You are on page 1of 27

1.

Diketahui :

C=
=
=

4
27
1.7

t/m^2

Diasumsikan: a =
b=
c=
d=
d' =
Penyelesaian :

0.6
0.6
0.8
0.2
0.5

m
m
m
m
m

t/m^2

SF =
qa =
sat =

3
32
2.6

t/m^2
t/m^2

Df = Dw + z + d'
z = Df - (Dw+d')
= 4,5 - ( 3 + 0,5 )
=
1
Dimensi pondasi :
qu = qa * SF= 32 * 3 =
96
w1 = ( h - d' ) * a * b *beton
= ( 5,5 - 0,5 )* 0,6 * 0,6 * 2,4
=
4.32

t/m^2

w2 = ( d' - d ) * c * c *beton
= ( 0,5 - 0,2 ) * 0,8 * 0,8 * 2,4
= 0.4608
w3 = d * B * B * beton
= 0,2 * B^2 * 2,4
= 0,48 B^2

w4 = 2 * ( 0,5 *(d' - d)*( 0,5 *B - 0,5 *c )) * B * '


= 2 * ( 0,5 *( 0,5 - 0,2 ) * ( 0,5 * B - 0,5 * 0,8 ) * B * ( 2,4 - 1)
= 0,21 * B^2 - 0,42 * B

w5 = 2 * ( 0,5 *B - 0,5 * a ) * Dw * B * b
= 2 * ( 0,5 * B - 0,5 * 0,6 ) * 3 * B * 1,7
= 4,1 *B ^2 - 1,23 * B
w6 = 2 * ( 0,5 * B - 0,5 * a ) * z * B * '
= 2 * ( 0,5 * B - 0,5 *0,6 ) * 1 * B * ( 2,6 - 1 )
= 0,16 * B^2 - 0,96 * B
w7 = 2 * ( 0,5 * ( d' - d ) * ( 0,5 * B - 0,5 * c )) * B * '
= 2 * ( 0,5 * ( 0,5 - 0,2 ) * ( 0,5 * B - 0,5 * 0,8 )) * B * ( 2,6 - 1 )
= 0,12 * B^2 - 0,96 * B
wtotal = w1 + w2 + w3 + w4 + w5 + w6 + w7
= 4,32+0,4608+(0,48*B^2)+(0,21*B^2-0,42*B)+(4,1*B^2-1,23*B)+(0,16*B^2-0,96*B)+(0,12*B^2-0,96*B)
= 4,728 + 5,07 * B^2 - 3,57 * b
Q = wtotal + P
4,728 + 5,07 * B^2 - 3,57 * b + 60
5,07 * B^2 - 3,57 * B + 64,728
max =

qu =

96

max =

Q
A

96 =

96 =

t/m^2
Mx * x
Iy

5,07 * B^2 - 3,57 * B + 64,728

B^2
5,07 -

3.57
B

35 + ( 25 * 5,5 ) * B/2
1/12 *B * B ^3

64.728
B^2

96*B ^3 =5,07*B^3 - 3,57*B^2 + 64,728*B 1035


96*B ^3 - 5,07*B^3 + 3,57*B^2 - 64,728 1035
90,93*B^3 + 3,57*B^2 - 64,728*B

1035

Cara coba-coba :
B
B^3
B^2 90,93*B^3 + 3,57*B^2 - 64,728*B
2.34127 12.83379 5.48155
1035.000
Sehingga

B=
B=L=

2.34127

2.3

2.3

2.4

1035
B^3

x B^3

2.

P1

P2

M1

M2

Df
M.A.T

C1

C2

C1'

C2'

L
Diketahui :
P1 =
P2 =
M1 =
M2 =
M.A.T =
Df =
C1 =
C2 =

80
80
4
35
2
5
0.4
0.4

Letak resultan kolom :


R = P1 + P2
= 80 + 80
=
160
=0

Misal :

beton =
b =
l=
sat =
qa =
C1' =
C2' =

ton
ton
t/m
t/m
m
m
m
m

2.4
1.75
6
2.6
35
0.35
0.35

TON
a=
b=
L=

1.5
3.5
11

m
m
m

P1 * a + P2 * ( a + l ) + M1 + M2 - R * x = 0
80*1,5 + 80 * ( 1,5 + 6 ) + 40 + 35 - 160 * ro = 0
795
=
160 * x
ro
=
4.96875 m
Diasumsikan tebal pondasi d =
1.4
m
Berat tiap luasan pondasi
= ( 1,4 * 2,4 ) + (( 5 - 1,4) * 2,4 )
=
12
t/m^2
Tekanan tanah izin yang tersedia untuk menahan beban :
beban = qa - berat pondasi - tanah urug
= 35 - 12 - (2 * (1,75))+((5-2)*(2,6-1)
=
24.3
t/m^2

t/m^3
t/m^3
m
t/m^3
t/m^2
m
m

Luas pondsasi yang diperlukan :


