UČENICI S INTELEKTUALNIM

TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

BILTEN 2

DRŢAVNO PRVENSTVO ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA REPUBLIKE HRVATSKE 2011. GODINE

PLIVANJE
DATUM:

UČENICI S INTELEKTULANIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

14.5.2011.
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO: STJEPAN CRNOKID
MILEVID JASMINKA
KUŽMANID MARIS

Vrhovni sudac:
Starter:
Pomoćni starter:
Sudac stila:
Sudac cilja:
Glavni mjeritelj:
Najavljivač:
Obrada podataka:

MILEVID JASMINKA
ČUČID LUKA
BENID JURE
MIŠKOVID SONJA
RAVIČID IVONA
ŠALINOVID NEVENA
MIŠKOVID MIODRAG
TRALJID BORIS

BAZEN POLJUD - SPLIT

DISCIPLINA
Prezime i ime
KRISTINA SKORUPSKI
MIHAELA ŠPRLJAN
DRAGANA MIŠKOVIĆ
MARTINA HORVAT

DISCIPLINA
Prezime i ime
IVAN KESTEN
FILIP NELOVIĆ
STEVAN BOGDAN
ANTE GRŠIĆ

DISCIPLINA
Prezime i ime
IVAN KESTEN
IVAN ZVONAREVIĆ
FILIP NELOVIĆ
STEVAN BOGDAN
ANTE GRŠIĆ

DISCIPLINA
Prezime i ime
VALENTINA GLASNOVIĆ *
MARINA HORVAT *
MIHAELA ŠPRLJAN *
MARINA SKANDOVIĆ
ŢELJKA BARJAKTAREVIĆ
VALENTINA MEDVED
TANJA BRKIŠ
IVANA JOZIĆ
VALENTINA STIĆ

1

LMR

01.01.1996. i mlaĊi

Ţ 25m SLOBODNO

Ime centra/škole
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinšĉina
Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" Šibenik
Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek
Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Kriţevci

2

LMR

01.01.1996. i mlaĊi

Rezultat
00:23.85
00:28.59
00:23.72
00:27.10

LMR

01.01.1996. i mlaĊi

Rezultat
00:23.47
00:29.18
00:29.02
00:19.61
Rezultat

Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Centar za autizam Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek
Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Daruvar
Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Kriţevci

00:38.04
00:29.18
00:25.80
01:09.61
00:31.53

LMR

31.12.1995. do 31.12.1990.
Ime centra/škole

Centar za autizam Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Kriţevci
Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" Šibenik
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinšĉina
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinšĉina
Centar za odgoj,obrazovanje "Dubrava" Zagreb
Centar za odgoj,obrazovanje "Dubrava" Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska)

Plasman
2
4
3
1

M 25m PRSNO

Ime centra/škole

4

2
4
1
3

M 25m SLOBODNO

Ime centra/škole
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek
Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Daruvar
Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Kriţevci

3

Plasman

Plasman
4
2
1
5
3

Ţ 25m PRSNO
Rezultat

Plasman

00:39.29
00:31.74
00:27.98
DNS

5
3
2

00:27.64
00:48.70
00:36.96
00:48.94
00:51.01

1
6
4
7
8

DISCIPLINA
Prezime i ime
DENIS FERO
TOMISLAV BULIĆ
STIPE JURIĆ
GORAN STANIĆ
ZORAN KRALJEVIĆ
PETAR HARAMBAŠIĆ
MARKO KRIŢIĆ
KRISTIJAN KNEŢEVIĆ
JOSIP SEVER

DISCIPLINA
Prezime i ime
DENIS FERO
TOMISLAV BULIĆ
PERIŠA MUSTAHINIĆ
STIPE JURIĆ
ZORAN KRALJEVIĆ
MARKO KRIŢIĆ
JOSIP SEVER
GORAN STANIĆ

DISCIPLINA
Prezime i ime
ANA BAŠIĆ
EDITA HRUSTIĆ
RUŢICA MARIĆ
ISABELLA HUJIĆ
LUCIJA MIJOLOVIĆ
DALIA PETANI

5

LMR

31.12.1995. do 31.12.1990.

M 25m SLOBODNO

Ime centra/škole
Škola za odgoj i obrazovanje Pula
Osnovna škola "Nad lipom" Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" Šibenik
Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska)
Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" Šibenik
Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski
Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Daruvar
Centar za odgoj,obrazovanje "Dubrava" Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska)

6

LMR

31.12.1995. do 31.12.1990.

