You are on page 1of 307

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)

GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

MC LC
LI M U.
PHN 1: KIN TRC ............................................................................................................ 5
1. GII THIU V CNG TRNH .......................................................................................... 7
1.1. K THUT H TNG TH ..................................................................................... 7
1.2. GII PHP KIN TRC ................................................................................................ 7
1.2.1. Mt bng v phn khu chc nng ............................................................................. 7
1.2.2. Hnh khi .................................................................................................................. 8
1.2.3. Mt ng ................................................................................................................... 8
1.2.4. H thng giao thng ................................................................................................. 8
1.3. GII PHP K THUT ................................................................................................. 8
1.3.1. H thng in............................................................................................................ 8
1.3.2. H thng nc .......................................................................................................... 8
1.3.3. Thng gi chiu sng ................................................................................................ 9
1.3.4. Phng chy thot him ............................................................................................. 9
1.3.5. Chng st .................................................................................................................. 9
1.4. CC BN V MT BNG, MT NG, MT CT CA CNG TRNH ............... 9
PHN 2: KT CU .............................................................................................................. 16
CHNG 1: TNG QUAN V THIT K KT CU NH CAO TNG ........................ 17
1.1. C IM THIT K NH CAO TNG ................................................................... 17
1.2. LA CHN VT LIU ................................................................................................ 17
1.3. HNH DNG CNG TRNH ........................................................................................ 18
1.4. CU TO CC B PHN LIN KT ........................................................................ 18
1.5. CC GII PHP V KT CU CHU LC ............................................................... 19
1.6. LA CHN PHNG N KT CU TNG TH .................................................... 21
1.7. PHNG PHP TNH TON KT CU NH CAO TNG ..................................... 22
CHNG 2. LA CHN GII PHP KT CU ............................................................... 24
2.1. H KT CU SN........................................................................................................ 24
2.2. LA CHN H KT CU CHU LC CHNH .......................................................... 26
2.3. LA CHN VT LIU ................................................................................................ 27
2.4. B TR CT, VCH S B, CHN KCH THC CC TIT DIN ..................... 28
2.4.1. Chn chiu dy sn ................................................................................................. 28
2.4.2. Chn tit din dm .................................................................................................. 28
2.4.3. Chn s b tit din ct .......................................................................................... 28
2.2.4. Chn s b tit din vch thang my, sn cu thang .............................................. 36
CHNG 3. TNH TON SN TNG IN HNH .......................................................... 37
3.1. TNH TON TNH TI ................................................................................................ 38
3.1.1. Sn vn phng cn h - ban cng ........................................................................ 38
3.1.2. Sn phng hp ........................................................................................................ 38
3.1.3. Sn v sinh .............................................................................................................. 39
3.1.4. Sn mi sn thng ................................................................................................ 39
3.1.5. Tng xy ............................................................................................................... 39
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 1

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

3.2. TNH TON HOT TI ............................................................................................... 40


3.3. TNH TON TI TRNG GI .................................................................................... 41
3.3.1. Thnh phn tnh ca ti trng gi ........................................................................... 41
3.3.2. Thnh phn ng ca gi........................................................................................ 44
3.4. L THUYT TNH TON THP SN ....................................................................... 45
3.5. L THUYT TNH TON CHO TNG LOI BN SN ..................................... 45
3.5.1. Sn bn k bn cnh ............................................................................................... 45
3.5.2. Sn bn dm............................................................................................................ 46
3.6. PHN TCH TM NI LC KT CU SN ........................................................... 49
3.7.TNH CT THP SN .................................................................................................. 53
3.8. KIM TRA VNG SN ......................................................................................... 57
3.9. KIM TRA KH NNG CHNG XUYN THNG CA SN ................................ 58
CHNG 4. TNH TON V B TR CT THP KHUNG TRC 2 .............................. 60
4.1. M HNH CNG TRNH ............................................................................................. 60
4.2. CC TRNG HP TI TRNG ............................................................................... 61
4.3. CC TRNG HP T HP TI TRNG ................................................................ 61
4.4. TNH TON V B TR THP DM KHUNG TRC 2 ........................................... 62
4.4.1. L thuyt tnh ton cu kin chu un tit din ch nht (ct n) ........................ 63
4.4.2. Tnh ton thp dm B21 ......................................................................................... 66
4.4.3. Kim tra vng ca dm ...................................................................................... 80
4.5. TNH TON V B TR THP CT KHUNG TRC 2 ............................................. 83
4.5.1. L thuyt tnh ton ct ............................................................................................ 83
4.5.2. Bng tnh thp ct khung trc 2 ............................................................................. 88
4.6. KIM TRA N NH TNG TH CNG TRNH ................................................... 102
4.6.1. Kim tra cng .................................................................................................. 102
4.6.2. Kim tra chng lt ................................................................................................ 104
CHNG 5. TNH TON MNG CHO KHUNG TRC 6 .............................................. 105
5.1. IU KIN A CHT CNG TRNH ..................................................................... 105
5.1.1. a tng ................................................................................................................. 105
5.1.2. nh gi iu kin a cht .................................................................................. 107
5.1.3. La chn mt ct a cht tnh mng ............................................................... 108
5.1.4. nh gi iu kin a cht thy vn ................................................................... 108
5.2. LA CHN GII PHP NN MNG ....................................................................... 108
5.3. C S TNH TON .................................................................................................... 109
5.4. LA CHN GII PHP MNG CC .................................................................... 110
5.4.1. Cc p ................................................................................................................... 110
5.4.2. Cc khoan nhi ..................................................................................................... 110
5.5. THIT K MNG M2; M8; M15 (DI CT C2; C8; C15) .................................... 111
5.5.1. Cu to cc ........................................................................................................... 111
5.5.2. Tnh ton sc chu ti ca cc .............................................................................. 113
5.5.3. Xc nh s lng cc .......................................................................................... 115
5.5.4. Kim tra lc tc dng ln cc ............................................................................... 118
5.5.5. Kim tra n nh t nn ...................................................................................... 124
5.5.6. Kim tra ln mng cc khoan nhi ...................................................................... 129
5.5.7. Tnh ton v cu to i cc ................................................................................. 130

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 2

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

PHN 3: THI CNG .......................................................................................................... 135


CHNG 1: THIT K BIN PHP K THUT THI CNG CNG TRNH .............. 136
A- C IM CHUNG THI CNG CNG TRNH ......................................................... 136
1.1. C IM CNG TRNH THI CNG ..................................................................... 136
1.2. IU KIN THI CNG .............................................................................................. 137
1.2.1. Ngun nc thi cng ............................................................................................ 137
1.2.2. Ngun in thi cng ............................................................................................. 137
1.2.3. Tnh hnh cung ng vt t .................................................................................... 138
1.2.4. Ngun nhn cng xy dng cng trnh ................................................................ 138
1.2.5. iu kin thi cng................................................................................................. 138
B: THIT K BIN PHP K THUT THI CNG ........................................................... 140
1. THI CNG PHN NGM ............................................................................................... 140
1.1. THI CNG CC KHOAN NHI B TNG CT THP .......................................... 140
1.1.1. La chn phng n thi cng cc ........................................................................ 140
1.1.2. Tnh ton v t chc thi cng cc khoan nhi ...................................................... 142
1.1.3. Bin php k thut, nghim thu v x l s c khi thi cng cc .......................... 156
1.2. THI CNG O T LM MNG ......................................................................... 187
1.2.1. La chn phng n o t ................................................................................ 187
1.2.2. Cc bin php k thut thi cng v nghim thu cho cng tc thi cng t .......... 200
2. THI CNG PHN THN - MI ..................................................................................... 209
2.1. LA CHN PHNG N THI CNG BTCT PHN THN, MI. ........................ 210
2.2. TNH TON VN KHUN ........................................................................................... 212
2.2.1. La chn vn khun s dng trong cng trnh ..................................................... 212
2.2.2. Tnh ton vn khun cho cc kt cu cng trnh .................................................. 216
2.3. THNG K KHI LNG CNG TC THI CNG THN ................................... 246
2.4. PHN KHU CNG TC ............................................................................................ 253
2.5. CHN MY THI CNG CNG TRNH ................................................................... 256
2.6. K THUT THI CNG .............................................................................................. 267
2.6.1. Cng tc ct thp .................................................................................................. 267
2.6.2 Cng tc vn khun ............................................................................................... 268
2.6.3. Cng tc btng .................................................................................................... 270
2.6.4. Cng tc xy ......................................................................................................... 271
2.6.5. Cng tc hon thin .............................................................................................. 272
CHNG II: THIT K BIN PHP T CHC THI CNG .......................................... 276
1. TIN THI CNG ....................................................................................................... 276
1.1. VAI TR, NGHA CA VIC LP TIN THI CNG ................................... 276
1.2. QUY TRNH LP TIN THI CNG ................................................................... 276
1.3. TNH TON CC CNG VIC TRONG TIN THI CNG .............................. 279
1.4. TH HIN TIN THI CNG ............................................................................... 281
2. THIT K TNG MT BNG THI CNG ................................................................... 286

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 3

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

2.1. NI DUNG V NHNG NGUYN TC CHNH TRONG THIT K TNG MT


BNG THI CNG ................................................................................................................ 286
2.2. C S THIT K ........................................................................................................ 287
2.3. TNH TON CHI TIT TNG MT BNG THI CNG ....................................... 290
2.3.1. TNH TON NG TRONG CNG TRNG ............................................... 290
2.3.2. TNH DIN TCH KHO BI CNG TRNG ................................................... 291
2.3.3. TNH TON NH TM TRONG CNG TRNG ........................................... 294
2.3.4. CUNG CP IN NC TRONG CNG TRNG ......................................... 295
CHNG III: BIN PHP K THUT AN TON V V SINH LAO NG .............. 299
1. CNG TC AN TON LAO NG .............................................................................. 299
2. BIN PHP V SINH MI TRNG ........................................................................... 304
TI LIU THAM KHO ..................................................................................................... 306

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 4

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

PHN 1: KIN TRC


(10%)
GIO VIN HNG DN

: Th.S V MNH TNG

SINH VIN THC HIN

: NG PHC NGHIM

LP

: 56XD3

MSSV

: 10246.56

NHIM V :
THUYT MINH KIN TRC
BN V (3 BN V A1):
2 MT BNG CA CNG TRNH (1 BN V A1)
2 MT NG CA CNG TRNH (1 BN V A1)
2 MT CT CA CNG TRNH (1 BN V A1)

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 5

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 6

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

1. GII THIU V CNG TRNH


Khch sn Bo Long nm ti x C ng, th x Sn Ty, thnh ph H Ni do Cng
ty c phn tp on Y Dc Bo Long lm ch u t.
1.1. K THUT H TNG TH
-

Cng trnh nm trn trc ng giao thng chnh thun li cho vic cung cp vt t v
giao thng ngoi cng trnh.

H thng cp in, cp nc trong khu vc hon thin p ng tt cc yu cu cho


cng tc xy dng.

Khu t xy dng cng trnh bng phng, hin trng khng c cng trnh c, khng c
cng trnh ngm bn di t nn rt thun li cho cng vic thi cng v b tr tng
bnh .

1.2. GII PHP KIN TRC


1.2.1. Mt bng v phn khu chc nng
-

Mt bng cng trnh hnh ch nht, c chiu di 30,6m, chiu rng 17.1m chim din
tch t xy dng gn 576m2.

Cng trnh gm 13 tng, cha k tng mi, ct 0.00m c chn t ti ct cao hn


ct mt t t nhin l 0,75m. Cng trnh khng c tng hm. Chiu cao cng trnh l
49,2m tnh t ct 0.00m n ct nh mi.

Tng 1: dng lm khng gian snh chnh, khu vc tip tn, quy bar, vn phng phc
v khch n ngh ngi.

Tng 2: c 1 phng gim c, phng hp, phng khch, cn li l phng phc v


khch.

Tng 3-12: b tr cc phng phc v khch n ngh ngi.

Tng 13: tng k thut.

Nhn chung gii php mt bng n gin, to khng gian rng b tr cc cn h bn


trong, to cm gic thoi mi cho ngi s dng. Cng trnh s dng loi vt liu nh
lm vch ngn gip t chc khng gian linh hot rt ph hp vi xu hng v s thch
hin ti, c th d dng thay i trong tng lai. Hnh thc kin trc cng trnh c s

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 7

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

dng kt hp nhiu loi vt liu hin i, mu sc nh nhng trang nh to nn mt ta


nh cao tng b th hin i gp phn to im nhn cho b mt ca th mi.
1.2.2. Hnh khi
- Hnh dng cao vt, vn thng ln khi tng kin trc c di thp vi kiu dng hin
i, mnh m, nhng cng khng km phn mm mi, th hin qui m v tm vc ca
cng trnh tng xng vi s pht trin mnh m ca a phng.
1.2.3. Mt ng
-

S dng, khai thc trit nt hin i vi ca knh ln, tng ngoi c hon thin
bng sn nc.

1.2.4. H thng giao thng


-

Giao thng ngang trong mi n nguyn l h thng hnh lang.

H thng giao thng ng l thang b v thang my. Thang b gm 2 thang, mt thang


i li chnh v mt thang thot him. Thang my c 2 thang my chnh v 1 thang my
dnh cho nhn vin phc v. Thang my b tr chnh gia nh, cc phng b tr xung
quanh li phn cch bi hnh lang nn khong i li l ngn nht, rt tin li, hp l v
bo m thng thong.

1.3. GII PHP K THUT


1.3.1. H thng in
-

H thng tip nhn in t h thng in chung ca th x vo nh thng qua phng


my in.

T y in s c dn i khp ni trong cng trnh thng qua mng li in ni b.

Ngoi ra, khi b s c mt in c th dng ngay my pht in d phng trn tng k


thut pht.

1.3.2. H thng nc
-

Ngun nc c ly t h thng cp nc khu vc v dn vo b cha bn ngoi ri


bng h bm nc t ng nc c bm n tng phng thng qua h thng gen
chnh gn phng phc v.

Sau khi c x l nc thi c a vo h thng thot nc chung ca khu vc.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 8

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

1.3.3. Thng gi chiu sng


-

Bn mt ca cng trnh u c ca thng gi, chiu sng cho cc phng. Ngoi ra cn


b tr my iu ha cc phng.

1.3.4. Phng chy thot him


-

Cng trnh b tng ct thp (BTCT) b tr tng ngn bng gch rng va cch m va
cch nhit.

Dc hnh lang b tr cc hp chng chy bng cc bnh kh CO2.

Cc tng lu u c hai cu thang b m bo thot ngi khi c s c v chy n.

1.3.5. Chng st
-

Chn s dng h thng thu st ch ng qu cu Dynasphire c thit lp tng mi


v h thng dy ni t bng ng c thit k ti thiu ha nguy c b st nh.

1.4. CC BN V MT BNG, MT NG, MT CT CA CNG TRNH

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 9

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 10

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 11

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 12

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 13

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 14

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 15

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

PHN 2: KT CU
(45%)
GIO VIN HNG DN

: Th.S V MNH TNG

SINH VIN THC HIN

: NG PHC NGHIM

LP

: 56XD3

MSSV

: 10246.56

NHIM V :
THIT K SN TNG IN HNH
TNH TON THP DM KHUNG TRC 2
TNH TON THP CT KHUNG TRC 2
THIT K I MNG TRC 2

BN V (4 bn v A1):
BN V B TR THP SN TNG IN HNH (1 bn v A1)
BN V B TR THP KHUNG TRC 2 (2 bn v A1)
BN V MNG KHUNG TRC 2 (1 bn v A1)

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 16

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

CHNG 1: TNG QUAN V THIT K KT CU NH CAO TNG


1.1. C IM THIT K NH CAO TNG
V mt kt cu, mt ngi nh c xem l cao tng khi m bn vng v chuyn v ca
n do ti trng ngang quyt nh. T nh thp tng n nh cao tng c mt s chuyn tip
quan trng t phn tch tnh hc sang phn tch ng hc. Thit k nh cao tng so vi nh
thp tng t ra mt nhim v quan trng cho k s kt cu trong vic la chn gii php kt
cu chu lc cho cng trnh. Vic chn cc h kt cu chu lc khc nhau, c lin quan cht
ch n cc vn v b tr mt bng, hnh khi, cao cc tng, yu cu k thut thi cng,
tin thi cng, gi thnh xy dng. Nh cng cao th cc yu t sau y cng quan trng:
+ nh hng ca ti trng ngang do gi v ng t.
+ Chuyn v ngang ti nh nh v chuyn v lch gia cc mc tng nh.
+ Gia tc dao ng.
+ n nh tng th chng lt v chng trt.
+ n nh ca nn mng cng trnh.
Do trong thit k nh cao tng phi quan tm n nhiu vn phc tp nh xc nh
chnh xc ti trng, t hp ti trng, s tnh, kt cu mng kt cu chu lc ngang, n nh
tng th v ng hc cng trnh.
1.2. LA CHN VT LIU
-

Vt liu xy dng cn c cng cao, trng lng nh, kh nng chng chy tt.

Nh cao tng thng c ti trng rt ln. Nu s dng cc loi vt liu trn to iu


kin gim c ng k ti trng cho cng trnh, k c ti trng ng cng nh ti trng
ngang do lc qun tnh.

Vt liu c tnh bin dng cao: kh nng bin dng do cao c th b sung cho tnh nng
chu lc thp.

Vt liu c tnh thoi bin thp: c tc dng tt khi chu tc dng ca ti trng lp li
(ng t, gi bo).

Vt liu c tnh lin khi cao: c tc dng trong trng hp ti trng c tnh cht lp li
khng b tch ri cc b phn cng trnh.

Vt liu c gi thnh hp l.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 17

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Trong iu kin ti Vit Nam hay cc nc th vt liu BTCT hoc thp l cc loi vt
liu ang c cc nh thit k s dng ph bin trong cc kt cu nh cao tng.

1.3. HNH DNG CNG TRNH


1.3.1. Theo phng ngang
- Nh cao tng cn c mt bng n gin, tt nht l la chn cc hnh c tnh cht i
xng cao. Trong cc trng hp ngc li cng trnh cn c phn ra cc phn khc
nhau mi phn u c hnh dng n gin.
-

Cc b phn kt cu chu lu chnh ca nh cao tng nh vch, li, khung cn phi c


b tr i xng. Trong trng hp cc kt cu ny khng th b tr i xng th cn phi
c cc bin php c bit chng xon cho cng trnh theo phng ng.

H thng kt cu cn c b tr lm sao trong mi trng hp ti trng s lm


vic ca cc b phn kt cu r rng mch lc v truyn ti mt cch mau chng nht
ti mng cng trnh.

Trnh dng cc s kt cu c cc cnh mng v kt cu dng cng son theo phng


ngang v cc loi kt cu ny rt d b ph hoi di tc dng ca ng t v gi bo.

1.3.2. Theo phng ng


-

cng ca kt cu theo phng thng ng cn phi c thit k u hoc thay i


u gim dn ln pha trn.
- Cn trnh s thay i t ngt cng ca h kt cu (nh lm vic thng tng, gim
ct hoc thit k dng ct hng chn cng nh thit k dng sn dt cp).

Trong cc trng hp c bit ni trn ngi thit k cn phi c cc bin php tch cc
lm cng thn h kt cu trnh s ph hoi cc vng xung yu.

1.4. CU TO CC B PHN LIN KT


-

Kt cu nh cao tng cn phi c bc siu tnh cao trong trng hp b h hi do cc


tc ng c bit n khng b bin thnh cc h bin hnh.

Cc b phn kt cu c cu to lm sao khi b ph hoi do cc trng hp ti trng


th cc kt cu nm ngang sn, dm b ph hoi trc so vi cc kt cu thng ng:
ct, vch cng.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 18

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

1.5. CC GII PHP V KT CU CHU LC


1.5.1. Kt cu khung
Bao gm h thng ct v dm va chu ti trng ng va chu ti trng ngang. Loi
kt cu ny c u im l c khng gian ln, b tr mt bng linh hot, c th p ng y
yu cu s dng cng trnh, tuy nhin cng ngang nh, kh nng chng li tc ng ca ti
trng ngang km, h dm thng c chiu cao ln nn nh hng n cng nng s dng v
tng chiu cao nh. Cc cng trnh s dng kt cu khung thng l nhng cng trnh c chiu
cao khng ln, vi khung BTCT khng qu 20 tng, vi khung thp cng khng qu 30 tng.
1.5.2. Kt cu vch cng
L h thng cc vch va chu ti trng ng va chu ti trng ngang. Loi kt cu ny
c cng ngang ln, kh nng chng li ti trng ngang ln, kh nng chu ng t tt.
Nhng do khong cch ca tng nh, khng gian ca mt bng cng trnh nh, vic s dng
b hn ch, kt cu vch cng cn c trng lng ln, cng kt cu ln nn ti trng ng
t tc ng ln cng trnh cng ln v y l c im bt li cho cng trnh chu tc ng
ca ng t. Loi kt cu ny c s dng nhiu trong cng trnh nh , cng s, khch sn.
1.5.3. Kt cu li cng
L h kt cu bao gm 1 hay nhiu li c b tr sao cho tm cng cng gn trng tm
cng tt. Cc sn c bi h dm cng xn vn ra t li cng.
1.5.4. Kt cu ng
L h kt cu bao gm cc ct dy c t trn ton b chu vi cng trnh c lin kt
vi nhau nh h thng dm ngang. Kt cu ng lm vic ni chung theo s trung gian gia
s cng xn v s khung. Kt cu ng c kh nng chu ti trng ngang tt, c th s
dng cho nhng cng trnh cao n 60 tng vi kt cu ng BTCT v 80 tng vi kt cu ng
thp. Nhc im ca kt cu loi ny l cc ct bin c b tr dy c gy cn tr m quan
cng nh iu kin thng thong ca cng trnh.
1.5.5. Cc dng kt cu hn hp
1.5.5.1. Kt cu Khung Ging
L h kt cu kt hp gia khung v vch cng, ly u im ca loi ny b sung cho
nhc im ca loi kia, cng trnh va c khng gian s dng tng i ln, va c kh nng

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 19

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

chng lc bn tt. Vch cng trong kt cu ny c th b tr ng ring, cng c th li dng


tng thang my, thang b, c s dng rng ri trong cc loi cng trnh
1.5.5.2. Kt cu ng - Li
Kt cu ng s lm vic hiu qu hn khi b tr thm cc li cng khu vc trung tm.
Cc li cng khu vc trung tm va chu mt lng ln ti trng ng va chu mt lng
ln ti trng ngang. Xt v cng theo phng ngang th kt cu ng c cng ln hn
nhiu so vi kt cu khung. Li cng trong ng c th l do cc tng cng lin kt vi nhau
to thnh li hoc l cc ng c kch thc nh hn ng ngoi. Trng hp th 2 cn c gi
l kt cu ng trong ng. Tng tc gia ng trong v ng ngoi c c th ging nh tng
tc gia ng v li cng trung tm.
1.5.5.3. Kt cu ng t hp
Trong mt s nh cao tng, ngoi kt cu ng ngi ta cn b tr thm cc dy ct kh
dy pha trong to thnh cc vch theo c 2 phng.Kt qu l to ra mt dng kt cu
ging nh chic hp gm nhiu ngn c cng ln theo phng ngang. Kt cu c to ra
theo cch ny gi l kt cu ng t hp. Kt cu ng t hp thch hp cho cc cng trnh c
mt bng ln v chiu cao ln. Kt cu ng t hp cng c nhng nhc im nh kt cu
ng, ngoi ra, do s c mt ca cc vch bn trong nn phn no nh hng n cng nng s
dng ca cng trnh.
1.5.6. Cc dng kt cu c bit
Chn tng dc ngang ca vch cng khng ko di ti y tng 1 hoc mt s tng pha
di m t ln khung pha di. Loi kt cu ny c th p ng yu cu khng gian ln
tng di nh ca hng, khch sn, li c kh nng chng ti trng ngang tng i ln. Do
loi hnh kt cu ny c s dng nhiu nh cao tng m tng di lm ca hng hay
nh hng.
1.5.6.1. Kt cu c cc tng cng
Trong kt cu ng-li, mc d c ng v li u c xem nh cc cng xn ngm vo
t cng chu ti trng ngang, nhng do cc dm sn c cng nh nn hu nh ti trng
ngang do li cng gnh chu. Hin tng ny lm cho kt cu ng lm vic khng hiu qu.
Vn ny c khc phc nu nh ti v tr mt s tng, ngi ta to ra cc dm hoc dn c
cng ln ni li trong vi ng ngoi. Di tc dng ca ti trng ngang, li cng b un
lm cho cc dm ny b chuyn v theo phng thng ng v tc dng ln cc ct ca ng
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 20

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

ngoi cc lc theo phng thng ng. Mc du cc ct c cng chng un nh, song


cng dc trc ln cn tr s chuyn v ca cc dm cng v kt qu l chng li chuyn v
ngang ca c cng trnh.
Trong thc t, cc dm ny c chiu cao bng c tng nh v c b tr ti tng k thut
nn cn c gi l cc tng cng.
1.5.6.2. Kt cu c h ging lin tng
L h kt cu c h thng khung bao quanh nh nhng khng thun ty to thnh kt cu
ng m c b sung mt h ging cho thng nhiu tng, gi l h ging lin tng. H thng
ging lin tng ny c c im l lm cho h khung bin lm vic gn nh mt h dn, cc
ct v dm ca khung bin gn nh ch chu lc dc trc. u im ca h kt cu ny l c
cng ln theo phng ngang, thch hp vi nhng ngi nh siu cao tng. Ngoi ra h ging
lin tng c u im l khng nh hng nhiu n cng nng ca cng trnh nh h ging
cho ch b tr trong 1 tng, h thng ct khng t dy c nh kt cu ng thun ty. y l
mt gii php kt cu hin i, ang c th gii quan tm.
1.6. LA CHN PHNG N KT CU TNG TH
Trn c s xut cc phng n v vt liu v h kt cu chu lc chnh nh trn, vi
quy m ca cng trnh Khch sn Bo Long gm 14 tng ( k c tng mi), tng thn, tng
chiu cao 49,4m, phng n kt cu tng th ca cng trnh c chn nh sau :
1.6.1. Vt liu
Nh phn tch trn b tng ct thp l vt liu v ang c dng ph bin nc
ta trong xy dng nh cao tng. Cng trnh Khch sn Bo Long gm 14 tng (k c tng
mi ), thch hp i vi vt liu b tng ct thp. Chn b tng ct thp lm vt liu cho kt
cu cng trnh.
Do yu cu cng cao cho kt cu nh cao tng cng nh sn btng ct thp, chn
b tng B25 ( Rb = 145 kG/cm2; Rbt = 10.5 kG/cm2). Ct thp chu lc nhm AIII (Rs =
3600kG/cm2) vi thp c d10mm, thp AI (Rs = 2250kG/cm2) vi thp c d<10 mm.
- H kt cu chiu lc :
Cn c vo bn v thit k kin trc, cn c vo cc phn tch u nhc im ca tng
h kt cu trn y, chn s dng h kt cu vch - li chu lc vi s khung ging nu l
sn sn ton khi. Trong , h thng li vch c b tr khu vc thang my, chu mt
phn ti trng ngang tc dng vo cng trnh v phn ti trng ng tng ng vi din chu
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 21

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

ti ca li; h khung bao gm cc hng vch ( lin kt vi sn) b tr theo cc trc chnh, chu
mt phn ti trng ngang v mt phn ti trng ng tng ng vi din chu ti ca n.
cng ca kt cu theo phng thng ng (tit din ct v li, vch ) c thit k u n t
pha dui ln pha trn mi. iu ny khng nhng m bo v mt kin trc, thun tin cho
vic lp dng thi cng m cn lm cho khi lng ngi nh c phn b mt cch u n
theo chiu cao gia cc tng, lm gim v trnh c giao ng xon phc tp cng nh s
tp trung ng sut phc tp ti ch giao nhau ca kt cu. Cng trnh khng c s thay i t
ngt v cng ca h kt cu, lm tng n nh tng th ca cng trnh theo phng ng
chu c ti trng ngang cng nh xon ( nu c).
1.7. PHNG PHP TNH TON KT CU NH CAO TNG
1.7.1. S tnh
-

Trong giai on hin nay, nh s pht trin mnh m ca my tnh in t, c nhng


thay i quan trng trong cch nhn nhn phng php tnh ton cng trnh. Khuynh
hng c th ho v n gin ho cc trng hp ring l c thay th bng khuynh
hng tng qut ho. ng thi khi lng tnh ton s hc khng cn l mt tr ngi
na. Cc phng php mi c th dng cc s tnh st vi thc t hn, c th xt ti
s lm vic phc tp ca kt cu vi cc mi quan h ph thuc khc nhau trong khng
gian. Vic tnh ton kt cu nh cao tng nn p dng nhng cng ngh mi c th
s dng m hnh khng gian nhm tng mc chnh xc v phn nh s lm vic ca
cng trnh st vi thc t hn.

1.7.2. Phn tch ti trng


-

Kt cu nh cao tng c tnh ton vi cc loi ti trng chnh sau y:


Ti trng thng ng (thng xuyn v tm thi tc dng ln sn).
Ti trng gi (gi tnh v nu c c gi ng).
Ti trng ng ca ng t (cho cc cng trnh xy dng trong vng c ng t).

Ngoi ra, khi c yu cu kt cu nh cao tng cng cn phi c tnh ton kim tra vi
cc trng hp ti trng sau:
Do nh hng ca s thay i nhit .
Do nh hng ca t bin.
Do sinh ra trong qu trnh thi cng.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 22

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Do p lc ca nc ngm v t.
-

Kh nng chu lc ca kt cu cn c kim tra theo tng t hp ti trng, c quy


nh theo cc tiu chun hin hnh.

1.7.3. Tnh ton h kt cu


-

H kt cu nh cao tng cn thit c tnh ton c v tnh lc, n nh v ng lc.

Cc b phn kt cu c tnh ton theo trng thi gii hn th nht (TTGH 1).

Khc vi nh thp tng trong thit k nh cao tng th vic kim tra n nh tng th
cng trnh ng vai tr ht sc quan trng (TTGH 2). Cc iu kin cn kim tra gm:
Kim tra n nh tng th.
Kim tra cng tng th.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 23

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

CHNG 2. LA CHN GII PHP KT CU


2.1. H KT CU SN
-

Trong cng trnh h sn c nh hng rt ln ti s lm vic khng gian ca kt cu.


Vic la chn phng n sn hp l l iu rt quan trng.
Do vy, cn phi c s phn tch ng la chn ra phng n ph hp vi kt cu
ca cng trnh.

Ta xt cc phng n sn sau:

2.1.1. H sn sn
-

Cu to: bao gm h dm v bn sn.

u im:
Tnh ton n gin.
c s dng ph bin nc ta vi cng ngh thi cng phong ph nn thun tin
cho vic la chn cng ngh thi cng.

Nhc im:
Chiu cao dm v vng ca bn sn rt ln khi vt khu ln, dn n chiu
cao tng ca cng trnh ln nn gy bt li cho kt cu cng trnh khi chu ti trng
ngang v khng tit kim chi ph vt liu.
Khng tit kim khng gian s dng.

2.1.2. H sn c
-

Cu to: gm h dm vung gc vi nhau theo hai phng, chia bn sn thnh cc


bn k bn cnh c nhp b, theo yu cu cu to khong cch gia cc dm ph khng
qu 2m.

u im:
Trnh c c qu nhiu ct bn trong nn tit kim c khng gian s dng v c
kin trc p, thch hp vi cc cng trnh yu cu thm m cao v khng gian s
dng ln nh hi trng, cu lc b...

Nhc im:
Khng tit kim, thi cng phc tp.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 24

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Khi mt bng sn qu rng cn phi b tr thm cc dm chnh. V vy, n cng khng


trnh c nhng hn ch do chiu cao dm chnh phi ln gim vng.
2.1.3. Sn khng dm (khng c m ct)
-

Cu to: gm cc bn k trc tip ln ct.

u im:
Chiu cao kt cu nh nn gim c chiu cao cng trnh.
Tit kim c khng gian s dng.
D phn chia khng gian.
D b tr h thng k thut in, nc..
Thch hp vi nhng cng trnh c khu va (6 8m).
Vic thi cng phng n ny nhanh hn so vi phng n sn dm bi khng phi
mt cng gia cng cp pha, ct thp dm, ct thp c t tng i nh hnh v
n gin. vic lp dng vn khun v cp pha cng n gin.
Do chiu cao tng gim nn thit b vn chuyn ng cng khng cn yu cu cao,
cng vn chuyn ng gim nn gim gi thnh.
Ti trng ngang tc dng vo cng trnh gim do cng trnh c chiu cao gim so vi
phng n sn dm.

Nhc im:
Trong phng n ny cc ct khng c lin kt vi nhau to thnh khung do
cng nh hn nhiu so vi phng n sn dm, do vy kh nng chu lc theo
phng ngang phng n ny km hn phng n sn dm, chnh v vy ti trng
ngang hu ht do vch chu v ti trng ng do ct chu.
Sn phi c chiu dy ln m bo kh nng chu un v chng chc thng do
dn n tng khi lng sn.

2.1.4. Sn khng dm ng lc trc


-

u im: Ngoi cc c im chung ca phng n sn khng dm th phng n sn


khng dm ng lc trc s khc phc c mt s nhc im ca phng n sn
khng dm:
Gim chiu dy sn khin gim c khi lng sn dn ti gim ti trng ngang tc
dng vo cng trnh, cng nh gim ti trng ng truyn xung mng.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 25

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Tng cng ca sn ln, lm tho mn v yu cu s dng bnh thng.


S chu lc tr nn ti u hn do ct thp ng lc trc c t ph hp vi biu
m men do ti trng gy ra, lm tit kim c ct thp.
-

Nhc im: tuy khc phc c cc u im ca sn khng dm thng thng nhng


li xut hin mt s kh khn cho vic chn la phng n ny nh sau:
Thit b thi cng phc tp hn, yu cu vic ch to v t ct thp phi chnh xc do
yu cu tay ngh thi cng phi cao hn, tuy nhin vi xu th hin i ho hin nay
th iu ny s l yu cu tt yu.

2.1.5. Tm panel lp ghp


Cu to: Gm nhng tm panel c sn xut trong nh my. Cc tm ny c vn chuyn
ra cng trng v lp dng, sau ri ct thp v b tng b.
- u im:
+ Kh nng vt nhp ln.
+ Thi gian thi cng nhanh.
+ Tit kim vt liu.
- Nhc im:
+ Kch thc cu kin ln.
+ Quy trnh tnh ton phc tp.
2.1.6. Kt lun chn phng n sn
-

Qua phn tch cc c im trn v xem xt cc t im v kt cu ta chn phng n


sn c dm s dng cho cng trnh.

2.2. LA CHN H KT CU CHU LC CHNH


-

Nu cn c vo s lm vic th kt cu nh cao tng c th phn loi nh sau:


Cc h kt cu c bn: kt cu khung, kt cu tng chu lc, kt cu li cng v kt
cu ng.
Cc h kt cu hn hp: kt cu khung - ging, kt cu khung - vch, kt cu ng li
v kt cu ng t hp.
Cc h kt cu c bit: h kt cu c tng cng, h kt cu c dm truyn, kt cu c
h ging lin tng v kt cu c khung ghp.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 26

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Mi loi kt cu trn u c nhng u nhc im ring ty thuc vo nhu cu v kh


nng thi cng thc t ca tng cng trnh.
Trong kt cu khung chu lc kt hp li thang my gia cng trnh l kt cu chu
lc chnh cho cng trnh Khch sn Bo Long. Ph hp vi mt bng kin trc cng nh
quy m cng trnh.
2.3. LA CHN VT LIU
-

B tng s dng cho kt cu bn trn v cc dng B25 vi cc ch tiu nh sau:


Khi lng ring: = 25kN/m3.
Cng tnh ton: Rb = 14,5MPa.
Cng chu ko tnh ton: Rbt = 1,05MPa.
M un n hi: Eb = 30 x 103MPa.

Ct thp gn 10 dng cho kt cu bn trn v cc dng loi AIII vi cc ch tiu:


Cng chu nn tnh ton: Rs = 365MPa.
Cng chu ko tnh ton: Rsc= 365MPa.
Cng tnh ct thp ngang: Rsw = 285MPa.
M un n hi: Es = 2,1x105MPa.

