You are on page 1of 15

SADRAJ

1. UVOD........................................................................................................................2
2. POJAM BIZNIS PLANA..........................................................................................4
3. IZRADA BIZNIS PLANA NA PRIMERU OTVARANJA KOZMETIKOG
SALONA........................................................................................................................6
3.1 Izvrni Rezime......................................................................................................6
3.1.1 Ciljevi................................................................................................................6
3.1.2 Misija.................................................................................................................6
3.2 Kljuevi za uspeh.................................................................................................6
3.3 Kompanija rezime...............................................................................................6
3.3.1 Vlasnitvo..........................................................................................................6
3.3.2 Lokacija i objekti preduzea.............................................................................7
3.4 Proizvodi i usluge.................................................................................................7
3.5 Opis proizvoda i usluga........................................................................................7
3.5.1 Tehnologija........................................................................................................8
3.6 Budui proizvodi i usluge....................................................................................8
4. ANALIZA TRITA..................................................................................................9
4.1 Strategija i implementacija...................................................................................9
4.1.1 Marketing strategija (ciljnog trita i pozicioniranje).......................................9
4.1.2 Cenovnik strategije............................................................................................9
4.1.3 Promocija strategije...........................................................................................9
4.1.4 Distribucija obrasci...........................................................................................9
5. UPRAVLJANJE REZIME......................................................................................10
5.1 Organizaciona struktura salona..........................................................................10
5.2 Kadrovski plan...................................................................................................10
6. FINANSIJSKI PLAN..............................................................................................11
7. ZAKLJUAK...........................................................................................................13
LITERATURA.............................................................................................................14

1. UVOD
Ako ne znate ta elite postii u ivotu, nita neete postii. Zato morate znati
ta je to to elite ostvariti. Morate biti kao brod koji iz jedne luke ide u drugu, a
ne... vie !
Biznis (poslovni) plan jeste svaki dokument koji sadri najbitnije informacije
o planiranim poslovnim aktivnostima i finansijskim efektima istih tih aktivnosti, to
e rei da jedan dokument definiemo kao poslovni plan ako su u njemu sadrane
budue poslovne aktivnosti.
Biznis plan je zapravo napisani rezime prolih, sadanjih i buduih aktivnosti
preduzea-preduzetnika, odnosno najefikasniji nain da iz prolosti (sadanjosti)
stignemo u budunost. Biznis planovi se vrlo esto ili bolje reeno, obino,
poistoveuju sa novim investicionim ulaganjima.
Ciklus razvoja jednog investicionog projekta sastoji se od predinvesticionog
perioda, perioda investiranja, i radnog perioda. U predinvesticionom periodu
celokupna aktivnost odvija se kroz nekoliko faza, izradom odgovarajuih studija:
opportunity study1, pre-feasibility study2, i feasibility study3.
Period investiranja karakterie izrada investiciono-tehnike dokumentacije,
izbor izvoaa radova, gradnja, montaa opreme, ostali investicioni zahvati,
osposobljavanja kadrova, putanje kapaciteta u rad. U radnom periodu do izraaja
dolazi korienje instaliranih kapaciteta i ostvarenje proizvodnih i finansijskih
rezultata. Poslovni efekti koji se postiu u ovom periodu ukazuju na profitabilnost
projekta i opravdanost investiranja.
Biznis (poslovni) plan je znaajan univerzalni dokumenat koji se izrauje u
predinvesticionom periodu i prethodi studiji izvodljivosti. To je dokumenat koji
detaljno opisuje i analizira predstojei preduzetniki projekat i procenjuje ekonomsku
i finansijsku dimenziju kako bi se razumela izvodljivost i profitabilnost aktivnosti
koje se planiraju.
To je vrsta elaborata kojim se potencijalnim finansijerima predstavlja namera
da se realizuje odreeni poslovni poduhvat. On se ne odnosi na preduzee ve na
sasvim konkretnu operaciju.
Razlozi za pisanje biznis plana mogu se posmatrati iz ugla budueg
preduzetnika i potencijalnog investitora. Zbog toga se moe zakljuiti da biznis plan
ima internu i eksternu namenu.
S obzirom na to da je znaajan za irok krug korisnika, sadrina i fokus biznis
plana moraju biti prilagoeni specifinim oekivanjima i zahtevima ovih korisnika i
to tako da se probaju zadovoljiti zahtevi i potrebe svih korisnika. Nezavisno od toga
ko je korisnik informacija, kada se izrauje biznis plan moraju se uvaiti bar naredne
tri perspektive: perspektiva preduzetnika, trina perspektiva i perspektiva investitora.
Pored toga da bi izraeni biznis plan bio kvalitetan on mora biti razumljiv, relevantan,
oprezan i pouzdan.
1

