You are on page 1of 40

RAPORT DE ACTIVITATE 2014 - DGASPC CONSTANȚA

CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
SI PROTECȚIA COPILULUI

RAPORT DE ACTIVITATE
ANUL 2014

CONSTANȚA
2015
DGASPC CONSTANȚA 2015

1

RAPORT DE ACTIVITATE 2014 - DGASPC CONSTANȚA

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța - (DGASPC) - a
fost infiintata prin Hotărârea nr. 145/19.08.2004 aparținând Consiliului Județean Constanța, prin
comasarea Direcției Generale Județene pentru Proțectia Drepturilor Copilului Constanța și
Direcția Județeană de Protecție Socială Constanța.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului este instituție publică de
interes județean cu personalitate juridică, inființată în subordinea Consiliului Județean și
realizează la nivel județean, măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului,
familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane
aflate în nevoie.
În vederea atingerii scopurilor pentru care a fost inființată, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului își însușește și promovează prevederile tratatelor și convențiilor
internaționale definitorii pentru domeniul propriu de activitate.
În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege, Direcția generală îndeplinește, in
principal, următoarele funcții:
a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistență socială, a planului de
asistență socială pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și a programelor
de acțiune antisăracie, pe care le supune spre aprobare consiliului județean;
b) de coordonare a activităților de asistență socială și protecție a copilului la nivelul
județului;
c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție;
d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au
responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala,
precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu;
e) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru
implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisărăcie, prevenirea și combaterea
marginalizarii sociale, precum și pentru solutionarea urgentelor sociale individuale și colective la
nivelul judetului;
f) de reprezentare a consiliului județean, pe plan intern și extern, în domeniul asistenței
sociale și protecției copilului.
În anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității
în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța este autorizată să ofere servicii sociale pe
durată nedeterminată, în baza Certificatului de Acreditare nr. 000971/22.05.2014 emis de
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

DGASPC CONSTANȚA 2015

2

RAPORT DE ACTIVITATE 2014 - DGASPC CONSTANȚA
ORGANIZAREA DGASPC CONSTANȚA
Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Constanţa este organizată
funcțional pe următoarele componente:
- Direcţia de Protecție a Copilului, coordonează, la nivel județean, activitățile în
domeniul protecției și promovării drepturilor copiilor aflați în situație de risc, dar
și a respectării drepturilor copiilor, și a familiei, în general;
- Direcţia de Asistenta Socială, coordonează, la nivel județean, activitățile în
domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități aflate în
situație de risc, a persoanelor vârstnice sau a oricăror alte persoane aflate în
nevoie;
- Direcţia Economică, coordonează activitățile financiar-contabile și
administrative la nivelul DGASPC Constanța.
Atribuţiile pe servicii, birouri, compartimente, centre de plasament, centre de recuperare
şi reabilitate neuropsihiatrică şi alte servicii alternative, sectoare ale acestora şi locuri de muncă
sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi se completează conform
legislaţiei, cu Regulamentul Intern și fişele posturilor.
a) Structura organizatorică aflată în directa subordine a Directorului General este
următoarea:
-

Direcţia de Protecţie a Copilului
Direcţia de Asistenţă Socială
Direcţia Economică

o Compartimentul Control Intern supraveghează respectarea de către instituție şi de
către personalul acesteia a legislaţiei în vigoare, a Regulamentului de organizare şi
funcţionare, a Regulamentului Intern și a fişelor posturilor, a procedurilor interne,
precum şi minimizarea riscurilor instituției de neîndeplinire a obligaţiilor.
o Compartimentul Audit Intern asigură şi răspunde de consilierea conducerii instituţiei
pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile
entităţii publice; ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele pentru
imbunătăţirea eficienţei și eficacităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului,
a controlului şi a proceselor de administrare;
o Biroul Monitorizare, Statistică, Strategii, Programe, Proiecte elaboreaza proiecte,
programe, strategii anuale pe termen mediu și lung referitoare la restructurarea,
organizarea și dezvoltarea sistemului de asistenţă sociala și protecție a copilului;
monitorizează situația beneficiarilor serviciilor oferite; întocmește rapoarte și sinteze ale
activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protectia Copilului Constanţa;
elaborează statistici specifice activității D.G.A.S.P.C. Constanța;
o Serviciul Resurse Umane asigură managementul resurselor umane la nivelul DGASPC
Constanța;

DGASPC CONSTANȚA 2015

3

RAPORT DE ACTIVITATE 2014 - DGASPC CONSTANȚA
o Compartimentul Centru Formare Personal asigură accesarea unor programe de
formare, instruire şi perfecţionare pentru personalul din sistemul de protecţie socială,
pentru persoane fizice și personalul din cadrul S.P.A.S.-urilor.
o Compartiment comisii asigură lucrările de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia
Copilului Constanţa și ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
o Compartimentul Juridic Contencios asigură reprezentarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa în faţa instanţelor judecătoreşti şi în
faţa oricăror persoane fizice sau juridice ori de câte ori reprezentarea nu poate fi asigurată
de către Directorul General al Direcţiei;
o Compartimentul relaţii publice asigură furnizarea de informații și îndrumă beneficiarii
spre serviciile oferite de DGASPC Constanța;
o Biroul adopţii şi postadopţii asigură identificarea, informarea, consilierea, evaluarea
copiilor, pentru care s-a stabilit finalitate a planului individualizat de protecție adopția,
precum și a persoanelor care solicită evaluare în vederea atestării ca persoane/familii
adoptatoare;
o Preşedintele Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap coordonează
activitatea comisiei și a secretariatului CEPAH și asigură, potrivit prevederilor legale
evaluarea persoanelor adulte cu handicap si eliberarea certificatelor de încadrare in grad
de handicap.
b) Structura organizatorică aflată în subordinea Directorului General adjunct al Direcţiei
de Protecţie a Copilului este următoarea:
o Serviciul de evaluare complexă asigură identificarea, informarea, consilierea, evaluarea
copiilor, dar și a familiilor acestora, în vederea încadrării în grad de handicap a copiilor;
o Serviciul intervenţie în situaţii de abuz, neglijare şi violenţă în familie asigură sprijin
și asistență copiilor și părinților/potențialilor părinți pentru a face față dificultăților
psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale,
pentru prevenirea separării copilului de familia sa și sprijină copiii atunci când apar
probleme în dezvoltarea acestora;
o Compartiment telefonul cazurilor de urgenţă (TCU) asigură preluarea apelurilor de la
telefonul 0241983, realizează consilierea telefonică, acţionează de urgență în vederea
instrumentării cazurilor la care se impune intervenţia de specialitate;
o Echipa Mobilă asigură deplasarea și intervenția în teren pentru cazurile de urgență
preluate de TCU sau sesizate DGASPC Constanța prin orice formă de corespondență
(scris, email, fax);
o Serviciul de intervenţii în situaţii de trafic, migraţie, repatrieri, exploatare şi
asistenţă stradală asigură identificarea, consilierea, informarea, evaluarea copiilor aflați
într-una din situațiile menționate; asigură coordonarea metodologică a ONG-urilor care
derulează activități în domeniul protecției copilului la nivelul județului Constanța;
o Serviciul Management de caz pentru copil asigură coordonarea tuturor activităților de
asistență socială și protecție specială desfașurate in interesul superior al copilului separat,
temporar sau definitiv de părinții săi, de catre profesioniștii din cadrul Biroului
Alternative de tip Familial și Compartimentului Rezidențial Copii;
o Biroul Alternative de Tip Familial asigură coordonarea tuturor activităților de asistență
socială și protecție specială desfașurate în interesul superior al copilului separat, temporar
DGASPC CONSTANȚA 2015

4

tinerilor și. o Centrul de plasament ”Micul Rotterdam” o Centrul Maternal Mangalia o Centrul de Monitorizare. temporar sau definitiv de părinții săi. mamelor care beneficiază de acest tip de serviciu.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . are următoarele componente: o Asistenţii maternali o Plasamente de tip familial la familii/persoane o Plasamente de tip familial la rude o Tutele o Compartimentul Rezidenţial Copii asigură coordonarea tuturor activităților de asistență socială și protecție specială desfașurate în interesul superior al copilului separat. la domiciliul unei persoane fizice sau familii creșterea și îngrijirea copilului separat. ca și componente funcționale ale DGASPC Constanța. fără personalitate juridică: o Centrul de plasament “Antonio” o Centrul de plasament ”Ovidiu” cu Modulul Deprinderi pentru o Viaţă Independenţă. DGASPC CONSTANȚA 2015 5 . echipament. și care beneficiază de servicii de tip familial. după caz. în funcție de nevoile și caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari. evaluarea persoanelor adulte cu handicap. La nivelul județului Constanța sunt dezvoltate următoarele tipuri de servicii rezidențiale (centre de plasament). asigură. în vederea încadrării în grad de handicap a acestora. supravegherea stării de sănătate necesare protecției speciale a copiilor. consilierea.DGASPC CONSTANȚA sau definitiv de părinții săi. și care beneficiază de servicii rezidențiale sau de zi/recuperare. potrivit prevederilor legale. Asistenta si Sprijin al femeii gravide predispuse sa isi abandoneze copilul o Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii o Centrul de zi pentru copii cu autism o Complexul de Servicii Comunitare “Orizont” cu centrul de recuperare o Complexul de Servicii Comunitare “Sparta Rotterdam” cu centrul de recuperare o Centrul de plasament “Delfinul” o Centrul de plasament ”Traian” o Centrul de primire a copilului în regim de urgenţă cu Modulul mamă-copil o Complexul de Servicii Comunitare “Cristina” cu centrul de recuperare c) Structura organizatorică aflată în subordinea Directorului General adjunct al Directiei de Asistenţă Socială este următoarea: o Serviciul de evidenţă şi plată prestaţii sociale asigură activitățile de evidență și plată prestații sociale copiilor și persoanelor adulte cu handicap. temporar sau definitiv de părinții săi. o Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap asigură identificarea. informarea. precum și activități de acordare a facilităților cuvenite acestora. serviciile rezidențiale asigură cazare. condiții igienico-sanitare. hrană. cazarmament.

Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.R.A Techirghiol o Centrul Pilot de Servicii Comunitare şi Formare de Personal Techirghiol cu Centrul de Zi o Adăpostul de Noapte pentru Oamenii Străzii o Locuinţe protejate :  Locuinţe Protejate Lazu  Locuinţe Protejate Techirghiol  Locuinţe Protejate Cumpăna  Locuinţa Protejată Casa Aurelia Negru Vodă  Locuinţe Protejate Topraisar  Locuinţe Protejate Negru Vodă d) Structura organizatorică aflată în subordinea Directorului General adjunct al Direcţiei Economice: o Serviciul Contabilitate – Buget cu Compartiment Contabilitate Gestiune organizează şi conduce evidenţa contabilă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. o Centrul de Informare și Consiliere asigură informarea și orientarea potențialilor beneficiari către serviciile oferite la nivelul DGASPC Constanța sau alte servicii. echipament.82/1991 republicată.DGASPC CONSTANȚA o Biroul prevenire marginalizare socială asigură identificarea. nr.R. hrană. Armonia Negru Vodă o C.R. DGASPC CONSTANȚA 2015 6 .N.A.P. supravegherea stării de sănătate necesare protecției sociale a persoanei adulte cu handicap care beneficiază de acest tip de serviciu. consilierea. Negru Vodă o C. ca și componente funcționale ale DGASPC Constanța.I.R. o Centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap asigură coordonarea tuturor activităților de asistență socială și protecție socială desfășurate în interesul persoanei adulte cu handicap și care beneficiază de servicii rezidențiale sau de zi/recuperare.P.I. evaluarea persoanelor adulte cu și fără handicap pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale. informarea.R. fără personalitate juridică: o C. Techirghiol – Corpul A o C.A.P. cazarmament.A.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice.N. în funcție de nevoile și caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari.I.R. Techirghiol Corpul B o C. La nivelul județului Constanța sunt dezvoltate următoarele tipuri de servicii rezidențiale.M. precum si a centrelor rezidențiale din subordinea acesteia. în funcție de nevoile și caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari. Năvodari o C.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 .F. condiții igienicosanitare. în condiţile Legii contabilităţii nr.N.P. serviciile rezidențiale asigură cazare. Poarta Albă o C.I. cu modificarile si completarile ulterioare a O.