Rezultat
00:15.82
00:25.37
00:18.22
00:21.00
00:17.36
00:27.32
00:21.37
00:23.82
00:25.54

Rezultat

Škola za odgoj i obrazovanje Pula
Osnovna škola "Nad lipom" Zagreb
Osnovna škola Marina Drţića Dubrovnik
Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" Šibenik
Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" Šibenik
Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Daruvar
Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska)
Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska)

00:20.76
00:39.24
00:51.58
00:23.07
00:24.43
00:31.67
00:29.87
00:35.63

UMR

31.12.1995. do 31.12.1990.
Ime centra/škole

Škola za odgoj i obrazovanje Pula
Osnovna škola "Nad lipom" Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonaĉi" Split
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Osnovna škola Voštarnica Zadar
Osnovna škola Voštarnica Zadar

1
7
3
4
2
9
5
6
8

M 25m PRSNO

Ime centra/škole

7

Plasman

Plasman
1
7
8
2
3
5
4
6

Ţ 25m SLOBODNO
Rezultat
00:37.23
00:33.70
00:33.08
00:28.91
00:28.71
00:42.92

Plasman
5
4
3
2
1
6

DISCIPLINA
Prezime i ime
IVICA VIDULIĆ
MARIN MALIĆ
MATIJA VIDA
NENAD VRBANEC
LUKA BAGARIĆ *

DISCIPLINA
Prezime i ime
EDITA HRUSTIĆ
RUŢICA MARIĆ
ISABELLA HUJIĆ
LUCIJA MIJOLOVIĆ

DISCIPLINA
Prezime i ime
IVICA VIDULIĆ
MARIN MALIĆ
MARKO PEJIĆ
NENAD VRBANEC

8

UMR

31.12.1995. do 31.12.1990.

M 25m SLOBODNO

Ime centra/škole
Osnovna škola Voštarnica Zadar
Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonaĉi" Split
Centar za autizam Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje Ĉakovec
Škola za odgoj i obrazovanje Pula

9

UMR

31.12.1995. do 31.12.1990.

Rezultat
00:22.76
00:16.61
00:31.02
00:21.97
00:46.07

UMR

31.12.1995. do 31.12.1990.
Ime centra/škole

Osnovna škola Voštarnica Zadar
Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonaĉi" Split
Centar za autizam Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje Ĉakovec

3
1
4
2
5

Ţ 25m PRSNO

Ime centra/škole
Osnovna škola "Nad lipom" Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonaĉi" Split
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Osnovna škola Voštarnica Zadar

10

Plasman

Rezultat
00:30.84
00:32.67
00:37.93
00:29.39

Plasman
2
3
4
1

M 25m PRSNO
Rezultat
00:27.71
00:24.17
00:28.52
00:28.42

Plasman
2
1
4
3

DRŢAVNO PRVENSTVO ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA REPUBLIKE HRVATSKE 2011. GODINE

ATLETIKA
DATUM:

UČENICI S INTELEKTULANIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

14.5.2011.
NATJECATELJSKO POVJERENSTVO: STJEPAN CRNOKID
DAMIR JUKID
MATE OMAZID

ATLETSKI STADION ASK -SPLIT

9:45

DISCIPLINA

1

01.01.1996. i mlaĊi

LMR

TATJANA RAPATIĆ

Ime centra/škole
Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Daruvar

ANA BELEĈETIĆ

Ime i prezime

Ţ

100m

Plasman
Rezultat
15,13

1

Osnovna škola Vladimir Nazor Đakovo

15,31

2

ANA VRCIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" Šibenik

15,40

3

SLAVICA KRSTIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonaĉi" Split

15,75

4

ANKICA DULA

Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar

16,08

5

IVANA TURK

Centar za odgoj i obrazovanje Ĉakovec

16,29

6

DRAGANA LUKŠA

Centar za odgoj i obrazovanje Ĉakovec

16,40

7

STEVANA VUJASINOVIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Podravsko sunce" Koprivnica

17,00

8

TEREZA KOLIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Daruvar

17,02

9

NIKOLINA OPUVAĈIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek

18,00

10

9:55

DISCIPLINA

2

LMR

31.12.1995. do 31.12.1990.
Ime centra/škole

Ime i prezime

Ţ

100m

Plasman
Rezultat

IVANA BEĈKO

Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska)

18,13

1

SEVERINA ORŠOŠ

Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" Varaţdin

18,40

2

MARIJA BENCE

Osnovna škola Vladimir Nazor Đakovo

19,08

3

MIRHETA MURIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeţi Karlovac

19,12

4

IVANA ABRAMOVIĆ

Centar za odgoj,obrazovanje "Dubrava" Zagreb

19,40

5

MATEA MAJUREC

Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska)

23,32

6

ŢELJKA DAMJANOVIĆ

Osnovna škola Virovitica

23,50

7

10:10

DISCIPLINA

3

LMR

01.01.1996. i mlaĊi

M

100m
Plasman

NIKOLA GAL

Ime centra/škole
Centar za odgoj i obrazovanje "Podravsko sunce" Koprivnica

15,13

1

JOSIP DRAŠKOVIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek

15,20

2

GORAN JOSIPOVIĆ

Osnovna škola "Nad lipom" Zagreb

15,27

LUKA KOVAĈEVIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek

15,37

3
4

VALENTINO ĐURĐEVIĆ

V. osnovna škola Bjelovar

15,37

4

IVAN ROTIM

Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar

15,56

HRVOJE BATISTA

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci

15,66

6
7

15,84

8

EDDY STEVANOVIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" Varaţdin
Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar

16,29

DANIJEL GOLUB

Centar za odgoj , obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Zagreb

16,74

9
10

FILIP ANTOLOVIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica

16,89

11

NIKOLA AMIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Daruvar

16,99

NIKOLA HALER

V. osnovna škola Bjelovar

17,17

12
13

STJEPAN JANĈIKIĆ

Osnovna škola Vladimir Nazor Đakovo

17,18

14

KARLO STUDAK

Centar za odgoj , obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Zagreb

17,54

JOSIP ŠTEFANAC

Osnovna škola 22. lipnja Sisak

18,06

15
16

MARTIN MEDENJAK

Osnovna škola "Nad lipom" Zagreb

18,34

17

ADRIAN MINKOŠ

Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek

18,59

18

SILVIO JURIĆ

Osnovna škola 22. lipnja Sisak

20,87

19

MARKO ĈAJIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica

24,15

20

Ime i prezime

ZLATKO PERŠUN

Rezultat

10:30

DISCIPLINA

4

LMR

31.12.1995. do 31.12.1990.

M

100m
Plasman

Ime centra/škole

Ime i prezime

Rezultat

STJEPAN ŠIRANOVIĆ

Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski

12,36

1

MATE RAMIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonaĉi" Split

12,91

2

ANTO STIPIĆ

Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski

12,95

3

SINIŠA ZAJEC

Centar za odgoj,obrazovanje "Dubrava" Zagreb

12,98

4

FEMI ALIU

Škola za odgoj i obrazovanje Pula

13,00

5

ROMAN ŠELEMBA

Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski

13,15

6

IGOR TURKOVIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica

14,05

7

MARKO BUKOVĈAK

Centar za odgoj i obrazovanje Ĉakovec

15,51

8

ROBERT SARAF

Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica

15,85

9

IVO JOSIPOVIĆ

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci

11:10

DISCIPLINA

5

LMR

01.01.1996. i mlaĊi
Ime centra/škole

Ime i prezime

dns

Ţ

300m

Plasman
Rezultat

DOROTEA BIKANEC

Osnovna škola "Nad lipom" Zagreb

0:53,54

1

MATEA ZEBEC

Škola za odgoj i obrazovanje Pula

0:55,25

2

DRAGANA DULA

Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar

0:56,13

3

LUCIJA ĈELIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonaĉi" Split

0:57,53

4

LUCIJA PERIĆ

Osnovna škola Vladimir Nazor Đakovo

1:00,74

5

IVANA SANTOR

Centar za odgoj i obrazovanje "Podravsko sunce" Koprivnica

1:01,00

6

NIKOLINA VRBANĈIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeţi Karlovac

1:06,03

7

11:20

DISCIPLINA

6

LMR

01.01.1996. i mlaĊi

400m

Ime centra/škole

Ime i prezime
LJUBO ORŠOŠ

M

Plasman
Rezultat
1:05,15

1

VALENTINO HELEŠ

Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinšĉina
V. osnovna škola Bjelovar

