You are on page 1of 51

PROCESORI

Procesor (u stvari kratak oblik za re mikroprocesor, koji se esto


zove i CPU ili centralna procesorska jedinica) predstavlja sredini
sastavni deo PC raunara. Ova vitalna komponenta je na neki nain
odgovorna za sve to radi PC raunar. Procesor pored ostalog
odredjuje, u najmanju ruku delimino, koji operativni sistemi e se
upotrebiti, koji softverski paket moe da radi na PC raunaru,
koliko mu je elektrine energije potrebno i koliko e sistem biti
stabilan.

Raunar sa sloenim skupom instrukcija (complex instruction set


computer - CISC) je tradicionalna raunarska arhitektura, u kojoj
centralna procesorska jedinica koristi mikrokd da bi izvravala
veoma irok skup instrukcija. Te instrukcije mogu da budu
promenljive duine i da koriste sve naine adresiranja, to zahteva
sloenu elektroniku za njihovo dekodovanje.

Centralne procesorske jedinice raunara sa smanjenim skupom


instrukcija (reduced instruction set computer - RISC) imaju konstantnu
duinu instrukcija, iskljuile su indirektni nain adresiranja i zadrale
su samo one isntrukcije koje mogu da se preklapaju i izvravaju u
jednom mainskom ciklusu ili manje od toga. Prednost RISC
centralnih procesorskih jedinica je u tome to one mogu veoma brzo
da izvravaju instrukcije, jer su te instrukcije tako jednostavne. Druga,
moda mnogo vanija prednost je u tome to RISC ipovi zahtevaju
manje tranzistora, to ih ini jevtinijim za projektovanje i proizvodnju.

Uoptena arhitektura
mikroprocesora

Aritmetiko logika jedinice


Aritmetiko logika jedinica (ALJ) je
kombinaciona mrea ija Bulova funkcija,
koja opusuje zavisnost izlaznih signala od
ulaznih moe da se bira skupom
upravljakih signala.
AL jedinica ima dva skupa linija za ulazne
podatke, jedan skup linija za izlazne
podatke, skup linija za upravljake signale
i liniju za izlazni signal prenosa Cizl.

Blok ema aritmetiko logike


jedinice Dvostrukim strelicama na
slici oznaeni su skupovi
linija za prenos signala sline
namene. Radi smanjenja
broja ulaznih linija AL
jedinice, ulazni podaci za
ulaze A i B mogu se prenositi
zajednikim linijama kao to
je prikazano na slici. Tada je
neophodno realizovati
prihvatni registar A koji
privremeno prihvata podatak
koji se dovodi na ulaz A
ALJ. Registar A ima
paralelan ulaz i paralelan
izlaz.

Upravljaka jedinica

Upravljaka jedinica ima zadatak da pravovremeno i po odrenenom


redosledu generie upravljake signale koji odrenuju i sinhronizuju
mikrooperacije svih delova mikroprocesora i mikroraunarskog
sistema.
Upravljaka jedinica savremenih mikroprocesora realizuje se na dva
naina:
u obliku mikroprogramskog automata i
u obliku sloene sekvencijalne mree koja je projektovana prema
zahtevima mirkoprocesora

Upravljaka jedinica je sinhrona sekvencijalna mrea koja se opisuje


skupom ulaznih i izlaznih signala, skupom stanja, funkcijom koja
generie sledea stanja i funkcijom koja generie izlazne signale.
Ulazni signali upravljake jedinice su signal RESET, kod operacije i
biti indikatorskog registra kao na slici. Izlazni signali upravljake
jedinice su upravljaki signali za ostale jedinice mirkoporcesora i
upravljaki signali mikroraunarskog sistema.