DGASPC CONSTANȚA 2015 7 .S. dotări.P. coloana auto asigură activitățile de intervenție în regim de urgență în cazurile de avarii/defecțiuni apărute în centrele din subordinea D. precum si a planului de reparaţii curente. o Centru Patrimoniu. o Centru intervenții. dotări şi servicii de reparaţii şi întreţinere a patrimoniului instituţiei. o Compartiment Financiar.DGASPC CONSTANȚA o Birou Achiziţii. tehnic.C Constanţa. Urmărire Contracte asigură realizarea activităților în domeniul achizițiilor publice la nivelul DGASPC Constanța și componentelor funcționale ale instituției.A. introducerea pontajelor. sănătate şi securitate în muncă asigură realizarea activităților privind formularea propunerilor pentru întocmirea planului de achiziţii.S. întocmeşte documentația necesară obținerii avizelor și autorizațiilor necesare bunei desfășurări a activității la nivelul DGASPC Constanța. copii şi adulti. intervine de urgență la preluarea beneficiarilor serviciilor sociale. Salarizare asigură operarea dispoziţiilor ce prevăd începereaîncetarea activităţii şi alte modificări salariale.C Constanţa. privind întocmirea și redactarea planului de investiţii (lucrări.G.P. asigurând transportul acestora.A. verificarea şi listarea ştatelor de plată pentru personalul D.G. verifică starea tehnică a autovehiculelor din parcul auto al DGASPC Constanța. proiecte). primirea şi verificarea pontajelor pentru lichidare.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 .

si a anchetelor sociale.) sunt următoarele: 1.DGASPC CONSTANȚA ACTIVITĂȚI DERULATE PENTRU ASIGURAREA SERVICIILOR OFERITE LA NIVELUL DGASPC CONSTANȚA. în scopul asigurării unor servicii de calitate și în raport cu legislația în vigoare în domeniul asistenței sociale și protecției copilului se derulează o serie de activităţi care constau în derularea. cu petentul și/sau aparținătorii. date medicale. ajutoare de la Uniunea Europeană. monitorizarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate. metodele si tehnicile de culegere și preluare a informațiilor. întocmirea de adrese privind identificarea domiciliului petentului. INSTRUMENTE DE LUCRU La nivelul DGASPC Constanța. o punct de vedere cu privire la oportunitatea acordării ajutorului financiar (inclusiv menționarea drepturilor de care beneficiază la nivel local – VMG. preluarea cazurilor şi evaluarea iniţială a situaţiei copilului/familiei/persoanei adulte pentru care se solicită sprijin financiar/material sau consiliere de specialitate. furnizarea serviciilor sociale. după caz. 6. 5.sau alte ajutoare acordate la nivel local) . asistentul social va utiliza toate instrumentele. o anchetă socială care să cuprindă date de stare civilă. În cadrul acestor activități. venituri realizate. 4. situație vaccinuri pentru copii. a activităţilor bazate pe metoda managementului de caz. subvenție la căldură. a deciziilor şi a intervenţilor specializate. planificarea serviciilor specializate şi de sprijin. proces care implică parcurgerea următoarelor activități. cu privire la persoana în cauză și a altor membri ai familiei care gospodăresc împreună . alocație de susținere a familiei. 4. 3. 2. solicitarea din partea autorităților publice locale de la domiciliul solicitantului a informațiilor necesare în instrumentarea cazului supus atenției DGASPC Constanța . comprehensivă şi multidimensională a respectivelor cazuri. după caz. Se vor realiza fotografii/filmari cu minorul (cu acordul părinţilor si cu respectarea legislatiei în materie). psiholog. bunuri. consilier juridic. evaluarea detaliată. evaluarea interinstituţională a cazurilor (implicarea specialiştilor din alte instituţii cu atribuții în domeniu care pot contribui la soluționarea aspectelor semnalate). DGASPC CONSTANȚA 2015 8 . care vor fi particularizate în funcţie de problema semnalată: 1. o pe parcursul verificărilor efectuate.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . etc. principalele demersuri întreprinse de către membrii echipei pluridisciplinare (formată din asistent social. telefonic sau prin orice mijloc de comunicare) unei invitații la sediul DGASPC a petentului pentru clarificarea aspectelor semnalate în petiție. contactarea autorităților publice locale prin care le este adus la cunoștință cazul prin orice mijloc de informare (telefax. de către membrii echipelor pluridisciplinare. 3. formularea (în scris. după caz. poștă electronic sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia). efectuarea de verificări şi anchete sociale la domiciliul/adresa petenților și/sau aparținătorilor acestora sau. a beneficiilor sociale şi consemnarea intervenţiilor realizate. precum şi a altor intervenţii necesare în instrumentarea situaţiilor. o punct de vedere cu privire la posibilitatea acordării ajutorului financiar de către autoritatea publică locală de la domiciliul solicitantului . 2.

7. având un rol important în procesul decizional. colaborarea şi cu alţi profesionişti. poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia) către instituţiile din care fac parte profesioniştii în cauză. în funcție de natura cazului. rolul acestei echipe este de a evalua problemele semnalate și de a identifica soluții în situaţii diverse avand la baza pregătirea profesională a fiecărui membru. cât și prin participarea în mod direct a profesionistului (medic.. asigurarea de servicii de consiliere socială. terapeuţi specializaţi. - La nivelul DGASPC Constanța se folosesc următoarele instrumente de lucru: Fişa de evaluare iniţială Ancheta socială Raport de vizită/raport de convorbire telefonică Contract cu familia Fişă de evaluare detaliată/complexă Plan/program personalizat de consiliere Fişă de consiliere socială. psihologică şi juridică. colaborarea interinstituțională se realizează prin orice mijloc de informare (telefax. cât şi în furnizarea serviciilor specializate. precizare .) la întâlniri periodice ale echipei interinstituționale. psihologică. fotografii care vor reprezenta anexe la dosar. etc. 5. formându-se astfel echipa interinstituţională.nu există o formulă standard în ceea ce priveşte componenţa acestei echipe. 6. echipa interinstituţională poate interveni atât în etapa de evaluare. respectiv: medici. membrii acesteia stabilindu-se în funcţie de natura serviciilor sociale oferite. juridică Raport de evaluare psihologică Raport privind situația copilului/persoanei adulte/familiei cu propunere motivată Plan individualizat de protecție Planuri de intervenție specifică dezvoltate în funcție de nevoile copilului Program individual de reabilitare și reintegrare socială Planul individual de servicii Plan de recuperare DGASPC CONSTANȚA 2015 9 . inginer. etc.DGASPC CONSTANȚA precum și fotografii/filmari care să evidențieze condiţiile de locuit. inginer. cadre didactice.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . profesor.

64 copii și 185 participări audieri . tipuri de apel.6.2. . servicii de suport pentru activități instructiv-educative. vârstă. asistență medicală și îngrijire. distribuția după locația copilului. . sex. distribuție pe grupe de vârstă și sex. 7.copii aflați în situație de repatriere (distribuția după număr.Anexă nr. evaluare.Anexă nr. distribuție după domiciliul copiilor din alte județe). distribuția pe tipuri de probleme.4. Servicii de evaluare.149 copii . consiliere pentru copii în vederea încadrării într-un grad de handicap pentru : . Servicii de intervenție în situații de trafic. Servicii de identificare.DGASPC CONSTANȚA SERVICII OFERITE ȘI BENEFICIARII ACESTORA 1. cazuri echipă mobilă.copii abuzați. Servicii de găzduire pe perioadă determinată. migrație. distribuția după nivel de școlarizare. externări. .9. moral.Anexă nr. situație comparativă a încadrărilor în grad în ultimii 3 ani) . mediul de proveniență și statul din care sunt repatriați)– 66 copii .Anexă nr. consiliere socială. distribuția dupa grade de handicap.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . financiar. consiliere juridică. distribuția pe tipuri de afecțiuni. servicii de asigurare a hranei.3. .copii – semnalări Telefonul Cazurilor de Urgență și Echipă Mobilă (natura problemei. finalitate plan individualizat de protecție. vârstă. neglijați (intrări.copii cu risc de abandon internați în unități sanitare (internări.1188 copii . vârstă.269 copii . consiliere psihologică.Anexă nr. distribuția intrări/ieșiri. . distribuția pe vârstă și sexe. distribuția pe nivel de școlarizare) .Anexă nr. sex.Anexă nr. mediul de proveniență ) – 26 copii . pe grupe de vârstă.10. 4. număr și sexe. sexe și mediul de proveniență) –– 72 copii . mediul de proveniență) – 61 copii . dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru: .copii beneficiari ai serviciilor rezidențiale în cadrul ONG-urilor (distribuția copii pe asociații/fundații. distribuția după tipul măsurii. număr cazuri 2014.1.copii – cazuri divorț sau separare în fapt (distribuția pe grupe de vârstă.Anexă nr. suport emoțional.5. sex. probleme medicale grave. distribuția pe sexe. exploatare și asistență stradală pentru: .copii beneficiari ai unei măsuri de protecție specială la asistenți maternali (dinamica plasamentelor. 8.copii victime ale traficului de persoane (distribuția după număr. cazuri abuz/neglijare) – 1118 cazuri .copii cu dizabilități cu vârsta până în 18 ani (distribuția pe grade de handicap.Anexă nr. sex. 2.1769 copii . . integrare și reintegrare familial și social. mediul de proveniență și județul de proveniență)– 14 copii . promovarea relațiilor sociale – timp liber. suport material.Anexă nr. distribuția copiilor dup vârstă.Anexă nr. repatriere. declarați/nedeclarați. iesiri. mediu de proveniență. mame minore) . distribuția după nivelul de DGASPC CONSTANȚA 2015 10 . .11 . 3. distribuția pe grade de handicap. social.copii beneficiari ai serviciilor de zi oferite în cadrul ONG-urilor (distribuția după număr. alte servicii de suport pentru: . servicii de bază pentru activități zilnice. .situație participare audieri . consiliere psihosocială.copii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal .copii – petiții adresate Consiliului Județean Constanța (situație comparativă 2008 – 2014.

informare. Servicii de identificare.copii beneficiari ai unei măsuri de protecție specială la familii/persoane/rude/tutele (distribuția copiilor pe grupe de vârstă și sexe. Servicii de secretariat privind cazurile prezentate Comisiei pentru Protecția Copilului: . dinamica intrărilor și ieșirilor pe luni în anul 2014) – 113 copii cu dizabilități . 12.Anexă nr. consiliere. 32 încredințări în vederea adopției.Anexă nr. asistență medicală. 5. Servicii de informare. 16. reabilitare.)– 579 copii . situație curs calificare în profesia de asistent maternal. a încredințărilor în vederea adopției.centre de plasament (distribuția copiilor pe centre. încetări plasamente. 8. 23 asistenți maternali cursați. 247 asistenți maternali în activitate . 48 de încuviințări în vederea adopției . socializare și petrecerea timpului liber pentru: . rezervă. distribuția copiilor în funcție de gradul de handicap.copii pentru care s-a stabilit finalitatea planului individual de protecție adopție (situație comparativă a deschiderilor procedurii de adopție în ultimii 3 ani) . situație comparativă a numărului de copii pe intrări în centre pe 2013 -2014.Anexă nr.copii ale căror cazuri de stabilire/încetări/respingeri măsuri de protecție specială.Anexă nr. eliberări/solicitări avize. evaluare și formare pentru: . 17 . distribuția copiilor din centre pe grade de handicap. 18. educatie nonformală. activați. asistenți maternali atestați. 15.persoane care au solicitat să devină asistenți maternali sau sunt deja asistenți maternali (solicitări cereri asistenți maternali. .Anexă nr. 6. 4 asistenți maternali rezerve. eliberări/retrageri atestate asistenți maternali ai copiilor au fost prezentate Comisiei – 589 hotărâri . cereri soluționate plasamente/tutele. 7. recrutare. 20 asistenți maternali activați.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . destinație copii după părăsire sistem. 19. finalitate plan individualizat de protecție. repartizarea plasamentelor după localitatea de domiciliu) – 1097copii . distribuția după nivelul de școlarizare.DGASPC CONSTANȚA școlarizare. distribuția după nivelul de școlarizare. evaluare în vederea atestării pentru : . transferuri. în ultimii 3 ani) – 122 familii atestate.persoane/familii care au solicitat evaluare în vederea atestării ca persoane/familii apte să adopte (situație comparativă a atestărilor. 23 asistenți maternali atestați.49 copii . pentru : . dinamica plasamentelor. situație atestate asistenți maternali. 13. situația intrărilor și ieșirilor pe centre. a încuvințărilor finale a adopției. Servicii de informare. 14.copii beneficiari ai unei măsuri de protecție specială în servicii rezidențiale . consiliere. finalitate plan individualizat de protecție.copii cu dizabilități beneficiari ai centrelor de recuperare (repartiția beneficiarilor pe centre de recuperare. dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. clasificarea asistenți maternali după numărul de copii plasați) – 87 solicitări. Servicii de recuperare. evaluare cu privire la deschiderea procedurii adopției interne. DGASPC CONSTANȚA 2015 11 . etc.Anexă nr.Anexă nr.Anexă nr. situație comparativă copii centre 2013-2014. . situație comparativă după nivel de școlarizare 2013 -2014. situație comparativă ieșiri 2013 -2014. consiliere psihologică pentru copil si familie. distribuția după locul de domiciliu al asistentului maternal – 425 copii . situație comparativă a copiilor pe grade de handicap 2013-2014. 9.