Ct thp trn <10 dng loi AI vi cc ch tiu:


Cng chu nn tnh ton: Rs = 225MPa.
Cng chu ko tnh ton: Rsc = 225MPa.
Cng tnh ct thp ngang: Rsw = 175MPa.
M un n hi: Es = 2,1x105MPa.
Va xi mng - ct, gch xy tng: = 18kN/m3.
Gch lt nn Ceramic: = 20kN/m3.

TT

Trng lng ring ca vt liu v h s vt ti:


Vt liu

n v tnh

Trng lng ring

H s vt ti

B tng ct thp

daN/m3

2500

1,1

Va XM trt, p, lt

daN/m3

1800

1,3

Gch p lt

daN/m3

2000

1,1

t m nn cht

daN/m3

2000

1,2

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 27

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Tng xy gch th

daN/m3

2000

1,2

Tng xy gch ng

daN/m3

1800

1,2

B tng si nhm nh xe

daN/m3

2000

1,1

B tng lt mng

daN/m3

2000

1,1

2.4. B TR CT, VCH S B, CHN KCH THC CC TIT DIN


2.4.1. Chn chiu dy sn
-

Quan nim tnh: xem sn l tuyt i cng trong mt phng nm ngang. Sn khng b
rung ng, khng dch chuyn khi chu ti trng ngang. Chuyn v ti mi im trn
sn l nh nhau khi chu ti trng ngang. Trong tnh ton khng tnh n vic sn b yu
do khoan l treo cc thit b k thut nh ng ng in lnh thng gi, cu ha
cng nh cc ng ng t ngm khc trong sn.

Vic chn chiu dy ca sn ph thuc vo nhp v ti trng tc dng ln sn.

C th xc nh s b chiu dy ca bn sn theo cng thc:


hb =

1
x Li
m

Trong : m = ( 40 50 ) i vi bn k bn cnh, Li = 6,6m chiu di cnh ngn ca


sn in hnh ( sn S4).
hb = (

1 1
: ) x 660 = (13,2 16.5 )cm.
40 50

Chn chiu dy sn tt c cc tng 15cm.

2.4.2. Chn tit din dm


-

Dm chnh: (L = 9.0m); bdm = (0,25 0,5)hd => Chn bd = 50(cm);


hd = (1/8 1/12)L = (1/8 1/15)x900 = (60 113)cm => Chn hd = 80cm; Dm chnh
c nhp L = 9,0m v 6,6m chn dm c tit din 500x800.
Dm ph: hd = (1/12 1/20)L; bdm = (0,25 0,5)hd => Chn hd = 60cm; bd= 40 cm.
Dm ph i qua tng v sinh, dm ph ch cng xn chn hd = 60cm; bd= 30 cm.

2.4.3. Chn s b tit din ct


-

Din tch tit din ct xc nh s b nh sau: Fct = x N/Rb.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 28

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Trong : N = qi x Si
qi: ti trng phn b trn 1m2 sn th i.
Si : din tch truyn ti xung tng th i.
= 1,1 1,5 h s k n ti trng ngang, chn = 1,2.
Rn= 145(daN/cm2): cng chu nn ca b tng B25.
S b chn q = 1400 daN/m2.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 29

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

BNG S B CHN TIT DIN CT TRC 1-A, 4-A

TNG

Ftr.ti

F tt

(m2

daN/m2

daN

cm2

cm

Fc

chn

cm

cm2

Mi

16.65

1400

23310

1.2

192.9

50

50

2500

KT

16.65

1400

46620

1.2

385.8

50

50

2500

12

16.65

1400

69930

1.2

578.7

50

50

2500

11

16.65

1400

93240

1.2

771.6

50

50

2500

10

16.65

1400

116550

1.2

964.6

50

70

2500

16.65

1400

139860

1.2

1157.5

50

50

2500

16.65

1400

163170

1.2

1350.4

50

50

2500

16.65

1400

186480

1.2

1543.3

50

50

2500

16.65

1400

209790

1.2

1736.2

50

50

2500

16.65

1400

233100

1.2

1929.1

50

50

2500

16.65

1400

256410

1.2

2122.0

60

60

3600

16.65

1400

279720

1.2

2314.9

60

60

3600

16.65

1400

303030

1.2

2507.8

60

60

3600

TRT

16.65

1400

326340

1.2

2700.7

60

60

3600

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 30

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

BNG S B CHN TIT DIN CT TRC 1-B, 4-B


TNG

Ftr.ti

F tt

(m2

daN/m2

daN

cm2

cm

Mi

49.14

1400

66796

1.2

552.8

50

KT

49.14

1400

137592

1.2

1138.7

12

49.14

1400

208388

1.2

11

49.14

1400

279184

10

49.14

1400

49.14

Fc
chn

cm

cm2

50

2500

50

50

2500

1724.6

50

50

2500

1.2

2310.5

70

70

4900

349980

1.2

2896.4

70

70

4900

1400

420776

1.2

3482.3

70

70

4900

49.14

1400

491572

1.2

4068.2

80

80

6400

49.14

1400

562368

1.2

4654.1

80

80

6400

49.14

1400

633164

1.2

5240.0

80

80

6400

49.14

1400

703960

1.2

5825.9

80

80

6400

49.14

1400

774756

1.2

6411.8

100

100

10000

49.14

1400

845552

1.2

6997.7

100

100

10000

49.14

1400

916348

1.2

7583.6

100

100

10000

TRT

49.14

1400

987144

1.2

8169.5

100

100

10000

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 31

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

BNG S B CHN TIT DIN CT TRC 1-C, 4-C

Ftr.ti

F tt

(m2

daN/m2

daN

cm2

cm

Mi

28.35

1400

39690

1.2

328.5

50

KT

28.35

1400

79380

1.2

656.9

12

28.35

1400

119070

1.2

11

28.35

1400

158760

10

28.35

1400

28.35

TNG

Fc
chn

cm

cm2

50

2500

50

50

2500

985.4

50

50

2500

1.2

1313.9

50

50

2500

198450

1.2

1642.3

50

70

2500

1400

238140

1.2

1970.8

60

60

3600

28.35

1400

277830

1.2

2299.3

60

60

3600

28.35

1400

317520

1.2

2627.8

60

60

3600

28.35

1400

357210

1.2

2956.2

60

60

3600

28.35

1400

396900

1.2

3284.7

60

60

3600

28.35

1400

436590

1.2

3613.2

70

70

4900

28.35

1400

476280

1.2

3941.6

70

70

4900

28.35

1400

515970

1.2

4270.1

70

70

4900

TRT

28.35

1400

555660

1.2

4598.6

70

70

4900

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 32

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

BNG S B CHN TIT DIN CT TRC 2-A, 3-A


TNG Ftr.ti

F tt

Fc
chn

(m2

daN/m2

daN

cm2

cm

cm

cm2

Mi

21.45

1400

30030

1.2

248.5

50

50

2500

KT

21.45

1400

60060

1.2

497.0

50

50

2500

12

21.45

1400

90090

1.2

745.6

50

50

2500

11

21.45

1400

120120

1.2

994.1

50

50

2500

10

21.45

1400

150150

1.2

1242.6

50

70

2500

21.45

1400

180180

1.2

1491.1

60

60

3600

21.45

1400

210210

1.2

1739.7

60

60

3600

21.45

1400

240240

1.2

1988.2

60

60

3600

21.45

1400

270270

1.2

2236.7

60

60

3600

21.45

1400

300300

1.2

2485.2

60

60

3600

21.45

1400

330330

1.2

2733.8

70

70

4900

21.45

1400

360360

1.2

2982.3

70

70

4900

21.45

1400

390390

1.2

3230.8

70

70

4900

TRT

21.45

1400

420420

1.2

3479.3

70

70

4900

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 33

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

BNG S B CHN TIT DIN CT TRC 2-B, 3-B


TNG Ftr.ti

F tt

Fc
chn

(m2

daN/m2

daN

cm2

cm

cm

cm2

Mi

58.75

1400

82250

1.2

680.7

50

50

2500

KT

58.75

1400

164500

1.2

1361.4

50

50

2500

12

58.75

1400

246750

1.2

2042.1

70

70

4900

11

58.75

1400

329000

1.2

2722.8

70

70

4900

10

58.75

1400

411250

1.2

3403.4

70

70

4900

58.75

1400

493500

1.2

4084.1

70

70

4900

58.75

1400

575750

1.2

4764.8

80

80

6400

58.75

1400

658000

1.2

5445.5

80

80

6400

58.75

1400

740250

1.2

6126.2

80

80

6400

58.75

1400

822500

1.2

6806.9

80

80

6400

58.75

1400

904750

1.2

7487.6

100

100

10000

58.75

1400

987000

1.2

8168.3

100

100

10000

58.75

1400

1069250

1.2

8849.0

100

100

10000

TRT

58.75

1400

1151500

1.2

9529.7

100

100

10000

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 34

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

BNG S B CHN TIT DIN CT TRC 2-C, 3-C


TNG Ftr.ti

F tt

Fc
chn

(m2

daN/m2

daN

cm2

cm

cm

cm2

Mi

48.6

1400

68040

1.2

563.1

50

50

2500

KT

48.6

1400

136080

1.2

1126.2

50

50

2500

12

48.6

1400

204120

1.2

1689.3

50

50

2500

11

48.6

1400

272160

1.2

2252.4

70

70

4900

10

48.6

1400

340200

1.2

2815.4

70

70

4900

48.6

1400

408240

1.2

3378.5

70

70

4900

48.6

1400

476280

1.2

3941.6

80

80

6400

48.6

1400

544320

1.2

4504.7

80

80

6400

48.6

1400

612360

1.2

5067.8

80

80

6400

48.6

1400

680400

1.2

5630.9

80

80

6400

48.6

1400

748440

1.2

6194.0

100

100

10000

48.6

1400

816480

1.2

6757.1

100

100

10000

48.6

1400

884520

1.2

7320.2

100

100

10000

TRT

48.6

1400

952560

1.2

7883.3

100

100

10000

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 35

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

S b chn kch thc cc ct trong tng c kch thc bng nhau. Ring vi ct trc
4-B v cc ct thuc phn cu thang, thang my chn nh hn do din chu ti nh. Chn ct
4-B c tit din b x h= 60x60cm, ct cu thang, thang my chn bxh= 30x30 cm khng i
tit din theo chiu cao. Cc ct cn li chn theo bng sau
TNG

cm

Fc chn

cm

cm2

Mi

60

60

3600

KT

60

60

3600

12

70

70

4900

11

70

70

4900

10

70

70

4900

70

70

4900

70

70

4900

80

80

6400

80

80

6400

80

80

6400

80

80

6400

80

80

6400

900

900

81000

TRT

900

900

81000

2.2.4. Chn s b tit din vch thang my, sn cu thang


-

H li cu thang my, vch bin: tng hm -> tng mi chn dy 300mm.

Chn cu thang dng bn c chiu dy 15cm.

Sn tng in hnh 15cm.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 36

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

CHNG 3. TNH TON SN TNG IN HNH

Mt bng dm sn in hnh
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 37

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Cc s liu v ti trng ly theo TCVN 2737-1995: Ti Trng v Tc ng TCTK


H s vt ti ly theo bng 1 TCVN 2737-1995.
Trng lng ring ca cc thnh phn cu to sn ly theo S tay thc hnh kt cu
cng trnh (PGS. PTS. V MNH HNG).
3.1. TNH TON TNH TI
Theo yu cu s dng, cc khu vc c chc nng khc nhau s c cu to sn khc nhau, do
tnh ti sn tng ng cng c gi tr khc nhau. Cc kiu cu to sn tiu biu l sn khu
(P.khch, P.n + bp, P.ng), sn ban cng, sn hnh lang v sn v sinh. Cc loi sn ny
c cu to nh sau:
3.1.1. Sn vn phng cn h - ban cng
Cu to cc lp

Chiu

Trng lng

Tiu chun

H s

Tnh ton

sn

dy(cm)

ring(kN/m3)

(kN/m2)

(kN/m2)

Lp gch lt nn

20

0,2

1,1

0,22

Lp va lt gch

18

0,72

1,3

0,936

Lp va trt trn

1,5

18

0,27

1,3

0,351

0,3

1,1

0,33

3,75

1,1

4,125

H thng k thut
Sn BTCT

15

25

Tng tnh ti (c tnh sn BTCT)

5,24

5,962

Tng tnh ti sn (khng tnh sn BTCT)

1,5

1,9

3.1.2. Sn phng hp
Cu to cc

Chiu dy

Trng lng

Tiu chun

H s

Tnh ton

lp sn

(cm)

ring(kN/m3)

(kN/m2)

(kN/m2)

Lp gch lt nn

20

0,2

1,1

0,22

Lp va lt gch

18

0,72

1,3

0,936

Lp va trt trn

1,5

18

0,27

1,3

0,351

0,5

1,1

0,55

3,75

1,1

4,125

H thng k thut
Sn BTCT

15

25

Tng tnh ti (c tnh sn BTCT)

5,44

6,182

Tng tnh ti sn (khng tnh sn BTCT)

1,7

2,1

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 38

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

3.1.3. Sn v sinh
Cu to cc

Chiu dy

Trng

lng Tiu chun

lp sn

(cm)

ring(kN/m3)

(kN/m2)

(kN/m2)

Lp gch lt nn

20

0,4

1,1

0,44

Lp va lt,

18

0,9

1,3

1,17

1,5

18

0,27

1,3

0,351

0,3

1,1

0,33

3,75

1,1

4,125

chng thm to dc
Lp va trt trn
H thng k thut
Sn BTCT

15

25

H s Tnh ton

Tng tnh ti (c tnh sn BTCT)

5,62

6,416

Tng tnh ti sn (khng tnh sn BTCT)

1,9

2,3

3.1.4. Sn mi sn thng
Cu to cc

Chiu dy

Trng lng

Tiu chun

H s

Tnhton

lp sn

(cm)

ring(kN/m3)

(kN/m2)

(kN/m2)

Lp gch

22

0,66

1,1

0,726

Lp va lt to dc

18

0,54

1,3

0,702

Lp chng thm

22

0,66

1,3

0,858

Lp va trt trn

1,5

18

0,27

1,3

0,351

0,3

1,1

0,33

3,75

1,1

4,125

H thng k thut
Sn BTCT

15

25

Tng tnh ti (c tnh sn BTCT)

6,18

7,702

Tng tnh ti sn (khng tnh sn BTCT)

2,4

3,6

3.1.5. Tng xy
- Trng lng tng ngn trn sn c tnh cho 1m di. Ti trng tng ngn c xt
n s gim ti (tr i 20% din tch l ca) tnh theo cng thc sau:
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 39

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

g qd
t =

n.l t .h t .g t
.80%
A

trong :
n - h s tin cy, n = 1.3;
lt - chiu di tng; (lt = 1m)
ht - chiu cao tng;
i - trng lng n v tng;

Stt

Loi

i ( m)

Ht (m)

gi (kN/m3)

gtqd (kN/m)

110

0,11

3,0

18

1,1

4,6

220

0,22

3,0

18

1,1

9,2

110 (ko dm)

0,11

3,45

18

1,1

7.6

220 (ko dm)

0,22

3,45

18

1,1

15.2

M hnh cht ti tng trong ETABS: Cc tng c dm th cht ti ln dm. Cn cc tng


ngn khng c dm th to cc dm o di tng (khng c tit din) ri cht ti ln dm
o.
3.2. TNH TON HOT TI

Chc nng phng

ptc (kN/m2)

ptt (daN/m2)

Hnh lang

3,00

1,2

3,60

P.Khch

1,50

1,3

1,95

Wc

1,50

1,3

1,95

P.ng

1,50

1,3

1,95

P.n

1,50

1,3

1,95

Snh

3,00

1,2

3,60

Cu thang

3,00

1,2

3,60

Ban cng

2,00

1,2

2,40

Mi

0,75

1,3

0,975

Gi Hot ti c chn da theo chc nng s dng ca cc loi phng. H s tin


cy n i vi ti trong phn b u xc nh theo iu 4.3.3 trang 15 TCVN 2737- 1995:
+ Khi ptc < 200(daN/m2) -> n = 1,3.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 40

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

+ Khi ptc 200(daN/m2) -> n = 1,2.


-

Hot ti ln tng sn: trong cng sn c nhiu gi tr hot ti khc nhau th da trn
din tch m quy i hot ti tng ng:
ptt = (p1 x s1 + p2 x s2 )/s
P1, P2: hot ti tnh ton ca sn ban cng, v sinh,
S; S1; S2: ln lt l din tch ca c sn, ca sn v sinh, sn ban cng.
sn

ptt(daN/m2)

S1

195

S2

195

S3

360

S4

195

S5

195

S6

195

S7

195

S8

195

3.3. TNH TON TI TRNG GI


3.3.1. Thnh phn tnh ca ti trng gi
-

Gi tr tiu chun thnh phn tnh ca ti trng gi W c cao Z so vi mc chun


c xc nh theo cng thc:
W = Wo x k x c (daN/m2).

Trong :
+ k l h s tnh n s thay i ca p lc gi theo cao, c ly theo bng 5 TCVN
2737-1995.
+ C l h s kh ng, c ly theo bng 6 TCVN 2737-1995.
-

Gi tr tnh ton thnh phn tnh ca ti trng gi Wt c xc nh theo cng thc:


Wt = n x W (daN/m2)
Trong :
+ n l h s vt ti (hay h s tin cy): n = 1,2.
+ W l gi tr tiu chun thnh phn tnh ca ti trng gi (daN/m2).

Ta c:

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 41

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Vng p lc gi: II
Dng a hnh B.
W0 = 95 (daN/m2) = 0,95 (KN/m2).
L = 17,4 (m).
D = 31,6 (m).
-

Thnh phn tnh ca ti gi tnh ton thnh lc tp trung gn vo tm n gi ca mi


tng trong phn mm etabs v 9.6.
Wx = Wt x SX x Hi/100(kN); Wy = Wt x Sy x Hi/100(kN).
D = SX = 31,6 (m); L = Sy = 17,4 (m).
Hi: chiu cao tng th i(m).

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 42

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Chiu

Sn
Tng

cao

Cao

mi

trnh

tng

ht
(m)

(m)
tnh

Sx

Sy

H s

p lc

Thnh phn

(m)

(m)

kh ng

gi tiu

tnh ca gi

chun

mt
C

Wo

Wx

Wy

(daN/m2) (kN)

(kN)

4.2

4.2

0.848 17.4

31.6

0.8

-0.6

95

99

180

3.6

7.8

0.947 17.4

31.6

0.8

-0.6

95

95

172

3.6

11.4

1.022 17.4

31.6

0.8

-0.6

95

102

186

3.6

15

1.08

17.4

31.6

0.8

-0.6

95

108

196

3.6

18.6

1.116 17.4

31.6

0.8

-0.6

95

112

203

3.6

22.2

1.15

17.4

31.6

0.8

-0.6

95

115

209

3.6

25.8

1.182 17.4

31.6

0.8

-0.6

95

118

215

3.6

29.4

1.215 17.4

31.6

0.8

-0.6

95

121

221

3.6

33

1.238 17.4

31.6

0.8

-0.6

95

124

225

10

3.6

36.6

1.26

17.4

31.6

0.8

-0.6

95

126

229

11

3.6

40.2

1.281 17.4

31.6

0.8

-0.6

95

128

233

12

3.6

43.8

1.303 17.4

31.6

0.8

-0.6

95

130

237

KT

3.4

47.2

1.323 17.4

31.6

0.8

-0.6

95

125

227

49.2

1.335 17.4

31.6

0.8

-0.6

95

74

135

MI 2

Bng tnh ton thnh phn tnh ca ti trng gi

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 43

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

3.3.2. Thnh phn ng ca gi


Do trong yu cu tnh ton khng c phn tnh thnh phn ng ca gi i vi cng trnh nn
ta c th ly thnh phn ng ca gi theo cng thc kinh nghim sau.

Wp = Wt x 0,4
TNG

Wx(kN)

Wy(kN)

SN TNG 1

99

180

39.6

72

138.6

252

SN TNG 2

95

172

38

68.8

133

240.8

SN TNG 3

102

186

40.8

74.4

142.8

260.4

SN TNG 4

108

196

43.2

78.4

151.2

274.4

SN TNG 5

112

203

44.8

81.2

156.8

284.2

SN TNG 6

115

209

46

83.6

161

292.6

SN TNG 7

118

215

47.2

86

165.2

301

SN TNG 8

121

221

48.4

88.4

169.4

309.4

SN TNG 9

124

225

49.6

90

173.6

315

SN TNG 10

126

229

50.4

91.6

176.4

320.6

SN TNG 11

128

233

51.2

93.2

179.2

326.2

SN TNG 12

130

237

52

94.8

182

331.8

SN TNG KT

125

227

50

90.8

175

317.8

SN MI

74

135

29.6

54

103.6

189

X (kN)

y (kN)

Wx (kN) Wy (kN)

Bng tnh ton ti trng gi tc ng ln cng trnh


SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 44

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

3.4. L THUYT TNH TON THP SN


-

Lin kt ca bn sn vi dm, tng c xem xt theo quy c sau:


Lin kt c xem l ta n:
Khi bn k ln tng.
Khi bn ta ln dm b tng ct thp ( ton khi) m c hd/hb < 3.
Khi bn lp ghp.
Lin kt c xem l ngm khi bn ta ln dm b tng ct thp ( ton khi) m c
hd/hb 3.

Lin kt l t do khi bn hon ton t do.


Ty theo t l di 2 cnh ca bn, ta phn bn thnh 2 loi:

Bn loi dm (L2/L1 > 2).


Bn k bn cnh (L2/L1 2).
3.5. L THUYT TNH TON CHO TNG LOI BN SN
3.5.1. Sn bn k bn cnh
-

Khi = l2/l1 2 th bn c xem l bn k, lc ny bn lm vic theo hai phng. l 2,


l1: cnh di v cnh ngn ca bn.

Tnh ton bn n theo s n hi: ty theo iu kin lin kt ca bn vi cc dm


b tng ct thp l ta n hay ngm xung quanh m chn s tnh bn cho thch hp.

Ct bn theo mi phng vi b rng b = 1m, gii vi ti phn b u tm m men


nhp v gi.
M men dng ln nht gia bn (p dng cng thc tnh m men ca bn lin
tc).
M men nhp theo phng cnh ngn l1: M1 = mi1xP(daN.m).
M men nhp theo phng cnh di l2: M2 = mi2xP (daN.m).
M men m ln nht gi:
M men gi theo phng cnh ngn l1: MI = ki1xP(daN.m).
M men nhp theo phng cnh di l2: MII = ki2xP(daN.m).
Trong : i k hiu ng vi s bn ang xt (i =1,2,)
1, 2: ch phng ang xt l l1 hay l2.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 45

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

l1, l2: nhp tnh ton cu bn l khong cch gia cc trc gi ta.
P: tng ti trng tc dng ln bn: P = (p+q)xl1 xl2.
Vi p: hot ti tnh ton (daN/m2), q: tnh ti tnh ton (daN/m2).
Tra bng cc h s: mi1, mi2, ki1, ki2 cc h s ph thuc vo t l l2/l1 tra bng 1-19
trang 32 sch S tay kt cu cng trnh( V Mnh Hng).
Trong trng hp gi nm gia hai bn khc nhau th h s ki1 v ki2 c ly theo
tr s trung bnh gia hai , hoc an ton ta ly gi tr ki1 v ki2 no ln hn gia
hai bn.
3.5.2. Sn bn dm
-

Khi = l2/l1 > 2 th bn c xem l bn dm, lc ny bn lm vic theo mt phng


(phng cnh ngn). C cc trng hp sau:
i vi nhng bn cng son c s tnh:

Cch tnh: ct bn theo cnh ngn v b rng b = 1m tnh nh dm cng son.


M men ti u ngm: M- =

qb L12
4

Trong : qb = (p +q) b.
-

i vi nhng bn 3 u ngm 1 u ta n c s tnh:

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 46

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Cch tnh: ct bn theo phng cnh ngn v b rng b = 1m tnh nh dm 1 u


ngm v 1 u ta n.
M men:
Ti gi: M- =

q b L21

Ti nhp: M+ =

8
9
q b L21
128

Trong : qb = (p +q)xb
-

i vi nhng bn c 4 cnh ngm c s tnh:

Cch tnh: ct bn theo cnh ngn vi b rng b = 1m tnh nh dm c 2 u ngm.


M men:

qb L12
Ti gi: M =
12
-

qb L12
Ti nhp: M =
24
+

Trong : qb = (p +q) b.

L1

- i vi bn 1 ngm 3 khp:

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 47

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Cch tnh: ct bn theo phng cnh ngn v b rng b = 1m tnh nh dm 1 u


ngm v 1 u ta n.
M men:

q b L12
Ti gi: M =
8
-

Ti nhp: M+ =

9
q b L12
128

Trong : qb = (p +q) b
NHN XT: Ta thy cc bn S1, S2, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 loi sn bn dm.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 48

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

3.6. PHN TCH TM NI LC KT CU SN


3.6.1. Khai bo m hnh trong Etabs, Safe

M hnh 3D dng kt cu trong ETABS


SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 49

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Phin bn s dng chy ni lc l ETABS v9.7.4, SAFE v12.2.

M hnh sn tng in hnh (tng 4) trong SAFE

Khai bo tnh ti trn sn


SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 50

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Khai bo hot ti trn sn

Khai bo tnh ti tng trong SAFE

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 51

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Ct cc di theo phng cnh ngn cc bn sn ly ni lc

Momen trong cc di bn 1m

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 52

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

3.7.TNH CT THP SN
-

Vt liu s dng:
B tng B25 c kh nng chu nn:
Rb = 145daN/cm2, chu ko: Rbt = 10.5daN/cm2.
Thp: - A-I c kh nng chu ko, nn: Rs = Rsc = 2250daN/cm2.
- AIII c kh nng chu ko, nn: Rs = Rsc = 3650daN/cm2.
Cc cng thc s dng tnh ton thp (theo TCXDVN 356: 2005): k n h s
iu kin lm vic ca b tng (khng m bo cho b tng c tip tc tng cng
theo thi gian - kh hanh). b 2 0.9

ho = hd a.

+ m =

M
b2 R b bh 02

T cp b tng v nhm ct thp tra cc h s R v R ( ph lc E.2 TCXDVN 356:


2005).
So snh m vi R ; m < R t ct n (ct thp chu ko), 0.5 > m > R t
ct kp (c th tng kch thc tit din (h) hoc tng mc b tng cho m < R
ri tnh ct n), m > 0.5 tng kch thc tit din.
-

t ct n:
Tnh

= 1 - 1 - 2 m

Din tch ct thp yu cu: A s =


-

b R b bh 0
Rs

Kim tra hm lng ct thp:

min max

As
bh 0

min = 0.05%
theo Gs. TS NGUYN NH CNG xut chn min = 0.1%

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 53

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

max = R

bR b
Rs

Tnh ton c th cho 1 trng hp: tnh bn S1

Ni lc tnh ton:

M1(daNm)

M2(daNm)

M3(daNm)

-1665,1

866,8

-746,1

Tnh i vi M1
H s iu kin lm vic ca b tng: b2 = 0.9
Chiu cao lm vic ca tit din:

h 0 = h - a = 150 -15 = 135mm = 0,135m


Tnh gi tr m theo cng thc:
m =

M
1665,1
=
= 0,07
2
b2 R b bh 0 0,9 1450 103 1 0,1352

Tra bng ph lc E.2 TCXDVN 356: 2005 ng vi b tng cp B25, ct thp nhm
A-III: b2 = 0,9 => R = 0,576 , R = 0, 410
V m = 0, 07 < R = 0, 410 t ct n (ct thp chu ko), khng cn t ct thp
chu nn.
Tnh =1- '' =1- 1- 2m =1- 1- 20,07 = 0,073

b2 R b bh 0 0,073 0,9 1450 103 1 0,135


As =
=
= 3,53cm2
Rs
3650
Chn b tr 10a200 A schon = 3,93cm 2

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 54

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Kim tra li hm lng ct thp:

R
0,9 145
= 2,06%
max = R b2 b = 0,576
Rs
3650

min = 0,1%

As
bh 0

5, 24
= 0,39%
100 13,5

min = 0,1% < = 0,39% < max = 2, 06% => tha mn.

Tnh i vi M2:
H s iu kin lm vic ca b tng: b2 = 0,9 .
Chiu cao lm vic ca tit din:

h 0 = h - a = 150 -15 = 135mm = 0,135m


Tnh gi tr m theo cng thc:
m =

M
867
=
= 0,036
2
b2 R b bh 0 0,9 1450 103 1 0,1352

Tra bng ph lc E.2 TCXDVN 356: 2005 ng vi b tng cp B25, ct thp nhm AIII( 10): b2 = 0,9; R = 0,576; R = 0,410.
V m = 0, 036 < R = 0, 410 khng cn t ct thp chu nn (t ct n)
Tnh = 1- '' = 1- 1- 2m = 1- 1- 2 0,036 = 0,037

As =

b2 R b bh 0 0,037 0,91450103 1 0,135


=
= 1,8cm2
Rs
3650

chon
2
Chn b tr 8a150 A s = 3,35cm

Kim tra li hm lng ct thp:

b2 R b
0,9 145
= 0,576
= 2, 06%
max = R
Rs
3650

min = 0,1%
=

As
5, 23
=
= 0,39%
bh 0 100 13,5

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 55

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

min = 0,1% < = 0,39% < max = 2,06% => tha .


-

Cc trng hp cn li ca cc bn tnh ton tng t.


Cc gi tr khng i b2 = 0,9 , R = 0,651 , R = 0, 439 , max = 3,78% , kt qu tnh
ton thp trong bng sau (kt qu tnh ton hi nh hn so bng tnh nhng khng
nhiu do lm trn s).
Ch : khi tnh thp theo gi tr m men nhng khi b tr thp, cho n gin v
thin v an ton th nhng lin k c gi tr ln hn c chn b tr cho nh. Do
cc sn S5, S6, S7, S8, S9 c kch thc nh nn c th b qua khng cn tnh vo
bng.

BNG TNH THP SN

Ga

ho

Rb

Rs

As

hiu men tr M

thp

As

Ch
n

daN.

sn

(cm) (cm) MPa

Mpa

S2

M1

-1665 13,5 100

1450

3650 0.047

M2

617

13,5 100

1450

M1

-958

13,5 100

M2

133

S3

S4

S10

(cm2

10

11

a
(m.m)

chn

12

13

0.976 2,60 10

200

3.93

3650 0.023

0.988 1.27 8

150

3.35

1450

3650 0.036

0.982 1.98 10

200

3.93

13,5 100

1450

3650 0.005

0.997 0.27 8

150

3.35

M1

-1850 13,5 100

1450

3650 0.070

0.964 3.90 10

200

3.93

M2

416

13,5 100

1450

3650 0.016

0.992 0.85 8

150

3.35

M1

-493

13,5 100

1450

3650 0.019

0.991 1.01 10

200

3.93

M2

268

13,5 100

1450

3650 0.010

0.995 0.55 8

150

3.35

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 56

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

3.8. KIM TRA VNG SN


-

Cc cu kin ni chung v sn ni ring nu c vng qu ln s nh hng n vic


s dng kt cu mt cc bnh thng: lm mt m quan, lm bong lp p trt, gy tm
l hong s cho ngi s dng. Do cn phi gii hn vng do ti trng tiu chun
gy ra (tnh ton theo trng thi gii hn th hai).

Do b tng l mt loi vt liu n hi do, khng ng cht v khng ng hng,


thng c khe nt trong vng ko nn khng th s dng cng EI c hc trong
mn Sc bn vt liu tnh ton vng cho bn sn. n ny ta s dng cng
B tnh vng cho sn, cng B ph thuc vo 3 yu t sau:
+ Ti trng.
+ Tnh cht n hi - do ca b tng.
+ c trng c hc v hnh hc ca tit din.
Da vo kt qu xut ra t phn mm SAFE, ta thy v tr vng ln nht thuc
sn S1 v gi tr chuyn v n hi ny l f = 13,93 mm. Ta c, vng thc t ca
sn ly vng ln nht tr i trung bnh vng ca vng bin.

cho an ton, ta ly vng ln nht so snh. Do sn c tng xy nn vng


gii hn ca sn l L/400 tng trn sn khng b nt.
Ta c: f = 13,93 mm < L/ 400 = 9000/400 = 22,5mm.
Do , sn tha mn yu cu v vng.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 57

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Kt qu phn tch vng sn trong phn mm Safe


3.9. KIM TRA KH NNG CHNG XUYN THNG CA SN
-

Kim tra kh nng chng xuyn thng cho bn sn b tng dy 15 cm. y ta khng
k n s tham gia ca ct thp trong vic chng xuyn thng. Chnh v vy, kh nng
chng xuyn thng thc t ca sn BTCT s cao hn kt qu m ta tnh ton sau y.

Xt lc xuyn thng do tm tng ngn t trn sn gy ra, ct tng ra tng mt di


tnh ton kim tra kh nng chng xuyn thng ca sn.

Xt tng 110: lc tc dng ca tm tng cao 3,45m, di 1m, rng 0,1m).


P = lt x hr x bt x t =1x 3,45 x 0,11 x1800 = 621daN.

SN DY 15 cm

Thp xuyn thng do on tng 1m gy ra c minh ha nh trn hnh

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 58

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Kh nng chng xuyn thng ca b tng:


P 0.75Rbtbtbho
bbt : gi tr trung bnh ca chu vi hai y ca thp nn thng, y ln ly mc ct
thp.
bbt =

2 b + l + 2(b + l + 4h 0 )
2

= 2 b + l + 4h 0 = 2 0,1 +1 + 4 0,131 = 2,724m

Kh nng chng xuyn thng:


Q = 0.75R bt btb h o = 0,75105000 2,721 0,131 = 28070daN

P = 621daN < P = 28070daN nn sn m bo kh nng chng xuyn thng.


-

Tng t xt tng 200: Lc tc dng ca tm tng cao 3,46m, di 1m, rng 0,2m):
P = 1242daN < [Q] = 301647daN nn sn m bo kh nng chng xuyn thng.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 59

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

CHNG 4. TNH TON V B TR CT THP KHUNG TRC 2


4.1. M HNH CNG TRNH

M hnh cng trnh trong ETABS

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 60

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

4.2. CC TRNG HP TI TRNG


TT

TI TRNG

LOAD

NGHA

TT

DEAD

Tnh ti v ti trng bn thn

HT

LIVE

Hot ti

GTX

WIND

Thnh phn gi theo phng X

GTY

WIND

Thnh phn gi theo phng Y

4.3. CC TRNG HP T HP TI TRNG


T HP

THNH PHN

COMB1

TT + HT

COMB2

TT + GX

COMB3

TT - GX

COMB4

TT + GY

COMB5

TT - GY

COMB6

TT + 0,9 ( HT + GX )

COMB7

TT + 0,9 ( HT - GX )

COMB8

TT + 0,9 ( HT + GY )

COMB9

TT + 0,9 ( HT - GY )

COMB10(ENVE)

ENVE (COMB1++COMB9)

Theo GS. NGUYN NH CNG (trang 16 TNH TON TIT DIN CT B


TNG CT THP. NXB XY DNG 2010): trong nhng nh nhiu tng c tnh ti
kh ln so vi hot ti (g 2g vi g v p l tnh ti v hot ti trn dm) v nh c chiu
cao kh ln (trn 40m) th m men trong dm v ct do hot ti ng gy ra l kh b
so vi m men do tnh ti v ti trng gi gy ra. Lc ny c th tnh ton gn ng
bng cch b qua cc trng hp xp hot ti ng cch tng cch nhp, m gp ton
b hot ti sn v tnh ti tnh.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 61

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

4.4. TNH TON V B TR THP DM KHUNG TRC 2

Chn t hp bao ni lc COMBO10(ENVE) tnh thp cho dm.

Dm khung trc 2 gm:


B67 (t cng xn -> trc A)

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 62

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

B45 (t trc A -> B)


B21 (t trc B -> C)
B6 (t trc C -> cng xn)
-

Do dm B56 v dm B5 c di ngn (= 0,5m) nn ta chn tnh thp cho dm B44,


B21 (v chn thp dm B45 b tr thp cho dm B67, dm B21 b tr thp cho dm B5).

