You are on page 1of 136

TIU CHUN K NNG NGH

TN NGH: SN XUT BNH KO


M S NGH

GII THIU CHUNG


I. QU TRNH XY DNG:
Xy dng tiu chun k nng ngh quc gia da tr n cc bc thc
hin sau:
Ban ch nhim xy dng tiu chun k nng ngh nm trin khai k
hoch xy dng b tiu chun k nng ngh quc gia cho ngh Sn xut bnh,
ko c th nh sau:
* Phn tch ngh:
Nghin cu, thu thp thng tin v cc ti u chun lin quan n ngh Sn
xut bnh, ko. Tm hiu la chn doanh nghip cn c kho st v quy trnh
ca sn xut, kinh doanh phc v cho phn tch ngh, phn t ch cng vic v
xy dng tiu chun k nng ngh. n trc tip c s sn xut c la chn
tm hiu quy trnh sn xut. T chc cc cuc hi tho v phn tch kt qu kho
st lp s phn tch ngh.
* Phn tch cng vic:
Lp phiu phn tch cng vic cho tt c cc cng vic c trong s
phn tch ngh phn tch theo cc ni dung: tr nh t thc hin cc bc cng
vic; tiu chun thc hin m sn xut hay hot ng kinh doanh i hi; k
nng cn thit v kin thc c lin quan; cc iu kin v cng c, my, thit b,
dng c, nguyn vt liu v mi trng lm vic thc hin cng vic c hiu
qu. Tin hnh hi tho hon thin phiu phn tch cng vic.
* Xy dng danh mc cc cng vic:
Cn c theo khung ca tng bc tr nh k nng ngh tin hnh la chn
v sp xp cc cng vic trong s phn tch ngh hon thin. Lp phiu
ghi danh mc cc cng vic c xy dng gi cc chuyn gia c kinh
nghim v hon thin sau khi c kin ca cc chuyn gia .
* Bin son tiu chun k nng ngh quc gia:
Cn c vo phiu phn tch cng vic, danh mc cng vic v cu trc
tiu chun k nng ngh quc gia c hon thin theo ng qui nh tin
hnh bin son tiu chun k nng ngh quc gia theo mu nh dng ti u chun
k nng ngh. T chc hi tho ly kin i vi ti u chun k nng ngh quc
gia c bin son hon thin d tho tiu chun k nng ngh quc gia
v giao cho Ban ch nhim nghim thu trc khi t chc thm nh.
Sau khi tiu chun k nng ngh quc gia c xy dng v ban
hnh lm cng c ch ng gip cho:
Ngi lao ng nh hng nng cao trnh v kin thc v k nng ca
bn thn thng qua vic hc tp, hoc tch ly kinh nghim trong qu tr nh lm
vic c c hi thng tin trong ngh nghip. Ngi s dng lao ng c c s
2

tuyn chn lao ng, b tr cng vic v tr lng hp l cho ngi lao ng.
Cc c s dy ngh c cn c xy dng ch ng trnh dy ngh tip cn tiu
chun k nng ngh quc gia. C quan c thm quyn c cn c t chc thc
hin vic nh gi cp chng ch k nng ngh quc gia cho ng i lao ng.
II. DANH SCH THNH VIN THAM GIA XY D NG:
STT

H v tn

Ni lm vic

1.

ng Huy Tc

Trng CCN Thc phm

2.

Trn Vn Thanh

V T chc cn b-B Cng thng

3.

Hong Vnh Phong

Trng CCN Thc phm

4.

V Vit Thnh

Trng CCN Thc phm

5.

o Th Vit H

Trng CCN Thc phm

6.

Trn Th Minh Th

Trng CCN Thc phm

7.

L Th Thu Uyn

Trng CCN Thc phm

8.

H Th Loan

Trng Cao ng NL Bc Giang

9.

Nguyn Khnh Ngc

Cng ty CP bnh ko Hi h H Ni

10.

Bi Mnh Li

C.ty C phn Bnh ko Hi H

III. DANH SCH THNH VIN THAM GIA THM NH


(Km theo Quyt nh s 5356/Q-BCT ngy 28 thng 10 nm 2009 ca B
trng B Cng Thng)
STT

H v tn

Ni lm vic

Chc danh

1.

T.S Phm Hu c Dc

Trng HKT KT Cng


nghip

CT Hi ng

2.

PGS.TS Nguyn Duy Thnh

Trng H Bch khoa H


Ni

PCT Hi
ng

3.

Th.s ng Thanh Thy

V TCCB - B Cng Thng

UV Th k

4.

Th.s Nguyn Th Minh


Nguyt

Trng HKT KT Cng


nghip

UV

5.

K.S. Vn Th Minh Hng

6.

K.S Trn Th Thy

7.

K.S Nguyn Th Vn An

Cng ty CP
Bnh ko Hi H
Cng ty CP
Bnh ko Hi H
Cng ty CP
Bnh ko Hi H
3

UV
UV
UV

M T NGH
Tn ngh: Sn xut bnh ko
M s ngh :
Ngh Sn xut bnh ko l ngh sn xut ra cc sn phm bnh, ko phc
v tiu dng trong i sng hng ngy. S dng cc quy trnh cng ngh v thit b
chuyn dng ch bin cc nguy n liu thnh cc sn phm khc nhau nh cc loi
ko: Ko cng, ko mm, ko do, cc loi bnh: B nh quy xp, bnh quy dai,
bnh m, bnh gato
p ng c yu cu v nhim v, ngi th cn phi :
- Thc hin cc nhim v trong dy chuyn cng ngh.
- Thc hin vic vn hnh v bo dng cc my thit b theo quy nh.
- T chc v qun l qu trnh sn xut tng xng vi trnh o to.
- C lng say m ngh nghip, c thc trch nhim trong cng vic, c k lut
lao ng.
- C sc kho v thch ng vi mi trng lm vic ca ngh sn xut bnh
ko.
- C hiu bit c bn v cc qu trnh cng ngh v s bin i nhng tnh cht
ca nguyn liu trong qu trnh sn xut.
- C hiu bit v nguyn l lm vic, cu to, vn hnh cc my, thit b c bn
trong qu trnh sn xut.
- C kin thc v an ton lao ng, an ton v sinh thc phm, tiu chun cht
lng sn phm, v hiu bit v v sinh mi trng
- C kh nng bi dng, gip v km cp nhng ngi th c trnh thp
hn.
iu kin v mi trng lm vic v bi cnh thc hin cng vic :
- tiu chun v sc kho theo quy nh ca b Y t v vic hnh ngh kinh
doanh v sn xut thc phm nhm m bo v sinh an to n thc phm.
- Hp tc vi ng nghip v nhng cn b k thut thuc lnh vc khc trong
sut qu trnh tin hnh sn xut. Cng chu trch nhim v cht l ng sn phm cui
cng.
- Qun l v my mc thit b v tiu chun cht lng sn phm.
- Khc phc kp thi s c ca mt s thit b.
- Tip nhn cng ngh sn xut sn phm mi.
4

Dng c, my thit b chnh c s dng thc hin cc cng vic ca ngh :


Cc dng c my, thit b ch yu d ng sn xut bnh ko : Thit b nu chn
khng, thit b nng bnh, my cn, my qut, my nh trn, .....

danh mc cc cng vic


Tn ngh: SN XUT BNH KO
M s ngh:
S
TT

M s
cng
vic

A
1
2
3
4

A1
A2
A3
A4

5
6

A5
A6
B

B1

8
9
10
11
12
13

B2
B3
B4
B5
B6
B7
C

14
15

C1
C2

16
17
18

C3
C4
C5
D

19

D1

20

D2

21

D3

22
23

D4
D5

Trnh k nng ngh


Cng vic

BC
1

Nhp nguyn liu


Tip nhn nguyn liu
Kim tra cht lng nguyn liu
Cn nhn nguyn liu
Vn chuyn nguyn liu n ni
bo qun
Bo qun nguyn liu
m bo cht lng nguyn liu
trong qu trnh bo qun
Chun b dch xiro ng
Chun b nguyn liu cho qu
trnh nu xi r ng
Kim tra thit b v dng c nu
Cp nguyn liu vo thit b
Nu xi r
Lc xi r ng
Kim tra cht lng xi r
Thu nhn xi r
Phi trn, pha ch nguyn liu
Chun b nguyn liu
Kim tra thit b v dng c
phi trn, pha ch
a nguyn liu vo thit b
Phi trn, pha ch
Thu nhn sn phm
Nho bt
Chun b bt v cc loi nguyn
liu ph
Kim tra thit b v dng c
nho bt
a nguyn liu vo thit b
nho bt
Nho bt
Thu nhn khi bt nho
6

BC
2

BC
3

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

BC
4

BC
5

S
TT

M s
cng
vic

E
24
25

E1
E2

26

E3

27

E4
F

28

F1

29
30
31

F2
F3
F4
G

32
33

G1
G2

34

G3

35
36

G4
G5
H

37

H1

38

H2

39
40

H3
H4

41

H5
I

42

I1

43

I2

44

I3

45

I4

Trnh k nng ngh


Cng vic

BC
1

Nu ko
Kim tra thit b nu
Vn hnh h thng thit b nu
v cp nhit
Bm xi ro dch ng vo thit
b nu
Nu ko
To hnh cho bnh ko
Kim tra thit b, dng c to
hnh
Nhn nguyn liu cn to hnh
To hnh
Thu hi sn phm sau to hnh
Nng bnh
Kim tra thit b, dng c nng
Vn hnh h thng thit b
nng v cp nhit
Cp nguyn liu vo thit b
nng
Nng bnh
Thu nhn sn phm sau khi
nng
Lm ngui sn phm v b
xung hng liu
Chun b cc loi hng liu cn
thit
Kim tra h thng lm ngui
bnh
Lm ngui
B sung hng liu cho bnh,
ko
Thu hi sn phm
ng gi bao b sn phm
Chun b bao b v tc nhn lm
sch bao b
Kim tra my, thit b v dng
c ng gi bao b
Kh trng bao b v ng gi
sn phm
Kim tra kn ca bao b
7

BC
2

BC
3

BC
4

BC
5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

S
TT

M s
cng
vic

46

I5
J

47
48

J2
J3

49

J4
K

50
51

K1
K2

52
53
54

K3
K4
K5
L

55

L1

56
57
58
59

L2
L4
L5
L6
M

60

M1

61
62

M2
M3

63

M4

64

M5
N

65

N1

Trnh k nng ngh


Cng vic

BC
1

Hon thin sn phm


Kim tra cht lng sn phm
Ly mu kim tra
Kim tra cc ch tiu cht lng
yu cu
X l s liu v nh gi cht
lng sn phm
Bo qun sn phm v xut
kho
Kim tra kho
Lm v sinh kho trc khi nhp
sn phm
Nhp sn phm vo kho
Tin hnh bo qun
Xut kho
V sinh nh xng v x l
cht thi trong qu trnh sn
xut
Chun b dng c v ha cht ty
ra
V sinh
Thu gom cht thi
X l cht thi
Kim tra v nghim thu cht thi
trc khi thi ra ngoi mi
trng
Bo dng thit b, my v
nh xng
Lp trnh t bo dng ton b
my , thit b v nh xng
Bo dng
Lp k hoch mua v d tr cc
loi ph tng thay th thit yu
cho my, thit b
nh gi tnh trng my, thit b
v nh xng
Lp k hoch sa cha ln hoc
mua thit b, my mi thay
th
Qun l sn xut
Lp k hoch sn xut ln
8

BC
2

BC
3

BC
4

BC
5

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

S
TT

M s
cng
vic

66

N2

67

N3

68
69
70

N4
N5
N6

71

N7

72

N8

73

N9

74

N10

75

N11
O

76

O1

77

O2

78
79
80

O3
O4
O5
P

81

P1

82

P2

83
85

P3
P4

86

P5

Trnh k nng ngh


Cng vic

BC
1

B tr nhn lc trn dy chuyn


sn xut
Hng dn cng nhn vn hnh
my , thit b v thc hin cc
ch cng ngh trong sn xut
Gim st quy trnh sn xut
X l cc s c v cng ngh
Ghi chp nht k sn xut v
giao nhn ca
Xy dng v qun l cc nh
mc lao ng
Qun l ti sn, nguyn liu,
nhin liu v sn phm
Thng k nng sut lm vic ca
c nhn v ca nhm sn xut
Tnh ton tin lng cho ngi
lao ng theo nh mc
Xy dng gi thnh sn phm
Pht trin ngh nghip
Lp k hoch pht trin ngh
nghip
Tham d cc lp bi dng, tp
hun v chuyn mn v qun l
Km cp ngi mi vo ngh
Hi tho v trao i kinh nghim
Pht huy sng kin ci tin k
thut
m bo an ton lao ng
Xy dng cc ch v bo h
lao ng v an ton PCCC
Hc tp v k thut an ton lao
ng v PCCC
Kim tra bo h lao ng
Kim tra thit b an ton lao
ng
X l cc s c v chy n

BC
2

BC
3

BC
4

BC
5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Tip nhn nguyn liu
M s cng vic: A1
I. M T CNG VIC
Chun b mi iu kin sn s ng tip nhn nguyn liu nhm m bo
tt cng vic: tip khch h ng, tip nhn ton b nguyn liu c a ti, tho
d nguyn liu a xung ni tip nhn
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b khu vc tip nhn nguyn liu.
- Chun b dng c, trang thit b tip nhn nguy n liu
- n tip v sp xp lch trnh tip nhn nguyn liu ca khch hng
- Tho d nguyn liu t cc phng tin vn ti
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Theo vn bn quy nh (ni quy) ca x nghip v trt t v v sinh ca khu
tip nhn nguyn liu
- Chun b y dng c, trang thit b tip nhn nguy n liu theo yu cu
ca cng vic
- Thc hin theo vn bn hp ng vi khch h ng hoc theo s th t khch
hng n giao nguyn liu
- Thc hin tho d theo ng trnh t
- m bo khi tho d, nguyn liu khng b h hng
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Giao tip thnh tho m bo tt c khch h ng u c n tip chu o,
ci m v nghim tc.
- S dng thnh tho cc dng c, thit b m bo tho d nguy n liu nhanh,
sp xp nguyn liu ng ni quy nh d kim tra (kim tra cht l ng,
kim tra khi lng, th tch hoc s lng bao gi).
2. Kin thc
- Hiu bit v tnh cht ca cc loi nguyn liu, dng c, trang thit b dng
tho d cc loi nguyn liu.
- Hiu bit v khch hng, mi khch hng u c tip n chu o, ph hp
vi tm l ca mi i tng v lm tng mi quan h vi doanh nghip.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
10

- S sch ghi chp theo quy nh.


- Danh mc cc loi nguyn liu cn tip nhn v cc yu cu k thut ca tng
loi nguyn liu
- My tnh
- in thoi
- Dng c cha ng ph hp vi tnh cht ca tng loi nguyn liu
- Dng c, trang thit b dng tho d nguyn liu: chun b khu vc tip
nhn nguyn liu
- Trang thit b vn chuyn nguyn liu n v tr cn thit
- Dng c dnh du l hng hoc m s l hng (phn mu cc loi, bt pht
mu cc loi ...v.v.)
- Bng thng bo cc vn cn thi t lin quan n khch hng
- Cc bng ch dn (ch ni n tip, ni ghi tn v nhn s th t, ni cc
loi phng tin, ni n ngh ca khch hng ...v.v)
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
- Tin hnh tip nhn nguyn liu mt
cch khoa hc, c trt t
- Nguyn liu c tho d an ton
- Ton b nguyn liu c tip nhn
n ni quy nh
- Tt c mi khch hng u c
n tip chu o v i x bnh
ng

11

Cch thc nh gi
- Kim tra tnh trt t v v sinh ti
ni tip nhn nguyn liu
- Kim tra cht lng ca nguyn liu
theo tiu chun quy nh
- Kim tra lng nguyn liu tip
nhn c trong mt ngy
- Theo di mc hi lng ca khch
hng

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Kim tra cht lng nguyn liu
M s cng vic: A2
I. M T CNG VIC
Kim tra v nh gi ng cht lng nguyn liu lm c s cho vic
thanh ton vi khch hng v lm chun b nguyn liu cho sn xut
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Phn loi nguyn liu tip nhn theo chng loi hoc theo l hng
- Ly mu phn tch
- Phn tch cc ch tiu cht lng cn thit theo quy nh
- Ghi chp s liu
- nh gi cht lng nguyn liu
- Ghi phiu kim nh cht lng nguyn liu
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
-

Phn loi nguyn liu theo h s ca bn giao nguyn liu


Theo nguyn tc ly mu v phn tch c quy nh
Thc hin theo nguyn tc ghi chp h s lu
Theo tiu chun nh gi cht lng nguyn liu
Thc hin theo quy nh ca x nghip v cht l ng

III. CC K NNG V KIN THC THIT YU


1. K nng
- Thnh tho khi thc hin phn loi, ly mu, phn tch
- Ghi chp nhanh, chnh xc.
2. Kin thc
- Hiu bit v tnh cht ca tng loi nguy n liu, cc phng php phn tch
- Nm c cch ghi chp s liu theo h thng, cc phng thc ly mu,
nh gi cht lng nguyn liu, th tc ghi phiu kim nh cht l ng
nguyn liu.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- S sch ghi chp, phiu xut kho ca b n giao, cc phiu ghi kt qu phn
tch
- Cc bng tra cu v cht lng nguyn liu c cng b
- Cc biu mu kim nh
- Cc dng c, thit b, my mc phn tch ,ly mu, ng mu .
- My tnh v my in s sch
12

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- -Phn loi nguyn liu ng chng
loi hoc l hng

Cch thc nh gi
- Kim tra tnh trt t, xp xp theo l
hng, nguyn liu phn loi theo
quy nh.
- Phng php ly mu, theo quy nh

- Ly mu phn tch, ng chnh xc


- nh gi cht lng nguyn liu

- Kim tra kt qu sau phn tch i


chiu tiu chun quy nh

13

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Cn nhn nguyn liu
M s cng vic: A3
I. M T CNG VIC
Cn nhn ng lng nguyn liu lm c s cho vic chun b nguyn
liu cho sn xut
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b dng c v trang thit b cn nguyn liu
- Phn loi nguyn liu theo cht lng l hng
- Tin hnh nh lng nguyn liu
- Ghi chp s liu
- Ghi phiu thc nhp nguyn liu
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Chun b y dng c, trang thit b cn nhn nguy n liu theo yu cu
ca cng vic
- Phn loi nguyn liu theo cht lng l hng tip nhn
- Tin hnh nh lng theo phng php nh lng quy nh
- nh lng nguyn liu ng chnh xc
- Ghi chp s liu, phiu nhp thc hin theo mu quy nh ca x nghip
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho khi thc hin s phn loi nguyn liu, cn
- Ghi phiu y , chnh xc, thao tc nhanh
2. Kin thc
- Hiu bit nhng tnh cht ca nguyn liu, cch s dng cc loi cn v dng
c o, cch ghi chp s liu, th tc ghi phiu nhp
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
-

Phiu kim nh cht lng


S sch ghi chp
Cc dng c cn o
My tnh, my in

14

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Chun b y dng c,
trang thit b cn nhn
nguyn liu theo yu cu
ca cng vic
- Phn loi nguyn liu cht
lng theo l hng
- nh lng nguyn ng
chnh xc
- Ghi chp s liu ng

Cch thc nh gi
- Kim tra cc dng c , trang thit b theo
quy nh
- Nguyn liu phn loi ng chng loi,
theo l hng ng quy nh
- Kim tra theo di phng php nh
lng nguyn liu
- Kim tra h thng ghi chp s s ch, biu
mu theo quy nh

15

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Vn chuyn nguyn liu n ni bo qun
M s cng vic: A4
I. M T CNG VIC
Chun b mi iu kin cha ng v vn chuyn nguyn liu, thc
hin a ti v tho d nguyn liu n ni bo qun .
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b phng tin cha ng v vn chuyn
- a nguyn liu ln phng tin vn chuyn
- Vn chuyn nguyn liu n ni bo qun
- Thc hin ng quy trnh tho d nguyn liu
- Tho d nguyn liu t phng tin vn chuyn
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC:
- Chun b y phng tin cha ng v vn chuyn nguyn liu theo yu
cu ca cng vic
- Thc hin a nguyn liu ln phng tin vn chuyn theo ng trnh t
- Chuyn nguyn liu n v tr bo qun
- Thc hin tho d theo ng trnh t
- m bo khi a ,tho d, nguyn liu khng b h hng
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Tin hnh thnh tho khi chun b loi phng tin cha ng v vn chuyn
- Qa trnh vn chuyn nguyn liu n ni bo qun nhanh, chnh xc
2. Kin thc
- Hiu bit nhng tnh cht ca nguyn liu, nh hng ca vic a v tho
d nguyn liu n s h hng nguyn liu v mt c hc.
- V tr nguyn liu cn bo qun.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC:
- Dng c, trang thit b cha ng, tho d ,vn chuyn
- Nguyn liu cn vn chuyn

16

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

Tiu ch nh gi
- Chun b y phng tin cha
ng v vn chuyn nguyn liu
theo yu cu ca cng vic
- Ton b nguyn liu c vn
chuyn n ni quy nh
- Nguyn liu c tho d ng
trnh t, m bo cht lng
khng b h hng

Cch thc nh gi
- Kim tra cc phng tin cha
ng v vn chuyn theo quy nh
- Kim tra theo di lng nguyn
liu c vn chuyn ht trong mt
ngy theo quy nh
- Kim tra theo di trnh t tho d
v kim tra cht lng nguyn liu
theo quy nh

17

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Bo qun nguyn liu
M s cng vic: A5
I. M T CNG VIC:
Chun b cc iu kin v c s vt cht, thc hin ng quy tr nh cho
qu trnh bo qun.
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b kho bo qun
- Bo qun nguyn liu
- Kim tra tnh trng nguyn liu trong qu trnh bo qun
- X l cc tnh hung k thut trong qu trnh bo qun
- Xut kho
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC :
-

Chun b kho tip nhn nguyn liu theo yu cu bo qun


Nguyn liu c bo qun m bo cht l ng t ra
Thc hin lch trnh kim tra tnh trng nguyn liu do x nghip ra
Thc hin cc yu cu k thut trong qu trnh bo qun nguyn liu
Qu trnh xut kho m bo ng theo yu cu ca x nghip

III. CC K NNG V KIN THC THIT YU


1. K nng
- Thnh tho khi tin hnh chun b kho
- Xut kho nhanh, chnh xc, kim tra l ng nguyn liu v s lng v
ng chng loi
2. Kin thc
- Hiu bit nhng tnh cht ca nguyn liu, tnh nng ca cc loi kho
- C kin thc v cc loi kho t ng bo qun, phng php vn hnh kho bo
qun, x l cc tnh hung k thut.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Kho bo qun, cc dng c phng tin tin hnh bo qun
- Nguyn liu bo qu
- Cc phng tin tin hnh xut kho

18

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Kho bo qun c chun b phi
ph hp vi tnh cht ca tng loi
nguyn liu.
- Cht lng nguyn liu phi m
bo trong qu trnh bo qun
- Cc thng s k thut, x l cc s
c trong qu trnh bo qun phi
m bo

19

Cch thc nh gi
- Kim tra cc thng s k thut ca
kho theo quy nh
- Kim tra lch trnh ly mu phn
tch nh gi cht lng nguyn
liu theo yu cu.
- Kim tra thao tc ca ngi th, i
chiu vi cc tiu chun quy nh

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: m bo cht lng nguyn liu trong qu trnh bo qun
M s cng vic: A6
I. M T CNG VIC
Thc hin y cc bc trong qu trnh bo qun m bo cht lng
nguyn liu .
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Ly mu kim tra nh k nguyn liu
- Phn tch cc ch tiu cn kim tra
- Ghi chp s liu v nh gi cht lng nguyn liu
- iu chnh cc thng s k thut trong qu tr nh bo qun
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC:
-

Ly mu ng yu cu
Dng cc phng php kim tra theo ng tiu chun quy nh
Thc hin theo nguyn tc ghi chp s liu v nh gi cht lng
Qu trnh iu chnh ng theo cc thng s k thut c quy nh

III. CC K NNG V KIN THC THIT YU


1.K nng
- Thnh tho s dng cc thit b kim tra
- nh gi cht lng nhanh, chnh xc.
2. Kin thc
- Nm c cc phng php ly mu, bo qun mu, vn chuyn mu .
- Phn tch v nh gi s liu kim tra, th tc v quy trnh kim tra phng
php kim tra.
- S dng cc dng c thit b kim tra, cch ghi chp s liu theo h thng v
nh gi cht lng t kt qu thu c.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Dng c ly mu, cha mu, cn, o. Thit b kim tra, knh lp, my phn
tch nhanh, mu kim tra. S sch, phiu ghi nh gi cht l ng.

20

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
Mu ki
Mu kim tra cn phi i din, Kim tra phng php ly mu, phn
ng iu, phn tch cc ch ti u, tch mu theo dng quy nh.
ng chnh xc.
Ghi chp s liu phi ng, chnh Kim tra h thng s sch theo quy
xc.
nh

21

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Chun b nguyn liu cho qu trnh nu xi r ng
M s cng vic: B1
I .M T CNG VIC
Chun b y nguyn liu v s lng v cht lng trc khi thc
hin qu trnh nu (mt tinh bt, ng knh....)
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Nhn k hoch sn xut
- Nhn nguyn liu
- Phn loi nguyn liu nhn
- Ghi chp s lng nhp
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
-

Nhn ng k hoch sn xut t ng i c trch nhim


Nhn ng cc loi nguyn liu theo yu cu t ra
Phn loi nguyn liu theo l hng tip nhn
Thc hin theo mu quy nh c a x nghip

III. CC K NNG V KIN THC THIT YU


1. K nng
- Thnh tho khi nhn nguyn liu, phn loi nguyn liu nhanh chnh xc.
- Thc hin thnh tho ghi phiu mu theo quy nh .
2. Kin thc
- Nhn bit c cc loi nguyn liu v tnh cht, c im ca cc loi
nguyn liu
- Hiu bit v tnh cht ca tng loi nguy n liu, th tc ghi phiu nhp.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc dng c thu nhn, phn loi, nguyn liu.
- Cc biu mu kim nh
- My tnh v my in

22

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Nhn ng k hoch sn xut

Cch thc nh gi
- Kim tra k hoch sn xut theo
quy nh
- Nguyn liu c nhn y , - Kim tra tnh trt t, xp xp theo
ng chng loi.
l hng, nguyn liu phn loi theo
quy nh.
- Ghi chp s lng nhp phi y - Kim tra h thng ghi chp s sch
, chnh xc.
i chiu biu mu theo quy nh

23

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Kim tra thit b v dng c nu
M s cng vic: B2
I. M T CNG VIC
Kim tra tt c cc thit b, my mc v dng c nu nhm m bo h
thng lm vic tt, an ton
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Kim tra, dng c v thit b
- V sinh dng c v thit b
- Hiu chnh thit b
- Vn hnh h thng khng ti
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cc thit b c kim tra nhm m bo thit b vn h nh an ton
- Thc hin v sinh thit b ng quy nh, t y u cu
- Qu trnh hiu chnh c tin hnh ng theo quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho v c kinh nghim cc phng php kim tra, lp t, v sinh
thit b ca qu trnh nu.
2. Kin thc
- Hiu bit v tnh nng ca thit b, nm vng trnh t kim
- Phng php v sinh thit b, phng php hiu chnh, vn hnh thit b
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
-

Thit b nu gin on
Thit b phi trn
Thit b nu ha tan
Cc dng c nu, cc cht ty ra, dng c v sinh
Dng c iu chnh

24

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Thit b c v sinh sch s, chun - Kim tra theo di phng php, ch
b trc khi sn xut
quy trnh v sinh theo quy nh
- Thit b vn hnh an ton, m bo - Kim tra theo di thao tc i chiu
trc khi thc hin
vi nhng quy inh v an to n my
mc thit b
- An ton cho ngi, thit b v dng - Theo di thao tc ca ngi lm v
c
i chiu vi tiu chun c quy
nh trong quy trnh v k thut an
ton v bo h lao ng

25

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Cp nguyn liu vo thit b
M s cng vic: B3
I .M T CNG VIC :
S dng cc dng c v thit b c trang b cp nguyn liu cn
nu vo thit b ph hp vi tnh nng ca tng loi thit b
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Cp nguyn liu vo thit b nu
- iu chnh lng nguyn liu vo thit b nu
- Ha tan nguyn liu c a vo
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cp nguyn liu y v ng k thut ph hp vi tng loi thit b
- Nguyn liu c ha tan t yu cu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho trong qu trnh iu chnh nguyn liu vo thit b nu
- Ha tan c hon ton nguyn liu
2. Kin thc
- Hiu bit y h thng thit b nu, cp liu, c cu iu chnh.
- Nm vng c yu cu k thut ca qu trnh cp liu
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- H thng cp liu
- Cc dng c iu chnh
- Thit b nu
- Dng c ha tan
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nguyn liu c cp vo thit b - Kim tra theo di thao tc, lu
nu ng , .
lng nguyn liu khi cp vo thit
b theo quy nh.
- Cc thit b lm vic ng b
- Theo di thao tc vn hnh thit b
i chiu vi tiu chun vn hnh
thit b
- An ton cho ngi, thit b v dng - Theo di thao tc ca ngi lm v
c
i chiu vi tiu chun c quy
nh trong quy trnh v k thut an
ton v bo h lao ng
26

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Nu xi r
M s cng vic: B4
I. M T CNG VIC
Tin hnh qu trnh nu xi r ng yu cu k thut nhm m bo cht
lng
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Vn hnh h thng cp hi
- Tin hnh nu ha tan
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC:
- Thc hin qu trnh cp hi t yu cu k thut i vi tng ph ng php
nu (gin on, lin tc)
- Thc hin nu ha tan ng trnh t v t yu cu k thut (kt thc qu
trnh nu nng xi r t 84-85%).
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thao tc chnh xc v thnh tho khi vn hnh h thng cp hi, v nu
- Bao qut nhanh din bin qu trnh
- C kh nng phi hp tt vi cng s v nhanh nhy trong phn on, x l
s c.
2. Kin thc
- Hiu bit v cc yu cu k thut trong qu trnh nu
- C kin thc v an ton i vi h thng cp hi
- Hiu bit v s bin i ca cc nguyn liu trong qu trnh nu
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
-

H thng cp hi
Thit b nu
Thit b nu gin on
Thit b phi trn
Thit b nu ha tan lin tc

27

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Cc thng s k thut trong qu - Theo di kim tra thao tc iu
trnh nu xi r phi t yu cu .
chnh ch k thut trong qu
trnh nu xi r
- Nng xi r sau qu trnh nu t - Theo di kim tra phng php
yu cu cht lng .
phn tch cc ch tiu cht lng
ca dch xi r sau nu .
- An ton cho ngi , thit b v dng - Theo di thao tc ca ngi lm v
c
i chiu vi tiu chun c quy
nh trong quy trnh v k thut an
ton v bo h lao ng

28

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Lc xi r ng
M s cng vic: B5
I .M T CNG VIC
Tin hnh qu trnh lc xi r ng ng yu cu k thut
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b thit b, dng c lc
- Tin hnh lc xi r ng
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cc thit b v dng c lc c chun b t yu cu cho qu trnh sn xut
- Tin hnh qu trnh lc ng theo trnh t v t yu cu k thut
- Dch xi r thu c sau lc loi b c hon ton tp cht
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thao tc thnh tho khi chun b cc thit b lc
- S dng thnh tho cc thit b lc
- Bao qut nhanh din bin qu trnh
- Phi hp tt vi cng s v nhanh nhy trong phn on, x l s c .
2. Kin thc
- Nm vng cc yu cu k thut trong qu trnh lc
- Bit phng php vn hnh thit b lc
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Dch xi r ng
- Thit b lc, dng c lc
- Cc thit b ph tr
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Mu kim tra phi ng u , i - Kim tra phng php ly mu
din v chnh xc
theo quy nh
- Dch xi r c kim tra cc ch - Theo di, thao tc phn tch,
tiu cht lng theo quy nh
phng php phn tch theo ng
cc tiu chun ban hnh
- An ton cho ngi, thit b v dng - Theo di thao tc ca ngi lm v
c
i chiu vi tiu chun c quy
nh trong quy trnh v k thut an
ton v bo h lao ng
- Thi gian thc hin
- So snh vi thi gian nh mc
29

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Kim tra cht lng dch xi r
M s cng vic: B6
I .M T CNG VIC
Tin hnh ly mu kim tra, phn tch cc tnh cht sn phm thu c,
ghi chp s liu v nh gi cht lng sn phm t cc thng s kim tra
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Ly mu kim tra
- Kim tra cc ch tiu cht lng
- Ghi chp s liu
- nh gi cht lng dch
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Theo nguyn tc ly mu c quy nh .
- Thc hin kim tra cc ch ti u v phng php kim tra c quy nh
(kim tra nng xi r, hm lng ng kh....)
- Thc hin qu trnh ghi chp ng quy nh, theo biu mu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho khi thc hin ly mu
- Tin hnh phn tch, ghi chp nh gi nhanh v chnh xc
2. Kin thc
- Hiu bit v cc phng thc ly mu, cc phng php phn tch, nh gi
cht lng dch.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc dng c ly mu, ng mu
- Thit b my mc phn tch
- Cc bng tra cu v cht lng dch c cng b. S sch, phiu ghi kt
qu phn tch.
- My in, my tnh
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Mu kim tra phi ng u , i - Kim tra phng php ly mu theo
din v chnh xc
quy nh
- Dch xi r c kim tra cc ch - Theo di, thao tc phn tch,
tiu cht lng theo quy nh
phng php phn tch theo ng
cc tiu chun ban hnh
30

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Thu nhn xi r
M s cng vic: B7
I . M T CNG VIC
Sau khi dch xi r c nu t yu cu k thut v kim tra cht
lng s c tin hnh thu nhn
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b cc phng tin v thit b thu nhn
- Tin hnh thu nhn xi r ng
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cc trang thit b phi m bo thu nhn v khng lm nh hng cht
lng xi r ng
- Tin hnh thu nhn xi r dch ng ng yu cu quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho cc phng php thu nhn,
- Tin hnh chun b cc trang thit b nhanh,chnh xc
2. Kin thc
- Hiu bit tnh cht ca sn phm thu nhn (xi r dch ng)
- Nm vng c phng php thu nhn
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Dng c v thit b thu nhn (Cc thng cha lm bng thp khng r)
- Dch xi r ng
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Thit b thu nhn c chun b - Theo di v i chiu vi tiu
y m bo yu cu k thut
chun c quy nh v thit b
trc khi thc hin .
trong qu trnh sn xut
- Dch xi r c tip nhn ht vo - Theo di kim tra lng dch thu
cc dng c cha ng
nhn c sau mi m nu
- An ton cho ngi, thit b v - Theo di thao tc ca ngi lm
dng c
v i chiu vi tiu chun c
quy nh trong quy trnh v k
thut an ton v bo h lao ng
- Thi gian thc hin
- So snh vi thi gian nh mc
31

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Chun b nguyn liu
M s cng vic: C1
I .M T CNG VIC :
Chun b y nguyn liu v s lng v cht lng trc khi tin
hnh phi trn, pha ch nguyn liu
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Nhn nguyn liu
- Kim tra tnh cht nguyn liu
- Ghi chp s liu
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- lng nguyn liu
- Nguyn liu c xc nh ng tnh cht
- Thc hin theo nguyn tc ghi chp h s lu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thao tc thnh tho trong qu trnh nhn, kim tra nguyn liu
- Qu trnh ghi chp s liu nhanh v chnh xc.
2. Kin thc
- Hiu bit tnh cht ca nguyn liu
- Cc phng php kim tra tnh cht nguyn liu
- Hiu bit cch ghi chp s liu theo h thng
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Nguyn liu, dng c cha nguyn liu.
- Thit b nh lng, cc dng c kim tra
- S sch, my tnh
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nguyn liu c nhn y , - Kim tra cc loi nguyn liu tham
ng chng loi
gia trong qu trnh sn xut
- Ghi chp s lng nhp phi y - Kim tra h thng ghi chp s sch
, chnh xc .
i chiu cc biu mu theo ti u
chun quy nh
32

