You are on page 1of 6

VABIMO VAS,

DA SE
VPIETE V
IRDO POSLOVNO AKADEMIJO 2016,
ki bo potekala od februarja do aprila 2016 v Ljubljani.
Z vpisom boste:
1. postali uspeen/a koordinator/ica drubene odgovornosti v vaem podjetju;
2. z znanjem o drubeni odgovornosti podjetij (DOP) vaemu podjetju pomagali izboljati
ugled, motivacijo za delo, lojalnost in inovativnost zaposlenih, potronikov, dobaviteljev,
pomagali poveati dobiek in zmanjati stroke;
3. prejeli ABC prironik o DOP;
4. prejeli Certifikat o zakljuenem usposabljanju IRDO poslovne akademije o DOP;
5. navezali dragocene stike z udeleenci usposabljanja in najboljimi podjetji na podroju
DOP v Sloveniji in spoznali prednosti sodelovanja na razpisu za nagrado HORUS 2016.
In e mnogo ve!
tevilo mest je omejeno, izkoristite popuste za lanstvo v intitutu IRDO!
S prvim sreanjem zanemo 12. februarja 2016, zato ne odlaajte!
Oglejte si program v nadaljevanju in se prijavite skupaj z vaim sodelavcem/ko,
da boste laje nartovali, izvajali in poroali o drubeni odgovornosti v vaem podjetju!

Spotovani!
Podroje drubene odgovornosti podjetij (DOP, ang.
CSR) vztrajno raste tako v EU, kot v Sloveniji. Drubena odgovornost podjetij pomeni, da se morajo podjetja zavedati svojih vplivov na skupnost in okolje
ter o tem e tudi poroati.

vkljuuje tevilna naela, kazalnike, standarde in


druga priporoila.
Koordinatorji/ice drubene odgovornosti v majhnih,
srednje velikih in velikih podjetjih morate poznati
aktualne novosti na tem podroju ter prihodnje
zahteve evropske in slovenske zakonodaje, da boste lahko uspeni pri svojem delu e naprej.

Vse ve podjetij je prejemnikov priznanj in nagrad na


podroju DOP, vse ve jih poroa o podroju DOP v
svojih letnih poroilih. Z letom 2017 bodo velika
podjetja v EU, tudi v Sloveniji, obvezana v svojih
letnih poroilih poroati e o nefinannih kazalnikih
poslovanja.

Zato vas vabimo, da se nam pridruite na IRDO poslovni akademiji v letu 2016, ki bo potekala od februarja do aprila 2016 v Ljubljani. Z njo si boste tudi
olajali prijavo na razpis za nagrado HORUS 2016.
Program akademije in termine sreanj si oglejte v
Podroje drubene odgovornosti podjetij je obseno, nadaljevanju.

Zakaj se vkljuiti v IRDO poslovno akademijo?


1.
2.

Postali boste uspeen/a koordinator/ica drubene odgovornosti v vaem podjetju.


Z DOP znanjem boste vaemu podjetju pomagali izboljati ugled, motivacijo za delo, lojalnost in inovativnost zaposlenih, potronikov, dobaviteljev, pomagali poveati dobiek in zmanjati stroke.
Ob zakljuku usposabljanja boste prejeli ABC prironik o DOP.
Ob zakljuku usposabljanja boste prejeli Certifikat o zakljuenem usposabljanju IRDO poslovne akademije o DOP.
Navezali boste dragocene stike z udeleenci usposabljanja in najboljimi podjetji na podroju DOP v
Sloveniji in tujini ter spoznali prednosti sodelovanja na razpisu za nagrado HORUS 2016.

3.
4.
5.

Spoznali boste naslednje:

Kako pripraviti strategijo DOP v vaem podjetju.


Kako pripraviti poroilo o DOP aktivnostih v vaem podjetju in pri tem vkljuiti nefinanne kazalnike
v skladu za aktualno zakonodajo in najnovejimi standardi.
Kako sodelovati z razlinimi deleniki in jih vkljuiti v aktivnosti DOP vaega podjetja.
Dobre prakse nagrajenih DOP podjetij v Sloveniji in tujini.
Aktualno zakonodajo, dokumente in standarde, usmeritve EU ter Slovenije.

Kdo naj se udelei poslovne akademije?

Direktorji in koordinatorji srednje velikih in majhnih podjetij, ki elijo uvesti strategijo DOP v svoje
poslovanje ali vzpostaviti mesto koordinatorja za DOP v podjetju,
Koordinatorji in strokovno osebje za DOP v velikih podjetjih, ki elijo nadgraditi svoja znanja in jih
uskladiti z aktualnimi novostmi in novo zakonodajo.

