You are on page 1of 9

/----.

----i--REPUBLIKA

KESHILLI

SHQIPERISE

I MINISTRAVE

VENDIM

Nr.

37

, daef' 21.,1.2016
_

PER
PERCAKTIMIN E PAGES MUJORE, PER EFEKT TE LLOGARITJES
SE KONTRIBUTEVE TE DETYRUESHME TE SIGURIMEVE
SHOQERORE DHE SHENDETESORE PER PERSONAT
E REGJISTRUAR SI TE VETEPUNESUAR, TE CILET
KRYEJNE VEPRIMTARI EKONOMlKE PROFESIONALE
DHE PUNONJESIT E PAPAGUAR TE FAMILJES
QE PUNOJNE E BASHKEJETOJNE ME TE

Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes, te nenit 9, te ligjit nr.7703,


date 11.5.1993, "Per sigurimet shoqerore ne Republiken e Shqiperise", te
ndryshuar, te nenit 7, te ligjit nr.10383, date 24.2.2011, "Per sigurimin e
detyrueshem te kujdesit shendetesor ne Republiken e Shqiperise", te ndryshuar,
dhe te nenit 9, te ligjit nr.9136, date 1.9.2003, "Per mbledhjen e kontributeve te
detyrueshme te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore ne Republiken e
Shqiperise", te ndryshuar, me propozimin e ministrit te Financave, Keshilli i
Ministrave
VEND

0 SI:

1. Objekt i ketij vendimi jane personat e regjistruar si person fizik, me ose pa te


punesuar, si dhe me ose pa punonjes te papaguar te familjes qe punojne e
bashkejetojne me te vetepunesuarin, te cilet kryejne veprimtari ekonomike ne
nje ose disa nga profesionet e percaktuara ne aneksin nr.l, qe i bashkelidhet
ketij vendimi.
2. Pagat mujore, per efekt te llogaritjes se kontributeve te detyrueshme te
sigurimeve shoqerore dhe shendetesore per personat e vetepunesuar ne
profesionet e percaktuara ne piken 1, te ketij vendimi, percaktohen ne aneksin
nr.2, qe i bashkelidhet ketij vendimi. Ne percaktimin e ketyre pagave mbahen

parasysh lloji i veprimtarise profesionale, zona ku ajo zhvillohet, vitet e


punes ne profesion, numri i te punesuarve, paga per te njejtin profesion ne
sektorin publik, vitet e punes ne baze te licences ne profesion dhe statusi i
profesionit.
3. Per efekt te zbatimit te ketij vendimi, kategorizimi i bashkive dhe zonave ku
zhvillohet veprimtaria eshte sipas aneksit nr.3, qe i bashkelidhet ketij
vendimi.
4. Paga mujore sipas llojit te profesionit, objekt i ketij vendimi, perben kufirin
minimal te pages per efekt te llogaritjes se kontributeve te detyrueshme te
sigurimeve shoqerore dhe shendetesore, Keto paga vetedeklarohen nga
tatimpaguesi perkates dhe, kur administrata tatimore veren se pagat e
deklaruara per efekt te llogaritjes se kontributit te detyrueshem te sigurimeve
shoqerore . dhe shendetesore jane me te vogla nga paga respektive e
percaktuar ne kete vendim, ajo ka autoritetin t'i rivleresoje, sipas nivelit te
pages perkatese te percaktuar ne kete vendim.
5. Paga mujore, per efekt te llogaritjes se kontributeve te sigurimeve shoqerore
dhe shendetesore per punonjesit e papaguar te familjes qe punojne e
bashkejetojne me te vetepunesuarin, te cilet punojne ne profesionet e
percaktuara ne aneksin nr.I te ketij vendimi, llogaritet ne baze te pages
minimale sipas vendimit nr. 77, date 28.1.2015, te Keshillit te Ministrave,
"Per kontributet e detyrueshme dhe perfitimet nga sistemi i sigurimeve
shoqerore dhe sigurimi i kujdesit shendetesor",
6. Kur ndonje nga veprimtarite profesionale, te percaktuara ne aneksin nr.l te
ketij vendimi, kryhet nga persona qe kane edhe te punesuar ose edhe anetare
te papaguar, paga mujore per te vetepunesuarin sipas pikes 1, te ketij
vendimi, e percaktuar ne aneksin nr.2, per efekt te llogaritjes se kontributeve
te sigurimeve shoqerorc dhe shendetesore, shtohet me 3 per qind per cdo te
punesuar ose anetar familje me kohe te plote dhe 2 per qind per cdo te
punesuar me kohete pjesshme, por jo me shume se paga maksimale.
7. Kur ndonje nga veprimtarite profesionale te percaktuara ne aneksin nr.1 te
ketij vendimi kryhen nga persona qc fillojne veprimtarine ekonomike
profesionale per here te pare, paga mujore e percaktuar ne tabele, per efekt te
llogaritjes se kontributeve te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore ne tri
vitet e para kalendarike te ushtrimit te profesionit me leje/licence, zbritet me
30 per qind te pages sipas aneksit nr.2, ndersa per tri vitet e tjera kalendarike
te ushtrimit te veprimtarise me leje/licence zbritet me 15 per qind te pages
sipas aneksit nr.2, pavaresisht nga numri i te punesuarve.