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Kim tra thit b v dng c phi trn, pha ch
M s cng vic: C2
I.M T CNG VIC :
Kim tra tt c cc thit b, dng c d ng phi trn, pha ch m
bo vic sn xut c lin tc
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Kim tra thit b, dng c
- V sinh thit b v dng c
- Hiu chnh cc dng c
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin qu trnh kim tra m bo thit b vn h nh an ton
- Thc hin v sinh thit b, dng c ng quy nh, t y u cu
- Qu trnh hiu chnh thit b v dng c c tin hnh ng theo quy nh v
hng dn.
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thao tc thnh tho cc phng php kim tra, lp t, v sinh thit b
- Thc hin tt cc thao tc hiu chnh thit b
2. Kin thc
- Hiu bit v tnh nng ca thit b
- Nm vng trnh t kim tra, phng php lp t v quy trnh vn hnh h
thng thit b.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc thit b pha ch, phi trn
- Cc dng c kim tra, cc dng c v sinh, dng c hiu chnh, cc cht ty
ra
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Thit b c v sinh sch s, chun - Kim tra theo di phng php, ch
b trc khi sn xut
quy trnh v sinh theo quy nh
- Thit b vn hnh an ton, m bo - Kim tra theo di thao tc i chiu
trc khi thc hin .
vi nhng quy nh v an to n my
mc thit b trong qu trnh vn
hnh
- An ton cho ngi, thit b v dng - Theo di thao tc ca ngi lm v
c
i chiu vi tiu chun c quy
nh trong quy trnh v k thut an
ton v bo h lao ng
33

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: a nguyn liu vo thit b
M s cng vic: C3
I.M T CNG VIC
S dng cc dng c v thit b c trang b a nguyn liu vo thit
b theo ng khi lng hoc th tch v tc c quy nh ph hp vi
tnh nng ca tng loi thit b phi trn, pha ch
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Ni h thng cp liu vi thit b
- Vn hnh h thng cp liu
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- m bo h thng kn
- m bo cp liu ng tc v o thit b
III. CC KIN THC V K NNG THIT YU
1.K nng
- Thao tc thnh tho khi ni ngun cp liu.
- iu chnh thnh to v chnh xc lu lng dung dch hay nguyn liu th
cp vo thit b
2. Kin thc
- Nm chc s h thng cp liu
- Phng php vn hnh h thng thit b cp liu.
- Tnh cht ca nguyn liu
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Nguyn liu trong sn xut bnh ko
- H thng thit b, dng c dng cp liu
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nguyn liu c cp ng, , - Theo di kim tra thao tc iu
ph hp vi tnh nng ca thit b
chnh ch k thut cp liu v o
v tnh cht ca nguyn liu .
h thng thit b phi trn, pha ch
- An ton cho ngi, thit b v - Theo di thao tc ca ngi lm
dng c
v i chiu vi tiu chun c
quy nh trong quy trnh v k
thut an ton v bo h lao ng
34

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Phi trn, pha ch
M s cng vic: C4
I. M T CNG VIC
H thng cc thit b phi trn, pha ch c vn hnh theo yu cu
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Vn hnh cc thit b phi trn, pha ch
- Kim tra v duy tr cc thng s k thut trong qu trnh phi trn, pha ch
- Dng qu trnh phi trn
- Kim tra cht lng phi trn
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC :
- Cc thit b phi lm vic an ton, ng yu cu k thut
- Thc hin qu trnh kim tra v duy tr cc thng s ng yu cu m bo
cht lng ca qu trnh
- Qu trnh phi trn kt thc khi cc yu cu k thut c m bo
- Kim tra nng cht kh, nht.... theo yu cu ca qu trnh cng ngh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1.K nng
- Thao tc thnh tho trong qu trnh vn hnh cc thit b
- Quan st, kim tra cc thng s k thut nhanh, chnh xc
- Thnh tho trong phn tch cc ch tiu ha l ca qu trnh phi trn, pha ch
2. Kin thc
- Hiu bit y v thit b phi trn, pha ch
- Nm chc yu cu k thut ca phi trn
- Nm vng quy trnh v phng php kim tra cc thng s k thut .
IV. CC IU KIN THC HIN C NG VIC
-

Thit b phi trn, pha ch .


H thng cp liu
Vn bn ghi cc thng s k thut yu cu
S sch ghi chp
Nguyn liu

35

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nguyn liu c pha ch, phi - Theo di kim tra thao tc iu
trn ng, , m bo cc yu cu
chnh ch k thut trong qu
k thut
trnh pha ch v phi trn
- Mu kim tra phi ng u, i - Kim tra phng php ly mu
din v chnh xc
theo quy nh
- Sn phm c phn tch y - Theo di, thao tc phn tch,
cc ch tiu
phng php phn tch theo ng
cc tiu chun ban hnh
- An ton cho ngi, thit b v dng - Theo di thao tc ca ngi lm v
c
i chiu vi tiu chun c quy
nh trong quy trnh v k thut an
ton v bo h lao ng

36

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Thu nhn sn phm
M s cng vic: C5
I . M T CNG VIC
Sau khi c c cc sn phm ca qu trnh phi trn, pha ch t yu
cu, c tin hnh thu nhn
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b trang thit b thu nhn
- Tho sn phm ra khi thit b
- Ghi chp s lng sn phm thu c.
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cc trang thit b phi m bo thu nhn v khng lm nh hng cht
lng sn phm
- m bo tho ht dung dch, sn phm ra khi thit b
- Thc hin theo nguyn tc ghi chp h s lu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho cc phng php thu nhn,
- Tin hnh chun b cc trang thit b nhanh,chnh xc
2. Kin thc
- Hiu bit cc phng php kim tra, xc nh tnh cht ca sn phm thu
nhn
- Bit cch ghi chp s liu theo h thng
- Bit yu cu ca sn phm khi tin h nh thu nhn
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Dng c v thit b thu nhn, cha ng sn phm
- S sch, my tnh
- Dch sau phi trn
- Sn phm
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Sn phm sau pha ch, phi trn - Lng sn phm c thu nhn
c tip nhn ht vo cc dng
ht sau qu trnh pha ch v phi
c cha ng.
trn
- Nguyn liu c kim tra ngay - Kim tra phng php nh gi
ti phng tin thu nhn
cht lng theo cc tiu chun
quy nh.
- Thi gian thu nhn
- So snh vi thi gian nh mc
37

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Chun b bt v cc loi nguyn liu ph
M s cng vic: D1
I . M T CNG VIC :
Sau khi ra v lm sch sn phm t quy nh, c tin hnh thu
nhn
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Nhn k hoch sn xut t ngi c trch nhim
- Nhn v kim tra s lng bt v cc loi nguyn liu cn c
- Vn chuyn bt v nguyn liu ph v ni sn xut
- Bc r v sp xp nguyn liu vo ni qui nh
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Nhn k hoch sn xut ng v y thng tin
- Thc hin nhn v kim tra nguyn liu ng quy nh
- Khng v hoc ri, sp xp gn gng, d thy, d ly cc nguyn liu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Kim tra quan st tt trong qu tr nh nhn nguyn liu
- Thao tc thnh tho khi vn hnh cc thit b vn chuyn, bc r
2. Kin thc
- Hiu bit tm quan trng ca vic nhn k hoch tr c khi i vo sn xut
- Bit cc c tnh ca cc nguyn liu c nhn
- Hiu bit quy trnh nhn v kim tra
- Cc quy nh v nguyn tc sp xp
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Bt, v cc loi nguyn liu ph nh: cht bo, trng, vany, ng, cht lm
n
- Cc dng c : Gu ti, vt ti, xe nng, xe y h ng
- Vn bn k hoch sn xut ,cn, giy, bt .
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nguyn liu c nhn y , - Kim tra tnh trt t, xp xp theo
ng chng loi
l hng, nguyn liu phn loi
theo quy nh.
- Ghi chp s lng nhp phi y - Kim tra h thng ghi chp s
, chnh xc
sch i chiu cc biu mu theo
tiu chun quy nh
38

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Kim tra thit b v dng c nho bt
M s cng vic: D2
I.M T CNG VIC
Cc thit b v dng c nho bt c kim tra v v sinh nhm m bo
vn hnh an ton v cht lng sn phm sau ny
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Kim tra cc chi tit thit b v dng c nho bt
- V sinh thit b nho bt v dng c nho
- Th thit b chy khng ti
- Hiu chnh my
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cc chi tit thit b v dng c nho bt c kim tra theo ng quy tr nh
hng dn
- Thc hin v sinh thit b ng quy nh, t y u cu
- Qu trnh hiu chnh my, vn hnh khng ti c tin hnh ng theo quy
nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho khi quan st, v sinh, v vn hnh thit b chy khng ti an ton
- Tin hnh cc thao tc hiu chnh my chnh xc
2. Kin thc
- Hiu bit v tnh nng hot ng, ph ng php kim tra thit b nho
- Quy trnh th chy thit b khng ti
- Cc phng php hiu chnh
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b nho bt, dng c nho bt
- Cc dng c kim tra, cc cht ty ra, dng c v sinh, cc dng c hiu
chnh

39

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Thit b c v sinh sch s, chun - Kim tra theo di phng php, ch
b trc khi sn xut
quy trnh v sinh theo quy nh
- Thit b vn hnh an ton, m bo - Kim tra theo di thao tc i chiu
trc khi thc hin .
vi nhng quy nh v an to n my
mc thit b trong qu trnh vn
hnh
- An ton cho ngi, thit b v dng - Theo di thao tc ca ngi lm v
c
i chiu vi tiu chun c quy
nh trong quy trnh v k thut an
ton v bo h lao ng

40

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: a nguyn liu vo thit b nho bt
M s cng vic: D3
I.M T CNG VIC
S dng cc dng c v thit b c trang b a nguyn liu vo
my nho bt ng yu cu v ph hp vi tnh nng ca tng loi my
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b cc nguyn liu nho bt
- Tin hnh tip nhn nguyn liu vo thit b nho bt
- Dng qu trnh tip nhn nguyn liu
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cc nguyn liu c chun b y v s lng v cht lng
- m bo tip liu ng tc , ng th t v s lng vo thit b
- Thc hin qu trnh dng tip nguyn liu ng yu cu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho trong cng tc chun b
- iu chnh chnh xc lu lng dung dch nh tng v lng bt cho vo.
- Thao tc qu trnh dng nguyn liu chnh xc
2. Kin thc
- Hiu bit v c tnh ca nguyn liu cn nho bt, phng php tip nhn
nguyn liu
- Nm vng cc yu cu ca qu trnh nho bt.
- Phng php dng tip nhn nguyn liu
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Nguyn liu nho bt: Bt m, dch nh tng (xi r ng, cht bo, sa,
trng....)
- H thng tip nhn nguyn liu: bm, ng ng, thng cha, ....
- Thit b nho bt
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nguyn liu c cp ng, , - Theo di kim tra thao tc iu
ph hp vi tnh nng ca thit b
chnh ch k thut cp liu v o
v tnh cht ca nguyn liu
h thng thit b nho bt
- An ton do ngi, thit b v dng - Theo di thao tc ca ngi lm v
c
i chiu vi tiu chun c quy
nh trong quy trnh v k thut an
ton v bo h lao ng
41

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Nho bt
M s cng vic: D4
I.M T CNG VIC
Tin hnh vn hnh thit b nho bt, kim tra cc thng s k thut khi
nho bt nhm m bo cht lng.
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Vn hnh thit b nho bt
- Kim tra v duy tr cc thng s k thut trong qu trnh nho bt
- Dng qu trnh nho bt
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thit b nho bt phi lm vic an ton, ng yu cu k thut
- Thc hin qu trnh kim tra v duy tr cc thng s: Thi gian nho, tc
cnh khuy, nhit nho... ng yu cu nhm m bo cht lng
- Qu trnh nho bt kt thc khi cc yu cu k thut ca bt nho m
bo: do dai, ti, n hi...
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho trong qu trnh vn hnh thit b nho bt
- Kim tra khi bt nho nhanh, chnh xc
- Qu trnh ngng nho bt ng thi im
- Phi hp tt vi cng s v nhanh nhy trong phn on, x l s c .
2. Kin thc
- Hiu bit y v thit b nh o bt v phng php nho bt
- Nm chc quy trnh v phng php kim tra thit b nho
- Bit cc thng s k thut yu cu khi nho bt.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b nho bt
- H thng tip nhn nguyn liu
- Cc thit b kim tra
- Vn bn ghi cc thng s k thut yu cu
- Nguyn liu nho bt

42

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nguyn liu c cp vo thit b - Kim tra theo di thao tc, lu

lng nguyn liu khi cp vo


thit b theo quy nh .
- Cht lng bt nho m bo k - Kim tra nh gi theo cc ti u
thut
chun quy nh ( do, dai,
n hi ..)
- Cc thit b lm vic ng b
- Theo di thao tc vn hnh thit b
i chiu vi tiu chun quy nh
v vn hnh thit b
- An ton cho ngi, thit b v - Theo di thao tc ca ngi lm
dng c
v i chiu vi tiu chun c
quy nh trong quy trnh v k
thut an ton v bo h lao ng

43

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Thu nhn khi bt nho
M s cng vic: D5
I .M T CNG VIC
Sau khi c c khi bt nho t yu cu cht lng s tin hnh thu nhn
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b trang thit b thu nhn
- Ly sn phm ra khi thit b
- Ghi chp s lng sn phm thu c.
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cc trang thit b phi m bo thu nhn v khng lm nh hng cht
lng khi bt nho
- m bo ly ht khi bt nh o ra khi thit b nho bt
- Thc hin theo nguyn tc ghi chp h s lu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thao tc thnh tho cc phng php thu nhn khi bt nho
- Chun b tt cc thit b thu nhn khi bt nh o
- Ghi chp nhanh v chnh xc
2. Kin thc
- Hiu bit tnh cht ca khi bt nh o .
- Hiu bit cch ghi chp s liu theo h thng
- Nm vng c phng php thu nhn
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Dng c v thit b thu nhn, dng c cha ng sn phm.
- S sch, my tnh
- Khi bt nho
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nguyn liu c tip nhn ht vo - Kim tra lng nguyn liu c
cc dng c cha ng.
thu nhn
- Sn phm sau qu trnh nho bt - S dng phng php nh gi cht
c kim tra ngay ti phng tin
lng theo cc tiu chun quy
thu nhn .
nh
- Thi gian thu nhn
- So snh vi thi gian nh mc
44

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Kim tra thit b nu
M s cng vic: E1
I . M T CNG VIC
Kim tra tt c cc thit b nu , nhm m bo h thng nu l m vic tt, an
ton
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Kim tra h thng thit b nu
- V sinh thit b nu ko
- Hiu chnh h thng my, thit b
- Vn hnh h thng khng ti
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- m bo thit b nu vn hnh an ton
- Thc hin v sinh thit b ng quy nh
- Qu trnh hiu chnh c tin hnh ng theo quy nh
- Vn hnh ng quy trnh v pht hin nhng trc trc ca thit b
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho phng php kim tra thit b
- Cc thao tc ng v chnh xc khi v sinh thit b, chy thit b khng ti.
2. Kin thc
- Hiu bit v tnh nng ca thit b nu ko
- Nm vng trnh t kim tra, quy trnh vn hnh h thng thit b
- Cc phng php v sinh iu chnh thit b
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- H thng thit b nu ko
- Cc thit b ph tr .
- Cc dng c dng v sinh

45

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Thit b c v sinh sch s, - Kim tra theo di phng php,
chun b trc khi sn xut
ch quy trnh v sinh theo quy
nh
- Thit b vn hnh an ton, m - Kim tra theo di thao tc i
bo trc khi thc hin
chiu vi nhng quy nh v an
ton my mc thit b trong qu
trnh vn hnh
- An ton cho ngi, thit b v - Theo di thao tc ca ngi lm
dng c
v i chiu vi tiu chun c
quy nh trong quy trnh v k
thut an ton v bo h lao ng

46

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Vn hnh h thng thit b nu v cp nhit
M s cng vic: E2
I.M T CNG VIC
Vn hnh ln lt cc h thng thit b nu v cp nhit
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Vn hnh h thng thit b nu
- Vn hnh h thng cp nhit
- iu chnh lng nhit
- Kim tra ch k thut
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thit b c vn hnh ng yu cu
- Cp nhit y v ng ch k thut i vi tng loi ko
- Qu trnh iu chnh c tin hnh ng theo quy nh
- Cc ch k thut c kim tra y
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thao tc thnh tho v phi hp c vi cc thit b khc tr n dy chuyn
sn xut.
- Thnh tho khi iu chnh ch k thut ca h thng thit b cp nhit.
- Thao tc nhanh, chnh xc trong qu trnh v n hnh, m bo an ton lao
ng.
2. Kin thc
- Hiu bit y h thng, yu cu k thut, thit b nu, thit b cp nhit
- ng dng c cc phng php kim tra cho tng thng s k thut
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- H thng thit b nu, h thng cp nhit, thit b ph tr
- Thit b x l nhit
- Tc nhn nhit
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Cc thit b lm vic ng b, m - Theo di thao tc vn hnh thit b
bo cp nhit y .
i chiu vi tiu chun quy nh
v vn hnh thit b, v cc tiu
chun k thut
- An ton cho ngi, thit b v dng - Theo di thao tc ca ngi lm v
c
i chiu vi tiu chun c quy
nh trong quy trnh v k thut an
ton v bo h lao ng
47

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Bm xi r dch ng vo thit b nu
M s cng vic: E3
I.M T CNG VIC
S dng thit b c trang b bm xi r dch ng vo thit b
nu theo ng khi lng v tc
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Bm xi r dch ng vo thit b nu
- iu chnh lng xi r dch ng vo thit b nu
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- m bo cp liu ng tc v o thit b nu
- Qu trnh iu chnh lng xi r dch ng ng theo quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho khi iu chnh h thng b m
- Tin hnh bm chnh xc lng xi r dch ng vo thit b nu
2. Kin thc
- Hiu bit cc phng php vn hnh h thng thit b bm
- Nm vng c yu cu k thut khi tin hnh bm dch xi r ng
- Hiu bit v tnh cht ca dch xi r em i nu
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- H thng thit b bm dch
- Dch xi r ng
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Dch xi r c cp vo thit b nu - Kim tra theo di thao tc, lu
theo yu cu.
lng dch khi cp vo thit b theo
quy nh
- An ton cho ngi , thit b v dng - Theo di thao tc ca ngi lm v
c
i chiu vi tiu chun c quy
nh trong quy trnh v k thut an
ton v bo h lao ng

48

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Nu ko
M s cng vic: E4
I.M T CNG VIC
Tin hnh nu ko, theo cc thng s k thut y u cu, m bo cht
lng sn phm
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Gia nhit s b
- Nu ko
- X ko
- Kim tra cht lng dch ko sau nu
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- m bo ng quy trnh v cc thng s k thut vi tng loi ko
- m bo ng cc thao tc k thut.
- Cc ch tiu v nht, nng cht kh, h m lng ng kh, cc ch tiu
cm quan t yu cu i vi tng loi ko
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thao tc thnh tho khi s dng vn hnh thit b nu
- Thnh tho phng php ly mu kim tra, phng php kim tra mt s cc
tiu chun quy nh
- Bao qut nhanh din bin qu trnh
- Phi hp tt vi cng s v nhanh nhy trong phn on, x l s c
2. Kin thc
- Hiu bit v nh hng nhit v p sut, thi gian nu ti cht lng ko
- Nm c thao tc v vn hnh thit b
- Hiu bit v phng php nh gi cm quan, phng php xc nh nht
v nng cht kh, phng php ly mu
- Phng php xc nh hm lng ng kh
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- ng h o p lc, nhit
- Dng c cha ng
- H thng thit b nu
- Dng cu ly mu
- Dng c o Bx, o nht
- Cc dng c v ha cht cho xc nh lng ng kh
- Dch xi r ng
- Cc thit b ph tr
49