Servicii de prevenire.Anexă nr. evaluare. centre pilot. 11.Anexă nr.Anexă nr. informare. recuperare/reabilitare.petiții adresate DGASPC Constanța – 87 cazuri .Anexă nr.încadrare în grade și tipuri de handicap. facilități acordate.Anexă nr. Servicii de găzduire pe perioadă nedeterminată. consiliere. număr contestații CEPAH .persoane adulte (cereri de evaluare/reevaluare la sediu sau la domiciliu.petiții adresate Consiliului Județean Constanța – 85 cazuri .pentru copii și adulți încadrați în grad de handicap (număr dosare aflate în plată pe grade de handicap. propuneri privind instituirea sau nu a unei măsuri de protecție socială) . pe tipuri de afecțiuni. pe sexe) .persoane adulte în situație de Infarct Miocardic Acut (IMA) și sesizări Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sfântul Apostol Andrei” și alte instituții (număr cazuri) – 181 cazuri . Servicii privind evaluarea complexă în vederea încadrării într-un grad de handicap pentru: .27. pe mediu de proveniență. centre de zi (capacitate și număr de beneficiari. pentru : . distribuție pe sexe. Servicii de secretariat privind cazurile prezentate CEPAH: . DGASPC CONSTANȚA 2015 12 .Anexă nr. transport interurban și dobânzi.23.copii ale căror cazuri de încadrare în grad de handicap au fost prezentate Comisiei – 1910 hotărâri . 14. Servicii de evidență și plăți prestații sociale: . Servicii de informare și consiliere pentru: . situație prestații sociale.24. 15. recomandare sau nu a încadrării/ menținerii în grad de handicap. valoarea plăților comparativ 2013 -2014.Anexă nr. dinamica creșterii nr.DGASPC CONSTANȚA . decizii emise. recomandări. consiliere sociopsihologică.9250 dosare evaluate . 25 . 12. cămine de îngrijire și asistență. de beneficiari 2010 – 2014. marginalizare socială. 13.persoane adulte .705 adulți cu handicap . propuneri pentru: .22.petiții adresate Consiliului Județean Constanța/ DGASPC Constanța . socializare și petrecere timp liber. acorduri eliberate) . locuințe protejate. 10. distribuție pe sexe. distribuție pe grade de handicap. . 20.21. distribuție pe grade de handicap.Anexă nr.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 .26. dinamica dosarelor noi.persoane adulte . îngrijire personală.17533 dosare în plată .persoane adulte cu handicap beneficiare a unei măsuri de protecție socială în cadrul serviciilor rezidențiale : centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică.persoane adulte . în funcție de statutul social.

S.000 47.300. nr. 356/2013.841. Necesarul fundamentat era 60.162.000 Total 77. o 7.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 .000 = realocare din sume disponibile CJC cf.10. nr.125.500.2014. având un număr total de 13 posturi.841.059. din care 1 post vacant. In conformitate cu Legea nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale şi O.460. raportat la necesar. în conformitate cu prevederile legale in vigoare: o 1.23083/23.000 7.000 47. adresei AJPIS DGASPC CONSTANȚA 2015 13 .G. Active nefinanciare 4.500. urmatoarele sume.2014.200. o 1.10. BVC a fost rectificat astfel: o 1. Pe parcursul exerciţiului financiar.000 27. CAPITOL STAT JUDEŢEAN 1.125. la sfârşitul anului 2013. DGASPC Constanţa i-au fost repartizate şi distribuite pe capitole de cheltuieli.F. astfel: Nr. Transferuri 3.59/2014 şi HCJ nr.398 lei pentru susţinerea cheltuielilor ce privesc activele nefinanciare (investiţii).2014.893.8/2014.000 = finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap conf.000 3.800.200.HCJ nr.900. Precizăm faptul că datorită subfinanţării sistemului.979 lei. 27 si 58 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost solicitată suma de 50. suma asigurată prin transferuri de la bugetul de stat prin bugetul M. şi compartimentul Financiar Salarizare având un număr 5 posturi.09.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014.214/03.094. o 1.000 lei= contribuţii Autorităţi Publice Locale. Pentru anul 2014 a fost proiectat un BVC in conformitate cu prevederile H. Pentru drepturile persoanelor cu handicap. La această sumă au fost solicitaţi 13. Cheltuieli de 27.P.24.215.059.DGASPC CONSTANȚA ACTIVITATEA FINANCIAR – CONTABILĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ A DGASPC CONSTANȚA Activitatea financiar – contabilă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa este coordonată de directorul general adjunct economic care are in subordine Serviciul Contabilitate –buget.000 Suplimentar faţă de acestea au fost prognozate ca şi venituri următoarele sume. DGASPC Constanţa avea o datorie faţă de furnizori în valoare de 2. activitatea contabilă şi salarizarea la nivelul DGASPC Constanţa. DENUMIRE BUGET DE CONSILIUL TOTAL crt.M.000 84. În cadrul acestor servicii s-au desfașurat toate activităţile specifice ce țin de activitatea financiară.000 = finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap conf. o 1.V.925. din care 1 post vacant.000 = buget de stat (TVA) conform OUG nr. adresei AJPIS Constanţa nr. în anul 2014.000. conform prevederilor articolelor nr.2014 şi HCJ nr.239/29.264/03..000 lei = contribuţii persoane beneficiare.000 personal 2.U. Legea bugetului de stat pe 2014 și cu Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.12. Bunuri si servicii 2.000 lei. precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.787.000 3.000 3.093.240.000 5.P.G.

2014 (s-a avut în vedere menţinerea la același nivel a veniturilor.316.486 1.19 100. 1.500 59.981. realizarea prevederilor BVC DGASPC Constanţa se prezintă astfel: Nr. 292/22.86 Total Structura contului de execuţie la data de 31.138 11.051. o 1.12.530.12.177 281.501.553. 264/03. La sfârşitul anului 2014.754 87.391 5. Active nefinciare 3.11.361 2.11 5. cu un numar 6 posturi din care un post vacant.389 50.DGASPC CONSTANȚA Constanta nr.359.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 .970.316. activitate coordonată de directorul general adjunct economic. o 1.887 Precizăm faptul că la sfârşitul exerciţiului financiar DGASPC Constanta a înregistrat o datorie faţă de furnizori în valoare de 869.906 = diminuarea contribuţie APL conform HCJ nr.025. crt.975.425 82.400 lei.139 95.000 50.906 = buget de stat (TVA) prin redistribuire de la sume alocate pentru acordare de produse lactate şi panificaţie conform HCJ nr.425 8.270. Proiecte 2.041.139 281. 28.863. 1 2 3 4 5 Denumire Buget De Stat Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Active nefinanciare Asistenta sociala Proiecte Total 26.000 1.391 PLATA NETA % 26.787 16.2014.500.543 97.196.250 87.391 7.2014 se prezintă astfel: Nr.000 2.329 95.131.863. fără a fi luate in calcul sumele necesare plăţii drepturilor persoanelor cu handicap). 292/22.975.389 30.12.986 982.543 1.24 3.504 946.331 Total 50.426 99. Alte surse Fonduri Europene 26.139 281. Asistenţă socială 50. Bunuri de servicii 16.887 94.316.2014. DENUMIRE TITLU DE CHELTUIALĂ Cheltuieli de personal BUGET APROBAT 26. DGASPC CONSTANȚA 2015 14 . Activitatea de achiziţii publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanta a fost organizată şi desfaşurată prin Biroul achiziţii urmarire contracte.9 4.025.483.255/24.515 Consiliul Judeţean Autorităţi Publice Locale Contrib Pers.863.2014 si HCJ nr. Benef.391 100 2.12.151 281.639 45.051.196. crt.863.975.177 16.

 B. 34/2006 A fost întocmit un număr de 3 dosare de achiziție publică privind furnizarea de produse.698.628.C. 34/2006 furnizare „Bilete de transport sub formă de abonament” pentru copiii cu nevoi speciale. LICITAȚIE DESCHISĂ. 34/2006 A fost întocmit un număr de 6 dosare de achiziție publică privind furnizarea de produse. valoare contract subsecvent: 499. 6 alin. Proceduri de achiziţie publică: CERERE DE OFERTĂ. Au fost transmise 114 note de comanda catre furnizori în valoare de 2. datorită situaţiilor neprevăzute. au fost operate şi semnate actele adiţionale pentru primele patru luni ale anului 2014. Acesta a fost modificat şi completat ori de câte ori a fost necesar.21 lei fără TVA. 3 lit.  III. ACHIZIȚIE CONFORM ART. acord cadru pentru o perioadă de 48 luni. 925/2006.20 lei fără TVA.944.P.00 lei fără TVA. In cadrul acestui centru își desfașoară activitatea categorii de muncitori specialiști având calificării (meserii) diverse încadrați cu respectarea standardelor de personal DGASPC CONSTANȚA 2015 15 . a) din OUG nr. III.  II.611.  IV. şi luarea măsurilor în vederea înlăturării riscurilor.34/2006 PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ Servicii de pază și Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă la centrele si sediile D. Au fost întocmite un număr de 37 de dosare de achiziție publică privind prestarea de servicii.321. cu respectarea prevederilor art. Au fost incheiate 7 contracte de executie lucrari. În conformitate cu prevederile OUG nr. a fost definitivat programul anual al achizițiilor publice.765. valoare totală acord cadru: 1. Constanța. în valoare de 519.A. 124 lit. Au fost întocmite un număr de 115 de dosare de achiziție publică privind furnizarea de produse.73 din OUG nr.874. c) din OUG nr. Au fost incheiate 23 de contracte de prestari servicii. Au fost întocmite un număr de 22 de dosare de achiziție publică privind execuția de lucrări.DGASPC CONSTANȚA În vederea asigurării continuităţii furnizării de produse către beneficiari. art.48 lei fără TVA. pentru contractele (furnizare produse/prestări servicii) aferente anului 2013. cu respectarea prevederilor art. II. precum și a clădirilor. a)–d) din HG nr.925/2006.00 lei fără TVA. cu respectarea prevederilor art.952.772. în cuantum de 578. aparatelor și dotărilor tehnice. I. 16 DIN OUG NR. NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE.G.01 lei fără TVA. în cuantum de 1. în cuantum de: 245.27 lei fără TVA.92 lei fără TVA. Centrul de Intervenție – Coloană Auto A fost înființat urmare a necesității asigurării unor intervenții coordonate rapide și de specialitate.724. la contractele de prestări servicii şi furnizare produse în conformitate cu prevederile art. Achiziţii directe : I. 122 lit.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . în scopul înlăturării avariilor/defecțiunilor în exploatarea instalațiilor.114. 34/2006 şi prevederile HG nr. în valoare de 818.S. s-au realizat următoarele : A. După aprobarea bugetului DGASPC Constanta pe anul 2014.