studija mogunosti.
prethodna studija opravdanosti predstudija izvodljivosti.
3
studija opravdanosti-studija izvodljivosti.
2

Pri izradi koncepta sopstvenog biznisa i biznis plana za taj poduhvat,


preduzetnik se moe opredeliti za jedan od tri pristupa, i to za: individualni, ekspertski
ili konsultativni. Ipak najbolje bi bilo da vlasnici preduzea uvek sami piu plan za
sebe, uz stunu pomo kvalifikovanih konsultanata.
U poslovnoj praksi u oblasti pisanja biznis plana vlada veliko arenilo. Sve
dok se ne prihvati jedinstvena metodologija za izradu biznis plana, prilikom izrade za
svaki konkretni sluaj, izraivai se obavezno moraju konsultovati sa svakim
davaocem uputstava za njegovu izradu (uglavnom bankama), radi zajednikog
definisanja svih detalja, ime se skrauje vreme njegove izrade i poveava efikasnost
rada.

2. POJAM BIZNIS PLANA


Biznis plan ima dve osnovne namene: da pomogne preduzetniku u
obezbeenju neophodnog kapitala i da olaka upravljanje rastom i razvojem
preduzea4.
Biznis plan predstavlja rezultat taktikog planiranja i spada u odluke za
jednokratnu upotrebu. Definiemo ga kao skup buduih poslovnih aktivnosti koji je
vremenski odreen i koji je u skladu sa ciljevima i sa strategijom preduzea. ine ga
pet planova koji se nalaze u kauzalno-hronolokom redosledu i to: plan prodaje, plan
proizvodnje, plan investicija, plan istraivanja i razvoja i finansijski plan. Biznis plan
jeste rezultat primene strategije u voenju posla i posrednik izmeu te strategije i
izvrenja iste. Osnovna njegova uloga jeste da definie jasne i precizne orijentacije za
voenje posla u kratkom roku, obino od godinu dana. Znai okvir za izradu biznis
plana je kalendarska godina, meutim omogueno je kotrljajue planiranje tj.
aktuelizovanje mesenih planova s tim da se zadri period projekcije od godinu dana.
Bilo da je u pitanju manja ili vea firma, manje ili vie diversifikovana ona ima biznis
plan, odnosno ima neku formu istog (saetak biznis plana, glavni biznis plan i detaljan
biznis plan). Biznis plan je namenjen kako preduzetniku da vidi da li mu se planirana
akcija isplati ali i investitorima da vide koliki je rizik ulaganja u odreeni poslovni
poduhvat. Posledino razlozi za pisanje biznis plana mogu se posmatrati sa stanovita
budueg preduzetnika: da stekne bolji uvid u poslovanje u koji hoe da ue, da unese
promene u projekat pre njegovog zapoinjanja kako bi se poveala verovatnoa
uspeha i profitabilnost, da izbegne ulaganje novca i vremena u neprofitabilne poslove,
i da omogui pristup eksternim izvorima finansiranja; i sa stanovita potencijalnog
investitora: da razume prirodu ulaganja, da proceni izvodljivost i ekonomsku
podobnost projekta, i da stekne pravi utisak o menaderskom timu.
Izradi biznis plana se pristupa kada: preduzee trai spoljne partnere za
dokapitalizaciju jer nema dovoljno finansijskih sredstava, preduzee ulae u novi
pogon ili rekonstuie isti, preduzee pristupa reorganizaciji, preduzee ne moe da
izfinansira odreeni posao, preduzetnik otvara novu firmu tj. poinje sa radom, itd.
Biznis plan esto doprinosi formiranju prvog utiska o preduzeu,pa je njegov
osnovni cilj da odgovori na pitanja: o samoj kompaniji (njena pozicija na tritu,
osnovni pokazatelji i sl.), koji proizvodi ili usluge su predmet rada, da li se proizvod
ili usluga moe prodati na tritu-stanje konkurencije, ta je od tehnologije,kadrova i
opreme potrebno za realizaciju plana, finansije (kolika su sredstva potrebna, planirani
prihodi i rashodi, profitabilnost investicija), itd.
Ima dve vrste namena: internu, i eksternu 5. Interna namena plana se ogleda u
tome, da je to dokument koji slui kao prepoznatljiv standard sa kojim se mogu
porediti tekui rezultati nakon to je posao startovao. Redovno poreenje planiranih i
aktuelnih aktivnosti omoguava blagovremeno identifikovanje jakih i slabih strana i, s
tim u vezi, poboljanje performansi preduzea, kao i prilagoavanje i reavanje
4