P
A = beban
=

160
24.3

6.584

t/m^2

Lebar pondasi A dan B


A

6.584

B +A

B +A
2
B +A
2
1.197

*L
* 11
m

Titik berat dari luasan pondasi trapesium dengan kolom yang berjarak x, sehingga diperoleh :
ro

4.96875

4.96875

17.84512
4.678118
A

=
=
=

L
2 *A+ B
3
A+ B
11
A + 1,197
3
1.197
11 * A + 13,167
3.59147
11 * A + 13,167
11 * A
0.425283 m

B = ( B +A) -A
= 1,197 - 0,425
= 0.772 m
Maka luas dasar pondasi :
B +A
*L
2
0,772 + 0,425
A=
2
= 6.584362 m^2
A=

* 11

Tekanan dasar pondasi :


Q
A
1.197
=
6.584362
= 0.181794
=

max =
minx =

9.468
-9.104

Mx * x
Iy
160 * 4,968
1/12*0,772*11^3
9.285906

qa
qa

Gambar tekanan pada dasar pondasi :


-9.104

9.468

3. Diketahui :

C1

C2

=
=
=
=
=
=
=

12
1.7
25
3
1.8
28
2.5

t/m^3
t/m^2
t/m^3
t/m^2

C3

C4

=
=
=
=
=
=

1.6
27
3.5
1.6
25
4

Koefisien tekanan tanah aktit ( Ka ) :


cos cos^2 - cos^2
cos cos^2 - cos^2

Ka =

cos

Ka1 =

cos 12 cos^2 12 - cos^2 25


cos 12 cos 12 cos^2 12 - cos^2 25

0.978

0,978 0,957 - 0,821


0,978 0,957 - 0,821

0.978

0,9780,369
0,9780,369

0.442

Ka2 =

cos 12 cos^2 12 - cos^2 28


cos 12 cos 12 cos^2 12 - cos^2 28

0.978

0,978 0,957 - 0,780


0,978 0,957 - 0,780

0.978

0,9780,177
0,9780,177

0.678

Ka3 =

cos 12 cos^2 12 - cos^2 27


cos 12 cos 12 cos^2 12 - cos^2 27

0.978

0,978 0,957 - 0,794


0,978 0,957 - 0,794

0.978

0,9780,163
0,9780,163

0.698

Koefisien tekanan tanah pasif ( Kp ) :


Kp =

1
Ka3

1
0.698

1.433

t/m^3
t/m^2
t/m^3
t/m^2

SELURUH KONSTRUKSI
a=
b=
c=
d=

10.5
7.5
10
9

H5 = tan 12 * d
q

1 =
2 =
3 =
4 =

1.7
1.8
1.6
1.6

1.917
2.5

H1 =
H2 =
H3-TEBAL =
TEBAL =

3
3
1
1

c1 =
c2 =
c3 =
c4 =

3
2.5
3.5
4

vi1 =
vi2 =
vi3 =
vi4 =

25
15
30
13

Ka1 =
Ka2 =
Ka3 =
Kp =

0.442
0.678
0.698
1.433

PERHITUNGAN AKIBAT MOMEN VERTIKAL ( BEBAN DINDING PENAHAN + TANAH )


Gaya berat
No
Rumus
Lengan
(W)
1
( a + b + c + d ) * tebal * 2,4
88.800
18.500
2
0,5 * b * ( H1 + H2 + ( H3-tebal ) * 2,4
63.000
0.900
3
c * ( H1 + H2 + ( H3-tebal ) * 2,4
168.000
1.250
a * ( H3-tebal ) * (3-1)
4
6.300
0.400
0,5 * 1,071 * ( H3-tebal ) * ( 3-1 )
5
0.321
0.086
0,5 * H5 * d * 1
6
14.665
32.500
d * H1 * 1
7
45.900
28.750
d * H2 * 2
8
48.600
28.750
d * ( H3-tebal ) * ( 3-1 )
9
5.400
28.750
V=
440.986 MV =
PERHITUNGAN GAYA HORISONTAL
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No
1
2

