KATALOG PRODUKTÓW 2008

PRODUCT CATALOGUE 2008

Oferta firmy ACAR S.A. to produkcja własna przedłużaczy elektrycznych, przewodów przyłączeniowych, listw zasilających, dystrybucja wysokiej jakości osprzętu elektroinstalacyjnego oraz produkcja zaawansowanych podzespołów elektronicznych GSM. Wszystkie produkty ACAR wytwarzane są zgodnie z systemami zarządzania jakości ISO 9002 oraz spełniają europejskie standardy, czego potwierdzeniem są międzynarodowe certyfikaty VDE i NF. The company’s offer includes the production of its own professional electrical extension cords, power cords and surge protectors, the distribution of high-quality electrical system accessories, switch and socket series, as well as the production of advanced GSM modems. All ACAR products are made acording to the ISO 9002 quality managment policy and are in comply with the European standards, which is confirmed by the international VDE and NF certificates.

OGRÓD
GARDEN

1
1.1 1.2

PRZED¸U˚ACZE OGRODOWE
GARDEN EXTENSION CORDS

PRZED¸U˚ACZE B¢BNOWE
CABLE REELS

WARSZTAT I BUDOWA
WORKSHOP

2
2.1 2.2

PRZED¸U˚ACZE SPECJALISTYCZNE
SPECIAL PURPOSE EXTENSION CORDS

PRZED¸U˚ACZE B¢BNOWE
CABLE REELS

DOM I BIURO
HOME AND OFFICE

3
3.1 3.2

PRZED¸U˚ACZE UNIWERSALNE
UNIVERSAL EXTENSION CORDS

LISTWY ZABEZPIECZAJÑCE
SURGE PROTECTORS

PRZEWODY
POWER CORDS

4
4.1 4.2 4.3

PRZEWODY PRZY¸ÑCZENIOWE PŁASKIE
POWER CORDS – FLAT

PRZEWODY PRZY¸ÑCZENIOWE PVC
POWER CORDS – PVC

PRZEWODY PRZY¸ÑCZENIOWE GUMOWE
POWER CORDS – RUBBER

INNE
OTHER

5
5.1 5.2

LAMPY
LAMPS

AKCESORIA
ACCESSORIES

DLACZEGO ACAR?

WYSOKA JAKOŚĆ KOMPONENTÓW
Do produkcji naszych przedłużaczy używamy wyłącznie wysokiej jakości przewodów. Najwyższa jakość gniazd i wtyczek przy wykorzystaniu mostków firmy Taller.

INNOWACYJNOŚĆ
Wtyczka i gniazdo z uchem ułatwiającym wyciąganie. Dbałość o detale.

WHY ACAR?

HIGH QUALITY OF COMPONENTS
To manufacture our extension cords we use only certified cables. Highest quality of sockets and plugs throught the use of Taller inserts.

INNOVATIONS
Socket and plug with an eye facilitating cable disconnection. The care about details.

POLSKA PRODUKCJA
Wspieramy rozwój polskiej gospodarki, tworzymy miejsca pracy.

ISO 9002
ACAR S.A. wprowadził i nieustannie doskonali politykę zarządzania jakością ISO 9002, co świadczy o wysokim standardzie produkcji oraz spełnieniu wszystkich wymogów jakościowych i technologicznych.

CERTYFIKATY
Wszystkie oferowane produkty spełniają europejskie standardy, czego potwierdzeniem są międzynarodowe certyfikaty.

MADE IN POLAND
Support the development of the polish economy, create workplaces.

ISO 9002
ACAR SA implemented, and continues to improve, the ISO 9002 quality management policy, which confirms the high standard of production, as well as compliance with all quality and technological requirements.

CERTYFICATE
All products offered are in comply with the European standards, which is confirmed by the international certificates.

LEGENDA LEGEND

ZASTOSOWANIE WEWNĘTRZNE INDOOR USE

GNIAZDO BEZ UZIEMIENIA SOCKET WITHOUT GROUNDING

ZASTOSOWANIE ZEWNĘTRZNE OUTDOOR USE

WTYCZKA BEZ UZIEMIENIA PLUG WITHOUT GROUNDING

GNIAZDO Z UCHEM SOCKET WITH AN EYE

GNIAZDO Z UZIEMIENIEM SOCKET WITH GROUNDING

WTYCZKA Z UCHEM PLUG WITH AN EYE

WTYCZKA Z UZIEMIENIEM PLUG WITH GROUNDING

KLAPKA ZABEZPIECZAJĄCA PROTECTIVE COVER

GNIAZDO PŁASKIE FLAT SOCKET

ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE RESISTANT TO WEATHER

WTYCZKA PŁASKA FLAT PLUG

WYŁĄCZNIK SWITCH

GNIAZDO KOMPUTEROWE COMPUTER SOCKET

UZIEMIENIE GROUNDING

ZASTOSOWANIE W OGRODZIE GARDEN USE

ZASTOSOWANIE W WARSZTACIE WORKSHOP USE

STOSOWANE MOSTKI INSERTS

PRZED¸U˚ACZE OGRODOWE
GARDEN EXTENSION CORDS

1.1 1.2

PRZED¸U˚ACZE B¢BNOWE
CABLE REELS

PS-2P
PRZEDŁUŻACZ Z POJEDYNCZYM GNIAZDEM I WTYCZKĄ BEZ UZIEMIENIA EXTENSION CORD WITH SINGLE SOCKET AND PLUG, WITHOUT GROUNDING

PS-US
PRZEDŁUŻACZ Z POJEDYNCZYM GNIAZDEM I WTYCZKĄ Z UZIEMIENIEM EXTENSION CORD WITH SINGLE SOCKET AND PLUG, WITH GROUNDING

PS2-US
PRZEDŁUŻACZ Z PODWÓJNYM GNIAZDEM I WTYCZKĄ Z UZIEMIENIEM EXTENSION CORD WITH DOUBLE SOCKET AND PLUG, WITH GROUNDING

10A 250V

DŁUGOŚĆ
LENGTH

≤ 20 m

6A 250V

DŁUGOŚĆ
LENGTH

> 20 m

10A 250V

DŁUGOŚĆ
LENGTH

≤ 30 m

6A 250V

DŁUGOŚĆ
LENGTH

> 30 m

10A 250V

DŁUGOŚĆ
LENGTH

≤ 10 m (3G1) ≤ 20 m (3G1,5)

