You are on page 1of 4)URPDJHVIUDQoDLV

)URPDJHVIUDQoDLV
7HVWWURXYpVXUKWWSZZZPHVH[HUFLFHVFRPWHVWVGHFXOWXUHJpQpUDOH WHVWQ 

4XHVWLRQV

 &RPELHQOD)UDQFHFRPSWHWHOOHHQYLURQGHYDULpWpVGHIURPDJH"BBBBBBBBBBBBBBBBBB
>@
>@
>@

 
>@FKqYUH
>@EUHELV
>@YDFKH

/HURTXHIRUWHVWIDLWjSDUWLUGHODLWGHBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
>@(Q%RXUJRJQH
>@(Q$OVDFH
>@(Q$XYHUJQH

'DQVTXHOOHUpJLRQHVWIDEULTXpOHVDLQWQHFWDLUH"

 
>@EUHELV
>@YDFKH
>@FKqYUH

/HEULHHVWXQIURPDJHGHBBBBBBBBBBBBBBBBBB

KWWSZZZPHVH[HUFLFHVFRPFJLP\H[DPSULQWSKS"PRQVLWH PH

)URPDJHVIUDQoDLV

 
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
>@%UHWDJQH
>@1RUPDQGLH
>@3LFDUGLH

/HFDPHPEHUWHVWXQIURPDJHRULJLQDLUHGH

 
>@)DX[
>@9UDL

/HJUX\qUHGH6DYRLHDGHVWURXVBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
>@8QFRORUDQWQDWXUHO
>@'HVPRLVLVVXUHV
>@'HODFHQGUH

4X
\DYDLWWLOjO
RULJLQHDXPLOLHXGXPRUELHU"

 
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
>@ODSUpVHQFHGHFDURWqQH
>@XQHpSLFH
>@VDGXUpHG
DIILQDJH

/DFRXOHXURUDQJHGHODPLPROHWWHGH)UDQFHHVWGXHj

KWWSZZZPHVH[HUFLFHVFRPFJLP\H[DPSULQWSKS"PRQVLWH PH

)URPDJHVIUDQoDLV

 
/HEULOODWVDYDULQSRUWHOHQRPG
XQFpOqEUHSkWLVVLHUTXLpWDLW
pJDOHPHQWBBBBBBBBBBBBBBBBBB
>@DYRFDW
>@PDJLVWUDW
>@PpGHFLQ

 
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
>@YDFKH
>@EUHELV
>@FKqYUH

/HFKDELFKRXGX3RLWRXHVWXQIURPDJHGH

5(3216(6
 
 EUHELV
 (Q$XYHUJQH
 YDFKH
 1RUPDQGLH
 )DX[
 'HODFHQGUH
 XQHpSLFH
 DYRFDW
 FKqYUH
(;3/,&$7,216
 /DFHQGUHHVWPDLQWHQDQWUHPSODFpHSDUGXFKDUERQYpJpWDO

KWWSZZZPHVH[HUFLFHVFRPFJLP\H[DPSULQWSKS"PRQVLWH PH

)URPDJHVIUDQoDLV

7HVWWURXYpVXUKWWSZZZPHVH[HUFLFHVFRPWHVWVGHFXOWXUHJpQpUDOH WHVWQ 
&RS\ULJKWZZZPHVH[HUFLFHVFRP$OOULJKWVUHVHUYHG5HSURGXFWLRQHWWUDGXFWLRQLQWHUGLWHV
VXUWRXWVXSSRUW

KWWSZZZPHVH[HUFLFHVFRPFJLP\H[DPSULQWSKS"PRQVLWH PH