You are on page 1of 20
WARNING: This publication is not intended as medical advice and in no way excludes the
WARNING: This publication is not intended as medical advice and in no way excludes the necessity of a diagnosis from a health professional. Its intend is solely informational and educational.
no. 1/288
January/February - stycze /luty
GRATIS
czytaj str. 7
czytaj str. 7
Zapraszamy do zielonych aptek BACK TO NATURE! 3101 N. Milwaukee Ave. Chicago, IL 60618 tel.
Zapraszamy do zielonych aptek BACK TO NATURE!
3101 N. Milwaukee Ave.
Chicago, IL 60618
tel. 773-463-5758
5556 W. Belmont Ave.
Chicago, IL 60641
tel. 773-481-0036
5898 S. Archer Ave.
Chicago, IL 60638
tel. 773-582-8568
56 S. Arlington Hts. Rd.
Arlington Hts., IL 60005
tel. 847-590-5667
259 E. Dundee Rd.
Wheeling, IL 60090
tel. 847-520-8358
Nic nie smakuje tak wspaniale jak nasze pe noziarniste p atki owsiane. Ogromne korzy ci
Nic nie smakuje tak wspaniale jak nasze pe noziarniste p atki owsiane. Ogromne
korzy ci zdrowotne, ró norodno odmian i atwo przygotowania – nic dziwnego,
e wiat pokocha produkty Bob’s Red Mill. Sprawd nasze przepyszne i kreatywne
przepisy na p atki owsiane, odwied stron bobsredmill.com/oats
przepyszne i kreatywne przepisy na p atki owsiane, odwied stron bobsredmill.com/oats 2 Zdrowie, Uroda i Ż

Czy masz do ść witaminy D tej zimy?

Czy sprawdzał e ś ostatnio swój poziom witaminy D? Istnieje duż a szansa, ż e móg ł spa ść od zesz ł ego lata.

- -

- -

- - - - - -

-

Terry Graedon

- - - - - Terry Graedon - - - - - - - - -

- - -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

Antybiotyk Natury
Antybiotyk Natury
- Terry Graedon - - - - - - - - - - - - -
- Terry Graedon - - - - - - - - - - - - -
4 Zdrowie, Uroda i Ż ycie
- - - - - - - - - - - - - Dr George:
- - - - -
-
-
- -
-

-

-

- - - - -

-

Dr George:

- 630-709-9700 (po polsku lub po angielsku), - -

-

-

-

Co to jest ten kolagen?

-

Polecane suplementy kolagenu

Jakie są rodzaje kolagenu?

- - - - -

-

- - - - - Czym jest kolagen? - BioCell a zmarszczki Trudno sprzecza

Czym jest kolagen?

-

BioCell a zmarszczki Trudno sprzecza si z naukowymi faktami, ale jeszcze trudniej z realnymi osi
BioCell a zmarszczki
Trudno sprzecza si z naukowymi faktami, ale jeszcze trudniej z realnymi osi gni -
ciami
Liquid BioCell znacznie redukuje zmarszczki od rodka bez
inwazyjnych procedur i zastrzyków!
Aby nasza skóra wygl da a m odziej, niezb dna jest przebudowa b d wymiana
struktury, na której jest oparta. Niestety, dostanie si do tej g bokiej warstwy zwanej
skór w a ciw nie jest prost spraw , poniewa zewn trzne warstwy celowo j
ochraniaj .
Kremy i mleczka nie mog c przedosta si do skóry w a ciwej najcz ciej dzia aj
na powierzchni. Kosmetyczne wstrzykni cia wprowadzane z zewn trz s w stanie
penetrowa g boko, ale nie stanowi zawsze prostego, zdrowego, d ugotrwa ego
czy niedrogiego rozwi zania. Badacze szukaj c alternatywnego rozwi zania, które
dzia a oby od rodka, znale li je w BioCell.
DDzzii kkii ssppoo yycciiuu pp yynnuu BioCell zwi ksza si ilo kwasu hialuronowego w naszym
ciele. Powoduje to sp ycenie zmarszczek od rodka, bez adnych kosmetycznych
zastrzyków. P yn BioCell poprawia kolor skóry i tekstur , zwi ksza elastyczno
i przywraca wilgotno skórze, a nawet idzie o krok dalej: pomaga zmniejsza pro-
dukcj enzymów bezpo rednio odpowiedzialnych za procesy starzenia si skóry.
przed
po
BioCell a stawy
Kliniczne badania ukazuj , e stosowanie p ynu BioCell poprawia stan zdrowia
stawów.
Poprawia ruchomo i nawil anie stawów
Redukuje dyskomfort
Wspiera zdrowie chrz stek i ca ej tkanki cznej
Dyskomfort odczuwany w stawach mo e nadej wraz z wiekiem, nadmiernym ob-
ci eniem lub aktywno ci sportow , ale to czego do wiadczamy w rzeczywisto ci
to post puj ca degeneracja tkanki cznej. W tym momencie najwa niejsze staj si :
kolagen i kwas hialuronowy. Przyjmowane doustnie w specjalnej, opatentowanej
wysokoprzyswajalnej formie jak jest p yn BioCell pozwalaj uzupe ni brak tych
niezwykle potrzebnych substancji – co zosta o udowodnione w badaniach klinic-
znych. W wyniku bio-optymalizowanego procesu produkcji wytwarzane s moleku y
o idealnej masie cz steczkowej, co pozwala na efektywn absorpcj , a dzi ki posia-
danej strukturze identycznej z t , która wyst puje w stawach, nasze cia o jest zawsze
gotowe do wch oni cia i zaabsorbowania ich.
Liquid BioCell to opatentowana forma
hydrolizowanego kolagenu typu II, kwasu
hialuronowego i siarczanu chondroityny,
która b d c indentyczn z naturalnym
sk adem naszych stawów pozwala
naszemu cia u na szybk i pe n przyswa-
jalno .

-

-

- -

-

- -

-

- - - - -

- -

- - - - - - - - - - -

-

Zastosowanie kolagenu

Jonathan Citow, MD, Juan Alzate, MD, Robert Erickson, MD The American Center for Spine and
Jonathan Citow, MD, Juan Alzate, MD, Robert Erickson, MD
The American Center for Spine and Neurosurgery
Na zdj ciu od lewej neurochirurdzy: Juan Alzate, MD, Jonathan Citow, MD, Robert Erickson, MD
Ameryka skie Centrum Kr gos upa i Neurochirurgii (American Center of Spine & Neurosurgery - ACSN) jest absolut-
nym liderem w leczeniu schorze mózgu, rdzenia kr gowego i nerwów. Skupiamy si na tym, aby pomóc pacjentowi
minimalizowa ból oraz pozosta e objawy tak, aby chory móg jak najszybciej wróci do normalnego ycia i oddawa
si ulubionym zaj ciom. Jako ASCN chcemy uzyska najlepsze efekty w leczeniu naszych pacjentów. Udaje si nam
to dzi ki zastosowaniu najnowocze niejszych i najbezpieczniejszych technologii chirurgicznych, które umo liwiaj
naszym pacjentom szybsze i mniej zagro one komplikacjami odzyskanie zdrowia. Minimalnie inwazyjna chirurgia
zzaappeewwnniiaa nnaasszzyymm ppaaccjjeennttoomm wwiieellee kkoorrzzyy ccii NNaassii nneeuurroocchhiirruurrddzzyy pprrzzeesszzllii iinntteennssyywwnnyy ttrreenniinngg ww nnaajjbbaarrddzziieejj pprrzzoodduujj -
cych w tej dziedzinie instytucjach i s pionierami w zastosowaniu minimalnie inwazyjnych technologii. Ka dego roku,
dzi ki innowacyjnym i minimalnie inwazyjnym technikom pomagamy ponad 4000 pacjentów z ca ego wiata! Naszym
pacjentom oferujemy wszechstronn opiek , na któr sk adaj si : diagnoza, diagnostyka obrazowa, walka z bólem,
chirurgia i fizykoterapia, co pozwala na najszybsze jak to mo liwe odzyskanie zdrowia.
712 S. Milwaukee Ave.
Libertyville, IL 60048
tel. 847.990.1463
Informacje po polsku:
773.447.5284
www.ACSNeuro.com