P. întreţinere. In exploatarea parcului auto s-au avut in vedere urmatoarele aspecte: . a centrelor rezidențiale cât și pentru intervenții în județ. planului lunar de reparaţii la începutul fiecărei luni.Asigurarea normelor de siguranţă atât a persoanelor din autovehicul cât şi a autovehiculului.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 .P. reparare şi întreţinere mobilier. având aprobate un numar de 30 posturi din care 4 posturi vacante. înlocuiri gresie şi faianţă.Activitatea de interventie . zugrăveli. tîmplar. . desfundări canalizări.S. . iar pentru centrele rezidențiale din județ folosim și aportul muncitorului/muncitorilor din centrele respective. Coloana Auto şi-a desfăşurat activitatea în scopul rezolvării tuturor cerinţelor şi solicitărilor venite din partea serviciilor. întreţinere instalaţii electrice. montari. Constanţa prin care se solicită lucrări de întreţinere şi reparaţii. reparare şi inlocuire instalaţii sanitare. asigurând și verificând respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice.A.S.Analiza referatelor de necesitate provenite de la servicii și centre rezidențiale din cadrul D.Întreţinere Planificarea strategică a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii prin mijloace proprii. 5 microbuze si 4 autospeciale. avizarea şi aprobarea. prin : .A.Minimizarea pericolului de accidentare prin respectarea regulilor obligatorii privind verificarea și starea fizică a conducătorului auto. .C.Lucrări mici de reparații. centrelor din subordinea D. Echipa Intervenţie . avizele și autorizațiile necesare pentru circulaţia pe drumurile publice.Verificarea incadrarii în consumurile stabilite şi respectarea rutei cele mai optime.G. Centrul funcţionează în subordinea Directiei economice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Constanţa. zidar). prin concentrarea tuturor autovehiculelor în cadrul coloanei auto au fost rezolvate problemele prevăzute în prevederile legale cu privire la verificarea tehnică zilnică a autovehiculelor şi respectarea prin planificare pentru conducătorii auto. aerisiri centrale termice. întreţinere spaţii verzi din centre.intretinere este asigurată de 5 muncitori (2 electricieni. încărcare şi transportare materiale casate. De asemenea. instalator.Asigurare exploatare in bune conditii a centralelor termice din centrele rezidentiale.G. Centrul a asigurat desfășurarea următoarelor activități: .Evitarea producerii accidentelor şi respectarea obligaţiilor care le revin conducătorilor auto.Actualizarea. a transportului de persoane. În anul 2014. birourilor. vopsitorii interioare şi exterioare. ferestre existente în centre.Asigurarea cu toate documentele.DGASPC CONSTANȚA Centrul de Intervenţie. uşi. DGASPC CONSTANȚA 2015 16 . transport persoane şi mărfuri. Coloană Auto Pentru activitatea de intervenție a serviciilor specializate.Constanţa în vederea desfăşurării activităţii în condiţii normale. .C. întocmirea. . Coloana Auto are în dotare 28 autovehicule funcţionabile din care: 19 autoturisme. . .

Prin activitatea desfăşurată s-a asigurat: . Cîmpina).asigurarea transportului copiilor în vederea efectuării schimburilor de tabere în ţară. pe rutele : o ruta 1 C.C. şi retur.S. la Centrele de Educație Incluzivă ”Delfinul” și ”Maria Montessori”şi retur.R. Exploatare şi Asistenţă Stradală o Biroul Adopţii şi Postadopţii o Biroul Prevenire Marginalizare Socială .C. Cristina şi C. Lumina. Traian. licențiat ( şef coloană).R. încălţăminte provenite din sponsorizări. a verificărilor în teren în vederea realizării evaluării măsurilor de protecție precum si a rezolvarii petitiilor adresate Consiliului Județean Constanta.P. pentru urmatoarele servicii : o Serviciul Management de caz pentru copil o Serviciul de Intervenţie în Situaţii de Abuz. cu cele 3 autospeciale frigorifice aflate în dotare. Micul Rotterdam şi retur. C. Adăpostul de zi şi de noapte. Armonia. Tîrgu Mureş. unităţi specializate pentru terapii în ţară (Buzău.C.transportul si distribuirea în centre de alimente. .I.transport copii preşcolari şi şcolari din centrele din judeţ.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 .transport copii din judeţ la Centrele de Educație Incluzivă ”Delfinul” și ”Maria Montessori”. beneficiari la repetiţii pentru serbări şi activităţi educativ-sportive. C. . îmbrăcăminte.S. Ovidiu. L.Negru Vodă.S.C. pe ruta N. . .transport hrană gătită de la bucătăriile centralizate către alte centre. Constanţa şi retur. în ţară. Voila Câmpina). Delfinul Agigea .DGASPC CONSTANȚA - Conducerea autovehiculelor în stare de funcţionare corespunzătoare conform cerinţelor pentru siguranţă în trafic prin verificarea zilnică a stării tehnice a fiecărui autovehicul de catre personalul autorizat. Repatriere. Năvodari.intervenție și transport persoane activitate ce se desfășoară zilnic. DGASPC CONSTANȚA 2015 17 . unităţi sanitare din ţară (Bucureşti.I. Neglijare Violenţă în Familie o Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap o Serviciul Intervenţie în Situaţii de Trafic. .transportul din cîmp şi distribuirea în centre de legume proaspete de la producătorii din județ și din serele proprii prin programul CJC Constanța .P. o Ruta 3. pe toată perioada vacanţelor. Buzău. Mihail Kogălniceanu.P..S. C.A Sfântul Andrei. Orizont. o ruta 2 C. Casa Aurelia.P.asigurarea transportului în vederea efectuarii anchetelor sociale.C.Să mâncăm sănătos”.asigurarea transportului echipei de intervenţie întreţinere. .transport rufe de la spălătoriile centralizate către centrele deservite. dulciuri.U.C. Migraţie. după cum urmează: o Ruta 1. legume. o ruta 3 C.P.A. C. . Antonio. Orizont. Cristina. o Ruta 2.Bălcescu. fructe.P. la domiciliul părinţilor. C. C.asigurarea echipei de intervenție rapidă (Echipa Mobilă) 24 ore din 24.P.transport beneficiari de la C. persoane minore fugite sau repatriate.U.transport beneficiari la unităţile sanitare din Constanţa şi judeţ. C.

reducerea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi realizarea sarcinilor primite pe parcurs de la ITM Constanţa. e) atribuţii în domeniul IT . GPL.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . g) Întocmirea planului de pază a obiectivelor aflate in subordinea DGASPC – Constanţa şi obţinerea avizului Poliţiei Române pentru aceste planuri de pază. . tehnic. . c) atribuţii în domeniul investiţiilor care constau în: . dotări. împreună cu conducerea instituţiei. b) atribuţii tehnice care constă în gestionarea problemelor cu caracter tehnic. d) atribuţii în menținerea evidenței consumurilor pentru utilități. pentru centrale termice.se desfaşoară în baza Legii nr. la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. prin dimensionarea şi executarea lucrărilor de reparaţii curente interioare şi exterioare cu firme de specialitate. DGASPC CONSTANȚA 2015 18 . a planului de investiţii (lucrări. proiecte). sau stabilirea necesarului de lucrări in colaborare cu CICA. impreună cu serviciul de contabilitate. arhivare si de corespondenţă.Elaborarea rapoartelor trimestriale şi anuale pentru cheltuielile de investiţii pe baza anexelor de deschidere de finanțare. i) atribuţii in domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă .1425/2006 si cu sprijinul Compartimentului de Sănătate şi Securitate în Muncă urmărind să soluționeze obiective concrete menite să conducă la respectarea legislaţiei în domeniul securitaţii şi sănataţii în muncă.Întreţinerea reţelei de calculatoare şi a serverelor. cu prezentarea gradului de realizare a acestora a) In cursul anului anterior s-au efectuat o serie de reparaţii curente la acoperisuri şi remedieri de avarii la instalatii termice si de canalizare. și atribuţii de aprovizionare cu combustibil calor extra.Intocmirea planului de intervenţie in vederea Prevenirii şi Stingerii Incendiilor pentru toate punctele de lucru in baza Legii 307/2006. precum şi ale HGR nr.Stabilirea. f) atribuţii legate de registratură. asigurandu-se exploatarea cladirilor la parametrii corespunzători.DGASPC CONSTANȚA Centrul patrimoniu. obţinerea licenţelor Microsoft Office (word şi excel) la toate calculatoarele DGASPC-C-ţa. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.Monitorizarea proiectelor și lucrărilor de la faza de emitere a temelor de proiectare până la recepția finală. sanatate si securitate in muncă este subordonat Direcţiei Economice. . h) atribuţii in domeniul securităţii la incendiu . Personalul din subordinea acestui centru are urmatoarele atribuţii: a) stabilirea valorilor de patrimoniu pentru clădiri şi mijloace fixe. Scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la obiectivele autorităţii sau instituţiei publice si indici de performanţă. la centrele din subordinea DGASPC.Participarea la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul DGASPC.

în cursul anului 2014 au avut loc 2 evenimente: 1. Serviciul de Evidență și Plăți Prestații Sociale.Lucrări de reabilitare. Cap.03. CIA Armonia. căi acces și mobilier urban la CRRNP Techirghiol.Studii.Lucrarea urmează a fi finalizată in anul 2015 prin asfaltarea zonei din dreptul corpului D. alei pietonale. Cap. . . modernizare la sediul DGASPC din b-dul Ferdinand. precum si prin montarea de băncuţe si coșuri de gunoi. CIA Sf. Cap. proiecte. alei pietonale. arzătoare. . rămânând în continuare în asteptare. uşi. B. Dorobanţi in scopul reluării lucrărilor sistate in urma cu trei ani. ghişee). Andrei. . din cauza lipsei de fonduri. CRRNP Năvodari. programe info a cuprins achiziţionarea a 4 multifuncţionale. Centrul Maternal Mangalia şi apartamentul din str. a cuprins achiziționarea de utilaje.s-a efectuat ridicarea topografică şi a fost realizat proiectul pentru amenajare arhitecturală şi peisagistică. o înlocuirea în totalitate a instalaţiilor termice și lucrări de protecție a instalațiilor sanitare. taxe si avize s-au efectuat: . b) In ceea ce priveste investiţiile: La cap A. c) În activitatea de SSM. La cap. în care a fost implicat domnul Nichifor Gheorghe.Lucrari de execuţie branșament şi instalaţie de utilizare gaze naturale la LP Negru Vodă. a unor programe informatice de salarizare şi contabilitate şi a unui scaner necesar arhivării electronice. cu cazane.2014 la Centrul Pilot de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap şi Formare de Personal Techirghiol. . Pilot Techirghiol. care au constat in: o lucrări de tâmplărie termopan (ferestre. DGASPC CONSTANȚA 2015 19 . Andrei. C.Lucrări de amenajare arhitecturală și peisagistică. Lucrări noi s-au efectuat urmatoarele investiții: . respectiv două mașini de spălat industriale la CSC Orizont şi. lucrările la LP Topraisar casuţa nr. 5. Lirei. dupa caz.la LP Techirghiol s-a modificat traseul de alimentare cu combustibil a centralei termice pentru evitarea avariilor ce se produceau în funcţionarea acesteia.la CP Delfinul reparaţiile curente au constat in lucrări de inlocuire a cablului de alimentare cu energie electrica de la postul de transformare. lucrările in continuare: s-au adus completări la instalaţiile solare.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . CIA Armonia. C1-Dotări Calculatoare. Ciprian Porumbescu.DGASPC CONSTANȚA respectiv la sediul din str. angajat în funcţia de fochist. C1-Dotări auto a constat din continuarea plăţilor pentru asigurări şi leasing pentru cele 4 autoturisme noi precum și pentru Duster și autoutilitară. respectiv CIA Sf. centrale termice murale. pe o porţiune de 200 m. La cap C2 . care au cuprins lucrări de asfaltare. modificarea intrării principale în incintă și realizarea iluminatului exterior prin montarea a 12 stâlpi de iluminat. cai acces si mobilier urban de la CRRNP Techirghiol. C1-Dotări utilaje. Andrei. copiatoare. CIA Sf.expertiza tehnică la Adapostul de noapte pentru oamenii străzii din str. CP Micul Rotterdam. Casa Aurelia. În data de 18. . precum şi utilarea centralelor termice care au trecut pe gaze naturale.

