You are on page 1of 4

EMAKUMEEN LANEKO PROMOZIO

NEURRIAK
Working Paper 2015ko otsaila
LA MUJER EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL:
MEDIDAS DE PROMOCIÓN

1. Atal honetan ILOren (Nazioarteko Lanaren Erakundea)


Emakumea enpresa gestioan. Indarra hartuz 2015 1
dokumentuan planteatzen diren sustapen neurriez
arituko gara. Dokumentu honen helburua emakumea
enpresa gestioan sartzea erraztea da.

2. Oro har, sustapen neurriek aldaketak sartu nahi


dituzte berez noranzko honetan doazen aldaketak oso
nekez onartzen dituen gure enpresa kulturan.

3. Maila operatiboan gainera ILOk barne prozesuen


errebisioa iradokitzen du, baita prozedura eta enpresa
egiturena ere. Horrez gain genero gaien inguruko
gaien berri eta berdintasunaren sustapenerako
neurrien berri akziodunei ematea proposatzen du
izendapen eta erabaki sexistak saihesteko asmoz.

4. Aldiz, dokumentuan ez da ageri enpresa mailarako


neurriei bide eta koherentzia emango dien sustapen
estrategiarik. ILOren informea maila mikroan kokatzen
da batez ere, hau da, enpresa mailan, eta ez du ukitzen
politika publikoen ikuspegia.

5. Zentzu honetan, enpresa ingurua aztertzen du


txostenak lehenik. Esparru honetan aplikatzen ari
diren genero berdintasun neurriei erreparatzen die,
eta enpresentzat lagungarri izan daitezkeen laguntza
neurriak baita ere. Zati hau osatzeko ehun enpresari
egindako inkestatan jaso diren iritzi eta erantzunak
erabili dira.

1
Dokumentuaren euskarazko izena gurea da
LA MUJER EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL:
MEDIDAS DE PROMOCIÓN

6. Bigarrenez, txosten honek emakumeek enpresa


gestiora iristeko izan ditzaketen oztopoak gainditzeko
pauta batzuk proposatzen ditu. Laburbilduz honako
hauek dira pautaok:

 Mentalitate aldaketa: erronka nagusienetako


bat da emakume bat enpresa bateko ardura
edo zuzendaritza karguetan egon ezin dela
dioen mentalitatea.
 Genero aniztasunaren aldeko argudioak
aztertzea: argudio sorta honen oinarrian azken
boladan egindako azterlan eta ikerketak daude,
eta berauek azaltzen dute zergatik eta zelan
merezi duen enpresa batek interesa izatea bere
emakumezko langileak sustatzeak. ILO berak
lagundu egiten du horretan ebidentzia
enpirikoak jartzen baititu mahai gainean
demostratzeko genero oreka zuzendaritza
taldeetan onura ekonomikoak lortzeko aldagai
bat izan daitekeela.
 Aukera berdintasun politika bat izatea
enpleguan: langile guztiek ezagutzen dutela eta
zuzendariek aplikatzen dutela ziurtatu.
 Sexu jazarpenari buruzko politika bat ezarri.
Sexu jazarpen kasuen, berauen aurka egin
disuasio neurri modura, eta langile baliotsuak
ez galtzeko.
 Giza baliabideen gestioa aztertu: genero
aurreiritzien gaia, haurren zaintza eta lan-
familia bateragarritasuna hobetzea, promozio neurriak, lan mugikortasuna
eta lekualdatzeak, eta oro har, emakumeen lan ibilbidean eragina duten gai
guztiak.
LA MUJER EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL:
MEDIDAS DE PROMOCIÓN

7. Txostenak enplegatzaileen erakundeentzako neurriak


ere jasotzen ditu, baina ez dugu honetan sakonduko.

8. Txosten honek hainbat errealitate ezberdinentzat


(Asiakoa, europarra, Afrika iparraldekoa…) diskurtso egoki
bat finkatu nahi du, eta hori oso zaila da.

9. Aldiz, enpresa promozioaren trataera generoaren


ikuspegitik ahula delakoan gaude, batez ere ezaugarri
sozio-kulturalekin zerikusia duten bi gaitan:

 Bat, planteatzen dituzten neurriak


borondatezkoak dira, eta ez dago enpresen eta
kudeatzaileen borondate aske (eta ona)
gainditzen duen mekanismorik.

 Bi, ez da zaintza arloa problematizatzen bere


horretan. Modu honetan ez da garantizatzen
enpresa promozio neurriak ez direla zaintza
arloaren pentzura egingo, bereziki seme-alaben
zaintzaren kontura.

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither
of EKAI Center, nor of its sponsors or supporting entities.
EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its
reports. Readers should be aware that we may have a conflict of interest that could
affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a
single factor in making their investment decision.

GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1A MONDRAGON


TEL: 943250104 LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520
E-MAIL: info@ekaicenter.eu
facebook.com/EKAICenter scribd.com/EKAICenter

You might also like