Skarb Ba łtyku

Skarb Ba ł tyku - - - Czy wiesz, ż e - - - -

- -

-

Czy wiesz, ż e

- - - - - - - - -

- - - -

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

- - -

- - - -

-

- -

-

-

- -

- - -

- - - - - -

- - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- - - - - - - Zdrowie, Uroda i Ż ycie 7
PAIN Szybko dzia aj cy, natychmiastowa ulga w bólu Klinicznie testowany komplex Kurkuminy C3 Skuteczny
PAIN
Szybko dzia aj cy, natychmiastowa ulga w bólu
Klinicznie testowany komplex Kurkuminy C3
Skuteczny & Bezpieczny
Produkt bezglutenowy, NON-GMO, wegetarianski
Olej Oreganol P73 otrzymywany z prawdziwego, dzikiego oregano, jest mieszank nada- j cych si do
Olej Oreganol P73 otrzymywany z prawdziwego, dzikiego oregano, jest mieszank nada-
j cych si do spo ycia gatunków dziekiego oregano rosn cych na naturalnie bogatych w mine-
ra y glebach. Warunki, w których ro nie oregano oraz zdecydowane odrzucenie stosowania
chemikalii i ekstraktów alkoholowych sprawia, i P73 Oreganol jest idealnym olejkiem dla
spo ywania przez ludzi. Te same gatunki oregano mog rosn gdziekolwiek, ale nie maj
one takiego samego dzia ania jak P73. Jest to produkt jedyny w swoim rodzaju. Oreganol P73
mo e by stosowany wewn trznie lub miejscowo. Jest bezpieczny w codziennym stosowaniu.
Olejek Oreganol P73 otrzymywany z prawdziwego, dzikiego oregano w atwych do przyj-
mowania kapsu kach jest mieszank nadaj cych si do spo ycia gatunków dzikiego oregano
rosn cych na naturalnie bogatych w minera y glebach. Warunki, w których one rosn , oraz
zdecydowane odrzucenia stosowania chemikalii i ekstraktów alkoholowych sprawia, i Orega-
nol P73 jest idealnym olejkiem dla spo ywania przez ludzi. Te same gatunki oregano mog
rosn gdziekolwiek, ale nie maj one takiego samego dzia ania jak P73. Jest to produkt jedyny
w swoim rodzaju. Kapsu ki Oreganol P73 s idealne dla osób przyjmuj cych olejek wewn trznie.
OregaMax, oryginalna formu a z dzikiego oregano, wspomaga naturalny
pobór minera ów i wi cej. To dzike oregano ró nie bezpo rednio na ska ach
ródziemnomorskich gór, co sprawia, i jest ono bogate w naturalne pierwiastki
ladowe. W odró nieniu od komercyjnego oregano, OregaMax jest
nierozcie czone. Jest to surowe zio o z dzikich, wysokich gór.
OregaMax jest kombinacj Rhus Coriaria,
sproszkowanego, organicznego czosnku
ii sspprroosszzkkoowwaanneejj oorrggaanniicczznneejj cceebbuullii
Jest to najsilniejszy na rynku produkt
zawierajacy dzikie oregano. Przyjmuj
dwie lub wi cek kapsu ek dziennie.
Dla dzieci i zwierz t otwórz kapsu ki
i wymieszaj z jedzeniem lub piciem.
Doskona e w kombinacji z olejkiem
OOrreeggaannooll
Do
nabycia
w
zielonych
aptekach
TO NATURE
BACK