Karavidi, S., ukanovi Karavidi, M. i Ivkovi, D.(2010): Preduzetnitvo, Visoka kola za


poslovnu ekonomiju i preduzetnitvo, Beograd, str. 124.
5
Jovanovi, P.(2001): Upravljanje investicijama, Grafoslog, Beograd, str. 112.

problema pre nego to postanu nereivi (neupravljivi). Pre svega namenjen je


preduzetniku da vidi da li da krene sa biznisom, odnosno da vidi da li je ideja dobra,
isplativa i finansijski odriva. Takoe, predstavlja dobru bazu za merenje uspeha
menadera, a sam proces njegove izrade edukuje, usklauje ciljeve razliitih
interesnih grupa i motivie menaderski tim. Eksterna namena BP se ogleda u tome da
je on obavezujui dokument ukoliko se eli obezbeenje dodatnih izvora finansiranja,
pozajmica kapitala od investitora, banaka ili velikih kompanija. Posredstvom biznis
plana spoljni korisnici se upoznaju sa ciljevima, strukturom posla, specifinostima
biznis modela i oekivanim performansama. Takoe, moe da bude namenjen i
drugim spoljnim institucijama kao to su dravni organi, komore i sl. koje na bilo koji
nain uestvuju u realizaciji poduhvata, iz razloga to predstavlja osnovu za akciju
ovih i mnogih drugih regulatornih tela.
U zavisnosti od investitora i njihovih specifinosti, koji odobravaju finansijska
sredstva za realizaciju konkretnih projekata, oblast pisanja biznis plana odlikuje
ogromna raznolikost. Meutim moemo istai sledee elemente kao osnovne
elemente BP: naslovna strana, rezime, opis firme (profil kompanije), analiza trita
(analiza grane, delatnosti), program proizvodnje i proizvodi plan, plan ljudskih
resursa, prodajni plan, marketing plan, plan realizacije biznisa (projekta), finansijski
plan, ocena efikasnosti biznisa, plan budueg razvoja, dodatak6.

Jovanovi, A.(2003): Upravljanje projektima, autorizovana predavanja, Bor,

3. IZRADA BIZNIS PLANA NA PRIMERU OTVARANJA


KOZMETIKOG SALONA
3.1 Izvrni Rezime
Kozmetiki Salon Star, je salon koji e klijentima nuditi irok spektar svojih
usluga i biti u slubi klijenata i njihovog lepog izgleda.
3.1.1 Ciljevi
Cilj preduzea je da svojim klijentima omogui vrhunsku uslugu iz oblasti
nege lica i tela, kao i ostalih kozmetikih usluga, savremeni i individualni pristup nezi
koe.
3.1.2 Misija
Svoju misiju Kozmetiki Salon Star ostvarilo bi strunim radom i
kvalitetnom uslugom. Misijom su odreene potrebne i dovoljne podloge koje
usmeravaju ukupan napor zaposlenih u ostvarivanju efekata potrebnih za uspean rad.

3.2 Kljuevi za uspeh


Pomou anketa i razgovora sa potencijalnim klijentima, spremni smo da
sasluamo njihove predloge i sugestije kako bi unapredili usluge u Kozmetikom
Salon Star.