RUMUS
q * Ka1 * ( H1 + H5 )
q * Ka2 * H2
q * Ka3 * H3
0,5 * 1 * ( H1 + H5)^2 * Ka1
1 * ( H1 + H5 )^2 * Ka2
1 * ( H1 + H5 )^2 * Ka3
0,5 * 2 * H2^2 * Ka2
2 * H2^2 * Ka3
0,5 1 ) * H3^2 * Ka3
0,5 * air * H3^2
RUMUS
0,5 1 ) * H3^2 * Kp
0,5 * air * H3^2

Mv
1642.800
56.700
210.000
2.520
0.028
476.614
1319.625
1397.250
155.250
5260.787

PaH
MH
LENGAN
(Pa*COS12)
(PaH*LENGAN)
6.630
6.485
4.959
32.156
5.085
4.974
6.639
33.022
3.490
3.414
3.500
11.948
9.083
8.885
6.639
58.986
27.866
27.257
3.500
95.401
28.688
28.061
1.000
28.061
5.492
5.372
3.000
16.115
11.308
11.061
1.000
11.061
0.838
0.819
0.667
0.546
4.500
4.402
0.667
2.934
100.729
290.231
PaH
MH
Pp
LENGAN
(Pa*COS12)
(PaH*LENGAN)
0.6
0.587
0.667
0.391
6.4
6.260
0.667
4.173
6.847
4.565
H=
MH =
107.577
294.795
Pa

PERHITUNGAN GAYA VERTIKAL


No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RUMUS
q * Ka1 * ( H1 + H5 )
q * Ka2 * H2
q * Ka3 * H3
0,5 * 1 * ( H1 + H5)^2 * Ka1
1 * ( H1 + H5 )^2 * Ka2
1 * ( H1 + H5 )^2 * Ka3
0,5 * 2 * H2^2 * Ka2
2 * H2^2 * Ka3
0,5 1 ) * H3^2 * Ka3
0,5 * air * H3^2

Jumlah MV
Jumlah MH
Jumlah V
Jumlah H

=
=
=
=

6.630
5.085
3.490
9.083
27.866
28.688
5.492
11.308
0.838
4.500
V=

PaV
(Pa*Sin12)
1.378
1.057
0.726
1.889
5.794
5.965
1.142
2.351
0.174
0.936
21.411

Syarat aman

SFs >

..OK!

Syarat aman

SFs >

..OK!

Pa

LENGAN
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
MV =

MV
(PaV*LENGAN)
51.003
39.118
26.848
69.875
214.368
220.691
42.247
86.986
6.443
34.617
792.196

6052.983
294.795
462.397
107.577

Faktor keamanan trhahadap geser


V * tg25
SFs =
=
2.003
H
Faktor keamanan terhadap guling
MV
SFo =
=
20.533
MH
Faktor keamanan terhadap daya dukung
qult
SF =
=
18.9813324
qmax
qmax =

V
B

1+

6e
B

24.752

qmin =

V
B

1-

6e
B

0.056

qrata-rata =
q ult
=
e=
Diamana :
Maka :

(1 * (H1+H5)) + (2 * H2) + ((3-1) * H3)


(c4 * Nc) + (qrata-rata * Nq) +(0,5 * (4 - 1) * (a+b+c+d) * N))
((a+b+c+d)/2) - ((MV-MH)/V)
=
Nc =
Nq =
N =

25
25.1
12.7
9.7

q ult

=
=
=

14.959
469.828
6.047

e = Tekanan tanah yang terjadi


=
Daya dukung
B = Lebar dasar dinding penahan

TOE
a=
b=
c=
d=

10.5
7.5
10
9

H5 = tan 12 * d
q

1 =
2 =
3 =
4 =
1.917
2.5

No
1
4
q1
q2

1.7
1.8
1.6
1.6

H1 =
H2 =
H3-TEBAL
TEBAL =

3
3
1.3
0.7

c1 =
c2 =
c3 =
c4 =

3
2.5
3.5
4

vi1 =
vi2 =
vi3 =
vi4 =

25
15
30
13

Ka1 =
Ka2 =
Ka3 =
Kp =

0.442
0.678
0.698
1.433

Lengan

Mv

V=

Gaya
berat (W)
4.410
8.190
192.885
13.109
-193.394

5.250
5.250
5.250
3.500
MV =

23.153
42.998
1012.646
45.882
-992.379

Pp

Lengan

MH

-0.147
-0.245
-0.392

0.667
0.667
MH =

-0.098
-0.163
-0.261

Rumus
a * tebal * 2.4
a * (h3-tebal) * (3 - 1)
a * 18,370
0,5 * a * 2,497

PERHITUNGAN GAYA HORISONTAL


No
Pp1
Pp2

Rumus
0,5 * (3-1) * TEBAL^2 * 1
0,5 * air * TEBAL^2

Jumlah MV
Jumlah MH
Jumlah V
Jumlah H

=
=
=
=

-992.379
-0.261
-193.394
-0.392

SFs =

V * tg25
H

229.902

SFo =

MV
MH

3797.367

SF =

qult
qmax

-7.428

qmax =
qmin =
qrata-rata =
q ult
=
e=
Diamana :
Maka :

