You are on page 1of 1

3.

0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

OBJEKTIF
3.1 Objektif Kajian
3.2 Persoalan Kajian
KUMPULAN SASARAN
4.1 Kumpulan Sasaran
TINDAKAN
5.1 Prosedur Tindakan
5.2 Cara Mengumpul Data
ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA
6.1 Latar Belakang Responden
6.2 Hasil Analisis Data
DAPATAN
CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA
8.1 Pemilihan Responden
8.2 Penambahbaikan Alat Bantu Mengajar
8.3 Penggunaan Manual KiJAIO dalam Aktiviti Menjahit

Artikel
SENARAI RUJUKAN
LAMPIRAN

31
31
32
33
33
37
37
44
48
48
49
71
76
76
77
77
79
82