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Dch ko c nu theo ng
yu cu
- Cc thit b lm vic ng b

- Mu kim tra phi ng u, i


din chnh xc
- nh gi cht lng sn phm
sau qu trnh nu

- An ton cho ngi, thit b v


dng c

- Theo di thi gian nu

50

Cch thc nh gi
Kim tra theo di nh gi cht
lng dch xi r theo quy nh
Theo di thao tc vn hnh thit
b i chiu vi tiu chun quy
nh v vn hnh thit b
Kim tra phng php ly mu
theo quy nh
Kim tra cc ch tiu nh gi
cht lng i chiu vi tiu
chun quy nh
Theo di thao tc ca ngi lm
v i chiu vi tiu chun c
quy nh trong quy trnh v k
thut an ton v bo h lao ng
Kim tra thi gian theo quy nh

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Kim tra thit b, dng c to h nh
M s cng vic: F1
I. M T CNG VIC :
Kim tra tt c cc thit b, my v dng c nhm m bo h thng
lm vic tt, an ton
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Kim tra h thng thit b to h nh
- V sinh thit b
- Hiu chnh h thng my, thit b
- Vn hnh h thng khng ti
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- m bo thit b vn hnh an ton, pht hin nhng trc trc ca thit b
- Thc hin v sinh thit b, qu tr nh hiu chnh c tin hnh ng quy nh.
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho phng php kim tra thit b
- Thc hin ng v chnh xc cc quy trnh v v sinh thit b
- Pht hin li v x l li kp thi
2. Kin thc
- Hiu bit v tnh nng, quy trnh vn hnh, trnh t kim tra, cc phng php
v sinh ca thit b
IV.CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- H thng thit b to hnh, cc thit b ph tr
- Cc dng c dng v sinh, dng c iu chnh
V.TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Thit b c v sinh sch s, - Kim tra theo di phng php ,
chun b trc khi sn xut
ch quy trnh v sinh theo quy
nh
- Thit b vn hnh an ton, m - Kim tra theo di thao tc i
bo trc khi thc hin.
chiu vi nhng quy nh v an
ton my mc thit b trong qu
trnh vn hnh
- An ton cho ngi, thit b v - Theo di thao tc ca ngi lm
dng c
v i chiu vi tiu chun c
quy nh trong quy trnh v k
thut an ton v bo h lao ng
51

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Nhn nguyn liu to hnh
M s cng vic: F2
I. M T CNG VIC
Chun b y nguyn liu v s lng v cht lng trc khi to hnh
cho bnh ko
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Nhn nguyn liu
- Kim tra tnh cht nguyn liu
- Ghi chp s liu
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- lng nguyn liu
- Nguyn liu c xc nh ng tnh cht
- Thc hin theo nguyn tc ghi chp h s lu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Phn bit c cc loi nguyn liu cn cho qu trnh to hnh
- Kim tra phn tch cc ch ti u thnh tho, chun b mu y
- Ghi chp nhanh v chnh xc.
2. Kin thc
- Hiu bit tnh cht ca nguyn liu cn to hnh cho bnh ko
- Cc phng php kim tra tnh cht nguyn liu
- Hiu bit cch ghi chp s liu theo h thng.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Dng c cha nguyn liu
- Thit b nh lng
- Nguyn liu cn to hnh
- Cc dng c kim tra
- S sch, my tnh
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nguyn liu c nhn y , - Kim tra s lng, chng loi nhp
ng chng loi.
theo quy nh
- Nguyn liu c kim tra y - Kim tra theo di phn tch cc ch
cc ch tiu trc khi to hnh
tiu theo quy nh
- Ghi chp s lng nhp phi y - Kim tra h thng ghi chp s sch
, chnh xc.
i chiu cc biu mu theo ti u
chun quy nh
52

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: To hnh
M s cng vic: F3
I. M T CNG VIC
Tin hnh to hnh theo cc khun mu ca cc chng loi bnh, ko,
c quy nh m bo yu cu k thut, v cht lng sn phm
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b khun mu to hnh
- Tin hnh to hnh
- Cn chnh trong qu trnh to hnh
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Chun b y cc loi khun mu d ng trong sn xut bnh ko
- Sn phm sau qu trnh to hnh phi m bo hoa vn hnh dng, kch thc,
khi lng theo yu cu
- Qu trnh cn chnh c tin hnh ng theo quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho, chnh xc khi chun b khun mu, thao tc trong vn h nh, cn
chnh trong to hnh
2. Kin thc
- Hiu bit v cc loi khun mu trong bnh ko
- Nm c phng php vn hnh, cn chnh h thng thit b to hnh
- Nm c phng php kim tra.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b to hnh, cc loi khun mu to hnh
- Dng c cn chnh
- Cc dng c ly mu, ng mu, thit b my mc ph n tch.
- Cc bng tra cu v cht lng sn phm sau to hnh
- S sch, phiu ghi kt qu phn tch.
- My in, my tnh.

53

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Sn phm sau qu trnh to hnh - Theo di kim tra cc ch tiu theo
phi m bo hoa vn hnh dng,
tiu chun quy nh
kch thc, khi lng theo yu cu
- Mu kim tra phi ng u, i - Kim tra phng php ly mu
din chnh xc.
theo quy nh
- An ton cho ngi , thit b v dng - Theo di thao tc ca ngi lm v
c
i chiu vi tiu chun c quy
nh trong quy trnh v k thut an
ton v bo h lao ng

54

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Thu hi sn phm sau to hnh
M s cng vic: F4
I . M T CNG VIC
Sau khi to hnh sn phm t yu cu , c tin hnh thu nhn
Cc bc cn thc hin bao gm
- Tip nhn sn phm vo phng tin cha ng
- Kim tra sn phm ti phng tin thu nhn
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cc trang thit b phi m bo thu nhn v khng lm nh hng n
cht lng sn phm
- Theo cc phng php kim tra c quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thao tc thnh tho trong qu trnh thu nhn
- Tin hnh kim tra nhanh, chnh xc
2. Kin thc
- Nm c cc yu cu c im, tnh cht ca cc sn phm bnh ko
- Hiu bit cc phng php kim tra.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Dng c v thit b thu nhn
- Cc dng c, thit b, my kim tra
- Cc phiu ghi kt qu kim tra.
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Sn phm c tip nhn ht vo - Kim tra lng sn phm sau khi
cc dng c cha ng.
thu nhn
- Sn phm c kim tra ngay ti - S dng phng php nh gi
phng tin thu nhn
cht lng theo cc tiu chun
quy nh

55

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Kim tra thit b, dng c nng
M s cng vic: G1
I . M T CNG VIC
Kim tra tt c cc thit b n ng, nhm m bo h thng n ng lm
vic tt, an ton
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Kim tra h thng thit b nng bnh
- V sinh thit b nng bnh
- Hiu chnh h thng my, thit b
- Vn hnh h thng khng ti
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- m bo thit b nng vn hnh an ton
- Thc hin v sinh thit b ng quy nh .
- Qu trnh hiu chnh c tin hnh ng theo yu cu
- Vn hnh ng quy trnh v pht hin nhng trc trc ca thit b .
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho trong phng php kim tra quy trnh v v sinh
- Pht hin x l li thit b kp thi
2. Kin thc
- Hiu bit v tnh nng thit b, tr nh t kim tra, v sinh, quy trnh vn hnh
- Phng php iu chnh ca thit b nng bnh
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- H thng thit b nng, cc thit b ph tr
- Dng c dng v sinh, dng c iu chnh thit b.
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Thit b c v sinh sch s, - Kim tra theo di phng php,
chun b trc khi sn xut
ch quy trnh v sinh theo quy
nh
- Thit b vn hnh an ton, m - Kim tra theo di thao tc i
bo trc khi thc hin .
chiu vi nhng quy nh v an
ton my mc thit b trong qu
trnh vn hnh
- An ton cho ngi, thit b v dng - Theo di thao tc ca ngi lm
c
v i chiu vi tiu chun c
quy nh trong quy trnh v k
thut an ton v bo h lao ng
56

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Vn hnh h thng thit b nng v cp nhit
M s cng vic: G2
I. M T CNG VIC
Vn hnh ln lt cc h thng thit b nng v cp nhit
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Vn hnh h thng thit b nng
- Vn hnh h thng cp nhit
- iu chnh lng nhit
- Kim tra ch k thut
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
-

Thit b c vn hnh ng yu cu
Cp nhit y v ng ch k thut i vi tng loi bnh
Qu trnh iu chnh c tin hnh ng theo quy nh
Cc ch k thut c kim tra y

III. CC K NNG V KIN THC THIT YU


1. K nng
- Thnh tho phi hp c vi cc thit b khc tr n dy chuyn sn xut.
Chun ho iu chnh ch k thut ca h thng thit b cp nhit. Thao
tc chnh xc, m bo an ton lao ng.
2. Kin thc
- Hiu bit y h thng thit b nng, yu cu k thut ca qu trnh cp
nhit
- ng dng c cc phng php kim tra cho tng thng s k thut.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- H thng thit b nng, h thng cp nhit, cc thit b ph tr
- Dng c iu chnh, cc phng tin kim tra

57

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Nhit c cp vo thit b , p
ng m bo cc thng s k thut
- Cc thit b lm vic ng b
- An ton cho ngi, thit b v dng
c

58

Cch thc nh gi
- Kim tra theo di thao tc, lu
lng nhit khi cp vo thit b
theo quy nh
- Theo di thao tc vn hnh thit
b i chiu vi tiu chun quy
nh v vn hnh thit b
- Theo di thao tc ca ngi lm
v i chiu vi tiu chun c
quy nh trong quy trnh v k
thut an ton v bo h lao ng

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Cp nguyn liu vo thit b nng
M s cng vic: G3
I .M T CNG VIC
S dng cc dng c v thit b c trang b a nguyn liu vo
thit b nng theo ng yu cu .
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b nguyn liu cn nng
- Tin hnh tip nhn nguyn liu vo thit b nng
- Dng qu trnh tip nhn nguyn liu.
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cc nguyn liu c chun b y v s lng v cht lng
- m bo tip liu ng tc , v s lng vo thit b nng
- Thc hin qu trnh dng tip nhn nguyn liu ng yu cu.
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho trong cng tc chun b
- iu chnh thnh tho v chnh xc lu lng nguyn liu cn nng
- Bao qut nhanh din bin qu trnh
- Phi hp tt vi cng s
2. Kin thc
- Hiu bit v c tnh ca nguyn liu cn nng
- Phng php tip nhn nguyn liu
- Tnh cht ca nguyn liu
- Hiu bit v yu cu ca qu trnh nng
- Phng php iu chnh thit b tip nhn nguyn liu.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Nguyn liu c to hnh sn theo yu cu tng loi bnh a vo nng
- H thng tip nhn nguyn liu
- Thit b nng

59

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


-

Tiu ch nh gi
Cp nguyn liu vo thit b
nng
Quy trnh vn hnh h thng an
ton
Thi gian dng h thng ng quy
trnh
An ton cho ngi, thit b v dng
c

Cch thc nh gi
- Kim tra theo di qu trnh cp liu
ng v theo yu cu
- Theo di v quan st vic vn hnh
ng quy trnh, an ton
- Kim tra thi gian dng h thng
- Theo di thao tc ca ngi lm v
i chiu vi tiu chun c quy
nh trong quy trnh v k thut an
ton v bo h lao ng

60

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Nng bnh
M s cng vic: G4
I. M T CNG VIC
Tin hnh nng bnh theo ng cc thng s k thut, m bo y u cu
cht lng i vi tng loi bnh
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Nng bnh
- iu chnh thng s k thut trong khi n ng
- Dng qu trnh nng
- Kim tra cht lng bnh.
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cp nguyn liu cn nng i vi tng loi bnh
- Bnh nng t cc tiu chun quy nh i vi tng loi
- Qu trnh iu chnh tin hnh ng theo yu cu k thut ca tng loi bnh
- Qu trnh nng kt thc khi cc yu cu k thut ca bnh t tiu chun
- Bnh nng t tiu chun k thut.
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho quan st, qu trnh nng, ngng nng ng thi im m bo
an ton lao ng.
2. Kin thc
- Hiu bit v c tnh ca nguyn liu cn nng , tiu chun k thut vi tng
loi bnh, yu cu k thut ca nng bnh
- Hiu bit y h thng thit b cp nhit.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Nguyn liu c to hnh sn theo yu cu tng loi bnh cho qu tr nh
nng
- H thng nng, h thng cp nhit
- Dng c iu chnh
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Sn phm sau qu trnh nng phi - Theo di kim tra cc ch tiu theo
m bo tiu chun vi tng loi
tiu chun quy nh
bnh
- An ton cho ngi , thit b v dng - Theo di thao tc ca ngi lm v
c
i chiu vi tiu chun c quy
nh trong quy trnh v k thut an
ton v bo h lao ng
- Thi gian thc hin
- So snh vi thi gian yu cu
61

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Thu nhn sn phm sau khi nng
M s cng vic: G5
I. M T CNG VIC
Sau khi to hnh sn phm t quy nh , c tin hnh thu nhn
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Tip nhn sn phm vo phng tin cha ng
- Kim tra sn phm ti phng tin thu nhn
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC :
- Cc trang thit b phi m bo thu nhn v khng lm nh hng cht
lng sn phm
- Theo cc phng php kim tra c quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thao tc thnh tho trong qu trnh thu nhn, kim tra chnh xc, nhanh
2. Kin thc
- Nm c cc yu cu k thut i vi cc sn phm bnh
- Hiu bit cc phng php kim tra.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Dng c v thit b thu nhn
- Cc dng c, thit b, my kim tra
- Cc phiu ghi kt qu kim tra.
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Sn phm sau nng c tip - Kim tra sn phm sau khi thu nhn
nhn ht vo cc dng c cha
ng
- Sn phm c kim tra ngay ti - S dng phng php nh gi cht
phng tin thu nhn
lng theo cc tiu chun quy
nh

62

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Chun b cc loi hng liu cn thit
M s cng vic: H1
I . M T CNG VIC
Chun b y cc loi hng liu v s lng v cht lng trc khi
lm ngui sn phm cho bnh ko
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Nhn nguyn liu
- Kim tra tnh cht hng liu
- Ghi chp s liu
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- lng nguyn liu
- Hng liu c xc nh ng
- Thc hin theo nguyn tc ghi chp h s lu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho phn bit c cc loi hng liu cn cho qu trnh b sung
hng liu
- Thnh tho k nng ghi chp s sch
2. Kin thc
- Hiu bit tnh cht ca hng liu cn b sung cho bnh ko
- Cc phng php kim tra tnh cht hng liu
- Hiu bit cch ghi chp s liu theo h thng
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Dng c cha hng liu, dng c kim tra
- Thit b nh lng,cc loi hng liu cn b sung
- S sch, my tnh
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Hng liu c nhn y , ng - Kim tra cc loi hng liu theo
chng loi.
quy nh.
- Ghi chp s lng nhp phi y - Kim tra h thng ghi chp s sch
, chnh xc.
i chiu cc biu mu theo tiu
chun quy nh

63

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Kim tra h thng lm ngui bnh
M s cng vic: H2
I . M T CNG VIC
Kim tra tt c cc thit b l m ngui nhm m bo h thng l m vic
tt
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Kim tra h thng thit b lm ngui bnh
- V sinh thit b lm ngui bnh
- Hiu chnh h thng my, thit b
- Vn hnh h thng khng ti
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- m bo thit b lm ngui vn hnh an ton
- Thc hin v sinh thit b ng quy nh
- Qu trnh hiu chnh c tin hnh ng theo quy nh
- Vn hnh ng quy trnh v pht hin nhng trc trc ca thit b
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho phng php kim tra, quy trnh v v sinh, thc hin nhanh,
chnh xc, pht hin x l li ca h thng thit b.
2. Kin thc
- Hiu bit v tnh nng, quy tr nh vn hnh, trnh t kim tra h thng ca thit
b lm ngui
- Cc phng php v sinh, phng php iu chnh thit b
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- H thng thit b lm ngui, cc thit b ph tr, dng c d ng v sinh,
dng c iu chnh.

