You are on page 1of 5

Aprobat la şedinţa Consiliul

facultăţii „Contabilitate”, ASEM
Proces verbal nr.1 din 29.08.2014
Preşedintele Consiliului facultăţii
dr., conf. univ. ___________V. Paladi

Aprobat la şedinţa catedrei
„Contabilitate şi audit”,
Proces verbal nr.1 din 28.08.2014
Şef catedră CA
dr., conf. univ._________ L.Grigoroi

Programa analitică (curriculumul cursului)
Contabilitate financiară II

Denumirea cursului
Titularul cursului

Grabarovschi L.,conf. univ., Popovici A., conf. univ., Cerga T. conf.univ.

Ciclul (Llicenţă,
M-masterat)

L

Codul cursului

S. 04.O.019.51

Nr.credite

6

Limba de
instruire

Rom., rus.

Ore din planul de învăţământ

20

Anul

Ore studiu
individual

Condiţii de acces

Obligatorii
Recomandate

S

Semestrul

Forma de evaluare finală
(E-examen, V-verificare)
Total ore pe
160
semestru
Forma
de
studii

Categoria formativă a cursului (Ffundamentală, G-generală, S-de
specialitate,
U-socio-umanistică, M – de orientare către
alt domeniu)
Categorie de opţionalitate a cursului (Oobligatorie, A –opţională,L-liberă alegere)
Numărul maxim de studenţi care se pot
înscrie la curs

II

F/R

IV
E
180

Numărul total de ore (pe semestru) din
planul de învăţământ
(C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de
laborator, P-proiect sau lucrări practice)
Ore în auditoriu
Total
Activitate
din care
ore
individuală
total
C S L P
180
20
12 8 - 160

O
75
Bazele contabilităţii
Teorie economică, Statistica, Drept economic

Fundamentare

Disciplina “Contabilitate financiară II” are menirea de a prezenta
sisteme, principii, metode şi tehnici de ţinere a contabilităţii şi de
întocmire a situaţiilor financiare la entităţile din Republica Moldova.

Obiectivele/rezultatele învăţării

Prin scopul său disciplina „Contabilitate financiară II” îşi propune să
formeze la studenţi o gândire economică şi deprinderi practice privind
organizarea şi metodologia contabilităţii activelor entităţii. O atenţie
primordială se acordă însuşirii principiilor fundamentale ale
contabilităţii, formării de abilităţi şi competenţe privind
instrumentarea contabilă a principalelor tranzacţii şi evenimente
aferente capitalului propriu, datoriilor pe termen lung şi curente,
veniturilor, cheltuielilor, precum şi modului de întocmire şi prezentare
a situaţiilor financiare.
1

Contabilitatea capitalului social şi suplimentar 3. 8) 1. 6. Contabilitatea rezervelor 4. 8) 1. 8. caracteristica şi clasificarea datoriilor 2. Contabilitatea capitalului propriu Literatura: (2. 7. 8. 10. Dezvăluirea informaţiei privind veniturile în situaţiile financiare 3 2 1 5 3 2 4 3 1 2 . Contabilitatea veniturilor din alte activităţi 5. Contabilitatea datoriilor financiare 3. Contabilitatea datoriilor faţă de personal 5. Contabilitatea datoriilor Literatura: (2. 8. Contabilitatea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) 5. Noţiunea şi structura capitalului propriu 2. Componenţa. 5. Contabilitatea altor datorii 8. Dezvăluirea informaţiei privind capitalul propriu în situaţiile financiare Tema 8. 9. Contabilitatea veniturilor Literatura: (2. Contabilitatea datoriilor faţă de buget 7. Contabilitatea datoriilor privind asigurările sociale şi medicale 6.Conţinutul cu rs ul ui (materia) Denumirea temelor şi întrebărilor Numărul de o r e Inclusiv Curs Seminare teoretic t o t a l Tema 7. cap. 5. 7. 2) 1. cap. 6. Contabilitatea datoriilor comerciale 4. 7. Dezvăluirea informaţiei privind datoriile în situaţiile financiare Tema 9. 5. Contabilitatea veniturilor din activitatea operaţională 4. 10. cap. 6. Componenţa. 1. 9. Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor 3. cap. caracteristica şi clasificarea veniturilor 2.