8. Kur veprimtarite profesionale te percaktuara ne aneksin nr.1 te ketij vendimi


kryhen nga persona qe jane edhe te punesuar ose kryejne edhe aktivitete te
tjera vetepunesimi, paga mujore e percaktuar per efekt te llogaritjes se
kontributeve te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore do te jete e barabarte
me pagen minimale ne shkalle vendi, por me kusht qe shuma e pagave nga te
gjitha veprimtarite te mos kaloje nivelin e pages maksimale, vetem per efekt
te pageses se kontributeve te sigurimeve shoqerore.
9. Mbeshtetur ne piken 3, te nenit 6, te ligjit nr.9136, date 1.9.2003, "Per
mbledhjen e kontributeve te detyrueshme te sigurimeve shoqerore dhe
shendetesore ne Republiken e Shqiperise", te ndryshuar, pensionistet e
regjistruar si persona fizikc te vetepunesuar te vetem, qe punojne ne
profesionet e percaktuara ne aneksin nr.1 te ketij vendimi, nuk kane detyrim
per te paguar kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore. Ne raste te
tjera, paguajne kontribut ne nivelin minimal sipas percaktimeve te
vendi mit nr.77, date 28.1.2015, te Keshillit te Ministrave, "Per kontributet e
detyrueshme dhe perfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqerore dhe sigurimi i
kujdesit shendetesor".
10. Ngarkohen Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Instituti i Sigurimeve
Shoqerore dhe Fondi i Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor per
zbatimin e ketij vendimi.

MINISTRI

DlRAMA
MINISTRI I FiljANCA VE
SH~-CANI

(/)

IS:

(J)
A
(/l

s:::J

>-

tr:

::r
o

.0

(I):

.....
s::

(I)

r.n

-0

~o

(3
...,.,

(J)

:::l

~.

:::J

0-

::r
(I)

&
<n

&

::r

~.

(I):

(I)

(I)

r.n

::l

[!S.

(I):

'<

.0

(I):
Vl

o
.....

(I):

.....

s
(1)

I I
-...J
W

-...J
W

CJ)

CJ)

V1

V1
00

V1
N

(:,

(:,

o
o
o

CJ)

.....

CJ)

CJ)

000
o 0

000
000

o
o

o
o

o
o

CJ)

CJ)

CJ)

-...J

NNW
CJ)

00

-...J
W

-...J
W

CJ)

-...J
W

-...J
W

CJ)

CJ)

-...J
W

00

00
0
0

CJ)

00

00

CJ)

CJ)

o
o

o
a

00

o
o

o a a
000

o
a

-...J

W
00

a
a

-...J
W

00

o
o

00
00
00

o
a

or;
ill

V1
-...J

i.J,

g.

o
o

OJ

----------------------------------------------------------------------------------------------t--t~ro
CJ)

CJ)

o
o

(:,

o
o

o
o

V1
V1

(:,

V1
V1

CJ)

V1
N

.....

