You are on page 1of 4

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)

GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

MC LC
LI M U..
PHN 1: KIN TRC...........................................................................................................
1. GII THIU V CNG TRNH.........................................................................................
1.1. K THUT H TNG TH....................................................................................
1.2. GII PHP KIN TRC................................................................................................
1.2.1. Mt bng v phn khu chc nng............................................................................
1.2.2. Hnh khi.................................................................................................................
1.2.3. Mt ng.................................................................................................................
1.2.4. H thng giao thng................................................................................................
1.3. GII PHP K THUT.................................................................................................
1.3.1. H thng in..........................................................................................................
1.3.2. H thng nc.........................................................................................................
1.3.3. Thng gi chiu sng..............................................................................................
1.3.4. Phng chy thot him............................................................................................
1.3.5. Chng st.................................................................................................................
1.4. CC BN V MT BNG, MT NG, MT CT CA CNG TRNH.............
PHN 2: KT CU.............................................................................................................
CHNG 1: TNG QUAN V THIT K KT CU NH CAO TNG.........................
1.1. C IM THIT K NH CAO TNG..................................................................
1.2. LA CHN VT LIU................................................................................................
1.3. HNH DNG CNG TRNH........................................................................................
1.4. CU TO CC B PHN LIN KT.......................................................................
1.5. CC GII PHP V KT CU CHU LC..............................................................
1.6. LA CHN PHNG N KT CU TNG TH...................................................
1.7. PHNG PHP TNH TON KT CU NH CAO TNG....................................
CHNG 2. LA CHN GII PHP KT CU...............................................................
2.1. H KT CU SN.......................................................................................................
2.2. LA CHN H KT CU CHU LC CHNH.........................................................
2.3. LA CHN VT LIU................................................................................................
2.4. B TR CT, VCH S B, CHN KCH THC CC TIT DIN....................
2.4.1. Chn chiu dy sn................................................................................................
2.4.2. Chn tit din dm................................................................................................
2.4.3. Chn s b tit din ct.........................................................................................
2.2.4. Chn s b tit din vch thang my, sn cu thang..............................................
CHNG 3. TNH TON SN TNG IN HNH..........................................................
3.1. TNH TON TNH TI................................................................................................
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 1

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

3.1.1. Sn vn phng cn h - ban cng.......................................................................


3.1.2. Sn phng hp.......................................................................................................
3.1.3. Sn v sinh............................................................................................................
3.1.4. Sn mi sn thng...............................................................................................
3.1.5. Tng xy.............................................................................................................
3.2. TNH TON HOT TI..............................................................................................
3.3. TNH TON TI TRNG GI....................................................................................
3.3.1. Thnh phn tnh ca ti trng gi..........................................................................
3.3.2. Thnh phn ng ca gi......................................................................................
3.4. L THUYT TNH TON THP SN.......................................................................
3.5. L THUYT TNH TON CHO TNG LOI BN SN....................................
3.5.1. Sn bn k bn cnh..............................................................................................
3.5.2. Sn bn dm..........................................................................................................
3.6. PHN TCH TM NI LC KT CU SN.........................................................
3.7.TNH CT THP SN..................................................................................................
3.8. KIM TRA VNG SN........................................................................................
3.9. KIM TRA KH NNG CHNG XUYN THNG CA SN...............................
CHNG 4. TNH TON V B TR CT THP KHUNG TRC 2...............................
4.1. M HNH CNG TRNH.............................................................................................
4.2. CC TRNG HP TI TRNG..............................................................................
4.3. CC TRNG HP T HP TI TRNG...............................................................
4.4. TNH TON V B TR THP DM KHUNG TRC 2..........................................
4.4.1. L thuyt tnh ton cu kin chu un tit din ch nht (ct n)........................
4.4.2. Tnh ton thp dm B21........................................................................................
4.4.3. Kim tra vng ca dm.....................................................................................
4.5. TNH TON V B TR THP CT KHUNG TRC 2............................................
4.5.1. L thuyt tnh ton ct...........................................................................................
4.5.2. Bng tnh thp ct khung trc 2.............................................................................
4.6. KIM TRA N NH TNG TH CNG TRNH...................................................102
4.6.1. Kim tra cng.................................................................................................102
4.6.2. Kim tra chng lt...............................................................................................104
CHNG 5. TNH TON MNG CHO KHUNG TRC 6..............................................105
5.1. IU KIN A CHT CNG TRNH....................................................................105
5.1.1. a tng...............................................................................................................105
5.1.2. nh gi iu kin a cht.................................................................................107
5.1.3. La chn mt ct a cht tnh mng..............................................................108
5.1.4. nh gi iu kin a cht thy vn...................................................................108
5.2. LA CHN GII PHP NN MNG......................................................................108
5.3. C S TNH TON...................................................................................................109
5.4. LA CHN GII PHP MNG CC...................................................................110
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 2

