You are on page 1of 11&UHDWHDVLPSOH)LOH([SORUHULQ$QGURLG_'HYHORS0RELOH$SSOLFDWLRQ 
0iV 6LJXLHQWHEORJª

5

XULRVIHUUDQGR#JPDLOFRP (VFULWRULR 

'HYHORS0RELOH$SSOLFDWLRQ
7KLV%ORJWRSRVWDOOP\UHIHUHQFHFRGHVDQGWXWRULDOWRGHYHORS0RELOHDSSOLFDWLRQ

+RPH

$QGURLG&RQWURO

L26&RQWURO

&RQWDFW8V

$ERXW8V
6($5&+

+RPHª$QGURLG&RQWUROª&UHDWHDVLPSOH)LOH([SORUHULQ$QGURLG
021'$<-$18$5< 

&5($7($6,03/(),/((;3/25(5,1$1'52,'

,26$1'52,':,1'2:63+21(
7ZHHW

0

/LNH

6KDUH 

0DQ\DQGURLGDSSVQHHGD)LOHEURZVHUWRKHOSXVHUVZRUNZLWKILOHVLQWKHLUGHYLFH,QWKLVWXWRULDOZHJRLQJ
WRFUHDWHDVLPSOH)LOH([SORUHU
+HUHLVDUHVXOWRIWKLVWXWRULDO

/$%(/6

$QGURLG&RQWURO 

$QGURLGHERRN .

L26&RQWURO .

9( Ź . %/2*$5&+.

ź .

Ź0D\ .

Ź$SULO .

7KLVSURMHFWLVGHYHORSHGLQ(FOLSVH 0DNHDSSOLFDWLRQLQWHUIDFH7KHPDLQOD\RXWRIWKLVDSSGHPRLVYHU\VLPSOHOD\RXW.WKDYHRQH WH[WYLHZRQHHGLWWH[WDQGRQHEXWWRQ Ź0DUFK .

Ź)HEUXDU\ .

ź-DQXDU\ .

&UHDWHDVLPSOH)LOH([SORUHULQ$QGURLG +RZWRFUHDWHFXVWRP([SDQGDEOH/LVW9LHZ LQ$QGURLG ʳ‹‡ƒ”ƒ›‘—–šŽ•śƒ†”‘‹†ʰɗŠ––’śŵŵ•…Š‡ƒ•Ŝƒ†”‘‹†Ŝ…‘ŵƒ’ŵ”‡•ŵƒ†”‘‹†ɗ +RZWRFUHDWHFXVWRP/LVWYLHZLQ$QGURLG ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏ™‹†–Šʰɗˆ‹ŽŽɕ’ƒ”‡–ɗ +RZWRFUHDWHFXVWRPSURJUHVVEDUDQG SURJUHVVGLD ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏŠ‡‹‰Š–ʰɗˆ‹ŽŽɕ’ƒ”‡–ɗ +RZWRFUHDWHFXVWRP5DWLQJ%DULQ$QGURLG ʴ +RZWRFUHDWHFXVWRP6ZLWFKLQ$QGURLG ƒ†”‘‹†ś‘”‹‡–ƒ–‹‘ʰɗ˜‡”–‹…ƒŽɗ ʳ‡š–‹‡™ƒ†”‘‹†ś‹†ʰɗɘʱ‹†ŵ–‡š–˜‹‡™ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏ™‹†–Šʰɗˆ‹ŽŽɕ’ƒ”‡–ɗ +RZWRFUHDWHFXVWRP7H[W)LHOGVLQ $QGURLG ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏŠ‡‹‰Š–ʰɗ™”ƒ’ɕ…‘–‡–ɗ ƒ†”‘‹†ś–‡š–ʰɗ ‡– ‹Ž‡ƒ‡ ”‘ƒ”†ɗ Ź .

%/( 6XEVFULEHYLD(PDLO (QWHUHPDLODGGUHVVKHUH 6XEPLW ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏ™‹†–Šʰɗ™”ƒ’ɕ…‘–‡–ɗʴ ʳ†‹–‡š– ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏƒŽ‹‰ƒ”‡–‡ˆ–ʰɗ–”—‡ɗ )$&(%22. ƒ†”‘‹†śŠ‹–ʰɗ†‹–‡š–ɗ ƒ†”‘‹†ś‹†ʰɗɘʱ‹†ŵ‡†‹–‡š–ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏ™‹†–Šʰɗˆ‹ŽŽɕ’ƒ”‡–ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏŠ‡‹‰Š–ʰɗ™”ƒ’ɕ…‘–‡–ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏƒ”‰‹‡ˆ–ʰɗɲ†’ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏƒ”‰‹‹‰Š–ʰɗɲ†’ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏƒ”‰‹‘’ʰɗɮɲ†’ɗ ƒ†”‘‹†ś‡•ʰɗɮɫɗ ƒ†”‘‹†ś‹’—–›’‡ʰɗ–‡š–‡”•‘ƒ‡ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏ–‘‡ˆ–ˆʰɗɘʱ‹†ŵ•‹’—––‘ɗʴ KWWSFXVWRPDQGURLGGQEORJVSRWFRPHVFUHDWHVLPSOHILOHH[SORUHLQDQGURLGKWPO . ƒ†”‘‹†ś–‡š–‹œ‡ʰɗɮɵ†’ɗ ƒ†”‘‹†ś‰”ƒ˜‹–›ʰɗ…‡–‡”ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏƒ”‰‹‘’ʰɗɮɫ†’ɗ ŵʴ ʳ‡Žƒ–‹˜‡ƒ›‘—–ƒ†”‘‹†ś‹†ʰɗɘʱ‹†ŵ”‡Žƒ–‹˜‡ƒ›‘—–ɮɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏŠ‡‹‰Š–ʰɗ™”ƒ’ɕ…‘–‡–ɗ 68%&5.

 &UHDWHDVLPSOH)LOH([SORUHULQ$QGURLG_'HYHORS0RELOH$SSOLFDWLRQ ʳŵ†‹–‡š–ʴ &XVWRP$QGURLG 0HJXVWD ʳ—––‘ƒ†”‘‹†ś–‡š–ʰɗ”‘™•‡”ɗ ƒ†”‘‹†ś‹†ʰɗɘʱ‹†ŵ•‹’—––‘ɗ ƒ†”‘‹†ś–‡š–‹œ‡ʰɗɮɵ†’ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏƒ”‰‹‘’ʰɗɮɫ†’ɗ 0HJXVWDHVWDSiJLQD &RPSDUWLU ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏƒŽ‹‰ƒ”‡–‹‰Š–ʰɗ–”—‡ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏŠ‡‹‰Š–ʰɗ™”ƒ’ɕ…‘–‡–ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏ™‹†–Šʰɗ™”ƒ’ɕ…‘–‡–ɗ 6pHOSULPHURGHWXVDPLJRVHQLQGLFDU TXHOHJXVWDHVWR ƒ†”‘‹†ś‘Ž‹…ʰɗ‰‡–ˆ‹Ž‡ɗʴ ʳŵ—––‘ʴ ʳŵ‡Žƒ–‹˜‡ƒ›‘—–ʴ ʳŵ‹‡ƒ”ƒ›‘—–ʴ :HVKRZDOOLWHPV IROGHUDQGILOH.