CJ)

V1

o
o

000
000

CJ)

CJ)

CJ)

CJ)

CJ)

CJ)

CJ)

V1

V1

CJ)

CJ)

CJ)

CJ)

CJ)

CJ)

CJ)

CJ)

o
o

a
a

00

0
0

0
0

CJ)

000

o
o

o
a

-...J

CJ)

V1

-...J

00

CJ)

i.J,

-...J

o
a

e+
(J)
()Q

.0

ro

o
o

::J

0..

.....
OJ

<

I-~ro:
0-

&;

~~&;

~~~~~~~~

&;

&;

is is ~ ~

NNNNNNNN

0'1

en

6;; ~

6;; 6;; 6;; 6;; 6;; 6;; 6;; 6;;

V1

V1
N

.!:>
00

V1
V1

.!:>

CJ)

V1
V1

V1
V1

00

00

(:,

(:,

(:, o

00
00

N
.!:>

00
00

00
00

OOOO~O"\

NNO"\

&l &l
m
m
't: 't:

t8

tv

te
~
---------------------------------------------------------------------------------------------------+--i--1~
a
a

a
a

.!:>
00

~
a

00
00

V1
V1
00
00

V1
V1

(:,
00
00

V1
V1
0
00
00

6;;

CJ)

V1

(:,

CJ)

cr,

00
00

00
00

V1
V1

V1
V1

V1
V1

V1
V1

(:,

00
00

00
00

00
00

.....

_:g_
A

<:.
c
N

<: ~

o
o

0"

------------------------------------------------------------------------------------~_1r_i~

:;:,0-

N
:::J

.!:>
CD
00

a
a

.!:>
CD
00

.!:>
V1

.!:>

CJ)

V1

.!:>
V1

.!:>

a
o
a

.....

V1

CD

.!:>
V1
-...J
W
W

V1
.....
CD
V1
00

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

..,_.

I---lo

?O

CD
V1
00

1.0
V1
00

1.0
V1
00

1.0
V1
00

CD
V1
00

1.0
V1
00

00

.!:>

.!:>

.....

.!:>
W

W
N

00

00

V1

< ~

.....
W

.!:>

o
N

V1

...,

v,

...,

:)

~ ~
"',

'"c:
'"'"
'":3
...,...,

(1)

~.
;>;:

oo
0')

c:
...,

I
I

...,"<- co

'<::

~ ~

"
Q

lQ
Q

'""',...,

"
r-,
Q

"<-

2'
...,Q
:)

"',"<....
Q

(1)

lQ
0

(1)
:)

_0')

\.D

"<::!'.
"=
;:;:

....
(1)

co
_0')

\.D
0
0-

....,.

"~..., 5- ~.""'
(1)

'"
s

(1)

..,J

(1),

:><;'

E
0..

:)

;:\.
(1),

(1)

Q.
Q

(1),

...,
0

(1)

00

'"~~
"=

~
'". ....'""',
:)

g.
...,
0
:)

::r ""'..

3' ~
....,.

s"', '"..., '"....,. '"[ji'


.... '0

"...,

;0;-

<

(1)~
p
:)
::r
'"
....,.
9.. (1): CD: (1): ::tl
<:
:)
.Q

_:;;:

Ci' ::

(1),

_.:::...

~.

::l

I]Q

J
0..

""'

0-

3'

'"

..0
(1)

::l
0..

;::rP
(1)
....,. ..0

:l

(1)

(1):
(1)

""'
J

:l

0..-

""'
J

""'

0..

....,.
""'J '"(ti
C;;

ct:
....,.
J

,~.

(1)

(1)