Mod
ul

Termin

12.2.2016

4.3.2016

Tema sreanja
Razumevanje osnov o DOP - nastanek in razvoj drubene odgovornosti podjetij , kljune
teme ter aktualni dokumenti EU in Slovenije o DOP.
Upravljanje in integracija drubene odgovornosti v organizaciji Kako do strategije DOP
v organizaciji in vkljuevanje delenikov.
lovekove pravice v podjetnitvu in spodbudne delovne prakse, da zaposleni ustvarijo
ve in so bolj zadovoljni.
Pravine poslovne prakse, vrednostne verige in vpliv na dobavitelje ter kako ozaveeni
potroniki lahko postanejo vai zavezniki.
Krono gospodarstvo, varovanje okolja in aktivno sodelovanje s skupnostjo za veanje
ugleda in uspenosti podjetja.

11.3.2016 Komuniciranje in poroanje o drubeni odgovornosti podjetja kaj, kako, komu, zakaj in
kdaj ter kdo? + Direktiva o nefinannem poroanju za velika podjetja (obveznost poroanja z letom 2017).
1.4.2016

Standardi in certifikati na podroju DOP kako krepiti blagovne znamke in ugled podjetja s pomojo le-teh, kako meriti uinkovitost vlaganj?
Dobre prakse slovenskih in tujih podjetij na podroju DOP

Vaja dela mojstra, e mojster dela vajo Kako postati DOP mojster in vkljuiti vsebine od
15.4.2016 A do - uinkovit menedment sprememb.
DOP mojstri se predstavijo kratek izpit, predstavitve nalog udeleencev usposabljanja.

Proces dela

Metode dela:
skupinska predavanja,
Trajanje: 5 modulov (sreanj), od 9h do 14h, 3 mese-

delavnice,
ce, skupaj 5 krat po 5 ur = 25 ur.

sreanja,
Termin: februar-april 2016

svetovanja,
Lokacija: Ljubljana

predstavitve dobrih praks


Izvajalke: Anita Hrast, direktorica Intituta za razvoj
drubene odgovornosti, mag. Vesna Lenik tefoti in Udeleenci prejmete:

Gradiva s predavanj, delavnic.


mag. Natalie C. Postrunik z vabljenimi gosti

Ob zakljuku ABC prironik o DOP.

Ob zakljuku Certifikat o zakljuenem usposabtevilo udeleencev je omejeno na najmanj 8 in najljanju v okviru IRDO poslovne akademije na
ve 22 udeleencev. V primeru vejega tevila prijav si
podroju DOP.
organizator pridruje pravico do izbora sodelujoih
udeleencev glede na naravo dela in namen usposabOrganizatorji si pridrujemo pravico do spremembe
ljanja ali organizacijo dodatnega termina v istem ali
terminov in programa akademije.
drugem kraju.

Znanje brez vesti je uniujoe za duo.


Francois Rabelais

Prijave:
Prijave poljite po e-poti: info@irdo.si najkasneje
do 10.2.2016 ali po klasini poti na naslov intituta
IRDO:
IRDOIntitut za razvoj drubene odgovornosti,
Preradovieva ulica 26, 2000 Maribor

Cena za udeleenca:
1.270,00 EUR (brez DDV)
za celotno akademijo.
Za lane intituta IRDO:
samo 889,00 EUR (-30%)
Obveznosti udeleencev:

Prisotnost na akademiji vsaj 80 %.


Opravljanje sprotnih nalog v okviru
delavnic na sreanjih.
Opravljanje krajega testa o poznavanju osnov DOP za podjetja in
ustanove.
Priprava zakljune naloge in predstavitev le-te ob zakljuku sreanja.
Plailo prijavnine.

Dodatna pojasnila:

Prijavnina za program vkljuuje program usposabljanja, prironik, prigrizke in pijao med odmori ter
certifikat ob zakljuku usposabljanja.
Plailo: najmanj 3 dni pred prietkom akademije.
Plailo je mono tudi v dveh obrokih, zadnji obrok
se poravna najkasneje do konca marca 2015.
Vsak nadaljnji udeleenec iz istega podjetja prejme
10 % popust.

lani IRDO intituta prejmejo 30 % popust.


e elite preklicati ali odloiti sodelovanje, morate pred-

loiti svojo zahtevo v pisni obliki ve kot 30 dni pred


zaetkom programa, da bi prejeli polno vrailo prijavnine. V primeru odpovedi sodelovanja od 14 do 30 dni
pred zaetkom programa organizator zadri 50 % prijavnine. V primeru odpovedi sodelovanja v roku 14 dni
pred prietkom programa poslovne akademije, organizator zadri 100 % prijavnine.