H=

V
6e
1+
=
-19.681
a
a
V
6e
1=
-17.156
a
a
(3-1) * H3
(c4 * Nc) + (qrata-rata * Nq) +(0,5 * (4 - 1) * (a* N))
(a/2) - ((MV-MH)/V)
=
Nc =
Nq =
N =

25
25.1
12.7
9.7

=
=
=

1.200
146.195
0.120

STEEM
a=
b=
c=
d=

10.5
7.5
10
9

H5 = tan 12 * d
q

No
2
3
5

1 =
2 =
3 =
4 =

1.7
1.8
1.6
1.6

1.917
2.5

H1 =
H2 =
H3-TEBAL
TEBAL =

3
3
1.3
0.7

c1 =
c2 =
c3 =
c4 =

3
2.5
3.5
4

vi1 =
vi2 =
vi3 =
vi4 =

25
15
30
13

Ka1 =
Ka2 =
Ka3 =
Kp =

0.442
0.678
0.698
1.433

Lengan

Mv

Gaya
berat (W)
27.375
73.000
1.365
101.740

9.000
0.900
1.250
=

246.375
65.700
1.706
313.781

Rumus
0,5 b * (H1+H2+(H3-TEBAL))
c * ( H1 + H2 + ( H3-tebal )
0,5 * 2,1 * (H3-TEBAL)

PERHITUNGAN GAYA VERTIKAL


No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RUMUS
q * Ka1 * ( H1 + H5 )
q * Ka2 * H2
q * Ka3 * (H3-TEBAL)
0,5 * 1 * ( H1 + H5)^2 * Ka1
1 * ( H1 + H5 )^2 * Ka2
1 * ( H1 + H5 )^2 * Ka3
0,5 * 2 * H2^2 * Ka2
2 * H2^2 * Ka3
0,5 1 ) * H3^2 * Ka3
0,5 * air * H3^2

Pa
5.433
5.085
2.269
9.083
27.866
28.688
5.492
11.308
0.354
1.369
=

PaV
MV
(Pa*Sin12 LENGAN (PaV*LEN
)
GAN)
1.130
0.8
0.904
1.057
0.8
0.846
0.472
0.8
0.377
1.889
0.8
1.511
5.794
0.8
4.635
5.965
0.8
4.772
1.142
0.8
0.913
2.351
0.8
1.881
0.074
0.8
0.059
0.285
0.8
0.228
=
20.156
16.125

PERHITUNGAN GAYA HORISONTAL


No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RUMUS

Pa

q * Ka1 * ( H1 + H5 )
5.433
q * Ka2 * H2
5.085
q * Ka3 * (H3-TEBAL)
2.269
0,5 * 1 * ( H1 + H5)^2 * Ka1
9.083
1 * ( H1 + H5 )^2 * Ka2
27.866
1 * ( H1 + H5 )^2 * Ka3
28.688
0,5 * 2 * H2^2 * Ka2
5.492
2 * H2^2 * Ka3
11.308
0,5 1 ) * (H3-TEBAL)^2 * Ka3 0.354
0,5 * air * (H3-TEBAL)^2
0.845
=

PaH
MH
(Pa*COS LENGAN (PaH*LEN
12)
GAN)
5.315
4.959
26.352
4.974
6.639
33.022
2.219
2.300
5.104
8.885
6.639
58.986
27.257
3.500
95.401
28.061
1.000
28.061
5.372
3.000
16.115
11.061
1.000
11.061
0.346
0.433
0.150
0.827
0.433
0.358
=
94.316
274.609

Jumlah MV
Jumlah MH
Jumlah V
Jumlah H

=
=
=
=

329.906
274.609
121.896
94.316

SFs =

V * tg27
H

0.659

SFo =

MV
MH

1.201

SF =

qult
qmax

13.513

qmax =

V
b+c

1+

6e
b+c

26.779

qmin =

V
b+c

1-

6e
b+c

-12.848

qrata-rata =
q ult
=
e=
Diamana :
Maka :