3.3 Kompanija rezime


Kozmetiki Salon Star je preduzee privatnog vlasnitva koje se bavi
pruanjem usluga kozmetike iz oblasti tretmana lica i tela . Kozmetiki Salon Star
u svojoj ponudi nudi usluge:
Tretmana lica
Radiotalasne terapije
Kavitacije
Radiotalasnog liftinga
Mezoterapija
Solarijuma
Depilacije i
Nege ruku i stopala
3.3.1 Vlasnitvo
Kozmetiki Salon Star je preduzee u 100% vlasnitvu Marije Milenkovi,
koji obavlja funkciju vlasnice preduzea.
Kozmetiki Salon Star je osnovan kao privatno preduzee sa jednim
osnivaem. Izvor sredstava je vlasniki kapital. 300.000 Eura predstavlja 100%
potrebnog kapitala.

3.3.2 Lokacija i objekti preduzea


Kozmetiki Salon Star se nalazi na Novom Beogradu u bloku 72 u blizini
reke Save, peake i biciklistike zone. Objekat je veliine 200 m2. Sadraj objekta:
Recepcija
Soba za solarijum
Soba za masau
Soba za depilaciju
Soba za tretmane lica i tela.

Slika 1. Recepcija salona

3.4 Proizvodi i usluge


Pored prijatnog ambijenta, ljubaznosti i strunosti zaposlenih ljudi mogu se
pohvaliti i sa precizno projektovanim objektom koji svojim konforom i energijom.
Kompletna prostorija je klimatizovana, koja poseduje najnovije sprave poslednje
generacije kao i saunom za 6 osoba, 2 svlaionice (svaka poseduje tu kabine i wc), 2
kabine za masau.

3.5 Opis proizvoda i usluga


Tretmani lica:
Higijenski klasian tretman lica
Kompletni tretmani lica+bioloki tretman

Aromateratija lica
Dermoabrazija lica
Bioloki tretmani
Tretmani tela:
Kavitacija
Radiotalasna terapija
Nari 517Khz
Mezoterapija
Relax i Tai masaa
Solarijum,
Depilacija,
Manikir i pedikir,
Intimno farbanje,
Nokti,
Nadogradnja trepavica,
Sauna.

3.5.1 Tehnologija
Kozmetiki Salon Star poseduje najnovije sprave poslednje generacije, i
trudi se da prati najnovije trendove u svetu i kod nas.

3.6 Budui proizvodi i usluge


Uvoenjem novina u programe, enterijer i ostalog sadraja Kozmetiki Salon
Star e se truditi da izbegne pojavu zasienja kod klijenata.
Pored ve postojeih usluga, Kozmetiki Salon Star nastoji da uvodi novine
u:
potpunu novim formama i tehnikama izlivanja noktiju.
Stiletto nokti su nedavno postali velik trend meu brojnim zvezdama pa ih
tako esto nose Rihanna, Lady Gaga, Fergie, Beyonce, Katy Perry Idealni
su za osobe sa kratkim prstima i dlanovima jer ih izduuju. Stiletto nokti
savreno pristaju hrabrim i ekstravagantnim devojkama koje zele da budu
primecene.
Edge tehnika izlivanja noktiju - edge nokti izgledaju kao bode i potpuno
drugaije izgledaju od ostalih formi. Slobodni kraj nokta ima otru V formu.
Edge forma moe biti modelirana ak i na noktima sa kratkom nokatnom
ploom. Ova forma vizuelno produuje nokte i daje im dodatnu eleganciju.
New Technology lampe, nove tehnologije "otvorenog stakla", Discovery i
Open glass. Nova linija se izdvaja po novoj tehnologiji izrade lampi,
vrhunskim kvalitetom, i ekstremno brzom tamnjenju

4. ANALIZA TRITA
Analizom trita koju je uraen ustanovljneo je da postoji realna mogunost za
proirenje ime bi se mogla poveati i zaokruiti ponuda preduzea. Ali i da pokae
opravdanost investiranja u novu poslovnu ideju.
Imajui u vidu da je u Beogradu otvoren veliki broj objekata slinog
karaktera,Kozmetiki Salon Star tei da svojom uslugom i kvalitetom privue
klijente raznovrsnog profila i godina.
Strategija razvoja preduzea je konstantno praenje svetskih trendova koji
omoguuju kvalitetniju ponudu koju nudi preduzee.
I pored velikog broja registrovanih kozmetikih salona, ni jedan od tih
objekata ne moe da ugrozi ili parira najsavremenijim pogodnostima Kozmetiki
Salon Star.