4.4.1. L thuyt tnh ton cu kin chu un tit din ch nht (ct n)

hdc

hb

Trng hp m men dng nhp: ta tnh thp theo tit din ch T.


iu kin cu to a vo tnh ton b rng cnh l: bc = b + 2.c

Trong c khng c vt qu gi tr b nht trong 3 gi tr sau :


+

1
lo vi lo l khong cch gia 2 mp ca dm.
2

1
l vi l l nhp tnh ton ca dm.
6

+ 6.hc khi bc > 0,1 h th c th ly l 6.hc


Xc nh v tr trc trung ha: Mc = Rn.bc.hc.(ho 0.5.hc)

Nu M Mc trc trung ha qua cnh, khi tnh dm theo tit din hnh ch nht
vi kch thc (bc h).
Nu M > Mc trc trung ha i qua sn .
Tuy nhin, n gin (thun tin cho vic lp trnh tnh ton) v an ton ta c th

b qua phn tham gia chu lc ca bn sn m tnh theo tit din ch nht.
L thuyt tnh ton thp dc:

m =

M
R
R n bh o2

Vi :
- ho = h - a: chiu cao t trng tm ct thp chu ko n mp dm (pha i din).
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 63

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

- B tng B25 c: Rb = 14,5(MPa); Rbt = 1,05(Mpa); b2=1; R = 0, 405


- Thp AIII ( 10) : Rs = Rsc = 365(MPa); Rsw = 290(MPa); R = 0,563
- Thp AI ( 10) : Rs = Rsc = 225(MPa); Rsw = 175(MPa); R = 0, 618

1 1 2m ;

As =

bR b
bh 0
Rs

Gi tr m men un M c ly t kt qu tnh ni lc ca Etabs v.9.6


( ly thnh phn M33).
Ti mt phn t Frame (dm) ta s tnh ton ct thp cho 3 tit din. Dng t hp
Bao Min hai u dm tnh ct thp gi v dng t hp Bao Max ti gia dm
tnh ct thp cho nhp.
Kim tra hm lng ct thp: min max
Ta c: max = R

Rb
14,5
= 0,563.
= 2, 23%
Rs
365

min: Theo TCVN 356 - 2005 min = 0,05%, thng ly min = 0,1%.
-

Tnh ton ct ai ( ly thnh phn V2):


Dng thp ai l thp AI, Rsw = 1750(daN/m2)
Chn dsw= 8(mm) ai 2 nhnh n = 2.

Tnh ton v kim tra iu kin: Q 0,6.Rbt.b.ho, nu tha iu kin ny th khng


cn tnh ton ct ai m ch cn t theo cu to, ngc li nu khng tha th phi
tnh ton ct thp chu lc ct.
Khong cch tnh ton gia cc ct ai:

s tt = R sw nd

2
sw

b2 (1 + f ) b R bt bh 02

Q2

Vi b 2 2 , f 0 ; Rsw 17,5( Mpa)


Khong cch max gia cc ct ai:

s max =

1,5(1 + f ) b R bt bh 02
Q

Kh nng chu ct ca ct ai v b tng:


SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 64

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Qwb = 2 b2 . b .R bt .b.h 0 2qsw >Q

Kim tra iu kin chu ng sut nn chnh:

Q < 0,3. b . w1. b .R b .b.h o


Vi b = 1 - 0, 01. b .R b ; w1 = 1 + 5

Es .n.A w
E b b.s

on gn gi ta: lg 3h (k t mp ct, h: chiu cao dm).


Khong cch gia cc ct ai khng ln hn gi tr tnh ton theo yu cu chu ct
v phi 0,25 hdm v khng ln hn 8 ln ng knh ct thp dc. Trong mi
trng hp khong cch ny 150mm.
on gia dm: khong cch cc ai 0,5hdm v khng ln hn 12 ln ng knh
ct thp dc ng thi 300mm.
Vy khong cch ct ai: s = min(st, smax, sct).
-

Tnh ct treo ti v tr dm ph gc ln dm chnh:

Din tch ct treo: Ftreo =

P1
Rs

Trong :
Rs: cng tnh ton v ko ca ct thp.
P1: lc tp trung truyn t dm ph cho dm chnh.
S ct treo cn thit: m =

Ftr
n.f d

n: s nhnh ai chn lm ct treo .


f : din tch 1 nhnh ai .
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 65

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Khong cch t ct treo: Str = 2bS + hS

Lc P1 c th tm c nh vo chnh gi tr lc ct ti im t lc tp trung
(cng l v tr dm ph).

4.4.2. Tnh ton thp dm B21

Chn dm B21 (B -> C) tng 3 tnh ton: dm B50x80(cm);


Chn a = 5cm => ho = 75(cm).
Ni lc ca dm B21 tng 3 xut ra t ETABS c th hin qua bng sau :
Story

Beam Load

Loc

P V2

V3

M2

M3

TANG 3 B21

BAO MAX 0.4

0 -250.9

15.618 0

-170.9

TANG 3 B21

BAO MAX 0.975

0 -239.3

15.618 0

-30.03

TANG 3 B21

BAO MAX 0.975

0 -225.2

12.865 0

-26.61

TANG 3 B21

BAO MAX 1.95

0 -205.5

12.865 0

183.36

TANG 3 B21

BAO MAX 1.95

0 -181.9

10.928 0

186.11

TANG 3 B21

BAO MAX 2.925

0 -162.2

10.928 0

371.37

TANG 3 B21

BAO MAX 2.925

0 -138.5

9.501

373.99

TANG 3 B21

BAO MAX 3.9

0 -118.8

9.501

535.31

TANG 3 B21

BAO MAX 3.9

0 83.41

-1.412

535.05

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 66

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

TANG 3 B21

BAO MAX 4.5

0 95.53

-1.412

483.78

TANG 3 B21

BAO MAX 4.5

0 82.2

-1.412

476.24

TANG 3 B21

BAO MAX 4.9

0 90.28

-1.412

472.8

TANG 3 B21

BAO MAX 4.9

0 134.91 0

-1.322

473.56

TANG 3 B21

BAO MAX 5.9

0 155.11 0

-1.322

458.8

TANG 3 B21

BAO MAX 5.9

0 175.29 0

-1.368

458.1

TANG 3 B21

BAO MAX 6.6

0 189.43 0

-1.368

420.19

TANG 3 B21

BAO MAX 6.6

0 468.21 0

13.725 0

392.11

TANG 3 B21

BAO MAX 7.4

0 477.01 0

13.725 0

140.11

TANG 3 B21

BAO MAX 7.4

0 500.98 0

15.749 0

135.02

TANG 3 B21

BAO MAX 8.2

0 509.78 0

15.749 0

-110.7

TANG 3 B21

BAO MAX 8.2

0 532.94 0

21.384 0

-116.2

TANG 3 B21

BAO MAX 8.6

0 537.34 0

21.384 0

-246.1

TANG 3 B21

BAO MIN

0.4

0 -440.6

-26.99

-844.6

TANG 3 B21

BAO MIN

0.975

0 -429

-26.99

-594.6

TANG 3 B21

BAO MIN

0.975

0 -408

-24.89

-588.5

TANG 3 B21

BAO MIN

1.95

0 -388.3

-24.89

-215.6

TANG 3 B21

BAO MIN

1.95

0 -356.5

-23.26

-210.8

TANG 3 B21

BAO MIN

2.925

0 -336.8

-23.26

99.978

TANG 3 B21

BAO MIN

2.925

0 -306.1

-21.68

104.15

TANG 3 B21

BAO MIN

3.9

0 -286.4

-21.68

371.22

TANG 3 B21

BAO MIN

3.9

0 -49.77

-7.593

376.05

TANG 3 B21

BAO MIN

4.5

0 -37.65

-7.593

402.28

TANG 3 B21

BAO MIN

4.5

0 -34.73

-7.593

405.66

TANG 3 B21

BAO MIN

4.9

0 -26.65

-7.593

384.65

TANG 3 B21

BAO MIN

4.9

0 -10.11

-7.591

380.19

TANG 3 B21

BAO MIN

5.9

0 10.09

-7.591

235.47

TANG 3 B21

BAO MIN

5.9

0 28.91

-7.636

232.66

TANG 3 B21

BAO MIN

6.6

0 43.05

-7.636

107.77

TANG 3 B21

BAO MIN

6.6

0 279.5

-21.5

71.978

TANG 3 B21

BAO MIN

7.4

0 288.3

-21.5

-271.5

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 67

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

TANG 3 B21

BAO MIN

7.4

0 302.7

-23.76

-279.1

TANG 3 B21

BAO MIN

8.2

0 311.5

-23.76

-664.4

TANG 3 B21

BAO MIN

8.2

0 322.42 0

-27.01

-673.3

TANG 3 B21

BAO MIN

8.6

0 326.82 0

-27.01

-887.3

T ETABS TA LC C KT QU NI LC NGUY HIM SAU Y


M/CT P

TNG DM T HP
(Load)

TANG 3 B21

(m)

V2

V3 T

(kN) (kN) (kN) (kN)

M2

M3

(kNm) (kNm)

V(max)
Tnh ct ai
V2(kN) Loc(m)

BAO MIN

0.4

0 -440.6 0 -26.99

-844.6

TANG 3 B21 BAO MAX

4.5

0 -1.412

483.78 326.82

TANG 3 B21

8.6

0 326.82 0 -27.01

-887.3

BAO MIN

95.53

8.6

- Tnh thp dc :
Tnh thp gi phi: m =

M
88730
=
= 0, 215
2
R b bh 0 1, 45.50.752

= 1- 1- 2 m = 1- 1- 2.0, 215 = 0, 24
As =

R b bh 0 0, 24.14,5.50.75
=
= 37,01(cm 2 )
Rs
365

=> Chn 428 v 325, As = 39,36(cm2).


min = 0,1% < =

AS
bh o

39,35
= 0,99% < max = 2, 4%
50.75

min: Theo TCVN 356 2005 th min = 0,05%, thng ly min = 0,1%.
Tnh thp gi tri: a m =

M
84460
=
= 0, 207
2
R b bh 0 1, 45.50.752

= 1- 1- 2 m = 1- 1- 2.0, 207 = 0, 234 ,


SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 68

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

As =

R b bh 0
Rs

0, 234.14,5.50.75
= 34,86(cm 2 )
365

=> Chn 628: As = 36,95 (cm2)

min = 0,1% < =

AS

bh o

36,95
= 0,99% < max = 2, 4%
50.75

min: Theo TCVN 356 2005 th min = 0,05%, thng ly min = 0,1%.
Tnh thp nhp:
m =

M
48378
=
= 0,12
R b bh 02 1, 45.50.752

= 1- 1- 2 m = 1- 1- 2.0,12 = 0,128
As =

R b bh 0
Rs

0,128.14,5.50.75
= 19,06(cm2 )
365

=> Chn 228 + 225: As = 22,13(cm2).


min = 0,1% < =

AS
bh o

22,13
= 0,59% < max = 2, 4%
50.75

min: Theo TCVN 356 - 2005 min = 0,05%, thng ly min = 0,1%.
Tnh thp ai: chn d sw = 8(mm) ai 2 nhnh n 2 :
Tnh ton v kim tra iu kin:
Q = 326,82 (kN) 0,6.Rbt.b.ho= 0,6.0,105.50.75 =236,25(kN)
=> phi tnh ton ct thp chu lc ct.
Khong cch tnh ton gia cc ct ai:
s tt = R sw nd

2
sw

b2 (1 + f ) b R bt bh 02

Q2

2(1 + 0) * 0,105 * 500 * 7502

= 17,5 * 2 * *8 *
= 390(mm)
2
2

32682

Vi b 2 2 , f 0 ; R sw = 17,5(Mpa)
+ Khong cch max gia cc ct ai:

s max

1,5(1 + f ) b R bt bh 02 1,5(1+ 0) * 0,105*500 * 7502


=
=
= 1355(mm)
Q
32682

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 69

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

+ on gn gi ta: sct = 150mm.


+ Vy khong cch ct ai: s = min(st, smax, sct) =150mm.
+ on gia dm: sct = 250mm.
Kh nng chu ct ca ct ai v b tng:

Qwb = 2 b2 . b .R bt .b.h 0 2qsw = 2. 2.1.0,105.500.7502.117 = 525750(daN)


Q wb = 525750(daN) > Q = 32682(daN).

Vi qsw = R sw .n.

Aw
s

= 175.2.

50, 3
= 117
150

Kim tra iu kin chu ng sut nn chnh:

b = 1- 0, 01. b .R b = 1- 0, 01.14,5 = 0,86


21.104.100, 6
w1 = 1 + 5
= 1 + 5.
= 1, 044
E b b.s
30000.400.150
Es .n.A w

Q = 32682(daN) < 0,3.b . w1. b .R b .b.h o = 0,3.0,86.1,05.1.1,45.500.750 = 147302(daN)


(tha)
-

Tnh ct treo ti v tr dm ph gc ln dm chnh:

Din tch ct treo: Ftreo =

P1
Rs

3225
= 1,84cm 2
1750

Vi: P1 = 3225(daN)
S ct treo cn thit: m =

Ftr
1,84

1,8
n. f d 2.0,503

Khong cch t ct treo: Str = 2bS + hS =2,0m


=> Chn 4 ai, 8a50 ai 2 nhnh.
B tr ct ai:
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 70

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

on lg = 3hdm b tr ai 8a 150
on gia b tr ai 8a 250

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 71

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

TNH THEP DAM B21


T ETABS TA LOC C KET QUA NOI LC DAM B21 NGUY HIEM SAU AY
TANG

DAM

TO HP

MAT CAT

Beam

Load

Loc

V2

V3

M2

M3

V2(max)

tnh thep

ho

Rb

Rs

As

cm

cm

Mpa

Mpa

cm2

ai kN

Tang KT

Tang 12

TANG 11

TANG 10

TANG 9

TANG 8

TANG 7

kN

kN

kN

kN

kNm

kNm

Loc

370.62

8.7

B21

BAO MIN

8.7

314.35

9.225

-581.297

0.143

0.923

50

75

14,5

365

23.01

B21

BAO MAX

4.5

61.78

-10.686

425.328

0.023

0.989

50

75

14,5

365

15.72

B21

BAO MIN

0.3

-272.2

-15.98

-303.4

0.074

0.961

50

75

14,5

365

11.53

B21

BAO MIN

8.7

208.34

-14.304

-492.96

0.121

0.935

50

75

14,5

365

19.25

B21

BAO MAX

4.5

50.81

-28.289

367.05

0.020

0.990

50

75

14,5

365

13.54

B21

BAO MIN

0.3

-306.8

-23.48

-538.6

0.132

0.929

50

75

14,5

365

21.18

B21

BAO MIN

8.7

327.83

-22.375

-720.862

0.177

0.902

50

75

14,5

365

29.19

B21

BAO MAX

4.5

65.79

-25.46

535.634

0.029

0.986

50

75

14,5

365

19.85

B21

BAO MIN

0.3

-421.6

-25.48

-746.2

0.183

0.898

50

75

14,5

365

30.35

B21

BAO MIN

8.7

330.52

-25.118

-747.328

0.183

0.898

50

75

14,5

365

30.40

B21

BAO MAX

4.5

70.28

-24.207

534.054

0.028

0.986

50

75

14,5

365

19.79

B21

BAO MIN

0.3

-421.72

-26.052

-748.878

0.184

0.898

50

75

14,5

365

30.47

B21

BAO MIN

8.65

318.54

-17.118

-778.572

0.191

0.893

50

75

14,5

365

31.84

B21

BAO MAX

4.5

78.24

-19.495

512.337

0.027

0.986

50

75

14,5

365

18.98

B21

BAO MIN

0.35

-432.02

-26.077

-798.676

0.196

0.890

50

75

14,5

365

32.78

B21

BAO MIN

8.65

309.35

-13.429

-825.227

0.202

0.886

50

75

14,5

365

34.03

B21

BAO MAX

4.5

85.45

-15.997

497.448

0.027

0.987

50

75

14,5

365

18.42

B21

BAO MIN

0.35

-441.27

-26.661

-852.346

0.209

0.881

50

75

14,5

365

35.32

B21

BAO MIN

8.65

308.74

-17.661

-848.308

0.208

0.882

50

75

14,5

365

35.13

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

321.07

480.04

488.28

497.21

505.93

514.43

8.7

8.7

8.7

8.65

8.65

8.65

Trang 72

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

TANG 6

TANG 5

TANG 4

TANG 3

TANG 2

TANG 1

B21

BAO MAX

4.5

90.77

-14.158

501.449

0.027

0.986

50

75

14,5

365

18.57

B21

BAO MIN

0.35

-444.3

-27.576

-863.31

0.212

0.880

50

75

14,5

365

35.85

B21

BAO MIN

8.65

309.59

-21.584

-867.079

0.213

0.879

50

75

14,5

365

36.03

B21

BAO MAX

4.5

94.87

-11.889

504.917

0.027

0.986

50

75

14,5

365

18.70

B21

BAO MIN

0.35

-446.45

-28.098

-871.397

0.214

0.878

50

75

14,5

365

36.24

B21

BAO MIN

8.6

304.12

-21.42

-883.415

0.217

0.876

50

75

14,5

365

36.82

B21

BAO MAX

4.5

100.62

-7.922

490.787

0.026

0.987

50

75

14,5

365

18.17

B21

BAO MIN

0.4

-452.14

-28.797

-888.52

0.218

0.876

50

75

14,5

365

37.07

B21

BAO MIN

8.6

302.68

-22.095

-909.797

0.223

0.872

50

75

14,5

365

38.11

B21

BAO MAX

4.5

103.64

-5.254

481.239

0.026

0.987

50

75

14,5

365

17.81

B21

BAO MIN

0.4

-455.33

-29.203

-908.341

0.223

0.872

50

75

14,5

365

38.04

B21

BAO MIN

8.6

311.71

-24.927

-905.621

0.222

0.873

50

75

14,5

365

37.90

B21

BAO MAX

4.5

101.69

-3.369

483.486

0.026

0.987

50

75

14,5

365

17.90

B21

BAO MIN

0.4

-450.33

-28.613

-885.945

0.217

0.876

50

75

14,5

365

36.94

B21

BAO MIN

8.6

326.82

-27.012

-887.321

0.218

0.876

50

75

14,5

365

37.01

B21

BAO MAX

4.5

95.53

-1.412

483.782

0.026

0.987

50

75

14,5

365

17.91

B21

BAO MIN

0.4

-440.6

-26.985

-844.597

0.207

0.883

50

75

14,5

365

34.95

B21

BAO MIN

8.55

330.14

-33.984

-786.555

0.193

0.892

50

75

14,5

365

32.22

B21

BAO MAX

4.5

77.89

-1.969

453.933

0.024

0.988

50

75

14,5

365

16.79

B21

BAO MIN

0.45

-409.1

-13.069

-736.084

0.180

0.900

50

75

14,5

365

29.89

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

522.01

530.88

536.85

538.71

537.34

509.83

8.65

8.6

8.6

8.6

8.6

8.55

Trang 73

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

BANG TNH VA CHON THEP DAM B21


TANG

DAM
(BEAM)

COT DOC
As

BO TR THEP
2

KT

FAI

(%)

mm

Cat

(cm )

(chon)

B21

23.01

24.63

0.60

Nhp

B21

15.72

18.47

0.45

Goi

B21

11.53

22.13

0.30

150

Goi

B21

19.25

22.13

0.54

150

14.72

0.39

150
Thoa

250

Nhp

B21

13.54

Goi

B21

21.18

22.13

0.54

150

Goi

B21

29.19

34.45

0.7

150

11
10
9

BC AI

Goi

Thoa

250

Thoa
Nhp

KTRA

(cm )

12

Aschon

CHON

B21

19.85

22.13

0.54

250

34.45

0.75

150
150

Goi

B21

30.35

Goi

B21

30.40

34.45

0.75

Nhp

B21

19.79

22.13

0.54

Goi

B21

30.47

34.45

0.75

150

Goi

B21

31.84

34.45

0.84

150

Nhp

B21

18.98

22.13

0.54

Goi

B21

32.78

34.45

0.84

150

Goi

B21

34.03

36.95

0.90

150

Nhp

B21

18.42

22.13

0.54

Goi

B21

35.32

36.95

0.90

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Thoa

Thoa

Thoa

250

250

250
150

Trang 74

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH
B21

35.13

36.95

0.90

150

Nhp

B21

18.57

22.13

0.54

250

Goi

Thoa

Goi

B21

35.85

36.95

0.90

150

Goi

B21

36.03

36.95

0.90

150

Nhp

B21

18.70

22.13

0.54

Goi

B21

36.24

36.95

0.90

150

Goi

B21

36.82

39.36

0.95

150

Nhp

B21

18.17

18.47

0.45

Goi

B21

37.07

39.36

0.95

150

Goi

B21

38.11

39.36

0.95

150

Nhp

B21

17.81

18.47

0.45

Goi

B21

38.04

39.36

0.95

150

Goi

B21

37.90

39.36

0.95

150

Nhp

B21

17.90

18.47

0.45

Goi

B21

36.94

39.36

0.95

150

Goi

B21

37.01

39.36

0.95

150

Nhp

B21

17.91

18.47

0.45

Goi

B21

34.95

39.36

0.95

150

Goi

B21

32.22

34.45

0.84

150

Nhp

B21

16.79

18.47

0.45

Goi

B21

29.89

34.45

0.73

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Thoa

Thoa

Thoa

Thoa

Thoa

Thoa

250

250

250

250

250

250
150

Trang 75

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

TNH THEP DAM B45


T ETABS TA LOC C KET QUA NOI LC DAM B45 NGUY HIEM SAU AY
TANG

DAM
BEAM

TO HP

Loc

V2

LOAD

M3

V2(max) tnh

thep ai

ho

Rb

Rs

As

cm

cm

Mpa

Mpa

cm2

(kN)
m

kN

kN

kN

kNm

Loc
m

m
Tang KT

Tang 12

TANG 11

TANG 10

TANG 9

TANG 8

B45

BAO MIN

0.3

-205.75

-39.63

-328.17

B45

BAO MAX

3.3

4.36

46.02

B45

BAO MIN

6.3

93.20

26.20

B45

BAO MIN

0.3

-106.41

B45

BAO MAX

3.3

2.58

B45

BAO MIN

6.3

B12

BAO MIN

0.3

B12

BAO MAX

B12

0.080

0.958

50

75

14,5

365

12.51

142.36

0.008

0.996

50

75

14,5

365

5.22

-65.66

0.016

0.992

50

75

14,5

365

2.42

-258.00

-268.57

0.066

0.966

50

75

14,5

365

10.16

75.46

98.78

0.003

0.999

50

75

14,5

365

3.58

69.45

70.92

-121.58

0.030

0.985

50

75

14,5

365

4.51

153.71

-469.33

-263.56

0.065

0.967

50

75

14,5

365

9.96

3.3

-6.24

99.54

98.87

0.005

0.997

50

75

14,5

365

3.59

BAO MIN

6.3

21.19

92.09

-122.65

0.030

0.985

50

75

14,5

365

4.55

B45

BAO MIN

0.3

103.44

-431.96

-282.31

0.069

0.964

50

75

14,5

365

10.70

B45

BAO MAX

6.3

88.64

121.58

98.87

0.005

0.997

50

75

14,5

365

3.62

B45

BAO MIN

6.3

19.90

89.42

-138.83

0.034

0.983

50

75

14,5

365

5.16

B45

BAO MIN

0.35

60.46

-453.15

-309.12

0.076

0.961

50

75

14,5

365

11.76

B45

BAO MAX

3.3

22.23

94.37

101.05

0.003

0.999

50

75

14,5

365

3.82

B45

BAO MIN

6.25

9.85

84.52

-184.37

0.045

0.977

50

75

14,5

365

6.89

B45

BAO MIN

0.35

19.32

-468.29

-336.62

0.083

0.957

50

75

14,5

365

12.85

B45

BAO MAX

3.3

41.92

92.68

89.86

0.004

0.998

50

75

14,5

365

3.29

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

205.75

228.57

306.66

281.17

298.46

318.30

0.3

0.3

0.65

0.65

0.65

0.65

Trang 76

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

TANG 7

TANG 6

TANG 5

TANG 4

TANG 3

TANG 2

TANG 1

B45

BAO MIN

6.25

0.77

80.51

-232.92

0.057

0.971

50

75

14,5

365

8.77

B45

BAO MIN

0.35

-43.89

-433.72

-375.40

0.092

0.952

50

75

14,5

365

14.41

B45

BAO MAX

3.3

53.44

89.50

86.72

0.005

0.998

50

75

14,5

365

3.18

B45

BAO MIN

6.25

-5.92

76.79

-268.56

0.066

0.966

50

75

14,5

365

10.16

B45

BAO MIN

0.35

-111.68

-392.34

-411.85

0.101

0.947

50

75

14,5

365

15.89

B45

BAO MAX

3.3

64.40

85.45

93.58

0.050

0.974

50

75

14,5

365

35.08

B45

BAO MIN

6.25

-11.26

72.69

-301.34

0.074

0.962

50

75

14,5

365

11.45

B45

BAO MIN

0.4

-176.43

-376.18

-439.47

0.108

0.943

50

75

14,5

365

17.03

B45

BAO MAX

3.3

87.36

81.00

86.41

0.005

0.998

50

75

14,5

365

3.16

B45

BAO MIN

6.2

-19.95

67.15

-350.03

0.086

0.955

50

75

14,5

365

13.39

B45

BAO MIN

0.4

-222.98

-359.89

-462.77

0.113

0.940

50

75

14,5

365

17.99

B45

BAO MAX

3.3

103.46

77.37

92.42

0.005

0.998

50

75

14,5

365

3.38

B45

BAO MIN

6.2

-24.76

63.58

-389.64

0.096

0.950

50

75

14,5

365

14.99

B45

BAO MIN

0.4

-272.41

-312.21

-469.93

0.115

0.939

50

75

14,5

365

18.29

B45

BAO MAX

3.3

106.81

71.88

95.30

0.005

0.997

50

75

14,5

365

3.49

B45

BAO MIN

6.2

-21.39

61.03

-397.66

0.098

0.949

50

75

14,5

365

15.31

B45

BAO MIN

0.4

-314.25

-247.39

-456.55

0.112

0.940

50

75

14,5

365

17.73

B45

BAO MAX

3.3

104.68

65.33

97.93

0.005

0.997

50

75

14,5

365

3.59

B45

BAO MIN

6.2

-10.50

58.09

-386.56

0.095

0.950

50

75

14,5

365

14.86

B45

BAO MIN

0.45

-311.46

-162.68

-378.54

0.093

0.951

50

75

14,5

365

14.54

B45

BAO MAX

3.3

80.91

42.95

86.70

0.005

0.998

50

75

14,5

365

3.17

B45

BAO MIN

6.15

-1.56

38.02

-309.88

0.076

0.960

50

75

14,5

365

11.79

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

299.61

277.93

280.70

281.53

267.36

314.25

311.46

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.4

0.65

Trang 77

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

BANG CHON THEP DAM B45


Tang

DAM

COT DOC

chon

Fai

(%)

mm

Ktra

BC COT AI (cm)

Bc ai

cat

(ct)

(tt)

(max)

(chon)

150

688

1161

150

(Beam)
As

BO TR THEP
2

10

11

12

KT

(cm )

As chon
(cm )

12.61

0,53

5.22

6.28

0,35

B12

2.42

12.61

0,53

Goi

B12

10.16

12.61

0,53

Nhp

B12

3.58

6.28

0,35

Goi

B12

4.51

12.61

0,71

Goi

B12

9.96

12.61

0,53

Nhp

B12

3.59

6.28

0,35

Goi

B12

4.55

12.61

0,71

Goi

B12

10.70

12.61

0,53

Nhp

B12

3.62

6.28

0,35

Goi

B12

5.16

12.61

0,71

Goi

B12

12.85

12.61

0,53

Nhp

B12

3.82

6.28

0,35

Goi

B12

6.89

12.61

0,71

Goi

B12

17.22

0,53

Nhp

B12

3.29

6.28

0,35

Goi

B12

8.77

12.61

0,71

Goi

B12

14.41

17.22

0,53

Goi

B12

Nhp

B12

Goi

12.51

12.85

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Thoa

250
150
150

382

865

Thoa

150
250
150

150

393

877

Thoa

150
250
150

150

396

880

150
250

Thoa

150
150

402

888

150
250

Thoa

150
150

405

891

Thoa

150
250
150

Thoa

150

413

899

150
Trang 78

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH
Nhp

B12

3.18

6.28

0,35

250

Goi

B12

10.16

12.61

0,71

150

Goi

B12

15.89

17.22

0,53

Nhp

B12

35.08

6.28

0,35

Goi

B12

11.45

12.61

0,71

Goi

B12

17.03

18.48

0,53

Nhp

B12

3.16

6.28

0,35

Goi

B12

13.39

17.22

0,71

Goi

B12

17.99

18.48

0,53

Nhp

B12

3.38

6.28

0,35

Goi

B12

14.99

17.22

0,71

Goi

B12

18.29

18.48

0,53

Nhp

B12

3.49

6.28

0,35

Goi

B12

15.31

17.22

0,71

Goi

B12

17.73

18.48

0,53

Nhp

B12

3.59

6.28

0,35

Goi

B12

14.86

17.22

0,71

Goi

B12

14.54

18.48

0,53

Nhp

B12

3.17

6.28

0,35

Goi

B12

11.79

17.22

0,53

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

150

425

913

Thoa

150
250
150

150

441

930

Thoa

150
250
150

150

441

930

Thoa

150
250
150

150

496

986

Thoa

150
250
150

150

1281

1584

Thoa

150
250
150

150
Thoa

1320

1608

150
250
150

Trang 79

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

4.4.3. Kim tra vng ca dm


Khi tnh ton cc kt cu xy dng theo vng ( vng) hoc chuyn v cn phi
tha mn iu kin:
f fu
trong :
f l vng ( vng) hoc chuyn v ca cc b phn ca kt cu (hay ton b kt
cu) .
fu l vng ( vng) hoc chuyn v gii hn c qui nh trong TCVN 5574-2012.
y ta ly fu = L/400 (m) vi L l chiu di nhp ca dm.
i vi kt cu dm, vng ca dm c th c ly mt cch gn ng bng hiu s
ca vng im ln nht (thng l gia dm) tr i vng ca im nh nht (thng
l u dm).
Kim tra vng ca dm B21.
T kt qu ca ETABS, ta xut ra gi tr chuyn v ca im gia dm v im u dm
B21.
TNG

CHUYN V IM GIA CHUYN V IM U CV


DM

DM

Story

Point Load

UZ1

TANG MAI

30

BAO MAX -0.0161

11

TANG MAI

30

BAO MIN

-0.0201

TANG KT

30

TANG KT

FU

DM
Uz (m)

BAO MAX -0.0136

-0.0025

0.0225

11

BAO MIN

-0.0174

-0.0027

0.0225

BAO MAX -0.0148

11

BAO MAX -0.0134

-0.0014

0.0225

30

BAO MIN

-0.0188

11

BAO MIN

-0.0172

-0.0016

0.0225

TANG 12

30

BAO MAX -0.0162

11

BAO MAX -0.0131

-0.0031

0.0225

TANG 12

30

BAO MIN

-0.0201

11

BAO MIN

-0.0168

-0.0033

0.0225

TANG 11

30

BAO MAX -0.0156

11

BAO MAX -0.0125

-0.0031

0.0225

TANG 11

30

BAO MIN

-0.0194

11

BAO MIN

-0.0161

-0.0033

0.0225

TANG 10

30

BAO MAX -0.0145

11

BAO MAX -0.0117

-0.0028

0.0225

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Point Load

UZ2

Trang 80

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

TANG 10

30

BAO MIN

-0.0181

11

BAO MIN

TANG 9

30

BAO MAX -0.0136

11

TANG 9

30

BAO MIN

-0.003

0.0225

BAO MAX -0.0109

-0.0027

0.0225

11

BAO MIN

-0.0141

-0.0029

0.0225

TANG 8

30

BAO MAX -0.0128

11

BAO MAX -0.0099

-0.0029

0.0225

TANG 8

30

BAO MIN

-0.0159

11

BAO MIN

-0.0129

-0.003

0.0225

TANG 7

30

BAO MAX -0.0118

11

BAO MAX -0.0088

-0.003

0.0225

TANG 7

30

BAO MIN

-0.0147

11

BAO MIN

-0.0114

-0.0033

0.0225

TANG 6

30

BAO MAX -0.0105

11

BAO MAX -0.0074

-0.0031

0.0225

TANG 6

30

BAO MIN

11

BAO MIN

-0.0033

0.0225

TANG 5

30

BAO MAX -0.0093

11

BAO MAX -0.0063

-0.003

0.0225

TANG 5

30

BAO MIN

-0.0115

11

BAO MIN

-0.0033

0.0225

TANG 4

30

BAO MAX -0.0082

11

BAO MAX -0.005

-0.0032

0.0225

TANG 4

30

BAO MIN

11

BAO MIN

-0.0065

-0.0036

0.0225

TANG 3

30

BAO MAX -0.007

11

BAO MAX -0.0036

-0.0034

0.0225

TANG 3

30

BAO MIN

-0.0084

11

BAO MIN

-0.0038

0.0225

TANG 2

30

BAO MAX -0.0054

11

BAO MAX -0.002

-0.0034

0.0225

TANG 2

30

BAO MIN

-0.0063

11

BAO MIN

-0.0026

-0.0037

0.0225

TANG 1

30

BAO MAX -0.0027

11

BAO MAX -0.0004

-0.0023

0.0225

TANG 1

30

BAO MIN

11

BAO MIN

-0.0032

0.0225

-0.017

-0.013

-0.0101

-0.0037

-0.0151

-0.0097

-0.0082

-0.0046

-0.0005

Kim tra tng t i vi dm B45


TNG

CHUYN V IM GIA CHUYN V IM U CV


DM

Story

DM

Point Load

UZ1

FU

DM

Point Load

UZ2

Uz (m)

TANG MAI 166

BAO MAX -0.0102

179

BAO MAX -0.0069

-0.0033

0.0165

TANG MAI 166

BAO MIN

-0.0122

179

BAO MIN

-0.0107

-0.0015

0.0165

TANG KT

BAO MAX -0.0094

179

BAO MAX -0.0068

-0.0026

0.0165

166

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 81

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

TANG KT

166

BAO MIN

-0.0114

179

BAO MIN

-0.0105

-0.0009

0.0165

TANG 12

166

BAO MAX -0.0088

179

BAO MAX -0.0065

-0.0023

0.0165

TANG 12

166

BAO MIN

-0.0108

179

BAO MIN

-0.0103

-0.0005

0.0165

TANG 11

166

BAO MAX -0.0084

179

BAO MAX -0.0062

-0.0022

0.0165

TANG 11

166

BAO MIN

-0.0104

179

BAO MIN

-0.0099

-0.0005

0.0165

TANG 10

166

BAO MAX -0.0079

179

BAO MAX -0.0058

-0.0021

0.0165

TANG 10

166

BAO MIN

-0.0098

179

BAO MIN

-0.0093

-0.0005

0.0165

TANG 9

166

BAO MAX -0.0075

179

BAO MAX -0.0053

-0.0022

0.0165

TANG 9

166

BAO MIN

-0.0093

179

BAO MIN

-0.0006

0.0165

TANG 8

166

BAO MAX -0.0069

179

BAO MAX -0.0049

-0.002

0.0165

TANG 8

166

BAO MIN

-0.0085

179

BAO MIN

-0.0005

0.0165

TANG 7

166

BAO MAX -0.0061

179

BAO MAX -0.0043

-0.0018

0.0165

TANG 7

166

BAO MIN

-0.0076

179

BAO MIN

-0.0071

-0.0005

0.0165

TANG 6

166

BAO MAX -0.0053

179

BAO MAX -0.0036

-0.0017

0.0165

TANG 6

166

BAO MIN

-0.0066

179

BAO MIN

-0.0005

0.0165

TANG 5

166

BAO MAX -0.0046

179

BAO MAX -0.003

-0.0016

0.0165

TANG 5

166

BAO MIN

-0.0058

179

BAO MIN

-0.0052

-0.0006

0.0165

TANG 4

166

BAO MAX -0.0037

179

BAO MAX -0.0024

-0.0013

0.0165

TANG 4

166

BAO MIN

-0.0047

179

BAO MIN

-0.0042

-0.0005

0.0165

TANG 3

166

BAO MAX -0.0028

179

BAO MAX -0.0017

-0.0011

0.0165

TANG 3

166

BAO MIN

-0.0035

179

BAO MIN

-0.003

-0.0005

0.0165

TANG 2

166

BAO MAX -0.0016

179

BAO MAX -0.001

-0.0006

0.0165

TANG 2

166

BAO MIN

-0.0021

179

BAO MIN

-0.0017

-0.0004

0.0165

TANG 1

166

BAO MAX -0.0008

179

BAO MAX -0.0002

-0.0006

0.0165

TANG 1

166

BAO MIN

179

BAO MIN

-0.0006

0.0165

-0.0009

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

-0.0087

-0.008

-0.0061

-0.0003

Trang 82

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

4.5. TNH TON V B TR THP CT KHUNG TRC 2

Theo mt bng kin trc:


C2 - > C2-C
C8 - > C2-B
C15 - > C2-A
4.5.1. L thuyt tnh ton ct
4.5.1.1. Vt liu
- B tng B25 (#350): Rn = 145daN/cm2, Rbt = 10,5daN/cm2.
- Thp AIII ( 10): Rs = Rsc = 3650daN/cm2, RSW = 2900daN/cm2.
- Thp AI ( 10) : Rs = Rsc = 2250daN/cm2, RSW = 1750daN/cm2.

