You are on page 1of 31

"İLAHİ NİZAM VE KAİNAT" sözlük Yayınlanma: Cuma, 03 May 2013 14:01

A

ABES...................Boş, yararsız iş, saçma.
AHVAL...............durumlar, olup bitenler, hâller.
AKAMET............sonuç alınamama, verimsizlik
ÂLEMŞÜMUL...alemi kapsayan, evrensel
AMELİYE...........iş, eyleme dayanan, eylemli, iş üstünde, elverişli
AMİL...................Arzusu, isteği olan - etken - yapan - işleyen
AMORF..............şekilsiz
AMUT.................... dikme - dik durma
ANTİPATİ.............. Sevimsiz, soğuk, itici, tesir uyuşmazlığı
APOR..................... Birdenbire ortaya çıkma.
ARASAT................. geçiş bölgesi
ARİ..................... Çıplak, boş, soyunmuş, kurtulmuş.
ASGAR................... En küçük, daha küçük.
ASLÎ.................... En önceki, ilk-temel
ASLİ İCAP.............. temel kural
AVDET.................... geri dönme
ÂZADE.................... Her türlü bağdan kurtulmuş. Başıboş.
AZAM...................... daha çok ,daha büyük
B
BEDBİN.................... kötümser, karamsar
BEHER.................. her biri
BEKA.................. kalıcılık , ölmezlik
BEŞARET............... iyi haber, müjde
BİLAKİS.................. tam tersine
BİLVASITA............ birisinin vasıtası ile, aracılığı ile
BİNEANALEYH..... Bundan dolayı, bundan ötürü, bunun üzerine.
BİNNETİCE........... Sonuç olarak, nihayet en son sonuç olan
BİTTABİ................. Doğal olarak
BİZATİHİ............... kendiliğinden
C
CAİZ................... İzin verilen, uygun bulunan, yakışık alan, (din, yasa, töre vs)
CARİ................... Geçer, aktif, akan, akıcı, geçmekte olan
CEBİR..................... zor,zorlayış, zorlama
CELBETMEK............. getirme, kendi üzerine çekme,

CEMAAT................ insan kalabalığı
CESAMET.............. büyüklük, irilik
CEVHER................ yaradılış, asıl, maya, Öz' ün jenaratörü ve rehberi.
CEZRİ..................... kökten, tem elden
CİHET.................... yön, yan
CÜMLE.................. Bütün - tümü
CÜZ-CÜZÜ............. bölük, parça, bir bütünün parçalarından her biri.
Ç
ÇEKİRDEK............. Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik. Fizik te atom çekirdeği.
D
DEFORMASYON......... biçimi bozulma, biçimsizleşme.
DEJENERE............ soysuz, yoz, bozulma
DELALET............... Delil olmak. Yol göstermek, işaret
DERUNi................. içle ilgili , içten
DİĞERKAMLIK..... başkalarını düşünen.
DİRİJAN................ sevk edici tesir.
E
EF'AL...................... işler
EKTOPLAZMA....... dış sıvı
ELKTRO DALGALA... sinyal dalgaları
ELKTROMANYTZ sinyallerle etkileme
EMPOZE................ dayatmak , diretmek
ENTÜVİTİF............ sezgi yolu ile anlaşılan
EPRÖV................... Yaşam sınavı, deneme.
ESİRİ...................... çok hafif
EVSAF.................... Vasıflar, nitelikler.
F
FANTOM................ devre
FARZI MUHAL...... Olmayacak,
olması olanaksız.
FERAGAT................. vazgeçme, tok gözlülük gösterme.
FEVKİNDE............. Üstünde
FİLHAKİKA........... Hakikatte, esasında, hakikaten, en doğrusu
FİZİ KOŞİMİK...... fiziksellik , fiziki varlık , fiziki olarak
FORMASYON............ Biçimleme, belirli bir düzeyde eğitim görme, yetişme
G
GADİR................... zulüm, acımasızlık, vefasızlık.
GASIP.................... zorla alan, yağm acı
H
HADDİZATINDA...... Aslında
HADİM................. hizmet eden
HAİZ..................... Malik, sahip, taşıyan, önemli.
HÂMİL.................. yüklü, yüklenmiş, taşıyan, üzerinde olan, sahip.
HAMULE.............. yük, gemi yükü.
HAREKİ................ devinim durumunda olan, hareketli
HASBİ................... karşılıksız , tanrı için
HASED.................. Başkasının iyi hallerini kıskanma.
HÂSILA................. Bir işten elde edilen sonuç.
HASREDİLME....................... kendini verme
HASRETMEK....................... adamak, vermek
HAVİ..................... içine alan, kaplayan, toplayan.
HERCÜMERÇ........... karmakarışık , altüst, darmadağın
HİKMET............... Hakimlik, neden

HİKMET-İ VÜCUD... Varlık sebebi.
HODKÂMLIK............. Kendini beğenmiş, bencillik.
HULÂSA............... öz, özet, özetle, ilaç olarak çıkarılmış öz.
HUSULE GELME...... vücuda gelme, meydana çıkma, gerçekleşme, üreme, türeme.
HUSUSİYYET............özellik, ahbaplık, yakınlık.
HÜCEYRE............. hücre
İ
İBARE................... bir düşünce anlatan bir ya da birkaç tümcelik söz.
İBDA.................. yaratma, örneksiz olarak bir şey meydana getirme.
İCAP................... lüzumlu
İÇTİMAİ................. toplumsal.
İFA..................... ödeme, yerine getirme, bir işi yapma, iş görme.
İFNA.................. yok etm e, tüketm e.
İHATA................... kuşatma
İ HTİYAR.............. seçme, yeğ tutma, kendi isteğiyle davranma.
İHYA.................. diriltme, canlandırma, yeniden güçlendirme, uyandırma, canlandırma.
İKMAL.................. Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme,
bitirme.
İ KTİFA................. yetinme, yeter bulma, fazla istememe.
İ KTİ ZA................ Gerekm e G erekli olma
İLLİYET....................Nedensellik, Sebeb ile alâkalı. Esas sebeble alâkadarlık. Sebeb arayış.
İ LLİYET PREN Sİ Bİ nedeni neticeye bağlamak nedensellik
İMTİYAZ............... bir devlet işini özellikle bie kimse ya da kurula veme, özel, kişisel haklar
ve koşullar.
İNCİZAP............... Çekme, çekilme., Cazibeye tutulma, ilgi duyma
İNDİFA................. ortadan kalkma, yer yer başgösterme, yanardağ faaliyeti
İNHİRAF.............. dönme, sapma, doğru yoldan çıkma, değişme, bozulma
İNHİRAF.............. astronomi' de açılma, fizik' te sapma.
İNHİSAR.............. tekel, yalnız... üzerine olma, yalnız...için olma.
İNİ KAS................ Yansıma, Aksetme, tersine çevrilme, I şık veya sesin bir şeye çarpıp geri
gelmesi
İNKILAP............... Köklü değişiklik, İyileştirme
İNKIRAZ............... tükenme, bitme, yok olma.
İNKITA - İNKITAN.. Tükenme -. Kesilme.- Kesinti- Arkası gelmeme.
İNKİSAR............... kırılma, gücenme, hatır kalma
İNKİŞAF............... Gelişme, Terakki etme, ilerleme. Açılma. Meydana çıkma, Gizli sırların
bilinmesi
İNSİYAK............... İçgüdü
İNTAÇ................... netice verme, sonuçlanma, doğurma, bir işi sonuçlandırma, bitirme.
İNTİBA................. iz bırakma, izlenim.
İNTİBAK............... Uyum
İNTİ HAP.............. yağma ile mal alma, kapışma.
İNTİ KAL.............. bir yerden başka bir yere göçme, bir konudan başka bir konuya geçme.
İNTİ KAL.............. bir yerden başka bir yere göçme, bir konudan başka bir konuya geçme.
İNTİSAB............... Bağlanma girme, kapılanma
İNTİŞAR............... Yayılma, Dağılmak, Üremek
İNZİMAM............. katılma
İPTİDAİ................ İlkel, Başlangıca ait, en önce olarak. İlk, evvelâ, Ham, işlenmemiş
İRCA..................... geri çevirme, geri döndürme

... KANTİTATİF. kat edilen MÂLİK............. açık...... Tanrı................ iş işleme. bir şeyle uğraşma.............. uyuşur KABLİ...... sayı... İSTİHKAK.. özleme.................. olanaklı.... İSTİHDAF... Cümle KAİM......... yetişip ulaşan.......... anlayışlılık. İŞTİGAL........ İ STİ HALE.. KITAL.... berrak.........İ STİ DAT...... iktidar..... bununla birlikte........ İZZETİ NEFS... bir şeyi yapmaya doğuştan hazırlıklı olma................... içyüzü....... katm a............ MAKES..... KABİLİ TELİF.........koyuluk KESBETME.. KESİR......... önsel KAFFE....... kazanmak.. ..... sınırlı sayıda. KESİF.... düzenlemek KOZMİK. İ ZAFE.. KOMBİNEZON.. bir şeyin kesildiği yer. yoğun. meydana çıkarma................ türlü.. M MAADA.... KOOPERASYON.. efendi..... eklenen............ bunun üzerine. bol. bir halden başka bir hale geçiş............... İcâbettirmek................. .. bağdaşır. MAMAFİH.... Gerektirmek..... yetişm e.. aşırı istek İŞTİYAK. hakederek LİYAKAT.. İZHAR... şeffaf olmama............ yararlık............... Ayakta duran..... çapı L LÂHİ K..... yetenek...... kainatı kapsayan KALİTATİF..... KESAFET.. bundan ötürü.... Hep............. yalandan gösterme. levha. kalın. başkalaşma..... Muharebe.......... nitelik.kalınlık -yoğunluk.... onur.. sınırlanmış. uygunluk..... MAHİYET...................... Baki KAİNATŞÜMUL.. MAKTAI... sahip... adet edinme........ akseden yer.............. olamazlık. Lüzumlu olmak.. İTİYAT... çeşitli. olabilir. Kaliteye ait...... birkaç...sınırsız LAYIKI VECHİ... yıkım felaket KEMİYET.................... amaç edinme. LAYETENAHİ... durum böyle iken. elde etmek.... katıştırm a... çok göreceği gelme... Lâzım addetmek.. Sonsuz ..... Kavga Kİ FAYET.......... durum................ düzenleme.. nicelik KATASTROF.. kabul edici.......... LÂM... nicelik.. niteliğe ilişkin olan........ kaba. düzlem. kabul eden........ K KABİL.............. Bundan dolayı....... niceliğe bağlı olan KANTİTE... çok olan. saydam olmayan... çok. İşbirliği KOORDİNASYON.................. akis yeri... Bir işi başarıya ulaştırmak için alınan önlemler... İŞTİHA.. yakışan bir yüzle........... sık. Bütün. yenisi. hedef tutma...... layık olmak... evrensel KUTRU.... özsaygısı.............. Mevcut........ KEYFİYET....... yeterlik... alışma....... alışkanlık. bir şeyin aslı... başkalaşım... dar.. MAHDUT. koyu.. yeter.. hak kazanılan şey İSTİLZAM.

... MURAKIP.. çeşitli MUHTERİS............ MUKADDERAT.... konak..... sebep................... eş olabilen MUAYYEN......-allaha bağlanmış olan MUSALLAT..... Kışkırtıcı.. söz. özür.... orta...... saklı MEKNUZ..saklanmış. düzgün. ayartıcı.............alışılmış.. düzenlenmiş. . hatıra gelen MENFİ... MEZİYET........ engel.. denkleştiren.............. Mİ HNET......... bir yere özgü olan. bitirilen okul......derli toplu...... MUKTEDİR. kağıda geçmiş.. yetişilen meslek........................... esas........... umulur. bir şeyin çıktığı yer. gereken. Yöneltilmiş MAZBUT..... İfade... Tahrik eden.. çevre..... başına bela etmek....... başına dolamak..... element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini MOLEKÜL............... uyaklı..... denetleme....anlaşılamayan MUHAKEME.... Mânâ.... usa vurma...... belli... gerektiren.... yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer.. içinde bulunan....... denetçi MURAKIP/MURAKIB......... MANZUME.. icap eden lazım MURAKABE.. niteliklerini gösteren en küçük birim MUADİL. Bir yöne eğilmiş.. negatif MENŞE...topluluğun olan....... belirli.......... çetin. uslamlama. zor...... karmakarışık..... hayal etme yetisi.... düzelten................ hazineye konulmuş.. gelişmişlik. emanet olarak bırakan .......... ölçü MOLEKÜL. çeşit çeşit..... bir yere toplayan.. genel olmayan................................... alışılan ... MEVHUM..... sıralanmış... MUHİT......................... kışkırtıcı MUHARRİK... karşılık. türlü... odak MİYAR........... mesafe...... fizik te devindirici.. kararlaştırılan.. MUHARİ K..... erim. MÂŞERİ....... güç. bel... olumsuz ...... MÛTAT / MUTAD.. yargılama... ortaklaşa MATERYALİ ZASY ON............... MEYAN.. kendi iç evrenine bakma.. bir işi yapabilen..... MUKTEZA. karşılığında.... neden.... MUĞLAK. düzenli..... MUCİP.... Sözden çıkarılan mânâ MEVZİİ.... toplanıp bir araya gelinmiş olma hali...... alınyazısı...teftiş ve kontrol eden kimse. kök.............. Anlaşılan. bütün grup MEFHUM..... istenilen şey MATUF. belirsiz.......... MENZİL........ İstek..... Komplike.... erkli................... veren MUDİL / MUDİLE. MUHTELİF. becerebilen... Yazılmış ... zorluk. çok yakan....... devim veren.. bileşke MUHAYYİLE. denetim.... gömülü. tutkulu MUHTEVİ............... MUKABİL..... MUDİ....... kent kasaba MANİA..... Kavram MEKNİ.......maddeleşm e MATLUP. MECMUUN. MUHASSALA. ara......... aralık............. beklenir. zahmet....... çevreleyen... saran. kader....... ölçülü.... yöre........ bir kişi ya da nesneyi benzerlerinden üstün kılan nitelik.. gizli .......MAMURE. eziyet MİHRAK.... MELHUZ....

...Meydana çıkma.. yaraşık. yaptırım.... MÜTEADDİT.......... MUTAZARRIR.. MÜNDEMİÇ.........etkinlik MÜESSİR.......... hoşgörü... MUVAKKAT.... ikiyüzlülük MÜREKKEP....... arkası sıra beliren ..... elde edilmiş bilgiler.. aynı halde ve derecede olan..........Başarı MUVAFIK.başarmış.... bir tarafa kayıp giden....... varıp sona eren............. yarar gören...... dayanan..aracı......... denk..... yeni bulunmuş.. Nöbetle iş görmek........... Belirsiz...... tek....... MÜŞAHEDE............. defalarca MÜTEAKİP. bir iş üzerinde oluşan fikir ve oy..... MÜSÂVAT.... MÜSELSEL.... sona ermiş...anlamış.. keşfolunmuş. uygun.... aynı hal ve derecede olma........ ayrı tutulan.................. içinde bulunan MÜNFERİT. ayrıca.MUTAVASSIT..donanmış............. yaslanan MÜSTESNA.. hazırlıklı MÜCERRET..............zarar gören.............. MUTTASIF... ardı ardına MÜSPET. paralel..... yüzyüze gelme MUVAFFAK.şüpheli MÜRADİF........ arkadaş.Yüzleşme... MÜMASİL....... başarılı iş......... yapılması günah ya da sevap olmayan MÜCAZAT.......... verimli MÜNCER. başarılı..... belirli bir vakte mahsus................ okuma. zincirleme..... MÜSAVİ...... iyice düşünme... başarılmış.......................... Birleşmiş MÜSAMAHA.. MÜRAİLİK.... ayrık... benzeyen..... sürekli olmayan. olumlu MÜSTAKİL...........karışık MÜTALAA.......... gizli ......... kendi kendine......... MÜKTESEBAT.... Birleşik. temsilci MÜNAVEBE... kendi başına olan.. MUVAZENE...... bitmiş MÜPHEM.. yaptırım gücü... MÜNTEHA..bir işi ayrıntılarıyla iyice düşünme.....hoşgörme. MÜESSERİYET........................... ayrı....... Denge.. MÜNKEŞİF................ Nitelenmiş...... yararlanan MÜSTENİT.........bir işten haberli..... düşünce..... etkili MÜEYYİDE....... sürülen.. eşanlamlı.......... dikkatle bakma..... İki şeyin birbirine denk olması MUVAZİ.................... bağımsız..... bilgili olan.... MÜBAH.............. göz yumma.... başlı başına.... nöbetleşmek MÜNBİT.. aklı ermiş........................ vasıflı MUVACEHE......... yerinde......... MÜLAHAZA. bir çok........ geçici........ içkin....... ceza çektirme MÜCEHHEZ... Gerçekleşme...... çok dikkatli gözlem MÜŞEVVEŞ.......................................... eşitlik... orta.... MUTTALİ.............. koşut. nitelikli. bir anlamda olan........soyut MÜDRİK................... ardından gelen..... MUVAFFAKİYET. ortalama........ MÜMESSİL.... MÜSTEFİT. eşit..

.. dönme. ihtivâ eden................ MÜTEVECCİH........... MÜTENASİP..... geçen.. belirme............... sınırlama TAHFİF. sonucu alınmış işlenmiş bilgi parçaları ŞÜMUL. N NAMÜTENAHİ.............. saldırgan.. tamamlayan...... birisinden etkilenmek.... MÜTEKAMİL.................... Büyük MÜTEALLİK... -den çok... Münasebet.. kişisel Ş ŞAKUL..... cayma... Yönelmiş.. Alâkalı oluş.... Ait olma TAAYYÜN. olgunluk.. şekillenmiş MÜTEVAKKIF..... çekül ŞAKULİ........ aşan.... istekli görünen......sınırsız NEBÜLÖZ................ MÜTEESSİR..................... Münasebet...... ilişiği olan.... doğan...... bir arada bulunan.. geri dönme......... MÜTEŞEKKİL...... karışmış MÜTESELSİL............... kolaylaştırma ...... Bağlılık....incelik SOMATİK....... saldırıcı....... rica eden RADY OAKTİVİTE........ gönlü yatmış.......... ..... -i aşan...... ilgili..... muhtelif....... hasıl olan.... TAHDİT........ MÜTEMMİM.. Belli Olma.... sürekli olarak. fikir değiştirme S SANİYEN......ait olma T TAALLUK....... yalvaran... Hükmü altına alma.. Sonsuz ....................... dış yüzeyle ilgili olan SATIH...... Çevreleyen. Kapsama.... bir şeyin gerçek anlamı RUŞEYM... zincirleme...... birbirini izleyen.. ışın yayma REALİTE... MÜTECAVİZ.... kaplayan ŞUUR.......... İçine alma. uygun MÜTENEVVİ........... arasız olarak......... oranlı.......... dönmüş........ iyice anlaşılmış... içine alan... düşey ŞAMİ L..... gelişkin MÜTEMADİYEN. emriyo RÜ CU............ ikinci olark.. Meydana gelmiş. Bulutsu R RABITA....... hekimlik TAHAKKUK.............. akışkan.. varlığın duyuları ve yetenekleri değerleri REEL....berrak şeffaf.... aslı ile bağlıolan.... MÜTEMAYİL......... bir şeyin düz tarafı SEYYAL.... Ortaya çıkma TABABET.. şehvetli SATHİ..... bitiren....... arası kesilmeden.. ikinci dercede SANSÜEL............. dünyaya gelen. bedensel SUHUNET..... çıkan....... Çeşit çeşit.... Alâkalı oluş........... gelişmiş............... türlü türlü MÜTERAFIK...... Olgunlaşmış. gerçekleşmesi ancak bağlı olduğu şeyle olanak bulan konu.... Orantılı. çeşitli....... Bağlılık.............. Oluşmuş..... sıcaklık SUJE. Bir yere doğru yola çıkan MÜTEVELLİT.gerçekleşme.. Nebula.. iki şeyi biebirine bağlayan bağ RÂCİ............MÜTEAL............... bağlı...... değişik.............. hafifletme ....... yüzey. Ait olma TAALLUK............ öznel .... üzerinde deney yapılan gönüllü kimse SÜBJEKTİF..

. dağıtım TİMSAL.... değişme TRAN SMİ SY ON............. benzeri olmayan VAKAR....... ihata etmek..... Ortalama VECİBE..... kemale gelme TELAKKİ..... Kefil olma TEKADDÜM...... ........ emanet etme TEV'EM..... birrine kefil olma TEKEMMÜL........ doğurma...... vücuda getirme TEVZİ............... tek.. çevirme.... gerçekleşme TAHMİL..... yönetme.. Tarz...... ikinci derece TASAVVUR............................. olgunlaşma .................. Toplanım......... ortaya çıkma TECERRÜT........ teklifler TEKEFFÜL...... kabul etmek........... teklik VAHİT / VAHİD. birbirine uygun olmak TEVALİ........... yükselmek TEMERKÜZ....................... nitelendirme...... Biryerde toplanma....... herşeyden boş olma....................... soruşturma....... Bir kimse üzerine bir işi bırakmak TAKARRÜR.... eğilme TEMAYÜZ............... almak....... görünme. şamil kılmak... bırakma....... öğretme TEDVİR. yöneltme...... karşılamak TELİF.... içerme.......ağırbaşlılık VÂKI /VÂKİ. ardı arkası kesilmeme............... merkez tutma TENSİP..... ortaya çıkma TEFEKKÜL... üzme Azab verme.... ders verme.......... bir yan meyletme........ VETİRE......... yapılması gerekli ve şart olan..... aktarım.. süratle yürümek TEVAFUK.. değişim VARYETE............ Yerleşmek... karar verilme.... sürüp gitme TEVCİH...... çekip çevirme TEESSÜS................................... sembol TRANFORMATÖR düşürücü TRANSFORMASYON...................... uzlaşma....... olmuş VARYASYON..... donatma TEDRİS..... Eziyet etme TEBARÜZ..... Belirleme TECELLİ... barıştırma TEMAYÜL........... Temelleşmek.............. çıplak olma TEÇHİZ.... Biraraya getirme TEŞEKKÜL. Küçük farklar VASAT.. münasip görme TERKİ P... Süreç....... bir yerde karar kılma TÂLİ................. Sıkıntıya sokma.................. geçmiş bulunma.. birlik ....... biçim kazanma TEŞMİ L.......değişim.. zaman aşımı olma TEKARİR........ Başka vasıflarla üstün olmak. Ard arda gelme.. üslub ........ içine alma........ Yüklemek........... oluşma..... uygun bulma...... aktarma V VAHDET................ TAZAMMUM......... ikiz eş TEVLİT........................ oluşum..... Görme. Kurulmak. sonradan gelen.. Birleşme........ yükümlenme... Kapsama.. İhtiva etmek TAZİP. çevirme TEVDİ. ....... zihinden düşünme işi TAVSİF.. Bir şeyin sorumluluğunu üzerine alma.....TAHKİK............... eşi....... Teşekkül........... simge.................. çeşitleme................. Taşıtmak......... vuku bulmuş ........... yalnız..........

.........AMORF-AMORF MADDE 7-10-11-12-13-1518.............. gitmek.... meydana çıkma . olmuş olma.................34-4041-43-59-191-192-195 ANTİPATİ VE NEFRET 132 ANTİPATİK ..............SEMPATİK 133ARASAT 200-208-242ARASAT PLÂN NE İŞE YARAR 307 ARASAT PLÂNI ( GEÇİŞ PLÂNI) 196-208-307-308-309......................230-232.. gizli olarak ....... boş meydan......... görünen ZEHAP....VİBRASYON.. anlaşılır olma Z ZAHİR............................. görünme İLÂHÎ NİZAM VE KÂİNAT ALFABETİK İNDEKS A ACEMİ RUHLAR 39AÇILIŞ VE KAPANIŞ DEVRELERİ 306AÇLIK HÂLİ 101 AĞIR OTOMATİZMA 189AİLE 174-175-176-177-178-179-180AİLE YÜKÜ 180AİLEDE ÇOCUKLAR 178AİLENİN TEKÂMÜLDEKİ VAZİFESİ 177AİLENİN YÜKSELME VASITASI OLARAK DURUMU 178AKSİYON / REAKSİYON 167AKTİF TEKÂMÜL 226A . titreşim VUKU.A • ÂMİL / ÂMİLLER 125-135-154-183-189... meydana gelmiş olması VUSAT.....ASABÎ MERKEZ ( İSTASYON) 88 ASABÎ SİSTEM 86 ASLÎ İCAP-LAR ...........A ÂLEM / ÂLEMLER 270-274 ÂLEMDEKİ BÜYÜK AHENG 264ÂLEMİN İLK ASLÎ MADDESİ 12 ALLAH 31 ALT / ÜST PLÂN 308ALT REALİTELER 164165ALT VE ÜST REALİTE 109-110 A • .. kendiliğinden ZİYA......... belli .. açık ..... içinde saklı...... genişlik............. açık olma durumu....... zihnen bir yola sapmak ZIMNİ....... fırsat VUZUH / VUZUHU............................ ışık ZUHUR..20-22.

ASLÎ MADDE 7-11-13-191-194ASLÎ MADDENİN HAREKETİ 14 ASLÎ MADDENİN İKİ ANA VASFI 15 ASLÎ PRENSİP 19-20.RUH İLİŞKİSİ 189BEŞ DUYU ORGANI 161 BEŞERİN TEKÂMÜLÜNDEN ÖRNEK 75 BEYİN 137-138-186-187.32-63-64.195231-233-234-236-294-305.79-175190-191-229-230-231-232-233.BEYİN CEVHERİ 136BEYİN HÜCEYRELERİ 85-86-91-138-155 BEYİN MERKEZLERİ 139BİLGİ 121-129 BİR REALİTENİN TERK EDİLMESİ 107-108BİTKİ VE HAYVAN TOPLULUKLARI 77BİTKİLERDE ( NEBAT) İDRAK VE İRADE 100BİTKİLERDE OTOMATİZMA 165- .73.25.ASLÎ TESİR 53-63-64-195.ATMOSFERDEKİ KORUYUCU MEKANİZMA 67-68 ATOM / ATOMLAR 10-12-34-35-48-140.ATOM KOMBİNEZONLARI 151ATOMA İNEN ASLÎ TESİR 43AYRI REALİTELER 196B BASİT RUHLAR 41BAŞKALARINA ( ETRAFA) HİZMET 208BATIŞIN DİN KİTAPLARINDAKİ SEMBOLÜ 258BEDEN 185186-187BEDEN İMKANLARININ KULLANILMASI 201BEDEN ORGANİZMASI 186252BEDEN ÖLÜNCE NE OLUR 89BEDENİN TERK EDİLMESİ 201BEDENLENME 133 BEDENLENME ZİNCİRİ 205 BEDENSEL SIKINTILARIN KALMAMA DURUMU 316BEDENSİZ VAZİFELİLER 172BEDEN-VARLIK.ASLÎ ZAMAN 212-216-217-222-226-234-236.

BÖCEKLER ÂLEMİ 274BÖCEKLER VE KARINCALAR ÖRNEĞİ 274-275BU DÜNYA DEVRESİNİN KAPANIŞININ GÖSTERGELERİ 279BU KİTABIN MEYDANA GETİRİLMESİ 241BU KİTAP 164BU KİTAPTAKİ BİLGİLERİ OKUMUŞ OLANLAR 280BULANIK ŞUUR 154BUZLARIN ERİMESİ 281 BÜTÜNÜN CÜZÜLERE AYRILMASI 166BÜYÜK ÇAPTAKİ GÖÇLER 281BÜYÜK KÂİNAT AHENGİ 276BÜYÜK ORGANİZASYON SİSTEMLERİ 173-241BÜYÜK TABİAT OLAYLARININ BAŞLAMASI 282BÜYÜK VAZİFE PLÂNI 189.C / Ç CANLILIK / CANSIZLIK 49-50 CEHENNEM AZABI 204CEHİT 172-217-252CEHİT VE GAYRET 183-199-200-208CENİN (RUŞEYM) 85CENNET CEHENNEM 163-207CENNET SEMBOLÜ 317CEZA UNSURU 259CİNAYET 125-126-127 CİNSİYET 26-176CİNSİYET HODKÂMLIĞI 125 CİNSİYET OTOMATİZMASI 176CİSİM 45-46-91CİSMİN MANYETİK ALANI 44CÜZÜ .

24-26-36-98-103-139.DÜNYA BİLGİLERİ 128DÜNYA DIŞI KAYNAKTAN İNSANA TESİR 148DÜNYA HAYATININ KURULUŞU 166DÜNYA IRKLARI 164188DÜNYA MADDESİ 253-281DÜNYA NÜFUSU 282- .DİN / DİNLER 159161-162-163-258-259-260.305.D DEĞER FARKLARI / FARKLANMASI 22.ÇEVRE TESİRLERİ 144-154-159.DÜALİTE PRENSİBİ 23.DİN KİTAPLARI 163-164-317DİN VE AHLÂK 207DİN VE AHLÂK MÜESSESELERİ 207DİNLERİN EMRETMİŞ OLDUĞU MÜKELLEFİYETLER 163DİNLERİN GAYELERİ 258DİREKT / ENDİREKT 268-305DİREKT VE ENDİREKT / BİLGİLER 121-122-125-129-180.63.DİREKT VE ENDİREKT TESİRLER 67DİREKT VEYA ENDİREKT BAĞLAR 170-264DİRİJAN ( SEVK EDİCİ) TESİRLER 82-153DOĞUM-ÖLÜM 58DÖNENCELERİ N DURUMU 304DÖRDÜNCÜ DERECE TESİR 65DUALAR.İSTEKLER 81DÜALİTE 22.64.83-170 187237-295-296.25-27-48-61-82-98-99-298.23-26-27-36-48-61-66-82-98104-139-166-298-303-304 DEHA 159DENGE ( MUVAZENE) PRENSİBİ 22DENGE / MIKNATIS PARÇASI ÖRNEĞİ 22-23DENİZLER 270-279-284-286-303 DEZENKARNASYON ( BAK ÖLÜM) 89-93-94 DIŞ MÜDAHALELER 165DIŞ TESİRLER 36DİĞERKÂMLIK 103-110-135-175.DÜALİTENİN ZITLARI 24 DÜNYA 58-179-180-261.ÇOCUKLAR 178.9-11-22-44.

AİLE TEŞEKKÜLÜ 180DÜNYADAKİ TOPLULUKLAR 198DÜNYADAKİ TOPLULUKLARIN İDARESİ 179DÜNYANIN BASİT DEVRESİNİN BAŞLANGICI 257DÜNYANIN DEĞİŞİMİN EŞİĞİNDE OLMASI 254-255DÜNYANIN DEĞİŞİMİNDEKİ KORKUNÇ HÂLİ 293DÜNYANIN EĞRİLİĞİ 298DÜNYANIN EKSENİ 298-299-300-302-304DÜNYANIN ETRAFINDAKİ TESİR SAHASI 147-148DÜNYANIN FAALİYET KADROLARI 75-76 DÜNYANIN İLK DENGESİNİN BOZULMASINDAN SONRA 303DÜNYANIN KAPANIŞ HAZIRLIĞI 263-278-279DÜNYANIN KAPANIŞ SAFHASINDA 306DÜNYANIN MANYETİK ALANININ ETKİLENMESİ 298-303DÜNYANIN SON DEĞİŞİMİNE DAİR 249DÜNYANIN SON DEVRİNİN KAPANIŞI 286DÜNYANIN SON SAFHASINDAKİ HÂDİSELER 303305DÜNYANIN SONLARINA DOĞRU TABİAT OLAYLARI 284-285-286DÜNYANIN UMUMÎ AHENGİ 273DÜNYANIN.DÜNYA ZAMANI 209-210-211DÜNYADA TEZAHÜR EDEN KIYMETLER 136DÜNYADAKİ BÜYÜK GÖÇLERİN BAŞLANGICI 281DÜNYADAKİ HÂDİSELERİN SEBEPLERİ 264DÜNYADAKİ İÇTİMAÎ HAYAT 166DÜNYADAKİ İDRAKLERİN MUTABAKATI 238-239DÜNYADAKİ İKİLİK 23DÜNYADAKİ MİLLET-DEVLET.DÜNYA OKULUNUN SONU 293-294DÜNYA ORKESTRASI ÖRNEĞİ 274276DÜNYA SAFHASININ SON PERDESİ 278DÜNYA TEKÂMÜLÜNÜN ZİRVESİ 276DÜNYA ÜSTÜ VAZİFE PLÂNI 170-173DÜNYA VE ÂLEMİMİZDEKİ ZITLIK 24DÜNYA VE YAŞAM 165170-171. İNSANLARI VAZİFE BİLGİSİNE HAZIRLAMASI 72-73DÜNYAYA TEKÂMÜL ETMEK ÜZERE GELEN VARLIKLAR 262E .

GÜNEŞ 261-263GÜNEŞ SİSTEMİ / SİSTEMLERİ 54-91-260-261-263-295-297-298- .FERDÎ TEKÂMÜL 189FERDÎ VE MÂŞERÎ TOPLULUK 166FERDİN TEKÂMÜLÜ 196FERT PLÂNININ YAPILIŞI 188189FİKİR Vİ BRASYONLARI 11FİZİK MEDYOM 138-139FİZİ KOŞİ MİK KAİ DELERİ 161G GECE-GÜNDÜZ 273-298GEÇMİŞ HAYATLAR 150-151GERİ İNSANIN TEKÂMÜLÜ 61GERİ İRTİBATLAR 156GEZEGENLER 261GEZEGENLERİN TERTİPLENMESİ 262GÖK GÜRLEMESİ ÖRNEĞİ 259GÜDÜCÜ TESİR 81-82-153.DİŞİ 26ESASÎ TESİR 43-53-64EŞLER ARASINDAKİ BENZERLİKLER 179ETRAFTAN GELEN TESİRLER 202F FEDAKÂRLIK 134-135-207FEDAKÂRLIK SAFHASI 103FENALIK 134FERDÎ PLÂN 173-174-188-198-268.86-90-91.85.60.ERKEK.EDİNİLMİŞ BİLGİLERİN MUHASEBESİ 203-204EKSEN ( ESKİ) 301-302.EPRÖV / İMTİHAN 124-125-149-174.EKSEN ( YENİ) 301-302EKTOPLAZMA 66EKVATOR 300-301-302.ENKARNASYON 56-57-58.

HÂDİSELER 119-120-122-123-124-128.GÜNEŞ SİSTEMİNE YAKLAŞMAKTA OLAN GEZEGEN 296-297-298-299GÜNEŞ SİSTEMİNİN EN GELİŞMİŞ GEZEGENİ 263GÜNEY KUTBU ( ESKİ) 303H HÂDİSE 62-102-128-181-183-184.I / İ IRK / IRKLAR 166168.HÜRRİYET 99-102-104-183-208.HİPNOTİZÖR 159HİSLERDE DÜALİTE 26HODKÂMLIK 103-109-134-135-200-207 HODKÂMLIK REALİTESİ VE NEFSANİYET 109-110 HUZURUN ARTMASI 183-318HÜCEYRE 138-151-153-155-156-197-251-253.183235-270-273HÂDİSELER ( 100 SENE SONRA) 281-282HÂDİSELER ( 50 SENE SONRA) 280HÂMİ VE YARDIMCI VARLIKLAR 159HAYAT PLÂNI 109HAYVANLIK VE İNSAN ALTI KADEMESİ 290HAYVAN İNKİŞAF MEKANİZMASI 100-193HAYVANLARDA İDRAK VE İRADE 100-101HAYVANLARDA OTOMATİZMA 165HAYVANLIK SAFHASI GEÇİŞİ 307HAZIRLIK TATBİKATI 202HER ÂLEMİN İLK MADDESİ 11-12HİDROJEN ÂLEMİ / ÜSTÜ 54-55-71-260-263-315.IRK FARKLARI 166168- .HİDROJEN ÂLEMİ İMKANLARI 276HİDROJEN ÂLEMİNİN BAŞLANGICI 10HİDROJEN ALTI SAFHASI 44-49-192-193.236258-264.HİDROJEN ATOMU 10-12-35-39-41-43-44-45-46-5051-52-53-54-77-140-141184-315 HİDROJEN ATOMU ÂLEMİ 44-260HİDROJEN ATOMUNUN İNKİŞAFI 47HİDROJEN ATOMUNUN VARLIK SAFHASINA GİRİŞİ 44-45HİDROJEN SAFHASI 40-261.

İLÂHÎ NİZAM 69-78-79-82-90-91-92-155-173-277İLERİ TEKÂMÜL 164İLHAM 159160İLK BASİT MADDE .ISTIRAPTAN KURTULMA 200İBADET ŞEKİLLERİ 163İCAP / İCAPLAR 28-62-167-169-171-191-194-195229-230-306-312 İCAP NEDİR 28-191İCAPLARIN BİRLEŞTİĞİ NOKTA 195İDARE MEKANİZMALARI 169İDRAK / İDRAKLER 87-106-115-116-117-118-123-127128-129-136-142-143-152-153-15515 6161-163-167-169-172-183-184201-205-209-210-211-231-237-238 293309 İDRAK BİRLİĞİ 238İDRAK MERKEZİ 152İDRAK MOLEKÜLLERİ 155İDRAK NEDİR 116118 İDRAK SEVİYESİ 115İDRAK VE İDRAK MEKANİZMASI 36-115-118-123-141-142 İDRAK VE KIYAS BİLGİSİ 122-124-125 İDRAKÎ ZAMAN 136-215-318İDRAKİN VİCDAN MEKANİZMASINDAKİ ROLÜ 117İDRAKLER GENİŞLEDİKÇE ÖĞRENME İHTİYACI 161-162İDRAKLERİN İCAPLARA İNTİBAĞI 193-229İDRAKLİ İRTİBAT 152İDRAKLİ VE İDRAKSİZ KONTROLLER 152İDRAKLİ YÜKSELİŞ 196İKİ BÜYÜK KITA 249İKİ KITADAKİ YAŞAM 250İKLİM DEĞİŞİMLERİNİN BAŞLAMASI 303İKLİMLER 280-281-282İKLİMLERİN EN SON ALACAĞI DURUMLAR 283İLÂHÎ BİLGİLER 162İLÂHÎ İCAP 237-270.

8İLK DEVİRDE İNSANLAR 164-165-287İLKSAFHA 38-39 İLLET VE NETİCE 184İLLİYET BAĞLARI 264İLLİYET PRENSİBİ 121-122-125-206-264İMAJ 150158 İMAJİNASYON 146-219-220İNKILÂP 160İNKİŞAF MEKANİZMASI 99-128-200.İNKİŞAF VE TEKÂMÜL 37İNSAN / İLK İNSAN 60-165İNSAN / İNSANLAR 84-168-189İNSAN BEDENİ İÇİNDE GEÇEN HAYAT 206İNSAN BEDENİNİ KULLANAN VARLIKLAR 197İNSAN BEYNİ 137-138-139 İNSAN İDRAKİNİN KAVRAYAMADIĞI 91İNSAN ORGANİZMASININ FAALİYETLERİ 26İNSAN ÜSTÜ PLÂNA GEÇEBİLMEK 308İNSAN VARLIĞI 110İNSANA ZORLA UYGULATTIRILAN PLÂNI 199-200İNSANIN DÜNYA HAYATINA AİT VAZİFESİ 187-188İNSANIN FERDÎ İNKİŞAF KADEMESİ 196İNSANIN İNKİŞAFI 198İNSANIN KENDİ ÖZ BİLGİLERİNE DÖNMESİ 203İNSANIN ÖZ VARLIĞI 158İNSANIN SON DÖNEM SIKINTILARI 276-277İNSANLAR İÇİN ANLAŞILAMAYAN SEVGİ DURUMU 136İNSANLARIN DÜNYAYI BIRAKMALARI 311İNSANLARIN DÜŞÜNCELERİNDEKİ OLUMSUZ DUYGULAR 273-274İNSANLARIN EKSİK TARAFLARININ TAMAMLANMASI 242 İNSANLARIN VAZİFE PLÂNINA HAZIRLANMASI 167169 İNSANLIĞIN DEĞİŞİMİN EŞİĞİNDE OLMASI 254- .

KÂİNAT CÜZÜ 240KÂİNAT MADDESİ 10KÂİNAT MESULİYETİ 70- .KADER MEKANİZMASI 230-232-233-234-236-239-252254277-294-306KADERİN TECELLİSİ / TEZAHÜRÜ 230-231-235KADRO VE ORGANİZASYON SİSTEMLERİ 240KÂİNAT 30-260KÂİNAT AHENGİ 269-270KÂİNAT CEVHERİ 30-63-191.İNSANLIĞIN VAZİFESİ 168İNSANLIK DEVRESİNİN BİTİRİLMESİNİN MANASI 206İNSANLIK HAYATI 168İNSANLIK HAYATI BOYUNCA İNKİŞAFIN ŞEMASI 221-222-223-224-225İNSANLIK MERTEBESİNE BAŞLAMAK 307İNSANLIK SAFHALARININ KISIMLARI (GRAFİK İLE) 222-223-224-225İNSANLIK SAFHASI İCAPLARININ YERİNE GETİRİLMESİ 224İNSANLIK VE HAYVANLIK OTOMATİZMASI 102İNSANLARIN DÜNYA MADDESİNE SAPLANMALARI 254İNTİHAR 189İNTİKAM DUYGUSU 108İNTİKAM.NEFSANİYET REALİTESİ 108-109 İRTİBAT KABİLİYETİ 166İYİLİK VE KÖTÜLÜĞÜN AYIRT EDİLEBİLMESİ 200-201K KABA ATOMLAR 55KABA BEDENİ BIRAKMAK 293KABA HİDROJEN SAFHASI 79KABA HİDROJENDEN ÜST ÂLEME GEÇİŞ 294KABA MADDE 8.60-64-73-111-112-133-161181-306KABA MADDENİN TEKÂMÜLÜ 71KABA OTOMATİZMA 165KABA TESİR 65-66 KABALAŞMA DEVRİ 291KADER 230-231-233-235-236.

KÂİNAT ORGANİZASYONU 70-168KÂİNAT PRENSİBİ 168KÂİNAT TEŞEKÜLÜNÜN GAYESİ 246KÂİNATA TESİRLER NEREDEN GELİR 15-16KÂİNATIN İÇİ-DIŞI 17KÂİNATIN İLK VE EN KABA SAFHASI 39KÂİNATIN SEMBOLÜ 59KÂİNATLAR SONSUZDUR 18KÂİNATLARIN GÖREVİ 18-19KÂİNATTAKİ HER HAREKET 195KÂİNATTAKİ TEKÂMÜL YÜRÜYÜŞÜ 191-192-193-194KÂİNATTAKİ TEKÂMÜLÜN GERÇEKLEŞMESİ 195KÂİNATTAKİ TEKÂMÜLÜN PROJEKTÖR ÖRNEĞİ 191KÂİNATTAKİ ÜÇ ANA KADRO 241KANSER 250-251-254KANSER VAKASI / VAKALARI 84-281KARANLIK SAFHA 192KARANLIK SAHA 10KARINCA ÖRNEĞİ 236KITALARIN BATIŞINDAN SONRA İLK İNSANLARIN KARAKTERLERİ 257KITALARIN BATIŞINDAN SONRA DÜNYANIN DURUMU 255257KITALARIN BATIŞINDAN SONRA DÜNYANIN YENİ DEVRİ 257KITALARIN BATIŞINDAN SONRA İNSANLARIN DURUMU 256-257KIYAMET SEMBOLÜ 256KIYAS 204 KIYAS BİLGİSİ 61-119-122-123-124-125-126127-144-181-184-203-204 KİTLE ÖLÜMLERİ 282284KONTROLLÜ İRTİBAT 151152KOORDİNASYON .KOOPERASYON 198-241-310KORKU HİSSİ 258KORKU ÖRNEĞİ 259KORKU UNSURU 258-259KUDRET NEDİR .

KUTUPLARIN DEĞİŞEN YERLERİ 301302KUTUPLARIN KAYMASI 299300KUTUPLARIN YER DEĞİŞTİRMESİ OLAYI 304-305KUZEY KUTBU ( ESKİ) 303KUZEY VE GÜNEY KUTUPLARI 300301-302-303KÜREDE NASIL DEĞİŞİKLİKLER YAPILIR 296KÜRELERİN MANYETİK ALANI 295KÜRELERİN YÖRÜNGELERİ 295KÜRENİN MANYETİK ALANI 261KÜREVÎ MEKÂN NEDİR 220KÜREVÎ ZAMAN 112-136-186-205.215.216217-221-230KÜREVÎ ZAMAN .MADDE CEVHERİ 63MADDE HAREKETİNE KALEM ÖRNEĞİ 13-14-15MADDE KÂİNATI 245-260MADDE KÂİNATI MEFHUMU 195MADDE KÂİNATINDA RUH İLE MADDENİN DURUMU 24MADDE KOMBİNEZONLARI 92-93-111-235MADDE ŞARTLARI 147MADDE ŞARTLARININ DIŞINA ÇIKMA İSTEĞİ 253MADDEDE GİZLİ OLAN İMKANLARIN GERÇEKLEŞMESİ 15- .MEKÂNI 218L LÂYIK OLUNAN YERE KAPININ AÇILABİLMESİ 277-278LİYAKAT / LİYAKATLER 73-84-252-263-307LİYAKAT DERECELERİ 73-231-232-233-236-239-294-306M MADDE 7-27-34-35-36.190-191KURAKLIK 279KURTARICI 160163KURTULUŞ ANI 294KUŞ YUMURTASI ÖRNEĞİ 264-265-266-267-268.214.

RUH İLİŞKİSİNİN BAŞLANGICI 52-53-54 MADDÎ MENFAAT 180MANYETİK ALAN 47-48-49-80-91-147-148-195261-296MANYETİK ALAN DENGESİ 296MANYETİZMACININ TESİRİ 66MÂŞERÎ DURUM 164-197.MÂŞERÎ PLÂN 61-110-160-172-173-174-175-177.189-197-198-199-202-268-275 MÂŞERÎ PLÂN ÖRNEĞİ 174-175MÂŞERÎ PLÂNLARIN SİMETRİĞİ 166MÂŞERİ TEKÂMÜL 69MECBURÎ OTOMATİZMA 105MEDYOM / MEDYOMLUK 137138-139-147-148-149-150 152153-154-155-156 MEDYOMLARIN BASİT İRTİBATLARI 152-153MEDYOMLUK ÇEŞİTLERİ 138155MEFHUMLARDA DÜALİTE 26MEKÂN 217-218-219-230-235-236.HAREKETİ 21MADDE-VARLIK.AİLE TEŞEKKÜLÜ .MEKANİK TEKÂMÜL PRENSİBİ 184MERİDYEN VE PARALELLERİN DEĞİŞİMİ 302MERİH 263 MESULİYET SEZGİSİ / DUYGUSU 102 MET-CEZİR OLAYLARI 279MEVSİM FARKLARI 282MEVSİMLER 271-272-273-298MEYDANA GELECEK OLAN OLAYLARIN İNCE HESAPLARI 294MİLLET / DEVLET 169-170-171-172-179-180MİLLET .DEVLET.MADDELERDEN GELEN TESİRLER 186MADDENİN HAREKETLEŞMESİ 7-8-12-21MADDENİN M ASETİK ALANI 65.66 MADDENİN MUTLAK HAREKETSİZLİK HÂLİ 7MADDENİN OLUŞUNDAKİ GAYE 25MADDENİN RUH TARAFINDAN KULLANILMASI 55MADDENİN ŞEKİLLERE SOKULMASININ SEBEBİ 15-16MADDENİN TEZAHÜRÜ.

185-199-311-313NEFSANİYET UNSURU 115-124-183 NİÇİN DAYAK YEDİĞİNİ BİLMEYEN ÇOCUK 184NORMAL DIŞI TABİAT OLAYLARININ SEYRİ 280-281-282-284-285-286NUH TUFANI SEMBOLÜ 258NUH VE KIYAMET SEMBOLÜ 258O/Ö OBJEKTİF TEKÂMÜL 222-226 OBSEDE 157-158OBSESÖR 149-157-158OBSESYON 149-157OBSESYON MEKANİZMASI 157-158-159OLAYLARIN AHENGİNİN AÇIKLANMASI 275OLAYLARIN İNSANLAR TARAFINDAN ANLAŞILABİLMESİ 284OLAYLARIN SON SAFHASI 284-285-286- .180MOLEKÜL / MOLEKÜLLER 151-152-153-155MU' DA KANSER BAŞLANGICI 251MU DEVRİNİN KAPANMASINDAN SONRA 256-257-306MU DÜNYASI BENZERLİKLERİ 282-283MU İNSANLARININ KADERLERİ 255-256MU KITASI 249MU KITASINDAKİ DEĞİŞMELER 255256MU VE DİĞER KITANIN BATIŞI 256MUKADDERATIN GERÇEKLEŞMESİ 255 MUTLAK HAREKETSİZLİK 11MÜRŞİT 160N NEBAT İNKİŞAF MEKANİZMASI 100NEBÜLÖZLER 10-52-54-91-260-261-295-296NEFSANİYET 103-105-106-113-134-176.

ÖZ VARLIK 139181-182-203-309-314-315.REALİTE FARKLARI 196- .ORGANİZASYON-LAR 70-74-79-168-173-245ORGANİZASYONLARIN KURULUŞU 242ORGANİZATÖR 70-71-83-166-186.ORGANİZMAYA TESİRLER 78OTOMATİK FAALİYET 152OTOMATİK İNTİKAL 151OTOMATİK İRTİBAT 152154-156 OTOMATİK KARAKTER 155-156OTOMATİK MEDYOMLUK 157OTOMATİK SEZGİ ( BİTKİ VE HAYVANLARDA) 115OTOMATİK SEZGİ ( İNSANLARDA) 164OTOMATİK TEBLİĞ 151154-156 OTOMATİK TEKÂMÜLE ÖRNEK 72OTOMATİK VAZİFE 189OTOMATİ K VE/VEYA YARI İ DRAK 180-231OTOMATİK VİCDAN 101OTOMATİZMA 69-72-169OTOMATİZMALARIN GAYESİ 197ÖLÜM ( DEZENKARNASYON) 21-58-89-93-94-119-142-144187-202-203-205-293.P PARA 253PERİSPRİ 11-48PEYGAMBER / KURTARICI 161-163PLÂN 173PLÜTON 263R REALİTERİN DEĞİŞİMİ 107-108REALİTE / REALİTELER 106-107-108-109-111-112-180-238.ÖNCÜ TESİR 81-153ÖZ BİLGİ 112-113-114-115-118-119-120-121122-123-124-128-129-133-134-135141-142-144-161-177-180181-182183-184-204 ÖZ İDRAK 111-112.ÖZ VARLIĞIN İHTİYACI 255.

RÜYALAR 144-145-146-204RÜYA ÇEŞİTLERİ 146-147 RÜZGÂRLAR 279S/Ş SAADET 253-309-318-319 SAADET YOLU 277SATHÎ VE İDRAKÎ ZAMANIN ASLÎ ZAMANA KIYASI .MADDE MÜNASEBETLERİ 32-38RUH / RUHLAR 16.20RUH NEREDEDİR 17RUH TANIMI 16RUH VE KÂİNAT CEVHERLERİ 20-30RUH VE VARLIK MÜNASEBETİ 25RUHA HİZMET EDEN VARLIK 110 RUHÎ HASTALIKLAR 84RUHLARIN DAVRANIŞLARI 41-195RUHLARIN EBEDİ TEKÂMÜLÜ 30-31RUHLARIN İHTİYAÇLARI 20-28-29-55-61RUHLARIN OTOMATİK TEKÂMÜLLERİ 45RUHLARIN PASİF VE MEKANİK İNTİBAKLARI 192RUHLARIN TEKÂMÜL İHTİYAÇLARI 28-30-31-38RUHLARIN VARLIK SAFHASI TATBİKATLARI 43RUHLARIN VE İDRAKLERİN BİRLEŞMESİ 194RUHU TEMSİL EDEN VARLIK 25RUHUN MAHİYETİ 16RUHUN TEKÂMÜL BAŞLANGICI 51RUHUN TEKÂMÜLÜ 108-128-183RUHUN TEKÂMÜLÜNE BAŞLAMASI VE HİDROJEN ATOMU 50-51-52 RUHUN TEKÂMÜLÜNE YARAYACAK OLAN BİLGİ 183RÜYA .REALİTELERİN İNSANLARI VAZİFE PLÂNINA HAZIRLAMASI 110REENKARNASYON SAYISI 208RUH .17-20-25-31-32-35-37-41.5455-246RUH İLE KÂİNAT ARASINDA YOLU KURAN DÖRT TESİR 63-64-65RUH İLE KÂİNAT ARASINDAKİ İLİŞKİ 19.

243-307-308-309-310-311-312313-314-316-318 SEVGİ ( YARI SÜPTİL ÂLEMDEKİ SEVGİ ÜZERİNE) 311-312SEVGİ PLÂNI 242-306-307-309-310-311.231SEZGİ OTOMATİZMASI 193SOĞUK HAVALAR 279SPATYOM 119-202-203-204-205-315.88-140-141-143-145-146-150 151154-155-156 ŞUUR ALTI 86-88-119-141-142-144-145-146150-151-153-154-157-158 ŞUUR BOZUKLUĞU 84ŞUUR DIŞI 119-141-142-143-144-146-149150-151-153-154 ŞUUR İDRAKİ 151- .214-215-216-217-221-230-231 SATHÎ ZAMAN GELİŞME ( İNKİŞAF) GRAFİĞİ 225-226 SATHÎ ZAMAN MEKÂNI NEDİR 218SEBEP-NETİCE KANUNU 123SELLER VE SU BASKINLARI 279SEMBOL / SEMBOLLER 163-164-166-317SEVGİ 129-130-131-132-133-134-135.317318-319 SEVGİ PLÂNI VARLIKLARININ ÇALIŞMASI 314SEVGİ PLÂNINDAKİ HAYAT 318SEVK EDİCİ TESİRLER 82SEYYAL MADDE 9SEZGİ / SEZGİLER 16-161-164-165-166-177-191.215-216-217 SATHÎ ZAMAN 112-136-142-205-206-211-212.SPATYOM HAYATI 202SPATYOMDAKİ VARLIKLARIN DÜNYAYA DÖNÜŞÜ 282SPİRİTİZMA CELSESİ 66SUBJEKTİF TEKÂMÜL 222-226SÜJE 159SÜPTİL MADDE 311-312SÜZGEÇ MEKANİZMASI 67-68 ŞÜMUL / ŞÜMULLÜ 161ŞUUR 87.

DEMİR-TUNÇ DEVİRLERİ 291TATBİKATLAR 183-202TEBLİGATIN DEJENERE OLMASI 153154TEBLİĞ ALINMASI 150-151-153-154 TEKÂMÜL 37-55-112-166-177-191-198-221222-241-305-306.TEKÂMÜL AHENGİ 270TEKÂMÜL FARKI 148-166TEKÂMÜL İHTİYACI 74TEKÂMÜL OTOMATİZMASI 258-259TEKÂMÜL ÖLÇÜSÜ 181TEKÂMÜL PRENSİBİ 105TEKÂMÜL SAFHASI 55TEKÂMÜL YOLU 176-305TEKÂMÜLDE GERİ GİDİŞE İZİN VERİLMEZ 105TEKÂMÜL -İNKİŞAF MEKANİZMASI 99TEKÂMÜLÜN AKTİF İNTİBAK SAFHASI .ŞUUR MERKEZİ 138139-140-143-145-150-151 152153-155-156-157-158 ŞUUR MERKEZİNİN TİTREŞİMİ 138ŞUUR ÖTESİ 88-140-141-143 ŞUUR ÜSTÜ 88-141-142-143-146-147-149-150 151-153-154-156-157 T TABİAT HÂDİSELERİ 179TABİAT OLAYLARININ NORMALE DÖNMESİ 287TABİAT ŞARTLARINDA BAŞLAYACAK OLAN DEĞİŞMELER 278TALÎ MERKEZ 139TALÎ TESİR 45-46-47-53-80-82-202TAM İDRAK 268TANRI 161TANRI MEVHUMU 161TAŞ.

TESİRLER 27-31-38-62-63-80-91-137-138 139-146-147-148-149-151-153 175-187-234-296-311 TESİRLER ( ARDIARDINA -MÜSELSEL) 69TEŞEVVÜŞ 181191-204TEZAHÜRAT 255TOPLULUKLARIN TEŞEKKÜLÜ 166-175TOPRAK KAYMALARI 279TRANS HÂLİ 156.194TEKÂMÜLÜN İDRAKÎ ZAMAN İÇİNDE YÜRÜYÜŞÜ 226-227-228TEKÂMÜLÜN PASİF SAFHASI 192TEKRAR DÜNYAYA DÖNME İHTİYACI 204205TEKRAR DÜNYAYA DÖNMEK 202TEKRAR DÜNYAYA DÖNÜŞ PLÂNI 204-205TESİR 7-9-13-27-41-64-67-68-137-144148-149-150-151-153-155-156174-186-238-304 TESİR SAHASI 147-148.167-168-173-174-175-179181195-229-230-231-233.U / Ü UYKU 143-144-203 ÜÇÜNCÜ DERECE TESİR 64-65ÜNİTE 23. ___ ________ A • VAHDET / VAHDET HÂLİ 79-92-199-237-238-240-244.237238-240-244-245-246-268-317 ÜNİTEDEKİ ZITLIK 24ÜNİTEDEN GELEN ASLÎ DİREKTİFLER 305ÜNİTEDEN GELEN İCAPLAR 241278-294ÜNİTENİN MANYETİK ALANI 48ÜST MÂŞERÎ PLÂNLAR 165ÜST PLÂNLARA İNSANLARI HAZIRLAMAK 169ÜST TESİRLER 295ÜSTÜN VAZİFELİ VARLIKLAR 278V ______________ ___ .27-32-41-53-64-67-70-74-79-146.VAHDET SAHASI 194VAHDETİN MEYDANA GELMESİ 238VARLIĞIN CENİN'E ETKİ ETMESİ .

RUHUN HİZMETİNE GİRMESİ 55VARLIK 24-32-46-53-54-55-57-60-141-143149-153-154-186-183 VARLI K / VARLI KLAR 32-3384-85-170-235-236.VARLIK VE MADDEYE AİT HAREKETLER 36VARLIKLAR ÂLEMİNİN BAŞLANGICI 260VARLIKLARIN DÜNYAYA İNMELERİ 179VARLIKLARIN TEKÂMÜLLERİ 270VAZİFE / NEFSANİYET MÜCADELESİ 185VAZİFE BİLGİSİ 73-124-196VAZİFE BİLGİSİ LİYAKATİNE ERİŞMEK 206VAZİFE BİLGİSİ SEZGİSİ 259VAZİFE DUYGUSU 73-74 VAZİFE HAZIRLIĞI MEKANİZMASINDA AİLE 177-178-179VAZİFE İDRAKİ 70VAZİFE İDRAKİ LİYAKATİ 242VAZİFE ORGANİZASYONLARI 172-175-179VAZİFE PLÂNI 70-74-103-106-110-135-160-162163-164-166-168-169-171-173-174194-197-199-202.84-86VARLIĞIN DAHA ÜSTÜN SAFHAYA GEÇMEK İSTEMESİ 252-253VARLIĞIN FONKSİYONU 33VARLIĞIN GELİŞİM İHTİYACI VE HÜCEYRE 251-252VARLIĞIN HAYVANLIK SAFHASI TATBİKATI 56VARLIĞIN İLK KULLANACAĞI MADDELER 56VARLIĞIN İNSAN BEDENİ KULLANMAYA BAŞLAMASI 57VARLIĞIN KULLANACAĞI BEDENİ KURMAYA BAŞLAMASI 86VARLIĞIN MAYASI 117VARLIĞIN ÖZ MALI (BİLGİ) 183VARLIĞIN SERBEST KISMI 140VARLIĞIN TEKÂMÜL İHTİYAÇLARI 277VARLIĞIN TEKÂMÜLÜ 56-111 VARLIĞIN.204-207222236237-238-243-244-292-309-310-311 317-318-319 VAZİFE PLÂNI SAFHASI 193- .

VAZİFE PLÂNI SEZGİSİ 171-176-178-179-180.VAZİFE UNSURU 115-116-124 VAZİFELİ KADROLARIN GÖREVLERİ 241VAZİFELİ ORGANLAR 179VAZİFELİ VARLIĞIN MEDYOMLA İRTİBATI 149-150-151.VAZİFELİ VARLIKLAR 77-149-15 0-161-164-168-170174-175-237-241-271 VAZİFELİLER 160-162-164-174-179-239 VAZİFELİLERİN DÜNYAYA İNMESİ 160VAZİFENİN NE OLDUĞUNU BİLMEK 205206VİBRASYON 165VİCDAN 61-97-98-101-103-114-162-182 VİCDAN AZABI 182VİCDAN MEKANİZMASI 102-103-104-105-106-113-114115-135-180-181-186-203-206 VİCDAN MEKANİZMASININ İŞLEYİŞİ 104VİCDAN MEKANİZMASININ ZIDDI 105Y YAKLAŞMAKTA OLAN MİSAFİR GEZEGENİN ETKİLERİ 299-300-301-302 YAMYAMLIK BAŞLANGICI 289YARDIMCI TESİRLER 116-204 YARI İDRAK 268YARI İDRAKLİ MADDE ÂLEMİ 261YARI SÜPTİL 52-242- .VAZİFE SEZGİSİ 98-102-103-162-169-170-178197-198-250VAZİFE SEZGİSİ HAZIRLIĞI 102-162-259.VAZİFE PLÂNINA GEÇİŞ 319 VAZİFE PLÂNINA GİRİŞİN TATBİKATLARI 243VAZİFE PLÂNINA HAZIRLANMAK 110-161-318-319 VAZİFE PLÂNINDA KALINACAK SÜRE 313-314VAZİFE PLÂNININ VARLIKLARI 179-262VAZİFE PLÂNININ VARLIKLARI OLMAK 243244-312-313VAZİFE PLÂNLARININ BİRLEŞMESİ 244VAZİFE PLÂNLARININ ÇALIŞMASI 244VAZİFE SAFHASI 196-237VAZİFE SEVGİSİ 135-200-207.

YARI SÜPTİL ÂLEM 242-243-307-308-310-312-318 YARI SÜPTİL ÂLEM NEDİR 315YARI SÜPTİL ÂLEMDE BULUNMAYAN OLGULAR 316YARI SÜPTİL ÂLEMDE İMAJİNASYON 316YARI SÜPTİL ÂLEMDEKİ SEVGİ ÜZERİNE 311YARI SÜPTİL ÂLEME GİRMİŞ VARLIK GAYESİ 312YARI SÜPTİL ÂLEME HÂKİM SEVGİ 316YARI SÜPTİL MADDE 312-313-315-318 YARI SÜPTİL MADDEDEN KURTULDUKTAN SONRA 314 YARI SÜPTİL MADDEDEN KURTULUŞ 318-319YAZ SICAKLARI 279 YENİ DÜNYA İNSANLARININ İNKİŞAF DURUMLARI 292-293YENİ DÜNYADA BEDEN KABALAŞMA HÂLİNİN SÜRESİ 290YENİ DÜNYANIN KITALARI 289YENİ DÜNYANIN KURULUŞ HAZIRLIĞI 291YENİ DÜNYAYA GELECEK OLAN İNSANLARIN DURUMLARI 289-290-291YENİ DÜNYAYA GELEN HAYVAN NESİLLERİ 289YENİ DÜNYAYA GELEN İNSANLARIN BEDEN YAPILARI 290YENİ DÜNYAYA ULAŞABİLEN İNSANLAR 287288YENİ KITALARIN MEYDANA GELİŞİ 286-287YENİ OLUŞAN DÜNYADA İNSAN DAVRANIŞLARI 288289 YÜKSEK İDRAK 211YÜKSEK KADER PRENSİBİ 230YÜKSEK PRENSİP /LER 28-32-75-174-190.YÜKSEK TEKÂMÜL PLÂNI 183YÜKSEK VAZİFE ORGANİZASYONLARI 261YÜKSEK VAZİFE PLÂNI 160-161-182-194YÜKSEK VAZİFE PLÂNI VARLIKLARI 268YÜKSEK VAZİFELİLER / VARLIKLAR 49-164YÜKSEK ZAMAN 213-214YÜZÜNCÜ YILDAN SONRAKİ DEĞİŞİMLER 304-30570 BİN SENE ÖNCE DÜNYA 249-250Z ZAMAN ANLATIMININ ŞEMA İLE TARİFİ 212-213ZAMAN MEKANİZMASI 233-234- .

ZAMAN ÖLÇÜSÜ 208209ZAMAN ÖLÇÜSÜ İDRAKİ 209210ZAMAN VE MEKÂN İLİŞKİSİ 230ZAMANIN REALİTESİ 211-212ZELZELELER 279-280-284ZIDDIYET 206207ZIT UNSURLAR / DEĞERLER 61-98-105-181- .