RQ)LOHH[SORUHUXQGHUDFXVWRPOLVWYLHZDQGKHUHLVWKHFRGH[POOD\RXW IRUHDFKURZLQOLVW ʳţšŽ˜‡”•‹‘ʰɗɮŜɫɗ‡…‘†‹‰ʰɗ—–ˆŞɵɗţʴ ʳ‡Žƒ–‹˜‡ƒ›‘—– šŽ•śƒ†”‘‹†ʰɗŠ––’śŵŵ•…Š‡ƒ•Ŝƒ†”‘‹†Ŝ…‘ŵƒ’ŵ”‡•ŵƒ†”‘‹†ɗ 3238/$532676 +RZWRFUHDWHFXVWRPSURJUHVVEDUDQGSURJUHVV GLDORJLQ$QGURLG ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏŠ‡‹‰Š–ʰɗ™”ƒ’ɕ…‘–‡–ɗƒ†”‘‹†ś‘”‹‡–ƒ–‹‘ʰɗ˜‡”–‹…ƒŽɗƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏ™‹†–Šʰɗˆ‹ŽŽɕ’ƒ”‡–ɗʴ ʳ.

ƒ‰‡‹‡™ &UHDWHDVLPSOH)LOH([SORUHULQ$QGURLG ƒ†”‘‹†ś‹†ʰɗɘʱ‹†ŵˆ†ɕ.

…‘ɮɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏ™‹†–Šʰɗɲɫ†‹’ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏŠ‡‹‰Š–ʰɗɲɫ†‹’ɗʴ ʳŵ.

ƒ‰‡‹‡™ʴ +RZWRFUHDWHFXVWRP([SDQGDEOH/LVW9LHZLQ $QGURLG +RZWRFUHDWHFXVWRP6ZLWFKLQ$QGURLG ʳ‡š–‹‡™ƒ†”‘‹†ś–‡š–ʰɗɘʱ‹†ŵ‡š–‹‡™ɫɮɗ ƒ†”‘‹†ś‹†ʰɗɘʱ‹†ŵ‡š–‹‡™ɫɮɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏ™‹†–Šʰɗ™”ƒ’ɕ…‘–‡–ɗ +RZWRFUHDWHFXVWRP'DWH7LPH3LFNHULQ $QGURLG +RZWRFUHDWHFXVWRP6SLQQHU&RQWUROLQ$QGURLG ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏŠ‡‹‰Š–ʰɗ™”ƒ’ɕ…‘–‡–ɗ ƒ†”‘‹†ś•‹‰Ž‡‹‡ʰɗ–”—‡ɗ ƒ†”‘‹†ś–‡š––›Ž‡ʰɗ„‘Ž†ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏ–‘‹‰Š–ˆʰɗɘʱ‹†ŵˆ†ɕ.

…‘ɮɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏƒ”‰‹‘’ʰɗɲ†‹’ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏƒ”‰‹‡ˆ–ʰɗɲ†‹’ɗʴ ʳŵ‡š–‹‡™ʴ 6XEVFULEH9LD(PDLO 6XEVFULEHWRRXUQHZVOHWWHUWRJHWWKHODWHVW XSGDWHVWR\RXULQER[.

<RXUHPDLODGGUHVVLVVDIHZLWKXV (QWHU\RXUHPDLO 6LJQXS ʳ‡š–‹‡™ƒ†”‘‹†ś–‡š–ʰɗɘʱ‹†ŵ‡š–‹‡™ɫɯɗ ƒ†”‘‹†ś‹†ʰɗɘʱ‹†ŵ‡š–‹‡™ɫɯɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏ™‹†–Šʰɗ™”ƒ’ɕ…‘–‡–ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏŠ‡‹‰Š–ʰɗ™”ƒ’ɕ…‘–‡–ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏ–‘‹‰Š–ˆʰɗɘʱ‹†ŵˆ†ɕ.

…‘ɮɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏ„‡Ž‘™ʰɗɘʱ‹†ŵ‡š–‹‡™ɫɮɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏƒ”‰‹‡ˆ–ʰɗɮɫ†‹’ɗʴ ʳŵ‡š–‹‡™ʴ ʳ‡š–‹‡™ƒ†”‘‹†ś–‡š–ʰɗɘʱ‹†ŵ‡š–‹‡™ƒ–‡ɗ ƒ†”‘‹†ś‹†ʰɗɘʱ‹†ŵ‡š–‹‡™ƒ–‡ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏ™‹†–Šʰɗ™”ƒ’ɕ…‘–‡–ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏŠ‡‹‰Š–ʰɗ™”ƒ’ɕ…‘–‡–ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏ„‡Ž‘™ʰɗɘʱ‹†ŵ‡š–‹‡™ɫɮɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏƒŽ‹‰ƒ”‡–‹‰Š–ʰɗ–”—‡ɗ ƒ†”‘‹†śŽƒ›‘—–ɏƒ”‰‹‡ˆ–ʰɗɲ†‹’ɗʴ ʳŵ‡š–‹‡™ʴ ʳŵ‡Žƒ–‹˜‡ƒ›‘—–ʴ (DFKURZKDYHWKUHHWH[WYLHZVWKHILUVWRQHVKRZVWKHQDPHRILWHPWKHVHFRQGWH[WYLHZVKRZVWKH QXPEHURILWHPLIWKDWURZFRQWDLQVDIROGHUDQGVKRZWKHFDSDFLW\LILWLVDILOHWKHODVWRQHVKRZVWKHODVW PRGLI\LQJGDWHRIWKLVLWHP7KHUHVXOWLV -DYD&RGH &RGHIRU0DLQ$FWLYLW\ZKHQZHFOLFNRQWKHEXWWRQZHZLOORSHQDQHZDFWLYLW\ ’ƒ…ƒ‰‡…‘Ŝ‡šƒ’Ž‡Ŝˆ‹Ž‡‡š’Ž‘”‡”Ś ‹’‘”–ƒ†”‘‹†Ŝ‘•Ŝ—†Ž‡Ś ‹’‘”–ƒ†”‘‹†Ŝƒ’’Ŝ…–‹˜‹–›Ś ‹’‘”–ƒ†”‘‹†Ŝ…‘–‡–Ŝ.

