You are on page 1of 168

TIU CHUN K NNG NGH

TN NGH: ch bin du thc vt


M S NGH :

H Ni, nm 2009
0

GII THIU CHUNG


I. QU TRNH XY DNG:
Xy dng tiu chun k nng ngh quc gia da tr n cc bc thc
hin sau:
* Phn tch ngh:
Tiu chun k nng ngh Ch bin Du thc vt c xy dng da
trn c s phn tch ngh, phn tch cng vic c xy dng. Ban Ch
nhim xy dng Tiu chun k nng ngh quc gia ngh Ch bin Du thc
vt nghin cu thu thp thng tin, r sot kt qu iu tra, kho st qui tr nh
sn xut - kinh doanh b xung, hon chnh s phn tch ngh, phn tch
cng vic. Xy dng phng n nghin cu bin son tiu chun k nng
ngh quc gia cho ngh Ch bin Du thc vt.
Nghin cu, thu thp thng tin v cc ti u chun lin quan n ngh Ch
bin du thc vt, t chc xy dng tiu chun k nng ngh Ch bin du thc
vt. Tm hiu la chn doanh nghip cn c kho st v quy trnh ca sn
xut, kinh doanh phc v cho phn tch ngh, phn tch cng vic v xy
dng tiu chun k nng ngh. n trc tip c s sn xut c la chn tm
hiu quy trnh sn xut. T chc cc cuc hi tho v phn tch kt qu kho st
lp s phn tch ngh.
* Phn tch cng vic:
Lp phiu phn tch cng vic cho tt c cc cng vic c trong s
phn tch ngh phn tch theo cc ni dung: trnh t thc hin cc bc cng
vic; tiu chun thc hin m sn xut hay hot ng kinh doanh i hi; k
nng cn thit v kin thc c lin quan; cc iu kin v cng c, my, thit b,
dng c, nguyn vt liu v mi trng lm vic thc hin cng vic c hiu
qu. Tin hnh hi tho hon thin phiu phn tch cng vic.
* Xy dng danh mc cc cng vic:
Cn c theo khung ca tng bc tr nh k nng ngh tin hnh la chn
v sp xp cc cng vic trong s phn tch ngh hon thin. Lp phiu
ghi danh mc cc cng vic c xy dng gi cc chuyn gia c kinh
nghim v hon thin sau khi c kin ca cc chuyn gia .
* Bin son tiu chun k nng ngh quc gia:
Cn c vo phiu phn tch cng vic, danh mc cng vic v cu trc
tiu chun k nng ngh quc gia c hon thin theo ng qui nh ta
tin hnh bin son tiu chun k nng ngh quc gia theo mu nh dng ti u
chun k nng ngh. T chc hi tho ly kin i vi ti u chun k nng
ngh quc gia c bin son hon thin d tho tiu chun k nng ngh
quc gia v giao cho Ban ch nhim nghim thu trc khi t chc thm nh.
1

Sau khi tiu chun k nng ngh quc gia c xy dng v ban
hnh lm cng c ch ng gip cho:
Ngi lao ng nh hng nng cao trnh v kin thc v k nng ca
bn thn thng qua vic hc tp, hoc tch ly kinh nghim trong qu tr nh lm
vic c c hi thng tin trong ngh nghip. Ng i s dng lao ng c c s
tuyn chn lao ng, b tr cng vic v tr lng hp l cho ngi lao ng.
Cc c s dy ngh c cn c xy dng ch ng trnh dy ngh tip cn tiu
chun k nng ngh quc gia. C quan c thm quyn c cn c t chc thc
hin vic nh gi cp chng ch k nng ngh quc g ia cho ngi lao ng.
II. DANH SCH THNH VIN THAM GIA XY D NG:
( Km theo Quyt nh s 3258/ Q-BCT, ngy 26 thng 6 nm 2009
ca B trng B Cng thng v vic thnh lp Ban ch nhim xy
dng tiu chun k nng ngh quc gia, cho ngh Ch bin du thc vt)

STT

H v tn

Ni lm vic

Chc danh
trong Ban

1.

ThS.ng Huy Tc

Trng CCN Thc phm

Ch nhim

2.

ThS.ng Trung Tr

Trng CCN Thc phm

P. Ch nhim

3.

ThS.Hong Vnh Phong Trng CCN Thc phm

4.

ThS.V Vit Thnh

Trng CCN Thc phm

y vin

5.

PGS.TS Nguyn Duy


Thnh

Trng H Bch khoa H Ni

y vin

6.

PGS.TS L Vn Thch

Chi cc TCLCL Thanh Ha

y vin

7.

ThS.V Hng Sn

Trng H Bch khoa H Ni

y vin

8.

ThS.L Phc Trung

Trng CCNTP- TP H Ch
Minh

y vin

9.

TS. Nguyn Vn Trung

Trng CCNTP- TP H Ch
Minh

y vin

10. o Th Nguyn

Vin Cng ngh thc phm

y vin

11. V Th o

Vin Cng ngh thc phm

y vin

UV th k

III. DANH SCH THNH VIN TH M NH


(Km theo Quyt nh s 5356/ Q-BCT, ngy 28 thng 10 nm 2009
ca B trng B Cng thng v vic thnh lp Hi ng thm nh tiu
chun k nng ngh quc gia, cho ngh Ch bin du thc vt )
STT

H v tn

Chc v

Ni lm vic

Chc danh
Hi ng

ThS.Trn Vn Thanh

P. V trng

V TCCB B
Cng thng

TS.Bi Quang Thut

P. Vin
trng

Vin Cng ngh


thc phm

P. Ch tch

KS.Ng Thu Thy

Chuyn vin
chnh

V TCCB B
Cng thng

UV th k

ThS.V c Chin

G Trung
tm

Vin Cng ngh


thc phm

y vin

KS.Trnh Vn Lc

Trng gim
st

Cng ty du thc
vt Ci Ln

y vin
y vin

TS. Vn Chng

G TT CNTP H Kinh t k
thut Cng nghip
- CNSH

ThS. Nguyn Th
Minh Nguyt

Trng Khoa
CNTP

y vin

H Kinh t k
thut Cng nghip

Ch tch

M T NGH

Tn ngh: Ch bin du thc vt.


M s ngh:
M t ngh:
Ngh Ch bin Du thc vt l ngh s dng cc my mc, cng c ca ngh
ch yu l thit b t ng nh: My nghin, my p, thit b chng sy, thit b
lm lnh; thit b thy ha, trung h a, ng ha, lc, ty mu, ... dng c o
kim sn xut ra du thc vt bng nhng qui tr nh cng ngh ph hp t cc
loi nguyn liu ht c du nhm mc ch phc v cc ng nh kinh t quc dn
v i sng hng ngy.
* Ngi lm ngh ch bin du thc vt cn phi:
- Bit c cu to, nguyn l lm vic ca cc thit b trong dy truyn
ch bin du thc vt.
- Nm vng c im nguyn liu, s bin i, qu trnh s ch, bo qun
nguyn liu trong quy trnh ch bin du thc vt.
- Thit k dy chuyn ch bin hp l t rn iu kin c s vt cht trang
thit b ca doanh nghip.
- Vn hnh an ton, ng quy trnh k thut thit b trn dy truyn ch
bin m bo nng sut, cht l ng sn phm, gim st v x l c s c
trong quy trnh sn xut trn dy chuyn ch bin du thc vt.
- C sc khe ph hp vi mi trng cng vic.
- C kh nng giao tip v tc phong cng nghip.
- c hiu c cc ch tiu k thut.
- C thc hc tp v rn luyn nng cao trnh p ng c cng
vic.
* V tr ca ngi lm ngh Ch bin du thc vt l :
- Trc tip tham gia sn xut tr n dy truyn ch bin du thc vt ca
cc c s ch bin thc phm trong n c hoc xut khu lao ng.
- Lm t trng sn xut, cn b k thut phn x ng, nhn vin k thut
kim tra cht lng sn phm v trng ca cc dy truyn ch bin du thc vt.
- T chc qun l doanh nghip sn xut ng nh ch bin thc phm vi
qui m va v nh.
4

danh mc cng vic


Tn ngh : Ch bin du thc vt
M s ngh:
S
TT

M s
cng
vic

A
1
2
3
4
5

A1
A2
A3
A4
A5

A6
B

7
8
9
10

B1
B2
B3
B4
C

11
12
13
14
15

C1
C2
C3
C4
C5
D

16
17
18
19
20
21

D1
D2
D3
D4
D5
D6
E

22

E1

23
24
25
26
27
28

E2
E3
E4
E5
E6
E7

Trnh k nng ngh


Bc Bc Bc Bc
Bc
1
2
3
4
5

Cng vic

Chun b sn xut
B tr nhn lc
Chun b kho bi bn cha
Chun b my mc, thit b
Nhn nguyn liu
Kim tra nguyn liu bng cm
quan
Chun b ha cht, nguyn liu
X l c hc nguyn liu
Lm sch nguyn liu
Bc tch v
Nghin nguyn liu
Cn nguyn liu
p du
Chng sy nguyn liu
p du
Lc th du
Bm du vo bn cha
ng bao kh b
Trch ly du
La chn dung mi
Trch ly du
Lc tch b
Thu hi dung mi t mixen
Thu hi dung mi t kh b
Lm kh du
Tinh ch du th
Nhn cc ch s cht lng v
phng php tinh ch
Pha ha cht
Thy ha, tch keo
Trung ha du
Tch cn, x phng
Ra du, tch nc
Sy du
5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

29
30
31
32
33
34

E8
E9
E10
E11
E12
E13
F

35

F1

36
37
38
39
40
41

F2
F3
F4
F5
F6
F7
G

42
43
44
45
46
47
48

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
H

49

H1

50
51
52
53
54
55

H2
H3
H4
H5
H6
H7

56

H8
I

57
58
59

I1
I2
I3

60

I4
J

Ty mu
Tch b than, t
Phn on du
Kh mi, thu hi axit bo
Lm ngui du
Bo qun du tinh ch
Ch bin cc sn phm t du
tinh ch
Nhn k hoch sn xut t
ngi c trch nhim
Tnh ton lng phi ch
Hydro ha du
Lc du tch xc tc
Bm du phi ch
ng ha du
Lm lnh v nh nhuyn
ng gi sn phm
ng gi chai du lng
ng gi ti du lng
ng gi can du lng
ng hp Margarine
ng l Mayonnaise
ng thng Shortening
ng gi phuy du lng
Ch bin cc ph liu
Tnh lng xt trung ha du
trung tnh
X phng ha du trung tnh
nh hnh sn phm
Axit ha cn x phng
Thu hi Axit bo
Ly tm du trung tnh
Ra Phosphatide th bng dung
mi
Sy Phosphatide th
Bo qun sn phm
Nhp sn phm vo kho
Sp xp theo chng loi
Kim tra ch bo qun sn
phm
Kim tra cht lng sn phm
theo nh k
Kim tra cht lng sn phm
6

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

61

J1

62

J2

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14

75

J15
K

76
77

K1
K2

78
79

K3
K4

80

K5

81

K6

82

K7
L

83

L1

84

L2

85

L3

86

L4

87

L5

Xc nh hm lng du trong
nguyn liu
Xc nh hm m ca nguyn
liu v du
Xc nh ch s axit ca du
Xc nh ch s peroxit
Xc nh mu
Xc nh ch s x phng
Xc nh ch s it
Xc nh im nng chy
Xc nh hm lng protein
Xc nh tp cht c
Xc nh t l v, nhn
Xc nh hm lng Aflatoxin
Xc nh cc ch tiu vi sinh vt
Kim tra cht lng sn phm
trc khi xut hng
X l cc sn phm khng m
bo cht lng
Qun l sn xut
Lp k hoch sn xut
B tr nhn lc trn dy chuyn
sn xut
Gim st quy trnh sn xut
Ghi chp nht k sn xut v
giao nhn ca.
Xy dng v qun l cc nh
mc lao ng
Xy dng v qun l cc nh
mc lao ng
Tnh ton tin lng cho ngi
lao ng theo nh mc
X l cc s c v tai nn lao
ng
X l tnh trng nh ha khi
thy ha, trung ha
X l bc vi lc trong qu trnh
lc
X l s c mt in khi ang
bm du
X l s c mt in khi ang
p du
X l s c mt in khi ang
kh mi
7

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

88

L6

89

L7

90
91
92
93

L8
L9
L10
L11

94
95

L12
L13

96
97

L14
L15
M

98

M1

99
100
101
102
103

M2
M3
M4
M5
M6
N

104
105

N2
N3

106
107

N4
N4

108
109

N5
N6
O

110
111
112
113
114
115
116
117

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8

X l s c mt in khi ang
kh mi
X l s c khi chy n dung
mi
X l s c bc chy kh b
X l s c khi n hi
X l tai nn bng
X l d r h thng ng ng,
van, bnh cha
X l tai nn in git
X l tai nn vng kt vo
my
X l s c tc ng ng
Pht hin du hiu biu hin s
c s c
Bo dng thit b
Lm v sinh thit b khi kt thc
sn xut
Tra du m vo cc trc
Xit cht cc mi ghp lng
Lm sch thp kh mi
iu chnh dy curoa
V sinh pht lm kn
Tiu th sn phm
Nhn n t hng
Kim tra s lng hng trong
kho
Xut hng
Ly kin phn hi ca khch
hng
X l khiu ni khch hng
Thit lp quan h vi khch
hng
Pht trin ngh nghip
Nghin cu ti liu chuyn mn
c rt kinh nghim
Trao i vi ng nghip
Km cp ngi mi vo ngh
Tham gia tp hun chuyn mn
Tham gia hi thi tay ngh
Cp nht cng ngh mi
xut ci tin k thut, cng
ngh
8

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic : B tr nhn lc
M s cng vic: A01
I. M T CNG VIC
Phn cng nhn lc theo tng v tr cng vic cho t sn xut
Cc bc cn thc hin bao gm:

Xc nh khi lng cng vic phi thc hin

Xem xt nng lc trnh ca thnh vin

Xc nh s lng ngi cho mt ca sn xut

Trao i cc thnh vin

xut b sung
II. CC TIU CH THC HIN
Qu trnh b tr nhn lc cn theo ng k hoch, ng nng lc ca cc th nh
vin, s thnh vin theo quy nh. Bn cnh cng vic cn c chun b k, c
s bn bn bc gia cc thnh vin v c bo co ln cp trn trc khi c thc
hin.
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
Ngi thc hin cng vic n y cn c cc k nng c bn sau:
- Lp k hoch
- Nhn bit, quan st, phn tch
- Qun l nhn lc
2. Kin thc
- Cch tnh ton v nh mc lao ng
- Bit v quy trnh ch bin du thc vt
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- H s c nhn ca cc thnh vin
- Giy, bt, computer, my in
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- B tr nhn lc theo ng k hoch
- Kim tra s sch v v tr cc thnh vin
trn dy chuyn sn xut.
- Cc thnh vin c b tr v tr lao - Theo di hiu qu cng vic ca cc
ng ph hp vi nng lc ca mnh
thnh vin
- C s trao i thng tin gia cc th nh - Kim tra cc vn bn lu li khi c s
vin
trao i thng tin gia cc thnh vin
- K hoch thc hin c thng qua - Kim tra giy t c cp trn ph
cp trn
duyt
9

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Chun b kho bi bn cha
M s cng vic: A02
I. M T CNG VIC
Chun b kho bi,bn cha nhn nguyn liu trc khi tin hnh sn xut
Cc bc cn thc hin bao gm:

Tm hiu thng tin v lu lng, tn tr ti kho bi, bn cha

Tip nhn thng tin v yu cu lu tr nguyn liu v sn phm ti kho bi, bn


cha

Kim tra tnh trng lu tr v kh nng tip nhn ca kho b i, bn cha

V sinh, sp xp kho bi, bn cha

Kim tra phng tin xut nhp kho

xut phng n nhp kho bo qun

Hon thin kho bi v phng tin theo phng n c duyt


II. CC TIU CH THC HIN

Khi thc hin cn c s liu tng i chnh xc lu lng, s lng v chng loi
nguyn liu tn tr theo ma v v theo thi im trong nm

nh gi ng tnh trng k thut, sc cha ca kho b i bn cha

Sch s, gn gng thun tin cho vic vn chuyn, bo qun v sn xut

Pht hin ng tnh trng hot ng ca phng tin xut nhp kho

Kho bi, bn cha v phng tin sn sng nhn nguyn liu v sn phm
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Phn tch, tng hp cc thng tin chun xc
- Quan st, tnh ton khi lng, th tch tt lng nguyn liu s nhp theo ma v v
trong nm, sc cha ca cc bn cha.
- Thnh tho trong qu trnh vn hnh bm v s dng cc dng c v my thit b
2. Kin thc
- c tnh, chng loi ca cc nguyn liu, sn phm thng c lu tr trong kho
bi, bn cha
- Bit r tnh nng cng dng lu tr ca cc khu vc trong kho b i v bn cha
- Cu to, nguyn tc s dng bm nc, tnh nng ca ho cht ty ra, an to n khi
s dng ho cht ty ra
- Bit cu to, nguyn tc s dng cc phng tin xut nhp kho, cng dng, tnh
nng ca cc phng tin lu tr
- Yu cu k thut v lu tr bo qun nguyn liu v sn phm

10

IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC


- Bng biu, s liu thng k mt s nm lin tc (5 nm)
- Vn bn v k hoch sn xut ca nm
- Kho cha, bn cha
- Chi, xng, ht rc, bm, vi ra, dung dch ty ra. . .
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Cc bn cha v kho bi sc cha v - Kim tra cc vn bn k hoch v vic
ph hp vi lng nhp nguyn liu
nhp nguyn liu trong nm.
trong nm hay theo ma v
- Kho bi v cc bn cha sn sng cho - Kim tra tnh trng hot ng ca kho
qu trnh tip nhn v cha ng
bi v bn cha

11

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Chun b my, thit b
M s cng vic: A03
I. M T CNG VIC
Chun b my, thit b v vn hnh th trc khi tin hnh sn xut (theo quy trnh
kim tra, vn hnh my,)
Cc bc cn thc hin bao gm:

Nhn thng tin v yu cu sn xut v my, thit b s dng

Ngt in cho my, thit b

Kim tra tnh trng bn ngoi thit b

Kim tra cc cu dao, nt bm cng tc, c, tay gt iu khin, trng thi ch a


c in

V sinh my, thit b

Kim tra du, m bi trn

B sung du, m bi trn

Cp in cho my

Th thit b chy khng ti

Dng my, ngt in,

iu chnh li my, thit b (nu cn)


II. CC TIU CH THC HIN
- Nhn y thng tin v my v thit b trong sn xut
- m bo an ton lao ng khi tin hnh chun b my.
- Qu trnh thc hin theo ng quy nh ca nh sn xut hoc ca n v.
- Cc thit b c chun b tt (Sch s, gn gng, nh gi ng tnh trng du m
bi trn ca thit b, ng chng loi du, m d nh cho my, thit b)
- Thc hin quy trnh th khng ti cc thit b ng quy tr nh v m bo an ton
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Quan st v nh gi ng t nh trng thit b
- Vn hnh thit b v s dng cc dng c lin quan
- Pht hin kp thi v chnh xc nhng s c thng xy ra ca my, thit b tng
cng on v c qu trnh sn xut.
2. Kin thc
- Bit cu to cc thit b phc v trong sn xut
- An ton lao ng
- Qu trnh v sinh v bi trn my, thit b

12

IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC


- Lnh sn xut bng vn bn
- Dy in, km, bt th in, cu dao in
- Chi, xng, ht rc, bm, vi ra, dung dch ty ra, du
- My, thit b trong sn xut v v sinh thit b
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Ch tiu v sch v v sinh ca cc - Kim tra cc ch tiu v sinh ca cc
thit b
thit b dng trong sn xut
- Quy trnh vn hnh v sinh thit b trong - Kim tra quy trnh vn hnh v sinh
mt ca sn xut
thit b trong mt ca sn xut
- m bo thit b dy truyn sn xut - Kim tra an ton dy truyn sn xut
ng b, lin tc v an ton trong sut
trong sut qu trnh.
qu trnh sn xut
- Quy trnh vn hnh thit b
- Kim tra quy trnh vn hnh thit b
- An ton cho ngi sn xut, thit b
- Kim tra an ton cho ngi sn xut

13

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Nhn nguyn liu
M s cng vic: A04
I. M T CNG VIC
Nhn nguyn liu t kho v phc v cho mt t sn xut theo phiu xut kho
Cc bc cn thc hin bao gm:

Nhn k hoch sn xut t ng i c trch nhim

Nhn phiu xut kho

Nhn khi lng nguyn liu theo phiu xut kho

K th kho

Vn chuyn nguyn liu vo v tr sn xut


II. CC TIU CH THC HIN
- Thc hin nhn k hoch ng v thng tin
- Phiu xut kho ng s lng v chng loi, nhn khi lng chnh xc
- Qu trnh vn chuyn sau nhn phi m bo yu cu ca tng khu trong sn xut
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Giao tip tt
- Trong qu trnh cn nhn c tin hnh nhanh, chnh xc
- Vn hnh cc thit b vn chuyn tt
2. Kin thc
- Cc phng php xc nh khi lng ca nguyn liu ht c du
- Vn hnh cc thit b vn chuyn
- Cc loi phiu xut kho
- Bit cc c tnh vt l ca cc nguy n liu c du
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc loi phiu xut kho, giy, bt
- Vn bn k hoch cho vic nhn nguy n liu
- Cc thit b vn chuyn v nhn nguyn liu
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nhn nguyn liu c thc hin ng - i chiu k hoch nhp v lng
theo k hoch
nguyn liu c nhn
- Nguyn liu c nhn ng chng loi - Kim tra cc vn bn v s l ng nhp
v s lng yu cu
c chng loi nguyn liu c nhp
- Nguyn liu c vn chuyn an ton v - Kim tra s bin i cc tnh cht
n ng cc khu trong qu tr nh sn
nguyn liu ti cc khu sn xut.
xut
14

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Kim tra nguyn liu bng cm quan
M s cng vic: A05
I. M T CNG VIC
S dng cc k nng cm quan xc nh cht l ng nguyn liu trc khi sn
xut
Cc bc cn thc hin bao gm:

Xc nh ng loi mu nguyn liu cn kim tra

Ly mu nguyn liu theo phng php xc sut

Kim tra nguyn liu bng cc gic quan

nh gi cht lng nguyn liu

Bo co kt qu kim tra
II. CC TIU CH THC HIN
- Thc hin vic ly mu nguy n liu ng phng php i vi tng v tr sn xut
- Vic nh gi cm quan phi m bo khch quan, ng thc trng
- nh gi cht lng nguyn liu chun xc v c cc vn bn bo co kim tra.
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- S dng thnh tho cc dng c ly mu
- Nhn bit chnh xc chng loi nguy n liu
- Quan st nh gi cm quan thnh tho
- Vit bo co kt qu nh gi r rng
2. Kin thc
- Phng php ly mu cho vic ng gi cm quan
- Bit y c tnh ca cc loi nguy n liu c kim tra
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc dng c ly mu v kim tra cm quan
- Cc loi nguyn liu
- Giy, bt, computer, my in
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Cc mu ly kim tra chnh xc
- Kim tra mu ly v phng php ly
mu, phng php phn tch mu
- nh gi ng cht lng nguyn liu
- Kim tra phng php nh gi theo
tiu chun quy nh
- Cc bo co kt qu r rng
- Kim tra cc bo co, vn bn l u

15

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Chun b ho cht, nhin liu
M s cng vic: A06
I. M T CNG VIC
Kim tra v mua b sung ho cht, nhin liu cho qu trnh sn xut
Cc bc cn thc hin bao gm:

Nhn k hoch sn xut t ng i c trch nhim

Nhn v kim tra s lng v chng loi ho cht nhin liu hin c

a ha cht, nhin liu ln xe vn chuyn

Vn chuyn ho cht, nhin liu v ni sn xut

Bc d ha cht, nhin liu xung xe

Xp xp ha cht, nhin liu vo ni qui nh


II. CC TIU CH THC HIN
- Nhn k hoch c thc hin ng v y thng tin
- Cc ha cht, nhin liu ng, s lng v chng loi cn cho sn xut
- Vic vn chuyn bc, r nhi n liu, ha cht thc hin tt (Khng r i vi, khng
, sp xp gn gng, d thy, d ly)
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Nhn v kim tra ha cht, nhin liu cho sn xut
- Vn hnh tt cc thit b vn chuyn
2. Kin thc
- Ha cht, nhin liu c s dng trong sn xut
- An ton lao ng
- Phng php sp xp v vn chuyn ha cht, nhin liu nhm
- Cc phng php cn, nhn ha cht, nhin liu
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc vn bn v k hoch sn xut
- Cc loi ha cht, nhin liu
- Gu ti, vt ti, xe nng, xe y h ng. . .
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nhn ng k hoch sn xut
- Kim tra k hoch sn xut theo quy
- Nhn ha cht, nhin liu ng theo k
nh
hoch v chng loi v s lng
- Kim tra chng loi v s lng ha
- Qu trnh nhn v vn chuyn phi m
cht, nhin liu vi k hoch sn xut
bo an ton.
- Kim tra an ton lao ng

16

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Lm sch nguyn liu
M s cng vic: B01
I. M T CNG VIC
Dng my loi b cc tp cht (t, ct, st, c nh, l cy, c. . . ) trong nguyn liu
Cc bc cn thc hin bao gm:

Chun b nguyn liu (ht c du)

V sinh my lm sch nguyn liu

ng in cho h thng my ht st (c gn nam chm), my s ng, my sy, qut


ht

iu chnh ch cho my ht st, my s ng, sy v qut ht bi

ng in cho bng ti, gu ti, vt ti hot ng

iu chnh tc bng ti, gu ti, vt ti

Cp nguyn liu i qua h thng my ht st (c gn nam chm), my s ng, my


sy, qut ht

Kim tra cht lng lm sch nguyn liu

Cp bao b vo v tr

ng in cho my ng bao b

iu chnh ch ca my ng bao b

ng bao b

Nhp kho bo qun hoc chuyn b phn sn xut


II. CC TIU CH THC HIN
- Nguyn liu cn lm sch ng s lng, ng chng loi
- Cc thit b lm sch m bo an ton, v sinh
- Thc hin vn hnh h thng my ht st (c gn nam chm), my s ng, my sy,
qut ht c in v an ton, ng ch yu cu
- Cc bng ti, gu ti an ton khi vn hnh
- Thc hin vic cp nguyn liu cn trnh ri vi nguyn liu ra my, ra ngoi, my
chy tt, trn tru. Tch ht st, t, cn bn ra khi nguy n liu
- nh gi ng tnh trng nguyn liu: sch v tp cht
- Cc chng loi bao b, s lng, ph hp vi nguyn liu cn cha ng
- Cc thit b ng gi bao b vn hnh chun xc, m bo an ton.
- Cht lng cc sn phm ng gi c cht l ng tt
- Bin bn bn giao r rng, y cc thng tin cn thit
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Chun b nguyn liu cn lm sch chnh xc

17

- Vn hnh tt cc thit b lm sch v h thng cc thit b c li n quan, cc thit b


ng gi
- Chun xc trong qu trnh cp nguyn liu vo thit b lm sch
- nh gi cht lng nguyn liu sau lm sch
- Vit cc bin bn bn giao
2. Kin thc
- Tnh cht ca cc loi nguyn liu, phng php lm sch nguyn liu
- Cu to v nguyn l vn hnh cc thit b lm sch, cc thit b ph tr, ng gi
- Cc loi bao b c s dng, cc phng php kim tra bao b
- An ton lao ng
- Cc phng php nh gi ch t lng nguyn liu sau lm sch
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Nguyn liu c du, cn
- My nghin, h thng sng, my tch st, qut ht v, bng truyn, gu ti, vt ti
- H thng my ht st (c gn nam chm), my s ng, my sy, qut ht
- Bo h lao ng, bao b, my ng bao b, thng cha
- Cc phiu bn giao
- S sch ghi chp, my in, my tnh
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nguyn liu cn lm sch c s - Kim tra nguyn liu cn lm sch
lng, ng chng loi
- Thit b lm sch m bo an ton, v - Kim tra v sinh cc thit b lm sch v
sinh
m bo vn hnh an ton
- Vn hnh h thng my ht st (c gn - Kim tra an ton dy truyn sn xut khi
nam chm), my sng, my s y, qut
vn hnh cc thit b
ht, cc bng ti, gu ti, thit b ng
gi bao b c in v an ton, ng ch
yu cu
- Nguyn liu c cp cn trnh ri vi - Kim tra phng php cp nguyn liu
nguyn liu ra my, ra ngoi, my chy
v hiu qu ca qu trnh cp
tt, trn tru.
- Tch ht st, t, cn bn ra khi - Kim tra nh gi cht lng nguyn
nguyn liu
liu
- Cc chng loi bao b, v s lng, - Kim tra s lng v chng loi bao b
ph hp vi nguyn liu cn cha ng
c s dng
- Sn phm ng gi c cht lng tt
- Kim tra cht lng sn phm sau ng
gi
- Bin bn bn giao r rng, y cc - Kim tra vn bn bn giao
thng tin cn thit
18

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Bc tch v
M s cng vic: B02
I. M T CNG VIC
Dng my bc tch v nguyn liu
Cc bc cn thc hin bao gm:

Ly nguyn liu t kho bo qun

Chun b my bc tch v

ng in cho my bc tch v

iu chnh ch cho my bc tch v

ng in cho bng ti, gu ti, vt ti hot ng

iu chnh tc bng ti, gu ti, vt ti

Cp nguyn liu i qua h thng my bc tch v

Kim tra cht lng bc tch v

Cp bao b vo v tr

ng in cho my ng bao b

iu chnh ch ca my ng bao b

ng bao b

Nhp kho bo qun hoc chuyn b phn sn xut


II. CC TIU CH THC HIN
- Nguyn liu cn bc tch v s lng, ng chng loi
- Cc thit b bc tch, bng ti, gu ti m bo an to n, v sinh, ng ch k thut
- Thc hin vic cp nguyn liu cn trnh ri vi nguyn liu ra my, ra ngoi, my
chy tt, trn tru. Tch ht v
- nh gi ng tnh trng t l ht c bc tch
- Cc chng loi bao b, s lng, ph hp vi nguyn liu cn cha ng
- Cc thit b ng gi bao b vn hnh chun xc, m bo an ton.
- Cht lng cc sn phm ng gi c cht l ng tt
- Bin bn bn giao r rng, y cc thng tin cn thit
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Chun b nguyn liu cn bc tch chnh xc
- Vn hnh tt cc thit b bc tch v h thng cc thit b c li n quan, cc thit b
ng gi
- Chun xc trong qu trnh cp nguyn liu vo thit b bc tch
- nh gi cht lng nguyn liu sau bc tch
- Kim tra cht lng sau ng gi

19

2. Kin thc
- Tnh cht ca cc loi nguyn liu, phng php bc tch nguyn li u
- Cu to v nguyn l vn hnh cc thit b bc tch, cc thit b ph tr, ng gi
- Cc loi bao b c s dng, cc phng php kim tra bao b
- An ton lao ng
- Cc phng php nh gi ch t lng nguyn liu sau bc tch
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Nguyn liu c du, cn
- Cc thit b bc tch, bng ti, gu ti, vt ti, bng in iu khin
- Bo h lao ng, bao b, my ng bao b, thng cha
- Cc phiu bn giao
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nguyn liu cn bc tch ng chng - Kim tra loi nguyn liu cn bc tch
loi
- Thit b bc tch m bo an ton, v - Kim tra v sinh cc thit b bc t ch v
sinh
m bo vn hnh an ton
- Vn hnh cc thit b bc tch, bng ti, - Kim tra an ton dy truyn sn xut khi
gu ti m bo an ton, v sinh, ng
vn hnh cc thit b
ch k thut
- Nguyn liu c cp cn trnh ri vi - Kim tra phng php cp nguyn liu
nguyn liu ra my, ra ngoi, my chy
v hiu qu ca qu trnh cp
tt, trn tru.
- nh gi ng tnh trng t l ht c - Kim tra cht lng nguyn liu c
bc tch
bc tch
- Cc chng loi bao b, v s lng, - Kim tra s lng v chng loi bao b
ph hp vi nguyn liu cn cha ng
c s dng
- Sn phm ng gi c cht l ng tt
- Kim tra cht lng sn phm sau ng
- Bin bn bn giao r rng, y cc
gi
thng tin cn thit
- Vn bn bn giao

20

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Nghin nguyn liu
M s cng vic: B03
I. M T CNG VIC
Dng my nghin nh nguyn liu n mn yu cu
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Ly nguyn liu t kho bo qun

Chun b my nghin nguyn liu

ng in cho my nghin

iu chnh ch cho my nghin

ng in cho bng ti, gu ti, vt ti hot ng

iu chnh tc bng ti, gu ti, vt ti

Cp nguyn liu vo my nghin

Nghin nguyn liu

Kim tra cht lng sn phm

Chuyn nguyn liu sang thit b chng sy


II. CC TIU CH THC HIN
- Nguyn liu cn nghin s lng, ng chng loi
- Cc thit b nghin, bng ti, gu ti m bo an to n, v sinh, ng ch k thut
- Thc hin vic cp nguyn liu cn trnh ri vi nguyn liu ra my, ra ngoi, my
chy tt, trn tru. Nguyn liu c nghin n mn t y u cu
- nh gi ng mn nguyn liu c nghin v chuyn sang thit b chng sy
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Chun b nguyn liu cn nghin chnh xc
- Vn hnh tt cc thit b nghin v h thng cc thit b c li n quan
- Chun xc trong qu trnh cp nguyn liu vo thit b nghin
- nh gi cht lng nguyn liu sau nghin
2. Kin thc
- Tnh cht ca cc loi nguyn liu, phng php nghin nguyn liu
- Cu to v nguyn l vn hnh cc thit b nghin, cc thit b ph tr .
- An ton lao ng
- Cc phng php nh gi ch t lng nguyn liu sau nghin
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Nguyn liu c du
- Cc thit b nghin, bng ti, gu ti, vt ti, bng in iu khin
- Cc dng c nh gi mn ca ht nguy n liu sau nghin
21

V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nguyn liu cn nghin ng chng loi - Kim tra loi nguyn liu cn nghin
- Thit b nghin m bo an to n, v - Kim tra v sinh cc thit b nghin v
sinh
m bo vn hnh an ton
- Vn hnh cc thit b nghin, bng ti, - Khng c s c v an ton v kim tra
gu ti m bo an ton, v sinh, ng
cc thng s k thut khi vn hnh cc
ch k thut
thit b
- Nguyn liu c cp cn trnh ri vi - Kim tra phng php cp nguyn liu
nguyn liu ra my, ra ngoi, my chy
v hiu qu ca qu trnh cp
tt, trn tru.
- nh gi ng mn nguyn liu c - Kim tra cht lng nguyn liu sau
nghin
nghin

22

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Cn nguyn liu
M s cng vic: B04
I. M T CNG VIC
Dng my cn cn nh nguyn liu n dy yu cu
Cc bc cn thc hin bao gm:

Ly nguyn liu t kho bo qun

Chun b my cn nguyn liu

ng in cho my cn

iu chnh ch cho my cn

ng in cho bng ti, gu ti, vt ti hot ng

iu chnh tc bng ti, gu ti, vt ti

Cp nguyn liu vo my cn

Cn nguyn liu

Kim tra cht lng sn phm

Chuyn nguyn liu sang thit b chng sy


II. CC TIU CH THC HIN
- Nguyn liu cn cn s lng, ng chng loi
- Cc thit b cn, bng ti, gu ti m bo an ton, v sinh, ng ch k thut
- Thc hin vic cp nguyn liu cn trnh ri vi nguyn liu ra my, ra ngoi, my
chy tt, trn tru. nguyn liu c cn n mn t yu cu
- Nguyn liu c cn n dy yu cu v chuyn sang thit b chng sy
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Chun b nguyn liu cn cn chnh xc
- Vn hnh tt cc thit b cn v h thng cc thit b c li n quan
- Chun xc trong qu trnh cp nguyn liu vo thit b cn
- nh gi cht lng nguyn liu sau cn
2. Kin thc
- Tnh cht ca cc loi nguyn liu, phng php cn nguyn li u
- Cu to v nguyn l vn hnh cc thit b cn, cc thit b ph tr .
- An ton lao ng
- Cc phng php nh gi ch t lng nguyn liu sau cn
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Nguyn liu c du
- Cc thit b cn, bng ti, gu ti, vt ti, bng in iu khin
- Cc dng c nh gi dy ca ht nguyn liu sau cn
23

V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nguyn liu cn cn ng chng loi
- Kim tra loi nguyn liu cn cn
- Thit b cn m bo an ton, v sinh
- Kim tra v sinh cc thit b cn v m
bo vn hnh an ton
- Vn hnh cc thit b cn, bng ti, gu - Khng c s c v an ton v kim tra
ti m bo an ton, v sinh, ng ch
cc thng s k thut khi vn hnh cc
k thut
thit b
- Nguyn liu c cp cn trnh ri vi - Kim tra phng php cp nguyn liu
nguyn liu ra my, ra ngoi, my chy
v hiu qu ca qu trnh cp
tt, trn tru.
- nh gi ng dy nguyn liu c - Kim tra cht lng nguyn liu sau cn
cn

24

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Chng sy nguyn liu
M s cng vic: C01
I. M T CNG VIC
Lm m v hp chn nguyn liu nguyn liu bng hi nc, sy kh nguyn liu
Cc bc cn thc hin bao gm:

Nhn nguyn liu n t b phn nghin, cn

Chun b thit b chng sy

Cp nguyn liu vo thit b chng

Chnh ch chng

Gi nhit

Chuyn nguyn liu sang thit b sy

ng in

iu chnh ch sy

Gi nhit

Kim tra qu trnh chng sy

Chuyn nguyn liu sang thit b p


II. CC TIU CH THC HIN
- Nguyn liu cn chng sy s lng
- Cc thit b chng sy, bng ti, gu ti m bo an to n, v sinh, ng ch k
thut.
- Thc hin vic cp nguyn liu m bo thi gian nguyn liu t trng n
cn thit
- Ch chng ng thng s nhit , p sut
- Thc hin sy n m thch hp
- Thit b chng sy m bo c in, an ton, ng thng s nhit , p sut
- Qu trnh kim tra cht lng sau chng sy c thc hin ng qui nh
- Pht hin kp thi cc biu hin khng b nh thng
- m bo nguyn liu c chuyn ht sang thit b p
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Chun b nguyn liu cn chng sy chnh xc
- Vn hnh tt cc thit b chng sy v h thng cc thit b c li n quan
- Cp nguyn liu vo thit b chng sy
2. Kin thc
- Cc chng loi nguyn liu c em i chng sy

25

- Bit cng dng, cu to, nguyn l hot ng ca my, phng php s dng, kim
tra, vn hnh my chng sy.
- Cc thng s k thut v phng php iu chnh thit b chng sy
- Cc phng php ly mu v kim tra nguyn liu sau chng sy
- Bit phng php chuyn nguyn liu sau chng sy sang thit b p
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b chng sy, gu ti, vt ti
- Nguyn liu ht c du c tch v
- Cn, bng truyn, my o m nhanh, dng c ly mu
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nguyn liu cn chng sy s lng - Kim tra loi nguyn liu cn cn
- Cc thit b chng sy, bng ti, gu ti - Khng c s c v an ton v kim tra
m bo an ton, v sinh, ng ch
cc thng s k thut khi vn hnh cc
k thut.
thit b
- Thc hin vic cp nguyn liu m bo - Kim tra phng php cp nguyn liu
thi gian nguyn liu t trng
v hiu qu ca qu trnh cp.
n cn thit
- Ch chng ng thng s nhit , - Kim tra cc thng s k thut ti my
p sut
chng sy
- Thc hin sy n m thch hp
- Kim tra m nguyn liu sau chng
sy m bo theo quy nh
- Cht lng sau chng sy m bo
- Kim tra phng php nh gi ch t
lng theo quy nh
- Pht hin kp thi cc s c xy ra
- Khc phc kp thi khi c cc s c xy
ra
- m bo nguyn liu c chuyn ht - Kim tra s lng nguyn liu ti thit
sang thit b p
b p

26

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: p du
M s cng vic: C02
I. M T CNG VIC
Dng my p tch du ra khi nguyn liu
Cc bc cn thc hin bao gm:

Chun b my

Chuyn nguyn liu chng sy xung lng p

M van cp hi gia nhit cho thit b p

iu chnh ch p

p tch du

a vi bm/m van ng ng y vo b lng

ng in cho bm du

Theo di qui trnh bm

Dng bm, ct in
II. CC TIU CH THC HIN
- My v thit b p du cn sch s, hot ng tt
- Tc nguyn liu chy xung lng p va phi
- Thit b p c vn hnh t yu cu (M ng van, ng p sut , iu chnh ng
p lc p)
- Qu trnh p tch cn m bo p trit du ra khi nguyn liu
- Thc hin qu trnh bm/ m van ng y vo b lng ng theo yu cu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Vn hnh thit b p du
- S dng tt cc thit b ph tr khc
2. Kin thc
- Cu to, nguyn l hot ng ca thit b p v thit b ph tr
- nhng c tnh c bn ca nguyn liu em i p
- Cc phng php p du
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Nguyn liu p du
- Thit b p v cc thit b, dng c ph tr cho qu tr nh p

27

V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Chun b my v thit b p du t yu - Kim tra tnh trng my mc
cu trc khi a vo hot ng
- Nguyn liu c a vo qu trnh p - Kim tra tc np nguyn liu khi p
chnh xc
- Thit b p c vn hnh t yu cu - Khng c s c k thut khi tin h nh
(M ng van, ng p sut, iu chnh
p, kim tra cc thng s k thut ca
ng p lc p)
my p
- Qu trnh p tch cn m bo p trit - Kim tra sn phm sau qu trnh p t
du ra khi nguyn liu
yu cu v cht lng theo quy nh
- Thc hin qu trnh bm/ m van ng - Kim tra cc thit b ph tr vn hnh
y vo b lng ng theo yu cu
an ton t yu cu v k thut

28

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Lc du th
M s cng vic: C03
I. M T CNG VIC
Dng my lc du loi cn bn, tp cht ra khi du
Cc bc cn thc hin bao gm:

Chun b thit b lc du

Chun b vi lc, thng cha

Bm du t b lng vo my lc

ng in cho my lc

Theo di qui trnh lc

Dng bm, ct in

Kim tra cht lng du sn phm


II. CC TIU CH THC HIN
- Thc hin qu trnh chun b thit b lc du ng y u cu
- Cc vi lc cn sch s v thng cha c th cha lng du theo yu cu
- Qu trnh bm du v vn hnh my lc ng yu cu k thut
- Thc hin vic kim tra cht l ng sau lc cn ng ph ng php, nh gi ng
cht lng
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Qu trnh chun b thit b lc du, vi lc, th ng cha nhanh, t yu cu
- Thnh tho trong qu trnh vn hnh thit b lc
- S dng tt cc thit b ph tr khc
- nh gi cht lng sau lc nhanh, chnh xc
2. Kin thc
- Cu to, nguyn l hot ng ca thit b lc v thit b ph tr
- c tnh c bn ca nguyn liu em i lc
- Cc phng php lc du
- Phng php nh gi cht lng sn phm sau lc v cc tiu chun ca sn phm
cn t
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Nguyn liu cn lc, vi lc, thng cha
- Thit b lc v cc my mc ph tr
- Cc bng ch tiu cht lng sn phm sau lc
- Cc dng c v thit b kim tra cht lng sn phm sau lc
29

V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Qu trnh chun b thit b lc du ng - Kim tra thit b lc trc khi i vo sn
yu cu
xut
- Cc vi lc cn sch s v thng cha c - Kim tra cht lng vi lc, sch, v
th cha lng du theo yu cu
dung tch ca cc thng cha
- Qu trnh bm du v vn hnh my lc - Kim tra cc thng s k thut ca my
ng yu cu k thut
lc trong khi vn hnh
- Sn phm sau lc cn c nh gi - Kim tra cc bo co nh gi ch t
ng cht lng
lng sn phm sau lc

30

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Bm du vo bn cha
M s cng vic: C04
I. M T CNG VIC
Dng my bm bm du vo bn cha
Cc bc cn thc hin bao gm:

Chun b my bm

Chun b bn cha

M van ng ng hoc a vi bm vo bn cha

Bt cng tc ng in cho b m hot ng

Theo di qu trnh bm

Kha van, ngt my khi du y bn cha

Chuyn bm vo bn cha tip theo

Bm du vo bn cha k tip
II. CC TIU CH THC HIN
- Thc hin qu trnh chun b my bm, thng cha du ng yu cu
- Qu trnh bm du ng yu cu k thut
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Quan st
- Vn hnh my bm
- S dng tt cc thit b ph tr khc
2. Kin thc
- Cu to, nguyn l hot ng ca my bm v thit b ph tr
- c tnh c bn ca nguyn liu c bm
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Nguyn liu cn bm, thng cha
- My bm v cc thit b ph tr
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Qu trnh chun b my bm, thng - Kim tra my bm, thng lc trc khi
cha du ng yu cu
i vo sn xut
- Qu trnh bm du ng yu cu k - Kim tra cc thng s k thut ca my
thut
bm trong khi vn hnh

31

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: ng bao kh b
M s cng vic: C05
I. M T CNG VIC
Dng my dp ng bao kh b
Cc bc cn thc hin bao gm:

Chun b my ng bao

Chun b bao b

Cp bao b vo v tr

ng in cho my ng bao b

iu chnh ch ca my ng bao b

ng bao kh b

Kim tra cht lng ng bao

Vn chuyn kh b n ni qui nh
II. CC TIU CH THC HIN
- Thc hin qu trnh chun b my ng gi ng yu cu
- Bao b c chun b ng chng loi v s lng
- Qu trnh cp bao b phi ph hp vi nguyn liu cha ng
- Thc hin vn hnh ng gi t yu cu v k thut
- Sn phm sau ng gi c nh gi ng tnh trng
- Vn chuyn kh b khng ri vi, s dng xe nng v xe vn chuyn phi an ton
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- My ng gi v bao b c chun b tt, nhanh
- iu chnh cc thng s k thut th nh tho, chnh xc
- nh gi cht lng sn phm sau ng gi chun xc, nhanh
- Thnh tho qu trnh vn chuyn kh b v s dng cc thit b vn chuyn
2. Kin thc
- c tnh ca kh b, tnh cht bao b s dng
- Cu to v nguyn l hot ng ca my ng gi v cc thit b ph tr
- Yu cu cht lng sn phm sau ng gi
- Cch vn hnh cc thit b vn chuyn
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Kh b, bao b, bo h lao ng
- My ng gi, cc thit b ph tr, cc thit b vn chuyn
- Cc dng c kim tra cht lng ng gi

32

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Chun b my ng gi ng y u cu
- Kim tra hot ng ca my ng gi
trc khi a vo sn xut
- Bao b c chun b ng chng loi - Kim tra cht lng, s lng, chng
v s lng
loi bao b
- Bao b cp vo my ng gi phi ph - Kim tra cc thng s k thut ca my
hp vi nguyn liu cha ng
ng gi
- Vn hnh ng gi t yu cu v k - Khng c s c v k thut cng nh an
thut, m bo an ton lao ng
ton lao ng
- Sn phm sau ng gi c nh gi - Kim tra cc s liu nh gi cht lng
ng tnh trng
sn phm sau ng gi
- Vn chuyn kh b khng ri vi, s - Kim tra kh b c vn chuyn n
dng xe nng v xe vn chuyn phi an
ng ni yu cu, m bo cht lng,
ton
v sinh, an ton

33

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: La chn dung mi
M s cng vic: D01
I. M T CNG VIC
Chn loi dung mi thch hp cho tng nguy n liu trch ly du
Cc bc cn thc hin bao gm:

Nhn cc yu cu v chun b dung mi

La chn loi dung mi trch ly

Chun b dung mi

Thng bo cho b phn cung ng vt t loi dung mi c chn la


II. CC TIU CH THC HIN
- Khi nhn cc yu cu v dung mi th khng b st thng tin, hiu ng cc yu cu
- Thc hin la chn dung mi nhm t hiu sut trch ly cao nht , hn ch t nht
c hi
- Vic chun b dung mi cn c thc hin s lng v m bo cht lng
- Cc thng bo cho b phn cung ng cn kp thi, chnh xc, y thng tin:
chng loi, khi lng
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Tip nhn thng tin trong sn xut
- Chun b cc dung mi nhanh, ng y u cu v k thut
2. Kin thc
- c tnh ha l ca dung mi, nguyn liu
- Cc phng php m bo an ton lao ng khi tip xc vi dung mi
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Bng vn bn k hoch
- Bnh cha, nguyn liu ht c du, dung mi: Benzen, n-Hexan, ether petrol. . .
- Giy, bt, my tnh
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Dung mi la chn t yu cu, vic - Kim tra cc vn bn k hoch v vic
chun b dung mi cn c thc hin
chun b dung mi, kim tra s l ng,
s lng v m bo cht lng, hn
cht lng, chng loi dung mi
ch t nht c hi
chun b
- Cc thng bo cho b phn cung ng - Theo di kim tra cc bo co cho b
cn kp thi, chnh xc, y thng
phn cung ng dung mi c cho
tin: chng loi, khi lng
qu trnh sn xut

34

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Trch ly du
M s cng vic: D02
I. M T CNG VIC
Dng dung mi trch ly du ra khi nguyn liu
Cc bc cn thc hin bao gm:

Chun b thit b trch ly du th

Np nguyn liu vo thit b trch ly

Cp dung mi cho nguyn liu

t ch lm vic cho thit b

Gia nhit

Duy tr ch trch ly du

Theo di qu trnh trch ly

Kt thc qu trnh trch ly


II. CC TIU CH THC HIN
- Qu trnh chun b thit b trch ly du th t yu cu
- Thc hin vic np nguyn liu cn cho mt m trch ly,
- Dung mi cp cho qu trnh trch ly s lng v ng chng loi
- Ch lm vic ca thit b trch ly phi p h hp vi ch chun cho tng loi ,
tin hnh gia nhit t yu cu v nhit vi tng loi dung mi, nguyn liu
- Qu trnh trch ly cn trit du t nguyn liu ( thi gian, ng nhit , tc
)
- Pht hin kp thi nhng biu hin sai lch ch trch ly v c bin php iu chnh
thch hp
- Kt thc trch ly cn dng hi, dng my khuy ng thi im
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Vn hnh thit b trch ly
- iu chnh b phn gia nhit
2. Kin thc
- Cng dng, cu to, nguyn l hot ng ca thit b trch ly du
- Phng php s dng, kim tra, vn hnh cc my trch ly du
- Cc ch chun cho tng loi nguy n liu
- Cng ngh trch ly du bng dung mi hu c
- An ton lao ng khi tip xc vi dung mi
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b trch ly du cng nghip , gu ti, vt ti, bm chuyn dng
- Bng iu khin, b phn cp hi
- Nguyn liu cn trch ly, dung mi cho trch ly
35

V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
-Vn hnh iu chnh thit b trch ly - Kim tra cc thng s k thut ca qu
thnh tho, chnh xc
trnh trch ly
- An ton cho ngi sn xut, thit b
- Kim tra an ton trong qu trnh vn
hnh thit b
- Qu trinh trch ly phi t yu cu
- Kim tra cht lng v hiu sut ca
qu trnh trch ly
- Thi gian thc hin
- So snh i chiu vi nh mc thi
gian

36

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Lc tch b
M s cng vic: D03
I. M T CNG VIC
Dng thit b lc chuyn dng lc tch b ra khi du
Cc bc cn thc hin bao gm:

Chun b thit b lc tch b

Chun b li lc, thng cha

Bm mixen ln cn vo thit b lc

Lc mixen

Bm mixen vo thit b cha


II. CC TIU CH THC HIN
- Qu trnh chun b thit b lc tch b, li lc, thng cha sch s, hot ng tt
- Thc hin bm mixen ln cn vo thit b lc t yu cu
- Thc hin lc tch b m bo lc trit cn b ra khi mixen
- Bm mixen vo thit b cha cn trnh tht thot du
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Chun b thit b lc tch b, li lc, thng cha
- Vn hnh, iu chnh thit b lc
2. Kin thc
- Cng dng, cu to, nguyn l hot ng ca my lc
- Phng php s dng, kim tra, vn hnh cc my
- Yu cu k thut v li lc v thng cha
- Cu to, nguyn l hot ng ca my bm dung mi
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b lc chuyn dng, bm dung mi
- Li lc, thng cha, my bm chuyn dng
- Thit b lc mixen, b cha, bm chu dung mi

37

V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Chun b thit b lc tch b , li lc, - Kim tra kh nng vn hnh thit b lc,
thng cha nhanh, ng tin sn xut
cht lng ca li lc, thng cha
- Thao tc vn hnh, iu chnh thit b - Khng c s c v k thut trong qu
lc v cc thit b khc thnh tho
trnh lc, an ton lao ng
- An ton cho ngi sn xut, thit b
- Kim tra an ton trong qu trnh vn
hnh thit b
- Cht lng sn phm sau lc t y u - Kim tra cht lng sn phm sau lc
cu
theo tiu chun quy nh

38

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Thu hi dung mi t mixen
M s cng vic: D04
I. M T CNG VIC
Dng thit b c c tch dung mi ra khi du
Cc bc cn thc hin bao gm:

Chun b thit b c c

Chun b thng cha

Bm mixen vo thit b c c

C c

Thu hi dung mi
II. CC TIU CH THC HIN
- Qu trnh chun b thit b c c, thng cha sch s, hot ng tt
- m bo thu hi trit dung mi, trnh tht thot .
- Qu trnh c c ng nhit , thi gian quy nh, hiu sut thu hi dung mi cao
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Vn hnh iu chnh thit b c c
- Quan st
- Phi hp theo nhm
2. Kin thc
- Cng dng, cu to, nguyn l hot ng ca my c c, my bm
- Phng php s dng, kim tra, vn hnh cc my bm dung mi v thit b c c
- Tnh cht ho l ca dung mi
- IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b c c chuyn dng, bm chu dung mi
- Thng cha, can cha dung mi
- Dung mi, nguyn liu cho qu trnh thu hi (mixen)
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Chun b thit b c c, th ng cha - Kim tra kh nng vn hnh thit b c
nhanh, ng tin sn xut
c, thng cha, bm dung mi
- Thao tc vn hnh, iu chnh thit b c - Khng c s c v k thut trong qu
c v cc thit b khc thnh tho
trnh c c, an ton lao ng
- An ton cho ngi sn xut, thit b
- Kim tra an ton trong qu trnh vn
hnh thit b
- Hiu sut thu hi dung mi cao
- Kim tra nh gi hiu sut thu hi theo
quy nh
39

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Thu hi dung mi t kh b
M s cng vic: D05
I. M T CNG VIC
Dng nhit ui dung mi ra khi b
Cc bc cn thc hin bao gm:

Chun b thit b thu hi

Chun b thng cha, bao cha

Gia nhit - Sy b

Gi nhit ngng t dung mi

ng gi kh b
II. CC TIU CH THC HIN
- Qu trnh chun b thit b thu hi t yu cu, thng cha, bao cha sch s,
- m bo thu hi trit dung mi, trnh tht thot .
- Vn hnh thit b thu hi ng ch k thut, hiu sut thu hi cao
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Chun b thit b thu hi, thng cha, bao cha ng tin sn xut
- Vn hnh iu chnh thit b thu hi
2. Kin thc
- Cng dng, cu to, nguyn l hot ng ca my sy
- Phng php s dng, kim tra, vn hnh cc thit b sy
- Quy trnh gia nhit - sy b, thu hi dung mi
- Tnh cht ha l ca dung mi, nhit ng ng t ca dung mi
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b thu hi dung mi chuyn dng
- Thng cha, bao b chu dung mi
- Bao b, my dp bao. Kh b
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Chun b thit b thu hi, th ng cha, - Kim tra kh nng vn hnh thit b thu
bao cha nhanh, ng tin sn xut
hi, thng cha, bm dung mi
- Thao tc vn hnh, iu chnh thit b - Khng c s c v k thut trong qu
thu hi (sy) v cc thit b khc thnh
trnh thu hi, vn hnh my sy, an ton
tho
lao ng
- Hiu sut thu hi dung mi t kh b - Kim tra nh gi hiu sut thu h i theo
cao
quy nh

40

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Lm kh du
M s cng vic: D06
I. M T CNG VIC
Dng nhit sy tch nc ra khi du (sy bng nhit)
Cc bc cn thc hin bao gm:

Chun b my, dng c

Bt h thng bm chn khng ht du vo thng sy

Gia nhit

Gi nhit

Kim tra nhit

ng can sn phm

Vn chuyn can du v nhp kho


II. CC TIU CH THC HIN
- Cn chun b my v dng c lm kh du kh, sch s
- Trong qu trnh bm du trnh rt du ra ngoi
- Thc hin qu trnh gia nhit m bo ng nhit , thi gian qui nh .
- Thc hin ng can sn phm phi kn, trnh ri vi
- Khi vn chuyn sn phm trnh ri v sn phm v vn chuyn phi an ton
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Vn hnh thit b thu hi dung mi v cc dng c chuyn dng khc
- Vn hnh iu chnh thit b sy chn khng thnh tho
- Tin hnh chit rt t yu cu
- Pht hin v x l s c kp thi
2. Kin thc
- Cng dng, cu to, nguyn l hot ng ca my bm chn khng, thit b sy chn
khng, thit b chit rt
- Phng php s dng, kim tra, vn hnh cc chi tit ca my bm chn khng, thit
b thu hi dung mi
- Vn hnh xe nng, xe vn chuyn
- Bit cc c tnh ca sn phm thu hi
IV. CC IU KIN THC HIN C NG VIC
- Bm chn khng, ni thu hi, thng cha
- Thit b sy chn khng, thit b ng can
- Xe nng, xe vn chuyn
- Nguyn liu du, can cha

41

V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Thnh tho khi vn hnh thit b thu hi - Kim tra cc thng s k thut khi vn
dung mi v cc dng c chuyn dng
hnh cc thit b
khc
- Vn hnh iu chnh thit b sy chn - Khng c s c v k thut v an ton
khng thnh tho
lao ng
- Tin hnh chit rt t yu cu
- Kim tra cht lng ng gi, nng xut
my t hiu qu ti a
- Pht hin v x l s c kp thi
- Cc s c khi c pht hin c khc
phc kp thi c hiu qu cao

42

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Nhn cc ch s cht lng v phng php tinh ch
M s cng vic: E01
I. M T CNG VIC
Nhn ch tiu cht lng cn bit tnh ton cc cng on sau v quyt nh
phng php tinh ch, ci t chng trnh
Cc bc cn thc hin bao gm:

Nhn vn bn v cc ch s cht lng

Tm hiu cc ch s cht lng v phng php tinh ch

Trao i cc ni dung cha r hoc kh thc hin

Quyt nh phng php tinh ch

Ci t chng trnh tinh ch


II. CC TIU CH THC HIN
- Tin hnh nhn vn bn cc ch s cht lng ng th tc quy nh ca doanh nghip
- Qu trnh tm hiu vn bn, v phng php tinh ch khng c vng mc, c kh
nng thc hin c
- Quyt nh phng php tinh ch cn chnh xc, ph hp vi iu kin sn xut ca
n v
- Thc hin ci t chng trnh tinh ch ng theo phng php la chn
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Tng hp, phn tch v nh gi
- S dng phn mm tnh ch
2. Kin thc
- Th tc giao nhn cc ch s cht lng
- Tiu chun k thut cht lng v du th v phng php tinh ch
- Bit k thut tinh ch du thc vt
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Vn bn quy nh, cc ch s
- Thit b tinh ch
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Tng hp, phn tch v nh gi
- Kim tra vic la chn phng php
tinh ch ph hp vi iu kin sn xut
- Tin hc, lp trnh
- Ci t chng trnh tinh ch chnh xc
theo phng php v ch k thut

43

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Pha ha cht
M s cng vic: E02
I. M T CNG VIC
Pha ha cht cc nng khc nhau thch hp cho mi cng on tinh ch
Cc bc cn thc hin bao gm:

Nhn cc yu cu v pha ch ha cht

Lnh kho cc ha cht cn thit

Cn ha cht

Pha ha cht theo cng thc cho

Kim tra nng ha cht


II. CC TIU CH THC HIN
- Tin hnh nhn cc yu cu v pha ch ha cht cn y thng tin v yu cu s
lng v cht lng ha cht
- Ha cht c nhn phi chnh xc chng loi, s lng
- Thc hin vic pha ha cht theo tiu chun ISO
- Pha ha cht ng nng , t l ha cht quy nh
- Thc hin vic kim tra nng ha cht sau pha theo theo TCVN hoc nc ngoi
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Nhn cc thng tin
- Pha ha cht thnh tho t yu cu
- Phn tch, tnh ton chun xc
2. Kin thc
- Tiu chun v ha cht s dng trong mi cng on tinh ch
- Tiu chun k thut cht lng
- Phng php an ton khi tip xc vi ha cht
- Phng php pha ha cht
- Tnh cht ha l ca cc ha cht li n quan.
- Cc phng php phn tch, nh gi, kim tra nng ha cht sau pha ch
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc vn bn yu cu cho cng vic
- Cn, giy, bt, thng cao v, Bome k
- Cn phn tch, cc dung d ch chun v mu chun
- Cc vn bn v cc TCVN hay tiu chun ISO

44

V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Qu trnh nhn cc thng tin yu cu - Kim tra cc vn bn yu cu cho vic
cho vic pha ha cht nhanh, chnh xc
pha ha cht
- Pha ha cht thnh tho t yu cu
- Theo di kim tra cc ha cht c pha
t yu cu v nng v thi gian quy
nh
- K nng cn v phn tch, tnh ton - Kim tra theo di lng ha cht pha
chun xc
cho qu trnh sn xut v c kim
tra theo quy nh

45

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Thy ha tch keo
M s cng vic: E03
I. M T CNG VIC
Dng nc, nhit , axt tch cht nhy, phosphatit ra khi du th
Cc bc cn thc hin bao gm:

Kim tra h thng v van hi

Thit lp chng trnh cho thit b thy ha

Bm du v axit vo thit b thy ha

Bt cnh khuy ca h thng thy ha

Kim tra cht lng du sau thy ha


II. CC TIU CH THC HIN
- Xc nh tnh trng h thng van hi c m ng theo ng quy trnh cng ngh
- Thit b thy ha c thit lp chng trnh ng yu cu ( nhit , ch . . )
- Thc hin vic bm du v axit ng nh mc qui nh v khng dy ra ngoi
- Cnh khuy ca h thng thy ha c bt ng tc , thi gian
- Cht nhy, phosphatit c tch ra khi du th sau khi tin hnh thy ha
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Kim tra h thng van hi
- Nhp thng t bn phm chnh xc cho qu trnh th y ha
- S dng vn hnh bm du
- Cht lng du sau thy ha c kim tra nhanh, chnh xc
2. Kin thc
- Cng dng cu to cc h thng van h i, cc yu cu k thut ca h thng van h i
- iu khin phn mm lp trnh thit b.
- Phng php nhp cc thng s lp trnh cho thit b
- Phng php s dng, vn hnh bm du v bm axit
- Nguyn l hot ng cnh khuy ca thit b thy ha
- Yu cu v cht lng sn phm sau thy ha
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- C l, m lt, gng tay chu nhit
- Bng ch v nhit , t l n c
- Bm, du
- Axit H3PO4 (85%)
- Thit b thy ha

46

V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Thnh tho khi tin hnh kim tra h - Kim tra h thng van hi c sn sng
thng van hi
cho qu trnh sn xut
- Nhp thng t bn phm chnh xc cho - Cc thng tin nhp cho qu trnh thy
qu trnh thy ha
ha
- S dng vn hnh bm du v thit b - Khng c s c k thut khi sn xut,
thy ha t yu cu
cht lng sn phm sau thy ha t
yu cu
- Cht lng du sau thy ha c kim - Cc vn bn ghi cht lng sn phm v
tra nhanh, chnh xc
phng php tin hnh kim tra

47

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Trung ha du
M s cng vic: E04
I. M T CNG VIC
Trung ha bng xt to cn x phng tch axt bo t do ra khi du th
Cc bc cn thc hin bao gm:

Kim tra h thng van hi, van nc, van xt

Bt bm v my khuy; cp dung dch xt vo thit b trung ha

Bm du thy ha vo ni trung ha vo my ly tm

Duy tr ch cng ngh trung ha du


II. CC TIU CH THC HIN
- H thng van phi ng m theo ng quy tr nh cng ngh
- Thc hin cp dung dch xt vo thit b trung ha ng nh mc, ng nng ,
ng thi gian
- Du thy ha c khuy u, ng nh mc qui nh, axt bo t do phi c x
phng ha ht
- Ch cng ngh c duy tr ng nhit , thi gian, nng quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Kim tra h thng van hi, van nc, van xt
- Vn hnh thit b trung ha chnh xc, t yu cu
- S c cng ngh c x l kp thi
2. Kin thc
- Nguyn l cu to bm, h thng van hi, nc
- Quy nh ng m, van
- An ton khi tip xc vi ha cht
- Tnh cht ha l ca dung dch xt
- Nguyn l cu to, hot ng ca bm du
- Nguyn l phn ng ca axit bo vi xt to cn x phng
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- H thng van, ng ng v thit b trung ha
- Dung dch NaOH 10-20Be, du thy ha
- Nguyn liu du

48

V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Thnh tho trong vic kim tra h thng - H thng van hi, van nc, van xt
van hi, van nc, van xt
trong qu trnh sn xut vn hnh an
ton, ng yu cu
- Vn hnh thit b trung ha chnh xc, - Khng c s c v k thut v s c an
t yu cu
ton khi tin hnh vn hnh thit b
trung ha
- S c cng ngh c x l kp thi
- Kim tra cc vn bn khc phc cc s
c v hiu qu qu trnh trung ha du
t cht lng tt

49

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Tch cn x phng
M s cng vic: E05
I. M T CNG VIC
Tch cn x phng to ra trong qu trnh trung ha du nh my tch ly tm li n
tc
Cc bc cn thc hin bao gm:

Bm du v x phng vo my tch ly tm lin t c

ng thng cn x phng

Chuyn du tch cn sang cng on sau


II. CC TIU CH THC HIN
- Thc hin qu trnh bm du v x phng vo my tch ly tm ng lu lng
- Du v x phng c tch ra lin tc
- Qu trnh ng thng v vn chuyn du tch cn khng ri vi, ng nh mc
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Vn hnh my tch ly tm lin tc v cc thit b ph tr
- ng thng x phng
- Vn hnh bm du ng yu cu
2. Kin thc
- Nguyn l hot ng ca my tch ly tm cn x phng ra khi du
- An ton khi tip xc vi cn x phng
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Du sau trung ha, thit b tch ly tm lin tc
- Du trung ha ring, cn x phng, bn, thng cha, bm du
- Du tch cn
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Vn hnh my tch ly tm lin tc v - Kim tra cht lng sn phm sau ly
cc thit b ph tr
tm, khng c s c k thut, an ton
- Thnh tho trong vic ng thng x - Cc thng ng x phng kn, khng ri
phng
vi, an ton
- Vn hnh bm du ng yu cu
- Kim tra hot ng ca bm du

50

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Ra du tch nc
M s cng vic: E06
I. M T CNG VIC
Dng nc ra cn x phng ln trong du. Tch phn nc ra ra khi du ra
Cc bc cn thc hin bao gm:

Bt my ly tm v h thng van cp nc nng

Bm du trung ha vo thit b ra

M van tch nc

Kim tra du sau ra


II. CC TIU CH THC HIN
- Cc h thng van nc ng, m theo ng quy tr nh cng ngh
- Qu trnh bm du trung ha vo thit b ra ng nh lng
- Thc hin m van tch nc khi nc v du tch thnh 2 pha r rt, nc tch ht
ra khi du
- Du sau ra ht x phng, t yu cu v m
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Vn hnh my ly tm, thit b ra, h thng van cp n c nng, bm du trung ha
- Khi tin hnh m van tch nc phi chnh xc, ng thi im
- Kim tra du sau ra
2. Kin thc
- Nguyn l hot ng ca my ly tm, my khuy, thit b ra
- Phng php kim tra hm lng x phng
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Nc nng 90 0C, du sau trung ha
- Thit b ra, dung dch th x phng
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Thnh tho trong vic vn hnh my ly - Kim tra cc thng s k thut ca qu
tm, thit b ra, h thng van cp n c
trnh trung ha, tnh trng vn hnh ca
nng, bm du trung ha
cc thit b
- Khi tin hnh m van tch nc phi - Kim tra qu trnh tch nc ra khi du
chnh xc, ng thi im
t yu cu v cht lng
- Thnh tho khi tin hnh kim tra du - Theo di kim tra i chiu vi cc vn
sau ra
bn ghi cht lng du sau ra

51

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Sy du
M s cng vic: E07
I. M T CNG VIC
Dng nhit tch nc ra khi du bng my sy
Cc bc cn thc hin bao gm:

Khi ng h thng bm chn khng

M van du a vo thit b sy chn khng

Gia nhit

Gi nhit

Kim tra cht lng du


II. CC TIU CH THC HIN
- Khi ng h thng bm chn khng chn khng t 700-720mmHg
- Hm m ca du sau sy 0, 001%
- Qu trnh gia nhit, gi nhit ng nhit , tc khuy, ng thi gian
- Xc nh ng tnh trng nc khng cn trong du
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Vn hnh bm chn khng, thit b gia nhit, thit b sy du
- Quan st, phn tch tt cht lng du sau sy
2. Kin thc
- Cu to nguyn l hot ng ca bm chn khng, thit b sy chn khng
- Nguyn l tch nc ra khi du bng nhit
- Phng php kim tra m, tiu chun du sau sy
IV. CC IU KIN THC HIN CNG V IC
- Hi nc bo ha 7-10bar
- Thit b sy, nguyn liu du, h thng cp hi, bm chn khng
- T sy, hp petri
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Vn hnh bm chn khng, thit b gia - Kim tra cc thng s k thut, t nh
nhit, thit b sy du
trng vn hnh ca cc thit b
- Quy trnh vn hnh h thng an ton
- Theo di v quan st vi c vn hnh
ng quy trnh
- Quan st, phn tch tt cht lng du - Theo di kim tra phng php phn
sau sy
tch v i chiu cc vn bn ghi cht
lng du sau sy
- Thi gian thc hin
- So snh vi nh mc thi gian
52

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Ty mu du
M s cng vic: E08
I. M T CNG VIC
Trong du c mt s tp cht mang m u, cn dng cc cht hp ph mu nh than
t ty mu du
Cc bc cn thc hin bao gm:

Kim tra h thng van hi, van nc

Ci t chng trnh h thng cp than, t v axt citric

Cp du, than, t hot tnh v axit citric vo thit b trung gian

Bt bm chn khng, m van cho hn hp du v ph gia vo thp ty mu

Duy tr ch ty mu

Kim tra mu ca du sau khi ty


II. CC TIU CH THC HIN
- H thng van hi, van nc ng m theo ng quy trnh cng ngh
- Thc hin ci t chng trnh h thng cp than, t v axt citric ng chng
trnh theo ng quy trnh cng ngh ty mu
- Cp du, than, t hot tnh v axit citric vo thit b trung gian ng v tr quy nh
- Bm chn khng t chn khng yu cu
- Qu trnh duy tr ch ty mu cn gi nhit , thi gian, tc khuy, p sut
chn khng, du c ty v ng mu quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- H thng van hi, van nc c kim tra nhanh, chnh xc
- Ci t chng trnh h thng cp than, t v axt citric
- Vn hnh bm chn khng, thit b ty mu
- S dng tt my o mu
2. Kin thc
- Cu to nguyn l hot ng cc van hi, van nc, quy trnh ng, m van
- Bit v phn mm ty mu du, phng php ci t cho h thng ty mu du
- An ton khi tip xc vi ha cht v ph gia
- Cu to v nguyn l hot ng ca bm chn khng
- K thut ty mu du
- K thut o mu trn my quang ph
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- C l, m lt, h thng van hi, van nc
- Thit b ty mu, mn hnh, computer
- t hot tnh, than hot tnh, axit citric, nguyn liu du
53

- Hi nc bo ha 7-10bar
- My o mu
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Quy trnh vn hnh h thng an ton
- Theo di v quan st vi c vn hnh
ng quy trnh
- Thi gian dng h thng ng quy tr nh - Kim tra thi gian dng
- Cht lng sn phm sau ty mu du - Kim tra cc ch tiu cht lng i
chiu theo tiu chun quy nh.

54

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Tch b than, t
M s cng vic: E09
I. M T CNG VIC
Than t sau khi hp th mu ca du cn c tch ra nh my lc p khung
bn
Cc bc cn thc hin bao gm:

Kim tra thit b my lc khung bn, h thng b m

Lp vi lc vo thit b lc khung bn

Bm du vo my lc khung bn

Kim tra du sau lc


II. CC TIU CH THC HIN
- My lc hot ng tt
- Cc van ca h thng bm cn ng m theo ng quy tr nh cng ngh
- Thc hin lp vi lc phi ng v tr, ng nguyn l lp
- Khi tin hnh bm du vo my lc cn cc van ng m ng quy trnh sn xut,
lc sch than, t
- Kim tra cht lng du sau lc ng ph ng php, cht lng du cn sch than,
t
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Quan st tt, Kim tra, phn tch cht lng du sau lc tt
- S dng my lc khung bn
2. Kin thc
- Cu to v nguyn l ca thit b lc khung bn
- Bit phng php lp vi lc, kim tra sch ca du
- Cc yu cu cht lng du sau lc
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- My lc khung bn
- Vi lc, cc ph kin khc
- Nguyn liu du cn lc
- Du sau ty mu
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Quy trnh vn hnh h thng an ton
- Theo di v quan st vic vn hnh, m
bo an ton cho ngi v thit b
- Theo di kim tra cc ch tiu cht lng
- Cht lng du sau lc
i chiu tiu chun quy nh
55

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Phn on du
M s cng vic: E10
I. M T CNG VIC
Lm lnh du xung nhit thch hp (ng c, nng chy) du b ng c
v tch phn ng c ra khi du
Cc bc cn thc hin bao gm:

Lm lnh hn hp du

Lc tch cc on du c im nng chy khc nhau

Kim tra du
II. CC TIU CH THC HIN
- Lm lnh du xung ti nhit ng c thch hp
- Khi tin hnh lc tch cc phn on c im nng chy ng y u cu cng ngh
- Xc nh ng du c phn on hon ton
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Vn hnh thit b phn on
- Vn hnh, iu khin thit b lc lnh du
- Quan st, phn tch cc sn phm sau phn on cn
2. Kin thc
- Cu to nguyn l hot ng ca thit b lm lnh, lc phn on
- Trnh t thc hin cc cng on phn on
- K thut phn on du
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b phn on, nc lm lnh 150C
- Thit b lc lnh
- Nguyn liu du cn phn on
- Sn phm sau phn on
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Quy trnh vn hnh h thng an ton
- Theo di v quan st vi c vn hnh
ng quy trnh m bo an ton cho
ngi v thit b
- Cht lng du sau phn on
- Theo di kim tra cc ch tiu cht
lng i chiu tiu chun quy nh
- Thi gian thc hin
- So snh vi thi gian nh mc

56

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Kh mi thu hi axit bo
M s cng vic: E11
I. M T CNG VIC
Dng my kh mi tch nhng hp cht mang mi v nhng axt bo phn t thp
bng phng php chng ct vi hi qu nhit
Cc bc cn thc hin bao gm:

Khi ng h thng chn khng

Kim tra van hi, van du

Cp du vo thit b kh mi

Khi ng h thng gia nhit du v o kh mi

Khi ng h thng hi qu nhit v cp hi qu nhit trc tip

Bm du qua h thng lc tinh


II. CC TIU CH THC HIN
- Tin hnh khi ng h thng chn khng chn khng 5-7mBA
- Thc hin kim tra van ng, m ng quy trnh cng ngh
- Cp du vo thit b ng nh lng
- Khi ng h thng gia nhit, h thng h i qu nhit v cp hi qu nhit trc tip
du cn ng yu cu
- Thc hin bm du qua h thng lc tinh ng nh lng, ng nh mc
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Vn hnh bm chn khng v bm du, ni hi
- K thut ng m cc van c hnh xc
2. Kin thc
- Cu to h thng chn khng ca thit b kh m i
- Quy trnh v phng php kim tra van hi, van du
- Nguyn l hot ng ca bm du, ni hi, h thng lc khung bn
- Cng ngh lm lnh du kh mi
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- C l, m lt, h thng cp hi
- Nguyn liu du
- Bm du, du DO, hi qu nhit
- Nc lnh 250C
- Vi lc khung bn

57

V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Vn hnh bm chn khng v bm d u
- Quy trnh vn hnh h thng an ton
- Cht lng sn phm m bo

Cch thc nh gi
- Kim tra p sut chn khng c to
ra, qu trnh cp du vo thit b ng
nh mc, ng k thut chn
- Theo di v quan st vic vn hnh
ng quy trnh, an ton
- Kim tra cht lng sn phm i chiu
vi tiu chun quy nh

58

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Lm ngui du tinh ch
M s cng vic: E12
I. M T CNG VIC
Du sau khi ty mu c lm lnh bng nc lnh qua h thng ng ng
Cc bc cn thc hin bao gm:

M van lm ngui du

Duy tr cc thng s qu trnh lm lnh

Bm du sang thng cha bo qun


II. CC TIU CH THC HIN
- Thc hin m van lm ngui du , ng trng lng
- Cn duy tr cc thng s qu trnh lm lnh n inh, pht hin cc bt thng v iu
chnh kp thi
- Bm du sang thng cha bo qun cn , ng trng lng
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Vn hnh tt thit b lm lnh, bm
- X l nhanh, kp thi nu c cc s c v k thut
2. Kin thc
- Quy trnh cng ngh lm lnh du
- Nguyn l cu to bm, thit b lm lnh
- c tnh ca du
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- C l, m lt, nguyn liu du, cc thng cha
- Bm du, thit b lm lnh
- H thng lm lnh
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Vn hnh tt thit b lm lnh, bm
- Kim tra cc thng s k thut khi tin
hnh lm ngui du, hot ng ca bm
- X l nhanh, kp thi nu c cc s c - Cc bin bn x l s c nu c, qu
v k thut
trnh sn xut khng b gin on