4.5.1.2. Tnh ton


-

Tnh ct dc:

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 83

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

- Phng php 1: Tnh ton theo phng php gn ng da trn vic bin i
trng hp nn lch tm xin thnh lch tm phng tng ng tnh ct thp.
Nguyn tc ca phng php ny c trnh by trong tiu chun ca nc Anh
BS8110 v ca M ACI318, c GS. NGUYN NH CNG da trn nguyn
tc lp ra cc cng thc ph hp TCXDVN356 2005.
Xem lin kt gia sn v ct l lin kt cng(nh nhiu tng trn 2 nhp):
lox = l.;loy = l. = 0, 7.l

Cx
i x =

12
Bn knh qun tnh ca ct:
Cy

i
=
y
12

lox
x =
ix

mnh theo 2 phng :


= loy
y i
y

mnh: = max( x , y )
lch tm ngu nhin: eax = max(L / 600; C x / 30,1cm)
eay = max(L / 600; Cy / 30,1cm)

e x = eox + eax = M x / N + eax

e y = eoy + eay = M y / N + eay

lch tm thc t:

C y C3x

2.5E b J J x = 12
Lc nn ti hn: N th =
;
lo2
C x C3y

J =

y
12

Vi h s un dc:

x y 28 th ly h s un dc: x = y = 1 .
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 84

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

x y 28 th ly h s un dc: =

1
=> M x1 = M x v M y1 = M y
N
1N th

Theo l thuyt: tng quan gia gi tr Mx1, My1 vi kch thc cc cnh m a

v mt trong 2 m hnh tnh ton (theo phng x hoc y). iu kin v k hiu
theo bng sau:
Theo phng x

M hnh
iu kin

K hiu

M x1
Cx

>

Theo phng y

M y1

M x1

Cy

Cx

<

M y1
Cy

h = Cx ; b = C y

h = C y ; b = Cx

M1 = Mx1 ; M2 = My1

M1= My1 ; M2 = Mx1

ea= eax + 0.2eay

ea= eay + 0.2eax

Chn a = h/10 => ho = h a; Z = h 2a


Tnh theo trng hp ct thp i xng: x1 =

N
R bb

H s chuyn i m0:

0.6x1
ho

x1 h o => mo = 1-

x1 > h o => m o = 0.4

Tnh m men tng ng (i nn lch tm xin thnh lch tm phng):

M = M1 + mo M2

h
b

lch tm: e1 =

M
N

Kt cu siu tnh: eo = max(e1;ea )


Kt cu tnh nh: eo = e1 + ea
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 85

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Da vo lch tm eo v gi tr x1 phn bit cc trng hp tnh ton:


eo

Trng hp 1: =

h0

0.3 => nn lch tm rt b

H s nh hng lch tm: e

1
(0.5 )(2 )

H s un dc ph thm khi xt nn ng tm: e

(1 )
0. 3

Vi 14 1 ; 14 < < 104 => = 1.028 - 0.0000288 2 - 0.0016


e N
- R b bh
e
Din tch ton b ct thp dc: A s =
R sc - R b

Trng hp 2: =

eo
> 0.3 v x1 > R h o Nn lch tm b
h0

Chiu cao vng nn: x = R +

e
1 - R
h ; o = o
2 o
h
1 + 50 o

Din tch ton b ct thp dc: As =


Trng hp 3: =

Ne - R b b(h o - x / 2)
kR sc Z

eo
> 0.3 v x1 R h o Nn lch tm ln
h0

Din tch ton b ct thp dc: As =

N(e + 0.5x1 - h o )
0.4R sc Z

Vi k = 0,4: h s k n do ct thp dt theo chu vi.


- Phng php 2: Tnh ct lch tm xin theo TCVN 5574-1991 - p dng cng thc
Bresler:
y l bi ton kim tra cho ct lch tm xin ri vo trng hp nn lch tm b :

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 86

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Mx

a
Fax

My
x

Fay

dx

Fay
x
Fax

a
a

a
dy

Ct chu N, Mx (quay quanh trc x), My (quay quanh trc y), b tr thp i xng.
Cng thc kim tra :

N N xy =

1
1
1
1
+
N 0x N 0y N 0

Ct m bo kh nng chu lc.


N0 -> Kh nng chu nn ng tm ca ct

N 0 = R n Fb + R a (2Fax + 2Fay )
N0x -> Kh nng chu nn lch tm ca ct khi chu Mx
R n (d y +
N 0x =

2Fay E a (d x - a) 2
)
+ R a Fax (d x - 2a) - M x
dx Eb
2
dx
2

-a

N0y -> Kh nng chu nn lch tm ca ct khi chu My

N 0y =

2
2Fax E a (d y - a)
R n (d x +
)
+ R a Fay (d y - 2a) - M y
d y Eb
2

dy
2

-a

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 87

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Kt lun:
Do khi phn tch ni lc th ct trong cng trnh ri vo trng hp ct chu nn
lch tm xin dng lch tm b nn ta s dng phng php Tnh ct lch tm xin
theo TCVN 5574-1991 - cng thc Bresler tnh thp dc cho ct. S dng bng
excel lp sn theo phng php tnh kim tra v tnh thp. Cc ct c tit din
ging nhau th tnh ton, kim tra cho ct c ni lc ln nht ri b tr thp cho tt
c ct cng tit din.
4.5.2. Bng tnh thp ct khung trc 2
Ct C2, C8, C15

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 88

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Ct C2 tng 1 (l=4,2m) tit din ct 1000x1000mm


B tng
Thp
a
Hm lng ct thp mi cnh

Tng Phn t
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

T hp
COMB1
COMB1
COMB2
COMB2
COMB3
COMB3
COMB4
COMB4
COMB5
COMB5
COMB6
COMB6
COMB7
COMB7
COMB8
COMB8
COMB9
COMB9

B25
AIII
5cm
0.2%

N
(T)
1133.006
1123.651
1010.454
1001.098
1011.784
1002.428
921.245
911.89
1100.992
1091.637
1120.219
1110.863
1121.416
1112.06
1039.931
1030.576
1201.704
1192.348

Rn=
Ra=
dx(m)=
dy(m)=
Fb=

Mx
(T.m)
-34.819
36.12
-29.976
30.579
-22.705
28.624
13.323
24.24
-66.004
34.964
-37.243
36.348
-30.699
34.588
1.7262
30.643
-69.668
40.294

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

1450T/m2
Eb=
3000000
36500T/m2
Ea=
20000000
1
0.9
0.5
1
0.4
0.4
2
1
Fax(m )= 0.0019
Fay(m 2)= 0.0019

My
dx
dy
(T.m)
(m)
(m)
-0.0297
1
1
0.6191
1
1
25.7127
1
1
-10.7832
1
1
-25.8187
1
1
12.0123
1
1
2.858
1
1
-1.0367
1
1
-2.964
1
1
2.2659
1
1
23.1571
1
1
-9.6393
1
1
-23.2211
1
1
10.8766
1
1
2.5879
1
1
-0.8675
1
1
-2.6519
1
1
2.1048
1
1
H s an ton(min)=

a
(m)
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

T/m 2
T/m 2

No
(T)
1727.40
1727.40
1727.40
1727.40
1727.40
1727.40
1727.40
1727.40
1727.40
1727.40
1727.40
1727.40
1727.40
1727.40
1727.40
1727.40
1727.40
1727.40

Nox
(T)
1552.19
1549.30
1562.95
1561.61
1579.11
1565.95
1599.96
1575.70
1482.89
1551.87
1546.80
1548.79
1561.34
1552.70
1625.73
1561.47
1474.75
1540.02

Nxy
H s
(T)
an ton
1472.68
1.30
1469.01
1.31
1434.98
1.42
1461.39
1.46
1448.39
1.43
1462.92
1.46
1510.18
1.64
1491.95
1.64
1405.27
1.28
1468.33
1.35
1426.00
1.27
1452.23
1.31
1438.23
1.28
1453.41
1.31
1533.65
1.47
1479.50
1.44
1398.47
1.16
1458.01
1.22
1.16
kh nng chu lc

Noy
(T)
1629.50
1628.19
1572.42
1605.60
1572.19
1602.87
1623.21
1627.26
1622.98
1624.53
1578.10
1608.14
1577.96
1605.39
1623.81
1627.64
1623.67
1624.89

Trang 89

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Ct C2 tng 2 (l=3,6m) tit din ct 900x900mm (ct tng 3,4 b tr tng t tng 2)
B tng
Thp
a
Hm lng ct thp mi cnh

Tng Phn t
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

T hp
COMB1
COMB1
COMB2
COMB2
COMB3
COMB3
COMB4
COMB4
COMB5
COMB5
COMB6
COMB6
COMB7
COMB7
COMB8
COMB8
COMB9
COMB9

B25
AIII
5cm
0.25%

N
(T)
1038.702
1032.366
925.52
919.184
928.005
921.669
843.312
836.976
1010.213
1003.877
1026.39
1020.054
1028.626
1022.29
952.403
946.067
1102.614
1096.278

Rn=
Ra=
dx(m)=
dy(m)=
Fb=

1450T/m2
Eb=
36500T/m2
Ea=
0.9
0.9
0.9
0.4
0.81
Fax(m 2)=
Fay(m 2)=

Mx
My
dx
dy
(T.m)
(T.m)
(m)
(m)
-36.25 -0.8839
0.9
0.9
35.063
0.6067
0.9
0.9
-31.922 17.5446
0.9
0.9
30.816 -15.226
0.9
0.9
-29.628 -19.2125
0.9
0.9
28.329 16.2546
0.9
0.9
-6.1717
0.545
0.9
0.9
15.623 -0.8419
0.9
0.9
-55.378 -2.2128
0.9
0.9
43.521
1.8705
0.9
0.9
-36.734 15.6617
0.9
0.9
35.633 -13.5688
0.9
0.9
-34.67 -17.4196
0.9
0.9
33.394 14.7637
0.9
0.9
-13.559
0.3621
0.9
0.9
21.96 -0.6231
0.9
0.9
-57.845 -2.1199
0.9
0.9
47.067
1.818
0.9
0.9
H s an ton(min)=

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

3000000
20000000
0.5
0.4
0.001913
0.001913

T/m 2
T/m 2

a
(m)
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

No
(T)
1453.73
1453.73
1453.73
1453.73
1453.73
1453.73
1453.73
1453.73
1453.73
1453.73
1453.73
1453.73
1453.73
1453.73
1453.73
1453.73
1453.73
1453.73

Nox
(T)
1264.67
1267.64
1275.49
1278.26
1281.22
1284.47
1339.86
1316.24
1216.85
1246.49
1263.46
1266.21
1268.62
1271.81
1321.40
1300.39
1210.68
1237.63

Nxy
H s
(T)
an ton
1187.81
1.14
1190.97
1.15
1164.62
1.26
1171.51
1.27
1166.08
1.26
1174.68
1.27
1254.63
1.49
1233.27
1.47
1143.15
1.13
1169.91
1.17
1158.23
1.13
1164.61
1.14
1159.13
1.13
1167.00
1.14
1238.81
1.30
1219.80
1.29
1137.87
1.03
1162.20
1.06
1.03
kh nng chu lc

Noy
(T)
1353.08
1353.78
1311.43
1317.23
1307.26
1314.66
1353.93
1353.19
1349.76
1350.62
1316.14
1321.37
1311.75
1318.38
1354.39
1353.74
1349.99
1350.75

Trang 90

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Ct C2 tng 5 (l=3,6m) tit din ct 800x800mm (ct tng 6,7 b tr tng t tng 5)
B tng
Thp
a
Hm lng ct thp mi cnh

B25
AIII
5cm
0.2%

Tng Phn t

N
(T)
757.994
751.658
673.922
667.586
678.182
671.846
619.62
613.284
732.483
726.147
747.882
741.546
751.717
745.381
699.011
692.675
800.588
794.252

TANG 6
TANG 6
TANG 6
TANG 6
TANG 6
TANG 6
TANG 6
TANG 6
TANG 6
TANG 6
TANG 6
TANG 6
TANG 6
TANG 6
TANG 6
TANG 6
TANG 6
TANG 6

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

T hp
COMB1
COMB1
COMB2
COMB2
COMB3
COMB3
COMB4
COMB4
COMB5
COMB5
COMB6
COMB6
COMB7
COMB7
COMB8
COMB8
COMB9
COMB9

Rn=
Ra=
dx(m)=
dy(m)=
Fb=

Mx
(T.m)
-42.35
43.68
-35.15
36.34
-35.6
36.518
-12.43
12.08
-58.32
60.779
-41.45
42.875
-41.855
43.035
-21.002
21.041
-62.303
64.869

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

1450T/m2
Eb=
3000000
36500T/m2
Ea=
20000000
0.8
0.9
0.5
0.8
0.4
0.4
2
0.64
Fax(m )= 0.0012
Fay(m 2)= 0.0012

My
dx
dy
(T.m)
(m)
(m)
-1.8296
0.8
0.8
2.0744
0.8
0.8
15.8919
0.8
0.8
-17.1769
0.8
0.8
-18.8269
0.8
0.8
20.5383
0.8
0.8
0.6891
0.8
0.8
-0.9086
0.8
0.8
-3.6241
0.8
0.8
4.27
0.8
0.8
13.83
0.8
0.8
-14.9368
0.8
0.8
-17.4169
0.8
0.8
19.0069
0.8
0.8
0.1475
0.8
0.8
-0.2953
0.8
0.8
-3.7344
0.8
0.8
4.3654
0.8
0.8
H s an ton(min)=

a
(m)
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

T/m 2
T/m 2

No
(T)
1103.20
1103.20
1103.20
1103.20
1103.20
1103.20
1103.20
1103.20
1103.20
1103.20
1103.20
1103.20
1103.20
1103.20
1103.20
1103.20
1103.20
1103.20

Nox
(T)
922.05
918.25
942.62
939.22
941.33
938.71
1007.53
1008.53
876.42
869.39
924.62
920.55
923.46
920.09
983.04
982.93
865.04
857.71

H s
an ton
1.16
1.16
1.28
1.29
1.26
1.27
1.54
1.56
1.13
1.13
1.14
1.14
1.12
1.13
1.34
1.35
1.03
1.02
1.02
kh nng chu lc

Noy
(T)
1037.82
1037.12
997.64
993.97
989.26
984.37
1041.08
1040.45
1032.69
1030.85
1003.53
1000.37
993.28
988.74
1042.63
1042.20
1032.38
1030.57

Nxy
(T)
875.93
872.00
864.46
858.86
857.10
851.27
955.46
955.83
831.33
823.83
853.57
847.83
845.17
839.08
934.65
934.21
820.88
813.15

Trang 91

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Ct C2 tng 8 (l=3,6m) tit din ct 700x700mm (ct tng 9, 10 b tr tng t tng 8)


B tng
Thp
a
Hm lng ct thp mi cnh

Tng Phn t
TANG 9
TANG 9
TANG 9
TANG 9
TANG 9
TANG 9
TANG 9
TANG 9
TANG 9
TANG 9
TANG 9
TANG 9
TANG 9
TANG 9
TANG 9
TANG 9
TANG 9
TANG 9

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

T hp
COMB1
COMB1
COMB2
COMB2
COMB3
COMB3
COMB4
COMB4
COMB5
COMB5
COMB6
COMB6
COMB7
COMB7
COMB8
COMB8
COMB9
COMB9

B25
AIII
5cm
0.25%

N
(T)
481.683
476.832
427.698
422.847
431.926
427.075
399.218
394.367
460.406
455.555
474.593
469.742
478.399
473.548
448.962
444.111
504.031
499.18

Rn=
Ra=
dx(m)=
dy(m)=
Fb=

Mx
(T.m)
-38.724
36.551
-31.676
29.982
-32.759
30.719
-14.943
11.198
-49.491
49.504
-37.586
35.599
-38.561
36.262
-22.527
18.693
-53.62
53.168

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

1450T/m2
Eb=
36500T/m2
Ea=
1.2
0.9
0.4
0.4
0.49
Fax(m 2)=
Fay(m 2)=

My
dx
dy
(T.m)
(m)
(m)
-2.6788
0.7
0.7
2.8702
0.7
0.7
10.0904
0.7
0.7
-10.6404
0.7
0.7
-14.4588
0.7
0.7
15.3535
0.7
0.7
-1.0156
0.7
0.7
1.1765
0.7
0.7
-3.3528
0.7
0.7
3.5366
0.7
0.7
8.4178
0.7
0.7
-8.8784
0.7
0.7
-13.6765
0.7
0.7
14.5161
0.7
0.7
-1.5775
0.7
0.7
1.7568
0.7
0.7
-3.6811
0.7
0.7
3.8809
0.7
0.7
H s an ton(min)=

3000000
20000000
0.5
0.4
0.001138
0.001138

T/m 2
T/m 2

a
(m)
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

No
(T)
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58

Nox
(T)
690.81
698.05
714.30
719.95
710.69
717.49
770.08
782.56
654.92
654.88
694.60
701.23
691.35
699.02
744.80
757.58
641.16
642.66

H s
an ton
1.35
1.37
1.53
1.55
1.48
1.51
1.81
1.86
1.34
1.35
1.35
1.37
1.31
1.33
1.56
1.60
1.20
1.21
1.20
kh nng chu lc

Noy
(T)
810.96
810.32
786.25
784.42
771.69
768.71
816.50
815.97
808.71
808.10
791.83
790.29
774.30
771.50
814.63
814.03
807.62
806.95

Nxy
(T)
649.40
655.38
653.16
656.59
640.15
643.58
723.33
733.90
616.28
615.89
640.30
644.90
626.13
630.54
699.60
710.41
603.47
604.43

Trang 92

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Ct C2 tng 11 (l=3,6m) tit din ct 600x600mm (ct tng 12, KT (l=3,4m) b tr tng t tng 11)
B tng
Thp
a
Hm lng ct thp mi cnh

Tng

Phn t

T hp

TANG 12
TANG 12
TANG 12
TANG 12
TANG 12
TANG 12
TANG 12
TANG 12
TANG 12
TANG 12
TANG 12
TANG 12
TANG 12
TANG 12
TANG 12
TANG 12
TANG 12
TANG 12

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

COMB1
COMB1
COMB2
COMB2
COMB3
COMB3
COMB4
COMB4
COMB5
COMB5
COMB6
COMB6
COMB7
COMB7
COMB8
COMB8
COMB9
COMB9

B25
AIII
5cm
0.3%

N
(T)
208.902
205.338
185.725
182.161
188.474
184.91
176.168
172.604
198.031
194.467
205.484
201.92
207.958
204.394
196.883
193.319
216.56
212.996

Rn=
Ra=
dx(m)=
dy(m)=
Fb=

Mx
(T.m)
-37.826
37.64
-30.722
30.833
-32.361
32.169
-19.735
19.165
-43.348
43.837
-36.46
36.425
-37.935
37.627
-26.571
25.923
-47.824
48.128

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

1450T/m2
Eb=
36500T/m2
Ea=
1.2
0.9
0.4
0.4
0.36
Fax(m 2)=
Fay(m 2)=

My
dx
dy
(T.m)
(m)
(m)
-2.4607
0.6
0.6
2.577
0.6
0.6
5.1402
0.6
0.6
-5.3573
0.6
0.6
-9.1201
0.6
0.6
9.519
0.6
0.6
-1.4652
0.6
0.6
1.5997
0.6
0.6
-2.5148
0.6
0.6
2.5621
0.6
0.6
4.0035
0.6
0.6
-4.167
0.6
0.6
-8.8307
0.6
0.6
9.2217
0.6
0.6
-1.9413
0.6
0.6
2.0943
0.6
0.6
-2.8859
0.6
0.6
2.9604
0.6
0.6
H s an ton(min)=

3000000
20000000
0.5
0.4
0.00099
0.00099

T/m 2
T/m 2

a
(m)
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

No
(T)
666.54
666.54
666.54
666.54
666.54
666.54
666.54
666.54
666.54
666.54
666.54
666.54
666.54
666.54
666.54
666.54
666.54
666.54

Nox
(T)
466.62
467.36
495.03
494.59
488.47
489.24
538.98
541.26
444.53
442.57
472.08
472.22
466.18
467.41
511.63
514.23
426.63
425.41

H s
an ton
2.09
2.13
2.45
2.50
2.34
2.38
2.85
2.92
2.11
2.14
2.14
2.17
2.04
2.07
2.43
2.48
1.85
1.88
1.85
kh nng chu lc

Noy
(T)
608.08
607.61
597.36
596.49
581.44
579.84
612.06
611.52
607.86
607.67
601.91
601.25
582.60
581.03
610.15
609.54
606.38
606.08

Nxy
(T)
437.19
437.60
455.82
454.94
441.16
440.86
502.79
504.41
417.64
415.83
438.71
438.49
423.50
423.69
477.74
479.63
401.15
399.94

Trang 93

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Ct C8 tng 1 (l=4,2m) tit din ct 900x900mm


B tng
Thp
a
Hm lng ct thp mi cnh

Tng
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2

Phn t
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8

T hp
COMB1
COMB1
COMB2
COMB2
COMB3
COMB3
COMB4
COMB4
COMB5
COMB5
COMB6
COMB6
COMB7
COMB7
COMB8
COMB8
COMB9
COMB9

B25
AIII
5cm
0.23%

N
(T)
931.023
921.668
756.907
747.552
874.94
865.585
701.858
692.503
929.99
920.634
866.398
857.043
972.628
963.272
816.854
807.498
1022.172
1012.817

Rn=
Ra=
dx(m)=
dy(m)=
Fb=

Mx
(T.m)
19.44
-34.803
10.302
-27.835
17.341
-29.328
62.685
-50.233
-35.041
-6.9303
15.711
-33.51
22.046
-34.853
62.855
-53.667
-25.098
-14.695

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

1450T/m2
Eb=
36500T/m2
Ea=
0.9
0.9
0.9
0.4
0.81
Fax(m 2)=
Fay(m 2)=

My
dx
dy
(T.m)
(m)
(m)
17.5896
0.9
0.9
-21.4404
0.9
0.9
31.2207
0.9
0.9
-25.1469
0.9
0.9
-3.0832
0.9
0.9
-10.1807
0.9
0.9
17.8825
0.9
0.9
-22.9742
0.9
0.9
10.255
0.9
0.9
-12.3534
0.9
0.9
32.6743
0.9
0.9
-27.7975
0.9
0.9
1.8007
0.9
0.9
-14.3279
0.9
0.9
20.6699
0.9
0.9
-25.8421
0.9
0.9
13.8051
0.9
0.9
-16.2834
0.9
0.9
H s an ton(min)=

3000000
20000000
0.5
0.4
0.00176
0.00176

T/m 2
T/m 2

a
(m)
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

No
(T)
1431.39
1431.39
1431.39
1431.39
1431.39
1431.39
1431.39
1431.39
1431.39
1431.39
1431.39
1431.39
1431.39
1431.39
1431.39
1431.39
1431.39
1431.39

Nox
(T)
1292.56
1254.15
1315.40
1271.57
1297.80
1267.84
1184.44
1215.58
1253.55
1323.83
1301.88
1257.38
1286.04
1254.03
1184.02
1206.99
1278.41
1304.42

Nxy
H s
(T)
an ton
1182.12
1.27
1142.34
1.24
1171.92
1.55
1149.29
1.54
1216.77
1.39
1176.24
1.36
1090.52
1.55
1107.40
1.60
1163.78
1.25
1219.57
1.32
1158.10
1.34
1132.44
1.32
1209.05
1.24
1156.21
1.20
1085.23
1.33
1095.00
1.36
1177.97
1.15
1194.79
1.18
1.15
kh nng chu lc

Noy
(T)
1297.18
1287.56
1263.10
1278.29
1333.45
1315.70
1296.45
1283.72
1315.52
1310.27
1259.47
1271.66
1336.65
1305.34
1289.48
1276.55
1306.64
1300.45

Trang 94

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Ct C8 tng 2 (l=3,6m) tit din ct 800x800mm (ct tng 3, 4, 5 b tr tng t tng 2)


B tng
Thp
a
Hm lng CT mi cnh

Tng
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3
TANG 3

Phn t T hp
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8

COMB1
COMB1
COMB2
COMB2
COMB3
COMB3
COMB4
COMB4
COMB5
COMB5
COMB6
COMB6
COMB7
COMB7
COMB8
COMB8
COMB9
COMB9

B25
AIII
5cm
0.25%

N
(T)
835.216
828.88
678.88
672.544
787.392
781.056
634.975
628.639
831.297
824.961
776.178
769.842
873.839
867.503
736.663
730.327
913.353
907.017

Rn=
Ra=
dx(m)=
dy(m)=
Fb=

Mx
(T.m)
28.186
-33.44
23.558
-27.746
25.026
-28.971
66.26
-61.371
-17.676
4.6541
27.137
-32.381
28.457
-33.483
65.568
-62.643
-9.9744
-3.2203

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

My
(T.m)
21.873
-26.7777
32.4534
-34.4362
4.8757
-11.8264
25.023
-29.8437
12.3061
-16.4189
33.9621
-36.5874
9.1423
-16.2387
27.2748
-32.4542
15.8296
-20.3719

1450T/m2
Eb=
3000000
36500T/m2
Ea=
20000000
0.8
0.9
0.5
0.8
0.4
0.4
2
0.64
0.0015
Fax(m )=
Fay(m 2)= 0.0015
dx
dy
(m)
(m)
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
H s an ton(min)=

a
(m)
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

T/m 2
T/m 2

No
(T)
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00

Nox
(T)
990.24
975.23
1003.46
991.50
999.27
988.00
881.46
895.43
1020.27
1057.47
993.24
978.26
989.47
975.11
883.44
891.79
1042.27
1061.57

H s
an ton
1.06
1.04
1.28
1.28
1.18
1.16
1.25
1.26
1.12
1.15
1.11
1.10
1.04
1.02
1.07
1.08
1.03
1.04
1.02
kh nng chu lc

Noy
(T)
1008.28
994.26
978.05
972.38
1056.84
1036.98
999.28
985.50
1035.61
1023.86
973.74
966.24
1044.65
1024.38
992.84
978.05
1025.54
1012.57

Nxy
(T)
885.11
862.57
871.72
858.27
930.14
905.27
791.54
793.87
931.18
951.92
860.63
843.65
912.36
885.04
789.07
786.20
941.01
945.40

Trang 95

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Ct C8 tng 6 (l=3,6m) tit din ct 700x700mm (ct tng 7,8,9 b tr tng t tng 6)
B tng
Thp
a
Hm lng CT mi cnh

B25
AII
5cm
0.25%

Tng Phn t T hp

N
(T)
498.52
493.669
413.346
408.495
465.062
460.211
407.924
403.073
470.483
465.632
469.316
464.465
515.86
511.009
464.437
459.586
520.74
515.889

TANG 7
TANG 7
TANG 7
TANG 7
TANG 7
TANG 7
TANG 7
TANG 7
TANG 7
TANG 7
TANG 7
TANG 7
TANG 7
TANG 7
TANG 7
TANG 7
TANG 7
TANG 7

C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8

COMB1
COMB1
COMB2
COMB2
COMB3
COMB3
COMB4
COMB4
COMB5
COMB5
COMB6
COMB6
COMB7
COMB7
COMB8
COMB8
COMB9
COMB9

Rn=
Ra=
dx(m)=
dy(m)=
Fb=

Mx
(T.m)
25.666
-30.528
22.696
-26.834
20.801
-24.935
54.686
-61.369
-11.189
9.6005
26.127
-30.918
24.421
-29.21
54.918
-62
-4.3701
1.8725

My
(T.m)
32.0492
-36.256
40.086
-44.7882
15.9212
-18.5698
33.5098
-37.5941
22.4974
-25.764
42.5188
-47.5966
20.7705
-24.0001
36.6002
-41.1219
26.6891
-30.4748

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

1450T/m2
Eb=
28000T/m2
Ea=
0.7
0.9
0.7
0.4
0.49
Fax(m 2)=
Fay(m 2)=
dx
dy
(m)
(m)
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
H s an ton(min)=

3000000
21000000
0.5
0.4
0.001138
0.001138

T/m 2
T/m 2

a
(m)
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

No
(T)
837.90
837.90
837.90
837.90
837.90
837.90
837.90
837.90
837.90
837.90
837.90
837.90
837.90
837.90
837.90
837.90
837.90
837.90

Nox
(T)
716.11
699.90
726.00
712.21
732.32
718.54
619.37
597.09
764.36
769.66
714.57
698.60
720.25
704.29
618.60
594.99
787.09
795.42

H s
an ton
1.22
1.19
1.44
1.40
1.43
1.40
1.31
1.27
1.43
1.43
1.24
1.20
1.24
1.21
1.14
1.09
1.30
1.30
1.09
kh nng chu lc

Noy
(T)
694.83
680.80
668.04
652.36
748.59
739.76
689.96
676.34
726.67
715.78
659.93
643.00
732.42
721.66
679.66
664.58
712.69
700.08

Nxy
(T)
608.94
586.80
594.93
573.56
663.17
645.14
534.63
510.24
670.70
665.38
580.96
557.67
640.92
620.31
527.86
502.02
675.60
670.17

Trang 96

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Ct C8 tng 10 (l=3,6m) tit din ct 600x600mm (ct tng 11, 12, kt b tr tng t tng 10)
B tng
Thp
a
Hm lng CT mi cnh

Tng
TANG 11
TANG 11
TANG 11
TANG 11
TANG 11
TANG 11
TANG 11
TANG 11
TANG 11
TANG 11
TANG 11
TANG 11
TANG 11
TANG 11
TANG 11
TANG 11
TANG 11
TANG 11

Phn t T hp
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8

COMB1
COMB1
COMB2
COMB2
COMB3
COMB3
COMB4
COMB4
COMB5
COMB5
COMB6
COMB6
COMB7
COMB7
COMB8
COMB8
COMB9
COMB9

B25
AIII
5cm
0.25%

N
(T)
241.145
237.581
210.003
206.439
219.54
215.976
215.668
212.104
213.876
210.312
234.215
230.651
242.799
239.235
239.314
235.75
237.701
234.137

Rn=
Ra=
dx(m)=
dy(m)=
Fb=

Mx
(T.m)
23.516
-26.604
20.833
-23.465
19.03
-21.668
36.967
-41.327
2.896
-3.8066
23.969
-27.009
22.347
-25.392
38.49
-43.085
7.8262
-9.316

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

1450T/m2
Eb=
36500T/m2
Ea=
1.2
0.9
0.4
0.4
0.36
Fax(m 2)=
Fay(m 2)=

My
dx
dy
(T.m)
(m)
(m)
33.9014
0.6
0.6
-37.6733
0.6
0.6
36.9957
0.6
0.6
-41.0608
0.6
0.6
22.4739
0.6
0.6
-25.0273
0.6
0.6
32.208
0.6
0.6
-35.6212
0.6
0.6
27.2616
0.6
0.6
-30.4669
0.6
0.6
40.0195
0.6
0.6
-44.4255
0.6
0.6
26.95
0.6
0.6
-29.9953
0.6
0.6
35.7107
0.6
0.6
-39.5298
0.6
0.6
31.2588
0.6
0.6
-34.891
0.6
0.6
H s an ton(min)=

3000000
20000000
0.5
0.4
0.000825
0.000825

T/m 2
T/m 2

a
(m)
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

No
(T)
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45

Nox
(T)
508.59
496.24
519.33
508.80
526.54
515.98
454.79
437.35
591.07
587.43
506.78
494.62
513.27
501.09
448.70
430.32
571.35
565.39

H s
an ton
1.63
1.58
1.85
1.80
1.99
1.95
1.68
1.62
2.16
2.14
1.60
1.54
1.71
1.66
1.47
1.41
1.84
1.80
1.41
kh nng chu lc

Noy
(T)
467.05
451.96
454.68
438.41
512.76
502.55
473.83
460.17
493.61
480.79
442.58
424.96
494.86
482.68
459.82
444.54
477.62
463.09

Nxy
(T)
392.04
374.37
389.35
371.77
436.13
421.70
363.27
344.46
462.71
449.30
373.67
354.81
414.50
398.27
351.26
331.47
437.18
421.67

Trang 97

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Ct C15 tng 1 (l=4,2m) tit din ct 800x800mm (ct tng 2, 3 (l=3,6m) b tr tng t tng 1)
B tng
Thp
a
Hm lng CT mi cnh

Tng
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2
TANG 2

Phn t T hp
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15

COMB1
COMB1
COMB2
COMB2
COMB3
COMB3
COMB4
COMB4
COMB5
COMB5
COMB6
COMB6
COMB7
COMB7
COMB8
COMB8
COMB9
COMB9

B25
AIII
5cm
0.25%

N
(T)
640.75
631.394
565.288
555.932
617.419
608.064
739.349
729.994
443.358
434.003
612.351
602.996
659.269
649.914
769.006
759.651
502.614
493.259

Rn=
Ra=
dx(m)=
dy(m)=
Fb=

Mx
(T.m)
6.6962
-11.246
1.7574
-7.1912
10.365
-11.748
47.698
-18.156
-35.575
-0.784
2.7591
-9.0172
10.506
-13.119
44.106
-18.885
-30.84
-3.2508

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

My
(T.m)
5.8152
-4.764
15.1188
-7.3922
-6.1176
0.8719
3.0187
-0.2007
5.9825
-6.3196
15.2401
-8.3325
-3.8727
-0.8948
4.35
-1.8602
7.0174
-7.3672

1450T/m2
Eb=
3000000
36500T/m2
Ea=
20000000
0.8
0.9
0.5
0.8
0.4
0.4
2
0.64
Fax(m )= 0.0015
Fay(m 2)= 0.0015
dx
dy
(m)
(m)
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
H s an ton(min)=

a
(m)
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

T/m 2
T/m 2

No
(T)
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00
1147.00

Nox
(T)
1051.64
1038.64
1065.75
1050.23
1041.16
1037.21
934.49
1018.90
969.13
1068.53
1062.89
1045.01
1040.75
1033.29
944.76
1016.81
982.66
1061.48

H s
an ton
1.52
1.53
1.70
1.74
1.56
1.60
1.19
1.31
2.03
2.27
1.57
1.59
1.47
1.49
1.15
1.25
1.81
1.98
1.15
kh nng chu lc

Noy
(T)
1054.16
1057.16
1027.58
1049.65
1053.29
1068.28
1062.15
1070.20
1053.68
1052.72
1027.23
1046.97
1059.71
1068.22
1058.34
1065.46
1050.72
1049.72

Nxy
(T)
973.06
964.43
961.88
968.02
963.36
972.41
877.39
957.84
901.66
986.24
959.25
961.32
968.37
968.91
883.78
952.21
911.13
977.64

Trang 98

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Ct C15 tng 4 (l=3,6m) tit din ct 700x700mm (ct tng 5,6 b tr tng t tng 4)
B tng
Thp
a
Hm lng CT mi cnh

Tng
TANG 5
TANG 5
TANG 5
TANG 5
TANG 5
TANG 5
TANG 5
TANG 5
TANG 5
TANG 5
TANG 5
TANG 5
TANG 5
TANG 5
TANG 5
TANG 5
TANG 5
TANG 5

Phn t T hp
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15

COMB1
COMB1
COMB2
COMB2
COMB3
COMB3
COMB4
COMB4
COMB5
COMB5
COMB6
COMB6
COMB7
COMB7
COMB8
COMB8
COMB9
COMB9

B25
AIII
5cm
0.25%

N
(T)
475.892
469.556
419.861
413.525
456.841
450.505
537.642
531.306
339.06
332.724
455.497
449.161
488.778
482.442
561.499
555.163
382.776
376.44