–‡–Ś ‹’‘”–ƒ†”‘‹†Ŝ˜‹‡™Ŝ‹‡™Ś ‹’‘”–ƒ†”‘‹†Ŝ™‹†‰‡–Ŝ†‹–‡š–Ś KWWSFXVWRPDQGURLGGQEORJVSRWFRPHVFUHDWHVLPSOHILOHH[SORUHLQDQGURLGKWPO .

 &UHDWHDVLPSOH)LOH([SORUHULQ$QGURLG_'HYHORS0RELOH$SSOLFDWLRQ ’—„Ž‹……Žƒ•• ‹Ž‡‡š’Ž‘”‡”…–‹˜‹–›‡š–‡†•…–‹˜‹–›Ƈ ’”‹˜ƒ–‡•–ƒ–‹…ˆ‹ƒŽ‹–ɕ ʰɨŚ –”‹‰…—” ‹Ž‡ƒ‡Ś †‹–‡š–‡†‹––‡š–Ś ɒ˜‡””‹†‡ ’—„Ž‹…˜‘‹†‘”‡ƒ–‡ſ—†Ž‡•ƒ˜‡†.

•–ƒ…‡–ƒ–‡ƀƇ •—’‡”Ŝ‘”‡ƒ–‡ſ•ƒ˜‡†.

•–ƒ…‡–ƒ–‡ƀŚ •‡–‘–‡–‹‡™ſŜŽƒ›‘—–Ŝƒ…–‹˜‹–›ɕˆ‹Ž‡‡š’Ž‘”‡”ƀŚ ‡†‹––‡š–ʰſ†‹–‡š–ƀˆ‹†‹‡™›.

†ſŜ‹†Ŝ‡†‹–‡š–ƀŚ ƈ ’—„Ž‹…˜‘‹†‰‡–ˆ‹Ž‡ſ‹‡™˜‹‡™ƀƇ .

–‡–‹–‡–ɨʰ‡™.

–‡–ſ–Š‹•ř ‹Ž‡Š‘‘•‡”Ŝ…Žƒ••ƀŚ •–ƒ”–…–‹˜‹–› ‘”‡•—Ž–ſ‹–‡–ɨřɕ ƀŚ ƈ ŵŵ‹•–‡ˆ‘””‡•—Ž–•Ŝ ’”‘–‡…–‡†˜‘‹†‘…–‹˜‹–›‡•—Ž–ſ‹–”‡“—‡•–‘†‡ř‹–”‡•—Ž–‘†‡ř.

–‡–†ƒ–ƒƀƇ ŵŵ‡‡™Š‹…Š…Š‹Ž†ƒ…–‹˜‹–›‹•…ƒŽŽ‹‰—•„ƒ…Ŝ ‹ˆſ”‡“—‡•–‘†‡ʰʰɕ ƀƇ ‹ˆſ”‡•—Ž–‘†‡ʰʰɕƀƇ …—” ‹Ž‡ƒ‡ʰ†ƒ–ƒŜ‰‡––”‹‰š–”ƒſɑ ‡– ‹Ž‡ƒ‡ɑƀŚ ‡†‹––‡š–Ŝ•‡–‡š–ſ…—” ‹Ž‡ƒ‡ƀŚ ƈ ƈ ƈ ƈ 7KHUHVXOWIURP)LOH&KRRVHLVDQDPHRIILOH 7KHQHZDFWLYLW\LV)LOH&KRRVHH[WHQGV/LVW$FWLYLW\KHUHLVDOOFRGHVRI)LOH&KRRVH$FWLYLW\ ’ƒ…ƒ‰‡…‘Ŝ‡šƒ’Ž‡Ŝˆ‹Ž‡‡š’Ž‘”‡”Ś ‹’‘”–Œƒ˜ƒŜ‹‘Ŝ ‹Ž‡Ś ‹’‘”–Œƒ˜ƒŜ•“ŽŜƒ–‡Ś ‹’‘”–Œƒ˜ƒŜ—–‹ŽŜ””ƒ›‹•–Ś ‹’‘”–Œƒ˜ƒŜ—–‹ŽŜ‘ŽŽ‡…–‹‘•Ś ‹’‘”–Œƒ˜ƒŜ—–‹ŽŜ‹•–Ś ‹’‘”–Œƒ˜ƒŜ–‡š–Ŝƒ–‡ ‘”ƒ–Ś ‹’‘”–ƒ†”‘‹†Ŝ‘•Ŝ—†Ž‡Ś ‹’‘”–ƒ†”‘‹†Ŝƒ’’Ŝ‹•–…–‹˜‹–›Ś ‹’‘”–ƒ†”‘‹†Ŝ…‘–‡–Ŝ.

–‡–Ś ‹’‘”–ƒ†”‘‹†Ŝ˜‹‡™Ŝ‹‡™Ś ‹’‘”–ƒ†”‘‹†Ŝ™‹†‰‡–Ŝ‹•–‹‡™Ś ’—„Ž‹……Žƒ•• ‹Ž‡Š‘‘•‡”‡š–‡†•‹•–…–‹˜‹–›Ƈ ’”‹˜ƒ–‡ ‹Ž‡…—””‡–‹”Ś ’”‹˜ƒ–‡ ‹Ž‡””ƒ›†ƒ’–‡”ƒ†ƒ’–‡”Ś ɒ˜‡””‹†‡ ’—„Ž‹…˜‘‹†‘”‡ƒ–‡ſ—†Ž‡•ƒ˜‡†.

•–ƒ…‡–ƒ–‡ƀƇ •—’‡”Ŝ‘”‡ƒ–‡ſ•ƒ˜‡†.

•–ƒ…‡–ƒ–‡ƀŚ …—””‡–‹”ʰ‡™ ‹Ž‡ſɑŵ•†…ƒ”†ŵɑƀŚ ˆ‹ŽŽſ…—””‡–‹”ƀŚ ƈ ’”‹˜ƒ–‡˜‘‹†ˆ‹ŽŽſ ‹Ž‡ˆƀ Ƈ ‹Ž‡ƃƄ†‹”•ʰˆŜŽ‹•– ‹Ž‡•ſƀŚ –Š‹•Ŝ•‡–‹–Ž‡ſɑ—””‡–‹”śɑʫˆŜ‰‡–ƒ‡ſƀƀŚ ‹•–ʳ.

–‡ʴ†‹”ʰ‡™””ƒ›‹•–ʳ.

–‡ʴſƀŚ ‹•–ʳ.

–‡ʴˆŽ•ʰ‡™””ƒ›‹•–ʳ.

–‡ʴſƀŚ –”›Ƈ ˆ‘”ſ ‹Ž‡ˆˆś†‹”•ƀ Ƈ ƒ–‡Žƒ•–‘†ƒ–‡ʰ‡™ƒ–‡ſˆˆŜŽƒ•–‘†‹ˆ‹‡†ſƀƀŚ ƒ–‡ ‘”ƒ–ˆ‘”ƒ–‡”ʰƒ–‡ ‘”ƒ–Ŝ‰‡–ƒ–‡‹‡.