64

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Thit b c v sinh sch s, - Kim tra theo di phng php,
chun b trc khi sn xut
ch quy trnh v sinh theo quy
nh
- Thit b vn hnh an ton, m - Kim tra theo di thao tc i
bo trc khi thc hin
chiu vi nhng quy nh v an
ton my mc thit b trong qu
trnh vn hnh
- An ton cho ngi, thit b v - Theo di thao tc ca ngi lm
dng c
v i chiu vi tiu chun c
quy nh trong quy trnh v k
thut an ton v bo h lao ng

65

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Lm ngui
M s cng vic: H3
I. M T CNG VIC
Tin hnh lm ngui theo cc thng s k thut yu cu, m bo cht
lng sn phm
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b nguyn liu cn lm ngui
- Cp tc nhn lm ngui
- Lm ngui
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cc nguyn liu c chun b y v s lng v cht lng
- Cp v ng ch k thut ph hp tng loi nguyn liu
- m bo ng quy trnh v cc thng s k thut
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho iu chnh ch cp tc nhn lm ngui, cng tc chun b h
thng thit b lm ngui.
2. Kin thc
- Hiu bit v c tnh ca nguyn liu cn lm ngui, yu cu k thut ca qu
trnh cp tc nhn lm ngui, nh hng nhit , m ti cht l ng sn
phm .
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- H thng cha ng, h thng lm lnh, h thng qut, tc nhn l m ngui
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Cc tc nhn lm ngui cp ng, - Kim tra thao tc, tiu chun k
theo quy nh
thut trong qu trnh lm ngui theo
quy nh
- Sn phm c lm ngui ng - Kim tra cc ch tiu cht lng,
theo quy nh
sau qu trnh lm ngui theo quy
nh

66

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: B sung hng liu cho bnh, ko
M s cng vic: H4
I. M T CNG VIC
Kim tra tt c cc thit b, my mc v dng c nhm m bo h
thng lm vic tt, an ton
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b hng liu cn lm ngui
- Tin hnh b sung hng liu
- Kim tra mu bnh ko sau khi lm ngui v b sung hng liu
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cc hng liu c chun b y v s lng v cht lng
- m bo yu cu k thut , m bo cht lng .
- Theo cc phng php kim tra c quy nh.
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho trong cng tc chun b,thc hin ng cc y u cu k thut trong
qu trnh phun hng
- Thnh tho trong qu trnh phn tch cc ch tiu cm quan.
2. Kin thc
- Hiu bit v c tnh ca hng liu cn lm ngui
- Hiu bit yu cu k thut ca qu trnh b sung hng liu
- Nm c cc phng php phn tch.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc hng liu c chun b y v s lng v cht lng
- Cc dng c ly mu, dng c ng mu, dng c phn tch
- Cc phiu ghi kt qu kim tra s sch, my tnh
V.TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Sn phm c phun hng ng - Kim tra cc ch tiu cht lng,
theo yu cu.
sau qu trnh phun hng theo quy
nh
- Mu kim tra phi ng u, i - Kim tra phng php ly mu
din, chnh xc.
theo quy nh
- nh gi cht lng sn phm sau - Kim tra cc ch tiu nh gi cht
qu trnh phun hng.
lng i chiu vi tiu chun quy
nh
67

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Thu hi sn phm
M s cng vic: H5
I. M T CNG VIC
Sau khi lm ngui v b sung hng liu sn phm t quy nh, c
tin hnh thu nhn. Cc bc cn thc hin bao gm:
- Tip nhn sn phm vo phng tin cha ng
- Kim tra sn phm ti phng tin thu nhn
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cc trang thit b phi m bo thu nhn v khng lm nh hng cht
lng sn phm
- Theo cc phng php kim tra c quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- K nng thnh tho, nhanh, cn thn trong qu trnh thu nhn
2. Kin thc
- Nm c cc yu cu k thut i vi cc sn phm bnh, ko
- Hiu bit cc phng php kim tra
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Dng c v thit b thu nhn, dng c, thit b, my kim tra
- Cc phiu ghi kt qu kim tra.
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Sn phm c tip nhn ht vo - Kim tra lng sn phm sau khi
cc dng c cha ng.
thu nhn
- Sn phm c kim tra ngay ti - S dng phng php nh gi cht
phng tin thu nhn
lng theo cc tiu chun quy
nh

68

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Chun b bao b v tc nhn lm sch bao b
M s cng vic: I1
I. M T CNG VIC
Chun b y bao b v tc nhn lm sch bao b v s lng v cht
lng trc khi tin hnh ng gi
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Nhn k hoch sn xut
- Nhn bao b
- Kim tra tnh cht bao b
- Nhn tc nhn lm sch bao b
- Ghi chp s liu.
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Nhn y lng bao b cn thit cho cng vic, bao b em ng gi phi
c xc nh ng tnh cht nhm m bo cht l ng sn phm.
- Thc hin nhn v s lng v cht lng tc nhn lm sch bao b theo
ng k hoch sn xut
- Cc s liu qu trnh chun b c ghi chp ng theo biu mu c quy
nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Phn bit c cc tnh cht c hc v ho hc ca bao b cn ng gi
- Bao b ng gi c kim tra nhanh, chnh xc
- Thnh tho trong qu trnh kh trng, lm sch bao b
- Ghi chp s liu y , r rng
2. Kin thc
- Hiu bit tnh cht ca bao b cn ng gi
- Cc phng php kim tra tnh cht bao b ng gi
- Bit phng php s dng tc nhn lm sch cho tng loi bao b
- Hiu bit cch ghi chp s liu theo h thng v biu mu quy nh
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Dng c cha bao b, thit b nh lng
- Bao b cn ng gi, cc dng c kim tra tnh cht bao b
- Cc cht kh trng, lm sch bao b
- S sch, my tnh

69

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Phn bit tnh cht c bn ca bao b
ng gi
- Bao b c kim tra, y v
chnh xc
- Chun b y cc cht kh tr ng,
lm sch bao b
- S liu ghi chp trong qu tr nh
chun b y , r rng, ng quy
nh

70

Cch thc nh gi
- Kim tra tnh cht ca bao b ng
gi c quy nh
- Theo di cc phng php p dng
kim tra tnh cht ca bao b
ng gi
- Kim tra cc cht kh trng, lm
sch bao b theo yu cu quy nh
- Tnh h thng ca cng vic ghi
chp

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Kim tra my, thit b v dng c ng gi bao b
M s cng vic: I2
I. M T CNG VIC
Kim tra tt c cc my, th it b v dng c ng gi nhm m bo h
thng lm vic tt, an ton
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Kim tra h thng thit b ng gi
- Kim tra cc thit b cp nguyn liu vo thit b ng gi
- Hiu chnh h thng my, thit b
- Vn hnh h thng khng ti
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- m bo thit b ng gi vn h nh an ton
- Qu trnh hiu chnh c tin hnh ng theo quy nh
- Pht hin kp thi nhng trc trc ca thit b
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thc hin ng chnh xc quy trnh vn hnh thit b
- Thnh tho v c kinh nghim trong qu trnh hiu chnh, pht hin li k
thut v vn hnh th thit b.
2. Kin thc
- Hiu bit v tnh nng ca thit b
- Nm vng trnh t kim tra, cc phng php kim tra
- Hiu bit quy trnh vn hnh h thng thit b
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b ng gi, cc dng c
- Cc thit b ph tr, dng c iu chnh my, thit b
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
- m bo cc thit b cp liu l m
vic tt
- H thng cp nhit, v thit b c
kim tra v hiu chnh ng theo
quy nh

71

Cch thc nh gi
- Kim tra qu trnh cp liu
- Thit b ng gi v h thng nhit
cp cho qu trnh ng gi vn hnh
an ton, hiu qu

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Kh trng bao b v ng gi sn phm
M s cng vic: I3
I. M T CNG VIC
Vn hnh h thng kh trng bao b v ng gi vi ch k thut ph
hp tnh cht ca tng sn phm
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Cp bao b vo thit b
- Cp tc nhn kh trng bao b
- Kh trng bao b
- Kim tra bao b sau khi kh trng
- Cp sn phm cn ng gi
- Tin hnh ng gi
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin qu trnh cp bao b, cp tc nhn kh trng bao b ng tc yu
cu
- c kh trng ng yu cu
- Qu trnh kim tra bao b sau kh trng c thc hin ng quy nh
- Cp sn phm ng tc , chng loi
- m bo h thng ng gi lm vic tt, ng tc quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho v c kinh nghim trong k nng iu chnh ch k thut ca
h thng thit b ng gi, vic cp bao b v tc nhn kh trng bao b
- Vn hnh thit b chnh xc ng yu cu k thut
2. Kin thc
- Hiu bit ch k thut cho qu t rnh cp bao b, cp tc nhn kh trng bao
b
- Nm chc yu cu k thut ca qu trnh ng gi
- Bit c phng php kh trng bao b
- Hiu bit tnh nng ca h thng thit b cp bao b
- Cc phng php kim tra cho tng thng s k thut
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b ng gi
- Bao b, cht kh trng bao b
- H thng cp liu, sn phm cn ng gi
- Cc phng tin kim tra k thut

72

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Cc thit b trong h thng thit b
ng gi v cp bao b v tc nhn
kh trng phi lm vic ng b
- Cc ch k thut c kim tra
y

Cch thc nh gi
- Kim tra tc cp bao b , tc
nhn lm sch v tc cp liu
ph hp vi nhau
- Kim tra cc ch k thut khi
tin hnh ng gi

73

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Kim tra kn ca bao b
M s cng vic: I4
I. M T CNG VIC
Tin hnh ly mu kim tra nh k, kim tra kn ca bao b ghi chp
s liu v nh gi kn t cc thng s kim tra
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Ly mu kim tra
- Kim tra thit b o kn
- Kim tra kn bao b
- Ghi chp s liu
- nh gi cht lng
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Theo nguyn tc ly mu c quy nh
- Theo cc phng php kim tra c quy nh
- Qu trnh kim tra phi m bo ng theo yu cu ra
- Thc hin theo nguyn tc ghi chp h s lu
- Theo tiu chun nh gi cht lng sn phm
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thc hin ly mu, kim tra nhanh, chnh xc
- Ghi chp y , r rng
- nh gi cht lng qu trnh chnh xc
2. Kin thc
- Hiu bit v cc phng thc ly mu, cc phng php kim tra
- Nm c cc phng php kim tra
- Hiu bit cch ghi chp s liu theo h thng
- Hiu bit v vic nh gi cht lng sn phm
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc dng c ly mu
- Dng c ng mu
- Cc dng c, my, thit b kim tra
- Cc phiu ghi kt qu kim tra
- Cc bng tra cu v cht lng sn phm c cng b

74

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Theo nguyn tc ly mu c
quy nh
- Theo cc phng php kim tra
c quy nh
- Qu trnh kim tra phi m bo
ng theo yu cu ra
- Thc hin theo nguyn tc ghi
chp h s lu

Cch thc nh gi
- Cc mu phi m bo i din
cho ton b khi nguyn liu
- Kt qu kim tra
- Kim tra s sch ghi chp v
phng php ghi biu mu sn c
- Ghi chp s liu c h thng

75

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Hon thin sn phm
M s cng vic: I5
I. M T CNG VIC
Tin hnh tip nhn sn phm sau khi c bao gi, x l bao b trc khi
tin hnh dn nhn v xp vo cc bao b ln hn nhm m bo cht lng sn
phm sau ny
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Tip nhn sn phm
- X l bao b
- Dn nhn
- Chun b bao b ln
- Xp vo bao b ln
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- m bo tip nhn ht sn phm
- X l bn ngoi bao b ng yu cu m bo cho cc qu trnh tip theo
- Dn nhn theo ng tiu chun quy nh
- Cc bao b ln phi thch hp vi sn phm cha ng
- Xp sn phm vo bao b ln ng theo tiu chun v s lng
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thao tc hon thin sn phm ng trnh t
- Qu trnh x l bao b nhanh, t yu cu k thut
- Dn nhanh, chnh xc, ng v tr quy nh
- Chun b y bao b
- Sn phm c xp vo bao b ln s lng v ng quy cch
2. Kin thc
- Hiu bit v c tnh ca sn phm, cc ph ng php v tc dng x l bao b
- Hiu bit v thit b dn nhn, c tnh ca bao b ln
- Bit cch sp xp sn phm v o bao b ln
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Dng c v trang thit b cha ng
- Cc dng c v trang thit b x l bao b, thit b dn nhn
- Cc phng tin vn chuyn
- Bao b ln, sn phm
- Thit b xp bao b

76

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- m bo tip nhn ht sn phm
- X l bn ngoi bao b ng yu cu
m bo cho qu trnh tip theo
- Dn nhn theo ng tiu chun quy
nh
- Cc bao b ln phi thch hp vi sn
phm cha ng
- Xp sn phm vo bao b ln ng
theo tiu chun v s lng

77

Cch thc nh gi
- Kim tra s lng sn phm thu
c
- Kim tra b mt bao b
- Kim tra kt qu dn nhn
- Kim tra s lng v cht lng
bao b ln
- Kim tra phng php xp bao b

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Ly mu kim tra
M s cng vic: J1
I. M T CNG VIC
Qu trnh ly mu kim tra c tin hnh bng cch l chun b dng c
ly mu v cha mu, tin hnh ly mu, phn loi mu, x l v bo qun mu
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b dng c ly mu v cha mu
- Tin hnh ly mu
- Phn loi mu
- X l mu
- Bo qun mu
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin chun b y dng c ly mu v cha mu
- Theo nguyn tc ly mu c quy nh
- Thc hin phn loi mu theo quy nh
- Thc hin quy trnh x l mu theo yu cu cn phn tch
- Mu c bo qun m bo cht lng t ra
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho v c kinh nghim trong vic chun b dng c
- Tin hnh ly mu, phn loi mu nhanh, chnh xc
- Thnh tho cc phng php x l mu
2. Kin thc
- Hiu bit vai tr ca vic chun b cc dng c ly mu v cha mu
- Nm vng cc phng thc ly mu, c tnh ca cc loi mu
- Hiu bit tnh cht ca mu c ly, ngha qu trnh
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Dng c ly mu v cha mu
- Cc dng c ly mu
- Dng c ng mu
- Cc dng c v thit b dng x l
- Trang dng c dng tip

78

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Thc hin chun b y dng c
ly mu v cha mu
- Theo nguyn tc ly mu c
quy nh
- Thc hin phn loi mu theo quy
nh
- Thc hin quy trnh x l mu theo
yu cu cn phn tch

79

Cch thc nh gi
- Dng c ly mu v cha mu s
lng v cht lng
- Phng php ly mu
- Phng php phn loi mu
- Kt qu x l mu

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Kim tra cc ch tiu cht lng yu cu
M s cng vic: J2
I. M T CNG VIC
Tin hnh chun b cc iu kin cn thit tr c khi tin hnh kim tra,
tin hnh kim tra, sau ghi li kt qu
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b dng c, thit b kim tra
- Chun b ha cht, mi trng cho qu trnh kim tra
- Kim tra ch tiu cm quan
- Kim tra ch tiu vt l
- Kim tra ch tiu ha hc
- Kim tra ch tiu vi sinh
- Ghi chp
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cc dng c v thit b kim tra m bo cc yu cu k thut khi tin hnh
kim tra
- Chun b ha cht, mi trng theo ng yu cu
- Thc hin kim tra cc ch ti u cht lng theo ng quy nh (cm quan, vt
l, ha hc, vi sinh)
- Thc hin theo nguyn tc ghi chp h s lu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho v c kinh nghim trong khi chun b dung c, ha cht v mi
trng
- Thnh tho trong phng php kim tra ch tiu cht lng
2. Kin thc
- Hiu bit tnh nng hot ng ca cc dng c v thit b kim tra
- Nm c tnh cht ca tng loi ha cht, mi tr ng
- Hiu bit cc phng php kim tra (cm quan, vt l, ha hc, vi sinh)
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc dng c nh lng
- Dng c v thit b kim tra
- Cc mu cn kim tra
- Cc ha cht, mi trng cho qu trnh kim tra
- S sch ghi chp
- My tnh, ti liu, bng tra

80

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Cc dng c v thit b kim tra
m bo cc yu cu k thut khi
tin hnh kim tra
- Chun b ha cht, mi trng theo
ng yu cu
- Thc hin kim tra cc ch tiu
cht lng theo ng quy nh
- Thc hin theo nguyn tc ghi
chp h s lu

Cch thc nh gi
- Cc dng c v thit b kim tra
s lng v cht lng
- Kim tra ha cht, mi trng hin
c
- Cc phng php kim tra
- Kim tra s sch

81

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: X l s liu v nh gi cht lng sn phm
M s cng vic: J3
I. M T CNG VIC
Tin hnh tp hp cc s liu, x l s liu thu c, tin hnh so snh v
a ra kt lun cui cng ca vic nh gi cht lng sn phm
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Tp hp cc s liu c kim tra
- X l s kiu
- So snh kt qu phn tch vi cc s liu chun
- a ra kt lun v cht lng sn phm
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin tp hp cc s liu phn tch ng yu cu
- Cc tiu chun c quy nh
- Qu trnh x l s liu chun xc
- Thc hin theo vn bn quy nh v cht l ng sn phm hin hnh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho v c kinh nghim trong x l s liu v nh gi cht lng sn
phm
- X l s liu, ghi chp chnh xc nhanh
- Kt lun r rng
2. Kin thc
- Hiu bit vai tr ca vic tp hp s liu n vic nh gi cht l ng sn
phm
- Hiu bit qu trnh so snh nh hng n vic nh gi cht lng sn phm
- Ghi chp s liu theo h thng, cc vn bn quy nh v cht l ng
- Bit cc phng php x l s liu
- S dng c cc phn mm x l s liu
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc bo co s liu ca cc ch tiu ha hc, vt l, sinh hc, cm quan
- S sch, cc bng tra chun
- Cc phn mm x l s liu
- Cc bo co kt qu phn tch
- Cc vn bn quy nh v cht lng

82

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Thc hin tp hp cc s liu phn
tch ng yu cu
- Cc tiu chun c quy nh
- X l s liu chun xc
- Thc hin theo vn bn quy nh
v cht lng sn phm hin hnh

Cch thc nh gi
- Cc s liu c tp hp
- C cc tiu chun hin c
- Kt qu x l s liu
- Kt qu nh gi cht lng

83

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Kim tra kho
M s cng vic: K1
I. M T CNG VIC
Tin hnh chun b dng c kim tra, tin h nh kim tra m bo cho
qu trnh bo qun sn phm sau ny
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b dng c kim tra kho
- Tin hnh kim tra
- Ghi chp tnh trng kho tng
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- y dng c cho cng vic kim tra
- Thc hin qu trnh kim tra theo cc bc c quy nh
- Thc hin qu trnh ghi chp ng quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho trong vic chun b cc dng c kim tra
- Thnh tho v c kinh nghim trong phng php kim tra
- Ghi chp chnh xc
2. Kin thc
- Hiu bit nhim v kim tra chun b dng c
- Nm chc quy trnh kim tra
- Cc phng php kim tra
- Hiu bit cch ghi chp s liu
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Dng c kim tra
- S sch ghi chp
- Biu mu in sn.