Udeleenci pridobite naslednje KOMPETENCE:

organiziranje in koordinacija drubeno odgovornih aktivnosti v podjetju,


osvojitev osnovnih znanj o poslovni drubeni odgovornosti,
reflektiranje in evalvacija obstojee delovne prakse podjetja ter prepoznavanje neizkorienih monosti
za dvig DOP in njene kakovosti v podjetju,
priprava, vodenje in evalvacija DO projektov,
poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov za podroje drubene odgovornosti (zahtev zakonodaje, EU dokumentov, nael, standardov),
poznavanje in uporaba ustreznih metod raziskovanja in razvoja lastne prakse na podroju DOP,
razumevanje procesov skupinske dinamike in sposobnost dela s skupinami delenikov za vzpostavljanje
partnerskega odnosa z razlinimi interesnimi skupinami na podroju DOP;
pridobivanje novega znanja in razumevanja posameznega podroja v okviru DOP,
seznanitev z DOP mreami in dobrimi praksami bolj ali manj uspenih podjetij na podroju DOP,
zmonost prenaanja DOP spoznanj v prakso.

Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika.

Kitajski pregovor

Predstavitev
predavateljic
Mag. Vesna Lenik tefoti je leta 1997 diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, raunalnitvo in informatiko Univerze v Mariboru. tudij je nadaljevala na isti fakulteti kot tipendistka Slovenske znanstvene fundacije in
leta 2000 pridobila znanstveni naziv magistrica znanosti s podroja raunalnitva in informatike. Od leta 2004 deluje kot samostojna svetovalka na tevilnih nacionalnih in mednarodnih projektih povezanih z informatiko, izobraevanjem na daljavo in drubeno odgovornostjo. e v asu tudija je sodelovala pri izobraevanju odraslih, v asu podiplomskega tudija je bila asistentka na UM FERI, od leta 1999 pa sodeluje z DOBO, kjer je predavateljica
na Doba Fakulteti.
V letih 2011 2012 je sodelovala v projektu SOCIRES, v okviru katerega je
bila razvita shema za usposabljanje in certificiranje na podroju drubene odgovornosti, po kateri lahko posameznik pridobi evropsko poklicno kvalifikacijo, ki jo podeljuje organizacija ECQA, vodja za drubeno odgovornost. V letu 2015 je sodelovala v projektu LEADSUS - vodja za trajnostni razvoj. Ima certifikat za trenerja v
omenjenih programih. Je avtorica in soavtorica razlinih strokovnih in znanstvenih lankov, gradiv za tudij in
izvajanje delavnic na teme, povezane z informatiko, tudijem na daljavo in drubeno odgovornostjo.
Mag. Natalie C. Postrunik zdruuje znanja s podroja informacijske tehnologije, novinarstva, nemkega jezika s knjievnostjo, lingvistike ter menedmenta. Na svoji ve kot 20-letni poslovni poti je bila vodja kabineta upana
Maribora, vodja kabineta ministra za promet in zveze v Sloveniji, direktorica komunikacij za drugo najvejo zavarovalnico v Sloveniji in med drugim
tudi izvoljena predsednica stanovskega drutva PRSS (Public Relations
Society of Slovenia). V letu 2013 je stopila na samostojno pot s podjetjem
Nikrmana, kjer je kot licencirana coachinja za vrhnji menedment (licenca
AoEC London) med drugim vodila evropski projekt za uravnoteenost ensk
in mokih v procesu odloanja v gospodarstvu Include.all Vkljui.vse za
Zdruenje Manager.
Je prejemnica in/ali pobudnica vrste nagrad in certifikatov: Zavarovalnica
Maribor (ZM) je na njeno pobudo pridobila certifikat Druini prijazno podjetje kot prvo, pilotno podjetje v
Sloveniji, sproila je sodelovanje pri raziskavi Zlata nit, kjer je bila ZM dvakrat uvrena med finaliste najboljih zaposlovalcev; za eno od akcij na podroju trnega komuniciranja je ZM prejela nagrado Bronze Drum.
Pod njenim strokovnim vodstvom je ZM prejela e nagrade za Naj letno poroilo med finannimi institucijami
v Sloveniji, Finalist najboljih spletnih mest med finannimi institucijami na Balkanu, Priznanje InCo/InJo za
inovativno komunikacijsko strategijo ter Priznanje za inovativno komunikacijsko interno prakso.
Je lanica strokovnega sveta projekta Zlata nit (najbolji zaposlovalec v Sloveniji), ter lanica irije za izbor
drubeno-odgovornih praks v okviru nagrade Horus od leta 2010 naprej. V letu 2009 je prejela najvije priznanje PRSS-ja PiarNaKvadrat osebnost, pa tudi priznanje za inovacijsko komunikacijsko strategijo (InCo/InJo),
trikrat je prejela naziv Naj uiteljica po izboru tudentov Doba Fakulteta, kjer je nosilka predmeta odnosi z
javnostmi in drubena odgovornost.