•–ƒ…‡ſƀŚ –”‹‰†ƒ–‡ɏ‘†‹ˆ›ʰˆ‘”ƒ–‡”Ŝˆ‘”ƒ–ſŽƒ•–‘†ƒ–‡ƀŚ ‹ˆſˆˆŜ‹•‹”‡…–‘”›ſƀƀƇ  ‹Ž‡ƃƄˆ„—ˆʰˆˆŜŽ‹•– ‹Ž‡•ſƀŚ ‹–„—ˆʰɥŚ ‹ˆſˆ„—ˆŠʰ—ŽŽƀƇ „—ˆʰˆ„—ˆŜŽ‡‰–ŠŚ ƈ ‡Ž•‡„—ˆʰɥŚ KWWSFXVWRPDQGURLGGQEORJVSRWFRPHVFUHDWHVLPSOHILOHH[SORUHLQDQGURLGKWPO .

 &UHDWHDVLPSOH)LOH([SORUHULQ$QGURLG_'HYHORS0RELOH$SSOLFDWLRQ –”‹‰—ɏ‹–‡ʰ–”‹‰Ŝ˜ƒŽ—‡ˆſ„—ˆƀŚ ‹ˆſ„—ˆʰʰɥƀ—ɏ‹–‡ʰ—ɏ‹–‡ʫɑ‹–‡ɑŚ ‡Ž•‡—ɏ‹–‡ʰ—ɏ‹–‡ʫɑ‹–‡•ɑŚ ŵŵ–”‹‰ˆ‘”ƒ–‡†ʰŽƒ•–‘†ƒ–‡Ŝ–‘–”‹‰ſƀŚ †‹”Ŝƒ††ſ‡™ .

–‡ſˆˆŜ‰‡–ƒ‡ſƀř—ɏ‹–‡ř†ƒ–‡ɏ‘†‹ˆ›řˆˆŜ‰‡–„•‘Ž—–‡ƒ–Šſƀřɑ†‹”‡…–‘”›ɏ‹…‘ɑƀƀŚ ƈ ‡Ž•‡ Ƈ ˆŽ•Ŝƒ††ſ‡™.

–‡ſˆˆŜ‰‡–ƒ‡ſƀřˆˆŜŽ‡‰–Šſƀʫɑ›–‡ɑř†ƒ–‡ɏ‘†‹ˆ›ř ˆˆŜ‰‡–„•‘Ž—–‡ƒ–Šſƀřɑˆ‹Ž‡ɏ‹…‘ɑƀƀŚ ƈ ƈ ƈ…ƒ–…Šſš…‡’–‹‘‡ƀ Ƈ ƈ ‘ŽŽ‡…–‹‘•Ŝ•‘”–ſ†‹”ƀŚ ‘ŽŽ‡…–‹‘•Ŝ•‘”–ſˆŽ•ƀŚ †‹”Ŝƒ††ŽŽſˆŽ•ƀŚ ‹ˆſŠˆŜ‰‡–ƒ‡ſƀŜ‡“—ƒŽ•.

‰‘”‡ƒ•‡ſɑ•†…ƒ”†ɑƀƀ †‹”Ŝƒ††ſɥř‡™.

–‡ſɑŜŜɑřɑƒ”‡–‹”‡…–‘”›ɑřɑɑřˆŜ‰‡–ƒ”‡–ſƀřɑ†‹”‡…–‘”›ɏ—’ɑƀƀŚ ƒ†ƒ’–‡”ʰ‡™ ‹Ž‡””ƒ›†ƒ’–‡”ſ ‹Ž‡Š‘‘•‡”Ŝ–Š‹•řŜŽƒ›‘—–Ŝˆ‹Ž‡ɕ˜‹‡™ř†‹”ƀŚ –Š‹•Ŝ•‡–‹•–†ƒ’–‡”ſƒ†ƒ’–‡”ƀŚ ƈ ɒ˜‡””‹†‡ ’”‘–‡…–‡†˜‘‹†‘‹•–.

–‡Ž‹…ſ‹•–‹‡™Žř‹‡™˜ř‹–’‘•‹–‹‘řŽ‘‰‹†ƀƇ ŵŵ—–‘މ‡‡”ƒ–‡†‡–Š‘†•–—„ •—’‡”Ŝ‘‹•–.

–‡Ž‹…ſŽř˜ř’‘•‹–‹‘ř‹†ƀŚ .

–‡‘ʰƒ†ƒ’–‡”Ŝ‰‡–.

–‡ſ’‘•‹–‹‘ƀŚ ‹ˆſ‘Ŝ‰‡–.

ƒ‰‡ſƀŜ‡“—ƒŽ•.

‰‘”‡ƒ•‡ſɑ†‹”‡…–‘”›ɏ‹…‘ɑƀŶŶ‘Ŝ‰‡–.

ƒ‰‡ſƀŜ‡“—ƒŽ•.

‰‘”‡ƒ•‡ſɑ†‹”‡…–‘”›ɏ—’ɑƀƀƇ …—””‡–‹”ʰ‡™ ‹Ž‡ſ‘Ŝ‰‡–ƒ–ŠſƀƀŚ ˆ‹ŽŽſ…—””‡–‹”ƀŚ ƈ ‡Ž•‡ Ƈ ‘ ‹Ž‡Ž‹…ſ‘ƀŚ ƈ ƈ ’”‹˜ƒ–‡˜‘‹†‘ ‹Ž‡Ž‹…ſ.

–‡‘ƀ Ƈ ŵŵ‘ƒ•–Ŝƒ‡‡š–ſ–Š‹•řɑ ‘Ž†‡”Ž‹…‡†śɑʫ…—””‡–‹”ř‘ƒ•–Ŝ ɏ ƀŜ•Š‘™ſƀŚ .

–‡–‹–‡–ʰ‡™.

–‡–ſƀŚ ‹–‡–Ŝ’—–š–”ƒſɑ ‡–ƒ–Šɑř…—””‡–‹”Ŝ–‘–”‹‰ſƀƀŚ ‹–‡–Ŝ’—–š–”ƒſɑ ‡– ‹Ž‡ƒ‡ɑř‘Ŝ‰‡–ƒ‡ſƀƀŚ •‡–‡•—Ž–ſɕř‹–‡–ƀŚ ˆ‹‹•ŠſƀŚ ƈ ƈ &UHDWH)LOH$UUD\$GDSWHUIRU/LVWYLHZDERYH ’ƒ…ƒ‰‡…‘Ŝ‡šƒ’Ž‡Ŝˆ‹Ž‡‡š’Ž‘”‡”Ś ‹’‘”–Œƒ˜ƒŜ—–‹ŽŜ‹•–Ś ‹’‘”–ƒ†”‘‹†Ŝ…‘–‡–Ŝ‘–‡š–Ś ‹’‘”–ƒ†”‘‹†Ŝ‰”ƒ’Š‹…•Ŝ†”ƒ™ƒ„Ž‡Ŝ”ƒ™ƒ„Ž‡Ś ‹’‘”–ƒ†”‘‹†Ŝ˜‹‡™Ŝƒ›‘—–.