1:06,93

2

MARKO GAL

Centar za odgoj i obrazovanje "Podravsko sunce" Koprivnica

1:09,76

3

IVICA TOMLJANOVIĆ

Osnovna škola Julija Kempfa Požega

1:10,03

4

DARIO PRESPLJANIN

Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Daruvar

1:12,84

5

TOMICA GOLUB

Centar za odgoj , obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Zagreb

1:13,66

6

SUAD HAJRIZI

Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod

1:13,70

7

IVAN KARDUM

V. osnovna škola Bjelovar

1:14,18

8

JOSIP MINKOVIĆ

Centar za odgoj , obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Zagreb

1:19,66

9

JASMIN PAVIĆ

Osnovna škola Julija Kempfa Požega

1:22,04

10

MATIJA HORVAT

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac

1:24,34

11

DOMINIK MIŠLJENOVIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica

1:27,29

12

TOMISLAV LAVOR

Osnovna škola Julija Kempfa Požega

1:27,96

13

MARKO OREŠKI

Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci

1:34,72

14

VALENTIN MATIJAŠEVIĆ

Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar

1:37,28

15

STJEPAN MIRENIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica

1:37,68

16

11:40

DISCIPLINA

7

LMR

31.12.1995. do 31.12.1990.
Ime centra/škole

Ime i prezime

M

400m

Plasman
Rezultat

GORAN JELIĆ

V. osnovna škola Bjelovar

0:54,71

1

EMRAN BERISHA

Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka

1:01,40

2

DENIS KUJAJ

Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka

1:01,90

3

EMIL KARIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" Šibenik

1:03,52

4

ALEN KVAKIĆ

Škola za odgoj i obrazovanje Pula

1:05,42

5

MIHAEL JANĈEK

Osnovna škola Virovitica

1:08,83

6

SLOBODAN BIBIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac

1:11,58

7

DARIO MILETIĆ

Osnovna škola "Nad lipom" Zagreb

1:13,76

8

ŢELIMIR MIHALIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac

1:13,93

9

NIKOLA ĈIRITOVIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Kriţevci
Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska)

1:20,62

10

FRANJO ZAJEC

dns

10:45

DISCIPLINA

1

UMR

31.12.1995. do 31.12.1990.

Ţ

60m

Plasman

DANIJELA DOBRILOVIĆ

Ime centra/škole
Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" Varaždin

10,09

1

MARIJANA PAVIĆ

Centar za autizam Zagreb

10,90

2

ROMANA VUKĈEVIĆ

Osnovna škola 22. lipnja Sisak

12,41

3

SANJA NEŢIĆ

Centar Liĉe Faraguna Labin

13,58

4

LORENA SULIMANI

Centar Liĉe Faraguna Labin

14,35

5

TEA RADOJKOVIĆ

Centar Liĉe Faraguna Labin

19,64

6

Ime i prezime

10:55

DISCIPLINA

2

UMR

31.12.1995. do 31.12.1990.

Rezultat

M

60m
Plasman

Ime centra/škole

Ime i prezime

Rezultat

DARKO KRZNARIĆ

Osnovna škola 22. lipnja Sisak

8,52

1

DAVOR MARINCEL

Osnovna škola Virovitica

8,57

2

JOSIP FLEJŠTAJN

V. osnovna škola Bjelovar

8,60

3

NIKOLA MILINOVIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeţi Karlovac

9,23

4

ZVONIMIR MIKLETIĆ

10,14

5

TOMISLAV BRAJDIĆ

Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar
Osnovna škola 22. lipnja Sisak

10,15

6

IVAN PAJUR

Centar za rehabilitaciju Zagreb (Orlovac)

11,52

7

JOSIP MITER

Osnovna škola Virovitica

11,86

8

11:50

DISCIPLINA

3

UMR

31.12.1995. do 31.12.1990.

M

400m
Plasman
Rezultat

ANTE MEDIĆ

Ime centra/škole
Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonaĉi" Split

1:03,47

1

JAKOV MRĐAN

Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod

1:09,88

2

BOŢIDAR KRNIC

Osnovna škola 22. lipnja Sisak

1:13,57

3

ANTUN VALIĆ

Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod

1:22,26

4

Ime i prezime

9:45

DISCIPLINA

1

LMR

01.01.1996. i mlaĊi
Ime centra/škole

Ime i prezime

Ţ

Bacanje loptice

Plasman
1.

