You are on page 1of 1

Akadem ik Nexhat Daci , Kryetar i Parlamentit te Kosoves

Dr. Bajram Rexhepi, Kryerninister i Kosov es


z. Zef Morina , Ministrer per Transport dhe Telekomun ikacion

Dr. Ali Sadria , Ministrer per Ekonomi dhe Financa

Dr. Ali Jakupi, Ministrer i Treqtise dhe lndustrise,

cc: z.Harri

Holkeri, SRSG

z.Jurgen l\I1endritzki, I\I1D/KTA

z.Ahmet Shala, DMD/KTA

Te nderuar zotrinje,
Ju shkruaj per te kerkuar kyqjen e institucioneve te Kosoves ne negociatat reth kontrates me
Monako Telecorn-in sepse kemi te bejme me nje problem me peshe te mad he ekonomike per
vendin .
.
Me shume se tri vjet me pare PTK-se iu imponue nje kontrate shurne e pavolitshme me Monako
Telekomin . Sipas kesaj kontrate me shurne se gjysmen e fitimit nga sherbimet mobile, ose 50 deri
70 miljon Euro, e merr Monako Telekomi. Ky eshte, pa asnje dyshim , derni me i madh ekonomik
qe i eshte shkaktuar Kosoves , pas luftes ,
Hartuesit e kesaj kontrate jane kujdesur qe PTK-ja te mos mund te dale kurre nga kjo kontrate.
Absolutisht cdc gje qe eshte shkruar ne te eshte ne disfavor te PTK-se.Bile edhe data e skadimit
te saj nuk dihet me saktesi . Duhet interpret im i vecante jur idik qe te percaktohet se kur skadon ajo.
Sipas interpretimit te keshilletarit juridik te UNMI K-ut kontrata skadon jo me pare se me 17,Nentor
20031 Pra tani eshte koha qe te negociohet vazhd imi ose perfundirru i saj . Kryesi i detyres se
drejtorit gjeneral te PTK-se ,z.Erik MacK inlay, ka planifikuar te rifi'loje negociatat me Monako
Telekomin te henen, me 8 Shtator 2003 . Mirepo , te jemi plotesisht te qarte, fuqia negociuese e
PTK-se per te ndryshuar gje ne kontrate jane joekzistuese. PTK-ja me kete kontrate eshte
plotesisht ne meshiren e Monako Telekom-it.
Per kete arsye eshte e domosdoshme nderhyrja polit ike ne nivelet me te larta . Me konkretisht
eshte e domosdoshme qe institucionet e Kosoves te marrin persiper ne teresi negociatat rreth
kesaj kontrate dhe cdo marreveshlje eventuale e dale nga keto negoc iata te merr miratim in e
Parlament it te Kosoves . Kjo eshte e domosdoshme sepse eshte fjala per nje shurne kolosale te te
ardhurave publike. As ekipi i PTK-se i udhehequr nga kryesi i detyres se drejtorit gjeneral te PTK
se, e askush tjeter, vee institucioneve te Kosoves nuk do te duhej te vendoste per nje qeshlje me
vlere si kjo .
Prandaj ju lutem qe sa me shpejte qe eshte e rnunder te ernerohet nje ekip profesiona l me mandat
per te negociuar me Monako Telekom in dhe per te gjetur nje zgjidhje afatgjate qe do te eliminonte
nevojen per kontrata si kjo ne te ardhmen.
Jam i siqurte se e kupton i se une nuk mund te marr perqjeqjesine per proces in negociues qe po
filion ne PTK. E kons ideroj vedin dhe te tjeret ne PTK jokompetent dhe jo legjitim, per te vendosur
per tjetersimin e qjysmes se fitimit nga sherbimet mobile te PTK-se . Ne te njejten kohe ju bej me
dije se jam ne dispozic ionin tuaj te plote per cfardo informac ioni apo sqa rimi plotesues qe mund te
ju nevojitet rreth kesaj qeshj e te rendesishme.

Me shurne respekt,
Bedri Rama

~\ ll tL~

11

"

Drejtor i Tele~omunikacionit, PTK


I

Prishtine,05/09/2003