You are on page 1of 12

Menggunakan peta buih,senaraikan contoh- contoh jirim

Menggunakan peta pokok, tuliskan ciri-ciri pepejal, cecair dan gas
(sruktur, susunan zarah,pergerakan zarah)

Dengan menggunakan peta banding beza, nyatakan persamaan antara cecair
dengan gas

Dengan menggunakan peta bulatan, apakah itu ketumpatan?

Dengan menggunakan peta buih, senaraikan contoh aplikasi ketumpatan.

PETA PEMIKIRAN CARTA GANJARAN .

CARTA GANJARAN CARTA GANJARAN KUMPULAN 1 .

.

.

.

.

.

.

KUMPULAN 2 KUMPULAN 3 KUMPULAN 4 KUMPULAN 5 .

KUMPULAN 1 KUMPULAN 2 KUMPULAN 3 KUMPULAN 4 KUMPULAN 5 .

KUMPULAN 2 KUMPULAN 1 KUMPULAN 3 KUMPULAN 4 .