Blok ema mikroprogamske


upravljake jedinice

Procesor (CPU)
Procesori ili centralne procesorske jedinice (CPU)
omoguavaju svu obradu koja se zbiva u raunaru.
U pakovanju kao:
Pin Grid Array PGA Procesori (ZEF zero insertion force
Single Edge Contact SECC - Cartrige Procesori (Single Edge
Processor Package)

Procesori

INTEL Nehalem ide preko 4GHz


INTEL Nehalem sa 3.2GHz moe lako biti overclockan na 4GHz ili vie, sa vazdunim
hlaenjem. Ako koristimo vodeno ili LN2 hlaenje, postiiemo mnogo vie, ali i ovih 4GHz
jasno pokazuje da e se Nehalem moi overclockati kao i Yorkfield generacija Core 2 Quad
CPU-a.
To je dobra vest za sve ljubitelje Intelovih proizvoda, jer mogunost dobrog overclockanja
polako ali sigurno postaje glavno obeleje Intelove high end generacije.
Slovo i i broj sedam su tu uglavnom zbog fonetskih razloga jer Core i7 je zvuno i lako se
izgovara. Malo i uopte ne znai nita poruuju iz Intela a ak i broj 7 ne znai da je to
procesor sedme generacije, ve da je tu radi zvunosti.
Zbog ovoga smo pomislili da bi budui Nehalemi mogli dolaziti pod imenom Core i6, Core
i5 i tako dalje, ali Intelovci o tome nisu eljeli razgovarati. Intel se jednostavno nada da e
ovo imenovanje pojednostaviti stvari a mi barem sada znamo o emu se radi.

Core i7 je na trite je stigao u prve dve nedelje novembra 2011. Ovi procesori sa viim
taktovima rade na 3.2GHz i kotae u startu 999 USD.

Intel ovu informaciju ne pokuava sakriti, ali takoe znamo da ne voli kada to neko
naglaava.
Najjai Intelov proizvod e biti 2.66GHz po ceni od 300 USD i trenutno je Intel jedini
proizvoa sa ipsetom za sopstveni proizvod. Nehalem izgleda odlino i moi e biti
dobro overclockan, barem kada je u pitanju high-end proizvod. Imae mnogo bolje taktove
od Yorkfielda i njegovih osam threadova e sigurno imati veliki uticaj na performanse.

Imamo priliku pogledati fotografiju potpuno funkcionalnog Nehalem Bloomfield uzorka na


3.2GHz.
Socket 1366 ima pinove dok CPU nema, a ovaj ip e biti poznat kao Core i7.

Prema onome to se ini da je roadmapa


koja je procurila na Expreview, AMD e
imati samo jedan AM2+/AM3 procesor u
obliku dolazeeg Deneb quad core-a.
Budua jezgra, koja stiu nekada u 2009,
su nazvane Propus za quad core, Heka i
Rana za trojezgrene i Regor za dual core
procesore, a ini se da nijedna nee
podravati nita osim AM3 socketa.
Razlike izmeu ovih procesora su to
Deneb i Heka podravaju shared L3 cache,
za razliku od Propus i Rana verzija.
L3 cache bi trebao omoguiti blago
poboljane performanse Deneb i Heka
procesora. Regor e imati 1MB L2 cache-a
po jezgri, a imamo dojam da e AMD imat
celu ponudu procesora sa razliitim
koliinama cache-a, ba kao to rade i sa
trenutnom generacijom.
Dobre vesti su to svi procesori, a tako i
Deneb FX, nude podrku i za DDR2 i
DDR3, ali vreme e rei da li emo videti
kombo ploe sa podrkom za oba tipa.
DDR3 je dosta skuplji od DDR2 i proi e
dosta vremena pre nego se cene DDR3
memorije spuste na razuman nivo, usprkos
Intelovim nastojanjima da to uine
mainstream reenjem.
Sa podrkom za oba tipa memorije, AMD
nee biti mnogo osetljiv na cene memorije
kao to e to biti sluaj sa Intelom i
njihovom Core i7 platformom te Lynnfield i
Havendale procesorima. Samo se nadamo
da AMD moe postii bolje performanse
koje im za borbu sa Intelom zaista trebaju.

Arhitektura procesora
Arhitektura procesora je odreena sa:
skupom tipova podataka koje podrava,
skupom naredbi,
skupom registara,
reimima (nainima) rada procesora,
mehanizmom prekida i
memorijskim modelom.

Ke memorija procesora 1/2


Ke memorija se koristi za uvanje podataka kojima se poslednje
pristupalo u memoriji tako da im se moe brzo pristupiti. to se
tie ke memorije procesora, postoje tri vrste:
1.

nivo 1 (L1) ili unutranji ke, veliine obino 16-32 KB mada je


kod novijih raunara i tri puta vea. Prvenstveno se koristi za
kreiranje instrukcija i slino.