59

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Bo qun du tinh ch
M s cng vic: E13
I. M T CNG VIC
Khi c du tinh ch cn bo qun tc to ng i ta thng dng kh N 2 trnh
s bin i cht lng ca du tinh ch
Cc bc cn thc hin bao gm:

Np N2 lng vo bn cha

Duy tr nhit bo qun

Kim tra ch bo qun

Kim tra cht lng sn phm nh k


II. CC TIU CH THC HIN
- Thc hin np N 2 lng vo bn cha cn , ng trng l ng
- m bo ng nhit bo qun
- Xc nh ng nhit lm lnh
- Tin hnh kim tra ch bo qun, c ht lng sn phm nh k ng theo y u cu
nhm m bo tiu chun cht lng bng cm quan cho sn phm .
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Bm, np N2 tt
- Vn hnh h thng lm lnh
- S dng nhit k khi tin hnh o nhit
- Phn tch, quan st tt
2. Kin thc
- Bit v quy trnh np N2,
- Quy trnh lm lnh, bo qun du tinh ch
- Phng php kim tra ch bo qun, phng php kim tra du sau tinh ch
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Bm, bn cha,
- Nhin liu N2 lng, nguyn liu du tinh ch
- Thit b lnh, nhit k
- Cc dng c kim tra sn phm, h thng lnh

60

V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Bm, np N2 tt
- Lng N 2 c np , ng k thut,
khng c s c
- Vn hnh h thng lm lnh
- Kim tra ch lm vic ca h thng
lm lnh, khng b tht thot nhit,
khng c s c
- S dng nhit k khi tin hnh o nhit - Kim tra phng php s dng nhit k

khi tin hnh o nhit


- Cht lng sn phm m bo
- Kim tra cc ch tiu cht lng i
chiu vi tiu chun quy nh

61

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Nhn k hoch sn xut t ngui c trch nhim
M s cng vic: F01
I. M T CNG VIC
Nhn y thng tin c giao trong bn k hoch
Cc bc cn thc hin bao gm:

Nhn vn bn k hoch sn xut

Xem xt ni dung khi lng cng vic phi hon thnh

Xem xt v thi hn thc hin

Trao i cc ni dung cha r

K nhn bn k hoch c giao


II. CC TIU CH THC HIN
- Vn bn k hoch sn xut phi c ch k ca ngi c trch nhim
- Nhn thng tin trong k hoch phi y , chnh xc
- Ni dung khi lng cng vic phi hon thnh v thi hn thc hin cn c t nh kh
thi so vi kh nng thc hin ca n v
- Cc ni dung cng vic cn thc hin k hng cn vng mc
- Tin hnh k nhn bn k hoch ng v tr, chc nng
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Nhn bn k hoch, kim tra cc thng tin c trong
- T chc tt vic trao i thng tin vi c c thnh vin khc v ni dung cng vic cn
thc hin
2. Kin thc
- Quy nh vn bn k hoch ca doanh nghip
- ngha thng tin ghi trong bn k hoch
- Nm vng c nh mc lao ng, ni dung ca mt bn k hoch sn xut
IV. CC IU KIN THC HIN CN G VIC
- Vn bn k hoch, vn bn nh mc lao ng
- Giy, bt, cc quy nh chc nng nhim v ca tng vi tr l m vic
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nhn bn k hoch, kim tra cc thng - Kim tra vic t chc thc hin cng
tin c trong
vic c ng vi k hoch nhn
- T chc tt vic trao i thng tin vi
cc thnh vin khc v ni dung cng - Cc vn bn v ni dung cng vic c
vic cn thc hin
phn chia, c s trao i thng tin gia
cc thnh vin
62

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Tnh ton lng phi ch
M s cng vic: F02
I. M T CNG VIC
a ra bng khi lng tng loi nguyn liu phi ch
Cc bc cn thc hin bao gm:

Xc nh sn phm cn ch bin

La chn cng thc phi ch

Kim tra cc loi nguyn liu lin quan trong kho

Xc nh khi lng tng loi nguyn liu phi ch (theo sn l ng)

Lp bng phi ch
II. CC TIU CH THC HIN
- Xc nh sn phm cn ch bin ng tn, ng khi lng
- Thc hin vic la chn cng thc phi ch ng cng thc tng ng vi tng loi
sn phm
- Xc nh c tng loi nguyn liu cn thit
- Vi tng loi nguyn liu phi ch cn khi lng v ng t l
- Tin hnh lp bng phi ch y , r rng cc nguyn liu. . .
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Phn tch, la chn nhng nguyn liu
- Tnh ton, la chn cng thc phi ch th nh tho
- S dng computer tt, lp bng trn word, exel thnh tho
2. Kin thc
- Tiu chun ca sn phm
- Cng ngh ch bin cc sn phm t du tinh ch
- Tnh cht ha l ca tng loi nguy n liu
- Lp bng trn word, exel, nhng kin thc c bn khi s dng computer
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- S giao vic, cn, dng c ong
- My tnh, giy, bt, my in
- Cc loi nguyn liu
- Cc vn bn ch tiu cht lng sn phm
- Cc vn bn cng thc phi ch cho tng loi sn phm

63

V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Phn tch, la chn nhng nguyn liu - Kim tra cc loi nguyn liu c ph
nhanh, chnh xc
hp vi ch bin cc loi sn phm
tng ng
- Tnh ton, la chn cng thc phi ch - Cc vn bn ghi cc s liu chng loi,
thnh tho
s lng, t l, cng thc phi c h
nguyn liu
- S dng computer tt, lp bng tr n - Bng phi ch c xy dng r rng,
word, exel thnh tho
d hiu

64

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Hydro ha du
M s cng vic: F03
I. M T CNG VIC
S dng kh hydro hydro ha du vi xc tc NiSO 4
Cc bc cn thc hin bao gm:

Kim tra cc van trn ng ng c lin quan

Chnh b phn ch nh lng trn bm cp du

Chun b cht xc tc

Bm du vo thit b hydro ha

Cp kh hydro v cht xc tc vo thit b

Duy tr phn ng Hydro ha du

Kim tra cht lng sn phm du hydro ha


II. CC TIU CH THC HIN
- Cc van cn ng m theo ng qui tr nh cp
- Khi tin hnh chnh b phn ch nh lng trn bm cp du cn a c v ng v
tr cn nh lng
- Cht xc tc phi ng chng loi, s lng
- Thc hin bm du vo thit b hydro ha, cp kh hydro v cht xc tc vo thit b
ng nh lng
- Phn ng Hydro ha du c duy tr ng yu cu v nhit , p sut, thi gian ,
du c hydro ho theo yu cu
- Xc nh ng cht lng sn phm du hydro ha
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Kim tra cc van trn ng ng, chnh b phn ch nh l ng trn bm cp du,
bm du vo thit b hydro ha
- Chun b cht xc tc nhanh, ng y u cu
- Cp kh hydro v cht xc tc vo thit b, duy tr phn ng hydro ha du
- Kim tra sn phm du hydro ha nhanh, chnh xc
2. Kin thc
- Cu to bm nh lng
- Tc dng ca NiSO 4 ti qu trnh hydro ho du
- Nm vng k thut vn hnh bm nh lng, bm chn khng
- Bit cng ngh hydro ha du, cu to v nguyn l vn hnh thit b
- Qui trnh hydro ho du, phng php phn tch i m nng chy ca du
- Phng php kim tra cht lng sn phm

65

IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC


- Thit b hydro ho, h thng ng cp
- ng h nh lng ca my bm, my bm nh lng cp du
- NiSO4, cn
- My bm nh lng, thit b hydro ha, van nh lng hydro
- My bm ht chn khng
- ng mao qun, cc thy tinh, t lnh, nhit k
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Kim tra cc van trn ng ng, chnh - Kim tra cc b phn ph tr cho thit
b phn ch nh lng trn bm cp
b hydro ha c vn hnh an ton,
du, bm du vo thit b hydro ha
ng k thut, m bo ch cng
- Chun b cht xc tc nhanh, ng y u ngh
cu
- Kim tra cc vn bn ghi cht xc tc
- Thao tc tt khi tin hnh cp kh hydro c s dng, s lng theo quy nh
v cht xc tc vo thit b, duy tr phn - Thit b hydro ha vn hnh an ton, cc
ng Hydro ha du
ch cng ngh c la chn v duy
- Cht lng sn phm
tr, cht lng sn phm t yu cu
- Kim tra cc ch tiu theo quy nh

66

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Lc du tch xc tc
M s cng vic: F04
I. M T CNG VIC
S dng kh hydro hydro ha du vi xc tc NiSO 4
Cc bc cn thc hin bao gm:

Tch cht xc tc ra khi du hydro ha

Bm du tch cht xc tc v bn cha

Xc nh im nng chy ca du hydro ho


II. CC TIU CH THC HIN
- Du hydro ha sch xc tc
- Khng du trn bn cha khi bm v b cha
- Xc nh im nng chy ca du hydro ho ng phng php, chnh xc
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Vn hnh thit b lc khung bn, bm du, xc nh im nng chy ca du
hydro ho
2. Kin thc
- Thit b lc khung bn
- Bit quy trnh lc cht xc tc, vn hnh bm du
- Phng php phn tch i m nng chy ca du
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b lc khung bn
- My bm, h thng ng ng, bn cha,. . .
- ng mao qun, cc thy tinh, t lnh, nhit k
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Thnh tho trong qu trnh tch cht xc - Kim tra thit b lc khung bn hot
tc ra khi du hydro ha, vn hnh
ng tt, ng ch k thut, du v
thit b lc khung bn, b m du, xc
cht xc tc c tch ra khi nhau t
nh im nng chy ca du hydro
cht lng
ho
- im nng chy ca du c xc nh - Kim tra theo di im nng chy ca
ng phng php, chnh xc cao
du

67

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Bm du phi ch
M s cng vic: F05
I. M T CNG VIC
Bm nguyn liu vo thit b phi ch
Cc bc cn thc hin bao gm:

Kim tra cng thc phi ch

Chun b cc nguyn liu lin quan

Pha cc cht ph gia

Kim tra cc van trn ng ng c lin quan

Bm du vo thit b phi ch

Bm cc cht ph gia vo thng cha cao v


II. CC TIU CH THC HIN
- ng cng thc phi ch theo sn phm ghi trong phiu giao vic
- Cc nguyn liu s dng ng chng loi, nh lng
- Pha cc cht ph gia ng t l qui nh, m bo an ton khi pha ho cht
- Van trn ng ng ng m ng qui nh
- Thc hin bm du vo thit b phi ch, bm cc cht ph gia vo thng cha cao
v s lng, ng chng loi nguy n liu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- La chn cng thc phi ch, cht ph gia ng
- Phn tch, quan st tt khi lm vic
- Vn hnh cc loi bm thnh tho
2. Kin thc
- Cng thc phi ch cho tng loi sn phm
- Tnh cht l ho v tc dng ca ph gia
- An ton khi tip xc vi ho cht, ph gia
- Qui trnh pha cc cht ph gia
- Nguyn l hot ng ca cc van, ng ng, bm
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- My tnh, giy bt, bng phi ch
- Du hydro ho, cc cht ph gia
- ng ong, cn,. . . , bng qui nh ng m
- H thng ng ng van, bm, my bm

68

V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- La chn cng thc phi ch, cht ph - Vn bn ghi cc cng thc phi ch, cc
gia ng
cht ph gia la chn ph hp vi
yu cu ca sn xut
- K nng phn tch, quan st tt khi l m - Cc cht ph gia c pha ch t yu
vic
cu
- Vn hnh cc loi bm thnh tho
- Kim tra kh nng vn hnh ca cc loi
bm, ch k thut, khng c s c

69

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: ng ha du
M s cng vic: F06
I. M T CNG VIC
ng nht ha sn phm bng thit b ng ha (hai pha n c v du ng nht
thnh mt sn phm)
Cc bc cn thc hin bao gm:

Kim tra thit b ng ho

Gia nhit du c trong my ng ho

M van np hn hp ph gia v o thng phi trn

iu khin thit b ng ho

Kim tra ng nht ca sn phm


II. CC TIU CH THC HIN
- Kim tra thit b ng ho ng theo y u cu thit b hot ng tt
- Thc hin gia nhit du ng thi gian, nhit qui nh
- Van np hn hp ph gia vo thng phi trn ng m ng qui nh
- Thc hin qu trnh ng ha ng nhit , tc ng ho, thi gian
- Mu sc ca sn phm ng nht
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Vn hnh thit b ng ha
- Kim tra cht lng sn phm
2. Kin thc
- Cu to v nguyn l hot ng ca thit b ng ho
- Bit cc qu trnh nhit
- An ton khi s dng hi nng
- nh hng ca nhit , p sut, thi gian n qu trnh ng ho
- Yu cu cht lng ca sn phm
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b ng ho, cc thit b ph tr
- L hi, h thng ng ng
- C l, m lt
- Nguyn liu du cn ng ha
- Cc dng c kim tra cht lng sn phm

70

V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Kim tra thit b ng ha v cc ph - Thit b ng ha hot ng tt, an to n
kin lin quan nhanh, t yu cu
- Vn hnh thit b ng ha
- Kim tra ch cng ngh khi tin h nh
ng ha, khng c s c v cng ngh,
qu trnh gia nhit v cp ph gia t
yu cu
- Kim tra cht lng sn phm nhanh, - Vn bn ghi cht lng sn phm v
chnh xc, ng phng php
phng php kim tra s dng

71

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Lm lnh v nh nhuyn
M s cng vic: F07
I. M T CNG VIC
Lm u sn phm
Cc bc cn thc hin bao gm:

Kim tra thit b lm lnh v nh nhuyn

M, ng van trn ng ng c lin quan

Bm nguyn liu t thit b ng ha sang thit b l m lnh v nh nhuyn

Ci t ch lm lnh v nh nhuyn

Duy tr ch nh nhuyn

Ly mu kim tra

Kim tra sn phm


II. CC TIU CH THC HIN
- Kim tra thit b lm lnh v nh nhuyn ng yu cu
- M ng van theo ng qui tr nh cng ngh
- Thc hin bm nguyn liu khi lng, ng nh lng
- Tin hnh ci t ng ch lm lnh v nh nhuyn
- Ch nh nhuyn c duy tr ng qui trnh k thut, m bo cc thng s quy
nh
- Thc hin ly mu kim tra ng thi im v phng php ly mu
- Xc nh ng tnh trng cht lng ca sn phm bng cm quan
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Kim tra thit b, ng m van, bm nguyn liu
- Nhp cc thng s t bn phm khi tin hnh ci t ch cng ngh chnh xc
- Vn hnh tt thit b lm lnh, nh nhuyn
- Kim tra cht lng sn phm nhanh, chnh xc
2. Kin thc
- Cu to v nguyn l lm vic ca thit b lm lnh v nh nhuyn
- Tnh nng, tc dng ca cc van
- Quy trnh vn hnh my bm du v bm nc
- Bit v phn mm ci t cng ngh, cc thng s ci t
- Quy trnh cng ngh nh nhuyn
- Phng php ly mu
- Cc ch tiu cm quan ca cht lng sn phm

72

IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC


- Thit b lm lnh v nh nhuyn
- Cc loi van
- My bm du v bm nc
- Thit b lm lnh v nh nhuyn
- Dng c ly mu v kim tra sn phm
- Nguyn liu du cn nh nhuyn
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Kim tra thit b, ng m van, bm - Cc thit b sn sng i vo sn xut v
nguyn liu
c kim tra t yu cu
- Nhp cc thng s t bn phm khi tin - Kim tra chnh xc ca cc thng s
hnh ci t ch cng ngh chnh xc
k thut c nhp
- Vn hnh tt thit b lm lnh, nh - Kim tra theo di qu trnh lm lnh v
nhuyn
nh nhuyn tin hnh ng k thut
- Cht lng sn phm m bo
- Kim tra phng php nh gi cht
lmg sn phm theo quy nh

73

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: ng chai du lng
M s cng vic: G01
I. M T CNG VIC
a du lng vo chai bo qun
Cc bc cn thc hin bao gm:

Kim tra thit b chit chai du

Nhn lng du thnh phm cn ng chai

Nhn chai, np, nhn, thng carton

M, ng van trn ng ng c lin quan trn thit b chit chai

Xp chai, nhn sn phm vo khoang cha trong thit b

Ci t chng trnh chit chai trn bng iu khin

Duy tr ch ng chai ca thit b

Kim tra sn phm

Sp xp sn phm vo v tr quy nh
II. CC TIU CH THC HIN
- Xc nh ng tnh trng thit b chit chai
- Thc hin nhn lng du thnh phm ng chng loi, s lng
- Tin hnh nhn chai, np, nhn, thng carton s lng, cht lng, ng nhn
mc
- Thao tc m van ng m van ng qui nh
- Chai sch, nhn sn phm ng v tr trong khoang cha trong thit b
- Thc hin ci t chng trnh chit chai trn bng iu khin ng yu cu cng
ngh
- Qu trnh ng chai vi yu cu chai khng b v, d,. . . , lng du, nhn ng
v tr, np phi kn, chc
- Cht lng ng chai t yu cu theo tng sn phm
- Yu cu qu trnh sp xp chai khng b ri, v, ng s lng, ng v tr
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Quan st
- Qu trnh nhn du, np, chai, nhn. . . .
- Vn hnh thit b ng chai, thit b vn chuyn
- Ci t chng trnh chit chai trn bng iu khin thnh tho
- Kim tra sn phm ng theo quy nh, chnh xc
2. Kin thc
- Phng php kim tra, cc ch tiu cht lng sn phm du lng,
- Tiu chun bao b
74

- Cu to nguyn l hot ng ca thit b chit chai , cu to van


- Qui trnh chit chai, phn mm ci t, cc thng s ci t
- Cu to nguyn l hot ng ca dy chuyn ng chai (dn nh n, ng np, bng
ti)
- c tnh ca sn phm du lng
- S dng vn hnh my nng chuyn
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b chit chai
- Du thnh phm, chai, nhn mc
- Xe y, gng tay, nhn sn phm, chai nha
- Dy chuyn ng chai
- Kho, xe vn chuyn, xe nng hng
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Qu trnh nhn du, np, chai, nhn. . . . - Kim tra cc s liu cc nguy n vt liu
nhanh, chnh xc
c chun b, thao tc ca qu tr nh
chun b
- Vn hnh thit b ng chai, thit b vn - Qu trnh vn hnh my ng chai ng
chuyn
yu cu v cng ngh, khng c s c
v cng ngh v an ton lao ng, sn
- Ci t chng trnh chit chai trn bng
phm ng chai t yu cu cht lng
iu khin thnh tho
- Kim tra cc thng s k thut c
- Sn phm c ng theo quy nh ci t
chnh xc, m bo yu cu.
- Kim tra cc thng s k thut c quy
nh trong qu trnh ng gi

75

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: ng gi ti du lng
M s cng vic: G02
I. M T CNG VIC
a du lng vo ti nha bo qun
Cc bc cn thc hin bao gm:

Kim tra thit b chit du lng v o PE

Nhn lng du lng thnh phm cn ng ti

Nhn ti, thng carton

M, ng van trn ng ng c lin quan trn thit b chit du

Xp ti vo khoang cha trong thit b

Ci t chng trnh chit ti trn bng iu khin

Duy tr ch ng ti ca thit b chit du lng v o PE

Kim tra sn phm

Sp xp sn phm vo v tr quy nh
II. CC TIU CH THC HIN
- Xc nh ng tnh trng thit b chit du lng vo ti PE
- Thc hin nhn du, nhn ti, th ng carton ng chng loi, s lng
- Vn hnh thit b chit ng theo yu cu k thut (ng m van ng qui nh, ti
ng v tr trong thit b, ng ch , ti khng b rch, lng du
- Qu trnh ci t chng trnh chit cn chnh xc
- Tin hnh kim cha cht lng sn phm v sp xp sn phm ng quy nh ( t
yu cu theo tng sn phm, khng b ri, v, ng s lng, ng v tr)
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Kim tra thit b v cc nguyn vt liu cn thit v cht lng sn phm
- Ci t chng trnh v vn hnh thit b chit du
2. Kin thc
- Cu to v nguyn l lm vic ca thit b chit ti du lng
- Phng php kim tra cht lng sn phm
- Tiu chun bao b ti PE
- Quy trnh chit ti, an ton lao ng
- Phn mm ci t, cc thng s ci t
- Cu to nguyn l hot ng ca dy chuyn ng ti
- c tnh ca sn phm du lng
- S dng vn hnh my nng chuyn
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b chit ti du lng
76

- Du thnh phm
- Xe y, gng tay, nhn sn phm, chai nha
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Qu trnh kim tra thit b v cc - Thit b vn hnh an ton, cc nguyn
nguyn vt liu cn thit chnh xc,
vt liu c chun b v s lng v
nhanh
chng loi
- Thnh tho trong qu trnh ci t - Kim tra cc thng s c ci t, cht
chng trnh v vn hnh thit b chit
lng ng gi c m bo, khng c
du
s c v k thut, an ton
- Kim tra cht lng sn phm
- Vn bn ghi cht lng sn phm t
c, phng php kim tra

77

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: ng can du lng
M s cng vic: G03
I. M T CNG VIC
ng du lng vo can nha bo qun v lu thng hng ha
Cc bc cn thc hin bao gm:

Kim tra thit b chit can

Nhn lng du thnh phm cn ng can

Nhn can, nhn, thng carton

M, ng van trn ng ng c lin quan trn thit b chit can

Xp can nha, nhn sn phm vo khoang cha trong thit b

Ci t chng trnh chit can trn bng iu khin

Duy tr ch ng can

Kim tra sn phm

Sp xp sn phm vo v tr quy nh
II. CC TIU CH THC HIN
- Xc nh ng tnh trng thit b chit can
- Nhn lng du thnh phm cn ng can, nhn can, nhn, thng carton ng chng
loi, s lng
- Thc hin cng vic chun b qu tr nh chit rt ng yu cu: ng m van ng
qui nh, can sch, nhn sn phm ng v tr trong thit b
- Chng trnh chit can c ci t ng ch
- Thc hin qu trnh vn hnh thit b chit rt m bo cht l ng: can khng b v,
d,. . . , lng du, nhn ng v tr, np phi kn, chc
- Tin hnh kim tra sn phm v sp xp sn phm theo yu cu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Quan st v phn on
- X l s c
- Chun b cc nguyn liu, my mc v vn hnh thit b thnh tho, chnh xc
- S dng cc thit b, my mc ph tr khi tin h nh kim tra v sp xp sn phm
2. Kin thc
- Cu to v nguyn l lm vic ca thit b
- Phng php kim tra cht lng sn phm
- Tiu chun bao b
- An ton lao ng i vi vn hnh thit b chit chai
- Phn mm ci t, cc thng s ci t

78

- Cu to v nguyn l hot ng ca dy chuyn ng can (dn nh n, ng np, bng


ti)
- c tnh ca sn phm du lng
- S dng vn hnh my nng chuyn
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b chit can
- Du thnh phm
- Xe y, gng tay
- Gng tay, nhn sn phm
- Dy chuyn ng can
- Kho, xe vn chuyn, xe nng hng
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Chun b cc nguyn liu, my mc v - Kim tra cc vn bn ghi s liu v cc
vn hnh thit b thnh tho, chnh xc
nguyn liu c chun b nh: du
- S dng cc thit b, my mc ph tr
thnh phm, bao b, nhn mc. . .
khi tin hnh kim tra v sp xp sn - Kim tra theo di thao tc trong qu
phm
trnh s dng thit b my theo tiu
- Cht lng sn phm m bo
chun quy nh
- Kim tra phng php nh gi cht
- Sn phm c xp vo kho theo ng
lng sn phm theo yu cu
quy nh
- Kim tra s sp xp sn phm v o kho
theo ng yu cu

79

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: ng hp margarine
M s cng vic: G04
I. M T CNG VIC
ng margarine vo hp nha bo qun v lu thng
Cc bc cn thc hin bao gm:

Kim tra thit b ng hp

Nhn lng margarine

Nhn hp, np, thng carton

M, ng van trn ng ng c lin quan trn thit b ng hp

Xp hp nha vo khoang cha trong thit b

Ci t chng trnh ng hp trn bng iu khin

Duy tr ch ng hp

Kim tra sn phm

Sp xp sn phm vo v tr quy nh
II. CC TIU CH THC HIN
- Xc nh ng tnh trng thit b ng hp
- Nhn lng margarine thnh phm cn ng hp, nhn hp, nh n, thng carton ng
chng loi, s lng
- Thc hin cng vic chun b qu tr nh ng hp ng yu cu: ng m van ng
qui nh, hp sch, nhn sn phm ng v tr trong thit b
- Chng trnh ngt hp c ci t ng ch
- Thc hin qu trnh vn hnh thit b ng hp m bo cht lng: hp khng b
mo,. . . , lng margarin, nhn ng v tr, np phi kn, chc
- Tin hnh kim tra sn phm v sp xp sn phm theo yu cu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Quan st v phn on
- X l s c
- Chun b cc nguyn liu, my mc v vn hnh thit b thnh tho, chnh xc
- S dng cc thit b, my mc ph tr khi tin h nh kim tra v sp xp sn phm
2. Kin thc
- Cu to v nguyn l lm vic ca thit b
- Phng php kim tra cht lng sn phm
- Tiu chun bao b
- An ton lao ng i vi vn hnh thit b
- Phn mm ci t, cc thng s ci t

80

- Cu to v nguyn l hot ng ca dy chuyn ng hp (dn nh n, ng np, bng


ti)
- c tnh ca sn phm margarin
- S dng vn hnh my nng chuyn
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b ng hp
- Margarin thnh phm
- Xe y, gng tay
- Gng tay, nhn sn phm
- Dy chuyn ng hp
- Kho, xe vn chuyn, xe nng hng
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Chun b cc nguyn liu, my mc v - Kim tra cc vn bn ghi s liu v cc
vn hnh thit b thnh tho, chnh xc.
nguyn liu c chun b nh:
- Quy trnh vn hnh h thng an ton
margarin, bao b, nhn mc. . .
- Theo di v quan st vic vn hnh ng
- Sn phm c sp xp vo kho theo quy trnh
quy nh
- Kim tra thng xuyn sn phm c
sp xp ng v tr trong kho

