You are on page 1of 15

Universiteti i Prishtins

UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik

Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov


Tel: +381-38-229 063, 220 484
Fax: +381-38-229744

Dekani:
Prof.Ass.Dr.Haxhi Gashi

Ref. nr.

URL: http://www.uni-pr.edu
Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Prishtin,

20.10. 2015

I
Me qllim t sigurohet informimi me koh pr msimdhnsit dhe studentt lidhur
me kohn (orarin) dhe vendin (salln) e mbajtjes s provimit, shpallen oraret n
pajtim me neni 111 pika 1,2,3,4,5 e Statutit t Universitetit t Prishtins.

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E JANARIT 2016


VITI I PAR
(Programi i ri i studimeve)
1. Fillet e s drejts
25.01.2016
2. Historia e Institucioneve shtetrore dhe juridike
03.02.2016
3. Ekonomia
08.02.2016
4. Gjuh angleze I dhe II
29.01.2016
5. Gjuha Gjermane I dhe II
23.01.2016
6. Gjuha Frenge I dhe II
26.01.2016
7. E drejta dhe Etika
23.01.2016
8. Sociologjia e s Drejts
01.02.2016
9. Retorika dhe Shprehja Juridike
02.02.2016
10.E drejta romake
22.01.2016
11. Metodologjia dhe shkrimi ligjor
02.02.2016
12. Sociologjia
20.01.2016
13. Teoria dhe praktika parlamentare
28.01.2016
14. Bazat e sistemit gjyqsor
06.02.2016
15. Informatik (programet e reja)
28.01.2016
16. Historia e shtetit dhe e s drejts shqiptare
03.02.2016
17. E drejta ndrkombtare pr t drejtat e njeriut
29.01.2016
18. E drejta e konkurrencs
26.01.2016
Vrejtje
I.
II.

III.

Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt.15.12.2015


deri me 30.12.2015
Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
Provimet nuk mund t shtyhen.

Universiteti i Prishtins
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik

Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov


Tel: +381-38-229 063, 220 484
Fax: +381-38-229744

Dekani:
Prof.Ass.Dr.Haxhi Gashi

Ref. nr.

URL: http://www.uni-pr.edu
Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Prishtin,

20.10.2015

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E JANARIT 2016


VITI I DYT
(Programi i ri i studimeve)

1. E Drejta kushtetuese
2. E Drejta civile
3. E Drejta penale
4. Politika ekonomike
5. E Drejta kadastrale
6. Politika kriminale
7. Klinika juridike civile
8. Konsumi dhe e drejta e konsumatorve
9. E Drejta administrative
10. Kriminalistik
11. E drejta familjare dhe trashgimore
12. Organizatat ndrkombtare
13. Gjyqsia kushtetuese
14. Komunikimi masiv
15. Kundrvajtjet n lmin penal
16. Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashgimore

03.02.2016
10.02.2016
12.02.2016
22.01.2016
26.01.2016
12.02.2016
26.01.2016
22.01.2016
28.01.2016
06.02.2016
01.02.2016
29.01.2016
28.01.2016
01.02.2016
02.02.2016
05.02.2016

Vrejtje:
I.
II.

III.

Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt 15.12.2015


deri me 30.12.2015
Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
Provimet nuk mund t shtyhen.

Universiteti i Prishtins
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik

Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov


Tel: +381-38-229 063, 220 484
Fax: +381-38-229744

Dekani:
Prof.Ass.Dr.Haxhi Gashi

Ref. nr.

URL: http://www.uni-pr.edu
Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Prishtin,

20.10.2015

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E JANARIT 2016


VITI I TRET
(Programi i ri i studimeve)

1. E Drejta Ndrkombtare publike


2. E Drejta e detyrimeve
3. E Drejta e procedurs penale
4. E Drejta ndrkombtare private
5. Krimi i organizuar
6. Shkathtsit e praktiks gjyqsore
7. Taktika Kriminalistike
8. E Drejta e sigurimit social
9. Administrimi lokal
10. E Drejta e puns
11. E Drejta e Unionit Evropian
12. Procedura Administrative
13. Financat dhe e drejta financiare
14. E Drejta bankare
15. Mjeksia ligjore
16. Klinika Juridike penale
17. Klinika Juridike fiskale
18. Terrorizmi

05.02.2016
03.02.2016
27.01.2016
12.02.2016
10.02.2016
10.02.2016
10.02.2016
27.01.2016
28.01.2016
27.01.2016
22.01.2016
04.02.2016
11.02.2016
28.01.2016
28.01.2016
28.01.2016
28.01.2016
06.02.2016

Vrejtje:
I.
II.

