ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΗ
Πρωτόκολλο Συνεργασίας
Οι παρακάτω υπογράφοντες:
1. Το Συντονιστικό ΚΠΕ Κόνιτσας,
2. ο/η …………………………………………………, Διευθυντής/ντρια
του Σχολείου………………………………………………………….
3. ο/η ………………………………………….,
εκπρόσωπος του
ΚΠΕ……………………… που είναι συντονιστής του δικτύου στην
περιοχή ευθύνης του
4. ο/η……………………………………………………, Υπεύθυνος Π.Ε.
…../θμιας Εκπαίδευσης του νομού ..…….………………………………
Συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:

Την
ένταξη
του
σχολείου……………………………………………………
στο
δίκτυο
«Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση», από την ημερομηνία υπογραφής για
τουλάχιστον 2 χρόνια
 Τη συγκρότηση Περιβαλλοντικής Ομάδας (Π.Ο.), η οποία θα αποτελείται
από …………… μαθητές και 2 συντονιστές εκπαιδευτικούς:
Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

1.
2.
 Την
εκπόνηση
ετήσιου
προγράμματος
Π.Ε
με
θέμα:
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….. ,
που είναι σχετικό με τη θεματολογία του δικτύου και το οποίο υποβάλλεται
στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε) του νομού.
 Την ενημέρωση της Π.Ο. και των συντονιστών εκπαιδευτικών για το
πλαίσιο λειτουργίας και τους στόχους του δικτύου
 Στη διάρκεια του προγράμματος προτείνεται η Π.Ο. :
- να πραγματοποιήσει επισκέψεις στο χώρο μελέτης για εργασία στο πεδίο,
- συνεργασίες με ειδικούς, απλούς πολίτες που είναι φορείς εμπειρίας,
επιστήμονες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, τοπικούς φορείς κ.α.,
- να αξιοποιήσει ντοκουμέντα (βιβλία, συλλογές, χάρτες κ.α.)
- να επικοινωνεί με το ΚΠΕ και τον Υπεύθυνο.

 Προτείνονται ακόμη:
- η οργάνωση από την Π.Ο. του σχολείου μιας εκδήλωσης για την
παρουσίαση του έργου τους στην τοπική κοινωνία
- η ανάληψη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος στο χώρο
μελέτης.
- η συνεργασία και η επικοινωνία με ένα ή δύο άλλα σχολεία που
συμμετέχουν στο δίκτυο.
- η αποστολή της εργασίας τους στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή στο συντονιστικό ΚΠΕ, το συνεργαζόμενο ΚΠΕ
της περιοχής τους και τον Υπεύθυνο Π.Ε.
 Το συντονιστικό ΚΠΕ, καθώς και τα συνεργαζόμενα :
- στηρίζουν με εκπαιδευτικό υλικό τα σχολεία του δικτύου και φροντίζουν για
την επιμόρφωση των συντονιστών εκπαιδευτικών.
- ενημερώνουν την ιστοσελίδα του δικτύου
- ενθαρρύνουν τις συμπράξεις σχολείων και την επικοινωνία μεταξύ τους.
- το κάθε συνεργαζόμενο ΚΠΕ οργανώνει σε επίπεδο περιοχής ευθύνης
τουλάχιστον μια συνάντηση εργασίας-σεμινάριο και στο τέλος της
σχολικής χρονιάς συνάντηση παρουσίασης των εργασιών των σχολείων
του δικτύου.
Τόπος
………………………

Ημερομηνία
………………….

1) Ο Πρόεδρος της
Συντονιστικής Επιτροπής

2) Ο Δ/ντης του Σχολείου

3) Ο Εκπρόσωπος του
Συνεργαζόμενου ΚΠΕ

4) O Υπεύθυνος Π.Ε.