(1)

(1)

3'

(ti

""'

0
0..1]Q

0-

t.,;..,.;.

"""'
..0

<:

..,

(1),

;0;- ';-'
0

;::r

.......

3 J
<-. ""'
(1) '0
(1):

f./)

""'

'";::r
(1):

::l
0..
(1)

(t:

'"
0

""'

(1)
(1)

~
(1)

;0;-

"',"<- B:
....
0
(1)

lQ
0

...,

"',
<:::

'Tj

""'
I"

'0

~.

'"'"
'"

:)
(1),

:)
(1),
:)

...,

c:
...,
0

iii'

....
(1),

00

'"~
~
(1)

""',

'*

"',

0')

0
0

'"'"Q.

'""',
....

?'
f-'

:)

0
0-

(J1

'"
~

f-'

:)

?'
0
0

c:

"<"<0
0

"',....,

(J1

!'-'
f-'

--.J
lJJ

:0
lJJ
0')

oo

-/

f-'

N
U'1

CO

:;:0

11)

Vi"

V1
;:0;-

:::s-

<

U'1
-...,J

+:>

f-'

?1

+:>

....

A
0

0"
2,

:c

-i

0
"0
0

OJ

....
(J):

(J)

....

(0;

0
"0

(J):

!-'
-0
11):

w
0

:s::

....

(J)

(J)

OJ

.....

f>'

U'1
U'1

U'l
;:0;-

....
IlJ
"0
OJ

....

0
11)

:s:::s

\.D

:c

A
0

-0

OJ

V1

V1

W
N

-i

11)
"(")

IlJ

:::s

(J):

"0
(J)

ii)

:::s

~.

(J):

U'1

00

A
0

:::s
Vi'
"0
0

+:>
U'1
C

V1

(J):

\.D

00

" c:
0-

11):

-c
....

:::s-

(J):

....

....
(J):

III

-0
C

.....
(J)

V1

:::s-

<

:::s

CXI

OJ

11)

tr

!!!,
!JoI

sr

;::0:;
OJ

....

(J):

11)

O'Q

0
.,

iii'
rn
0OJ

-n

iii'

....

V1

S;
0

....
(J):

IlJ

;:0;-

(J):
V1

:::s

9.
_.

A
0

-o

....

;:0::-

....

(J):

OJ
V1

9. 9.
_.
....

.....

....
(J):

;:0;-

-.
0(J):

CO
(J)

W
.....

9.
-.
....

s 9._.....
0

....
(J):

;:0::-

;:0::-

IlJ

OJ

OJ

OJ

V1

V1

(/)

....

....

.-+
(J):

....

....

IlJ

0
V1

.-+
(J):

....

CO
(J)

....

(J):
V1

....

.-+
(J):

;:0::-

.-+
(J):

;:0::-

.-+
(J):

11)

V1

:::s;:0;-

0
0...
(J):

....

....

9.
-.
....
0

;:0::-

A
O

{:)

.,

....

OJ

(J):

r:

"(")

IlJ

..c
11)

:::s

a.
.,

(/)

OJ

.-+
(J):

11)

<

....

....
11):
C"
OJ
III

CO

:;:0

(J)

V1

V1
;:0;-

:::s-

<
(J)

:c

CO

....
(J):

:::!.

IlJ

....

I-

(J)

....

OQ
C

....
V1

(J)
;:0;-

(J):

OJ
.-+

.<J

....

:s::
(J)
3

(J)

-0
(J):

3
,...,.

....

(J)

OJ

<

:::s

~.

(J):

0
0...

<"

....
C

-0

0"
V1

(J)

-.

"0

"(")

(J)

OJ

ii)

:::s

(J):

-i

(J)

:::s
(J):

A
0

:::s

V1

"0
0

A
(J):

-c