4.1 Strategija i implementacija


Od izuzetnog znaaja za uspean rad salona jeste marketinki pokriveno
podruje. Detaljnim planiranjem marketinki tim Kozmetiki Salon Star uspostavio
je konstantno prisustvo na podruju na kom preduzee posluje. Unapred odreen
procenat od ukupne cene usluga zadovoljava finansijske potrebe marketinga.
4.1.1 Marketing strategija (ciljnog trita i pozicioniranje)
Marketing strategija je deo strategije preduzea. Jednom izabrana marketing
strategija nije vaea za sva vremena. Ona se menja tokom vremena, shodno
promenama na tritu. Svoju marketing strategija preduzee bazira na maksimalnom
kvalitetu svojih usluga.
4.1.2 Cenovnik strategije
Oglasi u tampanim medijima (5000 rsd)
Promotivni flajeri (2500 rsd)
Reklamni bilbordi (20.000 rsd)
Majice (2500 rsd)
Kaketi (2500 rsd)
Ostali trokovi (2500 rsd)
Ukupno : 35000 rsd
4.1.3 Promocija strategije
Kozmetiki Salon Star svojim marketinkim konceptom, reklamni materijal
u elektronskom obliku (web prezentacija, TV i radio) i pisanom obliku (prisustvo u
novinama, bilbordi, info flajeri), a pre svega preporukom klijenata koji ve koriste
usluge salona iri svoju mreu poslovalja kako na pojedince po posebno utvrenim
pogodnostima.

4.1.4 Distribucija obrasci


Za promotivne flajere sklopljen je ugovor za distribuciju preko Pote Srbije
Sklopljen je ugovor o DIRECT MAIL-u.

5. UPRAVLJANJE REZIME
Kvalitet usluga predstavlja sredstvo za zadovoljavanje uslunih potreba
potroaa.Dobro definisanje fokusiranog kvaliteta i korienje adekvatnih metoda za
njegovo unapreivanje, predstavljaju pravi put do satisfakcije korisnika uluga i ka
dostizanju uslunog savrenstva i ostvarenja konkurentske prednosti.

5.1 Organizaciona struktura salona


Marija Milenkovi (vlasnik)

S.Ranatovi (Tim/PR menader)

M.Vasiljevi (knjigovoa)
Kozmetiki Salon Star, pored angaovanih ljudi, sarauje i sa ljudima iz
oblasti medicine (doktori opte prakse, pedijatar, psiholog.).
Menadment tim Inter Gym-a, ine Marija Milenkovi i Sanja Ranatovi.

5.2 Kadrovski plan


Pored vrhunskih profesionalaca koji su ve u radnom odnosu u preduzeu, u
narednom periodu zahtevae se dodatna edukacija zaposlenih u vidu savladavanja jo
jednog stranog jezika (konverzacija na engleskom je podrazumevana prilikom
zaposlenja).

10

6. FINANSIJSKI PLAN
Najznaajniji i najsloeniji postupak izrade biznis plana je svakako finansijski
deo u kome se treba dokazati opravdanost ulaganja.
Finansijski deo biznis plana je zavrni deo ovog elaborata u kome se novano
sumiraju svi prethodno analizirani i prezentirani podaci i rezultati. U finansijskom
delu biznis plana treba, pre svega, prezentirati koliko finansijskih sredstava je
potrebno za startovanje firme, odnosno za realizaciju odreenog poduhvata. Kada je u
pitanju postojea firma treba proceniti kakvi se poslovni rezultati oekuju i da li oni
obezbeuju povraaj uloenih sredstava.
Izrada finansijskog dela biznis plana poinje prikazom finansijskih rezultata
koje je firma postigla zadnjih nekoliko godina. Analizom ovih podataka daje se ocena
finansijskog poloaja i finansijske sposobnosti firme.
Kada je u pitanju startovanje biznisa, izrada finansijskog dela biznis plana
poinje sa proraunom potrebnih finansijskih sredstava za startovanje firme.
Na osnovu prorauna potrebnih finansijskih sredstava za startovanje biznisa, a
u skladu sa raspoloivim finansijskim sredstvima, definie se kolika e se finansijska
sredstva traiti od potencijalnih kreditora ili investitora u ovom sluaju od poslovne
banke.
Na osnovu predmera i predrauna radova potrebnih za adaptaciju objekta,
uraenog od strane najboljih ponuaa, ukupna vrednost radova na adaptaciji objekta
iznosi 5.694.934 dinara (ili 50.397 Evra).
Tabela 1. Struktura i vrednost investicije
STAVKE
IZNOS (EURO)
OBJEKAT
180.000
OPREMANJE ENTERIJERA
40.000
SPRAVE
50.000
DOZVOLE I TAKSE
1.000
ADAPTACIJA OBJEKTA
50.397
MARKETING
10.000
UKUPNO:
331.397