III.

Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt.15.12.2015


deri me 30.12.2015
Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
Provimet nuk mund t shtyhen.

Universiteti i Prishtins
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik

Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov


Tel: +381-38-229 063, 220 484
Fax: +381-38-229744

Dekani:
Prof.Ass.Dr.Haxhi Gashi

Ref. nr.

URL: http://www.uni-pr.edu
Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Prishtin,

20.10.2015

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E JANARIT 2016


VITI I KATRT
(Programi i ri i studimeve)
1. E Drejta procedurs civile
2. E drejta ndrkombtare pr t drejtat e njeriut
3. Kriminologji me Penologji
4. E Drejta tregtare
5. E drejta tregtare ndrkombtare
6. Bursa dhe afarizmi n burs
7. E drejta e sigurimeve
8. Analiza ekonomike e s drejts
9. E drejta ndrkombtare e puns
10. Etika Profesionale dhe ligjore
11. Metodologjia dhe shkrimi ligjor

29.01.2016
29.01.2016
10.02.2016
04.02.2016
04.02.2016
04.02.2016
02.02.2016
08.02.2016
27.01.2016
05.02.2016
02.02.2016

Moduli i shkencave Adminstartive- Kushtetuese


1.E drejta kushtetuese pozitive ................................................10.02.2016
2.E drejta administrative-pjesa e posame..............................28.01.2016
3.Filozofia e se drejts............................................................... ..03.02.2016
4.E drejta sociale...........................................................................27.01.2016

Moduli i shkencave penale-juridike


5.E drejta penale-pjesa e posame..............................................28.01.2016
6.E drejta procedurale penale pjesa e posame.........................09.02.2016
7.Viktimologjia..............................................................................20.01.2016
8.E drejta penale ndrkombtare................................................05.02.2016

Moduli i shkencave civile-juridike


9.E drejta sendore........................................................................26.01.2016
10.E drejta procedurale civile-pjesa e posame........................29.01.2016
11.E drejta kontraktore...............................................................03.02.2016
12.E drejta e pronsis intelektuale............................................26.01.2016

Moduli i shkencave ndrkombtare-jurdike

13.E drejta ndrkombtare private konvencionale...............12.02.2016


14.Teoria e marrdhnieve ndrkombtare............................05.02.2016
15.E drejta ndrkombtare humanitare..................................04.02.2016
16.E drejta diplomatike dhe konsulare....................................29.01.2016

Moduli i shkencave financiare-juridike


17.Institucionet financiare ndrkombtare.............................22.01.2016
18.E drejta ndrkombtare ekonomike...................................11.02.2016
19.E drejta tatimore dhe buxhetore.........................................28.01.2016
20.Qeverisja e korporatave .....................................................26.01.2016

Vrejtje:
I.
II.

III.

Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt.15.12.2015


deri me 30.12.2015
Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
Provimet nuk mund t shtyhen.

DEKANI
Prof.Ass.Dr. Haxhi Gashi

Universiteti i Prishtins
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik

Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov


Tel: +381-38-229 063, 220 484
Fax: +381-38-229744

.Dekani
Prof.Ass.Dr.Haxhi Gashi

Ref. nr.

URL: http://www.uni-pr.edu
Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Prishtin,

20.10.2015

I
Me qllim t sigurohet informimi me koh pr msimdhnsit dhe studentt lidhur
me kohn (orarin) dhe vendin (salln) e mbajtjes s provimit, shpallen oraret n
pajtim me neni 111 pika 1,2,3,4,5 e Statutit t Universitetit t Prishtins.

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E QERSHORIT 2016


VITI I PAR
(Programi i ri i studimeve)
1. Fillet e s drejts
13.06.2016
2. Historia e Institucioneve shtetrore dhe juridike
20.06.2016
3. Ekonomia
04.07.2016
4. Gjuh angleze I dhe II
20.06.2016
5. Gjuha Gjermane I dhe II
14.06.2016
6. Gjuha Frenge I dhe II
15.06.2016
7. E drejta dhe Etika
15.06.2016
8. Sociologjia e se drejtes
22.06.2016
9. Retorika dhe Shprehja Juridike
23.06.2016
10.E drejta romake
17.06.2016
11. Metodologjia dhe shkrimi ligjor
23.06.2016
12. Sociologjia
24.06.2016
13. Teoria dhe praktika parlamentare
30.06.2016
14. Bazat e sistemit gjyqsor
02.07.2016
15. Informatik (programet e reja)
10.06.2016
16. Historia e shtetit dhe e s drejts shqiptare
20.06.2016
17. E drejta ndrkombtare pr t drejtat e njeriut
01.07.2016
18. E drejta e konkurrencs
16.06.2016
Vrejtj
I.
II.