81

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: ng l mayonnaise
M s cng vic: G05
I. M T CNG VIC
a mayonnaise vo l thy tinh bo qun v lu thng
Cc bc cn thc hin bao gm:

Kim tra thit b ng l

Nhn lng thnh phm mayonnaise

Nhn l, np, nhn, thng carton

M, ng van trn ng ng c lin quan trn thit b ng l

Xp l, np, nhn vo khoang cha trong thit b

Ci t chng trnh ng l trn bng iu khin

Duy tr ch ng l

Kim tra sn phm

Sp xp sn phm vo v tr quy nh
II. CC TIU CH THC HIN
- Xc nh ng tnh trng thit b ng l
- Nhn lng mayonnaise thnh phm cn ng l, nhn l, nhn, thng carton ng
chng loi, s lng
- Thc hin cng vic chun b qu tr nh ng l ng yu cu: ng m van ng qui
nh, l sch, nhn sn phm ng v tr trong thit b
- Chng trnh ng l c ci t ng ch
- Thc hin qu trnh vn hnh thit b ng l m bo cht lng: l khng b v,
rn,. . . , lng mayonnaise, nhn ng v tr, np phi kn, chc
- Tin hnh kim tra sn phm v sp xp sn phm theo yu cu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Quan st v phn on
- X l s c
- Chun b cc nguyn liu, my mc v vn hnh thit b thnh tho, chnh xc
- S dng cc thit b, my mc ph tr khi tin h nh kim tra v sp xp sn phm
2. Kin thc
- Cu to v nguyn l lm vic ca thit b
- Phng php kim tra cht lng sn phm
- Tiu chun bao b
- Cu to van, cu to nguy n l hot ng ca thit b ng l
- An ton lao ng i vi vn hnh thit b
- Phn mm ci t, cc thng s ci t
82

- Cu to v nguyn l hot ng ca dy chuyn ng l (dn nhn, ng np, bng


ti)
- c tnh ca sn phm mayonnaise
- S dng vn hnh my nng chuyn
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b ng l
- Mayonnaise thnh phm
- Xe y, gng tay
- Gng tay, nhn sn phm
- Dy chuyn ng l
- Kho, xe vn chuyn, xe nng hng
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Chun b cc nguyn liu, my mc v - Kim tra cc vn bn ghi s liu v cc
vn hnh thit b thnh tho, chnh xc
nguyn liu c chun b nh:
- Quy trnh vn hnh h thng an ton
mayonnaise, bao b, nhn mc. . .
- Theo di v quan st vic vn hnh
- Cht lng sn phm t yu cu sau ng quy trnh
qu trnh ng gi
- Kim tra phng php nh gi cht
- Sn phm c sp xp vo kho theo lng sn phm theo yu cu
quy nh
- Kim tra thng xuyn sn phm c
sp xp ng v tr trong kho

83

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: ng thng shortening
M s cng vic: G06
I. M T CNG VIC
a mayonnaise vo l thy tinh bo qun v lu thng
Cc bc cn thc hin bao gm:

Kim tra thit b ng thng

Nhn lng shortening thnh phm

Nhn thng, np, nhn

M, ng van trn ng ng c lin quan trn thit b ng thng

Xp thng vo khoang cha trong thit b

Ci t chng trnh ng thng trn bng iu khin

ng thng shortening

Kim tra sn phm

Sp xp sn phm vo v tr quy nh
II. CC TIU CH THC HIN
- Xc nh ng tnh trng thit b ng thng
- Nhn lng shortening thnh phm cn ng thng, nhn thng, nhn, thng carton
ng chng loi, s lng
- Thc hin cng vic chun b qu tr nh ng thng ng yu cu: ng m van ng
qui nh, thng sch, nhn sn phm ng v tr trong thit b
- Chng trnh ng thng c ci t ng ch
- Thc hin qu trnh vn hnh thit b ng thng m bo cht lng: thng khng
b v, rn,. . . , lng shortening, nhn ng v tr, np phi kn, chc
- Tin hnh kim tra sn phm v sp xp sn phm theo yu cu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- X l s c
- Chun b cc nguyn liu, my mc v vn hnh thit b thnh tho, chnh xc
- S dng cc thit b, my mc ph tr khi tin h nh kim tra v sp xp sn phm
2. Kin thc
- Cu to v nguyn l lm vic ca thit b
- Phng php kim tra cht lng sn phm
- Tiu chun bao b
- Quy trnh ng thng
- An ton lao ng i vi vn hnh thit b
- Phn mm ci t, cc thng s ci t

84

- Cu to v nguyn l hot ng ca dy chuyn ng thng (dn nhn, ng np,


bng ti)
- c tnh ca sn phm shortening
- S dng vn hnh my nng chuyn
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b ng thng
- Shortening thnh phm
- Xe y, gng tay
- Gng tay, nhn sn phm
- Dy chuyn ng thng
- Kho, xe vn chuyn, xe nng hng
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Chun b cc nguyn liu, my v vn - Kim tra cc vn bn ghi s liu v cc
hnh thit b thnh tho, chnh xc
nguyn liu c chun b nh:
- Quy trnh vn hnh h thng an ton
shortening, bao b, nhn mc. . .
- Theo di v quan st vi c vn hnh
- Cht lng sn phm t yu cu sau ng quy trnh
qu trnh ng gi
- Kim tra phng php nh gi cht
- Sn phm c sp xp vo kho theo lng sn phm theo yu cu
quy nh
- Kim tra thng xuyn sn phm c
sp xp ng v tr trong kho

85

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: ng phuy du lng
M s cng vic: G07
I. M T CNG VIC
ng du lng vo phuy bo qun v lu thng hng ha
Cc bc cn thc hin bao gm:

Kim tra thit b ng phuy

Nhn lng du lng

Nhn thng phuy

M, ng van trn ng ng c lin quan trn thit b ng phuy

Xp phuy vo khoang cha trong thit b

Ci t chng trnh ng phuy trn bng iu khin

ng phuy

Kim tra sn phm

Sp xp sn phm vo v tr quy nh
II. CC TIU CH THC HIN
- Xc nh ng tnh trng thit b ng thng phuy
- Nhn lng du lng thnh phm cn ng thng, nhn thng ng chng loi, s
lng
- Thc hin cng vic chun b qu tr nh ng thng ng yu cu: ng m van ng
qui nh, thng sch
- Chng trnh ng thng c ci t ng ch
- Thc hin qu trnh vn hnh thit b ng thng m bo cht lng: thng khng
b, d,. . . , lng du, np phi kn, chc
- Tin hnh kim tra sn phm v sp xp sn phm theo yu cu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- X l s c
- Chun b cc nguyn liu, my mc v vn hnh thit b thnh tho, chnh xc
- S dng cc thit b, my mc ph tr khi tin hnh kim tra v sp xp sn phm
2. Kin thc
- Cu to v nguyn l lm vic ca thit b
- Phng php kim tra cht lng sn phm
- Tiu chun bao b
- Cu to van, cu to nguy n l hot ng ca thit b ng th ng
- An ton lao ng i vi vn hnh thit b
- Phn mm ci t, cc thng s ci t
- Cu to v nguyn l hot ng ca dy chuyn ng th ng
86

- c tnh ca sn phm du
- S dng vn hnh my nng chuyn
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b ng thng
- Du thnh phm
- Xe y, gng tay
- Gng tay, nhn sn phm
- Dy chuyn ng thng
- Kho, xe vn chuyn, xe nng hng
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Chun b cc nguyn liu, my v vn - Kim tra cc vn bn ghi s liu v cc
hnh thit b thnh tho, chnh xc
nguyn liu c chun b nh: du
- Quy trnh vn hnh h thng an ton
lng, bao b, nhn mc. . .
- Theo di v quan st vic vn hnh
- Cht lng sn phm t yu cu sau ng quy trnh
qu trnh ng gi
- Kim tra phng php nh gi ch t
- Sn phm c sp xp vo kho theo lng sn phm theo yu cu
quy nh
- Kim tra thng xuyn sn phm c
sp xp ng v tr trong kho

87

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Tnh lng xt trung ho du trung tnh
M s cng vic: H01
I. M T CNG VIC
Tnh ton v chun b xt x phng ho du trung tnh
Cc bc cn thc hin bao gm:

Nhn s liu v ch tiu cht lng, s lng cn x phng v du trung tnh c


trong cn x phng

Xc nh lng xt cn pha

Xc nh lng nc m bo nng

Pha xt theo nng tnh ton


II. CC TIU CH THC HIN
- Nhn ng v y cc ch tiu v ch tiu cht lng, s lng cn x phng v
du trung tnh c trong cn x phng
- Thc hin pha xt, lng nc ng cng thc, tnh ton chnh xc, pha ng nng
v dung tch
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Tin hnh nhn cc ch tiu cht lng, s lng cn x phng v du trung tnh c
trong cn x phng thnh tho
- Tnh ton
2. Kin thc
- Cng ngh tinh ch du v ch bin cc ph liu
- Cng thc tnh ton lng xt
- Cc bc tin hnh pha xt
- An ton khi tip xc vi ho cht
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- S, bt, my tnh, s, bt
- Thng khuy
- Nguyn liu xt, nc
- Cc vn bn ch tiu cht lng
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Tin hnh nhn cc ch tiu cht lng, - Kim tra ngi thc hin c y cc
s lng cn x phng v du trung tnh
vn bn ch tiu cht lng cn thit cho
c trong cn x phng thnh tho
cng vic
- Thnh tho trong qu trnh tnh ton, - Kim tra lng xt c pha, nng
pha xt v nc
hin c
88

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: X phng ho du trung tnh
M s cng vic: H02
I. M T CNG VIC
Thc hin phn ng kim ho hn hp cn x phng
Cc bc cn thc hin bao gm:

Chun b my, thit b

Gia nhit thng cha cn x phng

M van thng xt, thng cn x phng v van nc

Duy tr ch x phng ho

Kim tra mc x phng ho


II. CC TIU CH THC HIN
- Thit b trong trng thi hot ng b nh thng
- Cn x phng c lm nng chy nhit 80 90 0C
- iu chnh tc chy ca xt v cn x phng ph hp kim ho hon ton
- Duy tr hn hp trng thi si u v kim nh, ng nhit , thi gian
- Mc x phng ha t yu cu khi hn hp c mu hng nht khi th
phenolphtalein
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- S dng, kim tra my
- Ly mu v th nhanh, chnh xc
2. Kin thc
- Cu to v c ch vn hnh ca my
- C ch vn hnh ca thit b, phn ng x phng ha
- An ton khi tip xc vi ho cht
- Bit v c ch i mu ca phenolphtalein
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thng y cn c cnh khu y
- Ni 2 v c cnh khuy
- Thit b x phng ho
- Dung dich ch th phenolphtalein
- Nguyn liu cn x phng ha
- Cc dng c kim tra cht lng

89

V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- My, thit b c chun b y
- Kim tra my, thit b theo quy nh
- Cc thao tc iu khin van, cnh - Thit b vn hnh tt, cc ch cng
khuy, duy tr ch x phng ha
ngh c duy tr chnh xc, sn phm
thnh tho
t yu cu v cht lng
- Ly mu v th nhanh, chnh xc
- Kim tra phng php ly mu theo quy
- Mc x phng ho t yu cu
nh
- Kim tra ch tiu cht lng theo quy
nh

90

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: nh hnh sn phm
M s cng vic: H03
I. M T CNG VIC
Tch cc tp cht ra khi x phng v thu c x phng c cht lng tt
Cc bc cn thc hin bao gm:

Chun b dung dch mui, kim

Phn ly bng mui

v tch nc mui

Phn ly bng kim

v tho nc kim tch

Chnh l,
II. CC TIU CH THC HIN
- Dung dch mui, kim c chun b ng nng v dung tch
- Thc hin qu trnh phn ly ng yu cu: qu trnh phn ly trit , nc mui tch
ra trong, khng ng
- Tin hnh v tch nc cn ng yu cu k thut : lp x phng c cht lng,
tch c glyxerin v tp cht
- X phng ho trit
- Lp x phng c cht lng, tch glyxerin v tp cht ra khi x phng
- iu chnh hm lng cht in li phm vi cho php
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Pha ho cht, vn hnh thng phn ly
- Tin hnh b sung nc mui hoc kim, iu chnh h m lng cht in li
2. Kin thc
- Bit tc dng ca dung dch mui, kim i vi vic nh h nh sn phm
- An ton khi tip xc ha cht
- Nguyn l phng php phn ly bng mui, x phng
- Phng php xc nh hm lng cht in li
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thng khuy, h thng ng ng
- Thng 2 v c cnh khuy, h thng gia nhit
- Nguyn liu ca qu trnh , dung dch mui, kim

91

V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Pha ho cht, vn hnh thng phn ly - Kim tra lng ha cht c pha,
thnh tho
nng t yu cu. Ch cho qu
trnh phn ly ng yu cu, khng c s
c v cng ngh hay an to n lao ng
- Tin hnh b sung nc mui hoc - B sung nc mui hoc kim ng thi
kim, iu chnh hm lng cht in li
im, cht lng sn phm ca qu tr nh
chnh xc
t yu cu

92

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Axt ho cn x phng
M s cng vic: H04
I. M T CNG VIC
Dng axit v c thc hin phn ng chuyn x phng thnh axit bo
Cc bc cn thc hin bao gm:

Chun b ho cht

X phng ho du trung tnh trong cn x phng

Duy tr ch axit ho

Kim tra mc axit ho


II. CC TIU CH THC HIN
- Pha ng nng v dung tch i vi cc ha cht yu cu
- Hiu sut phn ng cao nht
- Xc nh ng mc axit ha bng cht ch th
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Chun b ha cht, x phng ha du trung tnh
- iu khin cnh khuy, gia nhit v kim tra mc axit ha
2. Kin thc
- Bit v an ton khi tip xc vi ho cht, ch axit ha
- Nguyn l phn ng ca ch th
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thng khuy
- Dung dch axit H 2SO4, ch th Metyl da cam
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- trong qu trnh chun b ha cht
- Kim tra cc vn bn cc ha cht c
- Thnh tho khi tin hnh x phng ha
pha t yu cu v nng v s lng
du trung tnh
- Qu trnh x phng ha v n hnh ng
theo yu cu cng ngh, cht lng sn
- iu khin cnh khuy, gia nhit tt
phm t yu cu
- Kim tra qu trnh nh khuy, gia nhit
- Kim tra mc axit ha n hanh, chnh
ng theo yu cu
xc
- Kim tra cc vn bn v mc axit
ha i vi sn phm thu c v
phng php nh gi

93

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Thu hi axit bo
M s cng vic: H05
I. M T CNG VIC
Tch axt bo ra khi hn hp sau qu trnh axit ho
Cc bc cn thc hin bao gm:

Chun b thit b thu hi axit bo

Bm axit bo vo thit b tch chit

Vn hnh h thng phun nc ra axit bo

Sy axit bo
II. CC TIU CH THC HIN
- Thit b thu hi axit bo trng thi hot ng bnh thng
- Thc hin qu trnh bm lng axit bo ng lng theo tnh ton
- Ra ht axit v c
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- S dng thit b thu hi axit
2. Kin thc
- Tnh cht l hc ca axit bo
- Nguyn l phng php ra axit bo
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b hnh tr, y cn, bm
- Nc nng, ch th mtyl da cam
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Trn thit b chit dung dch lng
- Thit b vn hnh khng c s c v
cng ngh cng nh v an ton lao
ng, cht lng sn phm c m
bo

94

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Ly tm du trung tnh
M s cng vic: H06
I. M T CNG VIC
Dng thit b li tm tch du trung tnh ra khi cn hydrat
Cc bc cn thc hin bao gm:

Chun b thit b ly tm

Vn hnh thit b li tm

Duy tr ch li tm tch du trung tnh


II. CC TIU CH THC HIN
- Thit b ly tm hot ng tt
- Qu trnh vn hnh tch 2 pha r rt
- Tch trit du trung tnh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- S dng, kim tra my mc thnh tho
- Vn hnh thit b li tm
2. Kin thc
- Yu cu k thut ca thit b li tm
- C ch vn hnh ca thit b li tm
- Cc yu t cng ngh nh hng n hiu sut tch
IV. CC IU KIN THC HIN C NG VIC
- Thit b li tm
- Nguyn liu du trung tnh
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- S dng, kim tra my thnh tho
- Kim tra thit b sn sng cho cng vic
- Vn hnh thit b li tm
- Thit b vn hnh an ton, m bo ch
cng ngh, cht lng sn phm t
yu cu

95

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Ra phosphatide th bng dung mi
M s cng vic: H07
I. M T CNG VIC
Thu hi phosphatide sch t cn hydrat
Cc bc cn thc hin bao gm:

Bm cn phtphatit vo thit b

Gia nhit cn phtphatit

B sung mui phn tch cn phtphatit

Li tm thu hi cn phtphatit m c

Ty mu cn phtphatit

Tho nc
II. CC TIU CH THC HIN
- Thc hin bm cn phtphatit vo thit b khi lng cn cn thit
- un nng cn phtphatit ti nhit 90-95oC
- Tch c lp cn ring bit, tch c 2 pha du v cn phtphatit
- Ty mu cn phtphatit t y u cu: cn phtphatit c mu vng ti, nhit 40500C, thi gian 3h
- Tch lp nc di ra khi cn phtphatit
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Vn hnh bm, vn hnh thit b gia nhit thnh tho
- Vn hnh thit b phn ly, thit b li tm tch, cnh khuy
2. Kin thc
- Nguyn tc vn hnh bm, nguyn l cu to ca thit b gia nhit
- Bit tnh cht ca phtphatit
- Nguyn l cu to ca thit b li tm tch
- Tnh cht ty mu ca nc oxy gi
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Bm, thit b phn ly
- Thit b c h thng gia nhit v cnh khuy
- Mui kh (t l khong 7% so vi cn)
- Dung dch nc oxy gi 10%, t l 1-1,5% so vi cn
- Nguyn liu

96

V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Vn hnh bm, vn hnh thit b gia - Kim tra tnh trng hot ng ca bm
nhit thnh tho
v thit b gia nhit ng theo y u cu
cng ngh
- Vn hnh thit b phn ly, thit b li tm - Cc thit b phn ly, ly tm hot ng
tch, cnh khuy
tt, ch cng ngh m bo, khng
c s c an ton lao ng

97

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Sy phtphatit th
M s cng vic: H08
I. M T CNG VIC
Dng chn khng sy phosphatide nhit khng qu 75 0C
Cc bc cn thc hin bao gm:

Chun b thit b sy, h thng gia nhit

Duy tr ch sy chn khng

ng thng sn phm phosphatit


II. CC TIU CH THC HIN
- Thit b sy hot ng tt, h thng gia nhit m bo y u cu
- Sn phm phosphatide c m < 4%, l ng du cn li khong 6%
- Sn phm c ng trong thng kn, chc chn, khi lng
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Vn hnh thit b sy, iu khin van h i gia nhit thnh tho
- K nng cn, k nng ng thng nhanh, chnh xc
2. Kin thc
- C ch hot ng ca thit b sy chn khng
- Bit v bn cht qu trnh sy phtphatit th
- Phng php bao gi v b o qun sn phm
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b sy chn khng, h thng gia nhit
- Thng, thit b ng thng, cn, nguyn liu
V. TIU CH V CCH TH C NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Vn hnh thit b sy, iu khin van - Kim tra tnh trng hot ng ca thit
hi gia nhit thnh tho
b sy chn khng, h thng cung cp
nhit v gia nhit, sn phm m bo
cht lng
- K nng cn, k nng ng th ng - Kim tra cht lng ng thng: cn
nhanh, chnh xc
nng, tnh trng bao b. . .

98

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Nhp sn phm vo kho
M s cng vic: I01
I. M t cng vic
Nhp sn phm vo kho ng chng loi, s lng, cht lng v b tr sp xp
ng v tr hp l trong kho
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
-

Kim tra cht lng, s lng sn phm nhp kho

Sp xp sn phm vo v tr quy nh

Vit phiu nhp kho

Vn hnh thit b bo qun lnh, h thng in n c chiu sng

Vo s nhp kho

III. CC K NNG V KIN THC THIT YU


1. K nng
-

S dng c o,quan st, c kt qu, cn.

iu khin cc thit b nng , thit b lnh v h thng in, nc, chiu sng

Sp xp sn phm vo kho ng v tr, gn gng khoa hc.

Tin hc vn phng, vo s sch k ton

2. Kin thc
- Cc ch tiu nh gi cht lng sn phm
- Bit nguyn l vn hnh cc thit b nng,thit b lnh
- Qui nh sp xp sn phm, qun l trong kho.
- Quy nh v s sch kho, k ton
- S ca h thng in, nc, chiu sng, thng gi
- Tin hc vn phng, k ton vt t
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Dng c o, thng ng, gi,
- Thit b nng hng, thit b lnh
-

H thng in, nc, chiu sng

Bng biu, phiu nhp kho, giy than, my vi tnh. . .

99

V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Sn phm c kim tra trc khi nhp - Gim st thao tc ca ngi lm, i
kho
chiu tiu chun sn phm c quy
nh
- Sn phm sp xp theo ng v tr , l - Kim tra tnh trt t, xp xp theo l
hng.
hng , theo quy nh
- Ghi chp s liu vit phiu, vo s.
- Kim tra h thng ghi chp s sch ,
biu mu theo quy nh
- K nng vn hnh thit b theo ng quy - Theo di thao tc vn hnh thit b i
trnh
chiu vi tiu chun quy nh

100

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Sp xp theo chng loi
M s cng vic: I02
I. M t cng vic
Sp xp sn phm theo ng chng loi v o v tr bo qun sn phm
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Phn loi sn phm
- Phn khu sp xp sn phm
- a sn phm vo khu vc quy nh
- Ghi s nht k kho hng
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- ng quy nh v mu m ca tng loi sn phm
- B tr hp l ng trnh t
- ng ch, ng k thut bo qun
- ng s lng cht lng
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Sp xp cc sn phm trong kho hp l, khoa hc .
- iu khin cc thit b vn chuyn . Ghi chp
2. Kin thc
- Bit v cc quy nh v mu m sn phm
- Cc yu cu bo qun nguyn liu v sn phm
- Quy nh sp xp sn phm vo kho
- Quy nh v s sch k ton kho
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Cc bng mu m sn phm
- Thng ng, gi, k, thit b nng h ng
- Bng biu, phiu nhp kho, giy than, my tnh
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Sn phm c xp xp theo ng
- Kim tra tnh trt t, xp xp theo v tr
chng loi, ng khu vc quy nh.
l hng, chng loi, theo quy nh
- Ghi chp s liu vit phiu , vo s
- Kim tra h thng ghi chp s s ch, biu
mu theo quy nh

101

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: : Kim tra ch bo qun
M s cng vic: I03
I. M t cng vic
Kim tra ch bo qun sn phm p ng ti u chun cht lng
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Tm hiu cc tiu chun k thut ca sn phm
- Tm hiu ch bo qun sn phm
- Kim tra thng thong ca kho cha
- Kim tra nhit kho
- Kim tra m kho
- Lp bin bn kim tra
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Cc quy nh v cht lng sn phm
- ng ch bo qun
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- nh gi ng cht lng ca sn phm
- nh gi cc tiu chun v kho bo qun
- Vn hnh h thng thng gi, h thng thit b lnh thnh tho
- Bao qut tt din bin qu trnh
- Phi hp tt vi cng s v nhanh nhy trong phn on x l s c
2. Kin thc
- Ch tiu nh gi cht lng sn phm
- Cc quy nh v ch bo qun, cht lng nguyn liu v sn phm
- Phng php kim tra
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Ti liu v tiu chun cht lng, ch bo qun, sn phm
- Thit b lnh, qut thng gi, thit b ht m
- Giy, bt
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng

Tiu ch nh gi
Kho bo qun c chun b

- Sn phm c kim tra trc khi


a vo bo qun
- K nng vn h thng thit b theo
ng quy trnh
- An ton cho ngi sn xut, thit b
v mi trng

Cch thc nh gi
- Kim tra cc thng s k thut ca kho
theo quy nh.
- Kim tra,ly mu phn tch nh gi
cht lng sn phm theo yu cu.
- Theo di thao tc vn hnh thit b i
chiu vi tiu chun quy nh
- Theo di kim tra v an ton v m
bo v sinh

102

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic : Kim tra cc thng s k thut trong bo qun
M s cng vic: I04
I. M t cng vic
Kim tra ch bo qun sn phm theo nh k nhm kp thi x l cc t nh
hung xy ra trong qu trnh bo qun
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Xc nh cc ch tiu kim tra
- Kim tra nhit bo qun
- Kim tra m bo qun
- Kim tra h thng thng gi
- X l cc tnh hung pht sinh trong qu tr nh bo qun
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- y , chnh xc
- Di 200C
- Di 80%
- Qut lun hot ng tt
- Cc quy nh v bo qun sn phm
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Quan st v c, vn hnh h thng thng gi.
- nh gi cht lng ca sn phm
2. Kin thc
- nh gi cht lng sn phm,cng dng v cch c cc loi thit b kim tra
m.
- Quy nh v nhit , m, ch thng gi bo qun i vi sn phm
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Phiu kim tra, bng ch tiu cht lng sn phm
- Nhit k, thit b kim tra m, qut thng gi.
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Cc thng s k thut trong qu trnh - Kim tra cc thng s k thut trong
qu trnh bo qun theo quy nh.
bo qun phi m bo
- X l cc s c trong qu trnh bo - Kim tra thao tc ca ngi th , i
qun phi kp thi. An ton cho ngi chiu vi cc tiu chun quy nh . Kim
tra an ton cho ngi v thit b
sn xut, thit b v mi trng