2.

nivo 2 (L2) ili spoljani ke, ugrauje s eneposredno u pakovanje


procesora, ranije je ugraivan u plou, veliine od 512KB i vie,
za uvanje podataka i komandi kojima s eee pristupa.

3.

nivo 3 (L3), obino smetena izmeu procesora i memorije


raunara, u kome s uvaju podaci iz glavne memorije kojima s
eesto pristupa. Primer Itanium.

Ke memorija procesora 2/2

Raunarski sistem bez "cache"-a i sa "cache"-om

Hijerarhijski memorijski sistem

Hijerarhijski memorijski sistem Pentium procesora

Neki tipovi procesora

Tipovi procesora (Intel):

Pentium 1993, (60,66,75,90,120,133,150,166,200,233 MHz), 5V


jednosmernu struju.
Pentium Pro
Pentium II maj 1997 (233, 266,300 MHz)
Pentium II Xeon jul 1998, za servere, (512, 1024, 2048 KB L2)
Pentium III (450, 1,4GHz), 32 KB L1, 512 KB L2. Obeleavanje
procesora ID brojem.
Pentium III Xeon mart 1999, sistemska magistrala 133 MHz
Celeron 766 MHz, brzina sabirnice 66 MHZ do 800 MHz 1,4GHz,
sabirnica 100 MHz. Kuna i poslovna primerna)
Pentium 4, sabirnica 400-533 Mhz, 3.08 GHz
Itanium, sabirnica 733-800 MHz. Epic.

AMD ipovi: K6-II, K6-III, Duron, Athlon, Opteron i Atlon XP, Cyrix.

INTEL i AMD FAMILIJE

Compare Intel Processors


Intel Hyper-Threading Technology
Processor Number
Essential

i7-3940XM

i7-2920XM

i7-920XM

Cores

Threads

8.0 MB

8.0 MB

8.0 MB

3.00 GHz

2.50 GHz

2.00 GHz

32 GB

32 GB

32 GB

DDR3/L/-RS
1333/1600

DDR31066/1333/1600

DDR3-1066/1333

Yes

Yes

1.35 GHz

1.30 GHz

Yes

Yes

Cache
Clock Speed
Max Memory Size
Memory
specific.

Memory Types
Processor Graphics

Graphics
specific.

Graphics Max
Dynamic fx
Intel Clear Video HD
Technology

Osnovna struktura
procesora
Glavni funkcionalni sastavni
delovi procesora su:

Jezgro: Srce moderne izvrne


jedinice. Pentijum ima dva
paralelna sklopa za protonu
obradu koji mu omoguavaju
da ita, interpretira, izvrava i
alje dve instrukcije
istovremeno.

Jedinica za obradu u pokretnom zarezu: Trea izvrna


jedinica u Pentijumu u kojoj se vre necelobrojna
izraunavanja.
Jedinica za predvidjanje
grananja: Ovaj sklop pokuava Primarna skrivena memorija: Pentijum ima dve
da pogodi koja sekvenca e
skrivene memorije na ipu, svaka od po 8 Kbajta, od
biti izvrena svaki put kada
kojih je jedna za kd a druga za podatke i koje su
program sadri uslovni skok,
tako da jedinica za prethodno daleko bre od vee spoljanje sekundarne skrivene
donoenje i dekodovanje
memorije.
moe unapred da pripremi
Sprega za magistralu: Ovaj sklop donosi centralnoj
instrukcije.
procesorskoj jedinici pomeane podatke i kd, odvaja
ih kada treba da se koriste i ponovo ih kombinuje i
vraa natrag.

PROCESORI SA VIE JEZGRA

Prvo jezgro koje koristi Core 2 nazvano je


Conroe i veoma se razlikuje od jezgara Presler,
Prescott ili Northwood. Kao i u sluaju svakog
novog proizvoda, sve novine imaju giga mega
turbo imena. Najvanija se krije pod nazivom
Intel Wide Dynamic Execution i oznaava znatno
krai pajplajn 14 koraka, vie nego duplo krae
od onoga to je imao Prescott i mnogo blie
AMD-ovih I2 u K8 procesorima. Krai pajplajn
garantuje mnogo bolje performanse po taktu i
mnogo manje isputenih taktova pri promaaju
jedinice za predvianje grananja.

Negativne strane u odnosu na NetBurstovih 20


koraka (ili 31) jesu nie radne frekvencije koje se
sa kraim pajplajnom mogu postii. Pored toga
to je skraena, izvrna jedinica je proirena sa
tri na etiri mesta, to sa proirenom
prvostepenom ke memorijom ini Wide
Dynamic Execution znatno efikasnijim od Hyper
Pipelined Technology koju su imali Pentiumi 4 i
naslednici. L1 ke memorija je organizovana kao
8-way associative, ukupno je ima 64 kilobajta, po
32 kilobajta za podatke i instrukcije po jezgru.
Dva jezgra meusobno mogu da razmenjuju
sadraj L1 kea, to znatno smanjuje kanjenje
kada jedno jezgro dobija podatak od drugog.

Pod imenom Intel Smart Memory Access kriju se novi, dodatno


optimizovani algoritmi za pripremu (prefetch) i predvianje grananja.
Sada postoje po tri pripremaa, dva za podatke i jedan za
instrukcije, unutar svakog jezgra i dva deljena (zajednika) za L2
ke, o kojima brine prefetch monitor. Intel tvrdi da su toliko dobri da
pajplajn gotovo nikad nije prazan i da oba jezgra nikada ne rade u
leru, to je bio najvei problem kod NetBurst procesora.

U Smart Memory Access spada i drugostepeni ke koga ima dva


puta po 2 MB, ali Intel to rauna kao jedan L2 ke od 4 MB poto
jezgra meusobno dele sadraj. Veza za L2 keom je 256-bitna to
je duplo ire od onoga ime raspolau AMD-ovi procesori. AMD je u
prednosti zahvaljujui ugraenom memorijskom kontroleru, ali Intel
to kompenzuje mnogo veim i brim L2 keom. Prema prvim
testovima, memorijski sistem jezgra Conroe je najvie 20 odsto
sporiji od onoga na jezgrima generacije K8. To je izuzetan napredak
kad se zna da su poslednji Pentiumi 4 i Pentiumi D u proseku imali
upola slabije memorijske performanse!

Prvi procesori koji koriste jezgro Conroe nazvani su Core 2 Duo.


Najjae verzije se zovu Core 2 Extreme. Primetiete novu oznaku
koja sada ima slovo ispred etiri cifre. Prvo slovo oznaava
potronju, 'E' govori da je TDP do 65 W i tu oznaku imaju svi
najavljeni Core 2 Duo procesori, dok e prvi Core 2 Extreme imati 'X'
tj. TDP 75 W. Svi rade na 1,2 V, a radni takt je od 1,86 do 2,93 GHz.

Najslabija dva modela imaju upola manje L2 ke memorije stara


pria da se falini procesori ne bacaju, ve stavljaju u slabije
primerke. Takva jezgra imaju posebno ime, Allendale, dok e ona
kojima bude radilo samo jedno jezgro biti predstavljena negde u
budunosti pod imenom Millville, verovatno u procesorima sa
imenom Core 2 Solo ili moda Celeron. Za sada su svi Core 2 Duo.
Oba jezgra rade, na ta ukazuje i etvorocifrena oznaka. Njena prva
cifra govori o broju funkcionalnih jezgara etvorka je rezervisana
za one kojima e raditi samo jedno, a za sada e se pojaviti samo
oni sa esticom.

Podnoje koje se koristi je poznato LGA775, ali Core 2 procesori


nee raditi na svim ploama koje ga imaju. Intel je najavljivao da e
novi procesori raditi i na matinim ploama sa ip-setom 945, ali je
na kraju ispalo da ni novi 975X ne moe da radi bez krpljenja.
Predstavljena je patchovana verzija ovog ip-seta pa treba da
pripazite ukoliko se odluite za 975X plou jer stariji modeli nee
POST-ovati sa Core 2 procesorom. Sigurne su samo ploe sa
najnovijim P965 ip-setom koji je predstavljen istovremeno.

Na testu posmatramo najbri primerak serije Core 2 Core 2


Extreme X6800 koji radi na 2,93 GHz. Pored toga to je najbri, ovo
je jedini Core 2 kojem je Intel ostavio otkljuan mnoilac, to e
prijatno iznenaditi sve ekstremnije ljubitelje raunara. Intel je
oigledno nauio neke stvari od AMD-a iji su su AMD-ovi procesori
godinama unazad delimino ili potpuno otkljuani, a to je zahtevnijim
korisnicima znaajan plus prilikom izbora procesora.