6A 250V

DŁUGOŚĆ
LENGTH

> 10 m (3G1) > 20 m (3G1,5)

H05VV-F 2X1

H05VV-F 2X1,5

H05VV-F 3G1
PRZEWÓD WYKONANY ZGODNIE Z NORMAMI ZHARMONIZOWANYMI CORD MADE ACCORDING TO HARMONIZED STANDARDS NA NAPIĘCIE 300/500 V FOR 300/500 V IZOLACJA PVC NA ŻYLE PVC-INSULATED STRANDS OPONA Z OLEJOODPORNEGO PVC PVC-INSULATED STRANDS GIĘTKI FLEXIBLE CABLE

H05VV-F 3G1,5

Drogi Kliencie, nasze przedłużacze są produktem specjalnie przygotowanym do pracy na zewnątrz. Nasi projektanci wybrali tylko te przewody, których duży przekrój zapewnia poprawną pracę najbardziej wymagających urządzeń ogrodowych, a gruba powłoka zwiększy przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania, a także wytrzymałość na uszkodzenia. Dear Customer, our extension cords are products specially designed for outdoor use. Our designers have selected only those cables which, through large cross-sectional areas, ensure reliable functioning even for the most demanding garden equipment while the thick insulation will improve the safety of use and resistant to damage.

H 05 V V F

Uwaga, ostrzegamy!!!
Drogi Kliencie, jeżeli jesteś na etapie wyboru przedłużacza ogrodowego, radzimy sprawdzić z jakiego przewodu został wykonany. Zespół naszych fachowców ostrzega przed stosowaniem na zewnątrz przedłużaczy, które wykonane są z przewodów: OMY, H03VV-F, 2X0,75, 3G0,75 (oznaczenie typu przewodu znajduje się na powłoce ochronnej). Bezwzględnie odradzamy używania przedłużaczy, które nie mają żadnych oznaczeń na powłoce przewodu – według podstawowych norm przewód powinien posiadać oznaczenie.

2X1 DWIE ŻYŁY PO 1 mm2 (1,5 mm2) (2X1,5) TWO 1 mm2 STRANDS (1,5 mm2) 3G1
TRZY ŻYŁY PO 1 mm2 (1,5 mm2) W TYM ŻYŁA OCHRONNA, ŻÓŁTO-ZIELONA (G) (3G1,5) THREE 1 mm2 STRANDS (1,5 mm2) INCLUDING YELLOW-GREEN PROTECTIVE STRAND (G)

DO ZASTOSOWANIA WEWNĄTRZ FOR INDOOR USE BRAK OZNACZENIA / NONAME OMY, H03VV-F 2X0,75 3G0,75 H05VV-F 2X0,75 3G0,75 H05VV-F 2X1 H05VV-F 2X1,5 3G1 3G1,5

DO ZASTOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ FOR OUTDOOR USE

Caution, be warned!!!
Dear Customer, if you are about to select a garden extension cord we recommended to check what cable it is made from. Our team of professionals warns you against outdoor use of extension cord which are made of OMY, H003VV, 2x0,75, 3G0,75 cables (cable type designation is printed on the insulating cover). We absolutely advise you against use of extension cords with no marking on the cable jacket. According to the basic standards the cable should have.

NIE STOSUJ DO NOT USE

DOSTATECZNIE SATISFACTORY

DOBRZE GOOD

BARDZO DOBRZE VERY GOOD

1.1

PRZED¸U˚ACZE OGRODOWE
GARDEN EXTENSION CORDS

PS-2P
Przed∏u˝acz ogrodowy, Garden extension cord
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 40 m 590 7437 080993 590 7437 081006 590 7437 081013 590 7437 081020 590 7437 081037 590 7437 081044 1 GNIAZDO Z KLAPKĄ, BEZ UZIEMIENIA H05VV-F 2X1 POMARAŃCZOWY SINGLE SOCKET WITH COVER, WITHOUT GROUNDING H05VV-F 2X1 ORANGE

PS-2P
Przed∏u˝acz ogrodowy, Garden extension cord
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 20 m 30 m 40 m 50 m 590 7437 081068 590 7437 081075 590 7437 081082 590 7437 081099 1 GNIAZDO Z KLAPKĄ, BEZ UZIEMIENIA H05VV-F 2X1,5 POMARAŃCZOWY SINGLE SOCKET WITH COVER, WITHOUT GROUNDING H05VV-F 2X1,5 ORANGE

PS-2P
Przed∏u˝acz ogrodowy, Garden extension cord
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 10 m 20 m 590 7636 004790 590 7636 004134 1 GNIAZDO, BEZ UZIEMIENIA H05VV-F 2X1 ZIELONY TRANSPARENT SINGLE SOCKET WITHOUT GROUNDING H05VV-F 2X1 TRANSPARENT GREEN

1.1.1 www.acar.com.pl

1.1

PRZED¸U˚ACZE OGRODOWE
GARDEN EXTENSION CORDS

PS-US
Przed∏u˝acz ogrodowy, Garden extension cord
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 10 m 15 m 20 m 30 m 40 m 590 7437 081105 590 7437 081112 590 7437 081129 590 7437 081136 590 7437 081143 1 GNIAZDO Z KLAPKĄ, Z UZIEMNIENIEM H05VV-F 3G1 POMARAŃCZOWY SINGLE SOCKET WITH COVER, WITH GROUNDING H05VV-F 3G1 ORANGE

PS-US
Przed∏u˝acz ogrodowy, Garden extension cord
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 20 m 30 m 40 m 50 m 590 7437 081167 590 7437 081174 590 7437 081181 590 7437 081198 1 GNIAZDO Z KLAPKĄ, Z UZIEMNIENIEM H05VV-F 3G1,5 POMARAŃCZOWY SINGLE SOCKET WITH COVER, WITH GROUNDING H05VV-F 3G1,5 ORANGE

PS-2US
Przed∏u˝acz ogrodowy, Garden extension cord
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 20 m 30 m 40 m 590 7437 081211 590 7437 081228 590 7437 081235 2 GNIAZDA Z KLAPKĄ, Z UZIEMNIENIEM H05VV-F 3G1 POMARAŃCZOWY DOUBLE SOCKET WITH COVER, WITH GROUNDING H05VV-F 3G1 ORANGE

1.1.2 www.acar.com.pl

1.2

PRZED¸U˚ACZE B¢BNOWE
CABLE REELS

PZ-4Z
OPIS: TYP PRZEWODU: DŁUGOŚĆ: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: LENGHT: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 25 m

/OTM
PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY, 4 GNIAZDA, TERMIK, METALOWY STELAŻ H05VV-F 3G1 25 m POMARAŃCZOWY CABLE REEL, 4 SOCKETS OUTLETS, OVERHEAT PROTECTION, METAL FRAME H05VV-F 3G1 25 m ORANGE

Przed∏u˝acz b´bnowy, Cable reel

590 7636 008910

PZ-4Z
OPIS: TYP PRZEWODU: DŁUGOŚĆ: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: LENGHT: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 40 m

/OTM
PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY, 4 GNIAZDA, TERMIK, METALOWY STELAŻ H05VV-F 3G1,5 40 m POMARAŃCZOWY CABLE REEL, 4 SOCKETS OUTLETS, OVERHEAT PROTECTION, METAL FRAME H05VV-F 3G1,5 40 m ORANGE

Przed∏u˝acz b´bnowy, Cable reel

590 7636 008965

PZ-4Z
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 40 m 50 m

/OT
PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY, 4 GNIAZDA, TERMIK, METALOWY STELAŻ H05VV-F 3G1,5 POMARAŃCZOWY CABLE REEL, 4 SOCKETS OUTLETS, OVERHEAT PROTECTION, METAL FRAME H05VV-F 3G1,5 ORANGE

Przed∏u˝acz b´bnowy, Cable reel

590 7636 008927 590 7636 008934

1.2.1 www.acar.com.pl

1.2

PRZED¸U˚ACZE B¢BNOWE
CABLE REELS

PS-2P
OPIS: TYP PRZEWODU: DŁUGOŚĆ: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: LENGHT: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 30 m

/NAWIJAK
NAWIJAK, POJEDYNCZE GNIAZDO H05VV-F 2X1 30 m POMARAŃCZOWY CABLE REEL, SINGLE SOCKET H05VV-F 2X1 30 m ORANGE

Przed∏u˝acz b´bnowy, Cable reel

590 7636 001270

1.2.2 www.acar.com.pl

PRZED¸U˚ACZE SPECJALISTYCZNE
SPECIAL PURPOSE EXTENSION CORDS

2.1 2.2

PRZED¸U˚ACZE B¢BNOWE
CABLE REELS

Drogi Kliencie, Przedłużacze specjalistyczne ACAR stworzone zostały z myślą o bezpieczeństwie ich użytkowania w warsztatach specjalistycznych, podczas remontów, w przydomowym warsztacie, na budowie. Podstawą konstrukcji naszych produktów stanowi przewód w lekkiej oponie z syntetycznej, samogasnącej gumy. Dzięki temu przedłużacze ACAR znajdują zastosowanie w ciężkich i wymagających warunkach, w suchych i wilgotnych pomieszczeniach, jak też na zewnątrz.

PS-2P
PRZEDŁUŻACZ Z POJEDYNCZYM GNIAZDEM I WTYCZKĄ BEZ UZIEMIENIA EXTENSION CORD WITH SINGLE SOCKET AND PLUG, WITHOUT GROUNDING

PS-US
PRZEDŁUŻACZ Z POJEDYNCZYM GNIAZDEM I WTYCZKĄ Z UZIEMIENIEM EXTENSION CORD WITH SINGLE SOCKET AND PLUG, WITH GROUNDING

Korpusy gniazd i wtyczek sieciowych wykonano z miękkiego, elastycznego materiału, co czyni je bardziej odpornymi na uszkodzenia. Monolityczna konstrukcja korpusów ogranicza przedostawanie się do wnętrza zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na prawidłowe działanie przedłużacza. Wtyczki i gniazda sieciowe posiadają ponadto ergonomiczne uchwyty ułatwiające ich łączenie i rozłączanie. Przedłużacze specjalistyczne bębnowe charakteryzuje funkcjonalność użytkowania – możliwość swobodnego ręcznego rozwinięcia i zwinięcia przewodu. Wyroby cechuje solidna rama nośna oraz czterokrotne gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym. Nawijaki zostały wyposażone w gumowy uchwyt zapobiegający przypadkowemu rozwijaniu oraz funkcje parkowania wtyczki sieciowej. Wtyczka sieciowa odznacza się ergonomiczną częścią chwytową, bocznym wyprowadzeniem przewodu oraz podwójnym układem styków ochronnych. Przedłużacz Spiro znajduje swoje zastosowanie w warsztatach specjalistycznych jak i przydomowym warsztacie. Stworzony został z myślą o elektronarzędziach. Największą zaletą wyrobu jest jego funkcjonalność użytkowania. Spiralny przewód podnosi wygodę i bezpieczeństwo pracy. Natychmiast dostosowuje swą długość do potrzeb użytkownika. Zabezpiecza też skutecznie przed wyrywaniem przewodu zasilającego z gniazda lub rękojeści elektronarzędzi. Przedłużacz charakteryzuje się ergonomiczną częścią chwytową wtyczki i gniazda. Dear Customer, Specialist ACAR extension cords were created to ensure safety of use in workshop, during repairs, at home workshops or construction sites. The design of our extension cords is based on a cable in a light, synthetic, self-extinguishing rubber insulation. This allows ACAR extension cords to be used in heavy duty conditions, inside dry or humid rooms and outdoor. Bodies of sockets and outlet plugs were made of soft, flexible material which makes them more resistant to damage. Monolith design of bodies limits penetration of pollutants which might affect proper operation of the extension cord. Furthermore, mains sockets and outlet plugs are equipped with ergonomic grips which facilitate connection and disconnection. Specialist reel extension cords is distinguished by handiness as it has the possibility of easy unreeling and reeling of the cord. The product features a robust load-bearing frame and a four-pronged outlet with protection contact. The reels are equipped with a rubber grip which prevents inadvertent unreeling and an outlet plug parking feature. The outlet plug features a very ergonomic gripping part, side cord outlet and double protection contact system. SPIRO extension cord is applicable at specialist workshop and at home workshop.. It was created for power tools use. The largest advantage of the product is the functionality of the use. The spiral cable guarantees comfort and safety of the work. The length is adapted to the user's needs. The spiral cable protects also before pull out the power supply cord from a socket or from the handle of power tools. The extension cord is characterized by very ergonomic grip in socket and also in plug.

