You are on page 1of 296
EMMIETEYTIKO ExOoxi pos uTToypag; Huspounvia 44 Acveybpion 2015 EAAHNIKH AHMOKPATIA TAMEIO A=! MOIHEHE IALOTIKHE MIEPIOYEIAZ TOY AHMOZIOY ANONYMH ETAIPEIA Kar FRAPORT MEPIOEPEIAKA AEPOAPOMIA THE EAAAAAE A ANONYMH ETAIPEIA Kar FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE kat SLENTEL LIMITED ZYMBASH MAPAXQPHEHE AvaBd®yion, Euvrfipnan, Aaxeipion Kat Aerroupyia TrepipepeiaKwv acpodpopiwy Kprims, Hrreipwixrig EAAGBag Kat loviou Nepiexdpeva ‘Apepo Zeniba 1 Eigaywyr - EupBanoueva Mépn, 2 Nowpornra kat AxpiBeia YrroBAndévrwwy Evypaquy 8. Opiopol — Epunvela ng mapodous ZouBuaNs - Napapifjpara .. 4. Avtikeipevo Z0uBaons — Aetroupyia, experdAAcuan Kal Guvrripnan.... 5 AnAioeic xa Evyurioeig 88 8 Emikipuon ing napotons ZipBaang B14 Novou - Evan apaxtionons - AmogmuKioEIs = Meplobos Mapaxsenons .. 92 7 Zuvepyacia xa Exmpoowmr 100 8 Tvwon ms Kardovans Twv NepipepeiaKiay Aepodpopiuy — AvaAnyn KivoUvoU 102 9 Xpnyarodémon rou ‘Epyou. 105 10 Exxwpnon Avavéwan kat MetapiBacn 10 11 MetoxiK6 Kegdnato - Méroxor.. 410 12 Eyyunrixés Emotonég Kadris ExréAcong 4 13 Mpoctacia tou NepiBaAdovros. 14 Mepioxés Mapaxspnons. 121 15 Apxatohoykd Eupriyara. 16 ZouBaon MeNérn¢ - KaraoKeuris 17 Abeies 18 Epya 19 Epya Anucaiou 20 Néa Epya f Epya Eéxraons K “Epya AvaKaivians ns 21 Avegaprnros Mnxavixés 22 Yrepyohdfior Napaxwpnoiouxou _ 23 MapéuBaon Tou Anociou 24 AOQENGN.ennnnnnnn 170 25 Avwrépa Bla steno 26 Apaatypiomnra Mapaxipnans... snnnnietnnnmennnnnnneesesee BO ZX Bam I 27 Yrmpeaies Acpodpopiou Kat Emid608IG, 186 28 AcpohiseviKd TEA... 190 29 Manpwsts. 208 30 ArrognpWoElG, 213 31 OikovouK6 Movrého 218 82 Tlapdboan ms Napaxwpnang oro Anysa1o 224 83 Karayyenia amté 10 Aqpéato ~ Euvérreies 234 34 KarayyeAia amié tov Mapaxwpnaiodyo — Euvereies... 243 35 Arrogquiwon Aoyw Mapaterapévng Avwrépag Bias... 86 Euvexigouevn ExréAcon, 251 87 Aikauipara Aavelorav ~ Anuéoto.. 1252 38 Aikauopara Mveuuankiis Kal Bioynxavixrig ISioKtnotaG..... 256 39 Erikuan Aiagopiiv. 260 268 40 Emkowwvia - Pvwororrojces. 41 Egappootéo Alkaio ~ MetaBohés Nowo8eaiag - Fuoco 271 42 MlaBIKGGIG METABONGDV ..nessesseseenennnnnnnnnn 276 43 Mopohoyixé Zqriyara.. a 277 44 Zupyngioyss..... 280 45 Avopev EupBavra. 281 46 Eymioreunik6rnra. 285 47 Avaxpnuatodéren 287 48 [AEN XPHEIMONOIEITAI] 292 49 ArrokheionKf Arroxerdiaraon e292 50 Tportorroinan mg ZuyBaong Napaxswonons... 293 Napdornya 1 Moper EyyunniKiv EmoroAwy .. 298 Mapdprnpa 2 Nepigepeiaxd Aepodpopt... 317 Mapdprnpa 8 ExEBia Nepioxsov Napaxsspnans .. 