Rn=
Ra=
dx(m)=
dy(m)=
Fb=

Mx
(T.m)
-1.3724
-1.8377
-4.5195
2.3513
0.8753
-4.0447
24.34
-24.535
-27.984
22.842
-3.845
1.1397
1.0103
-4.6168
22.128
-23.058
-24.963
19.581

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

My
(T.m)
11.384
-11.5276
21.9762
-20.8617
-2.5886
1.2163
6.0583
-6.203
13.3293
-13.4424
22.2691
-21.2922
0.1608
-1.422
7.943
-8.0994
14.4869
-14.6148

1450T/m2
Eb=
36500T/m2
Ea=
0.7
0.9
0.7
0.4
0.49
Fax(m 2)=
Fay(m 2)=
dx
dy
(m)
(m)
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
H s an ton(min)=

3000000
20000000
0.5
0.4
0.001138
0.001138

T/m 2
T/m 2

a
(m)
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

No
(T)
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58
876.58

Nox
(T)
815.31
813.76
804.82
812.05
816.97
806.41
738.76
738.10
726.61
743.75
807.07
816.09
816.52
804.50
746.13
743.03
736.68
754.62

H s
an ton
1.54
1.56
1.65
1.70
1.66
1.68
1.27
1.28
1.93
2.01
1.53
1.57
1.57
1.56
1.22
1.23
1.73
1.79
1.22
kh nng chu lc

Noy
(T)
781.94
781.46
746.64
750.35
811.26
815.83
799.69
799.21
775.46
775.08
745.66
748.92
819.35
815.15
793.41
792.89
771.60
771.17

Nxy
(T)
732.82
731.15
693.94
702.56
759.95
754.72
683.39
682.48
655.73
669.38
694.76
704.32
766.65
752.46
685.01
682.01
661.09
675.18

Trang 99

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Ct C15 tng 7 (l=3,6m) tit din ct 600x600mm (ct tng 8,9,10,11,12,13,KT b tr tng t tng 7)
B tng
Thp
a
Hm lng CT mi cnh

Tng Phn t T hp
TANG 8
TANG 8
TANG 8
TANG 8
TANG 8
TANG 8
TANG 8
TANG 8
TANG 8
TANG 8
TANG 8
TANG 8
TANG 8
TANG 8
TANG 8
TANG 8
TANG 8
TANG 8

C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15

COMB1
COMB1
COMB2
COMB2
COMB3
COMB3
COMB4
COMB4
COMB5
COMB5
COMB6
COMB6
COMB7
COMB7
COMB8
COMB8
COMB9
COMB9

B25
AIII
5cm
0.25%

N
(T)
312.999
308.148
277.527
272.676
298.616
293.765
337.656
332.805
238.488
233.637
301.016
296.165
319.997
315.146
355.132
350.281
265.881
261.03

Rn=
Ra=
dx(m)=
dy(m)=
Fb=

Mx
My
(T.m)
(T.m)
-3.8938 14.4472
2.4644 -14.612
-6.9536 22.9841
5.928 -23.1174
-1.6762
2.0277
0.315 -2.1914
13.606
9.1765
-15.963 -9.5497
-22.236 15.8353
22.206 -15.7591
-6.3107 23.6835
5.0559 -23.833
-1.5611
4.8227
0.0042 -4.9996
12.193 11.2566
-14.646 -11.622
-20.065 17.2496
19.706 -17.2105

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

1450T/m2
Eb=
36500T/m2
Ea=
1.2
0.9
0.4
0.4
0.36
Fax(m 2)=
Fay(m 2)=
dx
dy
(m)
(m)
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
H s an ton(min)=

3000000
20000000
0.5
0.4
0.000825
0.000825

T/m 2
T/m 2

a
(m)
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

No
(T)
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45
642.45

Nox
(T)
587.08
592.80
574.84
578.95
595.95
601.40
548.23
538.81
513.72
513.83
577.42
582.43
596.41
602.64
553.89
544.07
522.40
523.83

H s
an ton
1.61
1.65
1.68
1.72
1.86
1.90
1.46
1.45
1.87
1.91
1.55
1.58
1.70
1.74
1.38
1.37
1.69
1.72
1.37
kh nng chu lc

Noy
(T)
544.87
544.21
510.72
510.19
594.55
593.89
565.95
564.46
539.32
539.62
507.92
507.33
583.37
582.66
557.63
556.17
533.66
533.82

Nxy
(T)
504.52
508.16
467.05
469.31
554.51
558.64
491.54
482.85
445.58
445.88
466.39
469.15
545.16
549.73
489.67
480.90
448.12
449.28

Trang 100

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

BNG CHN THP CT KHUNG TRC 2


Ct tng

Phn t

Tit din (mm)

Ct thp cnh x
tnh ton (cm2)

Ct thp cnh y
tnh ton (cm2)

As 1 cnh chn
(cm2)

CHN THP 1 CNH

HLCT

C2

1000x1000

19,03

19,03

22,80

Chn 622 c Fa = 22,80 cm2

0,912%

2 -> 4

C2

900x900

19,12

19,12

22,80

Chn 622 c Fa = 22,80 cm2

1,13%

5 -> 7

C2

800x800

12

12.00

15,20

Chn 422 c Fa = 15,20 cm2

0,95%

8 -> 10

C2

700x700

11,38

11,38

15,20

Chn 422 c Fa = 15,20 cm2

1.24%

11 -> Mi

C2

600x600

9,90

9,90

15,20

Chn 422 c Fa = 15,20 cm2

1,69%

C8

900x900

17,60

17,60

18,85

Chn 620 c Fa = 18,85 cm2

1,09%

2 -> 5

C8

800x800

16,00

16,00

18,85

Chn 620 c Fa = 18,85 cm2

1,18%

6 -> 9

C8

700x700

11,38

11,38

12,57

Chn 420 c Fa = 12,57 cm2

1,03%

10 -> Mi

C8

600x600

8,25

8,25

12,57

Chn 420 c Fa = 12,57 cm2

1,40%

1 -> 3

C15

800x800

16,00

16,00

18,85

Chn 620 c Fa = 18,85 cm2

1,18%

4 -> 6

C15

700x700

11,38

11,38

12,57

Chn 420 c Fa = 12,57 cm2

1,03%

7 -> Mi

C15

600x600

8,25

8,25

12,57

Chn 420 c Fa = 12,57 cm2

1,40%

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 101

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

- Tnh ct thp ai cho ct


+ ng knh ct ai
sw (sw/4; 5mm) = (

22
4

; 5mm) = 6,5 mm. Ta chn ct thp ai 8 nhm AI b tr

cho ct.
+ Khong cch ct ai s
- Trong on ni chng ct thp dc:
S (10 min; 500mm) = (10.18; 500mm) = 180 mm.
Chn s = 100 mm.
- Cc on cn li:
S (15 min; 500mm) = (15.18; 500mm) = 270 mm.
Chn s=200 mm.
Vy: B tr thp ai 8 a100 cho on ct c ni chng thp dc.
Thp ai 8 a200 cho on ct khng c ni chng thp.
4.6. KIM TRA N NH TNG TH CNG TRNH: (TNH TON THEO TRNG
THI GII HN 2)
4.6.1. Kim tra cng
-

Dng t hp COM10 BAO (ENVE) kim tra chuyn v nh ca cng trnh.

STORY

POINT LOAD

UX

UY

UZ

RX

RY

RZ

TANG

0.0178

0.0291

-0.0104

-0.00038

0.00068

0.00029

-0.0184

-0.0568

-0.0136

-0.0008

0.00051

-0.00042

0.0178

0.029

-0.0136

-0.00046

0.00009

0.00029

-0.0184

-0.0578

-0.0174

-0.00081

-0.00002

-0.00042

MAI
TANG

MAX
9

MAI
TANG

MAI

BAO
MIN

11

MAI
TANG

BAO

BAO
MAX

11

BAO
MIN

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 102

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

TANG

12

MAI
TANG

12

15

15

29

29

119

119

131

131

159

MAI

-0.00066

-0.00018

-0.00042

BAO

0.0178

0.0287

-0.0095

-0.00019

-0.00053

0.00029

BAO

-0.0184

-0.0598

-0.0127

-0.00071

-0.00072

-0.00042

BAO

0.0167

0.0286

-0.0107

-0.00043

-0.0006

0.00029

BAO

-0.0167

-0.0601

-0.0127

-0.00062

-0.00104

-0.00042

BAO

0.0152

0.0291

-0.0134

0.00079

0.00046

0.00029

BAO

-0.0146

-0.0568

-0.0158

0.00029

0.00039

-0.00042

BAO

0.0152

0.0286

-0.0112

0.00072

-0.00054

0.00029

BAO

-0.0146

-0.0601

-0.0134

0.0003

-0.00097

-0.00042

BAO

0.0144

0.0286

-0.0094

0.00107

-0.00048

0.00029

-0.0135

-0.0601

-0.0114

0.00043

-0.00088

-0.00042

0.0133

0.0291

-0.0074

0.00118

0.00037

0.00029

MAX
159

MAI
TANG

-0.0172

MIN

MAI
TANG

-0.0588

MAX

MAI
TANG

-0.0184

MIN

MAI
TANG

BAO

MAX

MAI
TANG

0.00029

MIN

MAI
TANG

-0.00007

MAX

MAI
TANG

-0.00033

MIN

MAI
TANG

-0.0133

MAX

MAI
TANG

0.0288

MIN

MAI
TANG

0.0178

MAX

MAI
TANG

BAO

BAO
MIN

177

BAO
MAX

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 103

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

TANG

177

MAI

-0.0119

-0.0568

-0.0107

0.00046

0.00028

-0.00042

0.0133

0.029

-0.0069

0.00118

-0.00001

0.00029

-0.0119

-0.0578

-0.0107

0.0003

-0.00015

-0.00042

0.0133

0.0288

-0.0066

0.00102

0.00008

0.00029

-0.0119

-0.0588

-0.0103

0.00013

-0.00004

-0.00042

0.0133

0.0287

-0.0069

0.00113

-0.00029

0.00029

-0.0119

-0.0598

-0.0103

0.00042

-0.00042

-0.00042

MIN

TANG

179

MAI

BAO
MAX

TANG

179

MAI

BAO
MIN

TANG

185

MAI

BAO
MAX

TANG

185

MAI

BAO
MIN

TANG

189

MAI

BAO
MAX

TANG
MAI

BAO

189

BAO
MIN

- Chuyn v ln nht theo phng ngang trn nh cng trnh: 0,0601m.


- Theo tiu chun xy dng 198 1997(TCVN):

Kt cu khung vch: f/H [f/H] = 1/500


Ta c: f/H = 0,0601/49,4= 0.00121 < 1/500 = 0.002
=> Tha iu kin chuyn v.
4.6.2. Kim tra chng lt
-

Theo TCXDVN 198 -1997 nh cao tng c t l chiu cao trn chiu rng (H/B):
H khung vch (khng chn cp 7): H/B = 49,4/17,4 = 2,84 5 nn khng cn kim
tra n nh chng lt cho cng trnh.

=> Cng trnh m bo n nh tng th.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 104

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

CHNG 5. TNH TON MNG CHO KHUNG TRC 6


5.1. IU KIN A CHT CNG TRNH
5.1.1. a tng
- Theo kt qu kho st th t nn gm cc lp t khc nhau. dc cc lp nh, nn
mt cch gn ng c th xem nn t ti mi im ca cng trnh c chiu dy v cu to nh
mt ct a cht. Khu t c kho st bng phng php khoan, xuyn tiu chun SPT.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 105

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

- a tng c phn chia theo th t t trn xung di nh sau:


su(m)

Lp t

Ch tiu

0-1,2

t lp

=15,9(KN/m2)

1,2-3,9

St do cng

N=18

3,9-9,5

St pha do cng

N=15

9,5-14,2

Ct pha do

N=21

14,2-21,5

Ct ht nh, cht va

N=28

21,5-31.6

Ct ht trung, ht th

N=68

31.6-41,2

Ct ht trung, cui si

N=73

41,2-61,5

Ct th, cui si

N=95

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 106

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

5.1.2. nh gi iu kin a cht


Bng cc ch tiu c l c c t th nghim
Tn gi

II

CII

W% Wdo% Wnho%
Lp t

(KN/m ) (KN/m )

t lp

19.5

St

18.2

26.9

St pha

21.5

Ct pha

N
() (KPa) (m /KN) (KPa)
2

39 50

30

13

37

0.00011 7500 18

26

15 24

11.5

24

12

0.00004 22000 15

20.5

26.6

15 21

15

22

20

0.00006 18000 21

Ct ht nh

18.6

26.6

22 -

33

0.00011 18000 28

Ct ht trung

19.2

26.5

18 -

35

0.00011 31000 68

Ct ht trung, cui si

20,4

26.6

14 -

37

0.00011 35000 73

Ct, cui si

20.1

26.4

16 -

38

0.00011 40000 95

Bng cc ch tiu c l tnh ton


n
Tn gi lp t

IP

Trng thi t st e

Trng thi t ct
(KN/m3)

t lp

St

20

0.45

Do cng

1.05

8.22604

St pha

12.5 0.28

Do cng

0.39

11.505

Ct pha

14

Do chy

0.93

8.70647

0.8

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 107

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Ct ht nh

Do

0.49

11.1246

Ct ht trung

0.65

Cht va

10.0256

Ct ht trung, cui si

0.63

Cht va

10.1311

Ct, cui si

0.52

Cht

10.7641

=> Lp 6 l lp ct th cui si, trng thi cht, c bin dng ln t, tnh nng xy dng tt. Do
c th lm nn cho cng trnh.
5.1.3. La chn mt ct a cht tnh mng
-

Trn mt bng ch b tr 2 h khoan cha xem xt c ht iu kin a cht di tt c


cc cc. Tuy nhin mt cch gn ng c th xem nn t ti mi im ca cng trnh c
chiu dy v cu to nh mt ct a cht in hnh vi cc ch tiu c l nh trn. Do vy,
ta c th da vo kt qu trn tnh mng.

5.1.4. nh gi iu kin a cht thy vn


+ Nc ngm khu vc qua kho st dao ng tu theo ma. Mc nc tnh m ta quan
st thy nm kh su, nm cch mt t (code thin nhin) -4.45 m. Nu thi cng mng su, nc
ngm t nh hng n cng trnh.
5.2. LA CHN GII PHP NN MNG
+ Lp t s 2 ngay di mt y tng hm l t yu nn gii php s dng mng nng
(bng hay b trn nn thin nhin) cho cng trnh 13 tng l khng kh thi. Do mng
su (mng cc) l gii php thch hp.
+ Cc lp t 5, 6 v 7 c kh nng chu ti kh, chiu dy ln. Tuy nhin lp t 5 li nm
kh gn mt t t nhin, cn lp t s 6 (c kh nng chu ti tt) do lp t s 6 c
th la chn t mi cc.
+ Lp t th 8 chu ti tt thch hp lm mng cng trnh.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 108

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

5.3. C S TNH TON


5.3.1. Cc gi thit tnh ton
Vic tnh ton mng cc i thp da vo cc gi thit ch yu sau:
-

Ti trng ngang hon ton do cc lp t t y i tr ln tip nhn.

Sc chu ti ca cc trong mng c xc nh nh i vi cc n ng ring r, khng


k n nh hng ca nhm cc.

Ti trng ca cng trnh qua i cc ch truyn ln cc cc ch khng trc tip truyn ln


phn t nm gia cc cc ti mt tip gip vi i cc.

Khi kim tra cng ca nn t v khi xc nh ln ca mng cc th ngi ta coi


mng cc nh mt mng khi quy c bao gm cc v cc phn t gia cc cc.

Vic tnh ton mng khi quy c ging nh tnh ton mng nng trn nn thin nhin (b
qua ma st mt bn mng).

i cc xem nh tuyt i cng khi tnh ton lc truyn xung cc.

Ging mng c tc dng tip thu ni lc ko xut hin khi ln khng u, lm tng cng
v cng khng gian ca kt cu. Tuy nhin, khi m hnh tnh khung, ta xem nh ct
ngm cng vo mng nn ta b qua s lm vic ca ging.

5.3.2. Cc loi ti trng dng tnh ton


-

Mng cng trnh c tnh da theo gi tr ni lc nguy him nht truyn xung chn ct,
vch. Tnh ton vi 1 trong 3 t hp c:
o (Nmax, MXtu, MYtu, QXtu, QYtu)
o (MXmax, MYtu, Ntu, QXtu, QYtu)
o (MYmax, MXtu, Ntu, QXtu, QYtu)

Ty theo tnh hnh s liu ri kim tra vi 2 t hp cn li.

Do mc nc ngm ct 4,5m so vi ct thin nhin nn c th b qua, khng tnh p


lc thu tnh.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 109

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

5.4. LA CHN GII PHP MNG CC


Cc lp t bn trn nh lp 1(t lp), lp 2(st do cng), lp 3(st pha do cng), lp
4 (ct pha do) lp 5 ( lp ct ht nh cht va) l cc lp t hoc l qu mng hoc l c kh
nng chu ti km. Ta nhn thy ch c lp 6 (ct ht trung ht th), lp 7 (ct ht trung cui si),
lp 8 (ct th, cui si) l lp t va nm di su, va c kh nng chu ti ln ph hp vi
cc cng trnh cao tng.
Cn c vo tnh hnh a cht, qui m cng trnh cng nh ti trng tc dng xung mng
th gii php mng su( mng cc) l hp l hn c. Mi cc s c ngm vo lp t. Cc
phng n mng cc:
5.4.1. Cc p
Nu dng mng cc p (p trc) c th cho cc t vo lp t 6, khi chu su h cc
l >22m.
+ u im:
Gi thnh r, thch hp vi iu kin xy chen, khng gy chn ng n cc cng trnh
xung quanh. D kim tra, cht lng ca tng on cc c th di lc p. Xc nh c sc
chu ti ca cc qua lc p cui cng.
+Nhc im:
Kch thc v sc chu ti ca cc b hn ch do tit din cc, chiu di cc khng c kh
nng m rng v pht trin do thit b thi cng cc b hn ch hn so vi cc cng ngh khc, thi
gian thi cng ko di, hay gp chi gi khi ng.
5.4.2. Cc khoan nhi
Nu dng mng cc khoan nhi, c th t cc ln lp ct th ln cui si, hoc t vo
lp ct ht trung tu thuc vo iu kin cn bng sc chu ti ca cc tnh theo cng vt liu
cc v tnh theo cng d t nn.
+u im:
-C th to ra nhng cc c ng knh ln, do sc chu ti ca cc kh cao.
-Do cch thi cng, mt bn ca cc nhi thng sn si, do ma st gia t v cc ni
chung c tr s ln hn so vi cc loi cc khc.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 110

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Tn t ct thp v khng phi vn chuyn cc .


-Khi thi cng khng gy ra nhng chn ng lm nguy hi n cc cng trnh ln cn.
-Nu dng cc nhi th iu kin m rng chn cc ( nhm tng sc chu ti ca cc )
tng i d dng hn .
+Nhc im:
-Kh kim tra cht lng cc.
-Thit b thi cng tng i phc tp.
-Cng trng d b bn trong qu trnh thi cng.
Cn c vo ti trng tc dng truyn xung mng, iu kin a cht v trn c s phn
tch nhng u, nhc im ca cc loi cc ta chn phng n mng cc khoan nhi thit
k cho cng trnh.
5.5. THIT K MNG M2; M8; M15 (DI CT C2; C8; C15)
5.5.1. Cu to cc
5.5.1.1 Vt liu
-

B tng cp bn B25 (Rb = 145kG/cm2), (Rbt = 10,5kG/cm2).

Thp chu lc AIII ( 10): Rs = Rsc = 3650kG/cm2.

Thp ai nhm AI, Rsw = 1750 kG/cm2.

5.5.1.2. Ti trng tnh ton


TI TRNG TNH TON MNG M2:
Trng hp ti

T hp

NZtt

MYtt

MXtt

QXtt

QYtt

(kN)

(kNm)

(kNm)

(kN)

(kN)

(Nmax,MXtu,MYtu,QXtu,QYtu)

COMB9

-13209

101.01

-26.96

-7.84

-542.8

(MYmax,MYtu,Ntu,QXtu,QYtu)

COMB8

-10948

620.92

4.808

-0.56

-179.6

(MXmax,MXtu,Ntu,QXtu,QYtu)

COMB3

-10552

274.89

-156.3

-111.3

-241.3

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 111

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

TI TRNG TNH TON MNG M8:


Trng hp ti

T hp

NZtt

MYtt

MXtt

QXtt

QYtt

(kN)

(kNm)

(kNm)

(kN)

(kN)

(Nmax,MXtu,MYtu,QXtu,QYtu)

COMB9

-12604

-440.8

-203.2

178.32

-29.48

(MYmax,MYtu,Ntu,QXtu,QYtu)

COMB9

-11124

-440.8

-203.2

178.32

-29.48

(MXmax,MXtu,Ntu,QXtu,QYtu)

COMB7

-10582

-201

-290

108.64

203.61

NZtt

MYtt

MXtt

QXtt

QYtt

(kN)

(kNm)

(kNm)

(kN)

(kN)

TI TRNG TNH TON MNG M15:


Trng hp ti

T hp

(Nmax,MXtu,MYtu,QXtu,QYtu)

COMB8

-8190

71.485

-83.55

77.28

341.02

(MYmax,MYtu,Ntu,QXtu,QYtu)

COMB5

-4807

-434

-78.11

73.68

-81.16

(MXmax,MXtu,Ntu,QXtu,QYtu)

COMB7

-7053

-153.8

-134.8

13.57

158.92

NZtt

MYtt

MXtt

QXtt

QYtt

(kN)

(kNm)

(kNm)

(kN)

(kN)

TI TRNG TNH TON MNG VCH:


Trng hp ti

T hp

(Nmax,MXtu,MYtu,QXtu,QYtu)

COMB8

-24166

21055

1327.5

-67.94

1144.8

(MYmax,MYtu,Ntu,QXtu,QYtu)

COMB4

-22258

23299

1459.1

-63.85

1265.3

(MXmax,MXtu,Ntu,QXtu,QYtu)

COMB2

-19791

1651.6

16780

1118.4

-25.03

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 112

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

KCH THC CC
-

S b chn cc c c D = 800 ph hp vi kh nng thi cng cc khoan nhi nc ta.

i cc t lp 2 cao trnh -2,5m.

Mi cc cm vo lp ct th ln cui si cao trnh -41.2m mt on 4,3m.

Chiu su mi cc l: 45,5m.

on cc ngm vo i l 0.5m.

Chiu di tnh ton cc l 42m.

Ct thp dc 14 20 c Fa = 43,98 cm2.


Theo iu 3.3.6 TCXD 205: 1998, khi tnh ton cc chu ti trng ngang, hm lng ct
thp dc trong cc nn khng nh hn 0.4% 0.65%.

i mng cc khoan nhi chn ging i mng cc p hi= 2,5 m.

5.5.2. Tnh ton sc chu ti ca cc


5.5.2.1. Theo cng vt liu
-

Do cc nhi c thi cng b tng ti ch vo cc h khoan, h o sn sau khi t


lng ct thp cn thit vo h khoan. Vic kim sot iu kin cht lng b tng kh
khn, nn sc chu ti ca cc nhi khng th tnh nh cc ch to sn m c khuynh hng
gim i.
Pvl = Rb. Fb + Ra.Fa (tham kho TCXD 195-1997).
Rb = 1450kG/ cm2 cng chu nn ca b tng B25.
Fb : Din tch b tng trong tit din ngang ca cc:
Fb =F- Fa = .402 - 43,98 = 4980 cm2.
Fa: Din tch ct thp dc trong cc. Dng 14 20 Fa = 43,98 cm2
Ra :cng tnh ton ca thp. Dng thp AIII: Ra =3650(kG/cm2)

=> Pvl = 4980 x 145 + 43,98 x 3650 = 882627 kG = 883 T.


5.5.2.2 Theo ch tiu cng t nn
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 113

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Xc nh sc chu ti theo phng php xuyn tiu chun SPT


S dng kt qu th nghim xuyn tiu chun SPT tnh ton sc chu ti gii hn ca
cc theo cng thc Nht Bn:
PSPT =

1
.N.F + (0, 2NS .LS + c.LC )D .

2,5

Trong :
- h s ph thuc phng php thi cng cc, cc khoan nhi ly

=15.

N- s SPT ca t di chn cc, N= 95.


SPT trung bnh ca cc lp t ct m cc cm qua.
NS=

7,3.28 + 21.4, 7 + 10,1.68 + 4,3.95


= 53
26, 4

LS- chiu di cc cm qua t ct, LS=25,6 m.


c- Lc dnh khng thot nc ca t st.
LC- chiu di cc cm trong t st, LC=7,5m.
D=0.8m- ung knh tit din cc.
F- din tch tit din ngang di chn cc.
F= 3,14.

Sc khng mi

NF 0,5024.15.95
=
= 286,4 (T)
2,5
2, 5

Sc khng thnh = PSPT =

0,82
=0.5024m2.
4

1
(0, 2NS .LS + c.LC )D

2,5

1
*(0,2*25,6*53 +1,2*1,9+1*5,6)*3,14 *0,8 =280,6 (T)
2,5

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 114

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

PSPT= 567(T).
Chn Pcc = 560 (T)
5.5.3. Xc nh s lng cc
- MNG M2 (di ct C2):
S lng cc s b:

n c = 1,05.

N ott

= 1,05.

[P]

1320
= 2,5
560

Chn nc = 3 cc.
-

MNG M8 (di ct C8):


S lng cc s b:

n c = 1,05.

N ott

= 1,05.

[P]

1260
= 2, 4
570

Chn nc = 3 cc.
-

MNG M15 (di ct C15):


S lng cc s b:

n c = 1,05x

N ott
[P]

= 1,05x

819
= 1,54
560

Chn nc = 2 cc.
Din tch i cc thc: Fi = 3,8x1,4 = 5,32(m2).
-

MNG M3 (di vch):


S lng cc s b:

n c = 1, 2x

N ott
[P]

= 1, 2x

2417
= 6, 45
450

Chn nc = 8 cc.
Din tch i cc thc: Fi = 6,2x6,2 = 38,44(m2).
Kch thc i mng M2, M8, M15.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 115

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 116

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 117

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

5.5.4. Kim tra lc tc dng ln cc


-

Trng lng tnh ton ca i: Ndtt n.Ftt .hd . bt

Lc dc tnh ton ti y i: N tt Nott Ndtt

M men tnh ton ti y i: M xtt M oxtt Qoytt .hd M ytt M oytt Qoxtt .hd
;

Trng lng tnh ton ca cc: Pctt n.Ftt .hc . bt = 1,1..0,42.42.2,5 = 58,1 T

Lc truyn xung cc dy bin:


tt
max

P
-

tt
tt
tt
tt
N tt M x .ymax M y .x max
N tt M x .y max M y .x max
tt
=
+
+
; P =
nc
yi2
xi2 min n c yi2 x i2

Ta kim tra ti trng tc dng ln cc vi tng lc dc tnh ton, m men theo hai phng
(Mx. My) lc ngang theo hai phng (Qx. Qy)

5.5.4.1 Kim tra lc tc dng ln cc ca mng M2


Trng hp ti

T hp

NZtt

MYtt

MXtt

QXtt

QYtt

(kN)

(kNm)

(kNm)

(kN)

(kN)

(Nmax, MXtu, MYtu, QXtu, QYtu)

COMB9

-13209

101.01

-26.96

-7.84

-542.8

(MYmax, MYtu, Ntu, QXtu, QYtu)

COMB8

-10948

620.92

4.808

-0.56

-179.6

(MXmax, MXtu, Ntu, QXtu, QYtu)

COMB3

-10552

274.89

-156.3

-111.3

-241.3

Ni lc ti y i M2
Kim tra vi t hp Nmax(COMB9)
-

Chiu cao i: H = 2,5m

Trng lng bn thn i :


Nttd= 1,1 . F. . h = 1,1.

4,8 + 1,8
.3,88 .2,5.2,5 = 88(T)
2

Di lc t chn ct v trng tm y i cc ta c ;
Ntt= 1321+ 88 = 1409 T

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 118

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Mxtt= 10,1 Tm.,


Mytt= -2,7 Tm.
Ti trng tc dng ln cc c xc nh theo cng thc:

N tt M xtt .y max My .x max


P max,min =
n
n
nc
2
x i2
y i
tt

tt

i 1

i 1

n - s lng cc trong i: n = 3 cc.


xmax, ymax (m): khong cch t tim cc bin n trc
Y, X.
xmax = 1,386 m.
ymax = 1,2 m.
xi.yi khong cch tnh t trc ca hng cc th i
n trc i qua trng tm i
n

x i2 = 1,3862+2*0,6932 = 2,88 m2.

i=1

yi2 = 2*1,22 = 2,88 m2.

i=1

tt
Pmax
=

1409 10,1x1,2 2,7x1,386


+
+
= 475 (T)
3
2,88
2,88

tt
tt
Ta c Pmax
+ Pco
= 475+58,1 = 533,1 (T) < Pcoc = 560 (T)
c

tt
Pmin
=

1409 10,1x1,2 2,7x1,386


= 433 (T)> 0
3
2,88
2,88

=> Vy cc tho iu kin chu nn v nh.


Kim tra vi t hp Mymax(COMB8)
Ntt = 1095+88 = 1183 T
Mxtt = 62,1 Tm.

Mytt = 0,48 Tm.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 119

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

tt
Pmax
=

1183 62,1x1, 2 0, 481,386


+
+
= 421 (T)
3
2,88
2,88

tt
Ta c Pmax
+ Pcott c = 421+58,1 = 479,1 (T) < Pcoc = 560 (T)

tt
Pmin
=

1183 62,1x1,2 0,481,386


= 368T > 0
3
2,88
2,88

=> Vy cc tho iu kin chu nn v nh.


Kim tra vi t hp Mxmax(COMB3) khng nguy him bng COMB8 (do lc dc nh hn
trong khi momen gn nh ging nhau).
5.5.4.2. Kim tra lc tc dng ln cc ca mng M8
Trng hp ti

T hp

NZtt

MYtt

MXtt

QXtt

QYtt

(kN)

(kNm)

(kNm)

(kN)

(kN)

(Nmax, MXtu, MYtu, QXtu,QYtu)

COMB9

-12604 -440.8

-203.2

178.32

-29.48

(Mymax, MYtu, Ntu, QXtu,QYtu)

COMB9

-11124 -440.8

-203.2

178.32

-29.48

(Mxmax, MXtu, Ntu, QXtu,QYtu)

COMB7

-10582 -201

-290

108.64

203.61

Ni lc ti y i M8
Ta thy ni lc mng M8 khng nguy him bng mng M2 m 2 mng c cng s cc v cch
b tr nn cc tha mn iu kin chu nn v nh.
5.5.4.3. Kim tra lc tc dng ln cc ca mng M15
Trng hp ti

T hp

NZtt

MYtt

MXtt

QXtt

QYtt

(kN)

(kNm)

(kNm)

(kN)

(kN)

(Nmax, MXtu, MYtu, QXtu,QYtu)

COMB8

-8190

71.485

-83.55

77.28

341.02

(Mymax, MYtu, Ntu, QXtu,QYtu)

COMB5

-4807

-434

-78.11

73.68

-81.16

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 120

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

(Mxmax, MXtu, Ntu, QXtu,QYtu)

COMB7

-7053

-153.8

-134.8

13.57

158.92

Ni lc ti y i M15
Kim tra vi t hp Nmax(COMB8)
-

Chiu cao i c gi thuyt ban u: H = 2,5m

Trng lng bn thn i :


Nttd = 1,1 x Fx x h = 1,1x3,8x1,4x2,5x2,5 =37 T

Di lc t chn ct v trng tm y i cc ta c:
Ntt = 819 + 37 = 856 T.
Mxtt = 7,1 Tm.
Mytt = 8,4 Tm.

Ti trng tc dng ln cc c xc nh theo cng thc:


tt
N tt M ttx .ymax M y .x max
P max,min =
n
n
nc
2
yi
xi2

tt

i=1

i=1

Trong :
n - s lng cc trong i: n = 2 cc.
xmax, ymax (m): khong cch t tim cc bin n trc Y, X.
xmax = 1,2m.
ymax = 0m.
xi.yi khong cch tnh t trc ca
hng cc th i n trc i qua trng tm
i

2
i

= 2*1,22 = 2.88m2.

i=1

tt
Pmax
=

856 7,11, 2
+
= 431 T [P] = 473T.
2
2,88

tt
Ta c Pmax
+ Pcott c = 431+58,1 = 489,1 (T) < Pcoc = 560 (T)

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 121

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

tt
Pmin
=

856 7,11, 2
= 417,5 T > 0
2
2,88

=> Vy cc tho iu kin chu nn v nh.


Kim tra vi t hp Mxmax(COMB7)
Ntt = 705,3 + 37 = 742,3T.
Mxtt = 15,4Tm.

Mytt = 13,5 Tm.


tt
Pmax
=

742,3 15, 4 1, 2
+
= 377 T
2
2,88

tt
Ta c Pmax
+ Pcott c = 377+58,1 = 435,1 (T) < Pcoc = 560 (T)

tt
Pmin
=

742,3 15,4 1,2


= 359 T > 0
2
2,88

=> Vy cc tho iu kin chu nn v nh.


5.5.4.4. Kim tra lc tc dng ln cc ca mng M3 (vch)
Trng hp ti

T hp

NZtt

MYtt

MXtt

QXtt

QYtt

(kN)

(kNm)

(kNm)

(kN)

(kN)

(Nmax,MXtu,MYtu,QXtu,QYtu)

COMB8

-24166

21055

1327.5

-67.94

1144.8

(MYmax,MYtu,Ntu,QXtu,QYtu)

COMB4

-22258

23299

1459.1

-63.85

1265.3

(MXmax,MXtu,Ntu,QXtu,QYtu)

COMB2

-19791

1651.6

16780

1118.4

-25.03

Ni lc ti y i mng M3
Kim tra vi t hp Nmax(COMB8)
-

Chiu cao i c gi thuyt ban u: H = 2,2m

Trng lng bn thn i :


Nttd = 1,1 x Fx x h = 1,1x6x6x2,5x2,2 = 248 T

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 122

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Di lc t chn ct v trng tm y i cc ta c:

Ntt = 2417 + 248 =2665 T.


Mytt = 2106 Tm.
Mxtt = 133 Tm.
Ti trng tc dng ln cc c xc nh theo cng thc:

tt
N tt M ttx .ymax M y .x max
P max,min =
n
n
nc
2
yi
xi2

tt

i=1

i=1

Trong :
n - s lng cc trong i: n = 8 cc.
xmax, ymax (m): khong cch t tim cc bin n trc Y, X.
xmax = 2,4m.
ymax = 2,4m.
xi.yi khong cch tnh t trc ca cc th i n trc i qua trng tm i

x i2 = 8*2,42 = 46,08m2.

i=1
n

yi2 = 8x(2,4)2 = 46,08(m2).

i=1

tt
Pmax
+ Pctt =

tt
Pmin
=

2665 2106 2,4 133 2,4


+
+
+ 58,1 = 508 T [Pcc] = 560T.
8
46,08
46,08

2665 2106 * 2, 4 133* 2, 4


= 218,3T > 0
8
46,08
46,08

=> Vy cc tho iu kin chu nn v nh.


Kim tra vi t hp Mxmax(COMB7)
Ntt = 2226 + 248 = 2464 T.
Mxtt = 146 Tm.

Mytt = 2330 Tm.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 123

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

tt
Pmax
+ Pctt =

tt
Pmin
=

2464 2330 2, 4 146 2, 4


+
+
+ 58,1 = 495 T <[Pcc] = 560 T.
8
46,08
46,08

2464 2330 2,4 146 2,4


= 179 T > 0
8
46,08
46,08

=> Vy cc tho iu kin chu nn v nh.