2.

3.

Rezultat

X

ANKICA DULA

Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar

26,42

27,61

27,61

1

DRAGANA LUKŠA

Centar za odgoj i obrazovanje Ĉakovec

25,06 25,84 27,57

27,57

2

IVANA SANTOR

Centar za odgoj i obrazovanje "Podravsko sunce" Koprivnica

25,27 20,60 22,14

25,27

3

SLAVICA KRSTIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonaĉi" Split

23,69 23,83

23,83

4

LUCIJA PERIĆ

Osnovna škola Vladimir Nazor Đakovo

21,63 22,90 17,55

22,90

5

ANA VRCIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" Šibenik

20,99 21,45 20,67

21,45

6

GABRIJELA BUNJAĈKI

Centar za autizam Zagreb

17,60 16,90 17,76

17,76

7

KATARINA MARKOVIĆ

Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod

17,27

17,67

17,67

8

ANA MARIJA PETRIĆ

Osnovna škola Julija Kempfa Poţega

15,95 16,84 14,77

16,84

9

SANJA CIKAĈ

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci

13,79 15,92 15,68

15,92

10

VALENTINA PLAZIBAT

Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod

15,35

14,93

15,35

11

JOSIPA MAŠEK

Osnovna škola Julija Kempfa Poţega

11,92 14,28 15,02

15,02

12

JASMINKA TABAKOVIĆ
ANA PERGL

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci
Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod

12,23 10,17 14,56

14,56
13,31

13
14

X

13,31

X

X

X

10,44

10:30

DISCIPLINA

2

LMR

01.01.1996. i mlaĊi

M

Bacanje loptice

Ime centra/škole

Ime i prezime

Plasman
1.

2.

3.

Rezultat

LJUBO ORŠOŠ

Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinšĉina

49,06 37,59 54,65

54,65

1

ANTONIJO JANĈEK

Osnovna škola Virovitica

44,60 49,62 51,85

51,85

2

MARKO GAL

Centar za odgoj i obrazovanje "Podravsko sunce" Koprivnica

33,50 35,40 36,98

36,98

SREĆKO RIMAC

Osnovna škola Virovitica

35,65 35,12 36,75

36,75

3
4

JASMIN PAVIĆ

Osnovna škola Julija Kempfa Poţega

35,89 32,57 32,35

35,89

5

FRANJO VUKSANOVIĆ

Osnovna škola Vladimir Nazor Đakovo

34,36 33,78 35,18

35,18

6

STJEPAN JANĈIKIĆ

Osnovna škola Vladimir Nazor Đakovo

34,59 32,36 33,43

34,59

7

VALENTINO HELEŠ

V. osnovna škola Bjelovar

23,84 31,06 33,57

33,57

8

VALENTINO ĐURĐEVIĆ

V. osnovna škola Bjelovar

28,81 23,48 23,45

28,81

9

TOMICA GOLUB

Centar za odgoj , obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeţi Prekriţje Zagreb

23,58 24,08 27,45

27,45

10

MARTIN MEDENJAK

Osnovna škola "Nad lipom" Zagreb

21,86 26,85 25,37

26,85

11

VALENTIN MATIJAŠEV

Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar

25,85 24,18 26,34

26,34

JOSIP ŠTEFANAC

Osnovna škola 22. lipnja Sisak

IVAN MAHULIK

Osnovna škola Julija Kempfa Poţega

IVAN KARDUM

V. osnovna škola Bjelovar

NIKOLA HALER

21,58 26,22

26,22

12
13

23,46 25,84 22,53

25,84

14

25,72 25,37

25,72

15

V. osnovna škola Bjelovar

25,59 24,48 21,90

25,59

16

ANTONIO POŢARIĆ

Centar za odgoj , obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeţi Prekriţje Zagreb

19,77 22,43 23,89

23,89

17

TOMISLAV LAVOR

Osnovna škola Julija Kempfa Poţega

22,01 21,72 21,73

22,01

DANIJEL GOLUB

Centar za odgoj , obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeţi Prekriţje Zagreb

SILVIO JURIĆ

Osnovna škola 22. lipnja Sisak

X
X

18,88 19,71

19,71

18
19

15,10 15,90 12,29

15,90

20

X

9:55

DISCIPLINA

3

LMR

31.12.1995. do 31.12.1990.