318 Mopdprnya 4 Eyypaga Odok\ripwong/Hyepounvia Evapgng Napaxdpnans .snnneereeew- 829 Fela 3 ar 997 Napdprnya 5 Ynpeaies Aepodpopiov , 335 Napaprnua 6 Mérpnen Emdocewv. 1 9A2 Mapdprnya 7 Aepodevixd TéAn, 366 Tapdprnya 8 Eyxexeiyévor MepiBandovnxo! Opot / Ygiarayeves ABEIES... 976 Mapdiprnya 9 Npsruma kat Mpodiaypagée.... 878 Mapéprnpa 10 Aomjoers Epyww Mapdprnpa 11 Zuypaoeis Epyww Anuosiou 408 Mapapraya 12 Epya seo Mapdprnpa 13 Arauozis Euviiipnans ADB Mapéprnya 14 Euppwvia Noduyepods Ararnoiac. 464 Mapéprqua 15 Arrair}oels MapGG00NC...nnnnsnmmneirnnnnenennnnnnne ements QBl Napdprnya 16 Eddyiores Arraimjoeis Aagahions 489 Napdprnya 17 Nivaxag Karavoris Napexouevww Yrinpeciiy AcpovauriNiag 541 Napdprnua 18 AepomopKés ApagtnpIETHTES .. 544 Mapéornpa 19 Metafodc.... 549 Napdprpa 20 MAaioio Zuvepyaciag avayeca ory Noheixr Aeportopia (MA), mv Yrmnpecia TloAmig Aeporropiag (YMA) kat tov Napaxwenaiodxo ora Aepodpopia Koivrig Xprions....569 Mapéprnua 21 [AEN XPHEIMOMOIEITA\] 1585 Mlopdprnua 21AVrrousyiKés ArtopéoEis via Ya Karaowfuata ApOpOROYRY EIBV a nenen-586 Mlapéprnya 22 [AEN XPHEIMONOIEITAI] 587 Mapaprua 23 OKovoynés Mpocappoyts 588 Mlapdprua 24 OKovounh Nooopond 1895 Mapdprnua 25 OKovopiné Movrého. 616 Hapdprnya 26 Texviaf| Mpoagopa. 617 Nopdprnpa 27 Karactanké Mapaxwpnciosxou 857 Mpgemya 28 Zoypaon (Zwypdous) MeNtmng = Karaoxeuns Wa Yreouyua EayBaone (ZupBdcewy) Medéms - Karaoxeuris via EmKeipeva EPYG on 908 Tpooipio: Ero TAaioto Tou Npoypdywaros IGwwnKoTroKjoEWN, STG aut aTroTUTIAvErA (a) oTOV Trivaxa Il tou KepaAaiou B” rou v. 3985/2011 «Megorrpé8eqpo MAaioio AnuosiovopiKtis Exparnyikiig 2011-2015» (PEK A7/151/1.7.2011), Oru 1oxéel, (B) oro Tapéprqya IV Tou Mvnyoviou Orxovouikiig Ka! XpnyaromnotunKrjg FloAmKig, To orroio KupKONKE HE To 6p8po 1 wap. 2 Tou v. 4046/2012 «EyKpIon Twv Exediwy TUpBdoEwy Xpnyarodonerig AieuKGAUVONS HETagU Tou EupwTTaiKod Topelou XpnyaromicTwTiKfis EraGepornras (E.T.X.£.), tg EAAwiKrig AnuoKpariag Kai mg Tpdmegac mg EAAdSos, Tou Exe6iou rou Mvnpoviou Euvewénang weragé tng EAAnviKfic AnpoKpariag, ms Eupwrraikric Erirpomrig Kat 196 TpdmeZag ms EAAGBOS Kal GAEs errefyougEs BiardéEI, ia 11 yelwon Tou Bqposiou xpkoUS Kal TH didowaN TE EBviKNS oKOVOPIag» (DEK A128/14.2.2012), Omg 1GXUEl, (y) TO Tufwa Il TOU Ke@aAa‘oU «ISiwTIKoTONFGEIG> TOU mrapapriyaros | tou v. 4099/2012 «Mecompé8eqHo Malai Anyootovouikris Enparnyinsig 2013-2016» (EK A'222/12.11.2012), Grrug 1oxue!, Kat (B) TO onpeio 4.4 «Ouorikorroinon» ms uTOTTapaypdqou 4 «AiapOpwTiKEs TIOAITIKés