(1 * (H1+H5)) + (2 * H2) + ((3-1) * H3)


(c4 * Nc) + (qrata-rata * Nq) +(0,5 * (4 - 1) * (b+c+) * N))
((b+c+)/2) - ((MV-MH)/V)
=
Nc =
Nq =
N =

27
29.961
16.619
13.699

=
=
=

14.539
361.856
8.296

HEEL
a=
b=
c=
d=

10.5
7.5
10
9

H5 = tan 12 * d
q

No
1
6
7
8
9
q3
q4

1 =
2 =
3 =
4 =

1.7
1.8
1.6
1.6

1.917
2.5

H1 =
H2 =
H3-TEBAL
TEBAL =

3
3
1.3
0.7

c1 =
c2 =
c3 =
c4 =

3
2.5
3.5
4

vi1 =
vi2 =
vi3 =
vi4 =

25
15
30
13

Ka1 =
Ka2 =
Ka3 =
Kp =

0.442
0.678
0.698
1.433

Lengan

Mv

Gaya berat
(W)
15.120
14.665
2.550
48.600
7.020
143.406
46.791
278.152

18.500
0.900
1.250
0.400
0.086
32.500
28.750
=

279.720
13.199
3.188
19.440
0.604
4660.695
1345.241
6322.086

Rumus
d * tebal * 2,4
0,5 * H5 * d * 1
d * H1 * 1
d * H2 * 2
d * ( H3-tebal ) * ( 3-1 )
d * 15,934
0,5 * d * 10,398

PERHITUNGAN GAYA VERTIKAL


No
3
9
10

RUMUS
q * Ka3 * tebal
0,5 1 ) * tebal^2 * Ka3
0,5 * air * tebal^2

Pa
1.222
0.103
0.245
=

PaH
(Pa*SIN12)
0.254
0.021
0.051
0.326

LENGAN
7.300
7.300
7.300
=

Mv
(PaH*LENGAN)
1.854
0.156
0.372
2.382

PERHITUNGAN GAYA HORISONTAL


No
3
9
10

RUMUS
q * Ka3 * tebal
0,5 1 ) * tebal^2 * Ka3
0,5 * air * tebal^2

Pa
1.222
0.103
0.245
=

PaH
MH
LENGAN
(Pa*COS12)
(PaH*LENGAN)
1.195
2.800
3.345
0.100
0.433
0.043
0.240
0.433
0.104
=
1.535
3.493

Jumlah MV
Jumlah MH
Jumlah V
Jumlah H
SFs =
SFo =
SF =
qmax =
qmin =
qrata-rata =
q ult
=
e=
Diamana :
Maka :

=
=
=
=

6324.468
3.493
278.478
1.535

V * tg27
H
MV
MH
qult
qmax
V
b+c
V
b+c

37.154

1810.717

-6.012

1+
1-

6e
b+c
6e
b+c

-60.187

92.013

(1 * (H1+H5)) + (2 * H2) + ((3-1) * H3)


(c4 * Nc) + (qrata-rata * Nq) +(0,5 * (4 - 1) * (b+c+) * N))
((b+c+)/2) - ((MV-MH)/V)
=
Nc =
Nq =
N =

25
25.1
12.7
9.7

=
=
=

14.539
361.856
-13.948

SELURUH KONSTRUKSI
a=
b=
c=
d=

19
16
16
15

H5 = tan 12 * d
q

1 =
2 =
3 =
4 =

1.7
1.8
1.6
1.6

0.744
2.5

H1 =
H2 =
H3-TEBAL
TEBAL =

3
3
1.3
0.7

c1 =
c2 =
c3 =
c4 =

3
2.5
3.5
4

vi1 =
vi2 =
vi3 =
vi4 =

25
15
30
13

Ka1 =
Ka2 =
Ka3 =
Kp =

0.442
0.678
0.698
1.433

PERHITUNGAN AKIBAT MOMEN VERTIKAL ( BEBAN DINDING PENAHAN + TANAH )


