You are on page 1of 2

Resursele de apă ale României

Resursele de apă endogene (care se formează din precipitațiile căzute pe teritoriul țării)
sunt evaluate la 42 km³/an. Aceasta reprezintă abia 0.67% din totalul resurselor de apă endogene
de 6.223 km³/an ale țărilor europene. Resursele endogene specifice ale României raportate la
populație sunt de 1.894 m³/an, loc. iar cele raportate la suprafață sunt de 0,18 m. După ambele
criterii România este una din țările cu resursele de apă cele mai scăzute din Europa, așa cum
rezultă din graficul alăturat. Dacă se iau în considerare și resursele de apă exogene (care
reprezintă aportul râurilor care se formează pe teritoriul altor țări și intră apoi pe teritoriul țării) în cazul României Dunărea și cursurile de apă din bazinul Siretului superior - de 170 km³/an,
resursele totale de apă ale României se ridică la 212 km³/an. De aceea, România depinde în
foarte mare parte de resursele de apă venind din diferite țări din amonte.
Aceste resurse de apă nu sunt în totalitate utilizabile. Din cauza regimului variabil al
resurselor de apă, o parte din aceste resurse se scurg în perioadele de viitură, pe când, în
perioadele secetoase, debitele scurse scad la valori foarte mici. Pentru a mări resursele utilizabile
este nevoie de regularizarea debitelor prin lacuri de acumulare care să rețină debitele
excendentare în perioadele ploioase, pentru a le face disponibile în perioadele secetoase. De
aceea, spre deosebire de țările din Europa de Vest și de Nord, lipsa unor resurse suficiente de apă
riscă să devină un factor limitativ al dezvoltării economice dacă nu este promovată o politică
strictă de utilizare rațională a apelor.
Penuria de resurse de apă ale României, dependența de resursele exogene și necesitatea
regularizării debitelor a fost scoasă în evidență încă din 1960 prin Planul de amenajare a apelor
din România. Drept urmare, autoritățile responsabile cu gospodărirea apelor din acea vreme au
luat decizia de prezerva apelor interioare ale țării, utilizând cu precădere apele exogene ale
Dunării, de a iniția un amplu program de realizare de lacuri de acumulare pentru mărirea
resurselor endogene utilizabile și de a promova o politică de economisire și utilizare ra țională a
resurselor de apă.
Totuși, în anii următori, importanța unei gospodăriri raționale a apelor a fost adeseori
neglijată. De două ori (în 1968 și 2004) organele centrale de gospodărire a apelor au fost
desființate, de fiecare dată cu urmări negative grave. Consumurile de apă au crescut foarte mult;

România este unul din cei mai mari consumatori de apă din Europa.deși este o țară săracă în resurse de apă. consumul de apă specific pe locuitor al României depășește cu mult valorile altor țări europene cu un nivel de dezvoltare mult mai ridicat. Sursa: Wikipedia . După cum rezultă din graficul alăturat.