ˆŽƒ–‡”Ś ‹’‘”–ƒ†”‘‹†Ŝ˜‹‡™Ŝ‹‡™Ś ‹’‘”–ƒ†”‘‹†Ŝ˜‹‡™Ŝ‹‡™ ”‘—’Ś ‹’‘”–ƒ†”‘‹†Ŝ™‹†‰‡–Ŝ””ƒ›†ƒ’–‡”Ś ‹’‘”–ƒ†”‘‹†Ŝ™‹†‰‡–Ŝ.

ƒ‰‡‹‡™Ś ‹’‘”–ƒ†”‘‹†Ŝ™‹†‰‡–Ŝ‡š–‹‡™Ś ’—„Ž‹……Žƒ•• ‹Ž‡””ƒ›†ƒ’–‡”‡š–‡†•””ƒ›†ƒ’–‡”ʳ.

–‡ʴƇ ’”‹˜ƒ–‡‘–‡š–…Ś ’”‹˜ƒ–‡‹–‹†Ś ’”‹˜ƒ–‡‹•–ʳ.

–‡ʴ‹–‡•Ś ’—„Ž‹… ‹Ž‡””ƒ›†ƒ’–‡”ſ‘–‡š–…‘–‡š–ř‹––‡š–‹‡™‡•‘—”…‡.

†ř ‹•–ʳ.

–‡ʴ‘„Œ‡…–•ƀƇ •—’‡”ſ…‘–‡š–ř–‡š–‹‡™‡•‘—”…‡.

†ř‘„Œ‡…–•ƀŚ …ʰ…‘–‡š–Ś ‹†ʰ–‡š–‹‡™‡•‘—”…‡.

†Ś KWWSFXVWRPDQGURLGGQEORJVSRWFRPHVFUHDWHVLPSOHILOHH[SORUHLQDQGURLGKWPO .

 &UHDWHDVLPSOH)LOH([SORUHULQ$QGURLG_'HYHORS0RELOH$SSOLFDWLRQ ‹–‡•ʰ‘„Œ‡…–•Ś ƈ ’—„Ž‹….

–‡‰‡–.

–‡ſ‹–‹ƀ Ƈ ”‡–—”‹–‡•Ŝ‰‡–ſ‹ƀŚ ƈ ɒ˜‡””‹†‡ ’—„Ž‹…‹‡™‰‡–‹‡™ſ‹–’‘•‹–‹‘ř‹‡™…‘˜‡”–‹‡™ř‹‡™ ”‘—’’ƒ”‡–ƀƇ ‹‡™˜ʰ…‘˜‡”–‹‡™Ś ‹ˆſ˜ʰʰ—ŽŽƀƇ ƒ›‘—–.

ˆŽƒ–‡”˜‹ʰſƒ›‘—–.

ˆŽƒ–‡”ƀ…Ŝ‰‡–›•–‡‡”˜‹…‡ſ‘–‡š–Ŝɕ.

 ɕ.

ƀŚ ˜ʰ˜‹Ŝ‹ˆŽƒ–‡ſ‹†ř—ŽŽƀŚ ƈ ŵƋ…”‡ƒ–‡ƒ‡™˜‹‡™‘ˆ›Žƒ›‘—–ƒ†‹ˆŽƒ–‡‹–‹–Š‡”‘™Ƌŵ ŵŵ…‘˜‡”–‹‡™ʰſ‡Žƒ–‹˜‡ƒ›‘—–ƀ‹ˆŽƒ–‡”Ŝ‹ˆŽƒ–‡ſ”‡•‘—”…‡ř—ŽŽƀŚ ˆ‹ƒŽ.

–‡‘ʰ‹–‡•Ŝ‰‡–ſ’‘•‹–‹‘ƀŚ ‹ˆſ‘Šʰ—ŽŽƀƇ ‡š–‹‡™–ɨʰſ‡š–‹‡™ƀ˜Ŝˆ‹†‹‡™›.

†ſŜ‹†Ŝ‡š–‹‡™ɫɮƀŚ ‡š–‹‡™–ɩʰſ‡š–‹‡™ƀ˜Ŝˆ‹†‹‡™›.

†ſŜ‹†Ŝ‡š–‹‡™ɫɯƀŚ ‡š–‹‡™–ɪʰſ‡š–‹‡™ƀ˜Ŝˆ‹†‹‡™›.

†ſŜ‹†Ŝ‡š–‹‡™ƒ–‡ƀŚ ŵƋƒ‡–Š‡.

ƒ‰‡‹‡™ˆ”‘Žƒ›‘—–ƒ†•‡––Š‡…‹–›ɐ•‹ƒ‰‡Ƌŵ .

ƒ‰‡‹‡™‹ƒ‰‡‹–›ʰſ.

ƒ‰‡‹‡™ƀ˜Ŝˆ‹†‹‡™›.

†ſŜ‹†Ŝˆ†ɕ.

…‘ɮƀŚ –”‹‰—”‹ʰɑ†”ƒ™ƒ„Ž‡ŵɑʫ‘Ŝ‰‡–.

ƒ‰‡ſƀŚ ‹–‹ƒ‰‡‡•‘—”…‡ʰ…Ŝ‰‡–‡•‘—”…‡•ſƀŜ‰‡–.

†‡–‹ˆ‹‡”ſ—”‹ř—ŽŽř…Ŝ‰‡–ƒ…ƒ‰‡ƒ‡ſƀƀŚ ”ƒ™ƒ„Ž‡‹ƒ‰‡ʰ…Ŝ‰‡–‡•‘—”…‡•ſƀŜ‰‡–”ƒ™ƒ„Ž‡ſ‹ƒ‰‡‡•‘—”…‡ƀŚ ‹ƒ‰‡‹–›Ŝ•‡–.