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

5.4.1. Cc p.................................................................................................................. 110


5.4.2. Cc khoan nhi....................................................................................................110
5.5. THIT K MNG M2; M8; M15 (DI CT C2; C8; C15)..................................
5.5.1. Cu to cc..........................................................................................................
5.5.2. Tnh ton sc chu ti ca cc..............................................................................113
5.5.3. Xc nh s lng cc.........................................................................................115
5.5.4. Kim tra lc tc dng ln cc..............................................................................118
5.5.5. Kim tra n nh t nn.....................................................................................124
5.5.6. Kim tra ln mng cc khoan nhi......................................................................129
5.5.7. Tnh ton v cu to i cc................................................................................130
PHN 3: THI CNG.........................................................................................................135
CHNG 1: THIT K BIN PHP K THUT THI CNG CNG TRNH...............136
A- C IM CHUNG THI CNG CNG TRNH.........................................................136
1.1. C IM CNG TRNH THI CNG....................................................................136
1.2. IU KIN THI CNG..............................................................................................137
1.2.1. Ngun nc thi cng...........................................................................................137
1.2.2. Ngun in thi cng............................................................................................137
1.2.3. Tnh hnh cung ng vt t...................................................................................138
1.2.4. Ngun nhn cng xy dng cng trnh................................................................138
1.2.5. iu kin thi cng...............................................................................................138
B: THIT K BIN PHP K THUT THI CNG...........................................................140
1. THI CNG PHN NGM..............................................................................................140
1.1. THI CNG CC KHOAN NHI B TNG CT THP........................................140
1.1.1. La chn phng n thi cng cc........................................................................140
1.1.2. Tnh ton v t chc thi cng cc khoan nhi.....................................................142
1.1.3. Bin php k thut, nghim thu v x l s c khi thi cng cc..........................156
1.2. THI CNG O T LM MNG.........................................................................187
1.2.1. La chn phng n o t...............................................................................187
1.2.2. Cc bin php k thut thi cng v nghim thu cho cng tc thi cng t..........200
2. THI CNG PHN THN - MI....................................................................................209
2.1. LA CHN PHNG N THI CNG BTCT PHN THN, MI........................210
2.2. TNH TON VN KHUN...........................................................................................212
2.2.1. La chn vn khun s dng trong cng trnh....................................................212
2.2.2. Tnh ton vn khun cho cc kt cu cng trnh..................................................216
2.3. THNG K KHI LNG CNG TC THI CNG THN..................................246
2.4. PHN KHU CNG TC............................................................................................253
2.5. CHN MY THI CNG CNG TRNH...................................................................256
2.6. K THUT THI CNG.............................................................................................267
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 3

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

2.6.1. Cng tc ct thp.................................................................................................267


2.6.2 Cng tc vn khun..............................................................................................268
2.6.3. Cng tc btng...................................................................................................270
2.6.4. Cng tc xy........................................................................................................271
2.6.5. Cng tc hon thin.............................................................................................272
CHNG II: THIT K BIN PHP T CHC THI CNG..........................................276
1. TIN THI CNG......................................................................................................276
1.1. VAI TR, NGHA CA VIC LP TIN THI CNG...................................276
1.2. QUY TRNH LP TIN THI CNG...................................................................276
1.3. TNH TON CC CNG VIC TRONG TIN THI CNG.............................279
1.4. TH HIN TIN THI CNG...............................................................................281
2. THIT K TNG MT BNG THI CNG..................................................................286
2.1. NI DUNG V NHNG NGUYN TC CHNH TRONG THIT K TNG
MT BNG THI CNG......................................................................................................286
2.2. C S THIT K.......................................................................................................287
2.3. TNH TON CHI TIT TNG MT BNG THI CNG........................................290
2.3.1. Tnh ton ng trong cng trng.....................................................................2
2.3.2.Tnh din tch kho bi cng trng.........................................................................2
2.3.3.Tnh ton nh tm trong cng trng.....................................................................2
2.3.4. Cung cp in nc trong cng trng................................................................2
CHNG III: BIN PHP K THUT AN TON V V SINH LAO NG...............299
1. CNG TC AN TON LAO NG..............................................................................299
2. BIN PHP V SINH MI TRNG...........................................................................304
TI LIU THAM KHO....................................................................................................306

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 4