P. Raportarea cheltuielilor.A. peisagistică din centrele de adulți și copii aflate în subordinea DGASPC Constanța este reflectată prin fotografii. din care s-au platit 382. ele s-au inchis la valoarea de 1. dirigenție de șantier). dotări. s-au prevăzut acţiuni cu referire la problemele securităţii şi sănătăţii în muncă. În ceea ce privește cheltuielile de investiţii.Negru-Vodă în care a fost implicată doamna Murgu Violeta. angajată în funcţia de infirmier. în care au fost stabilite împrejurările şi cauzele care au dus la producerea lor.28. evidenţiate mai sus. o 292.701 lei utilaje. avize. taxe.2014 la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă “ARMONIA”. Pentru realizarea obiectivelor prevăzute. proiecte. în care au fost stabilite centrele şi perioadele de control.444 lei. prin CICA. au avut o valoare de 418. o 90.000 lei. Evenimentele s-au finalizat prin avizarea de catre I. În data de 29. îmbunătățiri.09. defalcate pe programe In cadrul lucrarilor de reparaţii curente.S. o 86.091 lei.000 lei. activitatea se va desfăşura pe baza graficelor lunare de control întocmite pentru fiecare centru. reparații. Prin Programul de acţiuni al D.M. Situația tehnic-administrativă.878 lei altele (programe info.C Constanţa pentru anul 2015.051.641 lei auto. Constanţa a dosarelor de cercetare. conform Anexă nr.390 lei.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . Lucrarile executate. răspunderile şi măsurile ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cauze similare. valoare care nu cuprinde şi materialele necesare executării de lucrări cu forţe proprii. conform raportării anuale. modernizări. DGASPC CONSTANȚA 2015 20 .DGASPC CONSTANȚA 2. din care: o 581.T. care s-a dovedit insuficientă si a fost suplimentată la 428.G.170 lei lucrări în continuare si lucrări noi. iniţial a fost atribuită o sumă de 300.

Lumina.P. Ostrov. Grădina. Castelu. Gârliciu. Ciobanu. Costinești. întâmpinări. Seimeni o Dosare soluționate – 24 din care :  18 soluționate favorabil: 23 August. Lipnița. cereri de exercitare a căilor extraordinare de atac.). Saligny.C.). Vulturu  6 soluționate nefavorabil: Cerchezu. dintre care: o Dosare aflate pe rol – 39 o Dosare în care s-a renunțat la judecată: 11 – Albești. rapoarte. Amzacea. Dosare ce au ca obiect obligația de a face: 3 3. Mircea Vodă. efectuarea lucrărilor privind cercetările disciplinare și administrative. Dosare ce au ca obiect pretenții: 79 - 68 dosare privind obligarea unităților administrativ teritoriale la finanțarea sistemului de asistență socială.G. Negru Vodă. Constanța la decontarea cheltuielilor efectuate de către D. Cogealac. Independența. Săcele.C. Dumbrăveni.A. - 11 dosare privind obligarea D.P. Eforie. Crucea.G. Cernavodă.DGASPC CONSTANȚA ACTIVITATEA JURIDICĂ LA NIVELUL DGASPC CONSTANȚA Activitatea desfășurată în cadrul Compartimentului Juridic Contencios.S. dispoziții. documentația privind procedurile de achiziție publică. Constanța în fața instanțelor de judecată.A.G. contracte de sponsorizare etc.S.C. Cobadin. Fântânele. precum și realizarea oricăror alte lucrări de natură juridică.A. redactarea actelor de natură juridică (cereri de chemare în judecată. contracte individuale de muncă. Dosare ce au ca obiect anulare acte administrative: 20 4. cereri de executare silită.P. Medgidia. vizarea de legalitate a actelor administrative emise la nivelul instituției (dispoziții.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . a vizat în principal asigurarea reprezentării intereselor legale ale D. Agigea. Rasova. asigurarea consultanței juridice persoanelor adulte cu handicap și a oricăror terțe persoane care s-au adresat instituției. pentru asigurarea serviciilor sociale pentru benefiari (minori și adulți cu handicap) proveniți de pe raza unității administrativ teritoriale a județului Constanța: 2. Băneasa. în perioada aferentă anului 2014. Ovidiu și Pantelimon.C. Cuza Voda. Prahova.A. adrese etc. Nicolae Balcescu. Comana.S. Situația statistică a activății desfășurate a) Dosare instrumentate aflate pe rolul instanțelor de judecată raportat la obiectul litigiilor: 1.S. Dosare ce au ca obiect litigii de muncă: 5 DGASPC CONSTANȚA 2015 21 .G. Sector 1 și 2 București și D.P.

Redactarea proceselor verbale.3. DGASPC CONSTANȚA 2015 22 . Formulare cerereri de chemare în judecată.325 8.427 3.576 2. convocatoarelor și comunicarea actelor în cadrul ședințelor CSSM e) Alte atribuții: 1. Redactarea Contractelor cadru de asociere privind finantarea serviciilor sociale destinate protectiei şi promovării drepturilor copilului şi ale persoanei adulte cu handicap si stabilirea contribuţiei UAT la finanţarea acestor servicii .U. Adrese. Dosare ce au ca obiect instituire tutelă: 6 b) Cereri de executare silită privind obligația de întreținere a părinților ce au copii față de care au fost instituite măsuri de protecție specială conform Legii nr.DGASPC CONSTANȚA 5. 2. notificări .RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . aferente anului 2014 . Întocmirea proiectelor de hotărâre propuse spre aprobare Consiliului Judeţean Constanţa . Măsuri urmărire și recuperare debite aflate în evidența contabilă a instituției – 113 cerereri de executare silită.titluri executorii înregistrate în evidențele contabile ale instituției. Negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate: 1. conform Procedurii Operaționale și Tabelului Centralizator Serviciul Contabilitate – 113.10 6. c) Documente întocmite: 1.45 7. 2.C. Redactarea actelor adiționale la Contractele cadru de asociere privind finantarea serviciilor sociale destinate protectiei şi promovării drepturilor copilului şi ale persoanei adulte cu handicap si stabilirea contribuţiei UAT la finanţarea acestor servicii. Ședințe de negociere realizate conform proceselor verbale întocmite: 22 1. Delegații – 408 d) Alte lucrări: 1.2014 1.1. Punere în executare silită a sentințelor civile . convocări. Redactarea şi avizarea dispoziţiilor Directorului General al instituţiei .2014 1. 272/2004. Măsuri legale de executare silită – angajamente de plată – debitori/persoane cu handicap -14 4. Dosare ce au ca obiect înregistrare tardivă a nașterii: 3 7. 5.J. Dosare ce au ca obiect contestație la executare: 4 6. Acordarea de puncte de vedere . Data încheierii negocierilor: 09. Data începerii negocierilor: 06. Dosare ce au ca obiect instituirea măsurilor de protecție specială: 177 8. – 1281. Procese-Verbale – 93 4.2. 3.19 11. răspunsuri la întâmpinări .70 10. Asigurare colaborare cu Societatea de avocați Ceparu și Irimia. Reevaluare Procedură operațională de înregistrare și recuperare debite 3. sesizări. Referate/Rapoarte – 69 5.08. Stadiul: propuneri noutăți/modificări C. Note Informative. Acordare viză de legalitate – dispoziții S. Asigurare colaborare cu Cabinet Avocatură Marius Mocanu.R. Efectuarea a 15 anchete administrative și 24 cercetări disciplinare 9. întâmpinări.12.4.

Asigurarea secretariatului Colegiului Director.DGASPC CONSTANȚA 4. înregistrare și repartizare dosare și documentație referite spre instrumentare Compartimentului. 5. 9. DGASPC CONSTANȚA 2015 23 . 8. Asigurare prezenţă şi redactare procese verbale încheiate cu ocazia audienţelor acordate de Directorul General al instituţiei – 153. 7. 10. Primire.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . Acordare viză de legalitate – documentație proceduri achiziții publice – 11 și contracte – 49. Măsuri urmărire și recuperare debite aflate în evidența contabilă a instituției – 113 cereri de executare silită. Acordare de consultanţă juridică la solicitarea beneficiarilor serviciilor instituţiei. 6. Asigurare reprezentare în instanța de judecată în dosarele de adopții – 129.

Având în vedere atribuțiile specifice de gestionare a resurselor umane de la recrutare şi până la încetarea contractului individual de muncă cu respectarea legislației specifice și a legislației conexe.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 .fluctuatia de personal (Anexa nr. Dintre acestea doar un număr de 27 sunt pentru asistenţii maternali noi angajaţi în sistem. a 19 dispoziţii de numire în funcţie publică. în decursul anului angajații din cadrul serviciului au organizat și urmărit continuitatea activității la nivelul instituției pentru a diminua riscurile care ar fi putut duce la neîndeplinirea obiectivelor DGASPC Constanța. . restul fiind pentru cei cărora li s-a reînnoit contractul individual de muncă pe perioadă determinată.consilierul etic a acordat consultanță şi asistență funcţionarilor publici din cadrul instituţiei cu privire la respectarea normelor de conduită. raportată la numărul de personal aprobat prin H.G. conform prevederilor legale. a 3 dispoziţii de reîncepere a activităţii. .au fost întocmite şi eliberate 2383 de adeverinţe solicitate de salariaţi astfel: o adeverinţe de venit: 630 o adeverinţe pentru medicul de familie: 1679 o adeverinţe pentru Casa de Pensii: 60 o adeverinţe pentru AJOFM:14 .DGASPC CONSTANȚA SITUAȚIA RESURSELOR UMANE Pe parcursul anului 2014. a condus la: o emiterea a 11 Dispoziţii de suspendare a contractului/raportului de muncă. o emiterea a 6 dispoziţii de exercitarea temporară a unei funcţii de conducere. . pe parcursul anului 2014. pe parcursul anului au fost derulate următoarele activități: . 500/2011. 29).au fost întocmite și gestionate dosarele profesionale ale funcționarilor publici și contractuali.C. a monitorizat aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituţiei. .8/2014 (1418).pentru angajaţii asistenţi maternali au fost întocmite 121 de contracte individuale de muncă pe durata determinată.a fost completat Registrul General de Evidentă a Salariaţilor şi transmis către ITM Constanța ori de câte ori a intervenit vreo modificare la vreunul din angajaţii instituţiei în conformitate cu H. prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al DGASPC Constanța și a Regulamentului Intern. nr. eliberând totodată rapoarte individuale/angajat în urma solicitărilor de către aceştia pentru a le folosi în diferite scopuri. .au fost centralizate. a completat trimestrial formatul standard de raportare și a transmis ANFP –ului formatele standard de raportare în condiţiile şi la termenele reglementate. fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual şi rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici. a întocmit rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici.J.printre îndatoririle funcţionarilor publici se afla şi completarea declaraţiilor de avere DGASPC CONSTANȚA 2015 24 . conform prevederilor legale. respectiv pe perioada de valabilitate a atestatului emis de către Comisia pentru Protectia Copilului şi totodată 121 de fise de post. . Astfel. activitatea Serviciului Resurse Umane a urmărit respectarea legislatiei incidente.

11 din Legea nr.G. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice au fost întocmite 57 de dispoziţii de acordare a gradaţiilor ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de vechime.G.G. In prezent.1434/2004 cu privire la numărul de cazuri instrumentate. Începând cu luna decembrie 2014 se implementează programul de resurse umane RUSAL prin care se creează o bază de date a angajaților la nivelul DGASPC Constanța care va cuprinde - DGASPC CONSTANȚA 2015 25 .RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . nr.2014 1 15 1 Observatii Personal contractual Personal contractual Funcționari publici Funcționari publici Funcționari publici  1 concurs de promovare pentru 2 funcţii publice de conducere vacante.2014 Posturi scoase la concurs 66 162 58 8-10.U.DGASPC CONSTANȚA şi de interese şi depunerea acestora în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare. fără a fi remunerate pentru activitatea prestată ca formator.12. nr. cât şi pentru funcţii publice.12. Pe parcursul anului 2014 au fost organizate:  5 concursuri de recrutare atât pentru funcții contractuale. 1091/2014 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara garantat în plata s-au redactat 1186 dispoziţii de majorare a salariilor. nu se poate respecta H.în luna decembrie au fost incluşi 25 asistenţii sociali în programul de formare “Management de caz pentru copilul aflat în sistemul de protecţie specială şi demersurile prealabile stabilirii adopţiei ca finalitate a Planului individual de Protecţie”. având în vedere prevederile art. .2014 14 13 10 18-22. În fapt sunt 150 cazuri/manager de caz.in anul 2014 au fost calificate în ocupaţia de „asistent maternal” un număr de 24 de persoane. Acestea au fost scanate şi trimise către A. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015 precum şi H. pentru a asigura formarea continua a acestora.09. .12.au fost efectuate demersurile legale pentru organizarea de concursuri de ocupare a funcţiilor publice şi contractuale vacante şi de promovarea. aceste cursuri au fost efectuate cu formatori din cadrul instituţiei. .2014 22 29 13 11-15. în condițiile existenței unui deficit de ”manageri de caz”.10. astfel încât fluctuaţia de personal să poată avea un impact cât mai mică asupra activităţii derulate.N. respectiv 50 cazuri la un manager de caz/ responsabil de caz.pentru respectarea O. în limita posturilor vacante şi a bugetului aprobat. astfel: Data concursului Persoane înscrise Persoane admise 09-10.2014 44 91 41 14-17.I. astfel au fost înregistrate 108 declaraţii de avere şi 108 declaraţii de interese ale funcţionarilor publici în registre separate şi îndosariate în vederea arhivarii. .