Po izgledu se Core 2 Extreme X6800 ni po emu ne razlikuje od bilo


kog LGA775 procesora. Meutim, izgled vara jer pod neuglednim
aluminijumskim hitsprederom kuca potpuno drugaije srce od onog
koje se nalazi na svemu to smo do sada videli. Core 2 Extreme
X6800 smo poredili s najbrim NetBurst procesorom Pentium D 965
Extreme Edition, koji je do pojave Core 2 procesora bio perjanica
Intelove ponude sa cenom od okruglo 1000 dolara. Core 2 Extreme
X6800 e nastupiti sa istom cenom, ali je oigledno da e Intel
morati znatno da pojeftini Pentium procesore ukoliko namerava da
rasproda ve proizvedene komade jer je najbri Core 2 prosto
oduvao najbri Pentium D u svim naim testovima!

Uprkos 800 MHz razlike, jezgro Conroe je u proseku bilo


etrdesetak procenata bre! Da nismo svojim oima gledali i lino
rukama sastavljali raunar, teko bismo poverovali u ovako neto.
Prosto je neverovatno ta je Intel postigao novom arhitekturom! Nije
potrebno posebno prolaziti kroz testove, razlika od 10 do 70
procenata ne ostavlja nikakvu sumnju da je Core 2 fenomenalno
unapreenje u odnosu na NetBurst. Jedino je Photoshopu vie
odgovarao vii takt starog Pentiuma D 965 EE pa je on 10 odsto
bri u ovom testu.

ARHITEKTURA CENTRALNE PROCESORSKE


JEDINICE

Poetak

CPU postavlja sadraj u bafer


adrese i aktivira adresnu i
upravljaku magistralu

CPU aktivnosti

ita se sadraj mainske


instrukcije iz adresirane lokacije
i smeta u CPU

CPU smeta mainsku


instrukciju u instrukcioni registar
i dekodira je

Faza pripreme
naredbe
Faza izvrenja
naredbe

D
A

Instrukcija
uslovnog grananja
NE
(Bezuslovn
o grananje)

Instrukcija
grananja

N
E
Izvrenje
instrukcije

D
A
Ispitivanje statusnih
markera

D
A

Postavi se PC na adresu
skoka

Skok ako je
uslov ispunjen

N
E

Postavi se PC na
adresu naredne
instrukcije

Tipini dijagram toka aktivnosti CPU-a u toku izvrenja jedne instrukcije

Arhitektura Athlon procesora:


tri paralelna x86 instrukcijska dekodera
9-stepena superskalarna mikroarhitektura
L1 64K I-Cache i 64K D-Cache, svaki dvostruko setasocijativan
64-bitni Backside L2 Cache kontroler koji podrzava od
512K do 8 MB
64-bitni sistemski interfejs
super pipeline arhitektura
poboljani 3DNow!
0.25 mikronska tehnologija
poboljano dinamiko predvidjanje operacija grananja
brzina sabirnice od 200 MHz sa 1.6 GB/sec brzinom
prenosa

Intel AtomTM Processor

CPU
1.6 GHz Intel Atom processor Z530:45nm process technology
soldered to board
512 Kbytes of secondary (L2) on-die cache
Intel Hyper-Threading technology supporting 2
execution threads
Intel Virtualization Technology

SDRAM
up to 2 Gbytes soldered DDR2533 SDRAM
accessible from processor and
base board

XMC or PMC Interface


option for XMC interface:
via PCI Express switch from
SCH
soft-switched
Transparent/Non-Transparent
Hub option
option for PMC interface:
supports 32/64-bit, 33/66MHz
PCI bus
supports 64-bit PCI-X bus up
to 133MHz

Ethernet Interfaces
2 x channels:supporting 10 Base-T, 100
Base-TX, 1000 Base-T
implemented by 2 x Intel
82574L
optional on-board magnetics via
Pn4 rear connector
1 x channel via Pn4 rear I/O
connector
1 x channel switched between front
panel and Pn4 rear I/O connector