Dlaczego cierpimy na nocne skurcze nóg

i co zrobi ć , by im zapobiec

-

- -

- - -

-

- - -

-

nóg i co zrobi ć , by im zapobiec - - - - - - -

- -

-

-

Essiac z Kanady: s ynna, oryginalna, zastrze ona zio owa receptura Rene M. Caisse, R.N.
Essiac z Kanady: s ynna, oryginalna,
zastrze ona zio owa receptura
Rene M. Caisse, R.N.
Essiac Rene M. Caisse, R.N.
Zatwierdzony przez Kanadyjsk
Organizacj Zdrowia
Zatwierdzony przez Kanadyjski
Departament Zdrowia
Oryginalna Formula Zio owa
zaufany wiatowy produkt od 1922 roku
zio a wysokiej jako ci
wspomaga uk ad odporno ciowy
produkt bezglutenowy
produkowany zgodnie z GMP
(dobr praktyk produkcyjn )
pprroodduukkoowwaannyy ttyyllkkoo ww KKaannaaddzziiee
Essiac jest tradycyjnym zio owym
suplementem produkowanym tylko
w Kanadzie.
Jest sprzedawany na ca ym wiecie
od ponad 90 lat (od 1922 roku) i pomóg
przywróci zdrowie tysi com ludzi.
JJeesstt ssuupplleemmeenntteemm nnaattuurraallnnyymm,,
bezpiecznym i efektywnym, gdy jest
za ywany wed ug podanych przez
producenta zalece dawkowania.
Wzmaga uk ad odporno ciowy.
Zwi ksza poziom energii.
Bezpieczny do u ycia w po czeniu
zz
iinnnnyymmii wwiittaammiinnaammii ii ssuupplleemmeennttaammii
Nie ma efektów ubocznych.
U
ywany do oczyszczania organizmu
z
toksyn i ogólnej profilaktyki zdrowotnej.
Suplement zio owy
Produkt ten nie by ewaluowany przez Federaln Agenj
ywno ci i Leków (FDA). Nie mo e on s u y do diagno-
zowania, leczenia, lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.
Biuro w USA: P.O. Box 365, Lake Worth, FL 33460
Tel.(561) 585-7111 * Fax (561) 585-7145
ESSIAC naby mo na we wszystkich
zielonych aptekach Back To Nature
w Chicago i na przedmie ciach.
Tel. 773-463-5758
Naturalna pomoc w delikatnej sprawie Intymne stany zapalne i up ł awy - - -

Naturalna pomoc w delikatnej sprawie

Intymne stany zapalne i up ł awy

- - -

Bakteryjne

zapalenie

pochwy,

waginoza

bakteryjna

(Bacterial vaginosis)

-

pochwy, waginoza bakteryjna (Bacterial vaginosis) - Grzybica pochwy, kandydoza (Fungal infection) - Rz ę

Grzybica pochwy, kandydoza (Fungal infection)

-

Rz ę sistkowica (Trichomoniasis)

-

Notatka o firmie

- - -

W miar tego jak si starzejemy kolagen w naturalny sposób ulega rozk adowi, a jego
W miar tego jak si starzejemy kolagen w naturalny sposób ulega rozk adowi,
a jego ilo si zmniejsza, prowadz c do widocznych zmian w naszej skórze.
Naturalnie dojrza a skóra mo e by zrewitalizowana poprzez dodanie kolagenu
jako elementu codziennych zabiegów w podtrzymania urody. Wyprodukowany
przez Youtheory ® Collagen Powder (kolagen w proszku) daje intensywne od y-
wianie i tym samym zapobiega pojawieniu si rezultatów procesów starzenia,
dzi ki czemu mo emy dojrzewa w pi kny sposób!
Youtheory ® Collagen Powder jest rozpuszczalny we wszystkich p ynach na
zimno i na gor co. Dodany do Twojego codziennego koktajlu daje proteinowy
shake o wspania ym smaku!
Wejd na www.youthery.com i wypróbuj nasze
przepisy wspomagaj ce pi kno i urod !
Dojrzewaj pi knie z
Nietolerancja pokarmowa? mleczne, Gluten, produkty i inne fenole, fasola i jarzyny Zanim zaczniesz a owa
Nietolerancja pokarmowa? mleczne, Gluten, produkty i inne fenole, fasola i jarzyny Zanim zaczniesz a owa
Nietolerancja pokarmowa?
mleczne,
Gluten, produkty
i inne
fenole, fasola i jarzyny
Zanim
zaczniesz
a owa
6 powodów, dla których Chlorenergy ® jest najlepsz mark chlorelli
6 powodów, dla których Chlorenergy ®
jest najlepsz mark chlorelli
Chlorella jest dobra. CHLORENERGY ® jest najlepsza! Witaminy minera y Chlorofil ( rednio 1,5%) W
Chlorella
jest dobra.
CHLORENERGY ®
jest najlepsza!
Witaminy
minera y
Chlorofil
( rednio 1,5%)
W óknik
Karotenoidy (beta
( rednio 13%)
karoten, luteina, itd.)
Proteiny
CVE (25-30% CGF Plus)
(56-60%)
glikoproteiny, polisacharydy,
kwas nukleinowy
Zadzwo po swoj bezp atn próbk !
LUB

Zalety przypraw korzennych

Wi ększo ść przypraw korzennych ma konkretne w ł a ściwo ś ci wzmacniaj ą ce. Po łą czone, stanowią wybuchow ą mieszank ę sty- mulują c ą organizm do walki z zimowymi warunkami i natarciem wszelkiej ma ści mikrobów, od dolegliwo ś ci ż o łą dkowych poprzez gryp ę do kataru i zapalenia oskrzeli.