DGASPC CONSTANȚA informații cu privire la toate datele angajaților. asigurând managementul resurselor umane.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . precum și informații și date statistice necesare activității desfășurate cât și altor terți. DGASPC CONSTANȚA 2015 26 . la nivelul DGASPC Constanța.

. 292/2011 a Asistenței Sociale.A. 1113/2014.Monitorizarea și întocmirea situațiilor interne și centralizari statistice privind copiii din sistemul de protecție a copilului. In luna septembrie 2014.LEA. precum și de a planifica dezvoltarea acestora si cu implicarea ONG-urilor cu activitate în domeniul asistenței sociale și protecției copilului din județ. STATISTICĂ. Constanta. 292/2011 a Asistenței Sociale. cu proiectul Dezvoltarea Centrului de primire a copilului în regim de urgenţă prin extinderea cu un modul destinat primirii în regim de urgentă a mamei şi copilului.Proiecte a avut o activitate susţinută şi diversificată care a constat în scrierea de proiecte.C. Din punct de vedere statistic și al monitorizării la nivelul. din cadrul GALEI FONDURILOR STRUCTURALE. În urma evaluarii. monitorizarea implementării proiectelor. 30 – Situație proiecte în derulare DGASPC Constanța. iar Strategia națională în domeniul persoanelor cu dizabilități cât și cea a persoanelor vârstnice sunt încă la stadiul de dezbatere publică. Anexă nr. STRATEGII Pe parcursul anului 2014 Biroul Monitorizare. 119 din Legea nr.S. Anexa nr. aflată în stadiu de proiect. Constanta s-a inscris la competiţia de proiecte implementate din Fonduri Structurale. la sectiunea CU IMPACT INCLUS!. D. în întocmirea de rapoarte finale la proiectele care au fost implementate. a demarat realizarea unei HĂRȚI A NEVOILOR SOCIALE la nivelul județului Constanța. Menționăm că Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și Planul operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2016 au fost aprobate prin HG nr. precum și în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului. 31 Număr dispoziții de plasament în regim de urgență emise/hotărâri comisia pentru protecția copilului în anul 2014. s-au derulat următoarele activități: . implementarea de proiecte. Anexa nr. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Anexa nr.P. încheierea de parteneriate. a situației anuale “Standarde de cost”.C. ținând cont de prevederile art. urmând a fi înaintată spre aprobare Consiliului Județean Constanța.G.S. DGASPC CONSTANȚA 2015 27 . Aceasta s-a realizat în colaborare cu autoritățile administrației publice locale care în contextul respectării prevederilor art.A. a fost apreciat pentru promovarea incluziunii sociale și a egalităţii de șanse.Centralizarea în baza de date a Hotărârilor CPC şi Dispoziţiilor. va fi armonizată cu Strategiile Naționale în domeniul Persoanelor Vârstnice.G. 112 alin. au obligația de a organiza și acorda serviciile soliciale. În prezent. 117 din Legea nr. Strategia Județeană. 32 Număr mediu copii în asistență maternală.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . În vederea întocmirii Strategiei Judeţene în Domeniul Asistenţei Sociale şi Protecţiei Copilului pe anii 2015 – 2020. proiectul implementat de către D. Statistică.DGASPC CONSTANȚA PROIECTE. al Persoanelor cu Dizabilități. 3 coroborate cu cele ale art. în rândul grupurilor vulnerabile și premiat cu PREMIUL AL III .P. 33 – Număr mediu copii aflați în centre. Programe . Strategii.

ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT Voluntariatul reprezintă un factor important în dezvoltarea educației și formării profesionale cât și în ceea ce privește creșterea solidarității sociale. Astfel. public-privat. “Situaţie copii nepuşi în legalitate . Anexa nr. DGASPC CONSTANȚA 2015 28 . În anul 2014.A. a valorii interculturale și lingvistice a persoanelor care desfășoară aceste activități. Anexa nr. Elaborarea de rapoarte statistice privind persoanele cu handicap instiuţionalizate la nivelul centrelor rezidenţiale din subordinea D.DGASPC CONSTANȚA - - - Întocmirea de situaţii. 36. Raportare lunară sau ori de câte ori este nevoie a datelor privind persoanele cu handicap în Registrul electronic central (RENPH). “Fişa de monitorizare lunară”. Anexa nr. Anexa nr.P. În acest sens. protejați în cadrul instituției. rapoarte. 34 – Fișa lunară de monitorizare a activității de protecție și promovare a drepturilor copilului decembrie 2014. DGASPC Constanța a derulat parteneriate/convenții/protocoale de colaborare. Intocmire situatiei lunare cost mediu copii aflati in sistemul de protectie sociala . atragerea și participarea unui număr cât mai mare de voluntari care să aducă un plus de valoare atât serviciilor oferite beneficiarilor cât și vieții acestora a reprezentat pentru DGASPC Constanța un obiectiv important în strategia de management. având ca scop asigurarea unor servicii de calitate în beneficiul copiilor și adulților. în vederea dezvoltării parteneriatului public-public. elaborarea de rapoarte individuale şi generarea celor comune). “Fişa de monitorizare trimestrială”. “Structura de personal-trimestrial”. Operarea în programul național on-line CMTIS (introducere date în vederea gestionarii/reactualizării lunare a bazei de date “COPII”. şi-au desfăşurat activitatea în centrele de plasament şi în centrele de recuperare un număr de 316 voluntari români şi străini. Elaborarea de noi baze de date funcţie de cerintele apărute.G. lunare şi trimestriale: “Copii fugiţi sau dispăruţi din sistem”. 37.trimestrial”. în anul 2014. a responsabilității sociale. 35 Raport statistic număr persoane internate în centre care dețin certificate de handicap.S.C Constanţa. PARTENERIATE Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa a continuat colaborarea cu instituţii publice/private.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 .

23 aprilie 2014 – Ziua Suveranității Naționale și a copilului din Republica Turcia – acțiune de binefacere organizată de Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța în parteneriat cu Asociația Oamenilor de Afaceri turci în România și DGASPC Constanța – au fost achiziționate produse de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copiii de la Centrul de Plasament ”Micul Rotterdam”.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 .iunie –septembrie 2014 . . DGASPC Constanța. DGASPC CONSTANȚA 2015 29 .vizite delegații din Brest formate din reprezentanți ai Asociatiei de Prietenie Brest-Constanța și ai Institutului de Stiințe educative și sociale din Brest în scopul dezvoltării parteneriatului în domeniul formării profesionale și a schimbului de experiență între serviciile sociale din România și Franța. precum și a demersurilor ce au ca scop prevenirea separării copilului de familia sa – 20 de participanți. chinezești și românești la Maritimo Shopping Center – parteneriat între Prefectura Constanța. Familiei. Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța.vizita a delegației comune a reprezentanților UNICEF România.12 -13 noiembrie 2014 . dar şi de a decide împreună asupra anumitor aspecte intens dezbătute în această perioadă – 153 de participanți. . Direcția de Asistență Socială și Direcția de Protecție a Persoanelor cu Dizabilități din cadrul Ministerului Muncii. . .18 – 21 iunie 2014. Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în vederea modificării legislației în domeniul asistenței sociale și protecției copilului. Consulatul General al Federației Ruse la Constanța – sumele de bani strânse au fost folosite pentru achiziționarea unor produse eletronice și electrocasnice pentru copiii de la Centrul de Plasamenr ”Antonio”. Brașov.DGASPC CONSTANȚA EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI 2014 EVENIMENTE: .4 septembrie 2014 la Eforie Nord . ai UNICEF Tunisia și ai autorităților care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale și protecției copilului din Tunisia având ca obiectiv cunoașterea rezultatelor și înțelegerea bunelor practici referitoare la procesul de dezinstituționalizare a copilului în cadrul sistemului de protecție specială. a dezvoltării serviciilor alternative. respectiv 12 – 19 octombrie 2014 .participarea reprezentanților DGASPC Constanța la grupurile de lucru organizate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.2 – 5 septembrie 2014 Eforie Nord .evenimentul aniversar ”10 ani de Asistență Socială” care a marcat 10 ani de la înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului – 170 de participanți. întâlnirile au fost organizate la Târgoviște. rusești. .întâlnire de lucru Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în parteneriat cu DGASPC Constanța și reprezentanți ai celorlalte DGASPC-uri din țară în scopul de a prezenta rezultatele activităţii grupurilor de lucru.1 iunie 2014 – Târgul de binefacere cu produse tradiționale turcești. Piatra Neamț. . București. Consulatul General al Republicii Populare Chineze.

contribuția DGASPC Constanța a constat în completarea a 377 de chestionare care au cuprins date complexe referitoare la copiii beneficiari ai unei măsuri de protecție specială. Sibiu. Microrezervaţie şi la alte obiective turistice din judeţul Constanţa.participarea DGASPC Constanța la proiectul cercetare ”Situația copiilor instituționalizați din România”.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . -participări la spectacole – 260 copii participanți. Braşov). şah şi dans – 250 copii participanți. baschet. patinaj). Ocnele Mari (jud.DGASPC CONSTANȚA .17 decembrie 2014 .20 noiembrie 2014 București . . UNICEF România și ANPDCA.3 decembrie 2014 . -activităţi şi concursuri sportive (fotbal. . Vâlcea). -vizite la Delfinariu. Botoşani). Mănăstirea Oasa (jud. în scopul facilitării accesului la activități recreative și de socializare destinate unui număr de 50 de beneficiari din centrele rezidențiale pentru adulți – 48 de voluntari și 175 de beneficiari participanți. Cluj). Braşov). arte marţiale. respectiv la monumentul de la Adamclisi şi la mănăstirile din judeţ – 354 copii participanți.. în staţiunea Mamaia şi în municipiul Constanţa – 228 copii participanți. Acvariu.participarea reprezentanților DGASPC Constanța la aniversarea a 25 de ani de la adoptarea de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului. . Huedin (jud.noiembrie 2014 – ianuarie 2015 .evenimentul ”O săptămână la mare” organizat de 48 de voluntari ai Fundației Aurelia Trust Irlanda. respectiv 12 – 19 august 2014 . . Constanţa) – 250 copii participanți.Botoşani).. Rucăr (jud.Dezbaterea cu tema „Prevenirea abuzului şi violenţei împotriva copiilor şi tinerilor”.21 – 29 iunie 2014.Spectacolul „Muşchetarii lui Moş Crăciun” Casa de Cultură a Sindicatelor Constanţa protagoniştii fiind copiii şi tinerii din centrele constănţene alături de Trupa de teatru Arca sub coordonarea actorului Dan Cojocaru – 50 de copii-actori beneficiari ai serviciilor rezidențiale și 500 de copii și adulți participanți spectatori + 100 de elevi ai școlilor unde învață copiii din centre. Eforie Sud şi 2 Mai (jud. realizat în parteneriat de Banca Mondială. Activități recreative și de socializare: -jocuri în aer liber.. Geamăna (jud. ACTIVITĂȚI 1. -plimbări în parc.Alba). -tabere în Braşov. Vatra Dornei (jud. Voroneţ (jud.parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. la Parcul Acvatic Aqua Magic şi pe plajă – 182 copii participanți. Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative din România și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui – 50 de participanți. DGASPC CONSTANȚA 2015 30 . -vizionări de filme şi desene animate – 250 copii participanți.