ƒ‰‡”ƒ™ƒ„Ž‡ſ‹ƒ‰‡ƀŚ ‹ˆſ–ɨŠʰ—ŽŽƀ –ɨŜ•‡–‡š–ſ‘Ŝ‰‡–ƒ‡ſƀƀŚ ‹ˆſ–ɩŠʰ—ŽŽƀ –ɩŜ•‡–‡š–ſ‘Ŝ‰‡–ƒ–ƒſƀƀŚ ‹ˆſ–ɪŠʰ—ŽŽƀ –ɪŜ•‡–‡š–ſ‘Ŝ‰‡–ƒ–‡ſƀƀŚ ƈ ”‡–—”˜Ś ƈ ƈ )LQDOO\ZHFUHDWHILOHLWHPMDYDIRULWHPREMHFW ’ƒ…ƒ‰‡…‘Ŝ‡šƒ’Ž‡Ŝˆ‹Ž‡‡š’Ž‘”‡”Ś ’—„Ž‹……Žƒ••.

–‡‹’Ž‡‡–•‘’ƒ”ƒ„Ž‡ʳ.

–‡ʴƇ ’”‹˜ƒ–‡–”‹‰ƒ‡Ś ’”‹˜ƒ–‡–”‹‰†ƒ–ƒŚ ’”‹˜ƒ–‡–”‹‰†ƒ–‡Ś ’”‹˜ƒ–‡–”‹‰’ƒ–ŠŚ ’”‹˜ƒ–‡–”‹‰‹ƒ‰‡Ś ’—„Ž‹….

–‡ſ–”‹‰ř–”‹‰†ř–”‹‰†–ř–”‹‰’ř–”‹‰‹‰ƀ Ƈ ƒ‡ʰŚ †ƒ–ƒʰ†Ś †ƒ–‡ʰ†–Ś ’ƒ–Šʰ’Ś ‹ƒ‰‡ʰ‹‰Ś ƈ ’—„Ž‹…–”‹‰‰‡–ƒ‡ſƀ Ƈ ”‡–—”ƒ‡Ś ƈ ’—„Ž‹…–”‹‰‰‡–ƒ–ƒſƀ Ƈ ”‡–—”†ƒ–ƒŚ ƈ ’—„Ž‹…–”‹‰‰‡–ƒ–‡ſƀ Ƈ ”‡–—”†ƒ–‡Ś ƈ ’—„Ž‹…–”‹‰‰‡–ƒ–Šſƀ Ƈ ”‡–—”’ƒ–ŠŚ ƈ ’—„Ž‹…–”‹‰‰‡–.

ƒ‰‡ſƀƇ KWWSFXVWRPDQGURLGGQEORJVSRWFRPHVFUHDWHVLPSOHILOHH[SORUHLQDQGURLGKWPO .

 &UHDWHDVLPSOH)LOH([SORUHULQ$QGURLG_'HYHORS0RELOH$SSOLFDWLRQ ”‡–—”‹ƒ‰‡Ś ƈ ’—„Ž‹…‹–…‘’ƒ”‡‘ſ.

–‡‘ƀƇ ‹ˆſ–Š‹•Ŝƒ‡Šʰ—ŽŽƀ ”‡–—”–Š‹•Ŝƒ‡Ŝ–‘‘™‡”ƒ•‡ſƀŜ…‘’ƒ”‡‘ſ‘Ŝ‰‡–ƒ‡ſƀŜ–‘‘™‡”ƒ•‡ſƀƀŚ ‡Ž•‡ –Š”‘™‡™.

' &5($7($6.1$1'52.ŽŽ‡‰ƒŽ”‰—‡–š…‡’–‹‘ſƀŚ ƈ ƈ '(02 5XQDSSOLFDWLRQ &OLFNRQDEXWWRQ $IWHUFOLFNRQDILOHLQ)LOHH[SORUHUVKRZWKLVILOHQDPHRQHGLWWH[WRQ0DLQDFWLYLW\ &XVWRP$QGURLG 0HJXVWD 0HJXVWDHVWDSiJLQD &RPSDUWLU 6pHOSULPHURGHWXVDPLJRVHQLQGLFDU TXHOHJXVWDHVWR <RXFDQGRZQORDGDOOVRXUFHFRGHVRIWKLVWXWRULDOIURPKHUH 5(/$7('32676 +2:72&5($7(&86720'$7(7.1$1'52.1$1'52.03/().' +5   Recommend this on Google /DEHOV$QGURLG&RQWURO FRPPHQWV KWWSFXVWRPDQGURLGGQEORJVSRWFRPHVFUHDWHVLPSOHILOHH[SORUHLQDQGURLGKWPO .$/)2586.3$1'$%/(/.1$1'52.' 7+(%(6778725.679.(5.3/25(5.' +2:72&5($7(&86720/.' +2:72&5($7(&86720(./((.0(3.1$1'52.(:.679.(:.&.1*/$<287.

 &UHDWHDVLPSOH)LOH([SORUHULQ$QGURLG_'HYHORS0RELOH$SSOLFDWLRQ $QRQ\PRXV )HEUXDU\DW$0 7KDQNVVRPXFK 5HSO\ +DP]D$=5. )HEUXDU\DW30 $ZHVRPHDQGYHU\GHWDLOHG7KDQN\RXYHU\PXFK 5HSO\ 5HSOLHV ĈӭF1JX\ӉQ0LQK $SULODW30 \RXDUHZHOFRPH.

5XGUHVK63 0DUFKDW30 EXWKRZWRVHWWKHVHOHFWHGLPDJH 5HSO\ LPUDQNKDQ $SULODW30 1LFHSRVW*LYHLWXS7KDQNVIRUVKDUHWKLVDUWLFOH)RUPRUHYLVLW:HE$SS'HYHORSPHQW 5HSO\ MRVHUREHUWRDPDURDJXLODU 0D\DW$0 \RXSXWWKHQDPHLQDHGLWWH[LQHHGSXWDLPDJHLQDLPDJHYLHZKRZLFDQGRWKDWSOHDVHKHOS3 5HSO\ 5HSOLHV -['DUN$QJHO 0D\DW$0 MRVHUREHUWRDPDURDJXLODU0D\1RHQWLHQGRPX\ELHQWXGXGDSHURSRGULDQVHUHVWDVWUHV SRVLEOHVVROXFLRQHV 6L VROR TXLHUHV PRVWUDU XQ .PDJH9LHZ WLHQHV TXH UHGLVHxDU HO OD\RXW TXH UHSUHVHQWD FDGD DUFKLYR\UHFRGLILFDUHODGDSWDGRU HOTXHUHFLEHODOLVWDGHLWHPV>$UFKLYRV\GLUHFWRULRV@.

 (Q HVWH EORJ HO XVD XQD YDULDEOH VWULQJ SDUD DOPDFHQDU HO QRPEUH GH OD LPDJHQ (M GLUHFWRU\BXS.