M

Bacanje kugle 4 kg

Ime centra/škole

Ime i prezime

Plasman
1.

2.

3.

Rezultat

ROMAN ŠELEMBA

Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski

11,07 10,67 11,69

KRISTIJAN BOSAK

Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinšĉina

11,01 11,15 10,92

11,15

2

STJEPAN ŠIRANOVIĆ

Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski

10,53 10,80

x

10,80

3

BORIS ĐONDRAŠ

Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" Šibenik

10,02 9,32

9,91

10,02

4

ALEN KVAKIĆ

Škola za odgoj i obrazovanje Pula

9,25

x

8,48

9,25

5

KRUNOSLAV HOPEK

Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski

7,94

7,61

8,22

8,22

6

SINIŠA ZAJEC

Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska)

x

7,40

7,29

7,40

7

ŢELIMIR MIHALIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeţi Karlovac

x

6,46

6,61

6,61

8

11,69

1

11:00

DISCIPLINA

1

UMR

31.12.1995. do 31.12.1990.

Ţ

Bacanje loptice

Ime centra/škole

Ime i prezime

Plasman
1.

2.

3.

Rezultat

DANIJELA DOBRILOVIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" Varaţdin

29,30 28,10 27,24

29,30

1

ROMANA VUKĈEVIĆ

Osnovna škola 22. lipnja Sisak

16,80 14,72 13,41

16,80

2

MARIJANA PAVIĆ

Centar za autizam Zagreb

13,22 13,44 15,86

15,86

3

LORENA SULIMANI

Centar Liĉe Faraguna Labin

9,40

8,18 12,17

12,17

4

VALENTINA GAŠPARIĆ

Centar za rehabilitaciju Zagreb (Orlovac)

7,09

7,51

X

7,51

5

SANJA NEŢIĆ

Centar Liĉe Faraguna Labin

7,05

X

X

7,05

6

1.

2.

3.

Rezultat

X

11:20

DISCIPLINA

2

UMR

31.12.1995. do 31.12.1990.
Ime centra/škole

Ime i prezime

M

Bacanje loptice

Plasman

LUKA POSAVEC

Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Kriţevci

36,22

29,56

36,22

7

HRVOJE DERMIŠEK

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci

28,72 33,00 37,23

37,23

4

MATEO ĈIRAK

Osnovna škola Voštarnica Zadar

30,10 31,35 31,14

31,35

10

DRAGO BUŠNJA

Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" Varaţdin

36,78 36,49 34,87

36,78

6

MATIJA BOĈKAJ

Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" Varaţdin

47,45 42,50 45,19

47,45

2

NIKOLA MILINOVIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeţi Karlovac

44,26 44,00 43,33

44,26

3

JOSIP MITER

Osnovna škola Virovitica

26,70 32,04 26,90

32,04

9

BOŢIDAR KRNIC

Osnovna škola 22. lipnja Sisak

52,92 49,61 49,66

52,92

1

DARKO KRZNARIĆ

Osnovna škola 22. lipnja Sisak

32,74 33,48 36,90

36,90

5

TOMISLAV BRAJDIĆ

Osnovna škola 22. lipnja Sisak

19,93 20,83 29,52

29,52

11

MARKO STOJANOVIĆ

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci

24,08 23,32 25,49

25,49

13

ZVONIMIR MIKLETIĆ

Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar

17,74 16,03

17,74

14

ANTUN VALIĆ

Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod

23,45 24,66 27,14

27,14

12

JOSIP FLEKŠTAJN

V. osnovna škola Bjelovar

29,70 35,40 29,49

35,40

8

X

10:10

DISCIPLINA

1

LMR

01.01.1995. i mlaĊi
Ime centra/škole

Ime i prezime

Ţ

Skok u dalj s mjesta

Plasman
1.

2.

3.