5.5.5. Kim tra n nh t nn (tnh ton theo TTGH II)
5.5.5.1. Kim tra nn mt t ti mt phng mi cc
Gi thit coi i cc, cc v phn t gia cc cc l mng khi qui c.
Din tch y mng khi qui c xc nh theo cng thc:
Fq=Aq.Bq.
Trong :
Aq=An+2 Li.tan .
Bq=Bn+2. Li.tan.
An, Bn- khong cch tnh t mp ngoi ca hai hng cc ngoi cng.
Li =42 (m)- tng chiu dy cc lp t m cc xuyn qua.
- gc m rng so vi trc thng ng k t mp ngoi cng ca hng cc ngoi cng.
tb gc ma st trung bnh ca cc lp t.
tb =

i h i
hi

1, 4 130 + 5,6 240 + 4,7 220 + 7,3 330 + 10,1 350 + 9,6 370 + 3,5 380
1, 4 + 5,6 + 4,7 + 7,3 + 10,1 + 9,6 + 3,5

= 31,70
=> =

31,70
= 7,90
4

Mng M2; M8; M15:


Aq= Bq = b+2Ltbtantb/4 = 3,6+2x 42 tan7,90 = 15,26(m) (b rng khi mng qui
c).
Mng M3:
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 124

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Aq= Bq = b+2Ltbtantb/4 = 6,2 + 2x42 tan7,90 = 17,86(m) (b rng khi mng qui
c).

2500 700

0.00

-4.00

500

-2.00
MNN

-6.00
-8.00
-10.00
-12.00
-14.00

42000

tb 4

-40.00
-42.00
-44.00
-46.00
-48.00

b'

tb
b'+2.Ltb.tg

-50.00

p lc tnh ton tc dng ln nn: (T/m2)


R tc =

m1m2
A.b.II + B hi ii + DCII
tc
K

Vi m1 = 1,2 (ct va ht trung), m2 = 1 v cng trnh khng thuc loi tuyt i cng
(bng 15-TCVN 45-1978) h s iu kin lm vic ca nn t v iu kin lm vic
ca cng trnh tc ng qua li ca t nn.
Ktc h s tin cy (Ktc = 1: c trng tnh ton ly trc tip t th nghim).
II - dung trng lp t t y khi mng qui c tr xung.
i - dung trng cc lp t t y khi mng qui c tr ln.
A. B. D h s ph thuc vo gc ma st trong nn (y mng quy c nm lp t
th 5 c = 380,, tra bng 14 (TCXD: 45-1978) ta c
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 125

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

A = 2,11; B = 9,44; D = 10,80.


Mng M2; M8, M15:
=> Rtc = 1,2(2,11x15,26x1,1 + 9,44x42x1,076 + 10,8x2,81) = 591(T/m2).
Mng M3:
=> Rtc = 1,2(2,11x17,86x1,1 + 9,44x42x1,076 + 10,8x2,81) = 598(T/m2).
5.5.5.2. Kim tra mng M2, M8 (bxh = 3600x3600)
Din tch khi mng quy c: Fmq = LmqxBmq

Bmq = b + 2.L.tg = 3,6 + 2.42.tg(7,90) = 15,26 m.


Lmq = h + 2.L.tg = 3,6 + 2.42.tg(7,90) = 15,26 m.
=> Fmq = 15,26 x 15,26 = 233 (m2).

Trng hp ti

(Nmax, MXtu, MYtu,QXtu,QYtu)


-

T hp

COMB9

NZtc

Mxtc

Mytc

Qytc

Qxtc

(kN)

(kNm)

(kNm)

(kN)

(kN)

-13209

101.01

-26.96

-7.84

-542

Ti tiu chun tc dng ln khi mng quy c:


Trng lng bn thn i G = 2,5.2,5.3,62 = 81(T)
Trng lng ca t trong khi mng quy c (khng k trng lng ca cc; khi lng
t do i chim ch khng ng k nn khng tr ra thin v an ton).
G2 = (Fmq n.Ap) ihi = (233 4.0,5024).(1,82.0,9 + 5,6.2,15 + 4,7.2,15+ 7,3.1,86 +
10,1.1,92 + 9,6.2,04+ 4,3*2,01) = 19629 (T)
Trng lng bn thn cc:
G3 = 2,5.42.0,5024.4 = 212(T).
=>Ntcmq = 1321 + 81 + 19629 + 212 = 21220(T).
Mymqtc = 2,7 + 0,78.42 = 35,46(Tm).
Mxmqtc = 10+54,3.42= 2290(Tm).
lch tm:

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 126

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

ex =
ey =

M tcxmq
N tc
M tcymq
N

tc

2290
= 0,107 (m)
21220

35, 46
= 0,00167 (m)
21220

ng sut ti y khi mng quy c :


p

tc
tb

tc
N mq

Fmq

tc
p max
=

tc
min

tc
N mq

Fmq
tc
N mq

Fmq

(1 +

(1 -

21220
= 91 (T/m2)
233
6e x 6e y
21220
6.0,107 6.0,0017
+
)=
(1 +
+
) = 95(T / m 2 )
L m Bm
233
15, 26
15, 26

6e x 6e y
21220
6.0,107 6.0,0017
)=
(1 ) = 87(T / m 2 )
L m Bm
233
15, 26
15, 26

Ta thy:
ptctb = 91(T/m2) < Rtc = 591(T/m2).
ptcmax = 95(T/m2) < 1,2Rtc = 709(T/m2).
ptcmin = 87 (T/m2) > 0.
=> Vy nn y mng khi quy c tha iu kin v n nh.
5.5.5.3. Kim tra mng M15 (bxh = 1400x3600)
-

Din tch khi mng quy c: Fmq = LmqxBmq


Bmq = b + 2.L.tg = 3,6 + 2.42.tg(7,90) = 15,26m.
Lmq = h + 2.L.tg = 1,4 + 2.24.tg(6,80) = 14,45m.
=> Fmq = 15,26 . 14,45 = 201 m2.

Trng hp ti

(Nmax, MXtu, MYtu, QXtu, QYtu)

T hp

COMB8

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

NZtc

MYtc

MXtc

QXtc

QYtc

(kN)

(kNm)

(kNm)

(kN)

(kN)

-8190

71.485

-83.55

77.28

341.02

Trang 127

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Ti tiu chun tc dng ln khi mng quy c:

Trng lng bn thn i G = 2,5.2.2.1,4.3,6 = 31,5(T).


Trng lng ca t trong khi mng quy c (khng k trng lng ca cc; khi lng
t do i chim ch khng ng k nn khng tr ra thin v an ton).
G2 = (Fmq n.Ap) ihi = (201 2.0,5024) (1,82.0,9 + 5,6.2,15 + 4,7.2,15+ 7,3.1,86 +
10,1.1,92 + 9,6.2,04+ 4,3*2,01) = 16996(T).
Trng lng bn thn cc: G3 = 2,5.42.0,5024.2 = 106(T).
=> Ntcmq = 819 + 31,5 + 16996 + 106 = 17940 (T).
Mxmqtc= 8,4 + 7,7.42 = 311 (Tm).
Mymqtc= 71,5 + 34.42= 1500 (Tm).
lch tm:

ex =
ey =

M tcxmq
N tc
M tcymq
N

tc

311
= 0,017 (m).
17940

1500
= 0,084 (m).
17940

ng sut ti y khi mng quy c :


p tctb =
p

tc
min

tc
max

tc
Nmq

Fmq

tc
N mq

Fmq
tc
N mq

Fmq

17940
= 89, 25(T / m 2 )
201

(1 -

6e x 6e y
17940
6.0,084 6.0,017
)=
(1 ) = 86(T / m 2 )
L m Bm
201
15, 26
14, 45

(1 +

6e x 6e y
17940
6.0,084 6.0,017
+
)=
(1 +
+
) = 93(T / m 2 )
L m Bm
201
15, 26
14, 45

Ta thy:
ptctb = 89,25(T/m2) < Rtc = 598(T/m2).
ptcmax = 93(T/m2) < 1,2Rtc = 718(T/m2).
ptcmin = 86(T/m2) > 0.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 128

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

=> Vy nn y mng khi quy c tha iu kin v n nh.


5.5.6. Kim tra ln mng cc khoan nhi (tnh ton theo TTGH II)
5.5.6.1. Kim tra ln mng M2
Vic kim tra ln cho mng cc khoan nhi c tin hnh thng qua vic kim tra ln ca mng
khi qui c.
-p lc gy ln ti mt phng y mng khi qui c.
=91-1,1*42=44,8 (T/m2).
-Chia nn t di y mng khi qui c thnh cc lp t c chiu dy
hi Bq/5=15,26/5=3,05(m). Chn hi=1,5m.
- Tnh v v biu ng sut do trng lng bn thn gy ra.
= tb. H + i.zi
- Tnh v v biu ng sut do ti trng gy ln gy ra.
.
Trong : Koi- h s c tra bng, ph thuc (Aq/Bq;2Zi/Bq).
Kt qu tnh ton ghi trong bng sau:

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 129

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

zi

gl

zi

bt

im

zi (m)

zi/Bq

Aq/Bq K0i

1.50

0.0759

1.50

0.9690 9.8838

43.5360

0.1519

1.50

0.9380 9.5676

44.6120

0.2278

1.50

0.9070 9.2514

45.6880

Do ln ca nn : S =

(T/m2)

(T/m2)

10.2000

42.4600

= 0.8*1*(10.2+9.8838+9.5676+9.2514)/4000 =0.00785(m)= 0.785(cm)


ln tuyt i ca mng M1 m bo S<

=8cm.

5.5.7. Tnh ton v cu to i cc (tnh ton theo TTGH I)


5.5.7.1. Vt liu
-

Btng mc B25 (Rn = 145daN/cm2), (Rk = 10,5daN/cm2).

Thp chu lc AIII ( 10): Rs = Rsw = 3650daN/cm2).

Thp ai nhm AI, Rsw = 1750daN

5.5.7.2. Kim tra iu kin chc thng


-

Tc nhn gy chc thng i cc: phn lc do cc cc nm ngoi y thp chc thng. Nu


tt c cc cc trong i u b bao trm hon ton bi y thp chc thng th khng cn
kim tra.

Thp chc thng: xut pht t mp ct v m rng v 4 pha 1 gc 450.

Kch thc y thp chc thng:

Vi bc, lc : chiu rng v chiu cao ct, h2 l on chiu cao t mt trn i n u cc


ngm vo i h2 = 2,0 0,15 = 1,85(m).

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 130

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Vi cu to 3 cc trn i nh hnh v (H7.3). V thp chc thng th lng th chc thng


trm qua tt c cc cc. Nh vy i cc khng b m thng.
=> Ch cn kim tra kh nng hng cc chc thng i theo tit din nghing.
Ta c: B = bc + 2.h2.
+ Vi bc l chiu rng
+ h2 l on chiu cao t mt trn i n u cc ngm vo i
h2 = 2,5 0,15 = 2,35(m).
=> B= Bc + 2h2 = 100 + 2*235 = 570 cm
Ta c: Bi = 420 cm.
+ B = bc + 2.h2= 570 cm > Bi = 420 cm.
Kim tra cc chc thng i theo iu kin: Pt < b. h2 . Rk.
Ta c: Pt = P01 = 1409/3 = 470 (T)
Pct = b. h2 . Rk = 387,8.185.10,5 = 752718 daN = 752 (T) > Pt = 470 (T)
=> Tha mn iu kin cc chc thng i.
5.5.7.3. Tnh ton thp cho i mng
-

Xem i cc lm vic nh 1 cng son ngm ti mp ct, chu tc ng thng ng t ct.

M men ti ngm do phn lc cc u cc gy ra:

M = =1 .Pi
ri: khong cch t tm cc th i n mt ngm.
PI: phn lc u cc th i.
-

Din tch ct thp tnh theo cng thc:

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 131

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

As = M/( b2..ho.Rs )
h o: chiu cao lm vic ca i (h o=150 15 = 135cm)
Rs : cng tnh ton ca ct thp.
b2 = 0,9: h s iu kin lm vic ca b tng khng k n s pht trin cng
theo thi gian.

TNH MNG M15:

tt
Pmax
=

Phn lc cc C1, C2:

856 7,11, 2
+
= 431 T .
2
2,88

M men ti mt ngm I-I:


MI = =1 .Pi= 431 x 0.8 = 345Tm.

MI
345x1000
=
= 44,7cm 2
0.9xh o xR s 0.9x2.35x3650

Din tch ct thp: As =

Chn 1222 a100 As = 45,6cm2.

Chiu di mi thanh: lth = l 2x50 = 3600 100 = 3500mm = 3,5 (m).

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 132

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

M men ti mt ngm II-II :

Chn 1816 a150 AS = 27,7 cm2.

Chiu di mi thanh: lth = l 2x50 = 1200 100 = 1100mm = 1,1(m).

TNH MNG M2:

- Gi thit, coi mng chu nn ng tm do gi tr ca Mx v My nh. T , ta c phn


lc u cc c xc nh:

N tt 1421
N tt
P1 = P2 = P3 =
=
=
= 473,67 (t)
3
3
nc
Gi thit, coi ni lc trong i do 2 dm:
dm 1 c tit din 1,6x3,878 m (theo phng
dc ca i) v dm 2 c tit din 1,6x4,2 m
(theo phng ngang i) chu.
Ta c: momen tc dng ln dm 1:
MI = P1. ri = 473,67.1,386 = 656,5 (T.m)
Vi ri l khong cch t tm cc 1 n trng tm dm 1.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 133

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

MI
656,5.1000
=
= 67,5cm2
0,9.h o .b.R s 0,9.1,85.1,6.3650

Din tch ct thp: As =

Chn 14 25 a100 As = 68,74 cm2.

Momen tc dng ln dm 2:
MII = P2.r2 + P3.r3 = 473,67.1.2 = 568,04 (T.m)

M II
568,404.1000
=
= 52,61cm2
0,9.h o .b.R s 0,9.1,85.1,6.3650

Din tch ct thp: As =

Chn 14 25 a100 As = 68,74 cm2.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 134

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

PHN 3: THI CNG


(45%)
NHIM V :
THI CNG PHN NGM
-

Thi cng cc khoan nhi.

Thi cng o t.

Thi cng xy tng mng, lp t h mng, tn nn

THI CNG PHN THN, MI


-

Thi cng BTCT ct gia.

Thi cng BTCT dm, sn, li.

Thi cng cc cng tc kin trc v hon thin khc.

Thi cng v hon thin phn mi.

THIT K TIN THI CNG PHN NGM


THIT K TNG MT BNG

BN V:
PHN NGM: 2 bn v A1 (1 bn thi cng cc khoan nhi, 1 bn thi cng
o t).
PHN THN: 2 bn v A1 (thi cng vn khun ct, dm sn, vch).
TIN THI CNG : 1 bn v A1.
TNG MT BNG : 1 bn v A1.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 135

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

CHNG 1: THIT K BIN PHP K THUT THI CNG CNG TRNH


A- C IM CHUNG CC IU KIN C TH LIN QUAN V NH HNG
N QU TRNH THI CNG CNG TRNH
1. C IM CHUNG CC IU KIN C TH LIN QUAN V NH HNG N
QU TRNH THI CNG CNG TRNH
1.1. C IM CNG TRNH THI CNG
- Khch sn Bo Long l mt cng trnh c qui m va c xy dng th x Sn Ty,
thnh ph H Ni. Qui m cng trnh gm c :
+ Chiu di cng trnh : 30.6 m.
+ Chiu rng cng trnh: 17.1 m.
+ Chiu cao cng trnh : 49 m.
Cng trnh c 14 tng tnh c mi, c mt tng k thut.
+ Kt cu chu lc chnh ca cng trnh l khung b tng ct thp, c pht trin h li cng
chu lc, sn cc tng b tng ton khi vi h dm v vch.
+ Cng trnh c xy dng trn nn t trng, tng i bng phng nn khng san lp,
thun li cho vic b tr kho bi, xng sn xut.
- Theo kho st cc lp a tng bn di nn cng trnh gm :
+ Lp 1: lp t p c b dy 1,2 m.
+ Lp 2: lp st do cng c b dy 2,7 m.
+ Lp 3: lp st pha do cng dy 5,6 m.
+ Lp 4: lp ct pha do dy 4,7 m.
+ Lp 5: lp ct pha ht nh dy 7,3 m.
+ Lp 6: lp ct ht trung, cht va dy 10,1 m.
+ Lp 7: lp ct ht trung, cui si dy 9,6 m.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 136

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

+ Lp 8: lp ct th, cui si ln tng dy 20,3 m.


- Cao trnh mc nc ngm: -4.5m so vi mt t t nhin, khng c tnh xm thc v n
mn vt liu.
- Mng cc khoan nhi i thp t trn lp lt b tng mc 150, y i t ct -2,5 m so
vi ct 0.00. Cc nhi b tng ct thp ng knh 0,8 m, di 42 m, khng thay i ng knh
sut chiu di cc.
1.2. IU KIN THI CNG
1.2.1. Ngun nc thi cng
S dng ng ng cp nc thnh ph H Ni i ngang qua cng trnh p ng nc
s dng cho cng trnh thi cng. d phng cho trng hp cp nc t xut ta tin hnh
khoan thm 1 ging nc ng knh khong 0.,m ly nc.
1.2.2. Ngun in thi cng
Trong qu trnh thi cng cng trnh ngun in cung cp cho qu trnh thi cng l s dng
mng in thnh ph. Ngoi ra, m bo cho ngun in lun c ti cng trng th ta d tr
b tr 1 my pht in trong trng hp in thnh ph cp t xut. ng dy in gm:
- Dy chiu sng v phc v sinh hot
- Dy chy my v phc v thi cng
- ng dy in thp sng c b tr dc theo cc li i c gn bng n 100W chiu
sng ti cc khu vc s dng nhiu nh sng.
* Lu :
Nu t trn cao phi ch n chiu cao khng cn tr xe v c treo bng bo cao.
Nu t ngm di t phi bao bc hoc che chn ng qui nh v an ton in.
n pha c b tr tp trung ti cc v tr phc v thi cng, xe my, bo v ngn nga tai nn lao
ng.
t bin bo v an ton in ti nhng ni nguy him d xy ra tai nn.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 137

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

1.2.3. Tnh hnh cung ng vt t


Cng trnh ang thi cng ti th x Sn Ty, thnh ph H Ni - l ni gn cc khu cng nghip
v x nghip cung ng vt t v cc thit b my mc thi cng cho cng trnh v c vn
chuyn n cng trnh bng t.
* Nh my xi mng, bi ct , nh my gch v nhng nh my Btng ti gn thun
tin cho cng tc vn chuyn v Btng.
* Vt t c vn chuyn n cng trnh theo yu cu thi cng v c cha trong cc
kho bi tm d tr.
1.2.4. Ngun nhn cng xy dng cng trnh
Ngun nhn cng ch yu l ni tr trong ni thnh v cc vng ngoi thnh ln cn
sng i chiu v, do nhng v tr t xung quanh cha xy dng ht nn c th thu t
dng ln tri tm thi cho cng nhn xa, m bo ngun nhn lc cho cng trnh.
.
Dng ln tri cho ban ch huy cng trnh, nh bo v v cc kho bi cha vt liu.
V tr xy dng cng trnh khng nm trong trung tm thnh ph nn vic b tr kho bi
c nhiu thun li.
Din tch kho bi cha vt liu c cn i theo s lng vt t cn cung cp, va
m bo cho tin thi cng ,va m bo trnh tn ng vt t.
1.2.5. iu kin thi cng
Do v tr cng trnh khng nm trong ni thnh thnh ph nn vic thi cng c nhiu thun
li nhng cng gp nhiu kh khn:
+ Thun li:
- Ti a im thi cng cng trnh nm ngay trung tm qun 3 nn ngun in, nc,
ng giao thng v c s h tng u rt hon chnh.
- T cng trnh n cc ch cung ng vt t c s h tng rt hon ho nn vic cung
cp vt t v thit b, my thi cng d dng.
- in c cung cp t ngun in ca thnh ph
- Nc c cung cp t ngun nc thnh ph
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 138

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

- Nhn cng c thu ti a phng


- My mc thit b thu cc n v thi cng chuyn ngnh ti a phng.
- Tnh hnh an ninh, trt t ca a phng n nh, m bo khng nh hng n
qu trnh thi cng.
+ Kh khn:
- Mt bng thi cng khng rng, nn vic b tr kho bi, lng tri v cc b phn gia
cng ht sc l tit kim din tch. T vic d tr vt t, a phng tin thi cng vo
cng trnh phi c tnh ton mt cch rt cht ch.
- Hai mt ca cng trnh tip gip vi cc cng trnh hin hu, 2 mt cn li gip
ng nn c nhiu kh khn v mt k thut khi thi cng khu vc tip gip, nht l khi thi
cng phn mng cng trnh.
- Phng hng,bin php thi cng:
+ Khi lng thi cng cng trnh kh ln. Nh 14 tng ni cho nn kt hp thi cng
th cng v thi cng c gii l hp l nht
+ Phng hng thi cng tng cng on cng trnh theo trnh t hp l nhm bo
m tin hon thnh cng trnh sm nht

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 139

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

B: THIT K BIN PHP K THUT THI CNG


1. THI CNG PHN NGM
Ni dung cc cng vic phn ngm bao gm:
- Thi cng cc b tng ct thp: Cc khoan nhi.
- Thi cng o t.
- Thi cng b tng lt, p u cc BTCT.
- Thi cng ton khi mng v cc kt cu phn ngm khc.
- Xy tng mng, lp t h mng v cng tc tn nn.
Cc cng vic phn ngm c giao trong phm vi n:
Thi cng cc b tng ct thp: Cc khoan nhi.
- Thi cng o t.
- Xy tng mng, lp t h mng v cng tc tn nn.
1.1. THI CNG CC KHOAN NHI B TNG CT THP
1.1.1. La chn phng n thi cng cc
a. Cc phng n thi cng cc thng thng hin ti ang c ti Vit Nam
Hin nay thi cng cc khoan nhi ca cng trnh ny, trn th trng Vit Nam c 3
phng php chnh:
-

Phng php khoan s dng ng vch

Phng php khoan khng s dng ng vch gm c :


Phng php khoan thi ra ( hay phn tun hon )
Phng php khoan dng gu xon trong dung dch Bentonite

Phng php khoan dng ng vch:


Xut hin t thp nin 60-70 ca th k ny, ng vch c h xung v nng ln bng cch
va xoay va rung. Trong phng php ny khng cn dng n dung dch Bentonite gi vch
h khoan. t trong lng ng vch c ly ra bng gu ngom. Vic t ct thp v btng
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 140

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

c tin hnh bnh thng.S dng khi a cht yu, khu vc c nc mt, hang ng. C 2 loi:
ng vch tm thi - rt ln trong qu trnh BT cc v ng vch vnh cu - li sau khi thi
cng.
- u im: khng cn n dung dch Bentonite, cng trng sch, cht lng cc m bo.
- Nhc im : kh lm c cc n 30m, my cng knh, khi lm vic gy chn ng
rung ln, kh s dng cho vic xy chen trong thnh ph.
Phng php khoan thi ra: (hay phn tun hon)
Xut hin lu v hin nay vn c s dng rng ri Trung Quc. Ti Vit Nam mt
s n v xy dng lin doanh vi Trung Quc vn s dng trong cng ngh khoan ny. My o
s dng gung xon ph t, dung dch Bentonite c bm xung gi vch h o. Mn
khoan v dung dch c my bm v my nn kh y t y h khoan a ln vo b lng. Lc
tch dung dch Bentonite cho quay li v mn khoan t c bm vo xe tc v vn chuyn ra
khi cng trng. Cng vic t ct thp v btng tin hnh bnh thng.
-

u im : gi thit b r, thi cng n gin, gi thnh h.

Nhc im : khoan chm, cht lng v tin cy cha cao.

Phng php khoan dng gu xon trong dung dch Bentonite


Trong cng ngh khoan ny gu khoan thng dng thng xoay ct t v a ra ngoi,
cn gu khoan c dng ng ten tng l 3 on truyn c chuyn ng xoay t my o xung
gu h h thng rnh. Vch h khoan c gi n nh bng dung dch bentonite. Qu trnh to
l c thc hin trong dung dch st bentonite.
Dung dch st bentonite c thu hi, lc v ti s dng va m bo v sinh v gim khi
lng chuyn ch. Trong qu trnh khoan c th thay cc u o khc nhau ph hp vi nn
t v c th vt qua cc d vt trong lng t. Vic t ct thp v b tng c tin hnh
trong dung dch bentonite. Cc thit b o thng dng Vit Nam l Bauer (c), Soil-Mec
(Italia) v Hitachi (Nht Bn).
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 141

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

- u im: thi cng nhanh, vic kim tra cht lng thun tin, r rng, bo m v sinh
mi trng, t nh hng n xung quanh.
- Nhc im: thit b chuyn dng, gi , gi thnh cc cao, quy trnh cng ngh cht
ch, i hi cn b k thut lnh ngh v c thc trch nhim, k lut cao.
Hin nay Vit Nam ch yu thi cng theo phng php ny.
b. Chn phng n
T cc phng php ny cng vi s ng dng rng ri trong thc t v mc c mt trn
th trng ta chn phng php thi cng to l khoan bng gu xon kt hp dung dch Bentonite
gi thnh vch h khoan.
1.1.2. Tnh ton v t chc thi cng cc khoan nhi
1.1.2.1 Chn my thi cng cc
a. My khoan cc nhi:
Cc thit k c ng knh 800, chiu su 42 m nn ta chn my KH-100 (Ca hng Hitachi)
c cc thng s k thut
Chiu di gi khoan(m)

19

ng knh l khoan(mm)

600 -> 1500

Chiu su khoan(m)

43

Tc quay(vng/pht)

12 -> 24

M men quay(KN.m)

40 -> 51

Trng lng(T)

36,8

p lc ln t(MPa)

0,017

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 142

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

My khoan cc KH-100 ca hng HITACHI


b. My trn Bentnite
Th tch dung dch bentonite
Trong qu trnh khoan, dung dch lun y h khoan. Th tch h khoan

V 1,2.H .

D2
x0,82
1,2.42.
25,3(m3 )
4
4

Do lng Bentonite cn dng trong 1 ngy l : 25,3.2 = 50,6 (m3).


Chn my trn Bentonite

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 143

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

My trn theo nguyn l khuy bng p lc nc do bm ly tm


Loi my

Bentnite -15A

Dung tch thng trn(m3)

1,5

Nng sut(m3/h)

15 -> 18

Lu lng(l/pht)

2500

p sut dng chy(kN/m2)

1,5

- My bm cp ( thu hi ) dung dch bentonite


Loi my

BSA 1002SV

Nng sut (m3/h)

20

ng knh ng (mm)

150

p lc bm (Kg/cm2)

76

- My nn kh
Loi my

HWO - 5

Cng sut (KW)

3.7

p sut (Kg/cm2)

12

Lu lng kh nn pittng (l/pht) 560


Trng lng (Kg)

55

- Thit b cp nc:
Gm hai my cng sut 5,5 KW vi cng 1m3/pht trong ch s dng mt my, cn
my kia d phng. Lng nc ly t ngun cung cp nc chung ca thnh ph. ng ng
dn nc n my bm c ng knh #25, vi lng nc 0,08 m3/pht. Ngoi ra ra ng
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 144

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

chng v ng dn b tng c ng ng cp nc ng knh # 25. Xc nh dung lng b lng:


k n nhn t r r v lng ng th dung tch phi bng 1,5 th tch ca h khoan.
- Thit b in: Cc thit b in v in lng ghi bng sau:
My hn in

2 my 10 KWA

Dng hn rng thp ni thp

My trn Bentonit
Bm nc

2 my 5,5 KW

Dng cp nc x l bn, ra vt
liu

M t in

1 my 100 KW

My nn kh

3,7 KW

Dng thi ra

n pha

3 KW

Chiu sng

c) Chn cn trc t hnh


Cn trc t hnh phc v cng tc lp ct thp, lp ng vch, ng btng...
+ Chn thit b treo buc l dy cu n, mc lng ct thp ti ba im .
+ Tnh ton cc thng s lm vic:
- Sc nng yu cu: Q = qLT + qtb =0,479 +0,05 =0,529 (tn);
Vi qLT = 0,479 (tn) : trng lng lng thp.
- Chiu cao nng mc cu: Hm= h1 + h2 +h3 = 1.1 + 10,9 + 2 =14 m.
Trong :
+ h1 : khong h ban u t im thp nht ca lng ct thp n mt t, y do
phi m bo iu kin lm vic cho cng nhn khi hn ni lng ct thp nn chn h1 = 1.1m;
+ h2 : chiu di ca lng ct thp;

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 145

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

+ h3: chiu cao ca thit b treo buc tnh t im cao nht ca lng ct thp ti mc
cu ca cn trc.
- Chiu cao ca puli u cn: H = Hm + h4 =14 + 1,5 =15.5 m.
Vi h4 =1.5 m l chiu di puli, mc cu u cn.
- Chiu di tay cn ti thiu:
Lmin =

H hc 15.5 1.5

= 14.4 (m); hc ly s b 1,5 (m)


sin max
sin 750
F(R,Q)
F(R,H)

h3

14
12
10
8
6

h2

00

h4

26
24
22
20
18
16

Hm(m)

15

Q(t)
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

L
ng thep

1 -TY CN L =10m
2 -TY CN L =15m
3 -TY CN L =18m

h1

+0.000

2280

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 R (m)

- Tm vi ti thiu: Rmin = r + Lmin.cosmax= 1,5 + 14.4.cos750= 5.23 (m)


Chn my cu MKG - 16M tay cn L= 15 (m), c [Rmin ] = 5 m ;[Rmax ] =15m .
Chn tm vi lm vic R=6m,tra biu tnh nng c: [Q] =9 tn, [Hm] = 14,8 (m) tha mn
cc iu kin yu cu.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 146

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

d. Chn my bm b tng:
Trn thc t khi thi cng to l khoan ng knh l s ln hn ng knh thit k ca
cc khong 3- 8 cm . ( khong 10-20% ng knh cc )
Do lng b tng cc thc t s vt hn 10- 20% lng b tng tnh ton . Ly
trung bnh l 15% , ta c lng b tng thc t tnh cho cc D=800 l :
Vtt = 1,2.42.3,14.0,42 = 25,33 m3
My bm c tnh ton nh l mt phng n d phng trong trng hp mt bng thi
cng cc b bn ly xe b tng khng th vo tn ni m ch c th ng v tr thch hp
trn ng b tng , trong trng hp ny nht thit phi dng my bm b tng thi cng
. Trong iu kin thun li xe b tng c th vo c th ta khng nht thit phi dng n my
bm b tng .

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 147

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Kh nng lm vic ca my bm b tng:


Qmax. >
Trong :
Qmax: Nng sut ln nht ca my bm;
= 0.4 0.8. Hiu sut lm vic ca my bm;
: Lng b tng phi bm;

Chn = 0,6
Qmax>

VBT 25,33

41.4 m3.
=

0
,
6

V thi gian cho php l 4 gi. Nn lng b tng cn trong 1 gi:


Vh=

41.4
10.4 (m3)
4

Chn my bm m hiu S-284A, nng sut k thut 40m3/h, nng sut thc t l 15 m3/h.
Cng sut ng c 55 KW, ng knh ng 283mm.
-

-Tnh s lng xe trn b tng t hnh: (n)


c trng

HD270

Dung tch thng trn

7m3

Dung tch thng nc

0,75m3

Cng sut ng c

40KW

Tc quay thng trn

(9-14,5) pht

Chiu cao vt liu vo

3,5m

Thi gian btng ra

10 pht

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 148

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Trng lng xe (c btng)

21,85 tn

Vn tc trung bnh

40 Km/h

Kch thc xe bn b tng


S lng xe cn thit 1 cc l:

25,92
5( xe) (vi 0,8 l h s dung tch hu hiu ca 1 xe)
7.0,8

B tr ng : Mi cc ch cn b tr mt ng , ng knh 30cm.
Tc btng : 0,6 m3/pht.
Do thi gian xong btng 1 xe : t = 0,8.7/0,6 = 9,4 pht.
Vy m bo btng lin tc, ta dng 5 xe i cch nhau 510 pht.
e. Chn t ch t
Khi lng t ca 1 h khoan :

D2
x0,82
V 1, 2.H .
1, 2.42.
25.33(m3 )
4
4
Thi gian khoan 1 h theo tnh ton gi thit khong 200 (pht), t khoan ln c sang
bn cnh v dng xe vn chuyn i ni khc.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 149

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Chn xe vn chuyn HUYNDAI HD270 loi t , c dung tch thng l 10 (m3). Lng
t ch thc t l : 0,8x10= 8 (m3)
V tr t cch cng trng 10 (km) ngoi thnh, vn tc chy xe ly gn ng bng 30
(km/h)
Thi gian vn chuyn 1 chuyn xe : t = tb + ti + t + tv
tb : Thi gian t ln xe, ly tb = 5 (pht).
tdi : Thi gian vn chuyn t n ni , qung ng 10km, gn ng coi Vi = 30 (km/h).
ti = 10.60/30 = 20(pht)
t : Thi gian , quay xe, t = 5 (pht)
tv : Thi gian v bng thi gian i.
Vy : t = 5+20+5+20 = 50 (pht)
Trong thi gian 200 (pht), 1 xe c th vn chuyn c khi lng t l :

200
8 32(m 3 )
50
Khi lng t o ln nht 1 cc l 25,33 m3. Nn cn 1 xe phc v cho khoan cc.

Kch thc xe ben t HD270


1.1.2.2. T chc thi cng
Qui trnh thi cng 1 cc khoan nhi bao gm cc cng vic sau:
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 150

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Thi gian ti a

STT

Danh mc cng vic

nh v tim cc

20

Khoan mi

15

H ng vch

20

Khoan ti su thit k

150

Kim tra ,vt y h khoan

45

H lng ct thp

60

Lp ng b tng

30

Thi ra y h khoan

30

b tng

210

10

Rt ng vch

20

(pht)

T y ta c thi gian thi cng 1 cc l: t= 600pht.


Ta n nh mi my khoan thi cng 2 cc trong 1 ngy.
C tng cng l 43 cc. Chn 1 my khoan thi cng.
Vy : Thi gian thi cng ton b cc l : 23 ngy.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 151

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 152

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Bng thi gian thi cng cc khoan nhi


STT

I MNG

CC

NGY THI CNG


1

11

19

16

11

20

16

17

20

12

10

17

21

12

11

M1

M2

M3

M4

12
13

M5

18

14

M6

13

14

21

13

15
16

M7

17
18

M8

18

19

M9

22

14

19

22

20
21
22
23
24
25

M10

M11

M12

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 153

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

26

30

10

31

32

33

34

35

36

15

10

39

15

40

10

41

11

42

12

43

13

44

14

M13

27
28
29

M14

37

M15

38

Cc thit b thi cng chn:


STT
1

Tn thit b
My khoan nhi (KH100Nht Bn)

n v

S lng

Ci

Tnh nng k thut

Cn trc bnh xch

Ci

25T

Trm Bentnite

Ci

150m3/ngy

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 154

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

4
5
6
7

My bm nc
B

cha

dung

dch

Bentnite
ng btng cc
Gu khoan v gu lm
sch

Ci

90m3/h

Ci

20m3/b

ng

20

D =254mm

Ci

D =800mm
D =900mm

ng vch

My nn kh

Ci

10

My pht in

Ci

11

My xc

Ci

0,5 : 0,6m3/gu

12

Thp tm

Tm

10

1,2x6x0,02m

13

My un thp

Ci

14

My lc ct

Ci

15

My trc c

Ci

16

Thit b kim tra dung


dch Bentnite

60m3/h

1.1.2.3. Bin php t chc thi cng cc khoan nhi


Nhn cng lao ng trn cng trng:
- Trc khi thi cng cc khoan nhi cn tin hnh dn dp mt bng sch s, thong m
bo yu cu thi cng (2 ngy, mi ngy 15 ngi).

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 155

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

- iu khin my khoan KH-100 : 1 cng nhn.