10A 250V

DŁUGOŚĆ
LENGTH

≤ 20 m

6A 250V

DŁUGOŚĆ
LENGTH

> 20 m

10A 250V

DŁUGOŚĆ
LENGTH

≤ 30 m

6A 250V

DŁUGOŚĆ
LENGTH

> 30 m

H05VV-F 2X1 H05RR-F 3G1
PRZEWÓD WYKONANY ZGODNIE Z NORMAMI ZHARMONIZOWANYMI CORD MADE ACCORDING TO HARMONIZED STANDARDS NA NAPIĘCIE 300/500 V FOR 300/500 V IZOLACJA PVC NA ŻYLE PVC-INSULATED STRANDS GUMA RUBBER OPONA Z OLEJOODPORNEGO PVC PVC-INSULATED STRANDS GUMA RUBBER GIĘTKI FLEXIBLE CABLE DWIE ŻYŁY PO 1 mm2 TWO 1 mm2 STRANDS

H05RR-F 3G1,5

H 05 V R V R F 2X1 3G1

TRZY ŻYŁY PO 1 mm2 (1,5 mm2) W TYM ŻYŁA OCHRONNA, ŻÓŁTO-ZIELONA (G) (3G1,5) THREE 1 mm2 STRANDS (1,5 mm2) INCLUDING YELLOW-GREEN PROTECTIVE STRAND (G) DO ZASTOSOWANIA W WARSZTACIE FOR WORKSHOP USE BRAK OZNACZENIA / NONAME OMY, H03VV-F 2X0,75 3G0,75 H05VV-F 2X0,75 3G0,75 H05VV-F 2X1 3G1

H05VV-F 2X1,5 3G1,5 H05RR-F H05RR-F 3G1 3G1,5 NIE STOSUJ DO NOT USE

DOSTATECZNIE SATISFACTORY

DOBRZE GOOD

BARDZO DOBRZE VERY GOOD

2.1

PRZED¸U˚ACZE SPECJALISTYCZNE
SPECIAL PURPOSE EXTENSION CORDS

PS-2P
OPIS: TYP PRZEWODU: DŁUGOŚĆ: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: LENGHT: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT PS-2P SPIRO

/SPIRO
1 GNIAZDO OKRĄGŁE BEZ UZIEMIENIA H05VV-F 2X1 4m CZARNY SINGLE ANGULAR SOCKET WITHOUT GROUNDING, SPIRAL CABLE H05VV-F 2X1 4m BLACK

Przed∏u˝acz specjalistyczny, Special purpose extension cord

590 7636 008903

PS-US
Przed∏u˝acz specjalistyczny, Special purpose extension cord
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 20 m 30 m 40 m 590 7636 004622 590 7636 001768 590 7636 004691 1 GNIAZDO Z UZIEMIENIEM H05RR-F 3G1,5 CZARNY SINGLE SOCKET WITH GROUNDING H05RR-F 3G1,5 BLACK

2.1.1 www.acar.com.pl

2.2

PRZED¸U˚ACZE B¢BNOWE
CABLE REELS

PZ-4Z
OPIS: TYP PRZEWODU: DŁUGOŚĆ: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: LENGHT: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 25 m

/STM
4 GNIAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM, TERMIK, METALOWY STELAŻ H05RR-F 3G1 25 m CZARNY 4 SOCKETS WITH GROUNDING, OVERHEAT PROTECTION, METAL FRAME H05RR-F 3G1 25 m BLACK

Przed∏u˝acz b´bnowy specjalistyczny, Cable reel

590 7636 008941

PZ-4Z
OPIS: TYP PRZEWODU: DŁUGOŚĆ: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: LENGHT: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 40 m

/ST
4 GNIAZDA OKRĄGŁE Z UZIEMIENIEM, TERMIK, METALOWY STELAŻ H05RR-F 3G1,5 40 m CZARNY 4 SOCKETS WITH GROUNDING, OVERHEAT PROTECTION, METAL FRAME H05RR-F 3G1,5 40 m BLACK

Przed∏u˝acz b´bnowy specjalistyczny, Cable reel

590 7636 008958

2.2.1 www.acar.com.pl

PRZED¸U˚ACZE UNIWERSALNE
UNIVERSAL EXTENSION CORDS

3.1 3.2

LISTWY ZABEZPIECZAJÑCE
SURGE PROTECTORS

PS-120
PRZEDŁUŻACZ Z PŁASKIM GNIAZDEM I WTYCZKĄ BEZ UZIEMIENIA EXTENSION CORD WITH FLAT SOCKET AND PLUG, WITHOUT GROUNDING

PS-2P
PRZEDŁUŻACZ Z POJEDYNCZYM GNIAZDEM I WTYCZKĄ BEZ UZIEMIENIA EXTENSION CORD WITH SINGLE SOCKET AND PLUG, WITH GROUNDING

PS-US
PRZEDŁUŻACZ Z POJEDYNCZYM GNIAZDEM I WTYCZKĄ Z UZIEMIENIEM EXTENSION CORD WITH SINGLE SOCKET AND PLUG, WITH GROUNDING

PS2-US
PRZEDŁUŻACZ Z PODWÓJNYM GNIAZDEM I WTYCZKĄ Z UZIEMIENIEM EXTENSION CORD WITH DOUBLE SOCKET AND PLUG, WITH GROUNDING

DŁUGOŚĆ

DŁUGOŚĆ

DŁUGOŚĆ

DŁUGOŚĆ

DŁUGOŚĆ

DŁUGOŚĆ

DŁUGOŚĆ

2,5A 250V

LENGTH

≤4m

10A 250V

LENGTH

≤ 20 m

6A 250V

LENGTH

> 20 m

10A 250V

LENGTH

≤ 30 m

6A 250V

LENGTH

> 30 m

10A 250V

LENGTH

≤ 10 m (3G1) ≤ 20 m (3G1,5)

6A 250V

LENGTH

> 10 m (3G1) > 20 m (3G1,5)

H03VV-F 2X0,75

H05VV-F 2X1

H05VV-F 3G1
PRZEWÓD WYKONANY ZGODNIE Z NORMAMI ZHARMONIZOWANYMI CORD MADE ACCORDING TO HARMONIZED STANDARDS NA NAPIĘCIE 300/300 V FOR 300/300 V NA NAPIĘCIE 300/500 V FOR 300/500 V IZOLACJA PVC NA ŻYLE PVC-INSULATED STRANDS OPONA Z OLEJOODPORNEGO PVC PVC-INSULATED STRANDS GIĘTKI FLEXIBLE CABLE