103

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Xc nh hm lng du trong nguyn liu
M s cng vic: J01
I. M t cng vic
Tch du bng cch cho dung mi ho tan du c trong nguyn liu
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b ho cht, thit b
- Ph mu
- Cn mu v bnh ng mu
- X l mu
- t ch phn tch
- M nc lm lnh v bt t ht thng kh
- a mu vo v chy my phn tch
- Tnh ton kt qu
- V sinh thit b
- Lu mu
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- y , ng chng loi
- Thit b phi sch
- Mu phi t mn sau khi ph mu
- Cn chnh xc, ng trng lng yu cu
- Thu phn mu c hon ton
- Ph hp vi tng loi nguyn liu.
- Ph hp vi phng php x l mu trc
- Nc ngng t dung mi, t ht hot ng tt
- Khng lm ri vi mu v dung mi
- Kim sot tt qu trnh chy my
- Lu mu khng di 3 ngy, nhit < 10 0C
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Chn la dung mi
- S dng my nghin, my xay
- Quan st c kt qu o, t nhit thu phn
- S dng my phn tch hm lng du
2. Kin thc
- Cu to, cng dng, nguyn l hot ng ca thit b my xay, my nghin, thuyn
tn, t sy.
- C ch sy n khi lng khng i, cng thc tnh, phng php x l s liu.
- Quy nh v lu mu v bo qun mu.
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- My ph mu, my phn tch hm lng du, my xay, my nghin, thuyn tn ,
dung mi cn thit.
- Cn phn tch mu nguyn liu (chnh xc n 0,0001).
- Ho cht, n cch thu, bnh cu, sinh hn. T ht v h thng nc lm lnh, my
tnh. T lnh
104

V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Chun bi mu, dng c y , ng - Kim tra theo danh mc quy nh .
chng loi.
- Qu trnh x l mu phi chnh xc, an
- Theo di thao tc, i chiu vi nhng
ton, m bo.
tiu chun quy nh.
- An ton cho ngi sn xut, thit b v
- Theo di kim tra v an ton v m bo
mi trng
v sinh
- Ghi chp s liu phi ng , chnh
- Kim tra h thng s sch theo quy nh
xc.
- Vic thc hin quy trnh v sinh thit b - Theo di kim tra ch v quy trnh v
sinh thit b theo tiu chun quy nh

105

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Xc nh hm m trong nguyn liu
M s cng vic: J02
I. M t cng vic :
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b ho cht, thit b
- Ph mu
- Cn mu v hp ng mu
- t ch nhit ca t sy
- Sy mu
- Tnh ton kt qu, lp bng bo co
- V sinh thit b, dng c
- Lu mu
II. Cc tiu ch thc hin cng vic:
- y , ng chng loi
- Thit b phi kh, sch
- Mu sau khi ph phi mn
- Cn chnh xc
- Ph hp vi tng loi nguyn liu, phng php phn tch
- Sy mu n khi lng khng i
- Tnh ton ng cng thc, kt qu chnh xc
- Lu mu khng di 3 ngy, nhit < 10 0C
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- S dng c my xay, my nghin, cn phn tch mu, t sy.
- S dng my tnh, ghi chp s liu.
2. Kin thc
- Cu to, nguyn l hot ng cng dng ca. my xay, my nghin, thuyn tn, t
xy.
- Tc dng ca tng loi ho cht.
- Phng php sy n khi lng khng i, phng php x l s liu
- Quy nh v lu mu v bo qun mu.
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Thit b phi kh, sch. Mu sau khi ph phi mn . Sy mu n khi lng
khng i. Tnh ton ng cng thc, kt qu chnh xc. Lu mu khng di 3
ngy, nhit < 10 0C.
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Kim tra phng php ly mu , phn
- Mu phn tch phi ng chnh xc.
tch mutheo phng php sy n khi
lng khng i ng quy nh.
- Mu c bo qun tt, m bo.
- Kim tra mu sau bo qun theo cc ti u
chun quy nh
- Ghi chp s liu phi ng , chnh xc.
- Kim tra h thng s sch theo quy nh

106

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Xc nh ch s axit ca du
M s cng vic: J03
I. M t cng vic
Dng ho cht xc nh lng axit bo t do c trong du
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b ho cht, thit b
- Pha ho cht
- Chun b mu
- Cho cht chun ln buret
- Chun mu
- Tnh ton kt qu, lp bng bo co
- V sinh thit b, dng c
- Lu mu
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Ha cht chun b y , ng chng loi. Pha ng t l
- Dng c phi kh, sch.
- Cn chnh xc mu, cho dung mi, dng ch th thch hp.
- thi gian phn ng trong iu kin khng c nh sng
- iu chnh cht ng vch trn buret
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Cn, pha ho cht.
- S dng thnh tho my tnh, bit lp bng bo co.
2. Kin thc
- Cu to, cng dng ca thit b.
- Nguyn tc s dng, pha ho cht. C ch phn ng trung ho, nh hng ca axit
bo t do ti cht lng du.
- Cng thc tnh, phng php x l s liu.
- Quy nh v lu mu v bo qun mu.
- nh hng ca nhit ti cht l ng sn phm.
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Mu du. T sy, cn phn tch, dng c thu tinh, ho cht cn thit .
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
Thit b, ha cht c chun b y
- Kim tra theo danh mc thit b v ha
cht theo quy nh
Mu c phn tch ng, chnh xc .
- Kim tra theo di thao tc v phng
php phn tch xc nh lng axit bo
t do c trong du theo quy nh
- Mu c bo qun tt, m bo.
- Kim tra mu sau bo qun theo c c
tiu chun quy nh.
- Ghi chp s liu phi ng , chnh
- Kim tra h thng s sch theo quy
xc.
nh

107

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Xc nh ch s Peroxyt ca du
M s cng vic: J04
I. M t cng vic
Dng ho cht xc nh gc peroxyt c trong du ( i ho ca d u
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b ho cht, thit b
- Pha ho cht
- Chun b mu
- Ch phn ng
- Cho cht chun ln buret
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Ha cht chun b y , ng chng loi, pha ng t l.
- Dng c phi kh, sch.
- Cn chnh xc mu, cho dung mi, dng ch th thch hp
- thi gian phn ng trong iu kin khng c nh sng
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Cn, pha ho cht.
- S dng thnh tho my tnh,bit lp bng bo co
2. Kin thc
- Cu to, cng dng ca thit b .
- Nguyn tc, s dng, pha ho cht
- C ch phn ng Peroxyt. An ton khi tip xc ho cht
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
T sy, cn phn tch, dng c thu tinh, ho cht cn thit
Cn phn tch (chnh xc n 0,0001), bnh tam gic, mu du
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Thit b, ha cht c chun b y - Kim tra theo danh mc thit b v ha
cht theo quy nh
- Pha ha cht phi chun, chnh xc
- Kim tra theo di phng php tin
hnh i chiu vi tiu chun quy nh
- Mu c phn tch ng, chnh xc
- Kim tra theo di thao tc v phng
php phn tch xc nh ch s Peroxyt
ca du theo quy nh
- Ghi chp s liu phi ng, chnh
- Kim tra h thng s sch theo quy nh
xc.

108

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Xc nh mu ca du
M s cng vic: J05
I. M t cng vic
Dng my so mu t ngoi UV xc nh m u ca du
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b thit b
- Tm bc sng
- Chun b mu
- t ch cho my
- o mu du
- V sinh thit b, dng c
- Lu mu
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Dng c phi y , kh v sch
- Bc sng ph hp vi mu
- Cn chnh xc mu vo cuvet
- ng bc sng cn o
- t cuvt ng v tr trong thit b so m u
- Lu mu khng di 3 ngy, nhit < 10 0C
iII. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- S dng thnh tho my so mu t ngoi UV
- nh gi nhanh kp thi v chnh xc trong qu trnh phn tch
2. Kin thc
- Bit v cu to, cng dng, nguyn l hot ng ca thit b.
- Nguyn tc khuych tn mu.
- Nguyn l xc nh mu theo phng php so mu t ngoi UV.
- Qui nh v lu mu v bo qun mu.
- nh hng ca nhit ti cht lng sn phm
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- My so mu t ngoi UV
- Cn phn tch (chnh xc n 0,0001), cuvet
- Nguyn liu du cn phn tch
- X phng, nc, t lnh.

109

V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Mu c phn tch ng, chnh xc
- Kim tra theo di thao tc v phng
php phn tch xc nh mu ca du
theo quy nh
- Mu c bo qun tt, m bo.
- Kim tra mu sau bo qun theo cc
tiu chun quy nh.
- Ghi chp s liu phi ng , chnh
- Kim tra h thng s sch theo quy
xc.
nh
- An ton cho ngi sn xut, thit b v - Kim tra an ton cho ngi sn xut,
mi trng
thit b v mi trng

110

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Xc nh ch s x phng ca du
M s cng vic: J06
I. M t cng vic
Dng KOH x phng ho 1 gam du
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b ho cht, thit b
- Pha ho cht
- Chun b mu
- Thc hin phn ng trn bp cch thu
- Cho cht chun ln buret
- Chun mu
- Tnh ton kt qu, lp bng bo co
- . V sinh thit b, dng c
- Lu mu
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Ha cht chun b y , ng chng loi, pha ng t l , nng .
- Dng c phi kh, sch. Cn chnh xc mu, cho dung mi, cho l ng
kim thi gian phn ng trong iu kin nhit thch hp
- iu chnh cht ng vch trn buret. Chun chnh xc, dng ng lc khi mu
chuyn sang ng mu qui nh.
- Chun ngay sau khi kt thc phn ng trn bp cch thu.
- Tnh ton ng cng thc, kt qu chnh xc
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Pha, rt, quan st, trong qu trnh phn tch
- S dng cn phn tch. Quan st thi im kt thc phn ng trung ho .
- S dng my tnh. Lp bng bo co. V sinh cc dng c thy tinh
2. Kin thc
- Bit v cu to, cng dng ca thit b.
- Tc dng ca tng loi ho cht.
- Nguyn tc pha ho cht. An ton khi tip xc ho cht. C ch phn ng x phng
ha. Cng thc tnh, phng php x l s liu
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- T sy, cn phn tch, dng c thu tinh, ho cht cn thit, ni cch thu .
- My tnh, x phng, nc. T lnh
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Mu c phn tch ng, chnh xc
- Kim tra theo di thao tc v phng
php phn tch xc nh ch s x phng
ca du theo quy nh
- Mu c bo qun tt, m bo.
- Kim tra mu sau bo qun theo cc
tiu chun quy nh.
- Ghi chp s liu phi ng , chnh
- Kim tra h thng s sch theo quy
xc.
nh
111

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Xc nh ch s it ca du
M s cng vic: J07
I. M t cng vic
Xc nh lng It gii phng ra khi c ho KI tc dng vi 100 gam du
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b
- Pha ho cht
- Chun b mu th
- Thc hin phn ng trong iu kin khng c nh sng
- Cho cht chun ln buret
- Chun mu
- Tnh ton kt qu, lp bng bo co
- V sinh thit b, dng c
- Lu mu
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Ha cht chun b y , ng chng loi, pha ng t l , nng .
- Dng c phi kh, sch. Cn chnh xc mu,
- thi gian phn ng trong iu kin thch hp
- iu chnh cht chun chnh xc
- Tnh ton ng cng thc, kt qu chnh xc. Lu mu khng di 3 ngy, nhit
< 100C
iII. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thao tc thnh tho cn, pha ho cht.
- S dng thnh tho my tnh. Cch lp bng bo co.
- Thnh tho khi v sinh cc thit b v dng c thy tinh
2. Kin thc
- Bit v nguyn tc pha ho cht,. c ch phn ng.
- Bit cng thc tnh, phng php x l s liu
- Cu to ca dng c, thit b
- Qui nh v lu mu v bo qun mu.
- nh hng ca nhit ti cht lng sn phm
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Nguyn liu cn phn tch
- Cn phn tch, dng c thu tinh, ho cht cn thit
- My tnh, s sch ghi chp, t lnh, x phng, nc.
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nn g
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Mu c phn tch ng, chnh xc .
- Kim tra theo di thao tc v phng
php phn tch xc nh ch s x phng
ca du theo quy nh
- Mu c bo qun tt, m bo.
- Kim tra mu sau bo qun theo cc ti u
chun quy nh.
- Ghi chp s liu phi ng , chnh xc. - Kim tra h thng s sch theo quy nh
112

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Xc nh im nng chy ca du
M s cng vic: J08
I. M t cng vic
Dng cc dng c cn thit xc nh nhit du trng thi rn nng chy
hon ton
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b thit b
- Lm ng c du
- Gia nhit xc nh im nng chy
- Tnh ton kt qu
- V sinh thit b
- Lu mu
II. Cc tiu ch thc hin cng v ic
- Chun b y , ng chng loi
- Cho du vo ng mao qun.
- ng c hon ton
- Nng nhit chm
- Cn v tnh ton chnh xc
- Lu mu khng di 3 ngy, nhit < 10 0C
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Chn la dung mi , nhng ng mao qun vo trong du, khng ch nhit khi gia
nhit.
- K nng quan st tt xc nh thi im du nng chy ho n ton
- V sinh cc ng mao qun
2. Kin thc
- Cu to cng dng ca thit b, tc dng ca cc ho cht khi xc nh i m nng
chy ca du, im ng c.
- Cu to, nguyn l hot ng ca my khu t c gia nhit .
- Quy nh v lu mu v bo qun mu.
- nh hng ca nhit ti cht l ng sn phm
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- T lnh. , ng mao qun. , nhit k.
- Thit b khuy t c gia nhit , ng mao qun
- Nguyn liu, cn, my tnh,t lnh
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Mu c phn tch ng, chnh xc . - Kim tra theo di thao tc v phng
php phn tch xc nh im nng chy
ca du theo quy nh
- Mu c bo qun tt, m bo.
- Kim tra mu sau bo qun theo cc
tiu chun quy nh.
- Ghi chp s liu phi ng , chnh - Kim tra h thng s sch theo quy
xc.
nh.
113

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Xc nh hm lng protein trong nguy n liu du
M s cng vic: J09
i. M t cng vic
S dng ho cht v dng c cn thit xc nh h m lng protein c trong
nguyn liu
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b ho cht, thit b
- Ph mu
- Chun b t mu
- t mu
- Ct m
- Lm mu trng
- Tnh ton kt qu
- V sinh thit b
- Lu mu
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- y , ng chng loi
- Thit b phi sch
- Mu phi nh mn
- Mu v ho cht thc hin v c ho
- V c ha mu hon ton
- m bo thi gian ct
- Cn v tnh ton chnh xc
- Lu mu khng di 3 ngy, nhit < 10 0C
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Chn la dung mi.
- S dng my xay,cn chnh xc,an ton khi tip xc vi ho cht.
- Xc nh c thi im mu v c ho hon ton.
- S dng b ct m, cn o, quan st
- V sinh cc thit b v dng c thy tinh
2. Kin thc
- Cu to, cng dng ca thit b.
- Tnh nng ca tng loi dung mi
- C ch v c ho, c ch phn ng, cng thc tnh ton
- Phng php lm sch
- Qui nh v lu mu v bo qun mu.
- nh hng ca nhit ti cht l ng sn phm
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- My ph mu, my phn tch hm lng du, dung mi cn thit
- My xay, cn phn tch (chnh xc n 0,0001) v bnh t mu
- B t m, t ht
- Thit b ct m kendan, bp in
- Nguyn liu, cn, my tnh, nc, chi lng, t lnh
114

V. Tiu ch v cch thc nh gi k n ng


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Mu c phn tch ng, chnh xc .
- Kim tra theo di thao tc v phng
php phn tch hm lng protein
trong nguyn liu du theo quy nh
- Mu c bo qun tt, m bo.
- Kim tra mu sau bo qun theo cc
tiu chun quy nh.
- Ghi chp s liu phi ng , chnh
- Kim tra h thng s sch theo quy
xc.
nh.
- An ton cho ngi sn xut, thit b v - Kim tra an ton cho ngi sn xut,
mi trng
thit b v mi trng

115

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Xc nh tp cht c trong nguy n liu du
M s cng vic: J10
I. M t cng vic
Dng sng tch tp cht c trong nguyn liu du
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b ho cht, thit b
- Ly mu nguyn liu cn tch tp cht
- Cn khi lng nguyn liu cn tch tp cht
- Sng nguyn liu
- Cn khi lng tp cht c
- Tnh ton kt qu
- Ghi s
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- y , ng chng loi
- Thit b phi sch
- ng phng php
- Cn ng v lng mu
- Mt sng phi ph hp, t sch theo yu cu
- Cn chnh xc
- Tnh ton chnh xc
- Ghi kt qu chnh xc
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- S dng cc thit b khi phn tch
- nh gi nhanh chnh xc khi phn tch
- Tnh ton, x l s liu
2. Kin thc
- Cu to, cng dng ca thit b.
- Tnh nng ca tng loi dung mi
- Tc dng ca tng loi sng
- Bit phng php ly m u
- Cch s dng cn
- Cng thc tnh
IV. Cc iu kin thc hin cng vi c
- My ph mu, my phn tch hm lng du, dung mi cn thit
- Xin ly mu, dung c ng mu
- Cn phn tch (chnh xc n 0,0001)
- Sng, nguyn liu ht
- Cn phn tch (chnh xc n 0,0001)
- My tnh, giy bt
- S ghi chp, bt

116

V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Ly mu ng nguyn tc
- Kim tra phng php ly mu
- Mu c phn tch ng, chnh xc .
- Kim tra theo di thao tc v phng
php xc nh tp cht c trong nguyn
liu du theo quy nh
- Ghi chp s liu phi ng , chnh
- Kim tra h thng s sch theo quy
xc.
nh.

117

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Xc nh t l nhn/v nguyn liu du
M s cng vic: J11
i. M t cng vic :
Dng sng tch ring nhn/ v nguyn liu du
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b ho cht, thit b
- Ly mu nguyn liu cn tch nhn/v
- Cn khi lng nguyn liu
- Tch ring nhn, v
- Cn khi lng nhn, v
- Tnh ton kt qu
- Ghi s
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- y , ng chng loi
- Thit b phi sch
- ng phng php
- Cn ng v lng mu
- Tch hon ton nhn ra kh i v
- Cn chnh xc
- Tnh ton chnh xc
- Ghi kt qu chnh xc
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- S dng cc thit b khi phn tch
- K nng tnh ton. , x l s liu
2. Kin thc
- Cu to, cng dng ca thit b .
- Tnh nng ca tng loi dung mi
- Phng php ly mu
- Hnh thi nguyn liu
- Cch s dng cn, cng thc tnh
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- My ph mu, my phn tch hm lng du, dung mi cn thit
- Xin ly mu, dung c ng mu
- Cn phn tch (chnh xc n 0,0001)
- Sng, dao, ba, tht, gng tay,
- Cn phn tch (chnh xc n 0,0001)
- My tnh, giy bt
- S ghi chp, bt

118

V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Ly mu ng nguyn tc
- Kim tra phng php ly mu
- Mu c phn tch ng, chnh xc .
- Kim tra theo di thao tc v phng
php xc nh t l nhn/v nguyn liu
du theo quy nh
- Ghi chp s liu phi ng , chnh
- Kim tra h thng s sch theo quy
xc.
nh.
- An ton cho ngi sn xut, thit b v - Kim tra an ton cho ngi sn xut,
mi trng
thit b v mi trng

119

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Xc nh hm lng Aflatoxin
M s cng vic: J12
I. M t cng vic:
Xc nh c t Aflatoxin trong nguy n liu ht du hoc trong kh b
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b ho cht, thit b
- Ly mu
- Nghin nguyn liu
- Cn mu
- mu
- Lc mu
- a mu vo my
- In kt qu
- Ghi s
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- y , ng chng loi
- Thit b phi sch
- ng phng php
- Nguyn liu nghin nh, mn
- Cn chnh xc
- Lng dung mi , thi gian ng qui nh
- Giy lc kh sch. Dch lc trong
- t my ng v tr quy nh
- In kt qu chnh xc
- Ghi kt qu chnh xc
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Chn la dung mi, ly mu, s dng my xay, nghin.
- An ton khi tip xc vi ho cht, k nng gp giy lc, k nng lc
- S dng my phn tch Aflatoxin
2. Kin thc
- Cu to, cng dng ca thit b .
- Tnh nng ca tng loi dung mi
- Phng php ly mu i din
- Tnh cht dung mi ho tan Aflatoxin
- Hiu c nguyn l lm vic ca my
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- My ph mu, my phn tch hm lng du, dung mi cn thit
- Xin ly mu, dung c ng mu
- My xay, ci s
- Cn phn tch (chnh xc n 0,0001)
- Phu lc, dng c thu tinh, giy lc
- My phn tch Aflatoxin, cht chun.
- S ghi chp, bt
120

V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Ly mu ng nguyn tc
- Kim tra phng php ly mu
- Xc nh cc yu cu v tiu chun
- Kim tra i chiu vi tiu chun quy
hm lng Aflatoxin trong nguyn liu
nh
du
- Mu c phn tch ng, chnh xc.
- Kim tra theo di thao tc v phng
php phn tch hm lng Aflatoxin
trong nguyn liu du theo quy nh
- Ghi chp s liu phi ng , chnh
- Kim tra h thng s sch theo quy
xc.
nh.
- An ton cho ngi sn xut, thit b v - Kim tra an ton cho ngi sn xut,
mi trng
thit b v mi trng

121

Tiu chun thc hin cng v ic


Tn cng vic: Xc nh cc ch tiu vi sinh vt
M s cng vic: J13
I. M t cng vic :
S dng ho cht v dng c cn thit xc nh cc ch tiu vi sinh vt c trong
du thnh phm
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b ho cht, thit b
- Ly mu
- Chun b mi trng
- Nui vsv
- Xc nh s lng vsv
- Tnh ton kt qu
- Ghi s
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- y , ng chng loi
- Mi trng ng chng loi
- Nui cc loi vsv cn xc nh
- m v xc nh chnh xc vsv
- Tnh ton chnh xc
- Ghi kt qu chnh xc
iII. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Ly mu, phn tch mu
2. Kin thc
- Bit v cc phng thc ly mu , cc phng php phn tch , nh gi cht lng
sn phm
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Cc dng c ly mu,ng mu, ho cht, bung cy, t sy, thit b my phn tch.
- Cc bng tra cu v cht lng sn phm c cng b .
- S sch, phiu ghi kt qu phn tch .
- My in, my tnh
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Ly mu ng nguyn tc
- Kim tra phng php ly mu
- Mu c phn tch ng, chnh xc .
- Kim tra theo di thao tc v phng
php phn tch x c nh s l ng vsv
- Ghi chp s liu ng, chnh xc.
- Kim tra h thng s sch theo quy
nh.
I

122

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Kim tra cht lng sn phm trc khi xut hng
M s cng vic: J14
I. M t cng vic
Kim tra cht lng sn phm c t tiu chun xut hng
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Nhn k hoch xut hng
- Ly mu
- Phn tch mu
- Bo co kt qu cht lng l hng
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Nhn thng tin y , chnh xc (s l ng hng, s l hng xut)
- Ly mu i din
- nh gi ng cht lng l hng
- Bo co chnh xc cht lng l hng
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Kim tra cht lng,
- Quan st
2. Kin thc:
- Phn tch du thc vt, cc ch tiu cht lng ca du
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Dng c ly mu,bs sch, my tnh.
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nhn ng k hoch xut hng (s
- Ki m tra k hoch xut h ng c a nh
lng hng, s l hng xut)
m y theo quy nh.
- Ly mu ng k thut
Theo di vic ly mu
- Mu c phn tch ng, chnh xc - Kim tra theo di thao tc v phng
php phn tch xc nh cc ch
tiu cn thit
- Kim tra h thng s sch theo quy
- Ghi chp s liu ng, chnh xc.
nh.
So snh i chiu vi nh mc thi
- Thi gian thc hin
gian

123

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: X l cc sn phm khng m bo cht l ng
M s cng vic: J15
i. M t cng vic
Gii quyt nhng sn phm khn g t cht lng
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Nhn thng tin phn hi v sn phm khng t cht l ng t khch hng
- Kim tra li cc ch tiu cht lng sn phm
- Bo co lnh o c thm quyn gii quyt
- a l hng ti b phn lin quan x l
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- thng tin
- y , chnh xc
- ng phng php kim tra theo ch tiu cht lng ca tng sn phm.
- Chnh xc
- Bo co y thng tin.
- Nhn kin ch o
- Chuyn l sn phm cn x l n b phn c ch nh gii quyt.
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- K nng giao tip
- X l sn phm
2. Kin thc
- Thng tin v sn phm, cht lng sn phm.
- Bit s bin i thnh phn ho hc v du thc vt v nguyn liu c du.
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Giy, bt, my vi tnh
- Ho cht, cn phn tch (chnh xc n 0,0001) .
- Dng c, thit b phn tch
V. Tiu ch v ch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nhn thng tin phn hi v s n
- Kim tra li cc thng tin
phm khng t cht lng t khch
hng
- X l cc l hng km cht lng
- Kim tra cc phng php, phn t ch
cch x l theo quy nh

124

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Lp k hoch sn xut
M s cng vic: K01
I. M t cng vic
lp k hoch sn xut ng yu cu cn tip nhn kt hoach, phn tch nng lc
thc hin k hoch v lp k hoch va n v sn xut v cui cng l k hoch c
ph duyt
Cc bc cn thc hin ba o gm:
- Tip nhn k hoch sn xut t cp trn
- Phn tch nng lc thc hin k hoch
- Lp k hoch thc t sn xut
- Ph duyt k hoch ca th trng
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Thc hin tip nhn k hoch theo quy trnh c quy nh
- Thc hin phn tch theo nng lc thc t ca n v sn xut
- Thc hin theo th tc ph duyt
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Lp k hoch
2. Kin thc
- Nguyn tc tip nhn k hoch
- Bit nng lc thc t ca n v sn xut
- Quy trnh lp k hoch
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Cc vn bn ca cp trn
- Cc vn bn thc hin
- Cc kt qu thc hin n v
- Vn bn trnh k duyt
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Tip nhn k hoch sn xut t cp
- C k hoch sn xut t cp trn
trn
- Phn tch nng lc thc hin k
- Kim tra nng lc thc hin k hoch
hoch
- Lp k hoch thc t sn xut
- Kim tra k hoch thc t sn xut
- Ph duyt k hoch ca th trng
- Vn bn c ph duyt

125

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: B tr nhn lc trn dy chuyn sn xut
M s cng vic: K02
I. M t cng vic
Vic b tr nhn lc trn dy chuyn sn xut c tin hnh theo cc bc: tips
nhn cc kt qu nh gi cng n hn, phn cng lao ng v c ngi ph trch nhm
cng nhn
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Tip nhn kt qu nh gi cng nhn
- Phn cng lao ng
- C ngi ph trch chnh
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Thc hin tip nhn kt qu nh gi cng nhn theo quy trnh c quy nh
- Thc hin quy trnh phn cng lao ng theo quy nh ca n v sn xut v
nhng quy nh ca nh nc i vi ngi lao ng
- Ngi ph trch chnh thc hin yu cu ca cng vic
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Phn cng lao ng
- Giao tip
- Quan st
2. Kin thc
- Nguyn tc tip nhn kt qu nh gi cng nhn
- Quy nh ca n v sn xut v nhng quy nh ca nh nc i vi ngi lao
ng
- Nng lc ngi lao ng
IV. Cc iu kin thc hin c ng vic
- Cc kt qu nh gi cng nhn
- K hoch sn xut
- Cc kt qu nh gi cng nhn
- S sch phn cng lao ng
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Tip nhn kt qu nh gi cng
- C kt qu nh gi cng nhn
nhn
- Phn cng lao ng
- Phn cng lao ng hp l
- C ngi ph trch chnh
- C ngi ph trch chnh t yu
cu

126

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Gim st quy trnh sn xut
M s cng vic: K03
I. M t cng vic
m bo vic gim st quy trnh sn xut tt cn thc hin ng cc bc cng
vic: thit lp v thng bo quy trnh sn xut, gim st tnh trng s dng nhn lc,
ch cng ngh v ch k thut i vi my mc thit b, my mc .
II. Cc tiu ch thc hi n cng vic
- Thc hin vic thng bo v thit lp quy trnh sn xut m n v sn xut chn
- Thc hin theo chc nng v nhim v lm vic ti tng v tr cng vic
- Thc hin theo cc ch cng ngh c quy nh trn dy chuyn sn xut
- Thc hin theo quy trnh nh gi hiu qu ca qu trnh sn xut v c ghi chp
y
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Gim st
- nh gi
2. Kin thc
- K hoch sn xut, quy trnh sn xut
- Nng v nhim v lm vic ti tng v tr cng vic
- Ch cng ngh cho tng khu trong quy trnh sn xut
- Bit tnh nng hot ng ca tng thit b
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Ti liu
- Quy trnh sn xut
- Bng phn cng lao ng
- Cc vn bn quy nh quy trnh gim st
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Thit lp v thng bo quy trnh sn
- Kim tra qu trnh thit lp v c
xut
thng bo quy trnh sn xut
- Gim st tnh trng s dng nhn lc, - Kim tra tnh trng s dng nhn lc,
ch cng ngh
ch cng ngh
- Gim st ch k thut i vi
- Kim tra ch k thut i vi
my, thit b.
my, thit b.

