15

Village-wise Population and Literacy
No. Name of Mauza/
Deh/ Village/Settlement
1 KARAK DISTRICT
2 BANDA DAUD SHAH TEHSIL
3 BAHADAR KHEL
4 NAR BHANDA
5 DAGAR NARI
6 DARESH KHEL
7 SHAHEEDAN KHEL
8 AMANKOT
9 GURGURI
10 BAND BE CHARAGH
11 BERGI
12 CHALL
13 HAYAT ABAD
14 HILALA
15 ISAK
16 KHUMARI
17 RAKH MIRANDI
18 URMAR
19 ALI KHAN KHEL
20 BOZA
21 CHAKHTO
22 JATTA ISMAIL KHEL
23 KHAJOBI
24 SANDA KHRAI
25 SANDA KHURM
26 ZANAKA
27 KHURAM MOHD ZAI
28 SHAWA
29 TOTAKI
30 CHISHMI AKORKHALAN
31 MAKORI
32 MAMI KHEL
33 MANSOOR GARH
34 SANGINI
35 SHAKAR KHEL
36 SHE I KHAN
37 UMAR KHAN KILLA
38 BAKHA BANDA
39 KUNDI
40 UANDOKI
41 MARDAN KHEL

Population
Both Sexes
402,903
98,626
6,395
1,256
6,672
6,707
1,765
1,131
7,805
947
554
537
787
1,727
2,905
810
686
922
239
4,107
267
612
2, 153
808
3,086
1,959
2,377
346
5,577
2,713
833
350
999
1,756
193
403
1,697
1 , 207
2,166

Literacy
Ratio
Male Female 10%
197,349 205,554
41.1
47, ,340
51,286
32.1
3, bo
3,275
38.3
565
691
25.4
3,123
3,549
43.0
3,316
3,391
26.8
966
799
18.8
568
563
19.7
3,649
4,156
21.9
465
482
31.1
298
256
29.1
247
290
33.1
370
417
13.6
773
954
19.6
1,364
1,541
20.6
408
402
15.6
352
334
26.9
467
455
31.7
129
110
44.8
2,049
2,058
26.4
132
135
27.8
298
314
29.1
1,043
1,110
29.2
400
408
30.0
1,462
1,624
63.2
874
1,085
31.6
1,126
1,251
37.1
165
181
28. 1
2,722
2,855
33.0
1,274
1,439
23.0
383
450
25.9
148
202
21.8
423
576
21.4
870
886
20.1
84
109
3.8
191
212
9.4
839
858
16.3
593
614
17.8
1,015
1,151
12.8

16
42 SAM BANDA
43 SHARKI
44 TRIKH SAM
45 KOLE BANDA
46 PANOS
47 SERI HAWAH
48 AHMADI BANDA
49 BANDA DAUD SHAH
50 BARBARA BANDA
51 DARANGI BANDA
52 DERAKI BANDA
53 KHARI BANDA
54 TERI
55 KARAK TEHSIL
56 RAHMAT ABAD
57 TAPPI KARAK
58 DAB
59 ISAK
60 DELI MELA
61 SHAWA HINDO KASH
62 DHAND IDAL KHEL
63 NASHPA
64 SARTOI
65 ALI KHEL
66 BADIN KHEL
67 GHUNDI MIRA KHANKHEL
68 KAMALI ZARA KHEL
69 MANGAR KHEL
70 TARKI KHEL
71 JANDRI
72 MASHKI KHEL
73 SHAHEELW.N KOLI KHEL
74 GARORI CHAR KHEL
75 KABIR -KILLA (SABIR ABAD)
76 GARORI
77 KARAK
78 LUCKY GHUNDAKI
79 MITHA KHEL
80 TIRAN KHEL
81 SHAMSHAKI
82 AHMED KHEL
83 BILAND KHEL
84 GHARI KHEL
85 SIRAT KHEL
86 TALAB KHEL
87 DHADA KHEL

304
157
440
214
36
15
332
154
5,542 2,590
220
93
2,357 1,158
978
488
934
437
301
155
569
284
527
258
10,632 5,066
134,235 65,050
4,648 2,306
3,171 1,554
4,866 2,327
4,985 2,414
5,487 2,509
290
138
3,535 1,736
467
237
1,611
775
2,639 1,341
5,365 2,682
1,587
821
2,324 1,175
3, 149 1,535
5,798 2,761
170
91
233
113
1,213
563
5,687 2,795
1,238
593
828
396
2,884 1,309
6,472 3, 174
1,775
840
6,607 3,244
1,053
528
1,649
742
422
205
3,410 1,587
1,324
611
2,634 1,210

147
226
21
178
2,952
127
1,199
490
497
146
285
269
5,566
69,185
2,342
1,617
2,539
2,571
2,978
152
1,799
230
836
1,298
2,683
766
1,149
1,614
3,037
79
120
650
2,892
645
432
1,575
3,298
935
3,363
525
907
217
1,823
713
1 ,424

13.5
22.6
8.0
35.7
39.8
17.6
48.4
44
31
26.3
36.1
57.4
42.7
42.5
39.6
30
50
43.4
40.5
28.4
37.6
25.1
42.5
34.3
45.6
34.2
28.7
48.4
26.8
38.6
41.0
45.9
49.0
40.5
47.4
43.4
51.8
28.1
48.2
38.9
44.9
45.4
46.6
41. 1
41.3

17
88 GARH JAWAL KHEL
89 KHAWAJA KHEL
90 KOTA KILLA
91 TARKHA KOI
92 LATAMBAR
93 MANDAWA
94 DABLI
95 KAMANGAR
96 KANDA
97 SHAGAI
98 TAKHAT NASRATI TEHSIL
99 AZAR KHEL
100 BALBALI
101 CHANI KHEL
102 KURD
103 SAROBI
104 WANKI
105 FAQIR ABAD KHASRA
106 KANDU KHEL
107 MAMAN I
108 SAIF ALI
109 MIANKI BANDA
110 SHAWA NASRATI
111 CHAK MANZAI
112 SHENAWA GUDI KHEL
113 SARKI LAWAGHAR
114 SIRAJ KHEL
115 TAKHAT NASRATI
116 AHMAD WALA
117 CHOUKARA
118 JAHANGIRI BANDA
119 KHOJAKI KILLA
120 ALAM SHERI
121 THATAR KHEL
122 SORATI KALIA
123 WARANA AHMADABAD

643
1,200
653
5,705
24,381
4,034
2,243
1,212
4,515
2,128
170,042
541
290
3,306
1,251
801
630
1,600
3,775
480
956
13,735
1,371
2,261
25,091
4,263
7,388
21,360
769
25,062
7,656
17,027
1,943
5,970
10,571
11,945

330
575
330
2,676
11,962
1,978
1,065
603
2,133
1,086
84,959
277
130
1,536
605
391
305
758
1,765
231
410
7,023
713
1,216
12,553
2,217
3,913
11,147
381
12,157
3,809
8,472
968
2,817
5,347
5,818

313
625
323
3,029
12,419
2,056
1, 178
609
2,382
1 ,042
85,083
264
160
1,770
646
410
325
842
2,010
249
546
6,712
658
1,045
12,538
2,046
3,475
10,213
388
12,905
3,847
8,555
975
3,153
5,224
6,127

35.4
48.4
66.8
48.8
44.1
49.9
37.5
27.5
32.7
35.8
45.2
23.1
8.2
18.3
34.3
13.8
28.0
18.7
27.0
22.0
25.7
46.1
39.2
45.8
26.7
31.4
44.1
58.0
43.7
56.7
47.0
57.2
40.0
56.4
39.5
45.4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful