You are on page 1of 3

Bn c bit Hn Quc l mt x s ni ting ca nhn

sm th y tr cng l mt nt m thc c trng


quc gia ny, nhng bui gp mt, hi hp th mt bui
tic tr x l rt ph hp v tinh t.

- Dy ting Hn Quc giao


tip.http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiemhoc-tieng-han/Bo-tui-cach-hoc-tieng-Han-giao-tiep-172/.
Phong cch v nghi thc thng tr ca ngi Hn Quc
Nghi l thng tr Hn Quc c ngun gc t Trung
Hoa nhng di s tip nhn sng to ngi thng thc
mang phong cch ring ca Hn vi nghi l tm kim s
th gin v hi ho ca nn vn ho Korea hin i. Vn
ho thng tr Korean khng qu cu k v g b nhng
vn c nhng nguyn tc bt buc ch yu mang n s
th gin cho ngi thng tr. Tt c ho trn to thnh
mt nt ring trong ngh thut thng tr Korean. T xa
xa cc bc vua cha quy nh trong tc cng t tin
phi c tr i km. T thi vua Suro thuc ch
Geumgwan Gaya (42 562) c nhng quy nh v
vic hnh l dng tr mang tnh quy tc. T n nay
ngh thut thng thc tr Korean c nhiu bin
chuyn cho ph hp nhng vn mang nhng nt truyn
thng nht nh.

- Ting Hn Nhp
mn.http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiemhoc-tieng-han/.
Mt nt c trng trong phong cch thng tr Korean l
cn tr c. Mi vt dng pha tr, thng tr cng
gp phn quyt nh n tr phong (phong cch ung
tr). Tu thuc tng ma trong nm m ngh nhn tr
dng cc cht liu tr c khc nhau. Tr c ma h gm
nhng bt kiu katade c ming rng nc tr nng
mau ngui. Ma thu v ng kiu bt irabo gi c
nhit ca nc tr v phi ung nng. Cht liu ch yu
ca cc tr c l gm s v kim loi vi cc kiu dng
n gin nhng thanh thot, phn nh s gn kt ho
thun vi thin nhin. Ni bt l nhng tr c lm bng
gm trng men m n nay ngi ta vn a dng to
thnh mt phong cch - phong cch gm Hagi.
Mt bui tic tr ca Hn Quc c thc hin theo
nguyn tc ca bn iu: Ho - Knh - Thanh Tnh.
Chnh v th lun tn ti nn vn ha tic tr thanh lch,
khng b nh hng qu nhiu bi Trung Hoa hay Nht
Bn nh suy ngh ca nhiu ngi. Tr ng ngha vi s
tnh to, th gin, tnh tm mu iu thin, trnh iu
c. Ngi Hn Quc khng ung tr nhiu, ung c v
lin tc v quan nim y l trit hc v s t nh, thanh
tao, s giao ha vi thin nhin, s ng x vn ha. V
quy tc ung tr trong tic tr Korean, khch phi ch
ch nh nng chn trc ri mi nng chn camnh sau
tng trng cho7 mt li cm t s tip n ca ch nh.
Khi dng tr, cm chn quay lng bn tay vo trong,

dng chn ln st mi thng thc hng tr. Sau ,


tay che ming, chm ri hp mt ngm nh, nut kh
cho hng tr thot ra ng mi, ng thi ng li mt
phn trong c hng, nut nc bt tip ln mt, ln hai,
ln ba cm nhn. Ty tng tic tr c th s c bnh
n km ph hp vi v ca tr.
Nh trn cc bn thy, phong cc thng thc tic
tr ca ngi Hn Quc rt khc bit vi cch thng
thc tic tr ca ngi Vit Nam, Mi mt vng min,
mt quc gia lnh th u c nt c sc ring, Ngi
Hn Quc ngi thng thc tic tr, ngi Vit Nam
ng thng thc tic tr.
- Ngun tham kho : http://trungtamtienghan.edu.vn
- Mi thng tin chi tit mi cc bn lin h:
TRUNG TM TING NHT SOFL
a ch: S 365 - Ph vng - ng tm -Hai B Trng H Ni
Email: nhatngusofl@gmail.com
in thoi: (84-4) 62 921 082 Hoc: (84-4) 0964 66 12
88.