You are on page 1of 1

I'm Gonna Sing (Round

)
∀ 3
% 3 Œ

œ œœ œ œ œ

∀ 3
% 3 Œ

I'm gon-na sing

œ

˙−

∀ 3
% 3 ‰ œ œ œ
Swing


% œ

sing,

˙

∀ œ

%
6

saints

œ

go

to

car - ry

% œ−

∀ œ œ−
% Ι
char

number

at

-

your side.

ι
œ œι œ −
ri - ot,

œ

go march - ing

in,

œ œ
Swing

when the

ι
œ œι œ −
œ

I wan - na

sing,

œ œ œ

o - pen wide,

˙−

low

com - ing

œ

be

in

œ œ œ œ

I'm

œ

for

saints

go

œ

œ œ

gon - na dance,

to

I'm gon-na

oh when the

œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ

œ œ

dance.

ri - ot,

When the gates are

in,

gon - na

œ œœ

œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

I'm

-

˙

œ œ œ

˙

mar - ching

stan - ding

cha

home.

œ

dance

œ−

sweet

˙−

me

œ

% œ œ œ œ œ

œ

a - lle - llu!

œ œ œ

œ

I'm gon - na dance

œ œ ˙−

I'm gon - na dance,

com - ing for

œ

saints

œ œ œ œ

% œ œ œ œ

sing.

low

Oh when the

3

sing

œ œ œ œ

car - ry

mar

I'll be

œ

sweet

œ

that

˙

a - lle - llu!

œ œ œ
œ

œ œ

-

me

œ

ching

˙

home.

˙

in.