You are on page 1of 5

PASTINA ALEXANDRU EMANUEL

FAGARAS CIG,anul al III-leaa
materia:AUDIT INTERN

RAPORT DE AUDIT INTERN
Structura auditată:
SISTEMUL FINANCIAR CONTABIL

Misiunea de audit:
CERTIFICAREA SITUATIILOR FINANCIARE DE LA 31.12.2008

I. INTRODUCERE
Echipa de auditare a fost constituită din:
- Pastina Alexandru, auditor intern;
Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr. 2921/15.07.2009
Durata misiunii de audit: 10.08.2009- 31.08.2009;
Perioada auditată: 01.01.2008-31.12.2008
Scopul actiunii de auditare constă în:
Efectuarea auditului asupra Situatiilor financiare la 31.12.2008 în vederea obtinerii unei
asigurări rezonabile conform căreia situatiile financiare nu contin denaturări semnificative si
asigurarea aplicării corecte a normelor metodologice privind :Elaborarea situatiilor financiare
la 31.12.2008.
Obiectivele actiunii de auditare au urmărit:
Aprecierea controlului intern;
Analiza conturilor;
Evaluarea situatiilor financiare;
Tipul de auditare - A fost efectuat un audit de regularitate privind respectarea de către
Directia economica, a prevederilor legislatiei, în ce priveste intocmirea situatiilor financiare.
Directia economica răspunde pentru întocmirea si prezentarea fidelă a acestor situatii
financiare cit si a notelor explicative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice
nr. 1752/2005 cu modificările ulterioare si cu politicile contabile descrise în notele la situatiile
financiare.
Tehnicile de audit intern utilizate:
Verificarea s-a realizat în vederea asigurării validitătii, realitătii si acuratetei
documentelor si a concordantei cu legile si regulamentele în vigoare, precum si a
eficacitătii controlului intern prin următoarele tehnici de verificare:
- comparatia: pentru confirmarea identitătii unor informatii, după obtinerea
lor din două sau mai multe surse diferite;
- examinarea: pentru detectarea erorilor si/sau iregularitătilor;
- confirmarea: pentru solicitarea informatiilor din mai multe surse
independente cu scopul validării acestora;
- garantarea: pentru verificarea realitătii tranzactiilor înregistrate pornind de

.FIAP-uri. .2008 .12.CLC: pentru obtinerea unor informatii referitoare la contextul socio-economic. . implicate si interesate si informatiile primite.2008 au vizat documentatia . Listă de verificare . Instrumentele de audit intern care s-au utilizat: Chestionarul de luare la cunostintă . .liste de control. . 22 3 Chestionarul de control intern . Documentele examinate în cadrul Elaborarea situatiilor financiare la 31. interviul. .CCI: orientează auditorii interni în activitatea de identificare obiectivă a disfunctiunilor si cauzelor reale ale acestora.programul de audit intern. analiza: constă în descompunerea unei entităti în elemente. .raportul final de audit intern.12. se realizează de către auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate.tematica în detaliu a misiunii de audit. Pentru eventualele explicatii suplimentare se solicită note de relatii scrise. care trebuie să fie sustinute de documente. . existenta responsabilitătilor pentru efectuarea acestora si permite stabilirea testelor de conformitate atunci când sunt semnalate diferite disfunctionalităti. care pot fi izolate. Cuprinde un set de operatii ce trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activitătile de control intern încorporate în proceduri.liste de verificare structurate pe obiective. .LV: utilizată pentru stabilirea conditiilor de regularitate pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. .programul interventiei la fata locului. Documentele elaborate pe timpul auditării activitătii privind Elaborarea situatiilor financiare la 31.documentele justificative care stau la baza înregistrărilor operatiilor în contabilitate.foi de lucru pentru stabilirea esantioanelor. functionarea entitătii/structurii auditate. . . . . Alte tehnici de audit: observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire si emitere a documentelor.anul al III-leaa materia:AUDIT INTERN la examinarea înregistrărilor spre documentele justificative. . .minutele sedintelor de deschidere.tabelele punctelor tari si slabe. .note contabile.raportul preliminar de audit intern.PASTINA ALEXANDRU EMANUEL FAGARAS CIG.analiza riscurilor.fise de identificare si analiză a principalelor probleme constatate .situatiile financiare anuale.balantele de verificare întocmite periodic. de închidere si de conciliere. organizare internă.teste. Anexa nr. cuantificate si măsurate distinct. identificate. în principal sunt: .chestionare de control intern.