....

(J):

-n
C
V1

:::s-

c:
0O

V1

(J)

:::s-

:l>
....

(J):

....
(J):

<

=r
~

-0
C

.....
(J)

VI

=r
,~,

;;::'

C" {:)
OJ 11)

~11)

:::s

r:

.,

0...

Vi'

OJ

(J):

11)

zr

~,

0A

.....
(J)
IlJ

()'Q

:::!.
IlJ
(J)
..Q

(J)

:::s

0...

....
IlJ

<
(J)
rl

(J):

0-

-=

IlJ
V1

:::s;:0::-

:;::.
~(J)

;:0::-

C
N

zr
5.
0"

<:

:::sx

(J)
.-+

0-

N'

:::s

(J)
V1

<:

x
N
"C

.,
11):

C"
OJ

:::s

OJ

.,
=r e
~ .,

"
....

III

III
11)

Vi'

OJ

(J):

(J)

OJ

11):

11)

:::s-

....
11)

e;;:;'
:::s
11)
VI

!-'

..,. ..,.
"-l

(j)

tv
"-l

OJ

ro
...,

.....
OJ

-0

c:
A
ro:

:5:
OJ
ro;
Vl

ro

:5:

9.
...,
0
A
OJ

.....
ro:
Vl

tv

..,.

!='

\.0

<
OJ

3:
OJ
A

ro:

c:

-,

I-'

f>
n
ro:
...,

::!,
A

ro

w
0

ro

<

tv

f>
-0

.....
OJ

0
Vl

:5:
OJ

CJ
A
OJ

I-'

I-'

tv

"-l

l/l

:::r
~,

OJ
A

C
0'"
...,
OJ
N

:::r
0..

.....
ro:
Vl

(0:

...,

tv

...,

Vl

OJ

VI
tv

VI

I-'

(j)

(j)

;;0

"Tl

::J

...,
Q"Q

G)

...,

..0'

OJ

~
:5:

.....
OJ

OJ

c:
..Cl

N'

ro:

Vl

:::r

:::r
_,
::J
ro:

~
C
...,
OJ

..,.
..,.
:5:
...,

<
OJ

0..

(iQ'

ro:

c:
...,

;:;:

I-'

(j)

00

-0

l/l

ro
..Cl

-,

::J

ro

ro
::J

VI
..,.

I-'

\.0

<
0

-0

ro:

ro

...,

n'
ro:

...,...,

2,
OJ
Vl

0
...,

ro

0..

:::r
ro
OJ

ro
...,

.....
OJ

l/l

l/l

9.
...,

0
0..

:::r
roo
...,

:::r

a.
roo
...,

"Tl

ro
...,

A
OJ
Vl

e+

l/l

0'"

:::r
0
0..

OJ

roo
...,

OJ
::J

<

Vl

A
0
...,
'{')

"Tl

"Tl

iii'
...,

ro
...,

roo

c:
...,

...,

roo

m
0'"
OJ
Vl

=1
...,
OJ
::l

Vl

OJ
::J

roo

l/l

;;0

::;

rn

...,

0'"

ro:

Vl

OJ
OJ
::J

0
-,

0
-,

0'"

0'"

ro:
...,

ro:
...,

OJ

ro
...,
OJ
.....

r-

ro
N
:::r
roo

m
0'"
OJ
Vl

<
0

...,

ro:

OJ
::J

=1
...,
OJ
::J

roo

rn
0'"

OJ
Vl

OJ
::J

roo
...,

OJ

ro
""I

.....
OJ

-0

c:
A
roo

A
0
"'0

-,
A

9.
...,
0
A
OJ

~:
OJ
A

roo

Vl

OJ

c:
0

roo
...,

::!,
A

OJ

Vi'
:::r
.....

-0

OJ

OJ

OJ

.....
0
Vl

Vi"
:::r

:::r
~,

OJ
A

ro
...,

OJ
N

zr

a.

~,

ro

e+

...,

0'"

""I

Q"Q

"Tl

G)

OJ

OJ

...,

C
...,

OJ

""I

i5"

OJ