yia THY evioxuaN TIC ovraywvionikérnras Kal ing avdTTrugN¢» ms Tapaypdgou FT «Euppwvia SnpocIOvOUIKY oTOXwWY Kal SlapBpwrKdv pETAPPLBICEwy» Tou v. 4396/2015 «Zuvragioborixés Siardgers — KUpwon Tou Zxed/ou ZouBaons OrKovouixrig Evioxuons omé Tov Eupwraiké Mnxavious Era8epérra Kat puBiceic yia mv vAorTo!non mn Eupowviag XonuatoBornanc» (PEK A’/94/14.8.2015) Kar oUpGuVE Ye THY UT ap. 195/27.10.2011 (PEK B'/2501/4.11.2011) amrgaon mg AwmoupyiKiig Emipomic Avabiap@pacewY KaI ATTOKPaTIKOTFONGEWY HE THY oTTOla pETORIBdoTnKe oto Mapaxwenth (ems opigerai omy apotea ZoyBaon) 10 MpOBeTOHEVO om Trapdypago Bly) tou dp8pou 22 Tou v. 3913/2011 SiKaiwa TapaxionONS Tw DikaiwpdTwv Trou agopouV or xpF\an, Blaxelpion, avérrrUEn, erréxraon, GuvtFipnen Kal EXPETGAAEUON EVOG H TIEPITOBTEPLV TEpIpEpEIAKGY aEpOdPOHIWY oTAY EAKGBA, TIO auf Thy oriyuif Aettoupyet n Yrmpecia NoAmKric Aeporroplac, oupmepiAayBavouevwy Kai Tw DikaKwHdTW Blaxeipions, Sioiknons Kal experdAAevoNS Tw KIVNTUV Kal axivijre Tou oxeriZovTa pe Th Asrroupyia Tw aepodpopluy, KaBKs Ka TI XPV eqmopiciig A aAARG xpfans TOU BploKovTa! HEsG A KOvId oTA aEpOBpOUIG, UT TOUS 6poug Trou KaBopiger n avwrépw Sidragn, o Napaxwpnrrig avaKoivwoe 1m Siegayuryrh Biaywwiorixfg SiadiKagiag yi Tv KaTaKYpWEN TrapaxtpnONs Via THY ExerAAEUoN Kal THY Tapoxi uTMpeauiv ot Oxon HE TAY AeiTOUpyIa Kal oUVIMPnoN TwW Mepigeperaxcov Aepodpoplww (6mws opigovtar omy mTraposoa EouBaon) (9 Aiaywviorins Atadixaciay. Ero TAaioio aur6, 0 Mapaxwontric efEBwoe (a) NpdoKAnon ExdhAwons EevOiagépovtos (6Tw¢ opiferai otav TMapodca LépBaon) Kar (8) MpdcKAnon YrroBonic Mpoapopwwv (Omws opiferat ctv Tapodca TupBaon) oe oxéon HE TH EeNa 5 om6 997 Aerroupyia Kat guviripnon Tu MepigepeiaKiov AEpoSpoulwv. EUupwva pe 1 AraywwworiKh AladiKacia Kar KaréMV TNS aTopaaNs TOU AlaKNTIKOU ZUyBouNiou rou Tapaxwpnth He nhepounvia 25.11.2014 n xoworpagia «FRAPORT AG ~ SLENTEL Ltd» avaxnpoxmne emheyels errevOunfc via ta NepigeperaKd Acpobpopta 9, Me tig ur? api®.17/2015 Kar 301/2015 mpdgeig tou Z’ Kaaxiou Tou Eneyxtikod Zuve5piou eyKpi@rKe To TEAIKO OXEBIO Ing GUBBagNs via tv Tapaxwnan mg experddAevang Kat tng Tapox'}s uTpEaKiV Ge oxEON LE Ta NepipEpEIaKG Acpodpoyia kal emmparinke n uToypach Tou 4. Me rv ur? api8. 2408/13.8.2015 arégaon rou KuBepyrmikod ZyuBouAloU OikovouiKtig Tlokmxig (PEK B'/96/17.8.2018) eyKpl@nKe 9 UTTOYpApA aM6 Tov Tapaxwonth Tg ZupBacns Napaxwpnans via my AvaBdGuION, Zuvrripnon, ArayelpION Kal Aeiroupyla Tw TIEPIPEPEIOKY GEPOSPOLwY Korimns, HireipuiKrig EAAGBaG Kat loviou 5. Me mv um’ api®. 