H05VV-F 3G1,5

H 03 05 V V F 2X1

Drogi Kliencie, zarówno nasze przedłużacze stałe jak i listwy zabezpieczające są produktem specjalnie przygotowanym do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Przedłużacze zapewniają poprawną pracę urządzeń domowych, a listwy zabezpieczające ACAR skutecznie chronią sprzęt codziennego użytku przed niszczącym działaniem przepięć. Tłumią one zakłócenia powstałe w sieci elektrycznej. Korzystając z urządzeń ACAR skutecznie zabezpieczasz używany w gospodarstwie domowym sprzęt radiowy i telewizyjny, odbiorniki satelitarne, urządzenia liczące, a także telefony, faksy i sprzęt komputerowy.

Dear Customer, Universal extension cords as well as surge protectors are products specially designed for indoor use. Extension cords ensure reliable work of home devices and ACAR safety power strips provide effective protection for everyday-use equipment from the destructive effects of overvoltage. They suppress interference generated by power network. The use of ACAR equipment ensures efficient protection for your household appliances, radio and television equipment, satellite receivers, counting equipment, and also telephones, faxes and computers.

DWIE ŻYŁY PO 1 mm2 (0,75 mm2) (2X0,75) TWO 1 mm2 STRANDS (0,75 mm2)

3G1
(3G1,5)

TRZY ŻYŁY PO 1 mm2 (1,5 mm2) W TYM ŻYŁA OCHRONNA, ŻÓŁTO-ZIELONA (G) THREE 1 mm2 STRANDS (1,5 mm2) INCLUDING YELLOW-GREEN PROTECTIVE STRAND (G)

DO ZASTOSOWANIA WEWNĄTRZ FOR INDOOR USE BRAK OZNACZENIA / NONAME OMY, H03VV-F 2X0,75 3G0,75 H03VV-F 2X0,75 3G0,75 H05VV-F 2X1 H05VV-F 2X1,5 3G1 3G1,5 NIE STOSUJ DO NOT USE DOSTATECZNIE SATISFACTORY DOBRZE GOOD BARDZO DOBRZE VERY GOOD

3.1

PRZED¸U˚ACZE UNIWERSALNE
UNIVERSAL EXTENSION CORDS

PS-120
Przed∏u˝acz uniwersalny, Extension cord
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 2m 3m 5m 2m 3m 5m 590 7636 002680 590 7636 002697 590 7636 002703 590 7636 002741 590 7636 002758 590 7636 002765 1 GNIAZDO PŁASKIE H03VV-F 2X0,75 BIAŁY lub ZIELONY FLAT SOCKET H03VV-F 2X0,75 WHITE or GREEN

PS-2P
Przed∏u˝acz uniwersalny, Extension cord
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 3m 5m 3m 5m 590 7636 000846 590 7636 000853 590 7636 000914 590 7636 000921 1 GNIAZDO BEZ UZIEMNIENIA H05VV-F 2X1 BIAŁY lub CZARNY SINGLE SOCKET WITHOUT GROUNDING H05VV-F 2X1 WHITE or BLACK

PS-US
Przed∏u˝acz uniwersalny, Extension cord
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 3m 590 7636 001355 1 GNIAZDO Z KLAPKĄ Z UZIEMIENIEM H05VV-F 3G1 CZARNY SINGLE SOCKET WITH COVER, WITH GROUNDING H05VV-F 3G1 BLACK

3.1.1 www.acar.com.pl

3.1

PRZED¸U˚ACZE UNIWERSALNE
UNIVERSAL EXTENSION CORDS

PS-US
Przed∏u˝acz uniwersalny, Extension cord
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 3m 5m 10 m 590 7636 001638 590 7636 001645 590 7636 001652 1 GNIAZDO Z UZIEMIENIEM H05VV-F 3G1,5 BIAŁY SINGLE SOCKET WITH GROUNDING H05VV-F 3G1,5 WHITE

PS2-US
Przed∏u˝acz uniwersalny, Extension cord
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 0,5 m 5m 10 m 15 m 590 7636 004530 590 7636 005339 590 7636 005346 590 7636 005353 2 GNIAZDA Z UZIEMIENIEM H05VV-F 3G1 BIAŁY DOUBLE SOCKET WITH GROUNDING H05VV-F 3G1 WHITE

3.1.2 www.acar.com.pl

3.2

LISTWY ZABEZPIECZAJÑCE
SURGE PROTECTORS

ACAR xPro AV
Listwa zabezpieczajàca, Surge protector
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 1,5 m 3m 5m 5 GNIAZD OKRĄGŁYCH Z UZIEMIENIEM, Z WYŁĄCZNIKIEM H05VV-F 3G1 SZARY SURGE PROTECTOR, 5 ROUND SOCKETS WITH GROUNDING WITH ILLUMINATED SWITCH H05VV-F 3G1 GRAY KOD CODE 590 7636 009238 590 7636 008828 590 7636 009252

ACAR xPro AV @tele
Listwa zabezpieczajàca, Surge protector
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 5m 10 m 15 m 5 GNIAZD OKRĄGŁYCH Z UZIEMIENIEM, Z WYŁĄCZNIKIEM H05VV-F 3G1 SZARY SURGE PROTECTOR, 5 ROUND SOCKETS WITH GROUNDING WITH ILLUMINATED SWITCH H05VV-F 3G1 GRAY KOD CODE 590 7636 009221 590 7636 008811 590 7636 009269

ACAR P7
Listwa zabezpieczajàca, Surge protector
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 1,5 m 3m 5 GNIAZD OKRĄGŁYCH Z UZIEMIENIEM, 2 GNIAZDA PŁASKIE Z WYŁĄCZNIKIEM H05VV-F 3G1 SZARY SURGE PROTECTOR, 5 ROUND SOCKETS WITH GROUNDING, 2 FLAT PLUG WITH ILLUMINATED SWITCH H05VV-F 3G1 GRAY KOD CODE 590 4743 180010 590 4743 180218