127

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Ghi chp nht k sn xut v giao nhn ca
M s cng vic: K04
I. M t cng vic
Tin hnh chun b s sch, biu mu, ghi chp nht k v bn giao dng c thit b
v sn phm
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b s sch v biu mu
- Ghi chp nht k
- Bn giao dng c thit b v sn phm cho ca tip theo
II. Cc tiu ch thc hi n cng vic
- S sch v biu mu chun b theo ng yu cu
- Thc hin theo cc quy nh v ghi chp nht k
- Thc hin theo quy ch quy nh v ban giao dng c thit b v sn phm cho ca
tip theo
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Ghi chp
2. Kin thc
- Phng php ghi chp nht k sn xut v giao nhn ca
- Quy ch quy nh v ban giao dng c thit b v sn phm cho ca tip theo
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- S sch
- Biu mu
- Cc dng c, thit b
- Sn phm
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Chun b s sch v biu mu
- S sch v biu mu chun b y
- Ghi chp nht k ng
- Kim tra ghi chp nht k
- Bn giao dng c thit b v sn
- Dng c thit b v sn ph m ban
phm cho ca tip theo
giao ng yu cu

128

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Xy dng v qun l cc nh mc lao ng
M s cng vic: K05
I. M t cng vic
Tin hnh theo di s liu v nng sut lao ng bnh qun trong mt thi gian
nht nh, xy dng nh mc thc t, tho lun v nh mc vi ngi lao ng v
cp trn, lp bng nh mc lao ng cho tng cng vic
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Theo di s liu v nng sut lao ng bnh qun trong mt thi gian nht nh
- Xy dng nh mc thc t
- Tho lun v nh mc vi ngi lao ng v cp trn
- Lp bng nh mc lao ng cho tng cng vic
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Thc hin theo di s liu v nng sut lao ng bnh qun trong mt thi gian nht
nh ng quy nh
- Thc hin theo nng lc lm vic v iu kin lao ng thc t
- Thc hin theo vn bn ca cp trn
- Thc hin lp bng nh mc lao ng cho tng cng vic theo quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Qun l lao ng
- Xy dng nh mc
2. Kin thc
- Vn bn quy nh v nh mc lm vic i vi ngi lao ng
- Bit v phng php nh mc lao ng
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Vn bn quy nh v nh mc lm vic i vi ngi lao ng
- vn bn ca cp trn
- Cc kin tho lun ca cc thnh vin trong nhm
- Cc vn bn v nh mc lao ng
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Theo di s liu v nng sut lao
- Kim tra s liu v nng sut lao
ng bnh qun trong mt thi gian
ng bnh qun trong mt thi gian
nht nh
nht nh
- Xy dng nh mc thc t
- C bn xy dng nh mc thc t
- nh mc vi ngi lao ng ph
- nh mc vi ngi lao ng ng
hp
yu cu
- Lp bng nh mc lao ng cho
- C bng nh mc lao ng cho tng
tng cng vic
cng vic

129

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Qun l ti sn, nguyn liu, nhin liu v sn phm
M s cng vic: K06
I. M t cng vic
Tin hnh lp biu thng k, lp th tc bn giao v ti sn, nguyn liu, nhin liu
v sn phm
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Lp biu thng k ti sn hin hu
- Lp th tc tip nhn v bn giao ti sn
- Thng k lng nguyn liu u vo
- Lp th tc tip nhn v bn giao nguyn liu
- Lp biu thng k nhin liu
- Lp th tc tip nhn v b n giao nhin liu
- Lp biu thng k sn phm
- Lp th tc bn giao sn phm
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Thc hin theo quy ch quy nh v lp biu thng k ti sn, nguyn liu, nhin
liu v sn phm
- Thc hin theo quy ch quy nh v th tc b an giao sn phm
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Qun l ti sn, nguyn liu, nhin liu v sn phm
- Thng k
2. Kin thc
- Quy ch quy nh v thng k ti sn, nguyn liu, nhin liu v sn phm
- Th tc ban giao ti sn nguyn li u, nhin liu v sn phm
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Vn bn thng k ti sn, nguyn liu, nhin liu v sn phm
- Vn bn tip nhn v bn giao ti sn, nguyn liu, nhin liu v sn phm
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Lp biu thng k ti sn, nguyn
- C biu thng k ti sn, nguyn
liu, nhin liu v sn phm
liu, nhin liu v sn phm
- Lp th tc tip nhn v bn giao ti
- Kim tra th tc tip nhn v bn
sn, nguyn liu, nhin liu v sn
giao ti sn, nguyn liu, nhin liu
phm
v sn phm

130

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: : X l tnh trng nh ha khi thy ha, trung h a
M s cng vic: L01
I M t cng vic
Nhm khc phc tnh trng du b nh ha trong qu trnh sn xut
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Dng tinh ch Bm du ra bn cha ring
- Gia nhit du
- Bt cnh khuy
- B sung nc mui
- n nh nhit 85 0C trong 4-5 gi
- X y
- Chuyn du sang qu trnh sn xut
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Ngng thit b thy ha, trung h a
- Bm ht lng du nh ha
- ng nhit 85 0C
- m bo ng tc
- Ph hp vi lng du b nh ha
- Tho ht nc ra khi du
- Bm ht lng du khng nh ha sang cc qu tr nh tip theo
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- iu khin van, kha, tc khuy
- Vn hnh my bm
2. Kin thc
- Cng ngh tinh ch, nguyn l, cu to my bm , thit b gia nhit.
- C ch chng nh ha khi thy ha, trung h a
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Van, thit b thy ha, trung ha
- Bm, bn cha (c cnh khuy, h thng ri n c nng)
- M t, cnh khuy
- Mui 5%, nc nng
- L hi, bn cha, bm du
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- X l ht hin t ng du b nh ho
- Kim tra , thao tc, phng php x l
theo quy inh
- Cc thit b lm vic ng b
- Theo di thao tc vn hnh thit b i
chiu vi tiu chun quy nh v vn hnh
thit b
- Theo di thao tc ca ngi lm v i
- An ton cho ngi, thit b v dng c
chiu vi tiu chun c quy nh trong
quy trnh v k thut an ton v bo h lao
ng
131

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: X l bc vi lc trong qu tr nh lc
M s cng vic: L02
i. M t cng vic
Nhm khc phc tnh trng bc vi lc xy ra trong qu tr nh sn xut
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Dng my
-

Thu hi sn phm

Xc nh nguyn nhn bc vi

Tho v thay vi lc

II. Cc tiu ch thc hin cng vic


-

Ct ngun in, ng ht cc van

Ht lng sn phm cn li trn my

Tm ng nguyn nhn

Tho ng ch b bc, rch

Thay ng vt liu, kch thc

III. CC K NNG V KIN THC THIT YU


1. K nng
- X l s c
2. Kin thc
- Cu to v phng php ct
- Nguyn nhn ca tnh trng bc vi, cng ngh ch bin du thc vt
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Gng tay cch in, thng, bn cha, ti liu v quy trnh cng ngh
thit b lc khung bn, vi lc
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
- X l ht hin tng vi bc trong qu trnh sn xut
- An ton cho ngi, thit b v dng c

132

Cch thc nh gi
Ki m tra theo tiu chun quy nh
Theo di thao tc ca ngi lm v
i chiu vi tiu chun c quy
nh trong quy trnh v k thut an
ton v bo h lao ng

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: : X l s c mt in khi ang b m du
M s cng vic: L03
I. M t cng vic
Nhm khc phc tnh trng mt in xy ra trong qu tr nh sn xut
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Ngt ngun in my bm
- Xc nh nguyn nhn mt in
- Dng kh nn thng ng ng
- Bo c ngi c trch nhim sa cha ngun cung cp in
II. Cc tiu ch thc hin cng vic :
- Ngt hon ton trnh tro du, r r du, mt p sut chn khng
- Tm ng nguyn nhn
- ng p lc kh nn thi ht du l u trong bm v ng ng
- Kp thi, ng ngi c trch nhim
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- X l s c
- Vn hnh h thng thit b. khi bm du
2. Kin thc
- S cung cp in cho thit b .
- Nguyn l hot ng bm kh nn.
- Chc nng trch nhim ca cc b phn
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Cu dao, nt iu khin c li n quan
- S h thng in, Bin bn v sa cha
- Bm kh nn, bn cha
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Quy ch m bo an ton my v thit - Kim tra quy ch m bo an to n cc
b in ti ni sn xut
my v thit b in
- m bo h thng an ton ca my thit - Kim tra h thng an ton cc my thit
b bm du ang lm vic theo ng quy
b bm du ang lm vic
nh
- X l s c mt in khi ang b m du - Kim tra theo di thao tc ca ngi x
l i chiu tiu chun quy nh
kp thi
- Theo di thao tc ca ngi lm v i
- An ton cho ngi, thit b v dng c
chiu vi tiu chun c quy nh trong
quy trnh v k thut an ton v bo h lao
ng

133

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: X l s c mt in khi ang p du
M s cng vic: L04
I. M t cng vic
Nhm khc phc tnh trng mt in xy ra trong qu tr nh p du
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Ct cu dao in
- Tho dy cu roa
- Tho u trc p
- Dng tay ra cn
- Lp dy curoa
- Bo c ngi c trch nhim sa cha ngun cung cp in
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Ngt hon ton
- Dy curoa c tho an ton
- Nguyn liu thot khi ra cn
- Ra cn ngc chiu kim ng h
- Dy lp ng v tr
- Kp thi, ng ngi c trch nhim
iII. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng:
- Vn hnh h thng thit b
- X l khc phc kp thi khi s c xy ra khi p du
2. Kin thc
- Nguyn l cu to my p
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Cu dao in, gng tay, ba, km, c l
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Quy ch m bo an ton my v thit - Kim tra quy ch m bo an to n cc
b in ti ni sn xut
my v thit b in
- m bo h thng an ton ca my
- Kim tra h thng an ton cc my
thit b p du ang lm vic theo ng thit b p du ang lm vic
quy nh
- Kim tra theo di thao tc ca ngi
- X l s c mt in khi a ng p du
x l i chiu tiu chun quy nh
kp thi
- Theo di thao tc ca ngi lm v i
- An ton cho ngi, thit b v dng c
chiu vi tiu chun c quy nh
trong quy trnh v k thut an ton v
bo h lao ng

134

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: X l s c mt in khi ang kh m i
M s cng vic: L05
I. M t cng vic
Nhm khc phc tnh trng mt in xy ra trong qu tr nh kh mi
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Ct cu dao in
- ng van cp hi
- M van an ton
- Dng nc lm ngui du
- Bo c ngi c trch nhim sa cha ngun cung cp in
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Ngt hon ton
- ng kn van cp hi
- Kp thi, ng ngi c trch nhim
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Vn hnh van cp hi, vn hnh l hi
- Pht hin nhanh kp thi chnh xc cc s c c kh nng xy ra khi ang kh m i
- X l khc phc kp thi khi s c xy ra khi ang kh m i
2. Kin thc
- V tr ca cc cu dao v phng php ct.
- Cu to nguyn l hot ng ca thit b kh m i.
- Nguyn l phng php lm ngui du
- Bit chc nng trch nhim ca cc b phn
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Cu dao in, van cp hi, van an ton
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- X l kp thi s c mt in khi ang - Kim tra theo di thao tc ca ngi x
l i chiu tiu chun quy nh
kh mi
- An ton cho ngi, thit b v dng c - Theo di thao tc ca ngi lm v i
chiu vi tiu chun c quy nh
trong quy trnh v k thut an ton v
bo h lao ng

135

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: X l s c trong qu trnh ly tm tch du
M s cng vic: L06
i. M t cng vic
Nhm khc phc tnh trng du khng trong xy ra trong qu tr nh sn xut
Cc bc cn thc hin bao gm :
- Dng my ly tm
-

Kim tra nhit thy ha

Kim tra nng H 3PO4

Kim tra bm

Kim tra nhit ly tm

iu chnh lu lng du

Hiu chnh ch lm vic ca my ly tm

Bo co cho ngi c trch nhim

II. Cc tiu ch thc hin cng vic


-

Ngt hon ton

ng nhit thy ha

ng nng H 3PO4

ng nh mc

ng nhit ly tm

ng lu lng du

My lm vic bnh thng

Sn phm t yu cu k thut

Kp thi v ng ngi c trch nhim

III. CC K NNG V KIN THC THIT YU


1. K nng
- Vn hnh bm du, my nn
- Cn v phn tch
- Pht hin nhanh kp thi x l cc s c xy ra trong qu trnh ly tm tch du
2. Kin thc
-

V tr ca cc cu dao v phng php ct cu dao

C kin thc v tin hc lp trnh

Phng php phn tch

Bit nguyn l v bm, nguyn l v my nn

Cu to v nguyn l lm vic my ly tm

136

IV. Cc iu kin thc hin cng vic


-

Cu dao, gang tay cch in

Bng ch v nhit , t l n c

Cn phn tch, cc dung d ch chun v mu chun

My bm, my nn , my ly tm, s cu to my

V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Pht hin du hiu s c s c
-Kim tra cc du hiu theo quy nh
- Kim tra theo di thao tc ca ngi x
- X l kp thi s c trong qu trnh ly
l i chiu tiu chun quy nh
tm tch du kp thi
- Theo di thao tc ca ngi lm v i
- An ton cho ngi, thit b v dng c
chiu vi tiu chun c quy nh
trong quy trnh v k thut an ton v
bo h lao ng

137

Tiu chun thc hi n cng vic


Tn cng vic: X l khi chy n dung mi
M s cng vic: L07
I. M t cng vic
Nhm khc phc tnh trng chy n dung mi xy ra trong qu tr nh sn xut
Cc bc cn thc hin bao gm :
- Ngt in
- Dng tiu lnh bo ng
- Gi phng tin cp cu
- Dng trang thit b hin c dp m chy
- Bo c ngi c trch nhim sa cha ngun cung cp in
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Ngt hon ton in
- Bo ng din rng mi ngi phng v cha chy
- Gi s 114
- Khng ch m chy
- Kp thi, ng ngi c trch nhim
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- S dng cc thit b phng chy cha chy
- X l cc s c xy ra khi chy n dung mi
2. Kin thc
- V tr ca cc cu dao v phng php ct, phng chy cha chy dung mi
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Cu dao in, gang tay cch in, kng, ci, bnh cha chy, vi nc
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Pht hin du hiu s c s c
- Kim tra cc du hiu theo quy nh
- Kim tra theo di thao tc ca ngi
- X l kp thi khi chy n dung mi
x l i chiu tiu chun quy nh
- An ton cho ngi, thit b v dng c
- Theo di thao tc ca ngi lm v i
chiu vi tiu chun c q uy nh
trong quy trnh v k thut an ton v
bo h lao ng

138

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: X l s c bc chy kh b
M s cng vic: L08
i. M t cng vic
Nhm khc phc tnh trng bc chy kh b xy ra trong qu trnh sn xut
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Ngt in kho cha
-

Gi phng tin cp cu

Dng trang thit b hin c dp m chy

Gii hn m chy

Lp bin bn

II. Cc tiu ch thc hin cng vic


-

Ngt hon ton in

Gi s 114

Khng ch m chy

To ra cc bng trng ngn la

Thng k c thit hi ngi, ca ci

III. CC K NNG V KIN THC THIT YU


1. K nng
- S dng cc thit b phng chy
- Quan st pht hin kp thi cc s c xy ra
- X l cc s c xy ra
2. Kin thc
- Bit v tr ca cc cu dao v phng php ct
- Phng php phng chy cha chy
- Bit kin thc v an ton v sinh lao ng
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Cu dao in, cu ch, in thoi
- Bnh cha chy, vi nc, so, mc cu
- Giy, bt
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Pht hin du hiu s c s c
- Kim tra cc du hiu theo quy nh
- Kim tra theo di thao tc ca ngi x
- X l s c bc chy kh b
l i chiu tiu chun quy nh
- Theo di thao tc ca ngi lm v i
- An ton cho ngi, thit b v dng c
chiu vi tiu chun c quy nh
trong quy trnh v k thut an ton v
bo h lao ng
139

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: X l s c khi n hi
M s cng vic: L09
I. M t cng vic
Nhm khc phc tnh trng n hi xy ra trong qu trnh sn xut
Cc bc cn thc hin bao gm:
- n nt STOP
-

Dng cp nhin liu v khng kh

Co than

ng cc ca van v l chn khi

ng van cp hi

M van an ton

Cp y nc vo l

Lm ngui l

Bo co cho ngi c trch nhim

II. Cc tiu ch thc hin cng vic


-

Chm dt hon ton hot ng ca h thng t nhi n liu

Nhin liu, khng kh khng c vo bung t

Ht than ra khi

Kn cc ca van v l chn khi

Kp thi v ng ngi c trch nhim

III. CC K NNG V KIN THC THIT YU


1. K nng
- Vn hnh l hi
- Quan st pht hin kp thi cc s c xy ra
- X l cc s c xy ra
2. Kin thc
- Cu to nguyn l hot ng ca l hi, chc nng trch nhim ca cc b phn
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Nt n, xng, co, van, l chn khi, van cp hi, van an ton
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Pht hin du hiu s c s c
- Kim tra cc du hiu theo quy nh
- Kim tra theo di thao tc ca ngi x
- X l s c khi n hi
l i chiu tiu chun quy nh
- Theo di thao tc ca ngi lm v i
- An ton cho ngi, thit b v dng c
chiu vi tiu chun c quy nh
trong quy trnh v k thut an ton v
bo h lao ng
140

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: X l tai nn bng
M s cng vic: L10
I. M t cng vic
Nhm khc phc tnh trng tai nn bng xy ra trong qu tr nh sn xut
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Ct ngun in
- Khng ch m chy
- a ngi lao ng ra khi ch tai nn
- S cu ti ch
- Chuyn tuyn iu tr
- Bo co cho ngi c trch nhim
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Ngt hon ton in
- Dp tt la hon ton
- An ton
- Hn ch tn thng bng v din tch v su
- a i cp cu tuyn trn
- Kp thi v ng ngi c trch nhim
iII. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Vn hnh cc phng tin cha chy.
- K nng s cu bnh nhn bng.
- K nng giao tip
2. Kin thc
- V tr ca cc cu dao v phng php ct cu dao
- Bit phng chy cha chy
- Phng php s cu bnh nhn bng
- Bit kin thc an ton v sinh lao ng
- Chc nng trch nhim ca cc b phn
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Cu dao, cu ch in. Bnh cha chy bt,, nc
- Cng, nc sch lnh, bng, bng
- t, xe my, in thoi 115
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Kim tra theo di thao tc ca ngi x
- X l tai nn bng kp thi
l i chiu tiu chun quy nh
- An ton cho ngi, thit b v dng c - Theo di thao tc ca ngi lm v i
chiu vi tiu chun c quy nh
trong quy trnh v k thut an ton v
bo h lao ng

141

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: X l d r h thng ng ng van, bnh cha
M s cng vic: L11
I. M t cng vic
Nhm khc phc tnh trng d r h thng ng ng van, bnh cha xy ra trong
qu trnh sn xut:
Cc bc cn thc hin bao gm:
- ng cc van trn ng ng v bnh cha
- Thu hi nguyn liu
- Thay th sa cha
- Hiu chnh ng ng van, bnh cha
- Bo co cho ngi c trch nhim
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Dng sn xut
- Thu hi ht lng nguyn liu
- m bo an ton cho ng ng van, bnh cha
- ng ng, van lm vic bnh thng
- Sn phm t yu cu k thut
- Kp thi v ng ngi c trch nhim
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Phn tch v so snh.
- Tng hp v nh gi pht hin nhanh kp thi cc s c xy ra
2. Kin thc
- Cu to v nguyn l lm vic ng ng van, bnh cha
- Nguyn l thu hi du
- Sa cha c kh
- Chc nng trch nhim ca cc b phn
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Bn, thng cha. Dng c c kh
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Pht hin du hiu s c s c
- Kim tra cc du hiu theo quy nh
- Kim tra theo di thao tc ca ngi x
- X l d r h thng ng ng van,
l i chiu tiu chun quy nh
bnh cha
- An ton cho ngi, thit b v dng c - Theo di thao tc ca ngi lm v i
chiu vi tiu chun c quy nh
trong quy trnh v k thut an ton v
bo h lao ng

142

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: X l tai nn in git
M s cng vic: L12
I. M t cng vic
Nhm khc phc tnh trng tai nn in git xy ra trong qu trnh sn xut
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Ct ngun in
- a ngi lao ng ra khi ch tai nn
- S cu ti ch
- Chuyn tuyn iu tr
- Bo co cho ngi c trch nhim
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Ngt hon ton in
- Cch ly vng b in git
- m bo tim phi hot ng
- a i cp cu tuyn trn
- Kp thi v ng ngi c trch nhim
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho s cu v in git.
2. Kin thc
- V tr ca cc cu dao v phng php ct
- An ton v sinh lao ng
- Chc nng trch nhim ca cc b phn
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Cu dao, cu ch in, Cng, so tre kh, gy kh, ng, vt liu cch in
- Kim tim, thuc tr tim. t, xe my
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Kim tra theo di thao tc ca ngi x
- X l tai nn in git
l i chiu tiu chun q uy nh
- Theo di thao tc ca ngi lm v i
- An ton cho ngi, thit b v dng c
chiu vi tiu chun c quy nh
trong quy trnh v k thut an ton v
bo h lao ng

143

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: X l tai nn vng kt vo my
M s cng vic: L13
I. M t cng vic
Nhm khc phc tnh trng vng kt vo my xy ra trong qu trnh sn xut
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Dng my
- Tho thit b lin quan
- S cu ti ch, gi cp cu
- Chuyn tuyn iu tr
- Lp t li thit b
- Bo co cho ngi c trch nhim
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Ngt hon ton
- m bo an ton cho ngi lao ng
- a i cp cu tuyn trn
- Kp thi v ng ngi c trch nhim
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho vn hnh my, tho, lp thit b.
- Bng b, cu thng, s cu ti ch.
2. Kin thc
- Nguyn l hot ng ca my. S h thng thit b. Bng b, cu thng. . . .
An ton v sinh lao ng. Chc nng trch nhim ca cc b phn
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Gang tay cch in, c l, m lt. bng, bng, gc. . . t, xe my
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Kim tra theo di thao tc ca ngi x
- X l tai nn vng kt vo my
l i chiu tiu chun quy nh
- Theo di thao tc ca ngi lm v i
- An ton cho ngi, thit b v dng c
chiu vi tiu chun c quy nh
trong quy trnh v k thut an ton v
bo h lao ng

144

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: : X l s c tc ng ng
M s cng vic: K14
I. M t cng vic
Nhm khc phc tnh trng tc ng ng xy ra trong qu trnh sn xut
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Dng my
- Xc nh nguyn nhn
- Ct mi hn ng ng
- Thng on ng b tc
- Thng ng b tc bng dung dch axit
- Ra ng ng b tc
- Bo co ngi c trch nhim
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Ngt hon ton
- Tm ng nguyn nhn
- Ct ng an ng b tc
- Thng c hon ton
- Trung ha c ht lng kim gy tc ng
- Ra sch ng ng b tc
- Kp thi, ng ngi c trch nhim
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho vn hnh my, quan st, phn tch v tng hp, s dng thnh tho my
hn. Giao tip
2. Kin thc
- Cc nguyn nhn thng hay gy tc ng ng
- Nguyn l hot ng my hn
- Vn hnh my bm, my nn kh.
- An ton khi s dng ha cht
- Chc nng trch nhim ca cc b phn
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Gng tay cch in. Bng s h thng thit b. My hn, ca, ba
- My bm, my nn kh. . . Dung dch axit oxalic qu bo ha.
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Kim tra theo di thao tc ca ngi x
- X l s c tc ng ng
l i chiu tiu chun quy nh
- Theo di thao tc ca ngi lm v i
- An ton cho ngi, thit b v dng c
chiu vi tiu chun c quy nh
trong quy trnh v k thut an ton v
bo h lao ng

145

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Pht hin du hiu s c s c
M s cng vic: L15
I. M t cng vic :
Ngi cng nhn Cc du hiu s c s c t ra cc bin php khc phc
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Quan st bng mt tng quan ton b thit b v cc cm chi tit
- Quan st s r r ca du, nc, ha cht, kh. . .
- Lng nghe cc ting n ca my v thit b khi ang lm vic
- Lng nghe ting ng cc cm my , b phn trong qu trnh hot ng
- Lc, lay, g vo cc v tr c mi ghp
-

Kim tra an ton lao ng, kim tra v sinh cng nghip trong sn xut

Kim sot qu trnh bo dng trang thit b

Bo co cho ngi c trch nhim

II. Cc tiu ch thc hin cng vic


- Pht hin cc biu hin bt thng v v tr, kch thc, du hiu khng bnh
thng
- Pht hin kp thi cc v tr r r
- Pht hin cc ting ng ting n bt thng
- Pht hin cc biu hin bt thng do cc mi ghp b lng, r
- Kim tra chnh xc y
- Nhn din c s c v bo co c nhng s c
- Kp thi v ng ngi c trch nhim
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Quan st, phn bit cc biu hin bnh thng v bt thng
- Lng nghe, phn bit ting n bnh thng v bt thng
2. Kin thc
- Cu to, nguyn l lm vic ca thit b
- Quy trnh cng ngh ch bin du, v sinh an ton lao ng
- Nguyn l hot ng ca trang thit b sn xut, o lng
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Nghe bng cc que nghe, ba, tvit.
- Dng c bo h lao ng, cc tiu chun
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Pht hin du hiu s c s c
-Kim tra theo di du hiu s c s c
theo quy nh.
- Cc thit b lm vic ng b
-Theo di thao tc vn hnh thit b
- An ton cho ngi, thit b v dng c
-Theo di thao tc ca ngi lm v i
chiu vi tiu chun c quy nh
trong quy trnh v k thut an ton v
bo h lao ng

146

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Lm v sinh thit b khi kt thc sn xut
M s cng vic: M01
i. M t cng vic
Khi kt thc sn xut cc thit b sn xut nht thit phi c v sinh sch s
Cc bc cn thc hin bao gm:
-

Bm nc sch vo cc thit b

M van NaOH cng nghip v o thit b cn ra

Bt cnh khuy 10 pht

Tt cnh khuy

Tho dch v sinh

M van hi lm kh thit b

ng van hi

II. Cc tiu ch thc hin c ng vic


-

Nc phi sch m bo v sinh

ng v lng v nng NaOH

ng thi gian quy nh

ng tc

m bo cnh khuy khng c n hot ng

Ht tht sch dch v sinh

lng hi lm kh

m bo van hi c ng

III. CC K NNG V KIN THC THIT YU


1. K nng
- V sinh sch s thit b nh xng
- Vn hnh bm, thit b khuy .
- Quan st
2. Kin thc
-

An ton v sinh lao ng

Ni dung VS thng xuyn

An ton khi s dng ha cht

Nguyn l hot ng ca thit b khuy

An ton khi tip xc vi ha cht, cht ty ra

Vn hnh l hi

147

IV. Cc iu kin thc hin cng vic


- My bm nc, h thng ng ng
- Dung dch NaOH 20% (5% so vi th tch thit b)
- H thng l hi, van hi, ng ng, cnh khuy
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Tiu chun cn t khi v sinh thit b
- Kim tra tiu chun khi v sinh thit
b
Kim tra theo di phng php , ch
- Thit b c v sinh sch s khi kt
quy trnh v sinh theo quy nh
thc sn xut
- Theo di thao tc ca ngi lm v
- An ton cho ngi, thit b v dng c
i chiu vi tiu chun c quy
nh trong quy trnh v k thut an
ton v bo h lao ng
- So snh vi nh mc thi gian
- Thi gian thc hin

148

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Tra du m vo cc trc khi kt thc sn xut
M s cng vic: M02
I. M t cng vic
Tho lp v tra du m vo cc trc trong h thng thit b khai thc v ch bin
du thc vt
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b dng c tho lp
- Ngt in i vi thit b cn tra du m
-

Tho lp cc trc

Lau chi cc trc

Tra du m vo cc trc

Lp li cc trc

Ghi vo s l lch thit b

II.
-

Cc tiu ch thc hin cng vic


dng c cn thit tho lp
m bo thit b khng c in
An ton lao ng

Khng lm trn cc trc

m bo trc sch s

ng lng v chng loi du m

Lp ng v tr ca cc trc trong thit b

ng, thng tin thit b c tho lp v tra du m

III. CC K NNG V KIN THC THIT YU


1. K nng
- Quan st, phn on
2. Kin thc
- K thut tho lp v tra du m. Nguyn l cu to v vn hnh thit b
- Cu to ca cc trc. V sinh an ton cng nghip
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Km, m lt, tuclvt, Thit b cn tho lp, thit b cn tra du m, trc cn
tho lp.
- R lau, chi qut, du m tra my, trc cn tra du m
- S l lch thit b, bt ghi

149

V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Tra du m vo cc trc thc sn
- Kim tra theo di thao tc tra du m
xut
vo cc trc, theo quy nh.
- Cc thit b lm vic ng b
- Theo di thao tc vn hn h thit b
i chiu vi tiu chun quy nh v
vn hnh thit b
- Theo di thao tc ca ngi lm v
- An ton cho ngi, thit b v dng c
i chiu vi tiu chun c quy
nh trong quy trnh v k thut an
ton v bo h lao ng

150

Tiu chun thc hin cn g vic


Tn cng vic: Xit cht cc mi ghp lng
M s cng vic: M03
I. M t cng vic
Khi my lm vic mt thi gian, cc c b lng cn phi xit li
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b dng c
- Ngt in cung cp cho thit b cn bo d ng
- Kim tra cc mi ghp, c lng
- Xit cht li cc mi ni, c b lng
- Ghi vo s l lch thit b
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- dng c cn thit
- m bo thit b khng c in
- An ton lao ng
- m bo kim tra , ng cc mi ghp, c lng
- m bo xit cc mi ni, c lng cn xit
- Cc mt bch v cc c cn kn
- ng, thng tin thit b c xit c lng, ni mi ghp
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Quan st, phn on
2. Kin thc
- Nguyn l cu to v vn hnh thit b.
- K thut in, k thut c kh
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Km, m lt, tuclvt, Thit b cn bo dng
- Cc my mc thit b cn kim tra
- S l lch thit b, bt ghi
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Xit cht cc mi ghp lng kp thi -Kim tra theo di thao tc xit cht cc
mi ghp lng theo quy nh.
- Cc thit b lm vic ng b
- Theo di thao tc vn hnh thit b i
chiu vi tiu chun quy nh v vn
hnh thit b
- Theo di thao tc ca ngi lm v i
- An ton cho ngi, thit b v dng c
chiu vi tiu chun c quy nh
trong quy trnh v k thut an ton v
bo h lao ng

151

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Lm sch thp kh mi
M s cng vic: M04
i. M t cng vic
Sau thi gian lm vic thp kh mi s b cn bm bn nn cn phi c lm v
sinh
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b dng c tho lp
- Ngt in cung cp cho thp kh m i
-

Tho cc a trong thp kh mi

Ra cc a bng x phng v cn

Lp li cc a vo v tr ca thp kh mi

Ghi vo s l lch thit b

II. Cc tiu ch thc hin cng vic


- dng c cn thit tho lp
- m bo thit b khng c in
- An ton lao ng
-

Tho ng, cc a

Cc a cn phi sch du v x phng

ng s lng, v tr khng vnh mo

ng, thng tin thit b c xit c lng, ni mi ghp

III. CC K NNG V KIN THC THIT YU


1. K nng
- V sinh cc chi tit my.
- Vn hnh v phng php kim tra nh gi an ton ca cc b phn trn thit b
2. Kin thc
- M t c cc loi dng c thit b tho lp kim tra
- Nguyn l cu to v vn hnh thp kh mi.
- Bit v cng ngh kh mi
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Km, m lt, tuclvt, Thp kh mi. Thit b cn bo dng
- X phng, Cn 960C. S l lch thit b, bt ghi
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Lm sch thp kh mi ng, kp
- Kim tra theo di thao tc lm sch
thp kh mi theo quy nh.
thi.
- Theo di thao tc ca ngi lm v i
- An ton cho ngi, thit b v dng c
chiu vi tiu chun c quy nh
trong quy trnh v k thut an ton v
bo h lao ng
- So snh vi thi gian quy nh
-Thi gian thc hin
152

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: iu chnh dy curoa
M s cng vic: M05
I. M t cng vic
iu chnh li dy curoa m bo cho my hot ng an to n v hiu qu
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Tt my p
- Kim tra cng ca dy curoa
- Chun b dng c ni dy curoa
- Ni li dy curoa nu dy ch ng
- Bo co cho ngi c trch nhim
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Tt hon ton ngun in vo my p
- Dy khng qu cng v qu c hng sau khi cng li
- dng c
- Chc bn, mi ni p
- ng, thng tin
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Quan st, chnh xc
2. Kin thc
- Bit v k thut in.
- Hiu c nguyn l vn hnh thit b.
- Bit k thut ni dy curoa
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Gng tay cch in
- t, km, m lt, Bn l, c, ba . Giy, bt,. .
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Kim tra cc dng c theo quy nh
- Chun b dng c ni dy curoa
- Kim tra theo di iu chnh dy curoa
- iu chnh dy curoa kp thi khi cng thao tc theo quy nh.
hoc trng
- An ton cho ngi, thit b v dng c
-Theo di thao tc ca ngi lm v i
chiu vi tiu chun c quy nh
trong quy trnh v k thut an ton v
bo h lao ng

153

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: V sinh pht lm kn ti thit b kh mi
M s cng vic: M06
I. M t cng vic
V sinh pht lm kn trnh hin tng keo trong thp kh mi
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Tt my
- Tho pht
- Ngm trong dung dch st long
- Ra
- Lp pht
- Bo co cho ngi c trch nhim
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Ngt hon ton in
- Pht tho ra an ton
- Tch ht lng keo t bm trn pht
- Ht lng ha cht
- Lp pht ng v tr quy nh
- ng, thng tin
iII. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Tho v lp rp thit b. An ton v sinh khi tip xc vi ha cht . Giao tip
2. Kin thc
- Nguyn l cu to ca thit b kh mi. Ha hc du m. V sinh thit b
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Cu dao in, gng tay cch in . C l, m lt
- Dung dch NaOH 8%. Nc sch. Giy, bt,. .
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- V sinh pht lm kn
Kim tra theo di iu chnh dy curoa
thao tc theo quy nh.
- Cc thit b lm vic ng b
- Theo di thao tc vn hnh thit b i
chiu vi tiu chun quy nh v vn hnh
thit b

154

Tiu chun thc hin cng vi c


Tn cng vic: Nhn n t hng
M s cng vic: N01
I. M t cng vic
Kim tra y thng tin tr n n t hng
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Nhn n t hng t khch hng
- Kim tra tn n v v gi tr php l ca n t hng
- Kim tra chng loi v s lng hng
- Kim tra quy cch bao gi sn phm
- Kim tra thi gian giao hng
- Bo co thng tin n t hng vi ngi c trch nhim
- Ghi thng tin trn n t hng vo s bn hng
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- y thng tin. , r rng. , chnh xc, ng quy cch
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Giao tip, quan st
2. Kin thc
- Thng tin v sn phm khch hng t mua.
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- n hng,bn v quy cch bao b
- Bt, s ghi
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nhn y , n t hng
- Kim tra s lng n t theo quy
nh ca nh my
- Nhn y cc thng tin theo n t
hng

- Kim tra cc thng tin t n t hng


i chiu vi quy nh ca nh my

155

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Kim tra s lng hng trong kho
M s cng vic: N02
I. M t cng vic
Xc nh c lng hng trong kho
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Xem tn chng loi v s lng hng cn kim tra
- Kim tra s lng hng trong s kho
- Tnh ton s thiu s lng hng trong kho so vi n t hng
- Bo co kt qu kim tra vi ngi c trch nhim
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- ng tn hng. ,chnh xc s lng
- ng chng loi hng cn kim tra
- Xc nh c s lng hng thi
- thng tin, chnh xc
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- c, quan st, tnh ton, giao tip
2. Kin thc
- Thng tin v sn phm khch hng cn mua, Chng loi sn phm trong kho
- Ton hc ph thng
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- S kho, n hng, bt, giy, my tnh.
- S tn kho, s bo co
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Kim tra, theo di hng trong kho theo
- Xc nh ng, lng hng trong
quy nh
kho
- Kim tra tn hng, chng loi, s lng.
- Xcnh ng tn hng, s lng,
. . theo quy nh ca nh my
chng loi, bo co vi ngi c trch
nhim

156

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Xut hng
M s cng vic: N03
I. M t cng vic
Giao hng ng theo n t hng
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Kim tra chng loi s hng theo phiu xut kho
- Kim tra chng loi sn phm h ng tn theo s kho
- Ghi s xut hng
- Bc xp hng ln xe vn chuyn
- Yu cu khch hng k vo phiu xut hng
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Chnh xc, tn hng, chng loi, s lng, l hng
- y thng tin
- Khng ri vi, xp ngn np
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- K nng thnh tho li xe nng , chuyn, cn trc. c, quan st.
- K nng giao tip.
- Thnh tho ghi chp s sch
2. Kin thc
- Phng php bc xp hng.
- An ton s dng thit b vn chuyn
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Phiu xut kho, s kho, s xut hng, bt
- My vi tnh, xe nng chuy n, cu trc, phiu xut hng
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Kim tra s lng, chng loi theo quy
- Giao hng ng theo n t hng
nh ca nh my
- Kim tra h thng ghi chp s sch i
- Ghi chp s lng xut phi y
chnh xc, khch hng k vo phiu xut chiu cc biu mu theo tiu chun quy
nh
hng.

157

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Ly kin phn hi ca khch h ng
M s cng vic: N04
I. M t cng vic
Thu thp kin t khch hng
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Gi phiu ly kin
- Tp hp phiu ly kin
- X l thng tin trn phiu
- Bo co thng tin vi ngi c trch nhim
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Phm vi giao phiu rng, a dng v i t ng
- y , chnh xc
- Khng b st
- Phn lung r rng
- Chnh xc
- R rng, y
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Phn tch, nh gi, giao tip.
2. Kin thc
- Cht lng sn phm, phng thc bn hng
- Tng hp thng tin v sn phm
- Quy trnh x l thng tin
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- My vi tnh, bt, giy. Xe my.
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Gi, tp hp, ly y kin ca
- Kim tra theo di y s lng ,
khch hng
thng tin theo quy nh.
- Thu thp thng tin, bo co vi ngi
- Kim tra cc thng tin i c hiu vi
c trch nhim y .
quy nh ca nh my.

158

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: X l khiu ni khch h ng
M s cng vic: N05
I. M t cng vic
Xem xt thng tin phn hi t khch hng
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Thm nh thng tin khiu ni t khch hng
- Bo co thng tin khiu ni vi ngi c trch nhim
- Nhn thng tin cn tr li khch h ng t ngi c trch nhim
- Tr li khiu ni ca khch h ng
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Thng tin c ng hay khng
- thng tin
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Phn tch, nh gi, giao tip , quan st
2. Kin thc
- Cht lng sn phm, phng thc bn hng
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- My vi tnh, bt, giy.
V. Tiu ch v cch thc nh g i k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Kim tra, nh gi khch quan nhng
-Thm nh y thng tin khiu ni
thng tin thu thp c
t khch hng
- Kim tra phng php x l theo q uy
- X l kp thi, khch quan nhng
nh ca nh my.
thng tin khiu ni

159

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Thit lp quan h vi khch h ng
M s cng vic: N06
i. M t cng vic
Lin h vi khch hng c k hoch tiu th sn phm
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Lp danh sch khch hng
- Nhn thng tin ch o ca ng i c trch nhim
- Lp k hoch chm sc khch h ng
- a k hoch chm sc khch h ng cho ngi c trch nhim duyt
- Thng bo cho khch hng nh ng chng trnh u i ca cng ty
II. Cc tiu ch thc hi n cng vic
- Thng tin y
- Nhn thng tin
- Hp l, ph hp vi tng i tng khch hng
- m bo k hoch c a cho ngi c trch nhim
- thng tin, kp thi
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Quan st, giao tip
2. Kin thc
- Bit v cht lng sn phm
- Bit phng thc bn hng
- Chin lc Maketing
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- My vi tnh, bt, giy
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Lp danh sch, k hoch , chm sc - Kim tra, theo di phng php theo
khch hng y
quy nh ca cng ty
- Kim tra chng trnh u i theo
- Thng bo y cho khch hng
quy nh ca cng ty
nhng chng trnh u i ca cng ty

160

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Nghin cu ti liu chuyn mn
M s cng vic: O1
I. M t cng vic
c v tm ni dung phc v cho t i nghin cu
Cc bc cn thc hin bao gm
- Tm ti liu trn mng internet, cc th vin
- Chn lc, sao chp thng tin
- Nghin cu thng tin thu thp
- X l thng tin
- Tng hp
- Bo co kt qu cng vic vi ngi c trch nhim
II.
-

Cc tiu ch thc hin cng vic


Ti liu c ni dung lin quan n ti ang nghin cu
Thng tin y , trung thc, chnh xc, xc tch, ph hp vi ti nghin cu
Phn tch, x l, sp xp thng tin cho ph hp vi ti
H thng cc thng tin cp nht l gc, khoa hc
p ng c yu cu t ra

III. CC K NNG V KIN THC THIT YU


1. K nng
- Tm kim, c ti liu nhanh tra cu, chn lc thng tin, x l thng tin
- Phn tch, so snh, nh gi , tng hp ti liu
- Vit bo co, giao tip, trnh by
2. Kin thc
- Chuyn mn, lnh vc ang quan tm, ngoi ng, tin hc, internet
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Giy, bt, my vi tnh c ni mng, my in
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Tm ti liu, thu thp thng tin , cp nht - Kim tra cc thng tin a ra ph hp
ph hp vi lnh vc ang nghin cu .
cha, i chiu vi cng ngh ca cng ty
v cc lnh vc cng ty ang quan tm
- X l cc thng tin, nhm p ng yu
theo cc tiu chun t ra .
cu t ra.
- Kim tra phng php x l , i chiu
tiu chun quy nh

161

Tiu chun thc hin cng vi c


Tn cng vic: Trao i vi ng nghip
M s cng vic: O2
I. M t cng vic
Trao i kinh nghim, kin thc chuy n mn vi ng nghip
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Trao i nhng bi hc, kinh nghim, nhng ph ng php thnh cng
- Trao i nhng bi hc kinh nghim v nhng tht bi hoc ch a tt
- Trao i v kin thc chuyn mn, nhng tin b KHKT
- Tng kt v c rt bi hc, kinh nghim cn thit
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Chn thnh, hp tc
- C ti liu thng k
- T m chnh xc
- nh gi y cc hng mc
- m bo c tc dng i vi ngh nghip
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Phn tch, so snh, tm kim
2. Kin thc
- Qun l, chuyn mn, KHKT lin quan
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Giy, bt, my vi tnh, my in, my , thit b c lin quan
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
-Trao i kinh nghim, kin thc chuy n Kim tra, nh gi, c rt kinh nghim
m bo c tc dng hiu qu theo quy
mn vi ng nghip
nh.

162

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Km cp ngi mi vo ngh
M s cng vic: 03
I. M t cng vic
Km cp chuyn mn cho ngi mi vo ngh
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Lp danh sch nhng ngi cn bi dng
- Phn loi trnh chuyn mn nhng ngi trong danh sch
- Lp k hoch thi gian bi d ng
- Lp k hoch iu ng gio vi n th lnh ngh
- Lp k hoch c s vt cht
- Lp k hoch ti chnh cho bi dng
- Lp k hoch t chc thc hin
- Tng kt, kim tra, nh gi kt qu
II.
-

Cc tiu ch thc hin cng vic


Ngi mi vo ngh, ngi chuyn mn cn non km
Bm st tiu chun phn loi tng cp trnh
T m, chnh xc
Bm st nhim v v iu kin thc t ca n v
nh gi theo mc ch, yu cu bi dng

III. CC K NNG V KIN THC THIT YU


1. K nng
- Thit lp k hoch, iu ng , thit lp k hoch, k hoch ti chnh
- Ln k hoch t chc
2. Kin thc
- Kin thc qun l, ti chnh k ton, k hoch t chc, chuyn mn lin quan
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Giy, bt, my vi tnh, my in
- K hoch, nhim v ca c quan, n v
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
Kim tra nh gi theo mc ch, yu cu
- Km cp ngi mi vo ngh, ngi
bi dng. Bm st nhim v v iu
c chuyn mn cn non km theo
kin thc t ca cng ty
ng cp

163

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Tham gia tp hun chuyn mn
M s cng vic: O4
I. M t cng vic
Tham gia chng trnh tp hun nng cao trnh chuyn mn
Cc bc cn thc hin bao gm
- ng k thnh vin tham d
- Lp k hoch tham d tp hun
- Tham d tp hun
- Bo co kt qu tp hun
- p dng vo thc t sn xut
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Ni dung ng k y , chuy n mn ph hp
- Bm st chng trnh
- Tham d y , nghim tc
- Bo co y , r rng, chnh xc
- Vn dng chnh xc, linh hot,sng to ni dung tp hun v o thc t sn xut
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Giao tip, lp k hoch, lng nghe, son tho bo co
2. Kin thc
- Kin thc chuyn mn lin quan, tin hc vn phng
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Giy, bt, my vi tnh. . . . .
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
Tp hun y cc ni dung dng k,
Kim tra cc ni dung tp hun , nh gi
nhm vn dng chnh xc, linh hot , sng kh nng p dng vo thc t sn xut
to cc ni dung tp hun vo thc t sn
theo tiu chun quy nh ca cng ty
xut.

164

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Tham gia hi thi tay ngh
M s cng vic: O5
i. M t cng vic
Tham gia hi thi tay ngh nng cao tr nh v trao i kinh nghim chuyn
mn
Cc bc cn thc hin bao gm
- Tm hiu ni dung, th l cuc thi
- ng k d thi
- Nhn k hoch luyn thi
- Chun b iu kin thi v d thi
- Luyn thi
- D thi
- Bo co kt qu, rt kinh nghim
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- y , chnh xc, nghim tc
- ng k ng hn, ng tiu chun d thi
- Bm st k hoch ca c quan t chc hi thi
- Bm st ni dung thi, luyn thi thnh tho
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Son tho, vn bn, giao tip
2. Kin thc
- Chuyn mn lin quan. Kin thc v my mc thit b li n quan
- Son tho vn bn
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Th l cuc thi
- Giy, bt, my vi tnh, phng tn a phng tin (nu cn)
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- m bo ni dung, th l cuc thi y - Kim tra ni dung, quy ch , i chiu
vi quy nh ca cng ty .
, chnh xc, nghim tc.
- ng k ng hn, ng tiu chun d - Kim tra thi hn ng k , tiu chun
d thi theo quy nh ca cng t y
thi

165

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Cp nht cng ngh mi
M s cng vic: O6
I. M t cng vic
Tm hiu v trao i thng tin v cc cng ngh mi ph hp vi iu kin ca
doanh nghip
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Tm thng tin v cng ngh mi
- Kim tra tnh kh thi ca cng ngh mi
- Trao i vi ng nghip
- Trao i thng tin gia cc doanh nghip li n quan
- a ra kt lun
II.
-

Cc tiu ch thc hin cng vic


Cng ngh mi ph hp vi iu kin doanh nghip
Thng tin trao i y , chnh xc
Kt lun st vi thc t

III. CC K NNG V KIN THC THIT YU


1. K nng
- Tm kim thng tin, tng hp ti liu, x l thng tin. Giao tip
2. Kin thc
- K thut, cng ngh ch bin du
- Kin thc chuyn mn
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- S, bt, my vi tnh
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Kim tra cc thng tin i chiu vi iu
- a ra thng tin v cng ngh mi ph
kin thc t ca cng ty
hp vi iu kin doanh nghip , st vi
thc t.
- Kim tra k hoch hi tho , ni dung hi
- m bo cc thng tin a ra phi c
tho
trao i y , chnh xc .

166

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: xut ci tin k thut, cng ngh
M s cng vic: O7
I. M t cng vic
a ra kin nhm ci tin k thut cng ngh nng cao hiu qu sn xut
Cc bc cn thc hin bao gm
- a ra nhng tn ti ca k thut cng ngh hin ti
- So snh cng ngh mi v cng ngh ang sn xut
- xut ci tin k thut, cng ngh vi ng i c trch nhim
- Nhn thng tin nhn xt v xut ci tin k thut, cng ngh t ng i c trch
nhim
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Nu chnh xc nhng tn ti ca cng ngh hi n ti
- nh gi ng u khuyt im ca cng ngh mi v cng ngh hin c
- xut y , chnh xc
- Nhn y thng tin
iII CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Giao tip, son tho vn bn, phn tch, thuyt phc
2. Kin thc
- K thut, cng ngh ch bin du
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Giy, bt, my vi tnh
V. Tiu ch v cch thc nh gi k nng
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
-

Thc hin trin khai sng kin theo


yu cu nh
Thc hin theo quy trnh nh gi
hiu qu kinh t v k thu t ca sng
kin ci tin k thut

- Qu trnh trin khai sng kin


- nh gi hiu qu kinh t v k thut
ca sng kin ci tin k thut

167