Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα του Κ.Π.

Ε Κόνιτσας
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε, ότι:
1. Οι συμμετέχοντες στα πολυήμερα προγράμματα είναι έως 30 μαθητές-τριες και
3 συνοδοί εκπ/κοί
Οι συμμετέχοντες στα μονοήμερα προγράμματα είναι έως 40 μαθητές-τριες και
4

συνοδοί εκπ/κοί

Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη των μαθητών σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος,
καθώς και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Κ.Π.Ε και τη Μ. Εστία (απόφαση
Γ2/5921/1-11-96 του ΥΠΕΠΘ). Υποχρεούνται ακόμη να συμμετέχουν σε όλες τις εργασίες
των ομάδων.
2.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές-τριες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με μπουφάν,
παπούτσια κατάλληλα για πορεία και τις προσωπικές τους πετσέτες.

3. Οι μαθητικές ομάδες και οι εκπαιδευτικοί διαμένουν στη Μαθητική Εστία Κόνιτσας.
4. Για τα μονοήμερα προγράμματα
Το ΚΠΕ παρέχει σάντουιτς .
5. Για τα διήμερα προγράμματα
Το 2ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση.
 Άτομα που δεν έχουν σχέση με το πρόγραμμα ( σύζυγοι, παιδιά κ.ά ) δεν μπορούν να
φιλοξενηθούν.
 Σε περίπτωση ματαίωσης της επίσκεψης να ειδοποιείτε το Κ.Π.Ε το αργότερο ένα
μήνα πριν, για να δίνεται η δυνατότητα αναπλήρωσης από άλλο σχολείο.
 Τα σχολεία, για θέματα που αφορούν στη φιλοξενία τους, να απευθύνονται στη
Μαθητική Εστία Κόνιτσας ( τηλ. 26550 22331) για να ενημερώσουν για τον ακριβή
αριθμό των μαθητών τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν.
Κατά την άφιξή σας τόσο στο Κ.Π.Ε, όσο και στη Μαθητική Εστία, παρακαλούμε ο/η
επικεφαλής της επίσκεψης να δίνει 1) έγκριση μετακίνησης από την Περιφέρεια, 2)
κατάσταση με τα ονόματα των μαθητών-τριών και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι
παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα και 3) συμπληρωμένο τον πίνακα διαμονής στη
Μαθητική Εστία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το λεωφορείο σας θα πρέπει να παραμένει σε όλη τη διάρκεια του
προγράμματος για τις απαραίτητες μετακινήσεις.
Σας περιμένουμε

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕ ΤΩΝ ΚΠΕ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ : ____________
(Δ/νσης
__/θμιας Εκπ/σης ____________)
Για το σχολικό έτος _______/_______
(υπόψη Υπεύθυνου/ης ΠΕ)

Ομοθεματικό
πρόγραμμα με
πρόγραμμα του
ΚΠΕ υποδοχής

Να μην έχει
επισκεφθεί
κάποιο ΚΠΕ

Αρ. Συνοδών

ΚΠΕ

Αρ. Μαθητών

Α/Α
Κατά σειρά
προτίμησης

Τίτλος
Προγράμματος

ΕΜΒΕΛΕΙΑ

Στοιχεία επικοινωνίας Δ/ντή Σχολικής Μονάδας
Ονοματεπώνυμο:_________________________________
Τηλέφωνο:_____________________
Fax:___________________________
email:_________________________

1
2
Α.
Εντός

3
4

Ημερομηνία / ες κατά τις οποίες θα επιθυμούσατε να επισκεφθείτε το Κέντρο;
ή
ΕΜΒΕΛΕΙΑ

Α/Α

ΚΠΕ

Τίτλος
Προγρά
μματος

Αρ.
Μαθητών

Αρ.
Συνοδών

Συμμετοχή σε δίκτυο που
συντονίζει το ΚΠΕ υποδοχής

Β.
1
Εκτός
Ημερομηνία / ες κατά τις οποίες θα επιθυμούσατε να επισκεφθείτε το Κέντρο;
ή

ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ (προαιρετικά)
1. …………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………….………………………………………………….……
3. …………………………………………………………………………..……………………………………………………………….
Ο/Η Διευθυντής/ρια

_______________________