You are on page 1of 2

SENARAI REKOD, PELAPORAN DAN SENARAI SEMAK PERKHIDMATAN

BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BI
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3

ITEM
Biodata Guru Bimbingan dan Kaunseling
Sepenuh Masa
Laporan Pergerakan Guru Bimbingan &
Kaunselimg SEpenuh Masa
Biodata Murid
Borang Khidmat Kaunseling Individu
Borang Khidmat Kaunseling Individu
Borang Temujanji Sesi Kaunseling
Borang Rujukan Khidmat Kaunseling
Borang Rujukan Murid oleh Guru Bimbingan &
Kaunseling Sepenuh Masa
Rekod Sesi Kaunseling Individu
Rekod Sesi Kaunseling Kelompok

NO.
RUJUKA
N
BK01

CATATAN

BK02
BK03
BK04
BK05
BK06
BK07
BK08
BK09
BK10

Rekod Daftar Sesi Kaunseling Individu

BK11

Rekod Daftar Sesi Bimbingan & Kaunseling
Kelompok
Laporan Perkhidmatan Bimbingan dan
Kaunseling Sekolah Menengah/Rendah
Borang Maklumat Keahlian PRS

BK12

Borang Penyata Kewangan BK

BK15

Rekod Kunjungan Ke Bilik Kaunseling

BK16

Rekod Lawatan Murid ke Rumah

BK17

Rekod Konsultansi

BK18

Rekod Kelas Ganti

BK19

Buku Rekod Perkhidmatan Luar

BK20

Jejak Lepasan SPM / STPM

BK21

Aku Janji SPM

BK22

Aku Janji PMR

BK23

BK13
BK14

RUJUK: BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PERKHIDMATAN
BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH

2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 Aku Janji UPSR BK24 Senarai Semak Keperluan Program Murid SS01 Senarai Semak Keperluan Program Perkembangan Staf Senarai Semak Keperluan Program Keibubapaan SS02 Senarai Semak Latar Sosio Ekonomi Murid SS04 Soal Selidik Masalah Murid SS05 SS03 RUJUK: BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH .