You are on page 1of 3

Transformator

Transformator je statiki elektromagnetski ureaj u kojem se elektrina energija iz jednog ili


vie izmjeninih krugova, koji napajaju primarne namote transformatora, prenosi u jedan ili
vie izmjeninih krugova napajanih iz sekundarnih namota transformatora s izmijenjenim
iznosima struja i napona i nepromijenjenom frekvencijomi snagom. Transformacija energije
dogaa se u aktivnom dijelu transformatora sastavljenom od namota i jezgre. Rad
transformatora zasniva se na Farradayevu zakonu elektromagnetske indukcije prema kojem
vremenska promjenamagnetskog toka ulananog petljom inducira u petlji napon koji stvara
magnetski tok koji se, u skladu s Lenzovim zakonom, opire promjeni toka koji je inducirao
napon.

Slika 1. Transformator
Osnovna svrha transformatora je preobraavanje (transformacija) naizmenine struje pod
jednim naponom u naizmeninu struju pod drugim naponom pri neizmenjenoj uestalosti i
snazi. On se moe primenjivati i za preobraaj broja faza i uestalosti.
Najrasprostranjeniji su tzv. energetski transformatori koji slue za prenos i raspodelu
elektrine energije. Pri prenoenju i raspodeli elektrine energije od elektrana do sredita
potronje, utroak metala za prenosne vodove i gubici snage u njima zavise od veliine struje.
Ako pri istoj prenoenoj snazi pomou transformatora povisimo napon nekoliko puta, struja
e se isto toliko puta smanjiti, pa se za prenos elektrine energije mogu primeniti prenosni
vodovi manjeg preseka. Ovo smanjuje utroak metala za dalekovode i distributivnu mreu,
kao i gubitke snage u njima.

U elektranama sinhorni generatori imaju nominalne (linijske) napone do 24 kV, to je


nedovoljno za ekonomian prenos elektrine energije na vea rastojanja. Za prenoenje na
vee daljine potrebni su vii naponi: 35, 110, 220, 380(400)kV i vii (npr. u Rusiji koriste se
naponi i od 500, 750 i 1150 kV). Zato se u samoj elektrani postavi transformator koji podie
napon na potrebnu visinu i energija se pod tim naponom prenosi na daljinu. Takav
transformator se naziva jo i blok transformator.

Slika 2. Transformator u sloveniji: Vrhovo


Prijemnici elektrine energije (sijalice, elektromotori i dr.) radi bezbednosti su proraunati na
nizak napon (380/220 V). Osim toga, izrada elektrinih aparata, pribora i maina za visok
napon praena je velikim konstrukcionim tekoama, poto delovi ovih ureaja, kroz koje
protie struja, zahtevaju pri visokom naponu pojaanu izolaciju. Zato se visok napon, pod
kojim se vri prenos elektrine energije, ne moe neposredni koristiti za napajanje prijemnika,
ve se prijemnici napajaju preko transformatora za snienje napona.

Elektrinu energiju naizmenine struje na putu od elektrane do sredita potronje treba


preobraavati 3-4 puta. U distributivnim mreama transformatori za snienje napona nisu
optereeni jednovremeno i uglavnom ne rade pod nominalnim optereenjem. Zato je ukupna
snaga transformatora, koji slue za prenos i raspodelu elektrine energije, 7-10 puta vea od
snage generatora u elektranama.
Sem ove glavne svrhe u prenoenju elektrine energije, transformatori se koriste i za putanje
u rad elektrinih motora, napajanje statikih usmeraa, u elektrinim merenjima (naponski i
strujni merni transformatori). Transformatori male snage iroko se primenjuju u sistemima
automatike i telemehanike, sistemima za prenos i obradu informacija, navigacionim

ureajima, radio i TV ureajima itd. Opseg uestalosti, na kojem transformatori mogu da


rade, je od nekoliko herce do 100kHz.