III.

Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt. 19.05. 2016


deri me 27. 05.2016
Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
Provimet nuk mund t shtyhen.

Universiteti i Prishtins
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik

Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov


Tel: +381-38-229 063, 220 484
Fax: +381-38-229744

Dekani
Prof.Ass.Dr.Haxhi Gashi

Ref. nr.

URL: http://www.uni-pr.edu
Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Prishtin,

20.10.2015

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E QERSHORIT 2016


VITI I DYT
(Programi i ri i studimeve)

1. E Drejta kushtetuese
2. E Drejta civile
3. E Drejta penale
4. Politika ekonomike
5. E Drejta kadastrale
6. Politika kriminale
7. Klinika juridike civile
8. Konsumi dhe e drejta e konsumatorve
9. E Drejta administrative
10. Kriminalistik
11. E drejta familjare dhe trashgimore
12. Organizatat ndrkombtare
13. Gjyqsia kushtetuese
14. Komunikimi masiv
15. Kundrvajtjet n lmin penal
16. Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashgimore

10.06.2016
20.06.2016
14.06.2016
30.06.2016
14.06.2016
11.06.2016
14.06.2016
30.06.2016
23.06.2016
18.06.2016
28.06.2016
17.06.2016
01.07.2016
22.06.2016
01.07.2016
01.07.2016

Vrejtje:
IV.
V.

VI.

Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt. 19.05. 2016


deri me 27. 05.2016
Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
Provimet nuk mund t shtyhen.

Universiteti i Prishtins
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik

Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov


Tel: +381-38-229 063, 220 484
Fax: +381-38-229744

Dekani
Prof.Ass.Dr.Haxhi Gashi

Ref. nr.

URL: http://www.uni-pr.edu
Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Prishtin,

20.10. 2 0 1 5

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E QERSHORIT 2016


VITI I TRET
(Programi i ri i studimeve)

1. E Drejta Ndrkombtare publike


2. E Drejta e detyrimeve
3. E Drejta e procedurs penale
4. E Drejta ndrkombtare private
5. Krimi i organizuar
6. Shakthtsit e praktiks gjyqsore
7. Taktika Kriminalistike
8. E Drejta e sigurimit social
9. Administrimi lokal
10. E Drejta e puns
11. E Drejta e Unionit Evropian
12. Procedura Administrative
13. Financat dhe e drejta financiare
14. E Drejta bankare
15. Mjeksia ligjore
16. Klinika Juridike penale
17. Klinika Juridike fiskale
18. Terrorizmi
19. Hulumtim dhe shkrim Ligjor

30.06.2016
22.06.2016
08.06.2016
17.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
11.06.2016
15.06.2016
01.07.2016
15.06.2016
10.06.2016
20.06.2016
24.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
18.06.2016
02.07.2016

Vrejtje:
IV.
V.

VI.

Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt. 19.05. 2016


deri me 27. 05.2016
Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
Provimet nuk mund t shtyhen.

Universiteti i Prishtins
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik

Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov


Tel: +381-38-229 063, 220 484
Fax: +381-38-229744

Dekani
Prof.Ass.Dr.Haxhi Gashi

Ref. nr.

URL: http://www.uni-pr.edu
Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Prishtin,

20.10.2015

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E QERSHOR 2016


VITI I KATR
(Programi i ri i studimeve)

1. E Drejta procedurs civile


2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

E drejta ndrkombtare pr t drejtat e njeriut


Kriminologji me Penologji
E Drejta tregtare
E drejta tregtare ndrkombtare
Bursa dhe afarizmi n burs
E drejta e sigurimeve
Analiza ekonomike e s drejts
E drejta ndrkombtare e puns
10. Etika ligjore dhe Profesionale
10.Metodologjia dhe shkrimi Ligjor

13.06.2016
01.07.2016
20.06.2016
15.06.2016
15.06.2016
15.06.2016
17.06.2016
30.06.2016
16.06.2016
24.06.2016
23.06.2016

Moduli i shkencave Adminstartive- Kushtetuese


1.E drejta kushtetuese pozitive ................................................21.06.2016
2.E drejta administrative-pjesa e posame..............................20.06.2016
3.Filozofia e se drejts............................................................... ..13.06.2016
4.E drejta sociale..........................................................................16.06.2016
Moduli i shkencave penale-juridike
5.E drejta penale-pjesa e posame............................................ 28.06.2016
6.E drejta procedurale penale pjesa e posame.........................20.06.2016
7.Viktimologjia..............................................................................23.06.2016
8.E drejta penale ndrkombtare................................................27.06.2016