2.3512/2008 privind documentele financiar-contabile OMFP nr. 82/1991.1. cu scopul facilitării atingerii obiectivelor prestabilite de managementul general. vom prezenta si comenta posibila evolutie a riscurilor existente si a necesitătilor de dezvoltare a sistemelor de management si control intern al activitătilor auditate. a acestor constatări. 2. CAUZE: Au fost incalcate Legea contabilitatii nr. în conformitate cu prevederile: OMFP nr. Analiza raportului explicativ din punct de vedere structural. Corelatiile dintre formularele de situatii financiare. În acelasi timp s-a constatat că: CONSTATARE: Au fost inregistrate eronat in contabilitate unele bunuri. 3. consecintele si recomandările formulate. obtinute în urma testărilor efectuate si concretizate în FIAP-urile întocmite în Etapa Interventiei la fata locului. 1917/2005 pentru organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice. 3. . 2. EVALUAREA SITUAłIILOR FINANCIARE.12. Imprumuturi si datorii asimilate. Auditorul intern. 3. la nivelul entitătii. Din evaluarea testărilor efectuate.anul al III-leaa materia:AUDIT INTERN II.2. CONSECINłE:Necunoasterea cu exactitate a situatiei patrimoniului si denaturarea posturilor din bilantul contabil incheiat la 31. Imobilizari. Preluarea corectă în balanta de verificare a datelor din conturile sintetice.3. Auditorul intern a analizat conturile de împrumuturi si datorii asimilate si apreciază ca functional sistemul de control al contabilitătii împrumuturilor si datoriilor asimilate există personal responsabil desemnat pentru această activitate. RECOMANDĂRI:Evidentierea distincta in contabilitate a bunurilor apartinind domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. cât si ale Planului de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia. pentru elaborarea balantei de verificare. în vederea corectării disfunctionalitătilor semnalate sau ale celor care pot să apară în perioada imediat următoare. 3. ANALIZA CONTURILOR. prezentam principalele constatări ale auditorului intern. OMFP nr.2. Nu au fost evidentiate distinct in contabilitate bunurile apartinind domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale.PASTINA ALEXANDRU EMANUEL FAGARAS CIG. cauzele. De asemenea. Auditorul intern a analizat conturile de imobilizari din care a rezultat că monografia privind evidenŃa imobilizărilor si investitiilor este cunoscută de personalul de executie desemnat pentru această activitate. 1850/2004 privind registrele si formularele financiarcontabile. Acest sistem realizează prelucrarea automată a datele preluate din documentele justificative si generează situatii finale.2008 si a contului de executie.769 din 23 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008. În acelasi timp s-a constatat că nu există proceduri scrise si formalizate pentru activitatea auditată. pe baza testărilor efectuate a constatat existenta unui sistem informatic integrat. 3. auditorul intern a constatat că sistemul de control privind corelaŃiile dintre formularele de situaŃii financiare funcŃionează prin respectarea OMFF nr. CONSTATĂRI SI RECOMANDĂRI În acest capitol.1.

4. Auditorul intern a analizat Inventarierea patrimoniului. amenzi penalitati. Cuprinderea rezultatului inventarierii în bilantul anual CONSTATARE: A fost efectuata inventarierea urmatoarelor elemente patrimoniale: Investitiile puse în functiune total sau partial. creditori. identificarea si controlul operatiunilor efectuate. Valorificare a rezultatelor inventarierii.1753/2004: CONSECINTE: Neefectuarea inventarierii generale a tuturor elementelor de de activ si pasiv duce la necorelarea datelor din bilantul contabil cu datele inregistrate in contabilitate.Cuprinderea rezultatului inventarierii în bilantul anual. Valorificare a rezultatelor inventarierii. CAUZE: Au fost incalcate Legea contabilitatii nr. Auditor:Pastina Alexandru Emanuel.PASTINA ALEXANDRU EMANUEL FAGARAS CIG. Disponibilitătile bănesti în casierie. bunurile in custodie. Nu a fost efectuata inventarierea urmatoarelor elemente patrimoniale: active fixe necorporale.anul al III-leaa materia:AUDIT INTERN Din evaluarea testărilor efectuate. 3. cheltuieli inregistrate in avans. Inventarierea patrimoniului. Stocurile.Decontari din operatiuni in curs de lamurire Registrul inventar . stabilita pe baza inventarierii. materiale date spre prelucrare. 82/1991. alte datorii si creante cu bugetul. active fixe corporale in curs de executie. asfel incat sa permita. elaborate de MFP. Disponibilitătile aflate în conturi la bănci sau la unitătile Trezoreriei Statului. amortizarile. puse de acord cu situatia reala a patrimoniului. debitori. echipa de auditori interni a constatat că sistemul de control privind elaborarea bilantului contabil functionează prin respectarea Normelor metodologice de închidere a bilantului contabil. drepturi de personal neridicate. furnizori debitori. produsele . inregistrarea in contabilitate a diferentelor rezultate si completarea Registrului-inventar cu rezultatele inventarierii. nu a fost condus. retineri din salarii. Ordinul MFP nr. . RECOMANDĂRI:Efectuarea inventarierii generale a patrimoniului. clienti din vanzari. completat si utilizat in concordanta cu destinatia stabilita. in orice moment.

anul al III-leaa materia:AUDIT INTERN RAPORT DE AUDIT INTERN Structura auditată: SISTEMUL FINANCIAR CONTABIL Misiunea de audit: CERTIFICAREA SITUATIILOR FINANCIARE DE LA 31.12.PASTINA ALEXANDRU EMANUEL FAGARAS CIG.2008 elev :PASTINA ALEXANDRU EMANUEL .