Rezultat

ANA BELEĈETIĆ

Osnovna škola Vladimir Nazor Đakovo

2,10

1,80

1,85

2,10

1

STEVANA VUJASINOVIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Podravsko sunce" Koprivnica

1,95

1,79

1,84

1,95

2

MATEA ZEBEC

Škola za odgoj i obrazovanje Pula

1,62

1,85

1,93

1,93

DOROTEA BIKANEC

Osnovna škola "Nad lipom" Zagreb

1,83

1,90

1,82

1,90

3
4

IVANA TURK

Centar za odgoj i obrazovanje Ĉakovec

1,81

1,69

1,89

1,89

5

LUCIJA ĈELIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonaĉi" Split

1,89

1,85

1,83

1,89

KATARINA MARKOVIĆ

Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod

1,78

1,89

1,89

1,89

6
7

GABRIJELA BUNJAĈKI

Centar za autizam Zagreb

1,63

1,70

1,74

1,74

8

DRAGANA DULA

Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar

1,68

1,59

1,64

1,68

ANA MARIJA PETRIĆ

Osnovna škola Julija Kempfa Požega

1,53

1,61

1,57

1,61

9
10

NIKOLINA OPUVAĈIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek

1,60

1,59

1,60

1,60

11

JOSIPA MAŠEK

Osnovna škola Julija Kempfa Požega

1,51

1,35

1,51

1,51

SANJA CIKAĈ

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci

1,50

1,26

1,43

1,50

12
13

VALENTINA PLAZIBAT

Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod

1,43

1,34

1,33

1,43

14

JASMINKA TABAKOVIĆ

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci

1,25

1,26

1,35

1,35

15

ANA PERGL
NIKOLINA VRBANĈIĆ

Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac

1,29

X

1,18

16

X

X

X

1,29
0,00

11:00

DISCIPLINA

2

LMR

01.01.1996. i mlaĊi

M Skok u dalj s mjesta

Ime centra/škole

Ime i prezime

Plasman
1.

2.

3.

Rezultat

ANTONIJO JANĈEK

Osnovna škola Virovitica

2,13

2,23

2,46

2,46

1

SUAD HAJRIZI

Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod

2,29

2,30

2,38

2,38

2

IVAN ROTIM

Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar

2,15

2,18

2,09

2,18

SREĆKO RIMAC

Osnovna škola Virovitica

2,05

2,16

2,11

2,16

3
4

IVICA TOMLJANOVIĆ

Osnovna škola Julija Kempfa Požega

2,10

2,08

1,94

2,10

5

JOSIP DRAŠKOVIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek

1,96

1,88

2,08

2,08

6

GORAN JOSIPOVIĆ

Osnovna škola "Nad lipom" Zagreb

1,93

2,07

2,01

2,07

7

LUKA KOVAĈEVIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek

1,99

2,05

1,97

2,05

8

HRVOJE BATISTA

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci

2,05

2,04

1,92

2,05

ZLATKO PERŠUN

Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" Varaždin

1,88

1,62

1,92

1,92

9
10

NIKOLA GAL

Centar za odgoj i obrazovanje "Podravsko sunce" Koprivnica

1,86

1,89

1,91

1,91

11

MATIJA HORVAT

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac

1,89

1,66

1,69

1,89

IVAN MAHULIK

Osnovna škola Julija Kempfa Požega

1,76

1,73

1,83

1,83

12
13

EDDY STEVANOVIĆ

Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar

1,70

1,78

1,75

1,78

14

ADRIAN MINKOŠ

Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek

1,73

1,64

1,54

1,73

DOMINIK MIŠLJENOVIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica

1,71

1,65

1,69

1,71

15
16

ANTONIO POŢARIĆ

Centar za odgoj , obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Zagreb

1,58

1,66

1,64

1,66

17

STJEPAN MIRENIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica

1,64

1,50

1,63

1,64

KARLO STUDAK

Centar za odgoj , obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Zagreb

1,64

1,32

1,45

1,64

18
19

FILIP ANTOLOVIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica

1,59

1,41

1,49

1,59

20

JOSIP MINKOVIĆ

Centar za odgoj , obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Zagreb

1,30

1,49

1,57

1,57

21

MARKO ĈAJIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica

1,47

1,40

1,44

1,47

22

FRANJO VUKSANOVIĆ
JAKOV KEKEZ

Osnovna škola Vladimir Nazor Đakovo
Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik

1,22

X

X

X

0,50

0,70

1,22
0,70

23
24

9:45

DISCIPLINA

3

LMR

Ţ

31.12.1995. do 31.12.1990.

