You are on page 1of 5

chun b cho bi vit u tin, mnh xin ng ln quy tc vit ch hn ln cho cc bn tham

kho. Ci ny mnh ly t mt vi trang hc ting trung quc ^^ hi vng gip c cc bn


phn no.
Cc quy tc c bn vit ch Kanji
Cc quy tc cn nh c lit k nh sau, tr mt vi trng hp ngoi l.
1. Ngang trc s sau: , , , , , .
2. Pht () trc, mc ( ) sau: , , , .
3. Tri trc phi sau: , , , , , , , .
4. Trn trc di sau: , , , , , .
5. Ngoi trc trong sau: , , , , , , .
6. B v vit sau cng: , , , , , .
7. Gia trc; tri ri phi: , , , , , .
8. Vo nh trc, ng ca sau: , , , , , .
Ch Hn c 8 nt c bn sau ( ngai ra cn c nhiu nt bin th)
1.Nt ngang
2. Nt mc
3. Nt s
4 Nt ht ( cn gi l nt phy ln)
5. Nt ngoc ( cn gi l nt khung ao)
( cn gi l nt mc cu)
6. Nt mc
( cn gi l nt quai)
( cn gi l nt s mc)
7. Nt phy
8. Nt chm

c th nhn thc v ghi chp c ch Hn, trc ht cn phi bit ch c my nt. Mun
m c, phi da vo s nhn thc phn bit cc nt c bn. Nguyn tc m nt l: mi
ln nhc bt sau khi hon thnh 1 nt c bn ( ly kiu ch Chn th lm chun) c k l 1
n v tnh m.
Vd : mt nt( 1 ln nhc bt)
nm nt( 5 ln nhc bt).
Vic m nt s qua tng n gin nhng thc t khng d dng. Bi v cn phi m cho tht
chnh xc th mi phn bit c cc ch 1 cch r rng, mi ghi nh c ch lu, khng nhm
ch n thnh ch kia v mi c th s dng c mt s t in hoc bng tra ch c kha m
l s nt. c th thnh tho trong vic m nt, khng c cch no hn l chng ta cn phi
tp vit tht nhiu kt hp vi vic m nt ca tng ch.
2. Th t ca cc nt trong mt ch

Ngi ta chia ch Hn thnh 2 loi:


- Loi c kt cu n gin gi l Vn. Vd: nhn: ngi, nhp: vo, trung: trong,tm: tim
- Loi c kt cu phc tp gi l T. Vd: trung: trung thnh, minh: sng, ho : tt
A. i vi nhng ch n gin( Vn):
1. Nt tri vit trc, nt phi vit sau.
Vd: nhn: ngi.
bt:8.
nhp: vo
xuyn: sng
2. Nt trn vit trc, nt di vit sau:
Vd: nh: 2
inh: trai trng, hng th 4 / 10 can.
h: di.
3. Nt ngang vit trc, nt s vit sau:
Vd: thp:10

4. Nt ngoi vit trc, nt trong vit sau:


Vd: nguyt: mt trng, ngy
5. Nt gia vit trc, 2 nt 2 bn vit sau ( 2 nt 2 bn thng i xng nhau)
Vd: tiu: nh
mc: cy
6. Nt c nhim v khp kn vung vit sau cng
Vd: nht: mt tri
quc: nc
B.i vi nhng ch phc tp( T ):
1 . Ch tri vit trc, ch phi vit sau
Vd: ho: tt
tri: bit
2. Ch trn vit trc, ch di vit sau
Vd: trung: trung thnh
xng: thnh
t : suy ngh ( t : t)
3. Ch ngoi vit trc, ch trong vit sau
Vd: vn: nghe thy
4. Ch trong vit trc, ch ngoi vit sau
Vd: o:con ng
5. Ch gia vit trc, hai ch hai bn vit sau
Vd: lc: vui ( nhc: m nhc)
3. Tnh cn i ca tng ch

Nu ly vung lm gii hn khng gian ca mt n v vn t Hn, m bo tnh cn i


ca tng ch, chng ta c th vit nh sau:
1.i vi nhng ch do 3 b phn ging nhau to thnh, ta nn sp xp theo hnh vung, hnh
tam gic, theo s v t l nh sau:
kh:dng c my mc
phm: hng ho, th bc
tinh :sng choang
sm: rm rp
nhip: gh tai ni nh
2. i vi nhng ch gm 2 b phn tr ln, b phn no c s nt nhiu hn s chim mt
khong rng hn trong vung
a/ Loi ch trn di
n:ban mai, bui sng sm
t : ch
trung: trung thnh
b/ Loi ch tri phi
ho: tt
mc: tm gi
: p
v: bo v
c/ Loi ch trong ngoi
vn : nghe
phong: gi
Trn y l nhng kiu thc thng hay gp trong ch Hn ch cha phi l tt c.Nm vng
qui tc vit ch Hn v cc kiu thc sp xp ca ch Hn s gip chng ta phn bit mt ch,
ghi nh v vit ch Hn c nhanh, gn