No

Rumus

Gaya berat (W)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

( a + b + c + d ) * tebal * 2,4
0,5 * b * ( H1 + H2 + ( H3-tebal ) * 2,4
c * ( H1 + H2 + ( H3-tebal ) * 2,4
a * ( H3-tebal ) * (3-1)
0,5 * 2,1 * ( H3-tebal ) * ( 3-1 )
0,5 * H5 * d * 1
d * H1 * 1
d * H2 * 2
d * ( H3-tebal ) * ( 3-1 )
PaV1
PaV2
PaV3
PaV4
PaV5
PaV6
PaV7
PaV8
PaV9
V =
PERHITUNGAN GAYA HORISONTAL
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RUMUS
q * Ka1 * ( H1 + H5 )
q * Ka2 * H2
q * Ka3 * H3
0,5 * 1 * ( H1 + H5)^2 * Ka1
1 * ( H1 + H5 )^2 * Ka2
1 * ( H1 + H5 )^2 * Ka3
0,5 * 2 * H2^2 * Ka2
2 * H2^2 * Ka3
0,5 1 ) * H3^2 * Ka3
0,5 * air * H3^2

Pa
6.630
5.085
3.490
9.083
27.866
28.688
5.492
11.308
0.838
4.500
H =

110.880
140.160
280.320
14.820
0.819
9.486
76.500
81.000
11.700
1.378
1.057
0.726
1.889
5.794
5.965
1.142
2.351
0.174
746.160

RUMUS
q * Ka1 * ( H1 + H5 )

Mv

33.000
0.900
1.250
0.400
0.086
57.000
50.750
50.750
50.750
37.000
37.000
37.000
37.000
37.000
37.000
37.000
37.000
37.000
MV =

3659.040
126.144
350.400
5.928
0.070
540.702
3882.375
4110.750
593.775
51.003
39.118
26.848
69.875
214.368
220.691
42.247
86.986
6.443
14026.763

MH
PaH (Pa*COS12) LENGAN (PaH*LEN
GAN)
6.485
4.959
32.156
4.974
6.639
33.022
3.414
3.500
11.948
8.885
6.639
58.986
27.257
3.500
95.401
28.061
1.000
28.061
5.372
3.000
16.115
11.061
1.000
11.061
0.819
0.667
0.546
4.402
0.667
2.934
MH =
100.729
290.231

PERHITUNGAN GAYA VERTIKAL


No

Lengan

Pa

PaV (Pa*Sin12)

6.630

1.378

MV
LENGAN (PaV*LEN
GAN)
37
51.003

2
3
4
5
6
7
8
9
10

q * Ka2 * H2
q * Ka3 * H3
0,5 * 1 * ( H1 + H5)^2 * Ka1
1 * ( H1 + H5 )^2 * Ka2
1 * ( H1 + H5 )^2 * Ka3
0,5 * 2 * H2^2 * Ka2
2 * H2^2 * Ka3
0,5 1 ) * H3^2 * Ka3
0,5 * air * H3^2

Jumlah MV
Jumlah MH
Jumlah V
Jumlah H

=
=
=
=

5.085
3.490
9.083
27.866
28.688
5.492
11.308
0.838
4.500

1.057
0.726
1.889
5.794
5.965
1.142
2.351
0.174
0.936

37
37
37
37
37
37
37
37
37

39.118
26.848
69.875
214.368
220.691
42.247
86.986
6.443
34.617

14026.763
290.231
746.160
100.729

Faktor keamanan trhahadap geser


V * tg12
SFs =
=
1.578
H

Syarat am

SFs > 2

.not OK!

Faktor keamanan terhadap guling


MV
SFo =
=
48.330
MH

Syarat am

SFs > 2

..OK!

Faktor keamanan terhadap daya dukung


qult
SF =
=
5.085478
qmax
qmax =

V
B

1+

6e
B

26.301

qmin =

V
B

1-

6e
B

-3.690

qrata-rata =
q ult
=
e=
Diamana :
Maka :

(1 * (H1+H5)) + (2 * H2) + ((3-1) * H3)


(c4 * Nc) + (qrata-rata * Nq) +(0,5 * (4 - 1) * (a+b+c+d) * N))
((a+b+c+d)/2) - ((MV-MH)/V)
=
Nc =
Nq =
N =

13
11.58
3.72
1.98

=
=
=

12.965
133.753
14.590

25

9.7

26.25

12.2

26.875

13.45

26.95313 13.60625
26.992
13.684
26.99707 13.69414

27.000

13.699

27.002
27.012
27.03125
27.1875
27.5

13.704
13.723
13.7625
14.075
14.7

30

19.7

PONDASI TIANG PANCANG KELOMPOK


Data-data yang diketahui :
1. Tanah keras
2. Muka air tanah
3. Data Cone Penetration Test :
4. Data laboratorium :

