española (Ley Así, la Ley 52/2007 en el artículo 11 hace refe-
16 /1985, de 25 de junio) y en las diferentes leyes rencia a la colaboración de las administraciones
de patrimonio autonómicas, dependiendo de si el públicas con los particulares para la localización
ámbito de actuación contiene su propia legisla- e identificación de víctimas. Se hace hincapié en
ción o no. En otras ocasiones ni siquiera ha exis- facilitar la indagación, localización e identificación
tido un expediente administrativo regulador. de las fosas y desaparecidos.

La creación de la Comisión Interministerial para El artículo 12 se refiere a la accesibilidad a ma-


el “estudio de la situación de las víctimas de la pas territoriales de fosas y a la elaboración de
Guerra Civil y del Franquismo” por el Ministerio un mapa integrado y protección de áreas suscep-
de Presidencia (Real Decreto 1891/2004 de 10 tibles de intervención arqueológica. Esta tarea,

Ebre 38, Núm 4: 203-230


EBRE 38 207 2010

Arqueología y antropología forense de la represión franquista en el territorio... Manuel Polo Cerdá et alii

desde nuestro punto de vista, debe centrar el 3. Autorización de la Administración Sanitaria de


mayor de los esfuerzos aprovechando el testimo- la Comunidad Autónoma como de la Adminis-
nio de esa generación superviviente al borde de tración Local, en cumplimiento de las normati-
su desaparición en esta primera década del siglo vas de Policía Sanitaria Mortuoria. En general
XXI. se ha recurrido al permiso de cada Ayunta-
miento competente en esta materia.
El artículo 13 se refiere a las diferentes autoriza- 4. Autorización del propietario del terreno donde
ciones administrativas que se tiene que dar para se ubique la fosa, tanto si es particular como si
la realización de las actividades de localización e es propiedad municipal, autonómica o estatal.
identificación. Especialmente se cita como base,
la normativa sobre patrimonio histórico a efectos Protocolos metodológicos de actuación en
de autorizaciones, publicidad y reinhumación. Se Antropología Forense
habla de un protocolo que deberá aprobar el Go- Las exhumaciones y casos investigados por
bierno, pero que a fecha de hoy no existe. nuestro grupo han seguido las pautas recomen-
dadas por la Oficina del Alto Comisionado para
Finalmente, el artículo 14, habla del acceso a los los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
terrenos afectados por los trabajos de localiza- (Proyecto Mex/00/AH/10) que determina el Pro-
ción e identificación de fosas, se exponen la ne- tocolo Modelo para la investigación Forense de
cesidad de autorizaciones y consentimiento por muertes sospechosas de haberse producido por
parte de los particulares. violación de los Derechos Humanos.

No obstante, sobre este marco legal básico que Si bien no se trata de excavaciones arqueológi-
constituye la Ley 52/2007, las exhumaciones cas al uso, la obtención de datos se aborda si-
quedan también supeditadas a la legislación vi- guiendo la metodología arqueológica convencio-
gente en materia de patrimonio histórico y a la nal con aplicaciones de las Ciencias Forenses,
legislación sobre prácticas tanatológicas, tal y especialmente de la medicina forense (patología
como determina el Reglamento de Policía Sani- forense), la antropología forense, la balística,
taria Mortuoria (Real Decreto 2263/1974 de 20 etc.
de julio), y en su defecto, la reglamentación que
las Comunidades Autónomas hayan dispuesto en El protocolo de trabajo seguido en cada una de
materia relativa a cadáveres y cementerios. las intervenciones arqueológicas ha tenido tres
fases:
Por lo que respecta a los permisos administrati-
vos requeridos, y especialmente en el caso que Fase I: Análisis documental y recogida de datos
nos ocupa, de acuerdo con la Ley 52/2007 y la antemortem
Orden PRE/99/2006 de 27 de enero, se obtuvie- 1. Búsqueda del lugar de la fosa donde se en-
ron los siguientes: cuentran enterrados los presuntos desapare-
1. Autorizaciones de los familiares de los desa- cidos.
parecidos y de sus representantes legales (por 2. Estudio documental, contactos personales y
ejemplo, Asociación La Gavilla Verde). estudio de archivos (civiles, parroquiales, judi-
2. Autorización de la administración competente ciales, etc.).
en materia de excavaciones o prospecciones 3. Búsqueda de testigos, en caso de que no haya
arqueológicas, en aplicación de los artículos documentos.
41 y 42 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 4. Visita previa al lugar donde se halla la presunta
Patrimonio Histórico Nacional. fosa y estudio preliminar prospectivo.

Ebre 38, Núm 4: 203-230


2010 208 EBRE 38

Manuel Polo Cerdá et alii Arqueología y antropología forense de la represión franquista en el territorio...