3.2.1 www.acar.com.pl

PRZEWODY PRZY¸ÑCZENIOWE PŁASKIE
POWER CORDS – FLAT

4.1 4.2 4.3

PRZEWODY PRZY¸ÑCZENIOWE PVC
POWER CORDS – PVC

PRZEWODY PRZY¸ÑCZENIOWE GUMOWE
POWER CORDS – RUBBER

PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY PŁASKI POWER CORD – FLAT

PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY PVC POWER CORD – PVC

PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY GUMOWY POWER CORD – RUBBER

Przewody przyłączeniowe Firma Acar S.A. to również wiodący producent przewodów przyłączeniowych dla potrzeb przemysłu. W swojej ofercie przewodów przyłączeniowych posiada zarówno przewody w oponie polwinitowej jak i gumowej cieszące się szczególnym powodzeniem wśród producentów, dystrybutorów, serwisantów elektronarzędzi. Produkty wyróżnia sposób wyprowadzenia przewodu (prosty, boczny) oraz rodzaj wtyczki (okrągła, płaska,). Tak jak wszystkie produkty ACAR również przewody przyłączeniowe z wtyczką okrągłą charakteryzuje ergonomiczny uchwyt ułatwiający jej włączenie i rozłączenie. Wszystkie produkty posiadają stopień ochrony IP-20. Asortyment firmy obejmuje następujące wyroby: – SPZ-US (wtyczka z uchwytem, kątowe wyprowadzenie przewodu, opona PVC bądź gumowa, przewód uziemiający, I klasa izolacji) – SPZ-2P (wtyczka z uchwytem, kątowe wyprowadzenie przewodu, opona PVC bądź gumowa, II klasa izolacji) – SPZ-2P/P (wtyczka z uchwytem, proste wyprowadzenie przewodu, opona PVC bądź gumowa, II klasa izolacji) – SPZ-79 (wtyczka płaska, opona PVC, II klasa izolacji)

– SPZ-PZ ( wtyczka płaska, opona PVC, cewka przeciwzakłóceniowa) – ACARIUS SPZ-US (wtyczka z uchwytem, opona PVC, przewód uziemiający, gniazdo komputerowe). Przewody dostępne są w standardowych kolorach: białym, czarnym. Istnieje możliwość wykonania w innym kolorze na życzenie klienta. Długości przewodów ustalane są indywidualnie z klientem. Jakość produktów potwierdzają certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa oraz Certyfikat Jakości ISO 9002.

Similar to all ACAR products the service cables with round plug are characteristic through their ergonomic grip which facilitates connection and disconnection. All products are of IP 20 protection grade. Product lines of our company include the following: – SPZ-US (plug with a grip, angled cable outlet, PVC or rubber insulation, earthing cable, insulation class: I) – SPZ-2P (plug with a grip, angled cable outlet, PVC or rubber insulation, insulation class: II) – SPZ-2P/P (plug with a grip, angled straight cable outlet, PVC or rubber insulation, insulation class: II) – SPZ-79 (flat plug, PVC insulation, insulation class: II) – SPZ-PZ (flat plug, PVC insulation, interference suppression coil) – ACARIUS SPZ-US (plug with a grip, PVC insulation, earthing cable, computer socket). Cables are available in standard colours: white, black. Other colours available on customer's request. Cable lengths are agreed individually with customers. Quality of products is confirmed by certificates, which authorize to label the products with safety mark, and ISO 9002 Quality Certificate.

Service cables ACAR S.A. is also a leading manufacturer of service cables for industrial purposes. The offer of service cables includes both cables in PVC and rubber insulations which are particularly in demand by manufacturers, distributors and servicemen of electric tools The products are distinguished by the way the cable exits the body (straight, sidewise) and the type of plug (round, flat).

4.1

PRZEWODY PRZY¸ÑCZENIOWE PŁASKIE
POWER CORDS – FLAT

SPZ-79
Przewód przy∏àczeniowy płaski, Power cord – flat
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 1,5 m 2,5 m 3,1 m 1,5 m 2,5 m 3,1 m 590 0763 6000181 590 0763 6000211 590 0763 6000235 590 0763 6000242 590 0763 6000273 590 0763 6000297 1 WTYCZKA PŁASKA H03VVH2-F 2X0,75 BIAŁY lub CZARNY SINGLE PLUG, FLAT H03VVH2-F 2X0,75 WHITE or BLACK

SPZ-79
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 1,5 m 2,5 m 3,1 m 4m 1,5 m 2,5 m 3,1 m 4m

/P
1 WTYCZKA PŁASKA, WŁĄCZNIK H03VVH2-F 2X0,75 BIAŁY lub CZARNY SINGLE PLUG, FLAT, SWITCH H03VVH2-F 2X0,75 WHITE or BLACK

Przewód przy∏àczeniowy płaski, Power cord – flat

590 0763 6000600 590 0763 6000648 590 0763 6000662 590 0763 6000679 590 0763 6000686 590 0763 6000723 590 0763 6000747 590 0763 6000754

4.1.1 www.acar.com.pl

4.2

PRZEWODY PRZY¸ÑCZENIOWE PCV
POWER CORDS – PVC

SPZ-US
Przewód przy∏àczeniowy PVC, Power cord – PVC
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 1,5 m 2,5 m 3m 1,5 m 2,5 m 3m 590 0743 7080825 590 0743 7080832 590 0743 7080849 590 0743 7080856 590 0743 7080863 590 0743 7080870 1 WTYCZKA OKRĄGŁA Z UZIEMIENIEM H05VV-F 3G1 BIAŁY lub CZARNY SINGLE ANGULAR PLUG WITH GROUNDING H05VV-F 3G1 WHITE or BLACK

SPZ-US
Przewód przy∏àczeniowy PVC, Power cord – PVC
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 3m 3m 590 0743 7080887 590 0743 7080894 1 WTYCZKA OKRĄGŁA Z UZIEMIENIEM H05VV-F 3G1,5 BIAŁY lub CZARNY SINGLE ANGULAR PLUG WITH GROUNDING H05VV-F 3G1,5 WHITE or BLACK