5. Beban yang bekerja :

=
=
PK = Pt =
JHL =
C=
=
sub =
sat =
Momen =
G. V =
G. H =

7
3
140
780
4
30
1.75
2.6
60
75
25

m
m dari muka tanah
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2

kg/cm2
kg/cm2
Tm
Ton
Ton

=
=

0.3
9

m
buah

Penyelesaian :
Diasumsi :
Diameter tiang
Jumlah tiang

Mx dan My
25 T
0,5 m

Y
X

7m
Y

X
X=
Y=
d=

1
1
0.3

X
m
m
m

0,3 m

BEBAN YANG BEKERJA PADA TIAP-TIAP TIANG


n=
Pv =
Mx =
x^2 =
y^2 =

9
75
60
6 * 1 ^2
6 *1 ^2

Ton
Tm
=
=

6
6

Pv
n

75
9

8.333

No

X (m)

Y (m)

X^2

Y^2

Ton

My*X

Mx*Y

My*X
x^2

Mx*Y
y^2

P = (Pv/n)+8+9

10

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
Pmax

-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
1

1
1
1
0
0
0
-1
-1
-1
1

1
0
1
1
0
1
1
0
1
1

1
1
1
0
0
0
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60
60
60
0
0
0
-60
-60
-60
60

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12.346
12.346
12.346
0
0
0
-12.346
-12.346
-12.346
12.346

20.679
20.679
20.679
8.333
8.333
8.333
-4.012
-4.012
-4.012
20.679

2.5

8 25
Tulangan :
Tegangan yang dianjurkan pada :
Beton =
50
kg/cm^2
Baja =
1200
kg/cm^2

cm

DAYA DUKUNG TIANG INDIVIDU


A.

B.

Beradasarkan kekuatan bahan


Atiang =
Fb + Fy
(1/4 * * d^2 ) + {15 * ( 8 * 1/4 * * dtul^2 )}
=
=
(1/4 * 3,14 * 30^2) + {15 * ( 8 * 1/4 * 2,5^2 )}
=
894
cm^2
beton * Atiang
Ptiang =
=
50 * 894
=
44700
kg
=
44.7
Ton
Berdasarkan kekuatan tanah
Atiang * Pt
Qtiang =
+
3
Dimana :
Atiang = 1/4 * 3,14 * 30^2
= 706.5
Kelltiang (O)= 2 * * r
= 2 * 3,14 * 15
= 94.2
706,5*140
+
3
= 47665.2 kg
= 47.6652 Ton

Qtiang =

O*C
5

94,2 * 780
5

Jadi daya dukung tiang individu ( Qsp ) =

44.7

Ton

DAYA DUKUNG TIANG KELOMPOK

Eff = 1

( n 1 ) m + ( m 1 ) n
90
m n

D
40
= arc tg
S
100
= 2148' 5''

= arc tg

21 48 ' 5 } over { 90} } ` left lbrace { { \( `3` - `1` \) `*`3`+` \( `3` - `1` \) `*`3} over {3``*`3} } right rbrace } {}

Eff = 1

0.667

Daya dukung tiap tiang

=
=
=

0,667 * Qsp
0,667 * 44,7
29.815

Daya dukung kelompok

=
=

9 * 29,815
268.334

Kontrol :

Pmax
20.67901

<
<

Qsp'
29.815

..OK!

KEMAMPUAN TIANG MENAHAN BEBAN HORISONTAL


Diketahui :

e=
L=
B=
Ca =

0.5
tinggi dari muka tanah sampai titik yang diberi beban horisontal
Kedalaman pondasi
Tebal pondasi
Kohesi kedalaman, misal = 3

L 7
=
= 17 .5
B 0.4
e
0.5
=
= 1. 25
B 0.4
Hu
= 47 (dari grafik halaman III 6 )
CuB2
Hu
= 47
3 0 . 42
Hu = 22 . 56 ton
Hu
>
10
t
..OK!
Jadi tiang aman menahan gaya horisontal sebesar = 10 ton

22.56

PENURUNAN YANG TERJADI


Tanah dibagi menjadi 6 bagian, dengan lapisan 1 - 5 masing-masing = 1 m dan lapisan 6 = 2 m

Diketahui :
sub =
sat =
eo =

1
2
3
7m
4
5
6

Po' pada tiap-tiap lapisan :