84

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- y dng c cho cng vic
kim tra
- Thc hin qu trnh kim tra theo
cc bc c quy nh
- Thc hin qu trnh ghi chp ng
quy nh

Cch thc nh gi
- Dng c cho cng vic kim tra
s lng
- Theo di qu trnh kim tra
- Kim tra h thng ghi chp s s ch

85

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Lm v sinh kho trc khi nhp sn phm
M s cng vic: K2
I. M T CNG VIC
Chun b y dng c v ha cht kh trng trc khi tin hnh v
sinh, sau khi v sinh cn nh gi tnh trng v sinh
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b dng c lm v sinh
- Chun b ha cht kh trng kho
- Tin hnh v sinh v kh trng
- Kim tra tnh trng kho tng sau v sinh
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cc dng c lm v sinh c chun b theo ng yu cu
- Chun b ha cht kh trng theo ng yu cu
- Thc hin v sinh v kh trng kho ng quy nh
- Thc hin qu trnh kim tra theo cc bc c quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thc hin ng v chnh xc cc quy trnh v v sinh kho
- Thnh tho v c kinh nghim trong vic kim tra
2. Kin thc
- Hiu bit cch s dng cc loi dng c l m v sinh
- Hiu bit c tnh cht v tc dng ca tng loi ha cht kh tr ng
- Cc phng php v sinh kho
- Cc ha cht kh trng c dng trong v sinh thit b
- Nm chc quy trnh kim tra
- Cc phng php kim tra
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Dng c ng ha cht
- Cc dng c nh lng
- Cc ha cht kh trng
- Thit b v sinh
- S sch ghi chp

86

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Cc dng c lm v sinh c
chun b theo ng yu cu
- Chun b ha cht kh trng theo
ng yu cu
- Thc hin v sinh v kh trng kho
ng quy nh

Cch thc nh gi
- Kim tra cc dng c lm v sinh
theo quy nh
- Kim tra ha cht kh trng theo
quy nh
- Kim tra cht lng v sinh v kh
trng

87

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Nhp sn phm vo kho
M s cng vic: K3
I. M T CNG VIC
Tin hnh nhp sn phm vo kho phi m bo ng trnh t nhm m
bo vic bo qun sn phm sau n y c thun li
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b sn phm
- Chun b phng tin vn chuyn
- Sp xp sn phm vo kho
- Ghi chp s liu
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Chun b sn phm ng yu cu
- Cc phng tin vn chuyn c chun b theo ng yu cu
- Qu trnh sp sp sn phm vo kho ng theo quy nh i vi tng loi sn
phm
- Thc hin qu trnh ghi chp ng quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho c kinh nghim khi nhp sn phm vo kho
- Sp xp sn phm vo kho nhanh, ng k thut
2. Kin thc
- Hiu bit cch s dng cc loi ph ng tin vn chuyn
- Hiu bit c tnh cht ca tng loi sn phm
- Nm vng cc phng php sp xp sn phm vo kho
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc dng c v phng tin vn chuyn
- Kho bo qun
- Sn phm

88

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Chun b sn phm ng yu cu
- Cc phng tin vn chuyn c
chun b theo ng yu cu
- Qu trnh sp sp sn phm vo
kho ng theo quy nh i vi
tng loi sn phm
- Thc hin qu trnh ghi chp ng
quy nh

Cch thc nh gi
- Kim tra sn phm ng chng loi
theo quy nh
- Kim ta cc phng tin vn
chuyn c chun b s lng
- Kim tra phng php sp sp sn
phm vo kho
- Kim tra h thng ghi chp s sch

89

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Tin hnh bo qun
M s cng vic: K4
I. M T CNG VIC
Khi tin hnh bo qun sn phm m bo cht l ng cho sn phm
cn qua cc tin hnh kim tra cc thng s k thut th ng xuyn v nh k,
nu c s c th cn c x l v ghi chp tnh trng ca kho tng.
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Kim tra cc thng s k thut trong qu trnh bo qun
- Kim tra sn phm theo lch trnh
- X l s c
- Ghi chp tnh trng kho bo qun v sn phm
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin kim tra sn phm theo lch tr nh ng quy nh
- Thc hin quy trnh x l theo yu cu k thut
- Thc hin qu trnh ghi chp ng quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho v c kinh nghim trong vic kim tra
- Thnh tho cc phng php x l
- Ghi chp chnh xc
2. Kin thc
- Nm chc quy trnh kim tra, cc phng php kim tra
- Hiu bit kho bo qun, sn phm c bo qun
- Bit cch ghi chp s liu
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Dng c kim tra
- S sch ghi chp
- Cc dng c v thit b dng x l
- Thit b dng tip nhn v vn chuyn sn phm sau x l
- Biu mu in sn

90

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Thc hin qu trnh kim tra theo
cc bc c quy nh
- Thc hin kim tra sn phm theo
lch trnh ng quy nh
- Thc hin quy trnh x l theo yu
cu k thut
- Thc hin qu trnh ghi chp ng
quy nh

Cch thc nh gi
- Kim tra theo di qu trnh thc
hin chnh xc theo yu cu .
- Sn phm c m bo cht
lng khi bo qun.
- Kim tra theo di x l s c ng
yu cu k thut.
- Kim tra s sch ghi chp

91

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Xut kho
M s cng vic: K5
I. M T CNG VIC
Xut kho cn m bo ng quy tr nh v theo yu cu ca tng loi sn
phm
Bao gm cc bc:
- Tip nhn phiu xut kho
- Chun b cc phng tin vn chuyn xut kho
- Xut kho
- Lp phiu xut kho
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cc phng tin vn chuyn c chun b theo ng yu cu
- Thc hin xut kho theo ng quy nh
- Thc hin lp phiu xut kho ng t heo biu mu quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- C kinh nghim v thnh tho trong vic xut kho
- Thnh tho trong vic lp phiu
2. Kin thc
- Hiu bit quy ch xut kho, ni dung ca phiu xut kho
- S dng tt cc loi phng tin vn chuyn
- Hiu bit v cc biu mu xut kho
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- S sch
- Phiu xut kho
- Phng tin vn chuyn
- Dng c cha ng
- Cc biu mu
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
- Thc hin theo quy ch xut kho
sn phm
- Cc phng tin vn chuyn
c chun b theo ng yu cu
- Thc hin lp phiu xut kho
ng theo biu mu quy nh

Cch thc nh gi
- Kim tra qu trnh xut kho sn
phm chnh xc theo quy nh .
- Kim tra cc phng tin vn
chuyn chun b s lng v
cht lng
- Kim tra lp phiu xut kho
92

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Chun b dng c v ha cht ty ra
M s cng vic: L1
I. M T CNG VIC
Tin hnh chun b y cc dng c v sinh v cht ty ra trc khi
tin hnh v sinh nh xng
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b dung dch ha cht
- Pha ha cht
- Chun b dng c v sinh
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Chun b dung dch ha cht theo ng yu cu
- Thc hin qu trnh pha ha cht ng theo yu cu k thut
- Dng c v sinh c chun b y v s dng c
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho v c kinh nghim trong vic pha ha cht
- Dng c v sinh v ha cht c chun b y
2. Kin thc
- Hiu bit c tnh cht ca tng loi ha cht
- Hiu bit phng php pha ha cht
- Bit c cc dng c no l cn thit cho qu trnh v sinh
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Dng c v thit b pha ha cht
- Cc loi ha cht cn pha, dng c v thit b v sinh
- Dng c v sinh
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
- Chun b dung dch ha cht ,
ng chng loi
- Thc hin qu trnh pha ha cht
ng theo yu cu k thut
- Dng c v sinh c chun b y
v s dng c

93

Cch thc nh gi
- Kim tra s sch qu trnh x dng
ha cht
- Kim tra nng , dung lng ha
cht c pha
- Kim tra s lng cc loi dng c
cho qu trnh v sinh

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: V sinh
M s cng vic: L2
I. M T CNG VIC
Nh xng c v sinh m bo khng l m nh hng n cht
lng sn phm
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Dng cc thit b v my tin hnh v sinh
- Lm sch
- Kh trng nh xng
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cc my, thit b phi dng trc khi tin hnh v sinh nh xng theo quy
nh
- Quy trnh lm sch nh xng c thc hin ng yu cu
- Kh trng cc trang thit b nh xng ng tiu chun a ra
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- m bo tt c cc thit b ngng lm vic
- Thnh tho v c kinh nghim trong vic lm sch
- S dng thnh tho cc dng c v thit b lm sch cc cht ty ra
2. Kin thc
- Hiu bit ngha ca vic dng thit b tr c khi v sinh
- Bit tc dng ca qu trnh lm sch
- Hiu bit cc k thut lm sch
- Cc phng php kh trng
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc my, thit b ang hot ng
- Cc dng c v thit b lm sch
- Nh xng, cc cht kh trng
- Cc dng c v thit b ty ra
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Cc my, thit b phi dng trc - Kim tra thit b c dng khi
khi tin hnh v sinh nh xng
v sinh
theo quy nh
- Quy trnh lm sch nh xng c - Kim tra kt qu ca qu tr nh lm
thc hin ng yu cu
sch
- Kh trng cc trang thit b nh - Kim tra cht lng v sinh ln cui
xng ng tiu chun a ra
94

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Thu gom v x l cht thi
M s cng vic: L3
I. M T CNG VIC
Tin hnh thu gom cht thi ng quy nh, thun tin cho qu trnh x l
sau ny
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b cc dng c v thit b thu gom, x l cht thi
- Phn loi cht thi
- Thu gom cht thi
- Vn chuyn cht thi n ni quy nh
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin chun b y dng c cho cng vic thu gom, x l cht thi
- Phn loi ng cc loi cht thi
- Thu gom ht cc cht thi
- Vn chuyn ht cht thi n ni quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho v c kinh nghim trong vic chun b dng c
- Thu gom trit cht thi
- Vn chuyn ht n ni quy nh
2. Kin thc
- Hiu bit vai tr ca vic chun b cc dng c thu gom, x l cht thi n
cht lng v sinh
- Hiu bit cc tnh cht ca cc loi cht thi, s nhim mi tr ng do cht
thi
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Dng c thu gom, x l cht thi
- Cc thit b phn loi
- Phng tin cha ng, phng tin vn chuyn
- Cc loi cht thi thu gom
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Thc hin chun b y dng c - Kim tra s lng v cht lng
cho cng vic thu gom, x l cht
dng c thu gom, x l cht thi
thi
- Phn loi ng cc loi cht thi
- Kim tra tnh cht ca cht thi
- Thu gom ht cc cht thi
- Kt qu ca qu trnh thu gom
- Vn chuyn ht cht thi n ni - Kt qu qu trnh vn chuyn
quy nh
95

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: X l cht thi
M s cng vic: L4
I. M T CNG VIC
Tin hnh x l cht thi ng quy nh tr c khi thi ra ngoi mi
trng
Cc bc cn thc hin bao gm:
- La chn phng php x l cht thi
- Chun b cc trang thit b, nh xng cho vic x l cht thi
- X l cht thi
- Kim tra cht lng cht thi qua x l
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- La chn phng php x l ng v ti u cho tng loi cht thi (cht thi
rn, lng)
- Thc hin chun b y cc trang thit b, nh xng cho vic x l cht
thi t yu cu
- Qu trnh x l, kim tra theo ng quy tr nh k thut t yu cu trc khi
thi ra ngoi mi trng.
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho v c kinh nghim trong vic chun b dng c
- Phng php x l cht thi c la chn chnh xc
2. Kin thc
- Hiu bit nh hng ca phng php c la chn x l n li nhun
ca nh my v mi trng
- Bit c cc trang thit b, nh xng cn thit cho vic x l cht thi
- Nm vng v cc phng php x l s b , yu cu ca cht thi sau x l
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc trang thit b, nh xng cho vic x l cht thi
- Cht thi
- Cc loi cht thi thu gom
- Cc dng c kim tra

96

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- La chn phng php x l ng
v ti u cho tng loi cht thi
(cht thi rn, lng)
- Thc hin chun b y cc trang
thit b, nh xng cho vic x l
cht thi t yu cu
- Qu trnh x l, kim tra theo ng
quy trnh k thut t yu cu trc
khi thi ra ngoi mi trng

97

Cch thc nh gi
- Cht lng v tnh kinh t ca
phng php x l cht thi c
p dng
- Kim tra cc trang thit b, nh
xng cho vic x l cht thi
- Kim tra cht lng cht thi

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Kim tra v nghim thu cht thi trc khi thi ra ngoi mi
trng
M s cng vic: L5
I. M T CNG VIC
Tin hnh kim tra cht lng cht thi qua x l nu t yu cu s
c thi ra ngoi mi trng
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Tin hnh kim tra cht lng x l cht thi
- Nghim thu cht thi
- Ghi chp s sch
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin quy trnh kim tra ng theo quy nh c
- Tin hnh nghim thu cht thi qua x l ng theo trnh t quy nh
ca ni sn xut
- Thc hin theo nguyn tc ghi chp h s lu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho, c kinh nghim trong quy tr nh kim tra
- Qu trnh nghim thu c tin hnh nhanh, chnh xc
- Ghi chp y , r rng
2. Kin thc
- Nm vng cc yu cu cht lng i vi cht thi qua x l trc khi thi
ra ngoi mi trng
- Hiu bit cc bc khi tin hnh nghim thu
- Hiu bit cch ghi chp s liu theo h thng
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc dng c v thit b cha ng v kim tra
- Cc loi cht thi qua x l, bin bn kim tra
- Bin bn nghim thu
- Cc loi cht thi qua x l
- Ti liu, s sch ghi chp

98

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Tin hnh kim tra ng theo quy
nh c
- Nghim thu cht thi qua x l
ng theo trnh t quy nh ca
ni sn xut
- Thc hin theo nguyn tc ghi
chp h s lu

Cch thc nh gi
- Cc vn bn, ti liu cho qu trnh
kim tra
- Kim tra bin bn nghim thu,cc
bc trong qu trnh nghim thu
- Kim tra h thng ghi chp s sch

99

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Lp trnh t bo dng ton b my, thit b v nh xng
M s cng vic: M1
I. M T CNG VIC
Thc hin chun b h s thit b, ln k hoch bo dng ton b my,
thit b v nh xng
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Lp h s qun l my, thit b
- Ln k hoch bo dng
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- H s qun l c lp ng theo yu cu
- Thc hin quy ch v bo dng my, thit b3
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- C kinh nghim trong vic lp k hoch
- Thnh tho trong lp h s qun l
2. Kin thc
- Hiu bit v quy ch bo dng my, thit b
- Bit phng php lp k hoch
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- My tnh, my in
- Cc bo co v tnh trng thit b
- Danh sch cc my, thit b hin c
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
- H s tnh trng ca tng thit b
- Lp k hoch theo di thng
xuyn v nh k
- Kim tra my, thit b ng yu
cu

Cch thc nh gi
- Kim tra h s my, thit b cn
bo dng
- nh gi k hoch theo di
- nh gi tnh trng my

100

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Tin hnh bo dng
M s cng vic: M2
I. M T CNG VIC
Tin hnh chun b cc dng c bo dng, lp nhm k thut bo dng,
tin hnh bo dng, nh gi tnh trng thit b v tin hnh hiu chnh nu cn
thit
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b cc dng c bo dng
- Lp nhm k thut bo dng
- Tin hnh bo dng
- nh gi tnh trng my, thit b
- Hiu chnh
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cc dng c bo dng c chun b theo ng yu cu
- Thc hin theo tiu chun v nghip v i vi ngi bo dng theo quy
nh
- Thc hin bo dng thit b theo ng quy nh
- Thc hin ng quy trnh nh gi v nh gi chnh xc
- Qu trnh hiu chnh chnh c tin hnh ng theo quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- C kinh nghim qun l
- Bo dng nhanh, chnh xc
- nh gi tnh trng thit b chnh xc, c kinh nghim
2. Kin thc
- Hiu bit cch s dng cc loi dng c bo d ng
- Hiu bit vai tr ca nhm k thut i vi cng vic bo d ng
- Nm vng quy trnh bo dng thit b
- Hiu bit r v cu to v phng php vn hnh ca cc thit b
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- S sch
- H s my thit b
- Cc dng c bo dng
- Thit b

101

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

Tiu ch nh gi
- Cc dng c bo dng c
chun b theo ng yu cu
- Thc hin bo dng thit b theo
ng quy nh
- Thc hin ng quy trnh nh
gi v nh gi chnh xc
- Qu trnh hiu chnh c tin
hnh ng theo quy nh

Cch thc nh gi
- Kim tra cc dng c bo dng
c chun b y
- Kim ta bo dng tnh trng
thit b theo yu cu
- Kim tra kt qu nh gi
- Kim tra qu trnh hiu chnh
c thc hin ng theo yu cu

102

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Lp k hoch mua v d tr cc loi ph tng thay th thit yu
cho my v thit b.
M s cng vic: M3
I. M T CNG VIC
Tin hnh thng k v lp danh sch cc loi my, thit b cn phi c
dng c thay th v xin k duyt
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Thng k cc loi my, thit b cn phi c dng c thay th
- Lp danh mc v s lng cc ph tng thay th cn mua
- K duyt ca th trng n v
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin quy ch v bo dng my, thit b
- Thc hin theo th tc ph duyt
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho trong vic lp k hoch mua v d tr cc loi ph tng thay th
thit yu cho my, thit b
- C kinh nghim trong khi lm th tc ph duyt
2. Kin thc
- Hiu bit v quy ch bo dng my, thit b
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- My tnh, my in
- Biu mu
- Vn bn trnh k duyt
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
- Thng k cc loi thit b v my
cn phi c dng c thay th
- Lp danh mc v s lng cc
ph tng thay th cn mua

Cch thc nh gi
- Kim tra bng thng k cc loi
thit b v my cn phi c dng
c thay th
- Kim tra danh mc v s lng
cc ph tng thay th cn mua

103

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: nh gi tnh trng my , thit b v nh xng
M s cng vic: M4
I. M T CNG VIC
Tin hnh lp nhm k thut nh gi sau nh gi tnh trng thit b
v a ra nhng kin ngh cn thit
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Lp nhm k thut nh gi
- nh gi tnh trng thit b my, nh xng
- Ghi chp tnh trng
- Kin ngh
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin theo tiu chun v nghip v i vi ngi nh gi v k thut
theo quy nh
- Thc hin theo yu cu k thut ca my, thit b, nh xng
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho v c kinh nghim trong vic nh gi
- nh gi nhanh, chnh xc
2. Kin thc
- Hiu bit vai tr ca nhm k thut nh gi i vi cng vic kim tra
- Hiu bit v tnh nng k thut ca tng loi my, thit b
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Vn bn v kt qu nh gi
- Cc vn bn v tiu chun my, thit b
- My, thit b
- H s c nhn c tuyn chn
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
- Thc hin theo tiu chun v
nghip v i vi ngi nh gi
v k thut theo quy nh
- Thc hin theo yu cu k thut
ca my, thit b

Cch thc nh gi
- Kim tra nng lc ca ng i
tham gia nhm nh gi
- Kim tra cht lng ca my
thit b

104

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Lp k hoch sa cha ln hoc mua my, thit b mi thay th
M s cng vic: M5
I. M T CNG VIC
Tin hnh tip nhn cc h s nh gi, kim tra li thng tin va nhn,
lp k hoch sa cha ln v xin ph duyt nhm m bo kim tra, bo d ng
my, thit b ng quy nh
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Tip nhn cc h s nh gi my , thit b
- Kim tra li cc thng tin nh gi
- Lp k hoch sa cha ln hoc mua my , thit b mi thay th
- Ph duyt k hoch ca th trng
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin theo quy ch kim tra, bo d ng my, thit b c quy nh
- Thc hin theo th tc ph duyt.
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho trong lp k hoch sa cha ln hoc mua my, thit b mi
thay th
- C kinh nghim trong nh gi
- Thnh tho th tc ph duyt
2. Kin thc
- Bit quy ch kim tra, bo dng
- Hiu bit ni dung ca h s nh gi my, thit b
- Hiu bit th tc ph duyt
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- My tnh, my in
- S sch
- H s nh gi my, thit b
- Vn bn trnh k duyt.
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
- Tin hnh tip nhn cc h s
nh gi
- Lp k hoch sa cha ln
- Xin ph duyt