oportunitate pentru integrarea socio-profesională a tinerilor” organizat de către CENTRAS Constanţa. expoziţii la care centrele rezidențiale pentru copii și adulți au participat cu obiecte unicat confecţionate de cǎtre copii/tineri/adulți cu handicap în cadrul atelierelor de creaţie.G.  în data de 29. Agenţia Naţională Împotriva Traficului de PersoaneCentrul Regional Constanţa.participare pentru un număr de 8 tineri la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi (26 septembrie 2014) organizată de către A. alcool şi droguri. obiectivul specific fiind influenţa grupului asupra comportamentului de consum de tutun. Constanţa a organizat expoziţii cu vânzare amenajate în Maritimo Mall Center. prilej cu care aceştia au posibilitatea să-şi însuşească cunoştinţe fundamentale şi să exerseze deprinderi elementare în ceea ce priveşte achiziţionarea. în cadrul Campaniei Naţionale de Prevenire “Victima a traficului de persoane poţi fi chiar TU!” a derulat în data de 18.informare despre facilităţile de angajare prin ucenicie prin seminarul “Ucenicia.2014 o activitate de informare pentru adolescenţii din cadrul Centrului de Plasament “Ovidiu” . 3.). intereselor şi abilitǎţilor personale. D.DGASPC CONSTANȚA - - 2.F. Cu ocazia Mǎrţişorului (martie 2014). 4. Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa a desfăşurat două activităţi de informare în scopul prevenirii consumului de tutun.2014 a avut loc activitatea de informare pentru marcarea Zilei Mondiale fără tutun – 28 tineri participanţi. În colaborare cu Arhiepiscopia Tomisului.2014 a avut loc activitatea de informare “Eu în grupul meu”. Activităţi de formare şi dezvoltare a deprinderilor necesare unei inserţii socio-profesionale eficiente. .J. . .A.S.C. Prin participarea la activităţile atelierelor de creaţie.pregǎtirea în vederea prezentǎrii la un interviu de angajare.M.05. cum ar fi: . cerere de angajare etc.în cadrul Centrului de Plasament “Ovidiu” Constanţa. scrisoare de intenţie.calificarea unui număr de 31 de tineri (24 de tineri s-au calificat în meseria de barman şi 7 în meseria de stilist protezist de unghii). . şi anume:  în data de 15. Un alt obiectiv esenţial al activităţii din centrele de plasament în anul 2014 l-a constituit formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă ale copiilor şi tinerilor.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 .05. Pe parcusul evenimentului tinerii participanţi care se aflau în căutarea unui loc de muncă au avut ocazia de a avea contact cu un potenţial anjagajator printr-un interviu iniţial. 5. Constanţa.analiza pieţei de muncǎ în vederea gǎsirii unui loc de muncǎ adecvat studiilor. în mai multe centre rezidențiale pentru copii și adulți s-au desfăşurat sesiuni de educaţie religioasă care au contribuit la consolidarea sistemului de valori morale al copiilor/tinerilor/adulților instituţionalizaţi.08.instruirea privind elaborarea de documente necesare accesǎrii unui loc de muncǎ (CV. Activităţile desfăşurate în vederea îndeplinirii acestui obiectiv au fost de tipul: curăţenia camerelor personale şi a spaţiilor comune (cluburi şi holuri). a Paştelui (aprilie 2014) şi a Crăciunului (decembrie 2014). beneficiarii au intrat DGASPC CONSTANȚA 2015 31 . În scopul prevenirii traficului de persoane. . alcool şi droguri – 13 tineri participanţi .P. pregătirea şi păstrarea alimentelor.O. Centrul Regional de Prevenire. activităţi de pregătire a hranei.25 participanţi. Activități de informare şi educaţie: .

RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . 1 octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice -421 de participanți 8. concursuri cu muzică şi dans. au învaţat tradiţii şi obiceiuri specific acestora contribuind la consolidarea sistemului de valori tradiţional românesc.DGASPC CONSTANȚA în atmosfera sărbătorilor. DGASPC CONSTANȚA 2015 32 . 3 decembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități . Copiii au fost implicaţi în jocuri distractive pe plajă. şi-au exersat perseverenţa şi capacitatea de a lucra în echipǎ. şi-au dezvoltat simţul estetic. Ziua de 1 Iunie a fost marcată prin participarea copiilor şi tinerilor la activităţile organizate de Asociaţia United Hands şi Complex Hotelier Club “Dunărea” Eforie Nord.667 de participanți Situația activităților menționate este reflectată în fotografiile care se regăsesc în Anexa nr. 6. 7. 38.

- lipsa unor servicii de prevenţie eficiente în teritoriu îşi au corespondentul în numărul mare de cazuri care sunt referite DGASPC Constanța cu propunerea instituirii unei măsuri de protecţie fie pentru adulți fie pentru copii. imprimante. - lipsa unei secții de neuropsihiatrie pediatrică sau a unui spital de pediatrie separate.București. precum şi necesitatea instrumentării petițiilor cu obiectivitate şi celeritate. - lipsa resurselor umane necesare conform standardelor (50 cazuri/manager de caz conform HG 1434/2004. răspunsuri petenţi. o Redactarea și expedierea corespondenței catre instituțiile implicate. lipsa profesioniştilor determină o încărcătură mai mare de cazuri/asistent social ceea ce conduce la întârzieri mari în soluționarea cazurilor. - lipsa serviciilor medicale gratuite atât pentru copii cât și pentru adulți care potrivit legii ar trebui să beneficieze de asistență medicală gratuită (servicii stomatologice și cardiologice) ceea ce determină fie degradarea stării de sănătate a beneficiarilor fie deplasarea beneficiarilor în afara județului . timbre. aparatură audio-video. școli. - lipsa de resurse umane și materiale a autorităţilor locale determină scăderea şanselor de reintegrare familială pentru copii sau de reinserție socioprofesională a adulților cu dizabilități care intră în sistemul de protecţie. insufienta transmitere a informațiilor privind planing-ul familial. a instituțiilor implicate (spitale. este alarmant numărul mare de copii nou-născuți. dosare. etc). medici. obţinere documentelor din partea instituţiilor locale. numărul copiilor cu afectare neuropsihomotorie rămâne în continuare cel mai ridicat. de remarcat. clinici. fise specifice dosarului. etc.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . în prezent sunt 150/200 cazuri/manager de caz). Aceste deplasări presupun un consum ridicat de combustibil. Dificultăți din punct de vedere al asistenței sociale și protecției copilului . xerox. autorități publice locale. dotări cu calculatoare. Aceste activități presupun creşterea semnificativă a valorii facturilor telefonice. Târgu-Mureș. Cluj).DGASPC CONSTANȚA DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE 1. Pentru realizarea acestora este necesar un consum ridicat de hartie. o Contactarea telefonică a petenţilor. principala cauza o constituie nivelul scăzut de trai al majorităţii populaţiei judeţului la care se adaugă lipsa serviciilor și prestațiilor la nivelul autorităților locale care să vină în sprijinul familiei în vederea susținerii postreintegrare. avantajele sarcinii monitorizate și DGASPC CONSTANȚA 2015 33 . taxe poștale. instrumentarea cazurilor presupune desfăşurarea următoarelor activitati: o deplasări în teren in vederea efectuării anchetelor sociale. clarificarea situaţiei.lipsa resurselor materiale/financiare suficiente necesare soluționării cazuisticii numeroase şi complexe. diagnosticați cu multiple malformații congenitale care necesită o intervenție timpurie. - o problemă majoră rămâne lipsa de informare a tinerelor mame .

- dificultăți întâmpinate în identificarea și accesarea unui loc de muncă. următoarea intrevedere urmând să se desfasoare in a II-a jumătate a lunii februarie din acest an.DGASPC CONSTANȚA riscurile nașterii premature. - dificultăți întâmpinate în integrarea școlară a copiilor și tinerilor cu sau fără handicap proveniți din sistemul de protecție a copilului determinate de percepția eronată atât a cadrelor didactice cât și a părinților raportată la persoanele instituționalizate. deoarece materialele puse în lucru de catre beneficiar s-au dovedit subevaluate financiar de catre proiectant. in anul anterior. sponsorul nu a mai răspuns solicitărilor noastre. Aceasta și din cauza lipsei serviciilor sociale la nivelul comunităților locale.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . În acelasi timp.lucrările de la căsuța nr. dar și a tinerilor cu handicap instituționalizați. a tinerilor care au ajuns la vârsta la care trebuie să părăsească sistemul de protecție.400 lei. dar și a unei locuințe stabile. pentru a putea încadra valoarea proiectului în maxim 70. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative. DGASPC CONSTANȚA 2015 34 . Dificultăți din punct de vedere economic/administrativ Din cauza subfinanțării sistemului de asistență socială și protecția copilului. la sfârșitul anului 2014. - o problemă importantă cu care se confruntă DGASPC Constanța o reprezintă faptul că tinerii cu dizabilități severe ce provin din sistemul de protecție a copilului și care nu au putut fi reintegrați în familia naturală sau extinsă trebuie să beneficieze de servicii specializate în cadrul centrelor rezidențiale pentru persoane cu dizabilități. astfel. - creșterea semnificativă a numărului de persoane care solicită încadrare în grad de handicap și instituționalizare determinată de scăderea nivelului de trai la nivelul întregii societăți (aprox. Obiectivele aprobate în planul de investiţii nu au putut fi executate in totalitate: . Din același motiv nu au putut fi acordate drepturile copiilor și adulților instituționalizați privind echipamentul și cazarmamentul pentru anul 2014. dupa executarea fundaţiilor. 5 de la Topraisar s-au oprit la sfarșitul anului 2013. DGASPC Constanța a înregistrat o datorie către furnizori de 869. 1000 de cazuri/an agravare și cereri noi de încadrare și aprox. a fost necesară solicitarea unei sume suplimentare de la CJ Constanța pentru finalizare. 190 de cereri de instituționalizare/an). - creșterea solicitărilor privind instituirea măsurilor de protecție la familii/persoane/rude având în vedere modificările legislative intervenite prin apariția OUG nr.000 €. la solicitarea beneficiarului. gradul de ocupare al acestora fiind în prezent depășit. Ele nu au mai fost reluate. prin care se acordă suma de 600 lei/lună pentru fiecare copil aflat într-o astfel de situație conduce la creșterea numărului de cazuri/manager de caz diminuând calitatea serviciilor oferite și imposibilitatea unei intervenții eficiente. 2. din anii precedenți.

Dificultăți din punct de vedere al managementului resurselor umane au fost generate de următoarele cauze: .RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . . de 7486 de zile de concediu medical/total angajaţi. personal subdimensionat faţă de standardele minime obligatorii. trebuie respectat raportul nr.8/1 copii plasaţi în case de tip familial. internată la Institutul Oncologic București). urmând a se realiza in cursul anului 2015.5/1 servicii rezidenţiale pentru copii fără dizabilități. 5 ani.G. o 1. Lucrările se vor relua pe 15 martie şi se vor finaliza până la sfârșitul aceleiași luni. este necesară asigurarea permanenței unei persoane ceea ce conduce la acumularea unui număr foarte mare de ore suplimentare (copilul Bonea Adelina. in funcţie de sumele ce se vor aloca de catre Consiliul Județean Constanța. o pentru beneficiarii care au nevoie de spitalizare îndelungată şi.suspendarea contractelor de muncă din cauze obiective respectiv creşterea copilului şi alte probleme personale = 30. Dorobanţi se impune refacerea proiectului.) au condus la delegarea de atribuţii personalului existent. alei pietonale şi mobilier urban de la CRRNP Techirghiol a fost amânată datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit prevederilor H. lucrarile pentru instalaţia de utilizare a gazelor naturale de la Micul Rotterdam au fost amanate datorită executării cu intârziere a branșamentului de catre S. 3. care nu a putut fi solicitată in absența finalizării procesului de intabulare. în urma expertizei tehnice efectuate la Adăpostul de noapte pentru oamenii străzii din str. lucrarile pentru instalaţia de utilizare a gazelor naturale de la Locuințe Protejate Lazu au fost amânate până la epuizarea stocului de combustibil lichid din rezervoare. Sclipcea Maria. decese. finalizarea lucrarilor de amenajare arhitecturală şi peisagistică.C. pensionari. 24 ore din 24.DGASPC CONSTANȚA - - pentru prelungirea supantelor la sediul DGASPC din strada Decebal nr. 10 ani.având în vedere cauzele mai sus expuse nu a putut fi asigurată respectarea DGASPC CONSTANȚA 2015 35 .23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.fluctuaţia mare de personal:  113 încetări de activitate (demisii. de personal dupa cum urmează: o 1. diagnosticată cu tumoră abdominală. .acumularea unui nr. lucrarea urmând a se relua in anul 2015. diagnosticată cu leucemie – internată la Spitalul Marie Curie București. beneficiari și nr.1/1 servicii rezidențiale pentru copii cu dizabilităţi. o 1. . deoarece Guvernul nu a mai asigurat finanţarea generatorului fix de la CRRNP Techirghiol. o 1. 22 este necesară obtinerea autorizaţiei de construire. Congaz. în unele situatii acest raport este 1/25.45/1 servicii rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap. Exemple: o în fapt raportul personal/beneficiar este 1/16. respectiv supraveghere în cadrul unităților sanitare.