- iu khin cn trc : 1 cng nhn.
- Phc v cng tc h ng vch, m y gu, phc v lp cn ph.... : 4 cng nhn.
- Lp bm, b tng , ng b tng h ct thp, khung gi b tng ... : 5 cng nhn.
- Phc v trn v cung cp va st :2 cng nhn.
- Th hn: nh v khung thp , hn , sa cha ... : 1 cng nhn.
- Th in : ng in my bm .. . : 1 cng nhn.
- Cn chnh 2 my kinh v : 2 cng nhn.
* Tng s cng nhn phc v trn cng trng: 17 ngi/cc/ca.
- Tin hnh thi cng cc khoan nhi theo trnh t hnh v. S dng my khoan nhi KH 100ca Nht Bn. Ta ly nng sut thi cng cc l 1 cc/ngy. Ton b cng trnh c 43 cc nn thi
gian cn thit cho cng tc thi cng cc khoan nhi l 23 ngy. S lng cng nhn cn thit trong
mt ngy l 34 ngi.
- S mt bng b tr cc thit b thi cng cc khoan nhi nh hnh v (m bo 2 cc thi
cng lin nhau cch 5.0,8 = 4m), 2 cc gn nhau (<5D = 4m) th thi cng cch nhau 3 ngy
m bo cng b tng cc sc chu ti.
- V mt bng thi cng cc khoan nhi thng rt bn m ng giao thng bn ngoi cng
trng l ng ph nn cn b tr trm ra xe cho tt c cc xe ra khi cng trng (Xe ch
btng). Cng sut trm ra xe phi m bo cc xe btng khng phi ch nhau. Ta b tr
trm ra xe ngay st cng ra vo cng trng.
- Trnh t thi cng cc nhi t xa n gn (Tnh t cng ra vo cng trng), thi cng ch
c s lng cc dy trc m bo xe ch t, xe ch btng khng b vng vo cc thi
cng.
1.1.3. Bin php k thut v nghim thu thi cng cc
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 156

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

1.1.3.1 Cng tc chun b thi cng cc


1.1.3.1.1. Cng tc chun b
- Thi cng cc khoan nhi l mt cng ngh mi c p dng vo nc ta trong my nm tr
li y. c th thc hin c vic thi cng cc khoan nhi t kt qu tt cn thc hin mt
cc nghim chnh v k lng cc khu sau:
* Cc nhi, ng knh 0.8m, chiu di cc 42 m.
Chun b chung:
- in: S dng in t mng li in thnh ph, cc ng dy phc v thi cng b tr
hp l.
- Nc: S dng t mng cp nc thnh ph v c th o ging trong cng trng cung
cp thm.
- Mt bng: Mt bng c gii phng, dn dp, san phng. phc v thot nc cho cng
trng ta phi tin hnh xy dng 1 ng thot nc ln dn ra ng thot nc ca thnh ph.
Tuy nhin m bo mi trng, nc thot phi qua b phn lng lc.
- ng giao thng ni b cng c b tr ph hp, thun tin thi cng
- Cng tc nh v cng trng: Tt c cc trc chnh, cao u c truyn dn y
trn mt bng cng trng. Trong cng tc ny nn b tr cc mc chun xa cng trng 1
khong cch ngoi nh hng ca cng trng gy nn.
+ Nghin cu k cc bn v thit k, ti liu a cht cng trnh v cc yu cu k thut
chung cho cc khoan nhi, mi yu cu k thut ring ca ngi thit k.
+ Lp phng n k thut thi cng, la chn t hp thi cng thch hp.
+ Lp phng n t chc thi cng, cn i gia tin , t hp thit k nhn lc v gii php
mt bng.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 157

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

+ Nghin cu mt bng thi cng: Coi mt bng thi cng c phn tnh, phn ng theo thi
gian gm th t thi cng cc, ng di chuyn my o, ng cp v thu hi dung dch
Bentonite, ng vn chuyn btng v thp n cc, ng vn chuyn ph liu ra khi cng
trng, ng thot nc k c khi gp ma ln v cc yu cu khc ca thit k mt bng nh
nh lm vic, nh xe, kho bi, khu gia cng.
+ Kim tra vic cung cp in nc cho cng trng.
+ Kim tra kh nng cung cp thit b vt t, cht lng vt t.
+ Xem xt kh nng gy nh hng n khu vc v cng trng ln cn v ting n, bi, v
sinh cng cng, giao thng.
1.1.3.1.2. Cc yu cu v vt liu
1. Btng.
a. Yu cu cp phi.
- S dng btng thng phm B25.
- btng theo nguyn tc dng ng di (va dng) nn theo t l cp phi btng cp
phi cng phi ph hp vi phng php ny (btng do, dnh, d chy trong ng dn).
+ T l N-XM 50%.
+ Khi lng XM 400kg/m3 btng.
+ Ct khong 45%.
- st hnh nn hp l 181,5(cm) (thng 13 : 18 cm).Vic cung cp btng phi lin
tc sao cho ton b thi gian btng mt cc c hon thnh trong 4h.
- C th s dng ph gia tho mn cc c tnh trn ca btng.
- ng knh ln nht ca ct liu l tr s nh nht trong cc kch thc sau:
Mt phn t mt ca lng ct thp.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 158

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Mt na lp bo v ct thp.
Mt phn t ng knh trong ca ng btng.
- Cn chn nh my ch to btng thng phm c cng ngh hin i, ct liu v nc
phi sch theo yu cu.
- Cn gim st cht ch cng tc trn b tng, ng thi phi tin hnh th nghim cng
b tng khi theo tiu chun Vit Nam. Tr phi KS c ch th khc, mt b gm t nht 3 mu
th b tng c kch thc 150x150 mm s c ly ra t mi 10m3 b tng hoc mi 10 m trn
b tng s dng cho cng tc cc. i vi trng hp sau, phi ly mu t mt m duy nht theo
cch chn ngu nhin trong cc m trn. Mt mu th b tng trong tng b mu s c th
nghim sau 7 ngy tui v hai mu th cn li vo 28 ngy tui sau khi c. Cc mu b tng th
nghim phi c ly t mt m b tng tiu biu s dng cho cng tc c cc v tng mu s
c nh du ng cch v nhn dng bng cc chi tit lin kt mu vi l khoan s dng b
tng .
-Cng tc th nghim phi c tin hnh ti phng th nghim c chp thun. Kt qu
th nghim phi c trnh cho KS trong vng 48 ting sau khi th nghim.
- Ti cng trng mi xe btng thng phm u phi c kim tra v cht lng s b,
thi im bt u trn v thi gian khi xong btng, st nn ct. Mi cc phi ly 3 t hp
mu kim tra cng . Phi c kt qu kim tra cng ca 1 phng th nghim y t
cch php nhn v c lp.
- Nu cc mu b tng th nghim khng t yu cu, nh thu phi m nhn ton b cc
cng vic khc phc b sung cn thit do hu qu gy ra cho n khi t s chp thun ca K s
gim st.
b. Thit b s dng cho cng tc btng.
- B tng thng phm ch n bng xe chuyn dng.
- ng dn btng t phu xung su yu cu.
- Phu hng btng t xe ni vi ng dn.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 159

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

- Gi ng v phu.
2. Ct thp:
- Ct thp c s dng ng chng loi, mu m c qui nh trong thit k c ph
duyt, ct thp phi c chng ch ca nh sn xut, kt qu th nghim ca mt phng th
nghim c lp c y t cch php nhn cho tng l trc khi a vo s dng...
- Ct thp c gia cng, buc dng thnh lng c vn chuyn v t ln gi gn vi v
tr lp t thun li cho vic thi cng sau ny.
- Chiu di mi ni buc 45d (d- ng knh thp cc), thp buc c ng knh
3,2(mm).
- Mi buc thp ai dng mi ni hn in mt bn, chiu di ng hn 15d. Thp ai
gia cng c hn vi thp chu lc.
- C li mp - mp gia cc ct ch phi ln hn 3 ln ng knh ht ct liu th ca btng.
- ai tng cng nn t mp ngoi ct ch, ct ch khng c un mc, mc lm theo yu
cu cng ngh thi cng khng c th vo bn trong lm nh hng n hot ng ca ng dn
btng.
- ng knh trong ca lng thp phi ln hn 100mm so vi ng knh ngoi ch u
ni ng dn btng.
- m bo dy ca lp bo v btng cn t cc nh v trn thanh ct ch cho tng
mt ct theo chiu su cc.
- Theo TCXD 206 - 1998 sai s cho php ch to lng ct thp:
Hng mc

Sai s cho php (mm)

C li gia cc ct ch

10

C li ct ai hoc lo xo

20

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 160

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

ng knh lng ct thp

10

di lng

50

3. Dung dch Bentnite:


- Trong thi cng cc khoan nhi dung dch Bentnite c nh hng ln ti cht lng
cc:
+ Cao trnh ca dung dch thp, cung cp khng , Bentnite b long, tch
nc d dn n sp thnh h khoan, t cc btng.
+ Dung dch qu c, hm lng ct nhiu dn n kh btng, tc ng
, lng ct ln lng mi cc s lm gim sc chu ti ca cc.
- Tc dng ca dung dch Bentnite.
+ Lm cho thnh h o khng b sp nh dung dch chui su vo cc khe
ct, khe nt, quyn vi ct ri sp l gi cho ct v cc vt th vn khng b
ri v to thnh mt mng n hi bc quanh thnh vch h gi cho nc khng
thm vo vch.
+ To mi trng nng nng nhng t , vn khoan, ct vn ni ln mt
trn tro hoc ht khi h khoan.
+ Lm chm li vic lng cn xung ca cc ht ct, trng thi ht nh
huyn ph nhm d x l lng cn.
- Vi vic s dng va st Bentnite, thnh h khoan c n nh nh 2 yu t sau:
+ Dung dch Bentnite tc dng ln thnh h khoan mt gi tr p lc thu
tnh tng dn theo chiu su.

Hnh nh minh ha my mc phc v cho vic cung cp v x l bentonite


SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 161

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

+ Lm chm li vic lng cn xung ca cc ht ct, trng thi ht nh


huyn ph nhm d x l lng cn.
- Vi vic s dng va st Bentnite, thnh h khoan c n nh nh 2 yu t
sau:
+ Dung dch Bentnite tc dng ln thnh h khoan mt gi tr p lc thu
tnh tng dn theo chiu su.
+ Cc ht nh st s bm vo thnh h khoan xm nhp vo cc l rng trn
vch h to thnh mt lp mng mng khng thm nc v bn.
- V vy vic chun b sn dung dch Bentnite c cht lng tt gi vai tr quan trng
trong qu trnh thi cng v cht lng cc nhi.
a. Cc c tnh k thut ca dung dch
Ch tiu

Gi tr yu cu

Phng php kim tra

Khi lngring

1,051,15

T trng k, dung dch st hoc

1845

Bome k

nht Mah

<6%

Phng php phu 500/500cc

- Hm lng ct

>95%

T l keo

<30(mm)/30'

Phng php ong cc

Lng mt nc

1 ->3(mm)/30'

Dng c o lng mt nc

dy o st

1': 20 ->30mg/cm2

Lc ct tnh

10': 50 ->100mg/cm2

Lc k ct tnh

<0,03g/cm2
Tnh n nh

7 ->9

Giy th

Tr s pH
b. Qui trnh trn dung dch Bentnite.
- 80% lng nc theo tnh ton vo b trn.
- t t lng bt Bentnite theo thit k.
- t t lng ph gia nu c.
- Trn tip t 15-20'
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 162

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

- nt 20% lng nc cn li v trn trong 10'.


- Chuyn dung dch Bentnite trn sang thng cha sn sng cp cho h khoan hoc trn
vi dung dch Bentnite thu hi lc li qua my sng ct cp cho h khoan.
Trm trn dung dch khoan ti cng trng gm:
Mt my trn Bentnite.
+ Mt s thit b ch to m bo s ho ta ca bt Bentnite vo nc
+ Mt hoc nhiu b cha hoc xil cho php cng trng chun b d tr phng
mi s c v khoan.
+ Mt s thit b v sinh m bo vic tch cc cn ln bng sng v ct bng cyclon ly
tm.
c. Mt s ch khi s dng Bentnite thi cng cc khoan nhi.
- Liu lng pha trn t 30 : 50 kg Bentnite/m3, tu theo cht lng nc.
- Nc s dng: nc sch, nc my.
- Cht b sung iu chnh pH: NaHCO3 hoc tng t.
- Tu theo trng hp c th t cc ch tiu m qui nh ra c th dng mt s cht ph
gia nh: Na2CO3 hoc NaF.
- Trong thi gian thi cng, b mt dung dch trong l cc phi cao hn mc nc ngm t 1,0m
tr ln, khi c nh hng ca mc nc ngm ln xung th mt dung dch phi cao hn mc
nc ngm 1,5m.
- Trc khi btng, khi lng ring ca dung dch trong khong t 500mm k t y l
phi nh hn 1,25; hm lng ct 8%; nht 28s d b y ln mt t.
- Khi lng ring, nht chn phi ph hp vi iu kin a cht cng trnh v phng
php s dng dung dich.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 163

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

- Ngoi dung dch Bentnite c th dng cht CMC, dung dch tng hp, dung dch nc
mui... tu thuc vo iu kin a cht cng trnh.
1.1.3.2. Qui trnh cng ngh thi cng cc khoan nhi bng phng php gu xon
Qui trnh cng ngh thi cng cc khoan nhi c th hin trnh t cng vic theo s :

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 164

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

1.1.3.2.1. nh v tim cc
y l cng vic quan trng nh hng n v tr v
khong cch cc ct ca cng trnh, l cng vic nh v
v tr cng trnh t bn v thit k a ra thc a.
- Cn c vo bn nh v cng trnh do vn phng
kin trc s trng hoc c quan tng ng cp, lp
mc gii cng trnh. Cc mc ny phi c c quan c
thm quyn kim tra chp nhn.
- T mt bng nh v mng cc, lp h thng nh v v li khng ch cho cng trnh theo
h ta X,Y.
Cc li ny c chuyn di v c nh vo cc cng trnh ln cn hoc hp thnh cc mc
nh v. Cc mc ny c ro chn v bo v cn thn v lin tc kim tra phng x dch do
va chm v ln gy ra.
- H khoan v tim cc c nh v trc khi t ng chng ri gi hai mc kim tra vung
gc nhau v cng cch tim cc mt khong bng nhau.
* Yu cu:
Trc khi bt u cng tc khoan, Nh thu cn phi xy dng cc mc chun v cc mc
khng ch trung gian nh v chnh xc v tr cc trn tng mt bng cng trnh. Mc chun
phi c KS duyt.
Vic nh v cc phi c thc hin bi mt trc c KS c chp thun. Nh thu phi
chu trch nhim v s chnh xc ca a im v v tr tng cc. Bt c sai st no trong vic b
tr mc v bt c s thit hi no gy ra hu qu cho Ch u t phi c Nh thu khc phc
ti mc chp thun ca KS.
Nh thu phi bo qun cc cc tiu & mc chun do cn b Trc c b tr. Trong trng
hp c cc hay mc no b di di hoc mt i, Trc c cn thay li cc hay mc khc vi s chp
thun ca KS. Sau khi hon thnh ton b cng tc cc, Nh thu phi thc hin bn v hon cng
trong th hin v tr cc cc c thc hin. V tr cc phi c Trc c xc nhn.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 165

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

1.1.3.2.2 H ng vch
- ng vch (hay ng chng) bng thp c ng knh ln gu khoan
xp x 100 : 150mm, ta chn ng knh ng vch l 900mm, chiu
di (2,5 : 3)d, chn chiu di ng 2m, t phn trn ming h khoan
nh ln khi mt t khong 0,6m.
- ng vch c tc dng:
+ nh v v dn hng cho my khoan i thng theo.
+ Gi n nh cho b mt h khoan m bo khng b sp
thnh trn h khoan
+ Bo v h khoan si, , thit b khng ri vo h khoan
+ Dng lm sn tm v thao tc cho vic buc, ni, lp dng ct thp v ng btng.
- ng vch c thu hi li sau khi xong btng cc.
- ng vch c h xung
bng phng php s dng chnh
my khoan vi gu c lp thm ai
ct m rng ng knh. Khoan
sn mt l n su ca ng
vch, s dng cn cu m rng
ng knh, khoan sn mt l n
su ca ng vch, s dng cn
cu hoc my o a ng vch
vo v tr, h xung y cng trnh
cn thit. Sau khi t xong ng
vch phi chn cht ng vch bng
t st v nm khng cho ng vch
dch chuyn trong qu trnh khoan.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 166

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

1.1.3.2.3. Khoan to l
- Do dung dch Bentnite c tm quan trng c bit i vi h khoan nn trc khi khoan
phi kim tra cht lng dung dch Bentnite, ng thu hi, my bm bn, my lc v cc my
d phng, t thm ng bao tng cao trnh v p lc ca dung dch nu cn thit. Kim tra cc
thit b khoan, dy cp, gu o... cng vic c lin tc trnh cc s c xy ra trong khi
khoan.
- iu chnh nm ngang ca my khoan v thng ng ca cn khoan. Xc nh to
ca gu khoan trn bn iu khin ca my khoan thao tc c nhanh chng v chnh xc.
- Cn khoan c tn l Kelly Bar c ch to c bit dng angten gm 3 ng lng vo nhau
v truyn c chuyn ng xoay, ng trong cng gn vi gu khoan, ng ngoi cng gn vi
ng c xoay ca my khoan c tc quay t 20 : 30 vng/pht. Cng sut khoan c th t
c t 8-15m3/h. Khi gu khoan y t, gu s c ko ln t t (0,3- 0,5m/s). Vi tc ny
m bo khng gy ra hiu ng Pistng lm sp thnh h khoan.

Cu to cn khoan v cc loi mi khoan


SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 167

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

- Khi khoan qu chiu su ng vch, thnh h khoan s do my Bentnite gi. Do vy phi


cung cp dung dch Bentnite to thnh p lc gi cho thnh h khoan khng b sp. Cao trnh
dung dch phi cao hn mc nc ngoi t nht 1-2m.
- Khi khoan c th xc nh s b chiu su h khoan qua cun cp hoc chiu di cn khoan.
xc nh chnh xc dng mt qu di c ng knh khong 5cm buc vo u thc dy th
xung y o v kim tra chiu su h khoan v cao trnh btng trong qu trnh . Trong
sut qu trnh o phi kim tra thng ng ca cc thng qua cn khoan phi m bo cc c
nghing khng qu 1%.

My khoan cc nhi KH-100 ca hng HITACHI


- Trong khoan do cu to nn t khc nhau v c th gp d vt nn i hi ngi ch huy
i khoan phi c nhiu kinh nghim x l kp thi vi mt s cng c c bit:
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 168

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

+ t ct, si trn nn dng gu thng.


+ t st rn nn dng gu khoan gung xon rut g.
+ non, c kt dng mi ph, khoan kt hp.
1.1.3.2.4. Xc nhn su h khoan v x l cn lng y h khoan
a. Xc nhn su h khoan.
- Trong khi thit k, ngi thit k cn c vo mt vi h khoan kho st gi thit v tnh
ton su trung bnh cn thit ca cc nhi. Trong thc t do mt ct a cht c th khng bng
phng gia cc mi khoan nn khng nht thit phi khoan ng n mt su thit k no .
Trong thc t ngi thit k quy nh a tng t y cc v khi khoan phi ngp vo lp t y
cc t nht 1 ln ng knh cc. xc nh chnh xc im dng ny khi khoan ngi ta ly
mu cho tng gu khoan. Ngi gim st hin trng xc nhn t chiu su yu cu, ghi chp
y k c chp nh t liu bo co cho tng khoan, s dng gu lm sch vt sch t
ri trong y h khoan v chuyn sang cng on khc.
b. X l cn lng y h khoan.
nh hng ca cn lng i vi cht lng cc: Cc khoan nhi chu ti trng rt ln nn
nu ng li di y h khoan bn t hay bentonite di dng bn nho s nh hng n
kh nng chu ti ca mi cc, gy st ln cho kt cu bn trn, lm cho cng trnh b dch chuyn
gy bin dng v nt. V th, mi cc cn c x l cn lng mt cch k lng.
C 2 loi cn lng:
- Cn lng ht th: Trong qu trnh khoan to l, t ct ri vi hoc khng kp a ln khi
ngng khoan s lng xung di y h. Loi cn lng ny c to bi cc ht ng knh tng
i to, nn khi lng xung y th rt kh moi ln.
- Cn lng ht mn: y l nhng ht rt nh l lng trong dung dch Bentonite, sau khi
khoan to l, sau mt thi gian mi lng xung.
Cc bc x l cn lng:
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 169

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

- Bc 1: X l cn lng th: i vi phng php khoan gu, sau khi khoan t n


su d nh th cha a gu ln vi m tip tc cho gu xoay vt tip bn t, cn lng; cho
n khi ht cn lng mi thi.
- Bc 2: X l cn lng mn. Bc ny c thc hin trc khi b tng. Sau khi lp ng
btng xong, ta o li chiu su y h khoan 1 ln na nu lp lng ln hn 10cm th phi tin
hnh x l cn lng. Ngi ta thng x l cn lng mn bng 2 phng php: Phng php thi
ra bng kh nn v Phng php lun chuyn Bentonite.
+ Phng php thi ra bng kh nn: Dng ng btng lm ng x l cn. Sau
khi lp xong ng btng ngi ta lp u thi ra ln u
trn ca ng , u thi ra c 2 ca, 1 ca c ni vi ng
dn 150 thu hi dung dch Bentnite v bn t t y h
khoan v thit b thu hi dung dch. Mt ca khc c th
ng kh nn 45 ng ny di khong 80% chiu di cc. Khi
bt u thi ra kh nn c thi qua ng ng 45 nm
trong ng btng vi p lc khong 7kg/cm2, p lc ny
c gi lin tc. Kh nn ra khi ng 45 thot ln trn ng
to thnh mt p lc ht y ng a dung dch
Bentnite ln bn t lng theo ng btng n my lc
dung dch. Qu trnh thi ra ko di 20-30 pht, dung dch
Bentnite phi lin tc c cp b trong qu trnh thi ra.
Sau th dy di o su, nu su y h khoan c m bo (lng <10cm) th ch
cn kim tra dung dch Bentnite ly ra t y h khoan.
Yu cu:
=1,04 : 1,2g/cm3 (t trng)
=20s : 30s ( nht)
pH=9 : 12 ( pH)

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 170

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

1.1.3.2.5. Ch to lng thp v h ct thp


a. Ch to lng thp.
a im buc khung ct thp phi la chn sao cho vic lp dng khung ct thp c
thun tin, tt nht l c buc ngay ti hin trng, chiu di mi on lng l 10,9m. Cc lng
ct thp ny khi h xung h khoan ,on trn ni vi on di bng lin kt hn ,chiu di on
ni hai lng ct thp l 0,9m.
Do nhng thanh ct thp buc khung ct thp tng i di nn vic vn chuyn phi
dng t ti trng ln, khi bc xp phi dng cn cu di ng. Ngoi ra khi ct gi ct thp phi
phn loi nhn hiu, ng knh di. Thng thng buc ct thp ngay ti nhng v tr gn
hin trng thi cng sau khung ct thp c sp xp v bo qun gn hin trng, trc
khi th khung ct thp vo l li phi dng cn cu bc chuyn li mt ln na. cho nhng
cng vic ny c thun tin ta phi c hin trng thi cng, gm c ng i khng tr ngi
vic vn chuyn ca t v cn cu. m bo ng vn chuyn phi chu p lc ca cc
phng tin vn chuyn.
Khung ct thp chim mt khng gian kh ln nn ta khi ct gi nhiu th phi xp ln
thnh ng. Do vy ta phi buc thm ct thp gia cng, nhng nhm trnh cc s c xy ra gy
bin dng khung ct thp tt nht ta ch xp ln lm 2 tng. Cng tc gia cng ct thp:
Khi thi cng buc khung ct thp phi t chnh xc v tr ct ch,ct ai v ct ng
khung. lm cho ct thp khng b lch v tr trong khi b tng, bt buc phi buc ct thp
cho tht chc. Mun vy,vic b tr ct ch, ct ai ct ng khung, phng php buc v thit
b buc, di ca khung ct thp.Bin php phng khung ct thp b bin dng, vic thi cng
u ni ct thp, lp bo v ct thp...u phi c cu to v chun b chu o.
+ Bin php buc ct ch v ct ai:
Trnh t buc nh sau: B tr c ly ct ch nh thit k cho cc sau khi c nh ct dng
khung, sau s t ct ai theo ng c ly quy nh.C th gia cng trc ct ai v ct dng
khung thnh hnh trn, dng hn in c nh ct ai, ct gi khung (ct gi) vo ct ch, c

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 171

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

ly c ngi th iu ch cho ng. iu cn ch l dng hn in lm cho cht lng thp


yu i do thay i tnh cht c l v cu trc thp.
Gi buc ct ch: Ct thp cc nhi c gia cng sn thnh tng on vi di
c phn kt cu, sau va th vo l va ni di.Do vy so vi vic thi cng cc khung ct
thp c nhng c im sau: Ngoi yu cu v chnh xc khi gia cng v lp rp cn phi m
bo c cng vn chuyn, bc xp, cu lp. Do phi buc rt nhiu on khung ct thp
ging nhau nn ta cn phi c gi buc thp nng cao hiu sut.
+ Bin php gia c khung ct thp khng b bin dng:
Lng thp c t ng cos i mng nh 3 thanh thp (16 t cch u theo chu vi lng thp.
u di c lin kt vi thp ch cn u trn c hn vo thnh ng vch, ba thanh thp ny
c ct ri khi ng vch khi cng tc b tng kt thc.
Ngoi ra cn phi p dng cc bin php sau:
nhng ch cn thit phi b tr ct dng khung buc cht vo ct ch tng cng
ca khung.
Cho dm chng vo trong khung gia c v lm cng khung, khi lp khung ct thp th
tho b dm chng ra. t mt ct vo thnh trong hoc thnh ngoi ca khung thp.
m bo lp b tng bo v ct thp, cc ct dc c buc cc m nh v , kch thc
cc m ny bng vi lp bo b ct thp. Khong cch gia chng l 2m, trn cng mt cao trnh
ca lng thp t 4 m cch u nhau theo chu vi lng thp (chi tit xem bn v TC01). Lp bo
v ca khung ct thp l : abv = 5cm.
b. H ct thp
- Ct thp c buc sn thnh tng lng, vn chuyn v t ln gi gn h khoan. Sau khi
kim tra y h khoan nu lp bn, ct lng di y h khoan khng qu 10cm th c th tin
hnh lp ct thp.
- Ct thp c h xung h khoan theo tng lng mt, treo tm thi ln ming ng vch
bng cch ngng qua cc ai gia cng buc sn, cch u trn ca lng khong 1,5m.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 172

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

- Dng cn cu a lng tip theo ni vi lng di v tip tc h xung n khi xong. Ct


thp c c nh vo ming ng vch qua 4 quang treo vo ming ng vch. Trng hp ct
thp t khng ht chiu su cc cn chng lc y ni ct thp khi btng bng cch hn 3
thanh thp hnh I 0120 vo vch ng c nh lng thp. m bo lp bo v ct thp dc l
10cm cn hn im thm ai bng thp lp l ra ngoi lng thp hoc cc con k btng.
- Khi h ct thp phi t t cho ct thp thng ng v trnh va chm lng thp vo thnh
h khoan.
1.1.3.2.6. Lp ng b tng
- ng btng c lm bng thp dy
khong 3mm c ng knh t 25 : 30cm c lm
thnh tng on c chiu di thay i l 3m; 2m;
1,5m; 1m; 0,5m c th lp rp t hp theo chiu
su h khoan.
- C hai cch ni hin nay l ni bng ren v
ni bng cp. Ni bng cp thng nhanh v thun
li hn. Ch ni ng giong cao su ngn dung
dch Bentnite thm nhp vo btng trong ,
c bi m cho vic tho lp d dng.
- ng btng c lp dn tng ng t di ln. c th lp c ng ngi ta s dng
mt h gi c bit c cu to nh mt thang thp t qua ming ng vch. Trn thang c 2
na vnh khuyn c bn l. Khi hai na vnh khuyn sp xung to thnh hnh cn m kht thnh
ng , ming ng c ng knh to hn b gi li trn 2 na vnh khuyn v nh vy ng
btng c treo vo ming ng vch qua gi c bit ny. y di ca ng c t cch
y h khoan 20cm trnh b tc ng do t di y h khoan nt li.
1.1.3.2.7. b tng
Sau khi kt thc thi ra h khoan cn tin hnh btng ngay v khi lu bn ct s tip
tc lng nh hng n cht lng ca cc, do vy cng vic chun b btng, cn cu, phu
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 173

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

phi ht sc nhp nhng. Btng thng phm dng cc phi c st 13 : 18cm, t l


ct khong 45%, lng xi mng khong 370 kg/cm3, t l nc xi mng nh hn 50%. Btng
kh qu hoc nho qu u gy ra tc ng khi btng. Btng cc nhi qua phu xe
btng, khi nhng xe btng cui cng p lc btng khng cn ln na nn vic btng
kh khn hn, phi nhi ng nhiu ln v d tc ng btng.

- btng cc nhi l btng di nc, trong dung dch Bentnite bng phng php
rt ng. Trc khi btng ngi ta t mt nt bc (hoc qu cu xp) vo ng ngn cch
dung dch Bentnite v dung dch btng trong ng . Sau nt bc s ni ln mt trn ming
cc v c thu hi.
- btng vo y phu, ct si dy tho treo nt, btng y nt bc xung v trn vo
y h khoan. M u tin theo nt chy ra ngoi nh nng ng cch y 20cm.
- T t h ng dn cho ngp trong btng, nhng vn phi m bo tc di chuyn ca
btng trong ng (Tc ny thng chm btng khi b phn tng v >= 120mm/s).
- Trong qu trnh btng, ng btng c rt dn ln tng on sao cho ng lun
ngp trong va btng ti thiu 2m. Cng vic ny phi c theo di st sao v nu sai st lp
tc cc s b hng v t, btng trong cc s khng lin tc. Qu trnh btng cc phi lin
tc.
- Tc cung cp btng phu cng phi c gi iu , ph hp vi vn tc di chuyn
trong ng. Khng nhanh qu gy trn ra ngoi, chm qu cng gy nhiu hu qu xu dng
btng s b gin on.
- Thi gian btng cc ch nn khng ch trong 4h v m btng u tin s b y ni
ln trn cng nn cn c ph gia ko di ninh kt m bo cho n khng b ninh kt trc
khi kt thc hon ton vic btng cc. m bo d vt khng ri vo lm tc ng nn
hn mt li thp 100x100 btng trc khi phi i qua li ny.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 174

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

- kt thc qu trnh btng phi xc nh c cao trnh cui cng ca btng. Phi
tnh ton v xc nh c cao trnh tht ca btng cht lng tt v phn trn cng thng
ln t . Phi tnh ton n vic khi rt ng vch btng b tt xung do ng knh ng
khoan ln hn ng vch. Nu btng cc cui cng thp hn thit k vic ni cc gp nhiu
kh khn v tn km, ngc li nu cao qu phi p nhiu u cc cng tn km.
- Kt thc qu trnh btng th ng c rt ra khi cc, cc on ng c ra sch
xp vo ni qui nh.
1.1.3.2.8. Rt ng vch
- Trong cng on cui ny cc gi , sn cng tc, neo ct thp vo ng vch u c
tho d, ng vch c ko t t ln bng cn cu, phi ko thng ng trnh x dch tim u
cc. Nn gn mt thit b rung vo ng vch vic rt ng vch c d dng, khng gy hin
tng tht c chai cc ni kt thc ng vch.
- Sau khi rt ng vch phi lp ct vo mt h, lp h, thu Bentnite to mt phng, ro
chn tm bo v cc. Khng c rung ng trong vng hoc khoan cc khc trong 24h k t khi
kt thc btng cc trong phm vi 5 ln ng knh cc (4m).
1.1.3.3. Kim tra cht lng cc khoan nhi
1.1.3.3.1. Nguyn nhn gy khuyt tt trn cc
Do cc khoan nhi c thi cng trong iu kin kh khn nn mc d cng ngh thi cng
cc ngy cng c hon chnh nhng kh nng cc b khuyt tt vn kh cao. Ngi ta tng
hp v phn tch hng lot nguyn nhn gy h hng cc trong c cc nguyn nhn ch yu
sau:
+ Sp vch trong qu trnh khoan lm cho tit din cc b thu nh nhng ngay di tit
din cc c m rng.
+ Ma st gia b tng v ng chng qu ln, cng ngh btng v rt ng chng khng
thch hp lm cho cc b t on.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 175

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

+ Lm sch h khoan cha trit lm cho mn khoan tch t di mi cc dn n sc


chu ti ca cc b gim.
+ Btng c st qu thp lm cho btng trong cc b ri.
+ Mt ct thp qu cao lm cho btng khng lt ra ngoi phm vi lng thp c.
+ Rt ng chng khng u lm cho cc b dch chuyn ngang cc b.
Kt qu nghin cu cho thy nguyn nhn gy h hng cc khoan nhi kh a dng, phn
ln cc loi khuyt tt do cng ngh thi cng khng thch hp gy ra. hn ch cc khuyt tt
ny cn thc hin kim tra cht ch ton b cc cng on thi cng cc.
1.1.3.3.2. Kim tra cht lng cc trong qu trnh thi cng
Vi cng ngh thi cng thch hp v quy trnh kim tra cht lng cht ch, kh nng h
hng ca cc c th c gim n mc ti thiu. Ti hin trng cn kim tra cc yu t sau:
a. Kim tra dung dch Bentonite.
Mc ch ch yu ca vic kim tra dung dch Bentonite l m bo cho thnh h khoan
khng b sp trong qu trnh khoan cng nh trong khi btng v kim tra vic thi ra y
h khoan trc khi btng.
Cc thng s ch yu ca dung dch Bentonite thng c khng ch nh sau:
+ Hm lng ct: < 5%
+ Dung trng: 1,01 1,05
+ nht:

35 sec

+ pH: 9,5 12
b. Kim tra kch thc h khoan.
Sau khi thi ra y h khoan bng dung dch Bentonite cn kim tra cc thng s sau y
ca y h khoan:

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 176

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

+ o chiu su: y h khoan c coi l sch nu chiu su sau khi thi ra bng chiu
su khoan (xc nh bng cch o su cn khoan t ti trong qu trnh thi cng hoc bng
cc thit b khc).
+ S dng mt s thit b xuyn n gin nh gi sc khng xuyn ca t di y h.
+ o ng knh v thng ng ca h khoan.
+ Trng thi thnh l khoan.
c. Kim tra btng trc khi .
Btng s dng trong thi cng cc khoan nhi thng phi kim tra cc thng s sau:
+ st (cho tng xe ):

15 cm

+ Cng sau 28 ngy (p mu, bng sng bt ny i vi btng u cc hoc siu


m):

200 kg / cm2
+ Ct liu th trong btng: khng ln hn c ht theo yu cu ca cng ngh.
+ Mc hn hp btng trong h khoan
+ su ngp ng dn btng trong hn hp btng
+ Khi lng btng trong l cc
Btng em th cng phi t xe trn v t btng thn cc.
d. Ghi chp trong qu trnh thi cng.
Trong qu trnh thi cng cn ghi chp thi gian bt u, thi gian kt thc v cc s c xy

ra trong qu trnh thc hin cc cng vic sau:


+ t ng chng.
+ Bm dung dch Bentonite.
+ Khoan l.
+ Thi ra y h khoan.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 177

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

+ t lng thp.
+ t ng btng.
+ Rt ng chng.
+ Th tch btng cho tng cc.
1.1.3.3.3. Kim tra cht lng cc sau khi thi cng
Sau khi btng, vic kim tra cht lng cc cn c tin hnh nhm nh gi cht
lng btng cc ti hin trng, pht hin cc khuyt tt v x l cc cc b h hng.
C mt s phng php kim tra nh sau:
+ Phng php nn tnh
+ Phng php siu m
+ Phng php sng ng sut: c phng php PIT, phng php PDA.
1.1.3.3.4. Th nghim ng nht ca cc bng phng php o sng ng sut phng
php bin dng nh PIT
a. Cc th nghim.
Khong 30% s cc thi cng thng c quy nh th nghim bng phng php ny,
Cc th nghim c th c chn ngu nhin hoc theo ch nh ca nh t vn thit k. Cc em
th nghim khng sm hn 7 ngy sau khi btng hoc khi cng btng t t nht 75%
so vi cng thit k. m bo b mt u cc c th tip cn c th bn trn u cc
phi sch, khng c mnh vn btng, t hoc cc vt liu khc do thi cng gy ra.
b. Phng thc th nghim.
Phng php th nghim cc PIT da trn nguym l o ghi vn tc sng ng sut lan
truyn trong cc gy ra bi mt lc xung nh bng cch g ba ln u cc. Sng ng sut phn
hi li khi gp thay i kch thc cc, hoc khuyt tt trong btng hoc chm mi cc c thu

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 178

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

li qua u o gia tc truyn vo b phn x l a ra mn hnh hoc in ra my in. Da vo tc


lan truyn sng ng sut c th xc nh chnh xc v tr khuyt tt ca cc.
c. Phm vi p dng.
+ Dng xc nh nguyn vn ca cc cc n thng ng hoc b nghing.
+ Do va chm to ra c nng lng nh nn th nghim ch c hiu qu i vi nhng cc
c t s L / D

30 (L : Chiu di cc; D : ng knh cc).