Cch thc nh gi
- Kim tra h s nh gi
- Kim tra lp k hoch sa cha
ln
- Kim tra vn bn c ph duyt
105

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Lp k hoch sn xut ln
M s cng vic: N1
I. M T CNG VIC
lp k hoch sn xut ng yu cu cn tip nhn kt hoch, phn tch
nng lc thc hin k hoch v lp k hoch ca n v sn xut v cui cng l
k hoch c ph duyt
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Tip nhn k hoch sn xut t cp tr n
- Phn tch nng lc thc hin k hoch
- Lp k hoch thc t sn xut
- Ph duyt k hoch ca th trng
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin tip nhn k hoch theo quy trnh c quy nh
- Thc hin phn tch theo nng lc thc t ca n v sn xut
- Thc hin theo th tc ph duyt
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho trong vic tip nhn
- C kinh nghim trong phn tch nng lc
- C kinh nghim trong ph duyt
2. Kin thc
- Hiu bit v nhng nguyn tc tip nhn k hoch
- Hiu bit nng lc thc t ca n v sn xut
- Bit quy trnh lp k hoch
- Hiu bit th tc ph duyt
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc vn bn ca cp trn
- Cc vn bn thc hin
- Cc kt qu thc hin n v
- Vn bn trnh k duyt

106

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Tip nhn k hoch sn xut t
cp trn
- Phn tch nng lc thc hin k
hoch
- Lp k hoch thc t sn xut
- Ph duyt k hoch ca th
trng

107

Cch thc nh gi
Kim tra k hoch sn xut t
cp trn
Kim tra nng lc thc hin k
hoch
Kim tra k hoch thc t sn
xut
Vn bn c ph duyt

TIU CHUN THC HIN CNG VI C


Tn cng vic: B tr nhn lc trn dy chuyn sn xut
M s cng vic: N2
I. M T CNG VIC
Vic b tr nhn lc trn dy chuyn sn xut c tin hnh theo cc
bc: tips nhn cc kt qu nh gi cng nhn, phn cng lao ng v c
ngi ph trch nhm cng nhn
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Tip nhn kt qu nh gi cng nhn
- Phn cng lao ng
- C ngi ph trch chnh
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin tip nhn kt qu nh gi cng nhn theo quy tr nh c quy
nh
- Thc hin quy trnh phn cng lao ng theo quy nh ca n v sn xut v
nhng quy nh ca nh nc i vi ngi lao ng
- Ngi ph trch chnh thc hin yu cu ca cng vic.
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho trong vic tip nhn v b tr nhn lc trn dy chuyn sn xut
- Tin hnh phn cng lao ng r rng, ng chuyn mn
2. Kin thc
- Bit v nhng nguyn tc tip nhn kt qu nh gi cng nhn
- Hiu bit v quy nh ca n v sn xut v nhng quy nh ca nh nc
i vi ngi lao ng
- Hiu bit nng lc ca ngi c c.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc kt qu nh gi cng nhn
- K hoch sn xut
- Cc kt qu nh gi cng nhn
- S sch phn cng lao ng.
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Tip nhn kt qu nh gi cng - Kim tra kt qu nh gi cng
nhn
nhn
- Phn cng lao ng
- Kim tra phn cng lao ng hp
l
- C ngi ph trch chnh
- C ngi ph trch chnh t
yu cu
108

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Hng dn cng nhn vn hnh my, thit b v thc hin cc
ch cng ngh trong sn xut
M s cng vic: N3
I. M T CNG VIC
Hng dn cng nhn vn hnh thit b my v thc hin cc ch cng
ngh trong sn xut
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b ti liu hng dn
- Phn nhm lao ng
- Hng dn cng nhn thc hin
- Kim tra kin thc ca cng nhn
- nh gi mc tip thu kin thc ca cng nhn
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cc ti liu hng cn c chun b ng yu cu
- Thc hin theo tiu chun tay ngh ca ngi lao ng v k hoch sn xut
- Thc hin theo quy trnh v hng dn cng nhn v cc vn bn quy nh v
vn hnh thit b
- Quy trnh kim tra kin thc ca cng nhn c tin hnh ng yu cu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- C kinh nghim qun l lao ng
- Thnh tho trong qu trnh hng dn
- C phng php s phm ngh
- C kinh nghim trong nh gi
2. Kin thc
- Hiu bit quy trnh v hng dn cng nhn v cc vn bn quy nh v vn
hnh thit b
- Hiu bit v quy trnh cng ngh
- Nm vng tay ngh ca ngi lao ng v nhim v ca mi nhm cn l m
- Hiu bit ni dung ca cc ti liu hng dn.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc vn bn quy nh vn hnh thit b
- Cc vn bn v quy trnh cng ngh
- Danh sch lao ng cc t sn xut
- Biu mu phn cng lao ng

109

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Chun b ti liu hng dn
- Phn nhm lao ng

- Hng dn cng nhn thc hin

- Kim tra kin thc v nh gi


mc tip thu kin thc ca
cng nhn

110

Cch thc nh gi
Kim tra ti liu hng dn
Kim tra phn nhm lao ng
hp l
Kim tra qu trnh hng dn
cng nhn thc hin
Kim tra cng nhn sau khi
hng dn

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Gim st quy trnh sn xut
M s cng vic: N4
I. M T CNG VIC
m bo vic gim st quy tr nh sn xut tt cn tin hnh cc bc
theo ng trnh t
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Thit lp v thng bo quy trnh sn xut
- Gim st tnh trng s dng nhn lc
- Gim st ch cng ngh v cht lng
- Gim st ch k thut ca my, thit b
- nh gi v ghi chp
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin vic thng bo v thit lp quy trnh sn xut m n v sn xut
chn
- Thc hin theo chc nng v nhim v lm vic ti tng v tr cng vic
- Tun th theo ch cng ngh c quy nh trn dy chuyn sn xut
- Thc hin theo quy trnh nh gi hiu qu ca qu trnh sn xut v c ghi
chp y .
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- C kinh nghim trong gim st quy trnh sn xut
2. Kin thc
- Hiu bit v k hoch sn xut, quy tr nh sn xut
- Bit v quy trnh thng bo
- Hiu bit chc nng v nhim v lm vic ti tng v tr cng vic
- Nm vng ch cng ngh cho tng khu trong quy tr nh sn xut
- Hiu bit tnh nng hot ng ca tng thit b
- Hiu bit quy trnh nh gi.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Ti liu
- Quy trnh sn xut
- Bng phn cng lao ng
- Cc vn bn quy nh quy trnh gim st.

111

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Thit lp v thng bo quy trnh
sn xut
- Gim st tnh trng s dng nhn
lc, ch cng ngh
- Gim st ch k thut i vi
my my, thit b.

Cch thc nh gi
- Kim tra qu trnh thit lp v c
thng bo quy trnh sn xut
- Kim tra tnh trng s dng nhn
lc, ch cng ngh
- Kim tra ch k thut i vi
my my, thit b.

112

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: X l cc s c v cng ngh
M s cng vic: N5
I. M T CNG VIC
Tin hnh nhn bit cc s c, a ra gii php v tin hnh tho lun
trc khi x l s c
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Nhn bit cc s c cng ngh
- a ra gii php x l cng ngh
- Tho lun nhm v quyt nh gii php
- X l s c cng ngh
- Ghi chp
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Cc s c cng ngh cn c pht hin kp thi
- Cc vn bn v ch cng ngh c quy nh trn dy chuyn sn xut
- Thc hin x l s c cng ngh theo cc quy nh a ra
- Thc hin qu trnh ghi chp ng quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- C kinh nghim v chnh xc khi a ra gii php
- C kinh nghim v chnh xc trong x l s c
- Ghi chp y , r rng
2. Kin thc
- Hiu bit v ch cng ngh ca tng loi sn phm
- Nm vng cc vn bn v ch cng ngh c quy nh trn dy
chuyn sn xut
- Hiu r v tnh trng s c
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Vn bn quy nh
- Cc bo co v tnh trng cng ngh ang thc hin
- Cc kin tho lun ca cc thnh vin trong nhm
- Gii php x l cng ngh
- Cc dng c cn thit x l
- Biu mu in sn, s ghi chp

113

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Nhn bit cc s c cng ngh

- a ra gii php x l cng ngh


- Tho lun nhm v quyt nh
gii php
- X l s c cng ngh

- Ghi chp

114

Cch thc nh gi
S c cng ngh c pht hin
chnh xc
X l cng ngh chnh xc
Kt qu tho lun nhm v quyt
nh gii php
Kim tra theo di x l s c
cng ngh chnh xc
Kim tra h thng ghi chp y

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Ghi chp nht k sn xut v giao nhn ca
M s cng vic: N6
I. M T CNG VIC
Tin hnh chun b s sch, biu mu, ghi chp nht k v bn giao dng
c thit b v sn phm
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b s sch v biu mu
- Ghi chp nht k
- Bn giao dng c thit b v sn phm cho ca tip theo
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- S sch v biu mu chun b theo ng yu cu
- Thc hin theo cc quy nh v ghi chp nht k
- Thc hin theo quy ch quy nh v ban giao dng c thit b v sn phm
cho ca tip theo.
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho v c kinh nghim trong ghi chp nht k sn xut v giao nhn
ca
- Tin hnh bn giao dng c thit b v sn phm cho ca tip theo chnh xc,
r rng
2. Kin thc
- Hiu bit phng php ghi chp nht k sn xut v giao nhn ca
- Hiu bit v quy ch quy nh v ban giao dng c thit b v sn phm cho
ca tip theo.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- S sch
- Biu mu
- Cc dng c, thit b
- Sn phm
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
- Chun b s sch v biu mu
- Ghi chp nht k
- Bn giao dng c thit b v sn
phm cho ca tip theo

Cch thc nh gi
- Kim tra s sch v biu mu
chun b y
- Kim tra ghi chp nht k theo
quy nh
- Kim tra dng c thit b v sn
phm bn giao ng yu cu
115

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Xy dng v qun l cc nh mc lao ng
M s cng vic: N7
I. M T CNG VIC
Tin hnh theo di s liu v nng sut lao ng b nh qun trong mt thi
gian nht nh, xy dng nh mc thc t, tho lun v nh mc vi ng i lao
ng v cp trn, lp bng nh mc lao ng cho tng cng vic
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Theo di s liu v nng sut lao ng b nh qun trong mt thi gian nht
nh
- Xy dng nh mc thc t
- Tho lun v nh mc vi ng i lao ng v cp trn
- Lp bng nh mc lao ng cho tng cng vic
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin theo di s liu v nng sut lao ng b nh qun trong mt thi
gian nht nh ng quy nh
- Thc hin theo nng lc lm vic v iu kin lao ng thc t
- Thc hin theo vn bn ca cp trn
- Thc hin lp bng nh mc lao ng cho tng cng vic theo quy nh
III. CC KIN THC V K NNG THIT YU
1. K nng
- Thnh tho, c kinh nghim v chnh xc trong xy dng v qun l cc nh
mc lao ng
- C kinh nghim trong vic lp bng nh mc lao ng cho tng cng vic
2. Kin thc
- Hiu bit v vn bn quy nh v nh mc l m vic i vi ngi lao ng
- Hiu bit v phng php nh mc lao ng
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Vn bn quy nh v nh mc lm vic i vi ngi lao ng
- Vn bn ca cp trn
- Cc kin tho lun ca cc thnh vin trong nhm
- Cc vn bn v nh mc lao ng

116

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG


Tiu ch nh gi
- Theo di s liu v nng sut lao
ng bnh qun trong mt thi
gian nht nh
- Xy dng nh mc thc t

- nh mc vi ngi lao ng
ph hp
- Lp bng nh mc lao ng cho
tng cng vic

Cch thc nh gi
- Kim tra s liu v nng sut lao
ng bnh qun trong mt thi
gian nht nh
- Kim tra bn xy dng nh mc
thc t i chiu tiu chun quy
nh
- Kim tra nh mc vi ngi lao
ng ng yu cu
- Kim tra bng nh mc lao ng
cho tng cng vic

117

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Qun l ti sn, nguyn liu, nhin liu v sn phm
M s cng vic: N8
I. M T CNG VIC
Tin hnh lp biu thng k, lp th tc bn giao v ti sn, nguyn liu,
nhin liu v sn phm
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Lp biu thng k ti sn hin hu
- Lp th tc tip nhn v bn giao ti sn
- Thng k lng nguyn liu u vo
- Lp th tc tip nhn v bn giao nguyn liu
- Lp biu thng k nhin liu
- Lp th tc tip nhn v bn giao nhin liu
- Lp biu thng k sn phm
- Lp th tc bn giao sn phm
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin theo quy ch quy nh v lp biu thng k ti sn, nguyn liu,
nhin liu v sn phm
- Thc hin theo quy ch quy nh v th tc ban giao sn phm.
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho, chnh xc trong qun l ti sn, nguyn liu, nhin liu v sn
phm.
2. Kin thc
- Hiu bit v quy ch quy nh v thng k ti sn, nguyn liu, nhin liu v
sn phm
- Nm vng quy ch quy nh v th tc ban giao t i sn nguyn liu, nhin
liu v sn phm.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Vn bn thng k ti sn, nguyn liu, nhin liu v sn phm
- Vn bn tip nhn v bn giao ti sn, nguyn liu, nhin liu v sn phm
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Lp biu thng k ti sn, nguyn - Kim tra biu thng k ti sn,
liu, nhin liu v sn phm
nguyn liu, nhin liu v sn
phm theo quy nh
- Lp th tc tip nhn v bn giao - Kim tra th tc tip nhn v bn
ti sn, nguyn liu, nhin liu v
giao ti sn, nguyn liu, nhin
sn phm
liu v sn phm theo quy nh
118

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Thng k nng sut lm vic ca c nhn v ca nhm sn xut
M s cng vic: N9
I. M T CNG VIC
Tin hnh chun b biu mu thng k, ghi chp nng xut, lm bo co
v bp bo co c c
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b biu mu thng k
- Ghi chp nng xut
- Np bo co thng k
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin biu mu thng k ng quy nh
- Thc hin theo di s liu v nng sut lao ng bnh qun trong mt thi
gian nht nh ng quy nh
- Np bo co thng k theo quy nh ca n v sn xut
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho v c kinh nghim trong thng k nng sut lm vic ca c nhn
v ca nhm sn xut
2. Kin thc
- Hiu bit v biu mu thng k
- Hiu bit v qu trnh theo di s liu v nng sut lao ng b nh qun
- Bit v quy nh ca n v sn xut
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Biu mu thng k
- S sch ghi chp.
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
- Thc hin biu mu thng k
ng quy nh
- Thc hin theo di s liu v
nng sut lao ng bnh qun
trong mt thi gian nht nh
ng quy nh
- Np bo co thng k ca n v
sn xut

Cch thc nh gi
- Kim tra phng php ghi biu
mu thng k
- Kim tra theo di s liu v nng
sut lao ng bnh qun trong
mt thi gian nht nh chnh xc
theo quy nh
- Kim tra bo co thng k theo
quy nh
119

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Tnh ton tin lng cho ngi lao ng theo nh mc
M s cng vic: N10
I. M T CNG VIC
tnh ton tin lng cho ngi lao ng theo nh mc c tip nhn
bo co thng k nng xut v tip nhn bo co xy dng nh mc
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Tip nhn bo co thng k nng xut
- Tip nhn bo co xy dng nh mc
- Tnh ton tin lng
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin tip nhn bo co thng k nng xut ng quy nh
- Tnh ton tin lng theo quy nh ca n v sn xut v nh nc
- Thc hin tip nhn bo co xy dng nh mc ng y u cu
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho trong vic tip nhn
- Thnh tho, chnh xc trong Tnh ton tin l ng
2. Kin thc
- Hiu bit v bo co thng k nng xut xy dng nh mc
- Hiu bit v nhng quy nh tnh ton tin l ng.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc bo co thng k nng xu t
- Cc bo co xy dng nh mc.
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
- Thc hin tip nhn bo co
thng k nng xut ng quy
nh
- Thc hin tip nhn bo co xy
dng nh mc ng quy nh
- Tnh ton tin lng theo quy
nh ca n v sn xut v nh
nc

Cch thc nh gi
- Kim tra bo co thng k nng
xut khi tnh tin lng
- Kim tra bo co xy dng nh
mc khi tnh tin lng
- Kim tra phng php tnh ton
tin lng ca n v sn xut

120

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Xy dng gi thnh sn phm
M s cng vic: N11
I. M T CNG VIC
Tin hnh thng k cc chi ph trc tip ti phn xng, thng k sn
phm thu c t tnh ton c gi thnh sn phm
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Thng k cc chi ph trc tip ti phn xng
- Thng k sn phm thu c
- Tnh ton gi thnh
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin theo ng nguyn tc v tnh ton gi thnh sn phm.
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho, chnh xc v c kinh nghim trong xy dng gi thnh sn phm
- Thng k ng v y
- Tnh ton chnh xc
2. Kin thc
- Hiu bit v phng php xy dng gi thnh sn phm.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Ti liu hng dn thng k.
- Cc bo co v chi ph v nguyn, nhin liu, chi ph cho nhn cng lao ng
- Cc bo co v khu hao thit b, nh xng, cc loi sn phm thu c
- Cc ti liu hng dn tnh ton gi thnh sn phm
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
- Thng k cc chi ph trc tip ti
phn xng ng yu cu
- Thng k sn phm thu c
- Tnh ton gi thnh hp l

Cch thc nh gi
- Kim tra c vn bn thng k cc
chi ph trc tip ti phn xng
chnh xc
- Kim tra c vn bn thng k sn
phm thu c
- Kim tra phng php tnh ton
gi thnh theo quy nh

121

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Lp k hoch pht trin ngh nghip
M s cng vic: O1
I. M T CNG VIC
lp k hoch pht trin ngh nghip ng y u cu cn tip nhn k
hoch chung cho ton n v sn xut t cp trn, phn tch nng lc hin c ca
ngi lao ng sau ln k hoch v trnh duyt ca th trng n v
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Tip nhn k hoch chung cho to n n v sn xut t cp trn
- Phn tch nng lc hin c ca ngi lao ng
- Lp k hoch pht trin ngh nghip
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin tip nhn k hoch theo quy trnh c quy nh
- Thc hin phn tch theo nng lc thc t hin c ca ng i lao ng
- Thc hin theo th tc ph duyt
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thnh tho trong vic tip nhn
- C kinh nghim trong phn tch nng lc
2. Kin thc
- Hiu bit v nhng nguyn tc tip nhn k hoch
- Nm vng c nng lc thc t hin c ca ng i lao ng
- Hiu bit quy trnh lp k hoch, th tc ph duyt
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc vn bn ca cp trn, vn bn thc hin
- Cc kt qu thc hin n v
- H s c nhn ca ngi lao ng
- Bng nh gi kt qu sn xut ca tng ng i lao ng theo thng v qu
- Vn bn trnh k duyt.
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
- Tip nhn k hoch sn xut t
cp trn
- Phn tch nng lc thc t hin c
ca ngi lao ng
- Ph duyt k hoch ca th
trng

Cch thc nh gi
- Kim tra k hoch sn xut t
cp trn
- Kim tra nng lc thc hin ca
ngi lao ng
- Kim tra vn bn c ph duyt
122

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Tham d cc lp bi dng, tp hun v chuyn mn v qun
l
M s cng vic: O2
I. M T CNG VIC
Tin hnh phn loi cc i tng tham gia bi dng, la chn cc
chng trnh bi dng, lp k hoch v nhn lc, thi gian, ti chnh v xin
trnh duyt th trng n v, sau bi dng v nh gi hiu qu ca qu
trnh
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Phn loi cc i tng tham gia bi dng
- La chn cc chng trnh bi dng
- Lp k hoch v nhn lc, thi gian, ti chnh
- Trnh duyt th trng n v
- Tin hnh cc lp bi dng
- nh gi hiu qu ca qu trnh bi dng
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin da trn nng lc ca ngi lao ng v yu cu thc t v nng
cao trnh ca n v sn xut
- Thc hin bi dng theo chng chnh nh, nh gi kin thc hc vi n
theo yu cu.
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- C kinh nghim v chnh xc trong phn loi cc i tng tham gia bi
dng, la chon cc chng trnh bi dng
- C kh nng phn tch, c kinh nghim v chnh xc trong lp k hoch v
nhn lc, thi gian, ti chnh
- Thnh tho trong qu trnh hng dn
- C phng php s phm ngh
- C kinh nghim trong nh gi
2. Kin thc
- Hiu bit nng lc ca ngi lao ng v yu cu thc t v nng cao trnh
ca n v sn xut
- Hiu bit quy trnh lp k hoch, tnh hnh nhn lc cng nh ti chnh ca
n v sn xut
- Hiu bit th tc ph duyt, ni dung cn bi dng
- C kin thc v s phm, kin thc su v tay ngh
- Hiu bit quy trnh nh gi kin thc.