' GHO UHFXUVR \ HYLWDUWH OD OLQHDHQGRQGHHOREWLHQHHO. /R TXH SRGULDV KDFHU HV PHMRU DODPFHQDU HO .'HQEDVHDOQRPEUH 3DUDDVLJQDUXQDLPDJHQDXQD.PDJH9LHZXVDQGRODUXWDFRPSOHWDGHODUFKLYRVHSXHGH KDFHUGHODVLJXLHQWHIRUPD $QGURLG*UDSKLFV%LWPDS P\%LWPDS $QGURLG*UDSKLFV%LWPDS)DFWRU\'HFRGH)LOH 5XWDB&RPSOHWDB$UFKLYR.

PDJH9LHZ6HW. 0L.PDJH%LWPDS P\%LWPDS.

 5HSO\ -['DUN$QJHO 0D\DW$0 *UDFLDV0HKDVHUYLGREDVWDQWH+XERXQDVFRVDVTXHVHPHFRPSOLFDURQ\DTXHORKLFHEDMRF SHURGHDKLHQIXHUDWRGRELHQ 5HSO\ FKDQGUX 0D\DW$0 DIWHUVHOHFWWKHSDUWLFXODWILOHKRZWRRSHQWKHILOH 5HSO\ KD]LT -XQHDW30 1LFHJXLGHFDQWHDFKKRZWRGHYHORSH)LOH([SORUHUWKDWEURZVHUILOHLQVHUYHU 5HSO\ KWWSFXVWRPDQGURLGGQEORJVSRWFRPHVFUHDWHVLPSOHILOHH[SORUHLQDQGURLGKWPO .

 SUHVV QH[W EURZVH FRXOG QRW ILQG D PHWKRG JHWILOH 9LHZ. KDYH D VPDOO SUREOHP ZLWK \RXU FRGH ZKHQ . &UHDWHDVLPSOH)LOH([SORUHULQ$QGURLG_'HYHORS0RELOH$SSOLFDWLRQ $QRQ\PRXV -XO\DW30 FDQXSOHDVHWHOOPHKRZWRRSHQILOHWKDWLVLQWKHHGLWWH[W 5HSO\ $QRQ\PRXV -XO\DW30 DQGFDQXWHOOPHKRZWRRSHQDH[FHOILOHIURPVGFDUGXVLQJWKLVH[DPSOH 5HSO\ $QRQ\PRXV -XO\DW$0 *RRG3RVW7KQ[ 5HSO\ $QRQ\PRXV -XO\DW30 5HDOO\9HU\+HOSIXOO3RVW7KQ[DORW 5HSO\ $]DKDU6KHLNK -XO\DW30 7KLVFRPPHQWKDVEHHQUHPRYHGE\WKHDXWKRU 5HSO\ $]DKDU6KHLNK -XO\DW30 P\DSSVJDQDUDWHHUURUZKHQLFOLFNHGRQ%URZVHUEXWWRQ 5HSO\ PRXNHWRXGDY\ -XO\DW30 XUJHQW KHOOR WKDQN\RXIRUWKLVWXWRULDO EXW .

LQWKHDFWLYLW\FODVVIRURQ&OLFNKDQGOHU FDQ\RXKHOSPH"SOHDVH 5HSO\ 5HSOLHV DWXOVDNKDOD 1RYHPEHUDW$0 P\DSSVDOVRJHQHUDWHHUURUZKHQLFOLFNHGRQ%URZVHUEXWWRQSO]]]]FDQXH[OSDLQKRZWR VROYH $QRQ\PRXV 0DUFKDW$0 WU\RQFOLFN/LVWHQHU 5HSO\ <DMQHVK7DODSDG\ 1RYHPEHUDW30 $ZHVRPH 7KDQN\RXYHU\PXFK \.

 KDYH SXW LQGH[KWPO DQGDEHQHILWVRUJDQL]HUKROGLQJFVVDQGMVLQGH[HV 'HYHORS$QGURLG$SSV0RELOH $SSOLFDWLRQ'HYHORSPHQW$QGURLG$SSOLFDWLRQ'HYHORSPHQW 5HSO\ KWWSFXVWRPDQGURLGGQEORJVSRWFRPHVFUHDWHVLPSOHILOHH[SORUHLQDQGURLGKWPO . DP JHWWLQJ +L :RUOG PHVVDJH 8QGHU ZZZ HQYHORSH .ILQLVKHGHYHU\WKLQJDFFRUGLQJWRWKHJXLGHOLQHV\HWUDWKHUWKDQP\ LQGH[KWPO VXEVWDQFH . 5HSO\ *XLOKHUPH)UpVFD )HEUXDU\DW30 P\FOLFNWKHEXWWRQRSHQVWKHVFUHHQEXWQRWKLQJDSSHDUVSXWKLPLQWKHFHOOHUURUFRXOGKHOSPH" 5HSO\ (PHOLD*UDVH )HEUXDU\DW30 <RXURFNIRUWKLVH[FHUFLVH.

 &UHDWHDVLPSOH)LOH([SORUHULQ$QGURLG_'HYHORS0RELOH$SSOLFDWLRQ 5HSO\ +RjL1{QJ 0DUFKDW30 ӫDVDRSKҫQNKDLEiRFXUUHQW'LU QHZ)LOH VGFDUG.

LUWHVK -XO\DW$0 7KLVFRGHLVZRUNLQJH[SODLQHGZHOOEXWLWVQRWZRUNLQJIRUWKHDQGURLGGHYLFHKDYLQJLQWHUQDOPHPRU\RU KDYLQJGLIIHUHQW6'&$5'QDPHOLNHVGFDUGRU([W6GFDUG 5HSO\ JXPXUXKVVSM $XJXVWDW30 +LWKDQNVIRUVKDULQJWKHWXWRULDOV %XW+RZFDQZHLPSOHPHQWWKHILOHH[SORUHULQVWHDGRI/LVW$FWLYLW\ ZHSUHIHUWRLPSOHPHQWLQWRWKH/LVW9LHZ" 5HSO\ $QRQ\PRXV $XJXVWDW30 1LFHWXWRULDO %XWWKHUHLVDSUREOHPZKHQ.VROYHGWKHSUREOHP$OOZRUNVSHUIHFWO\ 5HSO\ $QRQ\PRXV 1RYHPEHUDW$0 +RZFDQ.FӫDPuQKFKҥ\EӏOӛLQKӍ 5HSO\ 1LNNR$JXVWLQR -XO\DW30 7KLVILOHH[SORUHUOLEUDU\LVDZHVRPHWKDQN\RXVRPXFK 5HSO\ .FOLFNRQDIROGHUQRWKLQJKDSSHQV6ROXWLRQV" 5HSO\ 5HSOLHV $QRQ\PRXV $XJXVWDW30 6RUU\.EURZVHILOHVQRWLQWKH6'FDUG" 5HSO\ *XQD6HNKDU 'HFHPEHUDW30 JHWLQJHUURUDWWKLVFRGH&ROOHFWLRQVVRUW GLU.