11

Elementi

Tabela 2. Dinamiki plan bilansa uspeha


Godine

Red
I.
1
II.
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
III.
IV.
V.
VI.
VII

Ukupan prihod
Prodaja
Ukupni rashodi
Materijalni
trokovi
Materijal
Energenti
Trokovi
transporta
Amortizacija
Nematerijalni
trokovi
Bruto zarade
Proizvodni
trokovi
Rashodi
finansiranja
Bruto dobit
Porez na dobit
Neto dobit
Otplate kredita
Profit

1
10.957.500
10.957.500
10.668.526
4.973.719

2
13.737.150
13.737.150
12.756.855
6.003.841

3
14.424.008
14.424.008
13.089.321
6.261.371

4
15.145.208
15.145.208
13.421.848
6.531.778

5
15.902.468
15.902.468
13.771.501
6.815.705

4.120.486
603.233
250.000

5.150.608
603.233
250.000

5.408.138.
603.233
250.000

5.678.545
603.233
250.000

5.962.472
603.233
250.000

207.788
1.095.750

509.714
1.373.715

509.714
1.442.401

509.714
1.514.521

509.714
1.590.247

3.154.700
0

3.603.006
1.236.579

3.603.006
1.236.579

3.603.006
1.236.579

3.603.006
1.236.579

30.000

36.250

26.250

16.250

288.974
40.456
248.518
0
248.518

980.295
137.241
843.054
1.000.000
-156.946

1.334.687
186.856
1.147.831
1.000.000
147.831

1.723.360
241.270
1.482.090
1.000.000
482.090

2.130.967
298.335
1.832.632
1.000.000
832.632

12

7. ZAKLJUAK
Pogreno je miljenje da je dobra ideja 50% uspeha razvoja proizvoda. Dobra
ideja jeste velika ansa novog proizvoda, ali nikako garant dobrog pozicioniranja.
Postoje brojni elementi trita, okoline, parcepcije potroaa, koji mogu biti presudni
za uspenu misiju. ak i velikim firmama, sa dobrim idejama, dobro isplaniranom i
osmiljenom strategijom, snanim marketing potporom uvoda proizvoda na trite,
desi se neeljeni pad. Razlog ovakvog kraha najee lei u svesnom, ili nesvesnom
zanemarivanju nekih na prvi pogled, nevanih injenica i nedovoljnom, ili pak
neadekvatnom ispitivanju trita.
U ovom sluaju Kozmetiki Salon Star novi salon koji moe parirati
najprestinijim salonima u gradu. Meutim to ne znai da e moi da im parira i u
nivou poseenosti i poslovanja koji oni ostvaruju. Tim menadment salona, napravio
je tek jedana korak u osvajanju trita. Drugi treba da bude striktno potovanje
marketing plana, ali i njegovo praenje i analiziranje tokom vremena kao i
eventualno revidiranje ako spoljanje, unutranje okruenje i trite nametnu potrebu
za takvom odlukom.

13

LITERATURA
1. Jovanovi, P.(2001): Menadment, Teorija i praksa, Tree izdanje,
Grafoslog Beograd, Beograd,
2. Omerbegovi-Bijelovi,

J.(2000):

Planiranje

priprema

proizvodnje ili/i usluivanja u malom i srednjem preduzeu,


Zbornik radova Menadment promena, SymOrg 2000, Zlatibor,
3. Petrovi, P.(2008): Ekonomika turizma, Geografski fakultet,
Beograd
4. Petrovi, P. (2006): Marketing, igoja tampa, Beograd,

14

15