99/2.14.2015 mpdéq tou YmroupyiKod ZuyBoudiou (PEK A/198/3.11.2015) arrogacio@nke cuvuTTOypagH aT To EAAWViKO Anpéoio ms ZopBacns Mapaxwpnang via mv AvaB48pIon, ZuvrApnoN, Alaxeipion Kal Asiroupyia TUN TEPIGEPEIOKLY GEPOoPOp KpfINS, HrTeipwrikii¢ EARGBa Kat loviou Kal ‘rapooxé@nKe efousIodétnan oToUs Yrroupyols ESviKrig Auuvas, CiKovoLIKdY Kal Yrrotoutiv, Meragopiv ai AiKTUwy yia Tm GUVUTOYpAg} ya AoyapIADHO Tou EdAnukow Annooiou mg EdHBaong Napaxwspnons via my AvaBE®yIOn, Euvtfipnon, Atayeipion Kai Aerroupyla Tww TepIpEpEIaKiY aEpOSpoLiWN Kprimns, HrreipwnKtig EAAd5ag xa! loviou, Ka6tig Kar TuX6v dAAWY ULBdGEWW TpoTOTTOINTIK‘DY, “TrapaKoAoUBnHaTIKibY 1 EKTEAEOTIKIDY TING TTaPODEAG FUpBaans Zoyquva pe Ta Tapardvw, ra uyBadrspeva Mépn, Og auré opiovtai aro Ap8po 3.1 (Qpiyo), cupgtovouv kai arrodéxovral Ta ax6Aou8a: ZX Q Om I 4 E1oaywyr - ZupBaAAdpeva Mépn, Aecegtpivv Emv AGfva ofuepa 14h (npepounvia) tou paves du érous Buo ynNsBes_Devandne cupguvferxav Kai éywav apolBala arobeK1d Ta Teplexoueva Tw ApOpW KAI TwWW Mapaprpdruy rous ANAMEEA (1) Emy EAAHNIKH AHMOKPATIA (egeéfig To EAANVIK6 Anyéoto f| to Anyécto) vopiuws exripoowrodyevn arr Tov K. EuKAei®n Toakahiro, Yrroupy6 OrKovopiKiov, k. Xproto Emrzn, Yroupyd Yrrosouiv, Merapopwy Kav Aikriwy Kal x. Mavayidstn Kanévo, Yiroupyé E@vixris Auuvac, (2) To TAMEIO ASIOMOIHEHE THE IAIQTIKHE NEPIOYEIAE TOY AHMOZIOY ANQNYMH ETAIPEIA (egefiig lapaxwennis), avevunn craipcia ovcratcioa Suva! Tou voyou 3986/2011 (E~nuepida ing Kupepviigeug 152A/1.7.2011), trou edpevel €1 Tu OBiav Kohoxorpiwvn 1 Kat Zradiou, Tos 6popos, TK 105 62, ABtiva, EAAGB, To CUVOAKS HETOXIKS KE@AAIO TE OTFOIAG aviiKe! Kar EAEYXETGI GIT To EAANVIKG ANLOcI0, opis ekrrpoownoupévou ony Trapoua amé Tov Npéedps Tou K. AarépIO Mro1pha Kat (3) Tv FRAPORT MEPIOEPEIAKA AEPOAPOMIA THE EAAAAAE A ANQNYMH ETAIPEIA eqeéfig KaAOULevn 0 Napaxwpna1odxos fn Eraipeia), aviovupn evarpela ‘ouorateioa olppuva pe Tous voyOUS mg EAAdBas, He dpa cov AAC ALapousioU, om BievBuvon Aewpopos Kngiaiag 209, n oTToia Exe! GuoTaBel Buvdpel tng WpuriKiS mipdfng um’ api®. 37095/26-2-2015 tou ZupBoraioypd@ou Xprlotou Ereipou, emKupwpévo avriypago mg omoiag KarariGerar cUypwva He To Mapdprnua 4 (Evypaga OkckAjowone/Hyepopnvia Evap§ns Mapaxvipnons), Kat eivat evyeypayuevn, coro Feviko Eprropiké Mnrpwo (F.E.MH.) He api@ue 133592401000 kar exripoowneira vous omy Tapodoa EupBacn and ov K. Christoph Hans Nanke, KaToiKo Wiesbaden, Tpyaviac, mpécBpo Tou SioiknTiKoU GULBouAlou ms