WHPMDYD 5HSO\ gPHU$1$5 -DQXDU\DW$0 VRUU\P\(QJOLVK LKDYHDTXHVWLRQLQHHGWRVKRZRQO\W[WILOHVDQGIROGHUVKRZFDQLGRWKDW KH\WKDQNXVRPXFK 5HSO\ 5HSOLHV gPHU$1$5 -DQXDU\DW$0 +H\gPHUZKDWVDSSLZDQWWRKHOS\RX WKLVLV\RXUFRGH LQWGRWSRVLWLRQ ILOHODVW. 5HSO\ *XQD6HNKDU 'HFHPEHUDW30 .WHPZDVDSUHGHILQHGIXQFWLRQ+RZFDQZHFUHDWHDDQRWKHU.QGH[2I .

 6WULQJILOHQDPHB:LWKRXWB([W ILOHVXEVWULQJ GRWSRVLWLRQ.

 6WULQJH[W ILOHVXEVWULQJ GRWSRVLWLRQILOHOHQJWK .

.

 KWWSFXVWRPDQGURLGGQEORJVSRWFRPHVFUHDWHVLPSOHILOHH[SORUHLQDQGURLGKWPO .

 &UHDWHDVLPSOH)LOH([SORUHULQ$QGURLG_'HYHORS0RELOH$SSOLFDWLRQ L PJODGWRKHOS\RX.

LPSOHPHQWWKLVFRGHLQDQDFWLYLW\ZRUNVILQHLQODQGVFDSH RULHQWDWLRQ EXW LQ SRUWUDLW RULHQWDWLRQ WKH DSSOLFDWLRQ VKRZV WKH HUURU DQGURLGFRQWHQWUHV5HVRXUFHV1RW)RXQG([FHSWLRQ5HVRXUFH.QIODWHUYL /D\RXW.VHHX 5HSO\ -DVRQ/L )HEUXDU\DW$0 &DQ ZH UHDOO\ RSHQ WKH FKRVHQ ILOH" :KDW .'[ILQWKLVSDUW /D\RXW./.3752:( 0DUFKDW$0 7KLVFRPPHQWKDVEHHQUHPRYHGE\WKHDXWKRU 5HSO\ 3+.3752:( 0DUFKDW$0 &KHFNRXWP\EORJ.QIODWHU./.WH[SODLQVKRZWRFUHDWHD'LUHFWRU\&KRRVHU7KLVFRGHFDQEHDGDSWHGWRFUHDWH D)LOH&KRRVHUDVZHOODQGHYHQLQWHJUDWHGLQWRDIXOO\IOHGJHGILOHPDQDJHUDSS KWWSDQGURLGSURJUDPPHULQJFRUQHUEORJVSRWFRPSDQGURLGKWPO"P %HVWUHJDUGV 3KLOLS 5HSO\ $QRQ\PRXV 0D\DW$0 +L. KDYH VHOHFWHG D MSJ ILOH FDQ WKH LPDJH EH GLVSOD\HG"RUWKLVH[SORUHULVMXVWWRVKRZZKDWLVLQVLGHWKHVWRUDJH"7KDQNV 5HSO\ 3+.PGHVLJQZLWKDVDPVXQJWDEOHWDQG. PHDQ LV LI .

1)/$7(5B6(59.&(.FJHW6\VWHP6HUYLFH &RQWH[W/$<287B.

 Y YLLQIODWH LGQXOO.

7(51$/B6725$*( SHUPLVVLRQ VKRXOG EH JUDQWHG WR WKH DSS E\ DGGLQJ LQWKHPDQLIHVWILOH .IRXQGWKHSUREOHPDQGQRKDVUHODWLRQZLWKWKHFRGHWKDQNV 5HSO\ $QRQ\PRXV -XO\DW30 7KDQNVIRUWKHWXWRULDO )LUVW.VKRXOGPHQWLRQWKDWLIDEODQNSDJHLVVKRZQDIWHUSUHVVLQJ³%URZVHU´EXWWRQDVVRPHSHRSOH VWDWHG LQ FRPPHQWV 5($'B(. 7KDQNVLQDGYDQFH 5HSO\ 5HSOLHV $QRQ\PRXV 0D\DW$0 +L.KDYHDSUREOHP$5HVRXUFHV1RW)RXQG([FHSWLRQH[FHSWLRQLVWKURZQZKHQ 'UDZDEOHLPDJH FJHW5HVRXUFHV .

JHW'UDZDEOH LPDJH5HVRXUFH.

 LVH[HFXWHG.WLVEHFDXVHWKDWLPDJH5HVRXUFHLVDOZD\VDIWHUH[HFXWLQJ LQWLPDJH5HVRXUFH FJHW5HVRXUFHV .

JHW.GHQWLILHU XULQXOOFJHW3DFNDJH1DPH .

.

 &DQDQ\RQHKHOSPH" 5HSO\ 5HSOLHV $QRQ\PRXV -XO\DW30 FRUUHFWLRQ E\DGGLQJ XVHVSHUPLVVLRQDQGURLGQDPH DQGURLGSHUPLVVLRQ5($'B(.7(51$/B6725$*( LQWKHPDQLIHVWILOH 5HSO\ 0DKH0RKDQ -XO\DW30 KWWSFXVWRPDQGURLGGQEORJVSRWFRPHVFUHDWHVLPSOHILOHH[SORUHLQDQGURLGKWPO .

 &UHDWHDVLPSOH)LOH([SORUHULQ$QGURLG_'HYHORS0RELOH$SSOLFDWLRQ KRZWRH[HFXWHWKLVSURMHFWLQDQGURLGVWXGLR" 5HSO\ YLQKQJX\HQ 6HSWHPEHUDW30 7KDQN\RX 5HSO\ YLQKQJX\HQ 6HSWHPEHUDW30 7KDQN\RX 5HSO\ 3UL\DQN6RQL 2FWREHUDW30 7KDQNV <RXGLGJUHDWMREIRUXV 5HSO\ 3UL\DQN6RQL 2FWREHUDW30 7KDQNV <RXGLGJUHDWMREIRUXV 5HSO\ –‡”›‘—”…‘‡–ŜŜŜ &RPPHQWDV -RUJH8ULRV *RRJOH.

6LJQRXW 3XEOLVK 1RWLI\PH 3UHYLHZ 1HZHU3RVW +RPH 2OGHU3RVW 6XEVFULEHWR3RVW&RPPHQWV $WRP.

(:6    7HPSODWHLPDJHVE\VHEDVWLDQMXOLDQ3RZHUHGE\%ORJJHU KWWSFXVWRPDQGURLGGQEORJVSRWFRPHVFUHDWHVLPSOHILOHH[SORUHLQDQGURLGKWPO . 727$/3$*(9.