SPZ-US
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 2,5 m

/ACARIUS
1 WTYCZKA OKRĄGŁA Z UZIEMIENIEM H05VV-F 3G0,75 CZARNY SINGLE ANGULAR PLUG WITH GROUNDING H05VV-F 3G0,75 BLACK

Przewód przy∏àczeniowy PVC, Power cord – PVC

590 0763 6008323

4.2.1 www.acar.com.pl

4.3

PRZEWODY PRZY¸ÑCZENIOWE GUMOWE
POWER CORDS – RUBBER

SPZ-2P
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 3m 4m 4,5 m

/P
1 WTYCZKA OKRĄGŁA BEZ UZIEMIENIA H05RR-F 2X1 CZARNY SINGLE ROUND PLUG WITHOUT GROUNDING H05RR-F 2X1 BLACK

Przewód przy∏àczeniowy gumowy, Power cord – rubber

590 0763 6006824 590 0743 7080900 590 0763 6006831

SPZ-2P
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 3m 4m 4,5 m

/P
1 WTYCZKA OKRĄGŁA BEZ UZIEMIENIA H05RR-F 2X1,5 CZARNY SINGLE ROUND PLUG WITHOUT GROUNDING H05RR-F 2X1,5 BLACK

Przewód przy∏àczeniowy gumowy, Power cord – rubber

590 0763 6006848 590 0763 6006862 590 0763 6006855

SPZ-2P
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 3m 4m 4,5 m

/P
1 WTYCZKA OKRĄGŁA BEZ UZIEMIENIA H07RN-F 2X1 CZARNY SINGLE ROUND PLUG WITHOUT GROUNDING H07RN-F 2X1 BLACK

Przewód przy∏àczeniowy gumowy, Power cord – rubber

590 0743 7080917 590 0743 7080924 590 0743 7080931

4.3.1 www.acar.com.pl

4.3

PRZEWODY PRZY¸ÑCZENIOWE GUMOWE
POWER CORDS – RUBBER

SPZ-2P
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 3m 4m 4,5 m

/P
1 WTYCZKA PROSTA BEZ UZIEMIENIA H07RN-F 2X1,5 CZARNY SINGLE ANGULAR PLUG WITHOUT GROUNDING H07RN-F 2X1,5 BLACK

Przewód przy∏àczeniowy gumowy, Power cord-rubber

590 0743 7080948 590 0743 7080955 590 0743 7080962

SPZ-US
Przewód przy∏àczeniowy gumowy, Power cord-rubber
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 3m 590 0743 7080979 1 WTYCZKA OKRĄGŁA Z UZIEMIENIEM H05RR-F 3G1 CZARNY SINGLE ANGULAR PLUG WITH GROUNDING H05RR-F 3G1 BLACK

SPZ-US
Przewód przy∏àczeniowy gumowy, Power cord-rubber
OPIS: TYP PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: COLOUR: DŁUGOŚĆ LENGHT 3m 590 0743 7080986 1 WTYCZKA OKRĄGŁA Z UZIEMIENIEM H05RR-F 3G1,5 CZARNY SINGLE ANGULAR PLUG WITH GROUNDING H05RR-F 3G1,5 BLACK

4.3.2 www.acar.com.pl

LAMPY
LAMPS

5.1 5.2

AKCESORIA
ACCESSORIES

5.1

LAMPY
LAMPS

LW-01
Lampa warsztatowa, Working lamp
OPIS: TYP PRZEWODU: DŁUGOŚĆ: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: LENGHT: COLOUR: TYP TYPE LW-01 590 7636 009023 LAMPA WARSZTATOWA, JARZENIOWA OBUDOWA ABS, MOCOWANIE NA HAK, MAGNES LUB KLAMRĘ H05RN-F 2X1 5m CZARNY FLUORESCENT WORKING LAMP, ABS COVER WITH FIXING HOOK, MAGNET OR BUCKLE H05RN-F 2X1 5m BLACK

LW-02
Lampa warsztatowa, Working lamp
OPIS: TYP PRZEWODU: DŁUGOŚĆ: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: LENGHT: COLOUR: TYP TYPE LW-02 590 7636 009030 LAMPA WARSZTATOWA, JARZENIOWA Z ODŁĄCZANĄ LATARKĄ LED OBUDOWA ABS, MOCOWANIE NA HAK LUB MAGNES H05RN-F 2X1 5m CZARNY FLUORESCENT WORKING LAMP WITH SEPARATE LED LIGHTING, ABS COVER, WITH FIXING HOOK OR MAGNET H05RN-F 2X1 5m BLACK

5.1.1 www.acar.com.pl

5.1

LAMPY
LAMPS

LU-01
Lampa uniwersalna, Universal lamp
OPIS: TYP PRZEWODU: DŁUGOŚĆ PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: CORD LENGHT: COLOUR: TYP TYPE LU-01 590 7636 009283 LAMPA UNIWERSALNA, ENERGOOSZCZĘDNA, POJEDYNCZA DO KOMPLETOWANIA ZE STATYWEM LU-S H05RN-F 2X1 1,5 m ZIELONO-SZARY ENERGY – SAVING LAMP, SINGLE, CAN BE COMBINED WITH TRIPOD LU-S H05RN-F 2X1 1,5 m GREEN-GRAY

LU-02
Lampa uniwersalna, Universal lamp
OPIS: TYP PRZEWODU: DŁUGOŚĆ PRZEWODU: KOLOR: DESCRIPTION: TYPE: CORD LENGHT: COLOUR: TYP TYPE LU-02 590 7437 080337 LAMPA UNIWERSALNA, ENERGOOSZCZĘDNA, PODWÓJNA DO KOMPLETOWANIA ZE STATYWEM LU-S H05RN-F 2X1 1,5 m ZIELONO-SZARY ENERGY – SAVING LAMP, DOUBLE, CAN BE COMBINED WITH TRIPOD LU-S H05RN-F 2X1 1,5 m GREEN-GRAY

5.1.2 www.acar.com.pl

5.1
LU-S

LAMPY
LAMPS

Statyw, Telescopic tripod
OPIS: KOLOR: DESCRIPTION: COLOUR: TYP TYPE LU-S STATYW DO LAMP UNIWERSALNYCH ZIELONO-SZARY TELESCOPIC TRIPOD TO UNIVERSAL LAMPS GREEN-GRAY KOD CODE 590 7437 080009

LU-A
˚arówka, Bulb
OPIS: KOLOR: DESCRIPTION: COLOUR: TYP TYPE LU-A ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA DO LAMP UNIWERSALNYCH ZIELONO-SZARY ENERGY-SAVING BULB TO UNIVERSAL LAMPS GREEN-GRAY KOD CODE 590 7437 080344

5.1.3 www.acar.com.pl

5.2
A-1

AKCESORIA
ACCESSORIES

Uchwyt, Cord manager
OPIS: RĄCZKA UMOŻLIWIAJĄCA PRZENOSZENIE I PRZECHOWYWANIE PRZEDŁUŻACZY, REGULOWANA WYSOKOŚĆ ZACZEPU HANDLE FOR CORD ENABLING TRANSFER AND STORAGE OF EXTENSION CORD, THE REGULATED HEIGHT OF THE CATCH KOD CODE 590 7636 007494

DESCRIPTION:

TYP TYPE A-1

A-2
Puszka, Box
OPIS: PUSZKA ZABEZPIECZAJĄCA POŁĄCZENIA PRZEDŁUŻACZY MOŻLIWOŚĆ NAWINIĘCIA PRZEWODU OCHRONA PRZED DESZCZEM UCHWYT MOCUJĄCY DOSTOSOWANIE DO RÓŻNYCH GNIAZD I WTYCZEK PROTECT BOX FOR CORD THE POSSIBILITY OF WINDING THE CORD THE PROTECTION BEFORE THE RAIN THE FIXING HANDLE THE ADAPTATION TO VARIOUS SOCETS AND CONNECTORS KOD CODE 590 7636 007456

DESCRIPTION:

TYP TYPE A-2

A-3
Drabinka, Handle
OPIS: DRABINKA NAWIJAK IDEALNIE NADAJE SIĘ DO PRZECHOWYWANIA I PRZENOSZENIA PRZEDŁUŻACZY UCHWYT BARDZO DOBRZE DOPASOWANY DO DŁONI – KSZTAŁT NIE POWODUJE UCISKU PODCZAS PRZENOSZENIA HANDLE FOR CORD, SUITABLE TO STORAGE AND TRANSFER OF EXTENSION CORDS IDEALLY KOD CODE 590 7636 009078

DESCRIPTION:

TYP TYPE A-3

5.2.1 www.acar.com.pl

H05VV-F 2X1,5

H05VV-F 3G1,5

TYP/TYPE

H A

PRZEWÓD WYKONANY ZGODNIE Z NORMAMI ZHARMONIZOWANYMI CORD MADE ACCORDING TO HARMONIZED STANDARDS PRZEWÓD UZNANEGO TYPU KRAJOWEGO NATIONAL TYP

KONSTRUKCJA /SPECIAL CONSTRUCTIONS

C H

KONCENTRYCZNA ŻYŁA MIEDZIANA COPPER SCREEN BRAIDING FLAT FLAT WITH DIVISIBLE PŁASKA Z ŻYŁAMI NIEROZDZIERALNYMI FLAT, NON-DIVISIBLE PŁASKA TRZY LUB WIĘCEJ ŻYŁOWY FLAT, NOTSEPARABLE, FOR LIFTS SPIRALNA HELICAL/SPIRAL CABLE

WARTOŚĆ NAPIĘCIA /RATED VOLTAGE

01 03 05 07 1 V V2 V3 B E X R S

100/100 V 300/300 V 300/500 V 450/750 V 0,6/1 kV

H2 H6 H8

IZOLACJA /INSULATION MATERIAL
PVC PVC (+90 0C) POLWINIT MROZOODPORNY PVC COLD-FLEXIBLE ETYLOPROPYLEN ETHYLENPROPYLEN RUBBER PE (POLIETYLEN) PE (POLYETHYLENE) XLPE XLPE (CROSSLINKED PE) GUMA RUBBER SILIKON SILICONE RUBBER

KSZTAŁT/CONDUCTOR FORM

U R K F H D E Y

ŻYŁA SZTYWNA OKRĄGŁA JEDNODRUTOWA SOLID CONDUCTOR ŻYŁA SZTYWNA OKRĄGŁA WIELODRUTOWA STRANDED CONDUCTOR ŻYŁA GIĘTKA, DO UKŁADANIA NA STAŁE FINE WIRE CONDUCTOR ŻYŁA GIĘTKA FINE WIRE CONDUCTOR (FLEXIBLE) ŻYŁA BARDZO GIĘTKA SUPER-FINE WIRE CONDUCTOR ŻYŁA GIĘTKA PRZEWODÓW SPAWALNICZYCH FINE WIRE CORE FOR WELDING CABLE ŻYŁA BARDZO GIĘTKA PRZEWODÓW SPAWALNICZYCH SUPER-FINE CORE FOR WELDING CABLE ŻYŁA (PRZEWODZĄCA) SZYCHOWA TINSEL CONDUCTOR

POWŁOKA/SHEATH MATERIAL

V V2 V3 V5 Q J R N S T

PVC PVC (+90 0C) POLWINIT MROZOODPORNY PVC COLD-FLEXIBLE POLWINIT OLEJOODPORNY PVC WITH ENHANCED OIL RESISTANCE POLIUTERAN POLYURETHANE OPLOT Z WŁÓKNA SZKLANEGO GLASS FIBRE BRAID GUMA RUBBER GUMA POLICHLOROPRENOWA POLYCHLOROPRENE RUBBER SILIKON SILICONE RUBBER OPLOT WŁÓKNISTY NA OŚRODKU TEXTILE BRAID

ILOŚĆ ŻYŁ/NUMBER OF CORES ŻYŁA OCHRONNA PE /CONDUCTOR FORM

G X

ŻYŁA OCHRONNA (ŻÓŁTO-ZIELONA) WITH PROTECTIVE CONDUCTOR (YELLOW-GREEN) BRAK ŻYŁY OCHRONNEJ (ŻÓŁTO-ZIELONEJ) WITHOUT PROTECTIVE CONDUCTOR (YELLOW-GREEN)

PRZEKRÓJ ŻYŁ /CONDUCTOR CROSS-SECTION

ACAR S.A.
ul. Pilska 13, PL 78-400 Szczecinek, Polska tel. +48 94 374 05 76 fax +48 94 374 23 39 sekretariat@acar.com.pl www.acar.com.pl

ACAR S.A.
ul. Zagórze 6A, PL 61-112 Poznaƒ, Polska tel. +48 61 279 70 60 fax +48 61 279 70 69 acar.poznan@acar.com.pl www.acar.com.pl

ACAR S.A.
F 75 015 Paris, 68, rue Lecourbe tel. +33 1 45 67 60 68 fax +33 1 45 66 09 56