You are on page 1of 1

Hy tri nghim v tm cho mnh mt vi website ph hp nht nh

1. http://www.eslvideo.com/
Cung cp mt lot cc video l cc on phim ti liu, phim ngn gip bn luyn k nng nghe
v tng vn t vng v cc vn hc thut. Tp trung vo nghe chnh vi cc dng bi tp
multiple choice. Thch hp vi cc bn ang luyn tp thi IELTS hay TOEFL.
2. http://www.podcastsinenglish.com/
Ch trng nhiu hn vo cc ch hc thut vi mc t vng kh hn. Tc ni va phi,
thch hp cho hc vin trnh pre-intermediate v intermediate c th d dng bt nhp ng
iu ca ngi bn ng.
3. http://www.elllo.org/
Cung cp hng nghn transcript, slide show, audio notes trong i thc. Tc thc v ni dung
gn gi vi cuc sng, kt hp on audio ngn gii thch v cc v d v mt s t mi trng
tm trong bi.
4. http://www.storylineonline.net/
Thch hp cho nhng ai ham thch nhng cu chuyn k. Giao din p mt, cht lng. m
thanh video khi ch s dn bn vo mt th gii khc. Hy vng s khin bn cm thy thoi mi
hn v nui dng tnh yu vi ting Anh mt cch ht sc t nhin.
5. http://www.listen-and-write.com/
Tp trung vo dng bi dictation: nghe nhng on hi thoi/ on vn ngn, sau chp li.
Chc nng check ca site s cho bn bit bn sai u, nhng li no. Nng cao kh nng
take note v lng nghe ending sounds. Nu c, bn nn lm khong 2 n 3 bi tp mi ngy
v tng dn kh thy kt qu.
6. http://learningenglish.voanews.com/
Mt ngun c nhng khng bao gi li thi. Nng cao kh nng nghe ni ting Anh M. Hng
nghn audio, video tin tc, English in a minute (dy cc slang c dng M vi cch gii thch
d hiu, hi hc, ch ko di trong 1 pht).
7. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/
Tng hp cc audio cc cp , ch phc tp v kh d khc nhau. Kho bi tp rt phong
ph tng ng. Cht lng audio rt tt vi nhiu ch khc nhau nhng BBC ch trng kh
nhiu n ting Anh cng s v ting Anh tng qut.
8. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
Thch hp vi nhng ai ang theo ui ting Anh-Anh hoc chun b luyn thi IELTS. Ni dung
audio th v, hp dn, bi tp c xy dng trn flash, giao din p, d nhn. C hi c
tham gia vo mt cng ng hc ting Anh trn khp th gii trn website.
9. http://lyricstraining.com/
Thit k bi tp nghe in vo ch trng s dng li bi ht ca hng nghn MV u-M di hnh
thc game tng tc. Mi video c 4 cp chi khc nhau bn la chn.
10. http://esl-lab.com/
Ging nh mt th vin khng l, cc on audio hi thoi vi c ging ngi ln v tr em, ni
dung l cc ch thng nht. H thng bi tp a dng kim tra v n luyn kh nng
nghe ly chnh hoc nghe ly thng tin chi tit.