Contabilitatea cheltuielilor activităţii operaţionale 4. 7. 5. cap. cap. caracteristica şi clasificarea cheltuielilor 2. Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit 6. 6. 11. 1-3) 1. 9.Conţinutul cu rs Denumirea temelor şi întrebărilor Tema 10. Contabilitatea cheltuielilor altor activităţii 5. 8. Componenţa. Recunoaşterea şi evaluarea cheltuielilor 3. Dezvăluirea informaţiei privind cheltuielile în situaţiile financiare Numărul de o r e 4 Inclusiv Curs Seminare teoretic 2 2 3 . Contabilitatea cheltuielilor Literatura: (2.

Standardele Naţionale de Contabilitate. 119 din 06. Nederiţa A. Conţinutul.parlament. R. Caldwell J.. aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. Manual /Colectiv de autori: coordonator . 4. 2004. 9.2007. aplicaţii.. 13) 1. 2010. Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Ghid practic de aplicare a Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene. – www. – Jurnalul oficial al Uniunii Europene L 182/18. Principiile de bază ale contabilităţii. 6. www.2013.md.. E. nr. Situaţiile financiare ale entităţilor Literatura: (1..iasb. 8. Bucureşti. mf. Planul general de conturi contabile.04.mf.md Tehnologiile didactice Pentru însuşirea cu succes a cursului dat pot fi utilizate diferite forme de organizare a procesului de predare-învăţare. – Chişinău: ASEM. Modalitatea evaluării finale Evaluarea finală poate fi realizată oral sau în scris utilizând bilete (test final). Componenţa şi caracteristica generală a situaţiilor financiare 2. Anderson H. B. Conţinutul şi modul de întocmire a situaţiei fluxurilor de numerar 7. 8. lucrul individual.08. ASEM.Tema 11.mf. 4. org. 4 . Conţinutul şi modul de întocmire a situaţiei de profit şi pierdere 5. cap. 2000. Contabilitate financiară. Legea contabilităţii nr. 5. 118 din 06.justice..md. Editura CECCAR.. – www. 2007. Aplicaţii la contabilitatea financiară / Colectiv de autori. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderilor: teorie şi practică. cum ar fi: lucrul în grup. Codul Civil al Republicii Moldova.gov.gov. caracteristica şi modul de întocmire a notelor la situaţiile financiare Total Bibliografia minimală 4 2 2 20 12 8 1. Chişinău: ARC. – www.md. Codul fiscal al Republicii Moldova şi legile pentru punerea în aplicare a titlurilor acestuia // „Contabilitate şi audit”.mf. 6. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 2014. 2. Needles Gr.1. – www. 12. www.md.A.parlament. Lucrările premergătoare întocmirii situaţiilor financiare 3.gov.2013.md.08. 15. Conţinutul şi modul de întocmire a bilanţului. 11. 5. Chişinău. 7. – www. acceptate prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 109 din 19 decembrie 2008. 10. În scopul aprofundării cunoştinţelor vor fi utilizate studii de caz. referate etc. Conţinutul şi modul de întocmire a situaţiei modificărilor capitalului propriu.md. www. 113-XVI din 27.gov. 6. Nederiţa Chişinău: ACAP. C. 13. 3. utilizarea metodelor moderne. 14. Jr. 2003.

referate etc. lucrări de 14 Alte activităţi 10 control TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 160 Data completării: _____________ 5 15 10 10 10 - Semnătura titularului:_____________ _____________ _____________ _____________ 5 . Documentare pe INTERNET 15 pregătire seminar Realizare teme. Pregătire examinare finală 25 curs Studiul bibliografiei minimale 10. În scopul aprofundării cunoştinţelor vor fi utilizate studii de caz. 6. referate etc. Alte activităţi Pregătire teste. 7. cum ar fi: lucrul în grup. 5. 13. lucrul individual. Pentru însuşirea cu succes a cursului dat pot fi utilizate diferite forme de organizare a procesului de predare-învăţare. suport de 9. Documentare pe teren 10 bibliotecă Activitate specificată de 12. Consultaţii 25 indicate Documentare suplimentară în 11. utilizarea metodelor moderne.Tehnologiile didactice Stabilirea notei finale (ponderea %) 1. Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 100% Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului Descifrarea şi studiul 25 8. aplicaţii. Pregătire prezentări orale Studiu după manual. 4. 3. 2.