Moduli i shkencave civile-juridike


9.E drejta sendore........................................................................15.06.2016
10.E drejta procedurale civile-pjesa e posame........................13.06.2016
11.E drejta kontraktore...............................................................22.06.2016
12.E drejta e pronsis intelektuale............................................20.06.2016

Moduli i shkencave ndrkombtare-jurdike


13.E drejta ndrkombtare private konvencionale...............17.06.2016
14.Teoria e marrdhnieve ndrkombtare............................30.06.2016
15.E drejta ndrkombtare humanitare..................................17.06.2016
16.E drejta diplomatike dhe konsulare....................................01.07.2016
Moduli i shkencave financiare-juridike
17.Institucionet financiare ndrkombtare.............................20.06.2016
18.E drejta ndrkombtare ekonomike...................................24.06.2016
19.E drejta tatimore dhe buxhetore.........................................29.06.2016
20.Qeverisja e korporatave .....................................................15.06.2016

Vrejtje:
IV.
V.

VI.

Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt.19.05.2016


deri me 27.05.2016
Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
Provimet nuk mund t shtyhen.

DEKANI
Prof.Ass.Dr. HAXHI GASHI

Universiteti i Prishtins
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik

Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov


Tel: +381-38-229 063, 220 484
Fax: +381-38-229744

Dekani
Prof.Ass.Dr.Haxhi Gashi

Ref. nr.

URL: http://www.uni-pr.edu
Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Prishtin,

20.10. 2015

I
Me qllim t sigurohet informimi me koh pr msimdhnsit dhe studentt
lidhur me kohn (orarin) dhe vendin (salln) e mbajtjes s provimit, shpallen oraret
n pajtim me neni 111 pika 1,2,3,4,5 e Statutit t Universitetit t Prishtins.

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E SHTATORIT 2016


VITI I PAR
(Programi i ri i studimeve)
1. Fillet e s drejts
14.09.2016
2. Historia e Institucioneve shtetrore dhe juridike
21.09.2016
3. Ekonomia
23.09.2016
4. Gjuh angleze I dhe II
16.09.2016
5. Gjuha Gjermane I dhe II
15.09.2016
6. Gjuha Frenge I dhe II
02.09.2016
7. E drejta dhe Etika
02.09.2016
8. Sociologjia e se drejtes
08.09.2016
9. Retorika dhe Shprehja Juridike
16.09.2016
10.E drejta romake
02.09.2016
11. Metodologjia dhe shkrimi ligjor
12.09.2016
12. Sociologjia
12.09.2016
13. Teoria dhe praktika parlamentare
05.09.2016
14. Bazat e sistemit gjyqsor
10.09.2016
15. Informatik (programet e reja)
09.09.2016
16. Historia e shtetit dhe e s drejts shqiptare
21.09.2016
17. E drejta ndrkombtare pr t drejtat e njeriut
19.09.2016
18. E drejta e konkurrencs
08.09.2016
Vrejtje
IV.
V.

VI.

Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt.22.07.2016


deri me dt:28.07.2016
Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
Provimet nuk mund t shtyhen.

Universiteti i Prishtins
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik

Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov


Tel: +381-38-229 063, 220 484
Fax: +381-38-229744

Dekani
Prof.Ass.Dr.Haxhi Gashi

Ref. nr.

URL: http://www.uni-pr.edu
Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Prishtin,

20.10.2015

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E SHTATORIT 2016


VITI I DYT
(Programi i ri i studimeve)

1. E Drejta kushtetuese
2. E Drejta civile
3. E Drejta penale
4. Politika ekonomike
5. E Drejta kadastrale
6. Politika kriminale
7. Klinika juridike civile
8. Konsumi dhe e drejta e konsumatorve
9. E Drejta administrative
10. Kriminalistik
11. E drejta familjare dhe trashgimore
12. Organizatat ndrkombtare
13. Gjyqsia kushtetuese
14. Komunikimi masiv
15. Kundrvajtjet n lmin penal
16. Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashgimore

07.09.2016
14.09.2016
21.09.2016
23.09.2016
15.09.2016
17.09.2016
15.09.2016
23.09.2016
08.09.2016
10.09.2016
05.09.2016
16.09.2016
06.09.2016
08.09.2016
16.09.2016
22.09.2016

Vrejtje:
VII.

Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt:22.07.2016


deri me dt:28.07.2016
VIII. Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
IX. Provimet nuk mund t shtyhen.

Universiteti i Prishtins
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik

Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov


Tel: +381-38-229 063, 220 484
Fax: +381-38-229744

Dekani
Prof.Ass.Dr.Haxhi Gashi

Ref. nr.

URL: http://www.uni-pr.edu
Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Prishtin,

20.10.2015

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E SHTATORIT 2016


VITI I TRET
(Programi i ri i studimeve)

1. E Drejta Ndrkombtare publike


2. E Drejta e detyrimeve
3. E Drejta e procedurs penale
4. E Drejta ndrkombtare private
5. Krimi i organizuar
6. Shkathtsit e praktiks gjyqsore
7. Taktika Kriminalistike
8. E Drejta e sigurimit social
9. Administrimi lokal
10. E Drejta e puns
11. E Drejta e Unionit Evropian
12. Procedura Administrative
13. Financat dhe e drejta financiare
14. E Drejta bankare
15. Mjeksia ligjore
16. Klinika Juridike penale
17. Klinika Juridike fiskale
18. Terrorizmi
19. Hulumtim dhe shkrim ligjor

09.09.2016
21.09.2016
07.09.2016
16.09.2016
14.09.2016
14.09.2016
10.09.2016
08.09.2016
19.09.2016
13.09.2016
02.09.2016
15.09.2016
22.09.2016
08.09.2016
08.09.2016
19.09.2016
08.09.2016
17.09.2016
10.09.2016

Vrejtje:
IV.
V.

VI.

Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt:22.07.2016


deri me dt:28.07.2016
Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
Provimet nuk mund t shtyhen.

Universiteti i Prishtins
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik

Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov


Tel: +381-38-229 063, 220 484
Fax: +381-38-229744

Dekani:
Prof.Ass.Dr.Haxhi Gashi

Ref. nr.

URL: http://www.uni-pr.edu
Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Prishtin,

20.10.2015

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E SHTATORIT 2016


VITI I KATR
(Programi i ri i studimeve)
1. E Drejta procedurs civile
2. E drejta ndrkombtare pr t drejtat e njeriut
3. Kriminologji me Penologji
4. E Drejta tregtare
5. E drejta tregtare ndrkombtare
6. Bursa dhe afarizmi n burs
7. E drejta e sigurimeve
8. Analiza ekonomike e s drejts
9. E drejta ndrkombtare e puns
10. Etika Profesionale dhe ligjore
11. Metodologjia dhe shkrimi ligjor

05.09.2016
09.09.2016
08.09.2016
09.09.2016
09.09.2016
09.09.2016
15.09.2016
12.09.2016
14.09.2016
13.09.2016
12.09.2016

Moduli i shkencave Adminstartive- Kushtetuese


1.E drejta kushtetuese pozitive ................................................06.09.2016
2.E drejta administrative-pjesa e posame.............................07.09.2016
3.Filozofia e se drejts............................................................... .09.09.2016
4.E drejta sociale.......................................................................02.09.2016
Moduli i shkencave penale-juridike
5.E drejta penale-pjesa e posame.............................................06.09.2016
6.E drejta procedurale penale pjesa e posame........................07.09.2016
7.Viktimologjia.............................................................................13.09.2016
8.E drejta penale ndrkombtare...............................................02.09.2016

Moduli i shkencave civile-juridike


9.E drejta sendore........................................................................06.09.2016
10.E drejta procedurale civile-pjesa e posame........................05.09.2016
11.E drejta kontraktore...............................................................12.09.2016
12.E drejta e pronsis intelektuale............................................06.09.2016

Moduli i shkencave ndrkombtare-jurdike


13.E drejta ndrkombtare private konvencionale...............02.09.2016
14.Teoria e marrdhnieve ndrkombtare............................05.09.2016
15.E drejta ndrkombtare humanitare..................................06.09.2016
16.E drejta diplomatike dhe konsulare....................................09.09.2016
Moduli i shkencave financiare-juridike
17.Institucionet financiare ndrkombtare.............................06.09.2016
18.E drejta ndrkombtare ekonomike....................................09.09.2016
19.E drejta tatimore dhe buxhetore..........................................13. 09.2016
20.Qeverisja e korporatave ......................................................07.09.2016

Vrejtje:
VII.

Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt:22 .07.2016


deri me dt:28.07.2016
VIII. Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
IX. Provimet nuk mund t shtyhen.

DEKANI
Prof.Ass.Dr. Haxhi Gashi