Eraipelas, Suva! is uM’ api®, 64682/13.10.2015 avaKolvwons Tou TyfuaTos Mntpwou/YApEoiag T.E.MH. o70 orroio SnHoaiedEnke n exrrpoauirinan Tg Eraipeiag o€ cuvovaoUS Le HV amégaon pe ap8u6 8 Kal pe NUEPoUNvia 08.12.2015 TOU BioKKNTIKOU CULBOUNTOU Ms Eraipeiag (4) Tous perdxous Tou Mapaxwpnotobxou: (a) mv FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE, cratpeia ouorastia ouygwva Le TOUS voUOUG TAS TePHaviac, evyEypapLEvn oro Eyrropixé Mnrpiwo mg Frankfurt am Main pe api® HRB 7042, rrou eBpeve! o™1 Biev@uvon Flughafen, Geb. 178. 60547 Frankfurt am Main, Tepuaviog Kal eNO 7 ar 997 exmipoowrreiral vopiuws aT Tous xuplous Alexander Zinell kai Martin Glock CULpPLUVE HE TO KaTaOTATKS ME GE GUVBUAHO YE THY anopaCN YE NUEPOUNvia 08.12.2015 tou extehcaTiKOU tg GUPBoUKiou Kal Ta xopnynBéva ane TO exteAeorK6 cupBotAIo MAnpeEoUora Le nuEpoNvia 08.12.2016 Kat (8) tv SLENTEL LIMITED, eraipeia cuctaBeica aupquva ye Tous voyous ™¢ Korppou, Trou eSpever orm Sies8uvon EomepiOwv 15, ATLANTIC INSURANCE BUILDING, E1p4Bodog 2001, AcuKWoia, Kimpog Kal exrrpoowrreiral Vopinws ame Tov K. Anuiirpio KoTreAo0go GUpQUIVA Le TO KaTUOTATKO TNE GE CUVoUAOLO LE THY ‘arfégacn me HOvns BievBdvrpias ms Ev ABYW ETaIpeiag Kas TlawvoUAas Fewpyiou HE Nhepounvia 30.11.2015. H ev Adyws evaipeia cuaTENKE my 17.1.2011 Kal eival evYEYPaNBEVN oTO Mntptdo Eraipetiiv (KuTPpou) we apley6 HE 280254, 1 errolo. oupBéAAovral cry TapOvGG ZOyBaon arroKAcIoMKd GE oXéOn UE TIC Umoxpewoeig TOU avahayBavouv cupqwva Ye Tig SlardéeEIs Tu ApOpwv 6.2.1(8)iii), 9.1 (Aeopeurat) Enévévon) Kar 11 (MeroxiKd Kepadaio- Mérox01) Kal us Tig BnAwoEIC Tou ApSpou 2 (Nowmsrnra Kar AxpiBerr YroBAnBEvTwy Eyypdgwy) (01 ApxIKoi Méroxon) Emonuaiverai on mphenkav o1 Siardgers TMs TMapaypagou 4 tou dpepou 9 Tou VoyOU 3986/2011 o¢ oxéon pe Thy avaGEaN Kat My UTToYpAGH TNS TapoUoas ZO"BaaNs. 2 Nopipornra Kar AxpiBela YrroBAnGévrw Eyypaqwv ‘ia mg cuvaYNs TNS TapOUCAS EoLBaaNs, © Napaxwensio’Xog Kat o1 ApXiKol METOXo! OnAdwvouv o1o AnySo1 Kal Tov Napaxwonm én oda ta uToBANsévra Eyypaga cuppwva pe 10 Ap8po 1 (Eicaywyr} - ZuyBadAoueva Mépn) rraparrdvw (a) civan vouipa, axpiBh kar eykupa, Kat (B) Bev Epxovrar ce avriBecn Ue Tous dpous TMs MapoveAs EuUBaoNS KAI Tw Mapaprnydtuw mg Kai Or, axopa Kai Ge Tepinmwon TOU uTdpge! KétroIa avriGean, amobéxovta averi@UAaKTa va aTTOKaTaDT|GOUV To onpElo avtiGeong be BiKé Tous éf03a Kai Sarrdves, xwpig va MpOBAAAOUV Kapia SixaIoAoyia: Kan EvTég eUAoYOU XpsvoU aT THY NUEpoRVia TOU 84 TOUS ywworoTTo;NBel _n avri6eon fl a76 Tv nuepounvia Kard my orrola 8a AGBouv ywiwan mg avriGeans. 