-

Kardamon na trawienie

Imbir na katar i nudno ś ci

- -

-

-

- -

-

- -

-

-

-

-

- - - - -

- - - - - - -

Goździk na dolegliwości bólowe

Czarny pieprz na trawienie

Any ż na wzd ę cia i gazy

Cynamon na cukrzyc ę

Any ż na wzd ę cia i gazy Cynamon na cukrzyc ę Grzane wino - przepis
Any ż na wzd ę cia i gazy Cynamon na cukrzyc ę Grzane wino - przepis

Grzane wino - przepis

- - - - Cinnamomum verum - - -

- - -

- -

Jean-Marc Dupuis

- - - - - - - Jean-Marc Dupuis Zdrowie, Uroda i Ż ycie 13
- - - - - - - Jean-Marc Dupuis Zdrowie, Uroda i Ż ycie 13
Dlaczego warto pi SOK Z BURAKÓW
Dlaczego
warto pi
SOK
Z BURAKÓW

Dla nadci ś nieniowców

- -

Co jeszcze?

-

Dla kogo sok z buraka?

- - -

-

-

-

- - - - - - - - - -

Zalety

-

GOUCH! Przywraca zdrowy poziom kwasu moczowego w organizmie Wspiera prawid owe funkcjonowanie nerek Produkt
GOUCH!
Przywraca zdrowy poziom kwasu moczowego
w organizmie
Wspiera prawid owe funkcjonowanie nerek
Produkt bezglutenowy, wegetarianski
JOINT Kurkuma i boswellia Szybko dzia aj cy (7 -10 dni) Klinicznie testowany (NEM) –
JOINT
Kurkuma i boswellia
Szybko dzia aj cy (7 -10 dni)
Klinicznie testowany (NEM) – wyci g z b ony skorupki
kurzego jaja
Naturalnie wyst puj ce: Kwas Hialuronowy, Kolagen
i Chondroityna
PPrroodduukktt bbeezzgglluutteennoowwyy ii NNOONN--GGMMOO
K ą cik refleksologa Agnieszka Rowe ń ska, re f eksolog

K ącik

refleksologa

Agnieszka Rowe ń ska, re feksolog

Oczyszczanie z toksyn

-

-

-

- - -

- - -

-

- -

- -

- - - - - - - - - - W ewn trzne oczyszczanie odgrywa

-

- -

W ewn trzne oczyszczanie odgrywa zasadnicz rol przy usuwaniu odpadów i toksyn z organizmu i
W ewn trzne oczyszczanie odgrywa zasadnicz rol przy usuwaniu odpadów
i toksyn z organizmu i pomaganiu systemom eliminacji pracowa bardziej efektywnie.
Nasz kontakt z chemikaliami w powietrzu, wodzie i nawet w domu jest jednym
du ym powodem, dla którego wewn trzne oczyszczanie jest cenne.
AA meryka ski O rodek Kontroli Chorób (The U.S. Center for Disease Control - CDC)
mówi: “Jest ponad 80 tysi cy chemikalii u ywanych w przemy le i handlu i kilka
tysi cy chemikalii produkowanych na szerok skal .” Najnowszy sonda przepro-
wadzony przez ten o rodek skupi si tylko na 212 najbardziej niebezpiecznych
chemikaliach we krwi i moczu u ludzi i ujawni wiele niebezpiecznych chemikalii
w du ym procencie testowanych osób.
P onad 30 lat temu kompania Yerba Prima opracowa a pierwszy program
wewn trznego oczyszczania ca ego organizmu. Obecnie nasze delikatne, skuteczne
programy wewn trznego oczyszczania s pierwszymi i jedynymi oczyszczaj cymi
programami przeznaczonymi oddzielnie dla kobiet i oddzielnie dla m czyzn. Nasz
skoncentrowany trójcz ciowy program, zawieraj cy zio a i w óknik, powoduje
delikatne i dok adne oczyszczanie jelita grubego i ca ego cia a.
Do nabycia w zielonych aptekach BACK TO NATURE
Obejrzyj wideo: www.youtube.com/watch?v=PxPdpY6zASs
w zielonych aptekach BACK TO NATURE Obejrzyj wideo: www.youtube.com/watch?v=PxPdpY6zASs Zdrowie, Uroda i Ż ycie 15