Skok u dalj sa zeletom

Ime centra/škole

Ime i prezime

Plasman
1.

2.

3.

Rezultat

TEREZA KOLIĆ *

Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Daruvar

2,71

3,29

3,18

3,29

1

MARIJA ŠATVAR *

Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci

3,21

3,13

3,29

3,29

2

TATJANA RAPATIĆ *

Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Daruvar

2,70

2,18

2,61

2,70

3

IVANA BEĈKO

Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska)

2,56

2,13

2,23

2,56

4

MIRHETA MURIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac

0,60

2,46

2,56

2,56

5

DANIJELA IVANĈIĆ *

Osnovna škola Voštarnica Zadar

1,66

1,70

1,06

1,70

6

IVANA ABRAMOVIĆ

Centar za odgoj,obrazovanje "Dubrava" Zagreb

1,66

1,09

1,30

1,66

7

MARIJA BENCE
MATEA MAJUREC

Osnovna škola Vladimir Nazor Đakovo
Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska)

1,20

1,46

1,14

1,30

X

X

1,46
1,30

8
9

1.

2.

3.

Rezultat

10:45

DISCIPLINA

4

LMR

31.12.1995. do 31.12.1990.

M

Skok u dalj sa zeletom

Ime centra/škole

Ime i prezime

Plasman

EMRAN BERISHA

Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka

5,02

X

X

5,02

1

MATE RAMIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonaĉi" Split

4,72

4,97

X

4,97

2

IVAN BEDENIKOVIĆ

Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski

4,83

4,51

4,61

4,83

ANTO STIPIĆ

Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski

4,52

4,37

4,07

4,52

3
4

BORIS ĐONDRAŠ

Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" Šibenik

3,88

3,35

3,73

3,88

5

FEMI ALIU

Škola za odgoj i obrazovanje Pula

2,92

3,27

3,70

3,70

DARIO MILETIĆ

Osnovna škola "Nad lipom" Zagreb

3,26

3,52

3,44

3,52

6
7

DARIO PRESPLJANIN *

Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Daruvar

3,43

3,06

3,30

3,43

8

IVO JOSIPOVIĆ

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci

3,20

3,13

3,02

3,20

MARKO BUKOVĈAK

Centar za odgoj i obrazovanje Ĉakovec

3,02

3,11

3,01

3,11

9
10

NIKOLA AMIĆ *

Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Daruvar

X

3,07

2,42

3,07

11

IGOR TURKOVIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica

X

3,05

3,04

3,05

ROBERT SARAF

Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica

X

3,02

X

3,02

12
13

DENIS KUJAJ

Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka

3,02

14

Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" Šibenik

X
X

X

EMIL KARIĆ

3,02
X

X

0,00

SLOBODAN BIBIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac

X

X

X

0,00

IVAN BEDENIKOVIĆ

Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski
* NATJECATELJ / ICA JE MLAĐA KATEGORIJA ALI JE NASTUPIO U STARIJOJ KATEGORIJI

0,00

9:45

DISCIPLINA

1

UMR

31.12.1995. do 31.12.1990.
Ime centra/škole

Ime i prezime

M Skok u dalj s mjesta

Plasman
1.

2.

3.

Rezultat

HRVOJE DERMIŠEK

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci

2,06

2,25

2,38

2,38

1

ANTE MEDIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonaĉi" Split

2,24

2,22

2,31

2,31

2

JAKOV MRĐAN

Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod

2,19

2,25

2,23

2,25

3

MATIJA BOĈKAJ

Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" Varaždin

1,88

2,07

2,10

2,10

4

MARKO STOJANOVIĆ

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci

1,89

1,89

1,83

1,89

5

DAVOR MARINCEL

Osnovna škola Virovitica

1,58

1,80

1,81

1,81

6

FILIP KULONJA

Osnovna škola Voštarnica Zadar

1,40

1,36

1,57

1,57

7

DRŢAVNO PRVENSTVO ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA REPUBLIKE HRVATSKE 2011. GODINE

DRUŽENJE
DATUM:

14.5.2011.

UČENICI S INTELEKTULANIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

HOTEL MEDENA TROGIR

DRŢAVNO PRVENSTVO ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA REPUBLIKE HRVATSKE 2011. GODINE

IZLET
DATUM:

15.5.2011.

UČENICI S INTELEKTULANIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

TROGIR