roo

roo

<

Vl

OJ

zr

(iQ'

::J

...,

::J

..0'

3
Vl

:::r

:::r
-,

c:
ro

c:

N'

ro

-0

ro
..Cl

-,

::J

roo

l/l

ro

ro
::J

<
0
""I

roo

n'

-0
""I
""I

ro

2,
OJ

ro

c:
...,

::J

Vl

;;0
""I

Vl

0
""I

ro

'i~~

"<:,,:,j'

';i.

v,

!.r)

-0'

::J-

(l):

::::s

V,

00
v,
::J-

'
;.;

c:
~

V1

=l
_,
OJ
::l
(1):

I-'

?
0

rn

C
_,

0-

(1):

Vl

_,
Vl

"" .. <::
<'

,(l)

I-'
V1

OJ
OJ
::l

~
~
Vl
::T

'"

N
I-'

en

I-'

<
"
0
_,

(1)

_,

(1):

Q..

(1):

_,

w
V1

A
0
_,

'"

(1):

N
N
r-

c
Vl

::T
::l

(0'

V1

-...J

A
OJ

-0
0

_,

O'Q

(1):

OJ

Q..

~
W

r(1)
N

::T
(1):

V1
I-'

A
OJ

<
OJ

ro:

I-'
I-'

~
0
-,

A
_,

0-

(1):

_,

(1):

A
C
_,

OJ

0::l

0
$:

.a

V1
\.D
Vl
OJ

_,

OJ
::l
Q..

=
A
C

'"

(1):
Vl

:u
A
C

'"0

<
(1):

(1):

(1)

(l)

::::s

'0

~
c
v,

lQ

~
~(l)
~
c:
(l)

::J-

=l
_,

OJ
::l
(1):

.....
~

;::;:

.....

V,
(l)

C
_,
""I

(1):
Vl

rn
0OJ
Vl

OJ
::l

Vl
::T

s
"
0
_,
(1)

""I

(1):

Q..

A
0
_,
(1):
'"

"
(1)
_,

=l
_,
OJ
::l
(1):

(1):

r-

A
0
_,

(1)

'"

::T
(1):

(1):

=l
_,
OJ
::l
(1):

c
_,

_,

(1):

r-

-,

(1)

0-

(1):

::T
(1):

r-

_,

Vl

<

'"

(1):

(1):

(1):

$:

A
0
_,

O:l

(1)

Vl

'"

OJ
.-+

Vl
OJ

A
C

A
C

OJ
::l

(1):

0"
_,

""I

""I

(l):

'"

0-

<::

(l)

~
;::;: '0
~

-,

(l)

..... '
:3 .....
0
~

(l)

a
~
'0
0

......

Vi'
(l):
(l)

=l
.....

OJ
::l
(1):

rn

C
_,

0-

.,

(1):
Vl

""

OJ

Vl
::T

'"

Vl

OJ
::l

(1):

0
::::s
0

<
"
., 0"

(1)

.....

(1):

Q..

A
0

.....

(1):
'"

r-

OJ

::T

Vl

2,
(1)

.....

-0
0

.,

O'Q

(1):

OJ

Q..

r-

(1)
N

::T
(1):

OJ

A
_,

< E
(1):
(0:
OJ

(1)

-0
(1)

OJ

Vl

'"

::T

'"

OJ

..c

Q..

'" '"0<

Vl

(1):

(1):

"0

.,

:3
:3 ~
,

(l)

(l):

'0
0

""
v,

(l)

'0
0

lQ

:3
S'
,
0

(1)
::::s
(l):

v,
::J-

""~
0

<::
(l)

::::s

0...
:-'

'0

~
~(l)
v,

0'
::::s
0

,(1)

::::s
lQ

'0

~
~(l)

V,

0'
::::s

(l)

.....
(l)

:3

(l):

v,

-0'
(l):
~

:3

.[Il

""
~

'<::
::J(l)

::::s
::::s
(l):

'v:::J0
.....
~
0
::::s

(l):

......
c:
~

Q:

.~

v,

0'
::::s

(l)

.....