3 Opiopoi - Eppnvela ms rapotcas EduBaons -Napapriyara 34 Opiopot 01 por Tou xpneiHoTroiobvral omy rapoUGA ZEBaGn éxoUv tv EvwoIa TOU TOUS amodiberai TopaTAEvpws exr6s EGV aTTarTeral GAAwS aT my Trapodoa ZuyBo0n, ~Xp em fy Qc EASA voeirat o EupwrraiKds Opyaviopes Aagdieias ing Agporropias, Ac ICAO voeirai o AieBviig Opyamicpes ModmKiig Aeporropiag trou oUoTdONKE HE Th ZupBacn tou Eixayou f TuxSv 5IGBoxo¢ aur Q¢ ABeIa vosirar KdGE dBeIa, GuVvaiveon, EyKpIOn, aBeIOdérHon, ABeIa xefhons, mororoinnK6 fh oustodéman, Tapoxt} r} GUvSEon Trou arrairelral ce oxéon Ye THY udortoinon ms Mapaxwpnens aUUgWVA YE THY EAANVIKA VOLOBEOIa Kar ExdIBeETaI A716 To Anpéat0o f Kérro1a Apyotia ApXF| fh KcrTOIOV Opyavions Koiviis AgEAEIa«, Ag Abeies Eu8dvng AnHogiou voouvral Ta Microrroinnixd Aepodpopiou KaBkig Karo: Yolotayeves Aderes KaraoKevacnixiv Epywy, 0: Yorordyeves MepiBahrovines Beis kai 01 YioTapeves Abzies Astroupyias As ABetes EuBivNS Napaxwpnoiedxou voodvral 6Aes ot AdEieG TOU elvan Kara Kaipovg amopaimres yia 1m Siefaywyh tw Apaomnpiorjrww Napaxsenons, eEaIpoULEvw Tw Adexv EuBdvNg AnuOoioU Kat Tw aBeKiv TIOU To AnHSaIO opie! pnré va amroxrigel, va efoogaNiae! Aika va Siamnprice! ato TAaiaio ms Mapovoas ZopBaong. © 6p0¢ ABEIa YAoTroinons Napaxwpnong Exe! hv éwod TOU TOU aTIOdIBETaI GTO ‘Ap8po 17.5 (Adeia AvapadqIons, Aerroupylag Kai ExyerdAAeuoris). © pos AEpodpopia Kowris Xpfions onpaive: KaGéva amd 1a aepodpoula Trou mrpodbiopiZovrai we Acpodpoyia Kowig Xpfions oro Napdprnua 2 (Mepipeperand Aepodpoura). Q¢ Aepodpoyio Kowis Xpriong Me MeyéAn Apaompiémra voouvrai ra AspoBpoyia Kowiig Xefjons Trou opiovrat ux; aepoSpopia ye HeydAn Spaompisrnra cro MAaioio Euvepyaciag MA KaBWG Ka! KBE GAO NepipEpEIaKd AEpodpouIO TOU opigerar karé Kalpous arré tov Napaxwpnsiobxo Kat To Anydaio ws Aepodpouie Kowvig Xpfiang Me Meyan Apacmnpsrnra Qc AepoAtpevixd TEAR voouvTa Ta TéAN TIO eloMPPArTovTal MpOs dgEhos TOU Tlapaxwonciosxou f onoloudijmore Karéxou Aikaniipiatog Aepo8popiou at KaraBédAovra a6 TOUS XorerES TOU aEpoBpopoU via T XpFION EyKaTaOTéCEWY Kat umpeaidy ora Nepipepeiand Aepodpoyra. 