123

IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC


- S sch nhn s
- Cc vn bn v chng trnh bi dng
- Cc vn bn ca cp trn c lin quan
- Cc vn bn quy nh v quy trnh lp k hoch
- Cc ti liu bi dng
- Danh sch ngi tham gia bi dng
- Cc vn bn quy nh quy trnh nh gi
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
- Phn loi cc i tng tham gia
bi dng
- La chon cc chng trnh bi
dng
- Lp k hoch v nhn lc, thi
gian, ti chnh
- Trnh duyt th trng n v
- Tin hnh cc lp bi dng
- nh gi hiu qu ca qu trnh
bi dng

Cch thc nh gi
Phng php phn loi cc i
tng tham gia bi dng
- Kim tra chng trnh bi dng
-

- C k hoch v nhn lc, thi


gian, ti chnh
- Th trng n v k duyt
- Kim tra nh gi trin khi tin
hnh cc lp bi dng
- Kim tra kt qu ca qu trnh
bi dng

124

Tiu chun thc hin cng vic


Tn cng vic: Km cp ngi mi vo ngh
M s cng vic: O3
I.M t cng vic
Ln k hoch v tin hnh km cp chuyn mn cho ngi mi vo ngh.
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Lp danh sch nhng ngi cn bi dng
- Phn loi trnh chuyn mn nhng ngi trong danh sch
- Lp k hoch thi gian bi dng
- Lp k hoch iu ng gio vin th lnh ngh
- Lp k hoch c s vt cht
- Lp k hoch ti chnh cho bi dng
- Lp k hoch t chc thc hin
- Tng kt, kim tra, nh gi kt qu
II. Cc tiu ch thc hin cng vic
- Ngi mi vo ngh, ngi chuyn mn cn non km
- Bm st tiu chun phn loi tng cp trnh
- Bm st nhim v v iu kin thc t ca nh my
- nh gi theo mc ch, yu cu bi dng
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- Thit lp k hoch, iu ng, lp k hoch t i chnh
- Ln k hoch t chc
2. Kin thc
- Kin thc qun l, ti chnh k ton, k hoch t chc, chuyn mn lin quan
IV. Cc iu kin thc hin cng vic
- Giy, bt, my vi tnh, my in
- K hoch, nhim v ca nh my
V. Tiu ch v cch thc nh gi k n ng
Tiu ch nh gi
- Km cp ngi mi vo ngh,
ngi c chuyn mn cn non
km theo ng cp

125

Cch thc nh gi
- Kim tra nh gi theo mc ch,
yu cu bi dng. Bm st nhim
v v iu kin thc t ca nh
my

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Hi tho v trao i kinh nghim
M s cng vic: O4
I. M T CNG VIC
Chun b cc ti liu, ni dung, cc trang thit b phc v, a im, thi
gian, nhn lc, ti chnh cho hi tho, sau tin hnh hi tho v trao i kinh
nghim v nh gi cht lng ca hi tho
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b cc ti liu v ni dung hi tho
- Chun b cc trang thit b phc v hi tho
- Chun b a im, thi gian, nhn lc, t i chnh cho hi tho
- Tin hnh cc lp hi tho
- nh gi hiu qu ca qu trnh hi tho.
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin chun b cc ti liu v ni dung hi tho, cc trang thit b phc
v hi tho theo yu cu
- Chun b a im, thi gian, nhn lc, t i chnh cho hi tho ng quy nh
- Tin hnh hi tho theo chng chnh nh v nh gi cht lng ca hi
tho
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- C kinh nghim v chnh xc trong la chon cc chng trnh hi tho
- C kh nng trong chun b cc trang thit b ph c v hi tho
- C kinh nghim trong nh gi
2. Kin thc
- Nm vng ni dung ca cuc hi tho, cng tc chun b tr c hi tho
- Hiu bit quy trnh nh gi kin thc
- C kin thc v lnh vc hi tho
- C kin thc su v tay ngh
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc vn bn v chng trnh hi tho
- Cc ti liu hi tho
- Danh sch ngi tham gia hi tho
- Cc vn bn quy nh quy trnh nh gi

126

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

Tiu ch nh gi
Thc hin chun b cc ti liu v
ni dung hi tho theo yu cu
Chun b cc trang thit b phc
v hi tho theo yu cu
Tin hnh chun b a im, thi
gian, nhn lc, ti chnh cho hi
tho theo yu cu
Thc hin hi tho theo chng
chnh nh

127

Cch thc nh gi
Kim tra chun b cc ti liu v
ni dung hi tho theo yu cu
Kim tra chun b cc trang thit
b phc v hi tho
Chun b a im, thi gian,
nhn lc, ti chnh cho hi tho
hp l
Kim tra qu trnh thc hin hi
tho theo chng chnh nh

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Pht huy sng kin ci tin k thut
M s cng vic: O5
I. M T CNG VIC
Tin hnh pht ng phong tro, tip nhn cc sng kin, phn tch v
nh gi kh nng thc thi ca ci tin, sa u chun b c s vt cht v nhn
lc thc hin, trin khai thc hin, nh gi hiu qu kinh t v k thut ca
sng kin v khen thng ci tin k thut
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Pht ng phong tro ci tin k thut
- Tip nhn cc sng kin ci tin k thut
- Phn tch v nh gi kh nng thc thi ca ci tin
- Chun b c s vt cht v nhn lc thc hin ci tin k thut
- Trin khai thc hin
- nh gi hiu qu kinh t v k thut ca sng kin ci tin k thut
- Khen thng ci tin k thut
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Pht huy sng kin ci tin k thut theo yu cu nng cao v cht lng,
nng xut v sn lng sn phm ca n v sn xut
- Thc hin theo quy trnh tip nhn cc sng kin ci tin k thut, phn tch
v nh gi kh nng thc thi ca ci tin kp thi
- Chun b c s vt cht v nhn lc thc hin ci tin k thut ng y u
cu
- Thc hin trin khai sng kin theo yu cu nh, nh gi hiu qu kinh t
v k thut ca sng kin ci tin k thut
- Thc hin khen thng ci tin k thut theo quy ch ca n v sn xut.
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- C kinh nghim trong sn xut
- C kh nng phn tch
- Thnh tho v c kinh nghim trong chun b c s vt cht v nhn lc
- C kinh nghim trong nh gi qu kinh t v k thut ca sng kin ci tin
k thut
2. Kin thc
- Hiu bit v kh nng nng cao v cht l ng, nng xut v sn lng sn
phm ca n v sn xut, nng lc sng to ca ng i lao ng
- Hiu bit v kh nng nng cao v ch t lng, nng xut v sn lng sn
phm ca n v sn xut
- Bit v ni dung sng kin ci tin k thut
128

- Hiu bit v quy trnh tip nhn cc sng kin ci tin k thut, tay ngh ca
ngi lao ng
- Hiu bit nng lc v ti chnh v c s vt cht ca n v.
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc bo co tng kt v tnh hnh sn xut ca x nghip
- Thng tin, t liu ca cc n v sn xut khc sn xut cng loi sn phm
- Cc vn bn v sng kin ci tin k thut
- Cc bo co v kt qu thu c khi thc hin trin khai sng kin . Bo co
v nh gi.
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
- Thc hin theo quy trnh tip
nhn cc sng kin ci tin k
thut
- Phn tch v nh gi kh nng
thc thi ca ci tin kp thi
- Chun b c s vt cht v nhn
lc thc hin ci tin k thut
ng yu cu
- Thc hin trin khai sng kin
theo yu cu nh
- Quy trnh nh gi hiu qu kinh
t v k thut ca sng kin ci
tin k thut
- Thc hin khen thng ci tin
k thut theo quy ch ca n v
sn xut

Cch thc nh gi
- Kim tra quy trnh tip nhn cc
sng kin ci tin k thut
- Cc vn bn bo co phn tch v
nh gi kh nng thc thi ca
ci tin
- Cc bo co vic chun b c s
vt cht v nhn lc thc hin
ci tin k thut
- Qu trnh trin khai sng kin
- nh gi hiu qu kinh t v k
thut ca sng kin ci tin k
thut
- C khen thng ci tin k thut
theo quy ch ca n v sn xut

129

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Xy dng cc ch v bo h lao ng v an ton PCCC
M s cng vic: P1
I. M T CNG VIC
Tin hnh phn loi cc v tr lao ng cn bo h, xy dng cc ch
bo h v trang thit b v cc ch bi dng vt cht, an ton PCCC
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Phn loi cc v tr lao ng cn bo h
- Xy dng cc ch bo h v trang thit b
- Xy dng cc ch bo h v bi d ng vt cht
- Trnh duyt th trng
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin da trn v tr ca ngi lao ng v yu cu thc t v bo h lao
ng, an ton PCCC c cc vn bn nh nc quy nh
- Theo vn bn hng dn v ch bo h lao ng, an to n PCCC.
III. CC KIN THC V K NNG THIT YU
1. K nng
- C kinh nghim v chnh xc trong xy dng cc ch v bo h lao ng,
an ton PCCC.
2. Kin thc
- Hiu bit v quy ch bo h lao ng, an to n PCCC c cc vn bn nh
nc quy nh
- Hiu bit v vn bn hng dn ch bo h lao ng, an to n PCCC
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Bng phn cng lao ng
- Quy trnh sn xut
- Cc vn bn hng dn v ch bo h cho ng i lao ng, an ton PCCC
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Phn loi cc v tr lao ng cn - Kim tra vic phn loi cc v tr
bo h
lao ng cn bo h
- Xy dng cc ch bo h v - Kim tra vn bn xy dng cc
trang thit b, an ton PCCC
ch bo h v trang thit b, an
ton PCCC
- Xy dng cc ch bo h v - Kim tra vn bn xy dng cc
bi dng vt cht
ch bo h v bi dng vt
cht
- Trnh duyt th trng
- Th trng k duyt
130

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Hc tp v k thut an ton lao ng v PCCC
M s cng vic: P2

I. M T CNG VIC
Chun b ti liu hc tp, thi gian, a im, t i chnh lp hc, la chn
i tng lao ng i hc, sau tin hnh hc tp v nh gi cht lng
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Chun b cc ti liu v ni dung hc tp
- Chun b cc trang thit b phc v hc tp
- Chun b a im, thi gian, nhn lc, t i chnh cho hc tp
- Tin hnh cc hc tp
- nh gi hiu qu ca qu trnh hc tp
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin chun b cc ti liu v ni dung, cc trang thit b phc v hc tp
theo yu cu
- Thc hin chun b a im, thi gian, nhn lc, t i chnh cho hc tp theo
yu cu
- Thc hin hc tp theo chng chnh nh
- nh gi cht lng ca hc tp
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- C kinh nghim v chnh xc trong la chon cc chng trnh hi tho
- C kh nng trong chun b cc trang thit b phc v hc tp
- C kinh nghim trong nh gi
2. Kin thc
- Hiu bit v ni dung ca cuc hi tho, cng tc chun b tr c hc tp
- Nm vng quy trnh nh gi kin thc
- C kin thc su v lnh vc hc tp
- C kin thc su v tay ngh
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Cc vn bn v chng trnh hc tp
- Cc ti liu hi tho
- Danh sch ngi tham gia hi tho
- Cc vn bn quy nh quy trnh nh gi

131

V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG

Tiu ch nh gi
Thc hin chun b cc ti liu v
ni dung hc tp theo yu cu
Thc hin chun b cc trang
thit b phc v hc tptheo yu
cu
Thc hin chun b a im, thi
gian, nhn lc, ti chnh cho hc
tptheo yu cu
Thc hin hc tptheo chng
chnh nh

Cch thc nh gi
- Kim tra chun b cc ti liu v
ni dung hc tptheo yu cu
- Kim tra chun b cc trang thit
b phc v hc tp
- Chun b a im, thi gian,
nhn lc, ti chnh cho hc tp
hp l
- Kim tra qu trnh thc hin hc
tptheo chng chnh nh

132

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Kim tra bo h lao ng
M s cng vic: P3
I. M T CNG VIC
Tin hnh kim tra vic trang b bo h lao ng i vi cc cng nhn
lm vic ca tng khu vc theo quy n h ca nh my
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Lp danh sch nhng ni cn kim tra
- Tin hnh kim tra
- nh gi tnh trng bo h lao ng
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Danh sch nhng ni kim tra c lp
- Thc hin qu trnh kim tra ng theo quy nh ca ni sn xut v ca tng
khu vc
- nh gi trang b bo h lao ng khch quan, ng theo t nh trng
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- C kinh nghim v thnh tho trong qu trnh kim tra
- Tin hnh nh gi nhanh, chnh xc
2. Kin thc
- Hiu bit v yu cu trang b bo h i vi nhng n i kim tra .
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Danh sch cc khu vc cn kim tra
- Cc bin bn kim tra.
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
- Danh sch nhng ni kim tra
c lp ng yu cu
- Thc hin qu trnh kim tra
ng theo quy nh ca ni sn
xut v ca tng khu vc
- nh gi trang b bo h lao
ng khch quan, ng theo t nh
trng

Cch thc nh gi
- Kim tra danh sch c lp
- Phng php kim tra c p
dng, cc khu vc c kim
tra
- Vn bn nh gi v phng
php nh gi

133

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: Kim tra thit b an ton lao ng
M s cng vic: P4
I. M T CNG VIC
Tin hnh kim tra cc thit b m bo an ton lao ng nhm m bo
an ton trong sn xut
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Tin hnh kim tra cc thit b an ton lao ng
- nh gi tnh trng thit b
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Thc hin qu trnh kim tra cc thit b ng theo quy nh
- Tin hnh nh gi khch quan, ng theo t nh trng
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- C kinh nghim v thnh tho trong vic kim tra
- nh gi tnh trng thit b an ton lao ng chnh xc
2. Kin thc
- Hiu bit v yu cu i vi thit b an ton lao ng
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Danh sch cc thit b an ton lao ng cn kim tra
- Cc bin bn kim tra
- S sch
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
- Thc hin qu trnh kim tra cc
thit b ng theo quy nh
- Tin hnh nh gi khch quan,
ng theo tnh trng

Cch thc nh gi
- Cc bin bn kim tra, phng
php kim tra, kt qu kim tra
- Bin bn nh gi, phng php
nh gi

134

TIU CHUN THC HIN CNG VIC


Tn cng vic: X l s c v chy n
M s cng vic: P5
I. M T CNG VIC
Tin hnh nhn bit cc s c, a ra gii php v tin hnh tho lun
trc khi x l s c
Cc bc cn thc hin bao gm:
- Trang b thit b v dng c phng chy cha chy
- Nhn bit cc s c cng ngh
- X l s c chy n
- Ghi chp
II. CC TIU CH THC HIN CNG VIC
- Trang b thit b v dng c phng chy cha chy theo ng tiu chun
- Cc s c chy n cn c pht hin kp thi
- Thc hin x l s c chy n theo cc quy nh a ra
- Thc hin qu trnh ghi chp ng quy nh
III. CC K NNG V KIN THC THIT YU
1. K nng
- C kinh nghim v chnh xc trong quyt nh, trong x l s c
- Ghi chp chnh xc
2. Kin thc
- Hiu bit r Cc thit b v dng c phng chy cha chy
- Hiu r v tnh trng s c
- Hiu bit cch ghi chp s liu
IV. CC IU KIN THC HIN CNG VIC
- Thit b phng chng chy n
- Vn bn quy nh
- Gii php x l chy n
- Biu mu in sn
- S ghi chp
V. TIU CH V CCH THC NH GI K NNG
Tiu ch nh gi
Cch thc nh gi
- Nhn bit cc s c chy n
- Kim tra c cc nguyn nhn
gy ra s c
- a ra gii php x l chy n
- Kim tra x l chy n theo yu
cu
- An ton cho ngi sn xut , thit - Kim tra an ton ngi v thit b
b v mi trng
- Thi gian thc hin
- So snh i chiu vi nh mc
thi gian
135

136