You are on page 1of 1

Ti Ayatna Inca Bilangen

Isut Gayyemtay ni Jesus


1.

No ti panagbiagmo madanaganca,
Ket ta panunot riribukennaca;
Lagipem ti parabur ti Dios intedna,
Adu nga ayat impaayna kenca.

Coro:

Isut gayyemtay ni Jesus


Linac amna ti tuoc;
Basbasoltayo nabantot,
Kencuana intay ngarud,
Ket icararagtay coma
Basoltayo aduda
Namnamaen nga itedna
Pacawan di mamingga

2.

Ditay umamac ti tuoc,


Allilaw ken sulisog;
Dinatay bay-an ni Jesus,
Kencuana intay ngarud,
Awan gayyem cas kencuana,
Ladingit pucawenna;
Ti capuytayo ammona
Kencuana intay ala.

3.

No lap-ittayo ti adda,
Awittay nadagsenda;
Ti mannubbottay ammona,
Kencuana intay ita.
No uyaw kencat umapay,
Ni Jesus ti cangam;
Itdennanto ti saranay
Ket talna di agsarday.

Ti ayatna inca bilangen.


Dios dungngona inca kitaen;
Ti ayatna inca bilangen
Dackel a dungngona inca kitaen.

2.

No nadagsen unay dayta awitmo,


Nabantot ti carga a binaclaymo;
Lagipem ayatna ken mapucawto
Dayta danag ket ragsac sumucatto.

3.

No dagiti gagayyemmo nabacnangda,


Panunutem cari ni Cristo kenca;
Lagipem ayatna, maliwliwaca;
Idiay langit cucua awan servina.

4.

1.

Gapuna a no leddaangmot
sumken
Dica agdanag, Dios inca tumaclin;
Lagipem ayatna a di agsardeng
Adda kenca inggat gunggonam
dumteng.