Lapisan 1
Po' = 1,75 * 50
=
87.5

kg/cm

Lapisan 2
Po' = 87,5 + ( 1,75 * 100 )
=
262.5
kg/cm
Lapisan 3
Po' = 262,5 + ( 1,75 * 100 )
=
437.5
kg/cm
Lapisan 4
Po' = 437,5 + ( 1,75 * 50 ) + (( 2,6 - 1 ) * 50 )
=
605
kg/cm
Lapisan 5
Po' = 605 + (( 2,6 - 1 ) * 100 )
=
765
Lapisan 6
Po' = 852,5 + (( 2,6 - 1 ) * 150 )
=
1005
kg/cm

1.75
2.6
0.75

kg/cm2
kg/cm2

Mencari P untuk masing-masing lapisan, halaman 14 buku mektan II


Akibat beban vertika =
75
ton maka dibuat beban merata
75
75000
q=
=
=
1.875
2*2
200 * 200
Lapisan 1
B=
L=
Z=

200
200
50

cm
cm
cm

m=
n=

200
50
200
50

kg/cm2

1.333

1.333

0.800

0.800

0.571

0.571

0.444

0.444

Maka didapat nilai :


I=
0.25
P = 0,25 * 3,75
= 0.9375 kg/cm2
Lapisan 2
B=
L=
Z=

200
200
150

cm
cm
cm

m=
n=

200
150
200
150

Maka didapat nilai :


I=
0.22
P = 0,22 * 3,75
= 0.825 kg/cm2
Lapisan 3
B=
L=
Z=

200
200
250

cm
cm
cm

m=
n=

200
250
200
250

Maka didapat nilai :


I=
0.18
P = 0,18 * 3,75
= 0.675 kg/cm2
Lapisan 4
B=
L=
Z=

200
200
350

cm
cm
cm

m=
n=

200
350
200
350

Maka didapat nilai :


I=
0.14
P = 0,14 * 3,75
= 0.525 kg/cm2
Lapisan 5
B=
L=
Z=

200
200
450

cm
cm
cm

Maka didapat nilai :


I=
0.12
P = 0,12 * 3,75
=
0.45
kg/cm2

m=
n=

200
450
200
450

Lapisan 6
B=
L=
Z=

200
200
550

cm
cm
cm

m=
n=

200
550
200
550

0.364

0.364

Maka didapat nilai :


I=
0.09
P = 0,09 * 3,75
= 0.3375 kg/cm2
Penurunan yang terjadi :
I - ^2
Si = qn * ( 2B )*
* Ip
E
qn = Berat total = Gaya vertikal + ( BS tiang * jumlah tiang ) + berat poer
BS tiang :
Luas Penampang tiang

= 1/4 * 3,14 * 40^2


=
1256
cm2
= 0.1256 m2

BS tiang

=
=

6*0,1256*2,4
1.80864 ton

Berat poer

=
=

0,5 * 2,8 * 2,8 * 2,4


9.408

qn = 150 + ( 1,80864 * 9 ) + 9,408


= 175.68576
I = Faktor pengaruh

L
0,5
Bq = Lebar poer = 2 . 8
8 Bq
7
I = 1
0,5
L = Pangjang tiang pancang
8 2.8
I = 0,688 0,5 . . .. . . .. . . . OK !

(
(

I = 1

)
)

E = Modulus deformasi menurut Butter


E = 400 * C
C= 4
= 400 * 4
= 1600
Jadi penurunan yang terjadi
2

Si = qn 2 B

I
Ip
E
2

0.688 0 .5
0.82
1600
Si = 0 .221 cm 10 cm ............ OK !

C1 = 0,5 = tanah tliat


Ip = Bujur sangkar = 0,82
Tanah liat =
0.5

Si = 175 ,737 ( 2 2,8 )

Cc H
Po + P
Log
1 + eo
Po
Pada halaman VII 12 buku pondasi , h arg aCc :
Cc = 0 . 208 e + 0 . 0083
Sc =

Cc H
Po + P
Log
1 + eo
Po
Pada halaman VII 12 buku pondasi , h arg aCc :
Cc = 0 . 208 e o + 0 . 0083
Cc = 0 . 208 0 .75 + 0 . 0083
Cc = 0 . 164
Sc =

Diketahui :
eo =
Cc =
Lapisan
1
2
3
4
5
6

0.75
0.164
H
( cm )
100
100
100
100
100
100

Po'
P
( kg/cm ) ( kg/cm )
87.5
0.9375
262.5
0.825
437.5
0.675
605
0.525
765
0.45
1005
0.3375
Jumlah penurunan =

Jadi Stotal = Si + Sc
= 0,221 + 0,6971
= 0.29071 cm

Sc
0.04337
0.01277
0.00627
0.00353
0.00239
0.00137
0.06971