EDTA - Nowa nadzieja procesów detoksyfikacji

EDTA - Nowa nadzieja procesów detoksyfikacji - - - - - - - - - -

-

-

- -

EDTA - Nowa nadzieja procesów detoksyfikacji - - - - - - - - - -

-

- -

-

- -

-

-

-

-

-

- -

- - -

- -

- - -

- - - - - -

- - - - - 16 Zdrowie, Uroda i Ż ycie

-

- - - - - 16 Zdrowie, Uroda i Ż ycie
Dzisiaj, w wieku 33 lat, naprawd ę czuj ę si ę m ł odsza, silniejsza
Dzisiaj, w wieku 33 lat, naprawd ę czuj ę si ę
m ł odsza, silniejsza i bardziej energiczna ni ż
kiedykolwiek do tej pory. Wiem, ż e jestem naj-
lepsz ą mam ą dla mojego syna i to przynosi mi
tyle satysfakcji, ż e nawet nie jestem w stanie
zacz ąć to wyja ś niać .”-
- Audrey G.

- - - - - - - - - -

- - - -

- - - -

-

-

-

- - 773-294-8187. - -

- -

-

- - -

Kiedy pozna ł am Lis ę (34), po- czu ł am chęć , aby zapyta ć o jej zdrow ą cer ę, wypocz ę t ą twarz, bez jakichkolwiek oznak starze- nia, zatem i bez makija ż u, oraz o jej zgrabną sylwetk ę .

Prawdziwa historia Lisy

czyli jak wróci ć do ł adnej sylwetki w 10 dni

prz ed po
prz ed
po
jak wróci ć do ł adnej sylwetki w 10 dni prz ed po - - -

- - - - - -

-

-

-

- - - - -

- - - - - - - - - - Zdrowie, Uroda i Ż ycie 17

Czy kawa to nowa chemioterapia?

Nasi czytelnicy znaj ą korzy ś ci, jakie p ł yną z picia kawy. Mo że po- móc poprawić kr ąż enie, zachować s ł uch czy nawet chroni ć nasz wzrok. Ale to nic w porównaniu do jej w ł a ś ciwo ści przeciwnowo- tworowych. Ostatnie badania wykaza ły, że mo że pomóc zapobiec rakowi piersi.

- - - - -

-

- - - - -

- - - - - - - - - -

-

-

- - -

- -

- - - - - - - - - Mighty Greens Super ż ywno ść dla

Mighty Greens

Super ż ywność dla ka ż dego

- -

- - - - -

Mighty Greens Super ż ywno ść dla ka ż dego - - - - - -
- - - - - - Zielone apteki natury BACK TO NATURE znajdziesz pod

Zielone apteki natury BACK TO NATURE znajdziesz pod adresami:

Nasz pierwszy i najstarszy sklep. Zapraszamy

Przyjmujemy zamówienia

www.back2nature.net

e-mail: zdrowie@back2nature.net

Zdrowie, Uroda i Ż ycie

Zdrowie, Uroda i Ż ycie 19
/ / / Przyszlosc holistycznego zdrowia: Reg´Activ ™ Lactobacillus fermentum JEDYNYM Reg’Activ ™
/ / / Przyszlosc holistycznego zdrowia: Reg´Activ ™
/
/
/
Przyszlosc holistycznego zdrowia:
Reg´Activ ™
/ / / Przyszlosc holistycznego zdrowia: Reg´Activ ™ Lactobacillus fermentum JEDYNYM Reg’Activ ™
/ / / Przyszlosc holistycznego zdrowia: Reg´Activ ™ Lactobacillus fermentum JEDYNYM Reg’Activ ™

Lactobacillus fermentum JEDYNYM Reg’Activ

Rewolucyjna. Niezwykł a. Reg´Activ.

™ Rewolucyjna. Niezwyk ł a. Reg´Activ. ™ *These statements have not been evaluated by the Food

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. 20 Zdrowie, Uroda
This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. 20 Zdrowie, Uroda
This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. 20 Zdrowie, Uroda

Related Interests