 iar pe de altă parte. Astfel. aceeaşi situaţie a apărut şi cazul posturilor de infirmieră de la CIA Poarta Albă. neîndeplinirea acestei sarcini putând conduce la sistarea plăţilor către beneficiari sau crearea de debite a căror recuperare este dificilă.G. 122 din Legea nr.Anexă nr.967/2010 raportul număr de cazuri la un manager de caz/responsabil de caz este de 1 la 50 de cazuri pentru copii aflați în sistemul de protecție specială sau asistență maternală . că în conformitate cu H. mentale. la neînscrierea candidaţilor la examenele de recrutare.profesionale nu am avut candidați inscriși la concurs (lucrător social). pe de o parte din cauza lipsei fondurilor dar şi a încărcăturii personalului.272/2004. Menționăm. candidaţii care s-au prezentat au avut un nivel slab de pregătire nereuşind să promoveze proba scrisă.2 din Legea nr. evidenţierii şi gestionarii în mod eficient a plăţilor către beneficiari.media salariilor la nivelul DGASPC în anul 2014). conform prevederilor OUG 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative corroborate cu prevederile art. în conformitate cu Legea 53/2003.DGASPC CONSTANȚA - - - prevederilor art. DGASPC CONSTANȚA 2015 36 .39 . către Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Prestaţii Sociale a Raportului privind evoluția dezvoltării fizice. Astfel: au fost scoase la concurs 3 posturi de asistent social.G 1066/2008 – capitolul II si legislatia specifică. cu H. este necesară deplasarea și verificarea în teren.titlul VI. în vederea verificării. . iar pentru unele categorii socio .1434/2004 modificată și completată cu H.73 alin. acesta nu s-a putut realiza decât in foarte mică masură. începând din decembrie 2014 asistenţii sociali au obligația transmiterii. pentru aproximativ 1600 de cazuri de plasamente pe parcursul unui trimestru. dar nu s-a înscris decât un singur candidat. nu în ultimul rând apreciem că salariile demotivante au condus:  pe de o parte. trimestriale sau ori de câte ori intervin modificări. având în vedere nevoia de formare continuă a personalului.G. spirituale.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . In fapt raportul este de 1 la 150 de cazuri. morale sau sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit. 53/2003 cu privire la acordarea compensării orelor suplimentare efectuate și implicit nerespectarea programării privind concediile de odihnă.

65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative. DGASPC CONSTANȚA 2015 37 . persoanelor fără adăpost. în vederea unei acțiuni de prevenire reală a fenomenului de instituționalizare și în conformitate cu noile prevederi legislative – o Modificările aduse Legii nr.272/2004 privind protecția și promovărea drepturilor copilului. Propuneri din punct de vedere al asistenței sociale și protecției copilului - Armonizarea Strategiei Județene în domeniul asistenței sociale și protecției copilului cu Strategiile naționale privind protecția și promovarea drepturilor copiilor /persoanelor vârstnice și a persoanelor cu dizabilități în sensul desființării serviciilor rezidențiale cu capacitate mare prin dezvoltarea serviciilor sociale primare la nivelul comunităților locale și a serviciilor de tip familial (case de tip familial) cu capacitate redusă 10-15 beneficiari. menționăm că Strategiile naționale în domeniul persoanelor cu dizabilități cât și cea a persoanelor vârstnice sunt încă la stadiul de dezbatere publică. - Sustinerea unei strategii comune de abordare a copilului aflat in dificultate/a persoanelor vârstnice și a persoanelor cu dizabilități si de promovare a drepturilor copilului și a drepturilor persoanelor vârstnice și a persoanelor cu dizabilități in comunitatile locale ale judetului prin intruniri cu specialisti din cadrul SPAS-urilor.DGASPC CONSTANȚA PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII DGASPC CONSTANȚA ÎN 2015 1. serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale. o OUG nr. - Dezvoltarea unei retelei de comunicare si referire a cazurilor intre instituțiile care desfașoară activități de asistență medico-socială.2126/2014 al MMFPSPV privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice. - Instruirea permanentă a personalului angajat şi perfecţionarea acestuia în conformitate cu nevoile beneficiarilor. o Ordinul nr. precum și pentru serviciile acordate în comunitate. o HG nr. instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare. tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale. conform HG 1113/2014 privind aprobarea Stategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea cu Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-20. Coordonarea metodologică și oferirea de consultanţă şi sprijin prin evaluarea reala şi pertinentă a nevoilor comunităţii şi identificarea soluţiilor optime împreună cu membrii reţelei de asistenţă socială comunitară de la nivelul fiecărei localităţi.

dar şi iniţierea unor noi relaţii de colaborare cu alte instituţii implicate în acordarea de servicii sociale (ONG-uri. - Dezvoltarea de servicii rezidențiale de tip familial. de capacitate redusă 10-15 locuri. unde acest lucru nu este posibil. - Formularea și transmiterea propunerilor DGASPC Constanța privind modificarea cadrului legislativ care reglementează activitatea de încadrare în grad de handicap la copii către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție din cadrul Ministerul Muncii. în scopul abilitării lor. precum și pentru persoane vârstnice sau adulte cu handicap pentru conștientizarea necesității acordării suportului economic-financiar. - Organizarea de grupuri de suport/derularea unor campanii pentru părinţi/aparţinători legali. dar și emoționale în cadrul familiei.DGASPC CONSTANȚA - Organizarea unor intalniri/derularea unor campanii pentru părinţii dependenti sociali. ai căror copii prezintă tulburări de comportament şi pentru părinţii aflaţi în divort sau divorţati/despărtiti în fapt. în scopul îmbunătățirii condițiilor de viata a adulților și copiilor institutionalizați. conform HG nr. menţinerea copiilor în familiile proprii şi a menţinerii unui climat corespunzător pentru aceştia. evaluarea tuturor posibilităţilor de integrare/reintegrare a copilului/adultului în familia lărgită/familie substitutivă. în conformitate cu Strategia națională de dezinstituționalizare. cu accesibilitate la servicii de recuperare și terapii adecvate în comunitate. o eficientizarea activităţilor de informare.23/2010 privind Standardele minime de cost în centrele de copii și asistență socială. în vederea creşterii numărului de tineri/adulți reintegraţi socio-profesional. o creşterea numărului de copii pentru care se stabileşte ca finalitate a PIP adopţia internă. HG 1434/2004 privind DGASPC CONSTANȚA 2015 38 . potrivit dizabilităților fiecăruia. o creşterea numărului de reintegrări în familia naturală şi. considerăm oportun: - Asigurarea resurselor financiare. 2. etc). Propuneri din punct de vedere economic/administrativ În ceea ce privește activitatea de perspectivă a serviciului nostru. Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. pentru tinerii cu dizabilități severe care urmează să părăsească sistemul de protecție a copilului. autorităţi publice locale. formare şi dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă pentru tinerii/adulții aflaţi în sistemul de protecţie. - Scăderea numărului de copii și adulți instituţionalizaţi care se poate realiza prin : o limitarea intrărilor în sistemul de protecţie prin activităţi specifice de prevenţie.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . Familiei. - Continuarea colaborării cu partenerii tradiţionali. - Sensibilizarea opiniei publice privind problematica copiilor cu dizabilități în scopul facilitării intervențiilor și accesului la servicii de recuperare (participarea la emisiuni televizate sau transmise radio sau la orice alte întălniri pe această temă).

conform H.22. Stabilirea stării tehnice a imobilului din str.967/2010 raportul număr de cazuri la un manager de caz/responsabil DGASPC CONSTANȚA 2015 39 . prin impărțirea sălii de așteptare principale. LP Lazu.G. iar pentru persoanele adulte cu handicap 1. de la parter.Încadrarea personalului la nivelul standardelor minime obligatorii: 1485 angajaţi. implementarea unui sistem de management al beneficiarilor la sediul DGASPC din b-dul Ferdinand (SEPPS). realizarea unei săli de așteptare pentru copii la sediul DGASPC din str. finalizarea lucrărilor de amenajare arhitecturală si peisagistică. efectuarea unor lucrări de investiții care să ducă la inbunătățirea condițiilor de microclimat la centre precum CSC Orizont Centru de zi pentru Copii cu Autism. curent electric. Totodată. CP Delfinul Agigea. Lahovari și. tabele de chemare pentru zona de așteptare si modul de chemare vocala. 3. display ghișee. cu racordarea la utilitățile existente în zona: apă-canal. Dorobanți. modificarea proiectului și continuarea lucrărilor de la Adăpostul de noapte pentru oamenii străzii din str.110/2014 privind aprobarea delegării de atribuții DGASPC Constanța în vederea asigurării serviciilor de transport și hrană pentru copiii care frecventează cursurile Centrelor școlare de educație incluzivă. GPL. copii plasaţi în case de tip familial 1. CP Delfinul Agigea.8/1.45/1. HG 903/2014 privind nivelul minim al alocației zilnice de hrană și HG 904/2014 privind limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute în Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. CSC Orizont. executarea lucrărilor de consolidare la CP Ovidiu si Centrul Maternal Mangalia. Propuneri din punct de vedere al resurselor umane .23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. menționăm că în conformitate cu H.1434/2004 modificată și completată cu H. de personal respectiv 1. prin realizarea unui perete despărțitor din tâmplărie PVC si completarea sistemului de managementul beneficiarilor cu un panou suplimentar pentru ordonarea si dirijarea fluxului de clienți. consolidarea sau demolarea și reconstruirea unei noi clădiri. trebuie respectat raportul dintre nr. continuarea lucrărilor de realizare a bransamentelor și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale la CP Micul Rotterdam.DGASPC CONSTANȚA - - - atribuțiile și regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale direcției generale de asistență socială și protecția copilului și Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. precum și realizarea unei instalații electrice exterioare prin montarea unui generator electric. beneficiari și nr. in două compatimente. iar pentru copii cu dizabilităţi aflaţi în plasament raportul 1/1. CP Traian. alei pietonale si mobilier urban de la CRRNP Techirghiol. Decebal nr. ținându-se cont de prevederile actelor normative care stabilesc bareme pentru beneficiarii copii și adulți din centrele rezidențiale (OUG 65/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative.G. in funcție de rezultatul expertizei. CP Antonio.G. care să cuprindă un terminal.5/ 1 pentru copii din centrele rezidenţiale. continuarea lucrărilor de la căsuța nr. 5 de la LP Topraisar. reactualizarea proiectului si efectuarea lucrărilor de reparații capitale de la CIA Armonia Negru Vodă.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 .

titlul VI. centre de zi.).DGASPC CONSTANȚA - de caz este de 1 la 50 de cazuri pentru copii aflați în sistemul de protecție specială sau asistență maternală. Realizarea planului de formare prin alocarea sumelor necesare. respectiv minim 48 de ore/anual şi a cursurilor de igienă şi prim ajutor pentru personalul care lucrează direct cu beneficiarii (centre de tip rezidenţial.P. DGASPC CONSTANȚA 2015 40 .R.N.G 1066/2008 – capitolul II si legislatia specifică. Aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă negociat (încă neaprobat la nivel de Consiliul Judeţean Constanța).R. în conformitate cu Legea 53/2003. iar pentru funcţionarii publici necesarul de formare rezultat ca urmare a modificărilor legislative.RAPORT DE ACTIVITATE 2014 . cu H. C. CIA.