Graphics Interface
implemented by the Intel US51W
SCH
video RAM shared with main memory
DVI-D output via Pn4 rear I/O
connector:resolutions up to 1600x1200 @
16M colors
support for Microsoft DirectX
support for OpenGL 2.0 on
Microsoft Windows and Linux

Intel CoreTM 2 Duo Processor

CPU
2.26 GHz Intel CoreTM 2 Duo SP9300 or
1.86 GHz Intel CoreTM 2 Duo SL9400
common processor features:

45nm process technology


soldered to board
1066 MHz Front Side Bus
6 Mbytes of shared Last-Level on-die cache
Intel 64 technology (64-bit computing)
no CPU fan

utlizes Intel GS45 mobile class chipset with Intel


ICH9M-E I/O Controller Hub
provision for XDP debug port

SDRAM

XMC or PMC Interface

supports up to 8 Gbytes DDR31066 SDRAM:


up to 8 Gbytes soldered
peak bandwidth of 16
Gbytes/s
dual channel architecture
accessible by CPU and from VME
bus

supports 32/64-bit, 33/66MHz PCI


bus
supports 64-bit PCI-X bus up to
100MHz
supports 5V and 3.3V signaling
XMC site connected via PCIe x4
port to the Intel GS45 chipset
PMC (Pn4) rear I/O via P0

Ethernet Interfaces
2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet
interfaces via front panel RJ45
connectors
factory configuration options for
either:2 x 10/100/1000 Mbps
Ethernet interfaces via P2, or:
2 x 1000 Mbps baseband
IEEE 802.3 backplane ports
via VXS PO (VITA 41.3)

Graphics Interface
implemented with ATI Radeon E2400
128 Mbytes of 64-bit dual channel
GDDR3 DRAM
dual independent display supported
for both outputs in analog or digital
mode
dual DVI-I connectors via front panel:front panel DVI-D interfaces repeated
via P2:digital, up to 1600 x 1200 @
16M colors
support for Microsoft DirectX 10
support for OpenGL 2.0 under
Windows and Linux

Razlika izmedju Pentium Dual Core i aktualnog Core 2 Duo


je samo u koliini cache-a. Core 2 Duo procesori imaju ili 2
ili 4 MB cache-a (Allendale ili Conroe jezgra), dok Pentium
Dual Core procesori imaju samo 1MB cache-a i namenjeni
su budget segmentu trista izmeu Celeron jednojezgrovnih
procesora i Allendale procesora koji imaju 2MB cache-a.
Dual core podrazumeva da procesor ima dva full execution
jezgra, koja rade na istom clock-u, i fiziki u jednom
procesoru. U sluajue Extreme Edition 840, dva jezgra rade
na frekvenciji od 3.2GHz. The Extreme Edition 840 se
predstavlja zatienom Intel's Hyper Threading
tehnologijom, koja omoguuje da svako procesorsko jezgro
ima dva logika procesora za grand total izvoenje 4 posla
istovremeno!

The Power of Intel Dual-core Intel dual-core processors have two complete execution cores in
one processor package running at the same frequency. The two physical cores in one package
have their own complete sets of registers and cache.

Hyper-Threading Technology (HT Technology) Multithreaded software divides workloads into


processes and software threads that can be independently scheduled and dispatched.

Level 1 Execution Trace Cache The Pentium processor Extreme Edition features two 16KB data
caches. In addition to the data cache, each core includes an Execution Trace Cache that stores
up to 12K decoded microops in the order of program execution. This increases performance by
removing the decoder from the main execution loop and makes more efficient use of the cache
storage space since instructions that are branched around are not stored.

2MB Level 2 Cache The Intel Pentium has a 1MB L2 Advanced Transfer Cache for each core
(2MB total), enabling improved overall system performance by allowing each processor core to
have faster access to larger amounts of the most-often-used data.

Intel Extended Memory 64 Technology With appropriate 64-bit supporting hardware and
software, platforms based on an Intel processor supporting Intel EM64T can enable use of
extended virtual and physical memory.

Execute Disable Bit* The Execute Disable Bit feature, combined with a supported operating
system, can prevent certain classes of malicious buffer overflow attacks by allowing memory to
be marked as executable or nonexecutable.

Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3) Single Instruction Multiple Data (SIMD) Extensions
significantly accelerate performance of 3-D graphics and include additional integer and cache
ability instructions that improve other aspects of performance.

90nm Process Technology The 90nm process technology is the latest in Intel manufacturing and
technology leadership, allowing for next-generation transistor advantages such as strained silicon
lattice to deliver faster transistors.

The Intel Pentium


processor Extreme
Edition can provide new
levels of performance
that PC enthusiasts can
experience
and appreciate. With the
power and features of
the Intel 955X Express
Chipset, this platform
enables a high
bandwidth
PCI Express* interface,
Dual Channel DDR2
(double data rate)
memory at 667 MHz,
Integrated Serial ATA
Controller
at 3 gigabits per second
(Gbps), Intel Matrix
Storage Technology,
and Intel High
Definition Audio to
deliver an
outstanding computing
experience.

The high-performance
Intel 955X Express
Chipset is the ideal
complement to the dualcore Intel Pentium
processor
Extreme Edition. The
Intel 955X Express
Chipset adds
intelligence to help
manage and prioritize
four software threads
received from the
processor, and also
supports key
performance-optimized
capabilities such as
Intel Memory Pipeline
Technology (Intel
MPT), 8 GB memory
addressability to enable
64-bit computing, and
error-correcting code
(ECC) memory.

Some of the features and benefits of the Intel 955X Express Chipset are listed below:

1066/800-MHz System Bus Supports Intel Pentium processor Extreme Edition, Intel Pentium D processor
and all other Intel Pentium processors using the LGA775 socket, with scalability for future processor
innovations.

Intel Memory Pipeline Technology Enhanced memory pipelining enables a higher utilization of each
memory channel, accelerating data transfers between the processor and system memory.

PCI Express* x16 Interface Delivers greater than 3.5 times the bandwidth over the traditional Accelerated
Graphics Port (AGP) 8X interface. It supports the latest graphics cards for demanding games and applications.

PCI Express x1 Interface Offers more than 3.5 times the bandwidth over traditional PCI architecture. It
enables smoother video recording and playback, and professional grade, high-definition content editing
capability through the PC.

Intel High Definition Audio Integrated audio support enables premium home theater sound and advanced
features such as multiple audio streams and jack re-tasking.

Intel Matrix Storage Technology Provides quicker access to digital photo, video and data files with RAID
0, 5, and 10, and added data protection against a hard disk drive failure with RAID 1, 5, and 10.

Intel Active Management Technology (Intel IAMT) Intel Active Management Technology (Intel
IAMT) enables remote, down-the-wire management of out-of-band networked systems regardless of system
state. Helps improve IT efficiency, asset management and system security and availability.

Serial ATA (SATA) 3 Gbps high-speed storage interface supports faster transfer rates for improved data
access.

Dual-Channel DDR2 Memory Support for up to 10.7 Gbps of bandwidth and 8 GB memory addressability
delivers faster system responsiveness and support of 64-bit computing.

Intel Flex Memory Technology Facilitates easier upgrades by allowing different memory sizes to be
populated and remain in dual-channel mode.

Athlon 64 X2

processors

Direct Connect
Architecture lives up
to its name by
providing a
direct connection
between the
processor, the
memory
controller, and the I/O
area to improve
overall system
performance. AMD
has used Direct
Connect Architecture

CPU 1 and CPU 2. The


dual AMD64 cores on this
chip can run 32- and 64-bit
computing simultaneously.

Link 1/2/3.
These three links
connect the I/O
area to the processor
using HyperTransport
technology.
HyperTransport
also can provide a
high-speed link among
processors in a multiprocessor
configuration.

System
Request
Queue.
This area
manages
how
each core
accesses
the
crossbar
switch.

72 bit. This
DDR400 memory
interface
provides data
transfer rates up to
6.4GBps.

With multi-core architecture, each core on the chip has its own memory
controller, which significantly improves memory performance. Using Direct
Connect Architecture to make a connection with the memory controller
eliminates most bottlenecks and makes multitasking easier. Also, connecting
the processor cores together lets data flow freely and reduces latency
problems.

When using a dual-processor x86 legacy architecture, however,


two processors then have to share the same memory control
hub, which creates bottlenecks in data transfers at the FSB.
The two processors arent connected, either, which can lead to
latency problems.