0 dpog AepovauriKé ‘Eoo8a anyaivei 1a Eaoda mou arroppéouy ard rig AeporropiKés Apactnprémres cuLTEpAapBavopevwy Oduw Tw PuBpICoYEvWy AepovauTIKiov Tedwv. ela @ a6 997 © 6905 Aepovaurixd TEAR onpiaiver ra PudyKoyeva AcpovaurKd TEAN Kat ta My Pue|IZopeva AepovauriKd TEAN, © 60s AeporropiKés Apaomnpiémres anpoiver tv MapoxA, & oXéon pe Ta Mepigepsiakd Acpodpouia, onowvOhore eyKaraoTdoEwN tYkal UTTpEGKAV ya TOUS ‘xorroug: (a) tng TpoGyeiwons, Ms orGByEUENS TMs arTOYEiWoNs aEpooKAGY Ka! TNS TipofiBelas KauciLwv (eEaipoupevns, TIp9s aToqUY aUgIBONIAS, rng MANORS Kausinwv), (®) ms efuMMpEMoNs EmBardv [oupTreprAaBavopevw uMMpEOKiY eoTiaans KaTd TH didpKeIa TH TIHfon¢ (in-flight catering)], amtooKeuiv, eurropeuLdTuW A TaxvBpoyciou ce Oka ta oTddia ew ploxovrar ati¢ eyKaTaoTdicEl oroiovdiTIoTE MepigepeiaKod Aepodpopiou (oupmepiapBavouévns 1g Heta@opds arrooxeutiy EmBariby, euTropeuudrww fh TaxYBpopeloU a6 Kal TTpOS To aepooxdqos), ‘OULTTEpIAGLBavoLEvw, eVSEIKTIKG GARG OXI TEpIOpIoTIKG, Tw UTINPEDIV Kal eykaTaordoewy Trou mpogdiopiZovrat ato Mépos 1 Tou Mlapapriiuatos 18 (AgporropiKés Apaompiomrec). O1 eyKaTaoTdcEIs Kat 01 uTINpEGIEG TOU MpoadIOpIfovtal oto Mépos 2 Tou Mapaprivaros 18 (AeporropiKés Apaompicmnrec) Kar KaBe GAAn uTMppEDIA Kar eykardotaen Tou HTOpE! va avaAdBel 0 Mapaxwpnorodxos, Kara Thy améAurn Biaxprmixh Tou euxépera, Bev Ga GULTTEpIAGLBvov'aI OTIs AeporropiKés ApaoTnpIOrnTES, Qe AxwAum Xprion voeirai To aTToKAeioTIKO Sikaiwpya xeAeng Kai vourS KdGE Tepioxris Napaxsopnons rou éxe1 © Napaxwpnziodxs yia onoIovéA MOTE OKOMO fh Bpaotpibrnra emmrpénerat amté ro Apepo 4.1.1 © Spo ApoIBh Apcornpionirwy Npso@erns NepidBou Exe! rv évwoia TOU TOU arrobiderat oto ApepO 36.1.1(y) Q¢ AMOI Mapaxdpnons vocitar ro d8poua mg MeraBAnrg AuoIBAS Mlapaxwpnons Kat ms Enfoag AuoIBric Mapaxsenang oe omrolodimore ‘Ero Mapaxspnane. 0 opos AvaBaAAsuEve Noos éxei my éwola ToL TOU aTTodISerat ato Apepo 45.5 © 6pog Avasewpnpévo ExéB10 YAorroinang Avaxaivions éxe1 my évvoia Trou Tou arr0diSera1 cro ApBpO 20.4.2(8). 0 6po¢ AvaxriioiHo Moos éxe! inv Evvola Trou Tou arToBierai ato ApBpo 41.5.4, # K te o_o women 0 6pog Avartpocappoyés ALOIBrS Napaxwpnans cnuaivel avarrpooapyoyés ms AuoiBris Mlapaxspnong mou uTrohoyifovrai GbugWVa Ye TY Tapotoa EOpBacn CULTEpIAaLBavopEvwy Tux6v avartpooapHoYaN efarTiag Mefwong AdYW AvETTapKGN Embécewv Tou jsrtopel va eivai TrANpWTEES GUPpWVA He Tn Merpnon EmBdoewv. 0 6pog Avarrpooappozépeva PubuIZopeva AcpovauTixd TéAn onuciver: (a) Kard mv Huepounvia Evapéns Napaxiwpnans kat oe KaGe eméreio aur Ew TAY Hyepounvia Angng Emxeievwy Epyu o€ Karroio Meprpepeiaxd Acpodpouio, to ‘TT0G6 Trou UTTOAOYiZeTa! COPwva LE To Ap8po 28.4.2(B)(i), (8) ard my Hyepounvia Afgng Emxcinevw Epywv oF KémoIo MepipeperaKd Aepodpopio, 70 Toad Tou uTrohoyiZera1 aoypwva pe To Apépo 28.4.3(8)(), (VY) Karé my 1n Noepipiov rou Errerar aKpiB