5. Solicitud de los permisos correspondientes Fase III: Estudio antropológico forense, de pato-
(Consejerías, Ayuntamientos) y consentimien- logía forense e identificativo
to informado a los representantes de las fa- En esta fase, el equipo técnico es multidisciplinar
milias de los desaparecidos, promotores de la tanto en el campo como en el laboratorio (pudien-
búsqueda. do participar médicos, antropólogos, biólogos,
arqueólogos, etc…):
Fase II: Exhumación y recuperación de los restos 1. En la fase de campo:
óseos de las fosas -- Dirección arqueológica con experiencia
1. Alquiler de viviendas o alojamiento donde acreditada en materia funeraria (dirige todo
pueda residir el equipo de trabajo. Intenden- el proceso de exhumación).
cia. -- Dirección antropológica forense (valora-
2. Traslado del personal al municipio donde se ción de campo de los esqueletos desde un
halla la fosa. punto de vista bioantropológico, recoge las
3. Tareas de exhumación arqueológica: observaciones tafonómicas, la disposición
-- Utilización del método cronoestratigráfico del esqueleto, orientación, superposición,
Harris con un sistema de fichas de registro documenta lesiones in situ, etc…). Para
funerario desarrolladas por Grupo Paleo- el análisis de gestos funerarios se utilizan
lab® y empleadas en las excavaciones tanto las propuestas de Duday et al. (1990)6, el
de necrópolis arqueológicas como de fosas manual de Mallegni & Rubini (1994)7 y la
comunes. También uso de protocolos y fi- propuesta por Polo et al. (2004)8.
chas de registro confeccionadas por otras -- Equipo técnico formado por arqueólogos y
entidades o sociedades científicas. antropólogos (trabajan exclusivamente en
-- Utilización de herramienta habitual en la fosa perfilando los esqueletos, documen-
cualquier trabajo arqueológico, además de tando hallazgos biológicos o elementos aso-
instrumental específico de excavación de ciados a los esqueletos como indumentaria,
restos óseos. objetos personales, proyectiles, se encargan
-- Levantamiento planimétrico de la fosa, to- del levantamiento de los esqueletos según
pográfico del lugar y de cada esqueleto. áreas anatómicas prefijadas bajo la supervi-
-- Fotografía digital: general, del proceso de sión arqueológica y antropológica forense).
trabajo y detalle para verificar posición y -- Auxiliares de arqueología especializados
deposición de los restos antropológicos, así (realizan otras tareas fuera de la fosa como
como gestos funerarios de la descomposi- planificación, asistencia de materiales, co-
ción cadavérica. laboración topográfica, limpieza de restos
-- Tareas de inventario de los restos antropo- óseos, etc…).
lógicos en un laboratorio provisional o de
campo, previo lavado de los restos huma- 6  DUDAY, H.; COURTAUD, P.; CRUBEZY, E.; SELLIER, P.
nos con agua y secado natural. Et TILLIER, A.M. (1990): “L’anthropologie de “terrain”: recon-
naissance et interpretation des geste funéraires”, Bulletins et
-- Documentación videográfica del proceso de Mémoires de la Societé d´Anthroplogie de Paris, n.s. 2 (3-4):
exhumación. pp. 29-50.
-- En los casos positivos, traslado de los res- 7  MALLEGNI, F. & RUBINI, M. (1994): Recupero dei materiali
scheletrici umani in archeologia, Roma: Edit. CISU.
tos óseos al Laboratorio de Antropología
8  POLO CERDÁ, M; GARCÍA-PRÓSPER, E y VILLALAÍN,
Forense de Grupo Paleolab®, donde se rea- J.D. (2004): “Introducción a la Tafonomía Forense. Análisis
liza el análisis antropológico forense y toma del depósito funerario y génesis de fenómenos pseudopa-
de muestras biológicas para identificación tológicos”, En: C. Sanabria (Ed). Manual de Antropología
Forense, Bogotá (Colombia): Instituto Nacional de Medicina
genética. Legal y Ciencias Forenses. Fiscalia General.

Ebre 38, Núm 4: 203-230


EBRE 38 209 2010

Arqueología y antropología forense de la represión franquista en el territorio... Manuel Polo Cerdá et alii

-- Documentalistas y antropólogos culturales -- Para el análisis antropométrico básico,


(recopilación de nuevos datos en fichas también se pueden utilizar las medidas pro-
antemortem, recogida de testimonios en puestas por Campillo y Subirà (2004)14.
formato videográfico o sonoro, filmación del -- Para el estudio odontológico se emplea una
proceso de exhumación, etc. Complemen- ficha modificada del protocolo propuesto
tan la fase I) por Chimenos et al (1999)15.
-- Para el estudio de marcadores estrés ocu-
2. En la fase de laboratorio: pacional y variantes anatómicas epigenéti-
-- Estudio antropológico físico (se establece el cas se emplean los atlas de Capasso et al
perfil bioantropológico o identificativo bási- (1999)16 y Pastor et al (2001)17.
co: edad, sexo, estatura, raza, lateralidad, -- Para el estudio paleopatológico se emplean
etc…). las recomendaciones de la Paleopathology
-- Para el análisis antropométrico y cuarte- Association (1991)18, la enciclopedia de Au-
ta básica de identificaci