Vsi ljudje po naravi teijo k znanju. Aristotel

Znanje je mo.
Francis Bacon

Anita Hrast je ustanoviteljica in direktorica intituta IRDO Intituta za razvoj drubene odgovornosti (od 2004 dalje). Bila je tudi soustanoviteljica in sekretarka drutva Ozara, Slovenija Nacionalno
zdruenje za kakovost ivljenja (1994-2000), direktorica marketinke agencije Verus (2003-2004), avtorica oddaje 7 minut za gospodarstvo (Radio Maribor, 2003-2006), novinarka v razlinih medijih
(1989-1995), direktorica oglaevanja (SPEM), vodja projektov v PR
in marketinkih agencijah (nagrada bronasti Effie 2003, Spektra Press), produktna menederka in prokuristka v Zalobi Forum Media
(razvoj novih izdelkov).
Je podiplomska tudentka na Fakulteti za drubene vede Univerze v Ljubljani (menedment neprofitnih organizacij) in registrirana raziskovalka (ARRS, [28701]). Raziskuje in objavlja prispevke s podroja drubene odgovornosti in marketinga v razlinih revijah in na slovenskih ter mednarodnih znanstvenih konferencah. Raziskuje in razvija nove pristope v komuniciranju, nove projekte in storitve za razline naronike (podjetja, mediji,
organizacije, posamezniki) ter se povezuje s tevilnimi slovenskimi in mednarodnimi organizacijami, strokovnjaki, predvsem z namenom razvoja in uveljavljanja drubene odgovornosti. Poslovno svetuje, organizira poslovna in strokovna sreanja ter znanstvene sestanke. e vrsto let zaseda vodilne funkcije v podjetjih in organizacijah. Predava slovenskim in tujim udeleencem strokovnih in znanstvenih konferenc ter tevilnim nevladnim organizacijam in podjetjem na podroju menedmenta, organiziranja poslovanja, marketinga ter drubene odgovornosti. Je predavateljica in od leta 2011 dalje tudi nosilka predmeta Organiziranje neprofitnih
organizacij na DOBA fakulteti za poslovne in uporabne drubene tudije v Mariboru. Leta 2012 je pridobila
tudi certifikat ECQA za trenerja na podroju usposabljanja kandidatov za vodjo za drubeno odgovornost.
INTITUT IRDO JE VODILNA SLOVENSKA ORGANIZACIJA ZA
DRUBENO ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ PODJETIJ, NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN USTANOV.
IRDO - Intitut za razvoj drubene odgovornosti
Preradovieva ulica 26, 2000 Maribor, Slovenija
E: info@irdo.si | www.irdo.si, T: +386 (0)31 344 883
Vabimo vas, da sodelujete z nami, e:

potrebujete izobraevanje, svetovanje ali pomo pri pripravi vae strategije na podroju drubene
odgovornosti,

potrebujete partnerja pri izvedbi raziskave ali slovenskih in mednarodnih projektov,

iete strokovno literaturo in dodatne informacije o drubeni odgovornosti, ker elite izvedeti o drubeni odgovornosti ve,

elite postati nai lani in tako prispevati k razvoju drubene odgovornosti v Sloveniji in v tujini,

elite kandidirati za Slovensko nagrado za drubeno odgovornost Horus (www.horus.si)

imate idejo/predlog v zvezi z razvojem drubene odgovornosti ali delovanjem intituta,

elite sodelovati kako drugae.


K DRUBENI ODGOVORNOSTI LAHKO POMEMBNO PRISPEVATE TUDI VI! ZATO UKREPAJTE E ZDAJ!
Veselilo nas bo sodelovanje z vami v IRDO Poslovni akademiji.