+ Do c tnh thu nhn cc phn x ca sng ng sut khi gp ch thay i tr khng ca


cc, nu c nhng ch thay i xy ra nhng v tr khc nhau tn hiu thu nhn s rt kh phn
tch c th tch ra v tr v mc ca tng khuyt tt. Hn na, cc v tr thay i tr khng
c th xy ra t t, nn tn hiu phn x s rt phc tp hn rt nhiu, kh phn tch mt cch r
rng khuyt tt. V vy, trn thc t phng php th ng bin dng nh thng cho kt qu
tng i chnh xc v v tr v mc khuyt tt ln u tin t u cc.
d. Thit b.
+ Thit b to lc va chm: Phi to ra mt xung lc va chm c di nh hn 1ms v
khng gy ra bt c h hng cc b no ca cc khi va chm. Thng dng ba c u l cht
do cng > Trng lng ba ph thuc chiu di v kch thc hnh hc ca cc. Va chm phi
t theo trc cc.
+ Thit b thu nhn s liu
+ Thit b truyn tn hiu
+ Thit b ghi, x l v trnh din s liu
e. Quy trnh th nghim.
+ u cc c lm sch hoc p n lp btng rn chc.
+ Gn u o gia tc ni vi b x l.
+ Dng ba g ln u cc.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 179

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

+ o sng ng sut phn hi in ra hoc ghi vo a v x l trong phng.


1.1.3.3.5. Th nghim kim tra cht lng cc bng phng php siu m
a. Thit b.
+ Mt u o pht sng dao ng n hi (xung siu m) vi cp dn v mt b phn xung
c tn s truyn sng = 20 - 100 Hz
+ Mt u o thu sng c cp dn.
+ Mt thit b iu khin cc cp c ni vi cc u o cho php t ng o chiu su
h u o.
+ Mt s thit b in t ghi nhn v iu chnh tn hiu thu c.
+ Mt s h thng hin th tn hiu.
+ Mt s h thng ghi nhn v bin i tn hiu thnh nhng i lng vt l o c.
+ C cu nh tm cho hai u o khi ng knh ca u o nh hn t nht 10 mm so
vi ng knh trong ca ng o.
b. Phng php b tr cc ng o.
+ ng o c bt kn hai u v th vo l cc cng vi lng thp, chng c c nh vo khung
lng thp khng b dch chuyn khi btng.
+ ng t sn c th bng kim loi hoc cht do.
* ng kim loi:
- u im:
Ni vi nhau d dng bng vn ren nn mi ni kn khng b nc va ximng vo
trong ng gy tc.
C cng ln, dnh kt tt vi btng nn lm tng cng ca lng ct thp

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 180

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

- Nhc im:
Tc truyn m ln, tr khng cao nn d b mt lin tc trong qu trnh truyn
sng m, nhy vi nhiu x ca vt cn.
Gi thnh cao
* ng bng cht do:
- u im:
Gi thnh r hn so vi ng kim loi.
Tc truyn sng gia nc v btng nn kh b nhiu x.
- Nhc im:
Dnh kt vi btng khng tt, d b v hoc mi ni b h lm cho va ximng lt
vo trong ng.
cng nh nn ng d b cong vn trong qu trnh btng lm cn tr cc u
o xung n y ng hay r?t ln khi o .
Khi btng ng cng xung quanh ng nha d to thnh khe h cn tr truyn sng
m.
Theo tiu chun ca Anh v M:
Dng ng nha sau khi btng 15 ngy.
Dng ng kim loi sau khi btng 45 ngy.
+ ng knh trong ca ng ph thuc ng knh ngoi ca u o m bo u o di chuyn
d dng trong ng nhng khng c qu to lm nh hng n nguyn vn ca btng cc.
+ u o c ng knh ngoi = 25 - 35 mm nn ng knh trong ca ng khng c nh hn
40 - 50 mm.
+ S lng ng o chn sn ph thuc kch thc cc khoan nhm kim tra c nhiu nht khi
lng btng trong khi gc qut ca chm tia siu m b hn ch.
Theo TCXD 206: 1998 qui nh:
-D

60 cm : 2 ng (Hoc 1 ng gia cc khi u pht v thu thuc cng 1 trc)

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 181

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

- 60 < D < 120 : 3 ng


-D

120 : 4 ng

c. S lng cc cn kim tra.


S lng cc cn kim tra ph thuc vo tin cy ca cng ngh thi cng, k nng v
kinh nghim ca kp th, iu kin thi cng, iu kin a cht, thu vn, tnh cht lm vic ca
cc v tm quan trng ca cng trnh.
Theo TCXD 206: 1998 th s lng cc cn kim tra khng t hn 25% s lng cc thi
cng v c kt hp vi cc phng php kim tra khc. i vi cc mng c s lng cc t
nhng tm quan trng ca mng i vi cng trnh l ln nh m tr trong cc cng trnh cu
nhp ln hoc thp cao ... th cn tng t l cc kim tra ln cao hn.
d. Thi gian c php kim tra siu m sau khi btng.
Theo TCVN: tt nht l sau khi btng 3-7 ngy tu theo vt liu btng c dng hay
khng dng cc ph gia tng nhanh qu trnh ng cng.
e. Phng php th nghim.
u pht v u thu ni my trung tm c th u xung l c t trc trong thn
cc. Sng siu m c pht ra qua u pht v c thu li ti u thu s truyn v my trung
tm. Tn hiu c chuyn thnh dng s v lu vo trong my. Bt c thay i no ca tn hiu
nhn c nh yu i hoc chm s c my phn tch v ch ra khuyt tt ca btng nh r,
gim cng do ximng b ra tri, rn nt hoc c vt l.
f. Quy trnh th nghim.
+ Cc ng dn (bng nha hoc bng thp) c ng knh 50 - 70 mm c t cng ct
thp trc khi btng. Lng ng phi trn tru, khng tc, c thng cho php u pht v
u thu dch chuyn d dng. Khi tin hnh o bng 2 u trn 2 ng khc nhau phi lun iu
chnh m bo 2 u o u nm trn mt mt phng ngang ca cc. Khi tin hnh o bng 2
u trong cng 1 ng phi lun gi c nh khong cch gia hai u o.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 182

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

+ u pht v u thu ni vi my chnh th u vo 2


l. Sng siu m o c trong sut hnh trnh s c ghi li
trong my vi trc y l chiu su cc v trc x l tn hiu sng.
+ Tc ko dy ln ln nht khng c vt qu 20

thit b
thu

thit b
pht

m / s, nu ko nhanh qu biu hnh dng sng s khng phn


nh ng cht lng mi trng sng siu m i qua.
+ Sau khi kt thc hai l u, u o chuyn sang l
th 3 trong khi u pht chuyn vo l th 2. C nh vy mt
cc s c o 3 ln.

ng d50
t sn

+ S liu ghi li c trong qu trnh o s c x l


trong phng.
1.1.3.4. Nhng s c thng gp khi thi cng khoan cc nhi v bin php khc phc
1.1.3.4.1. H khoan gp vt cng
a. Nguyn nhn :
- Do s khc bit ca a cht
b. Bin php x l :
- Dng mi khoan rut g khoan ph, nu gp lp a cht cng v ln th dng
chy t 6 n 10 tn gi .
1.1.3.4.2. St l, sp thnh h khoan
a. Nguyn nhn:
- Tng a cht l ct th vic st l c nguy c ln.
- Khi khoan gp tng t qu yu, nhng khng c ng vch gia c.
- Mc bentonite trong l khoan h thp hn cao yu cu nn duy tr p lc ct
dung dch khng . Dung dch khng p ng kp thi.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 183

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

- Cc ch tiu k thut ca dung dch bentonite khng thch hp vi a tng cn


khoan.
- Trong tng cui si c nc chy hoc khng c nc, trong h xut hin hin
tng mt dung dch. p lc thy ng trong tng ct, ct pha st qu ln.
- S dng dung dch gi thnh khng tho ng.
- Ti v tr khoan khng c chng thnh vch m c lp a cht nho c t trng ln
hn t trng ca bentonite.
- Tc lm l nhanh qu nn cha kp hnh thnh mng dung dch trong l.
- Khi h khung ct thp va vo thnh h ph v mng dung dch hoc thnh h.
- Thi gian ch b tng qu lu (quy nh thng thng khng qu 24 h) lm cho
dng dch gi thnh b tch nc dn n phn dung dch pha trn khng t yu
cu v t trng nn sp vch.
- Nng, h gu khoan vi tc qu nhanh nhanh to nn hiu ng piston lm gim
p sut trong l khoan (phn di gu khoan).
b. Bin php khc phc v x l :
- Trong qu trnh khoan cn kim tra li a cht i chiu vi s liu dng trong h
s thit k, kp thi pht hin nhng vng t yu cc b, xem xt iu chnh tng thm
chiu di ng vch nu cn thit.
- Tu theo phng php thi cng, loi a tng v mc nc ngm, m ta cn nghin cu
chn bentonite c nht, PH v cc ch tiu tnh nng khc cho ph hp.
- Khi khoan gp tng ct c cha nc ngm vi p lc ln, nc ngm c p ny s
chy vo trong l khoan mang theo t ct vch l khoan lm cho l khoan ti tng ny
m rng ra, c th ko theo cc tng pha trn b sp. Nu gp s c ny nn a ng
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 184

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

vch qua tng ny, hoc dng bin php h mc nc ngm trc khi khoan.
- Khi khoan l nu gp phi tng cui si m lm cho r g mt nhiu dung dch th phi
dng li xem xt nn tip tc s l hay thay i phng n.
- Duy tr tc khoan l theo qui nh trnh tnh trng tc lm l nhanh qu khin mng
dung dch cha kp hnh thnh trn thnh l nn d b st l.
- Cn phi thng xuyn kim tra dung dch trong qu trnh ch b tng c gii
php x l kp thi trnh trng hp dung dch b lng ng tch nc lm sp vch.
- Khi th khung ct thp phi thc hin cn thn trnh cho ct thp va chm mnh vo
thnh l.
- Theo di v kim tra hm lng bentonite cng nh tc th gu. Nu b st khi cha
h lng thp th trn bentonite c nht cao (t trng ln hn) gi thnh, sau th
gu xung vt li, i mt thi gian kim tra li, nu vn tip tc st th dng bin php
lp li h khoan bng ct v s khoan li sau hoc xut vi TVGS v thit k c
phng n x l ti u hn.
- Khi h lng ch ng c s c st thnh h khoan, khi h lng n lng th cui ta
o kim tra li , nu thy khng lng nhiu th tip tc cho h lng ru, cn lng nhiu th
s dng cc ru tm gn lng thp vo ng casing, dng my nn kh thi ra sch sau
h tip lng ru.
1.1.3.4.3. Ri gu trong, np y ca gu khoan trong h khoan
a. Nguyn nhn :
- Do trong qu trnh khoan gp lp t c kt cng.
- Cht c ca gu khoan b gy, b tt trong qu trnh khoan.
- Gy c gu khoan, hoc mi ni hn b ph v lin kt

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 185

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

- Bn l ca np gu b gy hoc b bung mi ni hn vi thnh gu khoan.


b. Bin php khc phc v x l:
Phng nga:
- Lun kim tra cht c gu khoan, nu cht b mn hoc cong phi thay.
- Kim tra c gu khoan khi c vt nt phi hn li.
- Kim tra bn l ca np gu, phi thay khi cht qu mn, hn li khi b nt hoc bung
mi hn.
Khc phc:
- Nu gu b ri xung h khoan, ta dng cn kelly c gn cc mc xung la v ko ln,
hay dng cp c gn cc mc hnh li cu quay trn cho n khi dnh vo v ko ln.
- Trong trng hp khng th ko ln c th xin kin ca TVGS v Thit k c
phng n x l ti u hn.
1.1.3.4.4. Rt lng thp khi h xung h khoan, lng thp b tri khi btng
a. Nguyn nhn :
- Lng thp c lin kt hn hoc buc khng chc,
- Thanh thp ngng lng b gy khi treo trn ming ng casing ni on k tip.
- Do p lc b tng qu ln nn lng thp hay b y ngc ln trong qu trnh b tng.
b. Bin php khc phc v x l :
- Khi gia cng lng thp lin kt hn hay buc phi ng vi thit k, thanh thp ngng
lng phi chc chn v m bo chu lc khi treo trn ming ng casing ni on k
tip.
- Khng hm lng ct trong bentonite qu cao trc khi b tng.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 186

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

- Nu trng hp lng thp b rt ta dng cn kelly c gng mc hnh li cu th xung


v a d tm cc mc ny mc vo ai nh v lng ta ko ln.
1.1.3.4.5. Tc ng khi btng
a. Nguyn nhn:
- Do p lc btng khng .
- Do ng btng b r nc qua phn ren ni ca cc ng vi nhau.
- Btng c st qu thp (<16cm) hoc qu cao (>22cm), btng b vn cc.
b. Bin php khc phc v x l:
- Phn ren ni gia cc ng phi m bo kn kht khng b r nc.
- Kim tra st tng xe v phi m bo b tng c st trong khong (18,5cm sai s
1,5cm) v khng b vn cc.
- Khi mi m b tt ng ta o kim tra xem b tng xung y h khoan cha, nu cha th
rt ln v lp ng li, nu b tng xung y h khoan th nng ng ln mt t ri v
nhi mnh (c th rt ln v th t do), nhng phi m bo u cui ca ng vn cn ngp
trong btng . Trong trng hp nhi v mnh m khng xung th rt ton b ng ln thng
ng v lp li cho phn ng ngm su vo trong phn b tng t 1,5 n 2,0 mt, sau th
cu li v tip tc b tng, cho cao dng b tng cao hn thit k t 1,0 n 1,5 mt trnh
trng hp cc b thi.
1.2. THI CNG O T LM MNG
1.2.1. La chn phng n o t
1.2.1.1. La chn phng tin o
Khu t xy dng cng trnh tng i rng, xung quanh cng trnh ln cn cch kh xa.
Nh vy da vo iu kin thc t ca mt bng thi cng v chiu su ca h mng khng ln
lm, thm vo vic thi cng cng trnh li khng nh hng n cc cng trnh ln cn nn
tit kim v kinh t ta chn phng n thi cng t bng cch o theo mi dc.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 187

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

Khi thi cng o t c 2 phng n o bng th cng v o bng my.


a. o bng th cng
-

c im: l phng php truyn thng, thi cng ton b bng th cng. Cc dng
c nh xng, cuc, mai,...

u im: d t chc thi cng theo dy chuyn, thi cng h o chnh xc. Ph hp
vi khi lng thi cng nh.

Nhc im: lng nhn cng rt ln nu mun rt ngn thi gian thi cng. Hao
ph nhn cng ln. Khng hiu qu kinh t nu khi lng thi cng ln. Nu t chc
khng tt c th nng sut lao ng gim. Nu h su khi o phi o thnh nhiu
t. Nu thi cng vo ma ma kh khn s l rt ln,...

b. o bng my
-

c im: thi cng ton b bng my mc chuyn dng

u im: thi cng nhanh, my lm vic nng sut, tin c y nhanh. Hao ph
lao ng rt nh so vi o bng th cng.

Nhc im: kh t chc dy chuyn v cc my cn phi c khng gian hot ng


cng vi khng th b tr nhiu my cng mt lc.

Nhn xt: Khi thi cng bng my, vi u im ni bt l rt ngn thi gian thi cng, m
bo k thut s ph hp vi khi lng o t rt ln ca cng trnh. Tuy nhin vic s dng
my o o h mng ti cao trnh thit k l khng nn v mt mt nu s dng my o
n cao trnh thit k s lm ph v kt cu lp t lm gim kh nng chu ti ca t nn,
hn na s dng my o kh to c bng phng thi cng i mng. V vy cn phi bt
li mt phn t thi cng bng th cng. Vic thi cng bng th cng ti cao trnh mng s
c thc hin d dng hn bng my.
La chn: T nhng phn tch trn, chn kt hp c 2 phng php o t h mng.
l thi cng o t bng my, o v sa h mng bng th cng.
1.2.1.2. Tnh ton s b la chn phng n h o
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 188

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

a. o c lp.
Cc h mng t i v ging mng c o c lp. Kch thc nh sau

KCH THC H O I MNG

KCH THC H O GING MNG

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 189

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

MT BNG KT CU I V GING MNG

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 190

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

MT CT A-A

MT CT B-B

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 191

N TT NGHIP KHCH SN BO LONG (H NI)


GVHD KT CU: THY V MNH TNG GVHD THI CNG: THY KIU TH CHINH

MT CT 1 - 1

MT CT 2-2

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 192

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Nhn xt: t mt ct theo hai phng ca mng o c lp ta thy cc h i mng theo


hai phng phn ln l giao ct nhau. Nu khng gia ct nhau th khong cch cc ming h ln
nht cng ch #1m. Khong cch ny khng m bo b tr cc phng tin i li. Cc khong
cch ming h ging mng ln hn. Tuy nhin din tch t cn li cng l khng ng k.
b. o theo tuyn (ho)
Vic o theo tuyn (ho) phi m bo dc cho t nh phn tch cu a. Khi vic
o theo tuyn s khng thc hin c v khong cch cc ming h l khng b tr cc
phng tin, my mc.
c. o ao
y l phng n o ton b h mng ti y i (ct -2,6m). o theo phng n ny c khi
lng l ln nht, tuy nhin phng n ny ph hp vi kch thc mng cng trnh chn.
Kt lun: da vo nhng phn tch trn. Ta la chn phng n o ao cho h mng ti
cao y b tng lt ging mng (ct 1,1m), phn cn li o c lp bng my
1.2.1.3. Tnh ton cho phng n thi cng
a. Hnh dng, kch thc h o.
Tnh ton th tch t o bng o ao.
Theo phng php o ao th h mng c hnh dng l mt hnh chp ct, y pha trn, c
chiu cao l h=1,1m. Kch thc cc cnh c tnh s b nh sau:

d
c

a
Trong :
a = 31,6 + 2.0,8 = 33,2 (m)
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 193

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

b = 33,2 + 2.2,02 = 37,24 (m)


c = 19,0 + 2.1 = 21,0 (m)
d = 21 + 2.2,921 = 26,84 (m)
H = 1,1 (m)
Th tch t ho o bng my l:
Vo1 =

H
. ab (a c)(b d ) cd
6
1,1
.33, 2.37, 24 (33, 2 21)(37, 24 26,84) 21.26,84 = 967 (m3)
6

Th tch t o c lp bng my l:
i Mng

Kch thc

lng

BxLxh

m3

Vi

Vtd

Th tch t Th tch t
o 1 mng

o mng

m3

m3

m3

M1

3,9

4,2

1,5

15,56

40,13

40,13

200,65

M2

1,4

1,4

1,5

15,56

2,94

18,5

74,0

M3

1,4

5,4

1,5

15,56

11,34

26,9

26,9

M4

3,6

1,4

1,5

15,56

7,56

23,12

92,48

M5

5,6

13,2

1,5

15,56

110,9

126,44

126,44

Tng

521

Trong : Th tch thng ng cc h c tnh theo cng thc Vt=B.L.h vi B, L l kch thc
i v h l chiu cao.
Vi l phn th tch o thm phn ta luy h o.
S b cng thc tnh Vi:

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 194

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

h
1,5
Vi n. ( B B ' B.B ') 4. (12 2,152 2,152.12 ) 15,56m3
3
3

Vi h= 1,5 m.

N = 4 v l ta luy o ra 4 pha.
B= 1m
B = 2,15 m
- Th tch t cn o bng th cng l:
Vo = Vo1 + Vo2 = 967 + 521 = 1488 (m3)
- Th tch t cn o bng th cng l:
Vothcng = 5% Vo = 1488 * 5/100 = 75 (m3)
1.2.1.4. Chn my phc v cng tc t
1.2.1.4.1. Chn my thi cng t
tin hnh o h mng, ta c th chn mt trong hai phng n cng ngh sau:
* Phng n 1: dng my o gu thun
- u im:
+ My o gu thun c tay cn ngn v xc thun nn o rt kho c th o
c nhng h o su v rng vi t t cp I IV.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 195

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

+ My o gu thun thch hp dng t ln xe chuyn i. Kt hp vi xe


chuyn t nn b tr quan h gia dung tch gu v dung tch thng xe hp l s
cho nng sut cao, trnh ri vi lng ph.
+ Nu b tr khoang o thch hp th my o gu thun c nng sut cao nht
trong cc loi my o mt gu.
- Nhc im:
+ Khi o t my o phi ng di khoang o thao tc, v vy m my o
gu thun ch lm vic tt nhng h o kh ro khng c nc ngm.
+ Tn cng v chi ph lm ng cho my o v phng tin vn chuyn ln
xung khoang o.
* Phng n 2: dng my o gu nghch
- u im:
+ My o gu nghch cng c tay cn ngn nn o rt kho, c th o c t
t cp I IV.
+ Cng nh my o gu thun, my o gu nghch thch hp o v t
ln xe chuyn i hoc ng.
+ My c c cu gn nh nn thch hp o cc h o nhng ni cht hp,
cc h o c vch thng ng, thch hp thi cng o h mng cc cng trnh
dn dng v cng nghip.
+ Do ng trn b h o thi cng nn my c th o c cc h o
c nc v khng phi tn cng lm ng ln xung khoang o cho my
v phng tin vn chuyn.
- Nhc im:
+ Khi o t my o ng trn b h o thao tc, v vy cn quan tm n
khong cch t mp my n mp h o m bo n nh cho my.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 196

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

+ Nng sut thp hn nng sut my o gu thun c cng dung tch gu.
+ Ch thi cng c hiu qu vi nhng h o nng v hp, vi cc h o rng v
su th khng hiu qu.
Cn c vo u nhc im k trn ca tng loi my v c im ca h mng, nn ta
s chn phng n thi cng o t bng my l my o gu nghch.
Cn c vo khi lng t o bng my, dung tch gu c th chn trong khong 0,251
(m3)
Chn my xc gu nghch m hiu EO-4321 do Lin Bang Nga sn xut vi cc thng
s k thut nh sau:
+ Dung tch gu o: q = 0,825 (m3)
+ Bn knh o ln nht Rmax = 10,16 (m)
+ Chiu cao nng gu ln nht: Hmax = 5,5 (m)
+ Chiu su ln nht c th o: hmax = 5,5 (m)
+ Trng lng my: Q = 18,6 (T)
Nng sut thc t ca my o c xc nh theo cng thc:
Q

3600.q.k d .k tg
Tck .k t

Trong :
+ q: Dung tch gu, q = 0,825 (m3)
+ k: H s lm y gu, vi my o gu nghch v t cp 1 ly k = 1,2
+ ktg: H s s dng thi gian; ly ktg = 0,75
+ kt: H s ti ca t, ly kt = 1,2
+ Tck: Thi gian ca mt chu k lm vic, Tck = tck.kt.kquay
tck: Thi gian mt chu k khi gc quay l 900, tra s tay chn my ta c: tck = 17s
kt: H s iu kin t ca my o, khi ln thng xe kt = 1,1
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 197

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

kquay: H s ph thuc vo gc quay ca my o, ni = 900 th kquay = 1,0


Tck = 17.1,1.1 = 18,7 (s)
Nng sut ca my o l:
Q

3600.0,825.1, 2.0, 75
119,1(m3 / h)
18, 7.1, 2

Khi lng t o trong mt ca (8 gi) l:


V1 ca = 119,1.8 = 952,8 (m3)
Vy s ca my cn thit l:
n

1488
1,56 (ca)
952,8

Chn s ca lm vic ca my o l n=2 ca. (do khi o my phn o c lp c th gim


nng sut do vng u cc nn chn 2 ca l thi cng )
1.2.1.4.2. Chn t chuyn t
Khi lng t cn chuyn i trong mt ngy l: 952,8 m3
Chn xe HD-720 c ben t c:
+ Vn tc trung bnh: 47 (Km/h)
+ Th tch thng cha: V = Di x Rng x Cao = 4,585 x 2,13 x 0,8= 7,8 (m3)
+ Thi gian vn chuyn mt chuyn xe:
t = tb + ti + t + tv
Trong :
+ tb: Thi gian t ln xe (bng thi gian my o y thng xe)
tb

Tck .Vthng
Vgu .60

18, 7.7,8
3( pht)
0,825.60

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 198

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

+ ti:Thi gian vn chuyn i n ni , qung ng 10 Km, vi vi = 47 Km/h


ti =

10.60
13( pht)
47

+ t: Thi gian v quay , t = 5 pht


+ tv: Thi gian xe quay v, tv = ti = 13 pht
t = 3 + 13 + 5 + 13 = 34 (pht)
- S chuyn xe m mi xe thc hin c trong mt ca lm vic (8 gi) l:
n = 0,85.

8.60
12 (chuyn)
34

- Th tch t mt xe ch c trong mt ca lm vic l:


Vch = 7,8.12 = 93,6 (m3)
- S xe cn huy ng trong mt ca lm vic l:
n=

952,8
10 (xe)
93, 6

Kt lun: Phng php cng ngh p dng trong thi cng o h mng cng trnh gm:
1 my o EO-4321 v 10 xe t t HD-720 (Q = 10T)
1.2.1.4.3. Thi gian v s lng cng nhn o v sa h mng bng th cng
Theo tnh ton phn I.2.1.3 th th tch t o v sa h mng l 115 m3. K thm 3%
th tch t khi thi cng o my l 0,03.1488= 44,7 m3. Suy ra th tch t o v sa th cng
tng cng l 75+44,7 = 120 m3
Tnh ton s nhn cng cn thit theo nh mc 1776 B Xy Dng:
Tn cng vic
o v sa h mng th
cng

Khi
lng
m3

120

AB.1143

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

nh mc

Hao ph
Gi tr
0,77
cng/1m3

93cng

Trang 199

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

S lng nhn cng cn thit cho cng vic o v sa h mng l 93 cng.


Chn s lng nhn cng thi cng 1 ngy l 24 ngi th s ngy cn thit s l 92/24=4
ngy. Vy thi gian sa v o h mng th cng l 4 ngy.
1.2.2. Cc bin php k thut thi cng v nghim thu cho cng tc thi cng t
1.2.2.1. Qui trnh thi cng t
Cng tc o t h mng c tin hnh sau khi thi cng xong p c thp bo v thnh
h mng.
Cn c vo phng php thi cng cc, chiu su t i mng, kch thc i mng v
ging mng ta chn gii php o sau y: o my trong phm vi mng cng trnh t ct t
nhin n cao trnh -2.6m, phng php o l o ao.
1.2.2.2. Cc yu cu k thut thi cng
Cc yu cu k thut khi thi cng c da theo TCVN 4447-2012- Cng tc t- Thi cng
v nghim thu.
- Trc khi thi cng, phi kim tra i chiu, hiu chnh chnh xc li a hnh, a cht
thy vn ca cng trnh v khu vc lm vic ra cc bin php k thut thch hp v an ton
lao ng. Phi ra cc bin php phng chng ln, st l, ngp lt, ly tht... khi ma bo.
-

Thi cng c gii cng tc t ch c tin hnh trn c s c thit k thi cng (hoc
bin php thi cng) c duyt.
Trong thit k thi cng phi ni r nhng phn sau y:
Khi lng, iu kin thi cng cng trnh v tin thc hin;
Phng n thi cng hp l nht;
La chn cng ngh thi cng hp l cho tng phn, tng on, tng cng trnh;
La chn cc loi my mc phng tin vn chuyn theo c cu nhm my hp l nht,
ph hp iu kin kinh t, k thut. Nu s lm vic ca my.
- Chiu rng y mng ti thiu phi bng chiu rng kt cu cng vi lp chng m,

khong cch t vn khun, neo chng v tng thm 0,2 m.


SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 200

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- Trong trng hp cn thit c cng nhn lm vic di y mng th khong cch ti


thiu gia kt cu mng v vch h mng phi ln hn 0,7 m.
- Nu h mng c mi dc th khong cch gia chn mi dc v chn kt cu mng t nht
phi l 0,3 m.
- Kch thc h mng trong giai on thi cng phi do thit k xc nh.
- V tr kho vt liu, ni my xy dng, ng i li ca my thi cng dc theo mp h
mng phi theo ng khong cch an ton c quy nh v k thut an ton trong xy dng
- Nhng t tha v nhng t khng bo m cht lng phi ra bi thi quy nh.
Khng c ba bi lm ng nc, ngp ng nhng cng trnh ln cn v gy tr ngi sau
khi thi cng.
- Nhng phn t o t h mng ln, nu c s dng p th phi tnh ton sao cho
tc m nn ph hp vi tc o nhm s dng ht t o m khng gy nh hng ti
tc o t h.
- Trong trng hp phi tr t sau ny s dng p li vo mng cng trnh th bi t
tm thi khng c gy tr ngi cho thi cng, khng to thnh snh ly. B mt bi tr phi
c lu ln nhn v c dc thot nc.
- Khi o h mng cng trnh, phi li mt lp bo v chng xm thc v ph hoi
ca thin nhin (gi, ma, nhit ...), b dy lp bo v do thit k quy nh ty theo iu kin
a cht cng trnh v tnh cht cng trnh lp bo v ch c bc i trc khi bt u xy dng
cng trnh ( b tng, xy...)
- Khi s dng my o mt gu o mng, trnh ph hoi cu trc a cht t mng,
cho php lp bo v. Nu s dng my cp v my o nhiu gu, lp bo v khng cn qu
5 cm, my i khng cn qu 10 cm.
- Cn phi c gii ha cng tc bc lp bo v y mng cng trnh, nu b dy lp bo v
bng cm n 7 cm th phi thi cng bng th cng.
- Khi h mng l t mm, khng c o su qu cao trnh thit k.
- Nu t c ln tng, m ci th phn o su qu cao trnh thit k, ti nhng hn
phi c b p bng vt liu cng loi hay bng vt liu t bin dng khi chu nn nh
ct, ct si...
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 201

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- Loi vt liu v yu cu ca m nn phi do thit k quy nh.


- Tim, mc gii hn ca h thng k thut ngm phi c xc nh r trn thc a v phi
cm tiu cao d thy. Trong qu trnh thi cng mng phi c s gim st thng xuyn ca
i din c thm quyn thuc t chc thi cng v c quan qun l h thng k thut ngm .
1.2.2.3. Cc bin php k thut khi thi cng
- Khi thit k bin php thi cng phi thc hin vic nh gi nh hng ca n ti cc
cng trnh ln cn v ra bin php hn ch cc nh hng bt li, bao gm:
Chn ng khu vc ln cn khi thi cng tng c ch to sn, tng c barrette hoc
cc ca cng trnh (nu c). Khi h c ch to sn nn chn bin php p tnh hn ch
chn ng;
Chuyn v (ln hoc tri v chuyn v ngang) khi thi cng tng c ch to sn. Nn
u tin s dng c thp gim thiu chuyn v ca t nn khi h v rt c. Trng hp
c b tr qu gn cng trnh ln cn th khng nn thu hi c sau khi kt thc thi cng phn
ngm;
- H s thit k cn qui nh khi lng, loi, v tr v thi gian tin hnh cc quan trc a
k thut. Khi lng quan trc ph thuc vo qui m v mc phc tp ca cng trnh nhng
khng t hn 3 im cho mi loi quan trc.
- Thi cng h o c thc hin theo ng bin php thi cng thit k. Nn bt u thi
cng c chng gi h o t khu vc xa cc cng trnh hin hu kim tra cng ngh thi cng
v nh gi nh hng ca n i vi khu vc xung quanh nh nh hng ca chn ng, chuyn
v ca t, cht lng b tng, mi ni v cc tc ng khc. Cn thay i cng ngh hoc
iu chnh thit k khi cng ngh khng p ng yu cu qua vic thi cng th.
- H chng theo phng ngang nn chn thp hnh kch thc tng mt cp so vi tnh
ton thit k. Phi c thp hnh d tr tng cng ngay h chng khi c du hiu h hng
hoc s c cng trnh ln cn. i vi cng trnh c trn 2 tng ngm nn u tin p dng
phng php thi cng top-down.
- Cn o t theo tng t, chiu su mi t khng qu 1m. Bt u o t pha cnh
ngn ca h mng v t khu vc gia h ri tin dn ra xung quanh.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 202

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- Cn thc hin vic quan trc trc khi bt u thi cng v trong qu trnh thi cng. C th
nh sau:

Theo di ln v nghing ca cng trnh ln cn. Mc o ln nn gn cc

gc ca cng trnh v trn cc kt cu chu lc chnh. i vi cc ng ng, tuyn cp,


tuynen k thut th b tr mc theo di cch nhau 1525 m dc tuyn. Cc cng trnh b ln
v bin dng gn ti ngng cnh bo, cn c quan trc lin tc.

Theo di chuyn v ngang ca t nn. S dng thit b quan trc chuyn v ngang

theo su (inclinometer) vi ng o nghing b tr pha ngoi tng c. u tin b tr im


quan trc pha cc cng trnh d bo c th b ln v bin dng ti ti ngng cnh bo
nh nu mc 3.3.6 v ti khong gia cc cnh ca h o. su y ng quan trc phi
ngm trong t cng t nht 2 m hoc su hn mi c 3 m, ly gi tr ln hn trong 2 gi tr
trn.

Quan trc mc nc ngm. Cn thc hin quan trc mc nc ngm trong cc lp

t khng dnh (ct, ct pha) nm bn trn v nm ngay pha di su o. Cc im quan


trc c b tr pha ngoi tng c, cch nhau khng qu 25 m theo chu vi ca tng v
khng t hn 1 im ti mi cnh h o. Nn b sung im quan trc pha cc cng trnh
d bo c th b ln v bin dng ti ngng cnh bo.

Quan trc lc dc trc thanh chng hoc neo. Quan trc c thc hin bng u

o bin dng (strain gauge) hoc bng hp o lc (load cell). Thit b o nn b tr tt c


cc mc c thanh chng hoc neo v c gn trn khng t hn 15% tng s lng thanh.
-

Phi dng thi cng h o nh gi mc nguy him ca cc cng trnh ln

cn khi gi tr quan trc t mt trong gii hn sau:

Khi gi tr quan trc ti hin trng t 100% gi tr tnh ton trong thit k; - Khi

gi tr quan trc cha t ti ngng 70% gi tr tnh ton trong thit k nhng pht hin
cng trnh ln cn c du hiu nguy him.
- Vic nh gi mc nguy him ca cng trnh ln cn c thc hin theo TCXDVN
373 : 2006 Ch dn nh gi mc nguy him ca kt cu nh.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 203

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- Khi quan trc mc nc ngm, nu pht hin mc nc ngm h thp cc b ti mt vi


im quan trc th cn kim tra li thit b o, cc kt qu kho st a k thut thc hin,
su h c, cht lng tng c c bin php x l cn thit.
1.2.2.4. Nghim thu h o
Cng tc nghim thu h o phi tin hnh khi bt u thi cng h o, trong khi thi cng
v sau khi thi cng.
- Khi nghim thu kim tra cng trnh t xy xong, n v xy dng phi chun b y
nhng ti liu phc v kim tra nghim thu cho hi ng nghim thu c s:
Bn v hon thnh cng trnh c ghi nhng sai lch thc t. Bn v x l nhng
ch lm sai thit k;
Nht k thi cng cng trnh v nht k nhng cng tc c bit;
Cc bin bn nghim thu b phn cng trnh khut;
Bn v v tr cc cc mc nh v c bn v bin bn nghim thu cng trnh;
Bin bn kt qu th nghim vt liu s dng xy dng cng trnh v kt qu th
nghim nhng mu kim tra trong qu trnh thi cng.
- Cng tc kim tra cht lng phi tin hnh theo bn v thit k v cc quy nh v kim
tra cht lng v nghim thu cc cng trnh xy dng c bn.
- Khi nghim thu ng ho v h mng, phi kim tra kch thc cao trnh mi dc so vi
thit k, v tr thit k ca nhng mng nh v b phn c bit ca mng, tnh trng ca nhng
phn gia c.
- i vi nhng cng trnh c bit, trong trng hp ch u t hay Ban qun l cng
trnh yu cu, khi nghim thu mng cn c k s a cht cng trnh tham gia, trong bin bn
phi ghi r trng thi a cht cng trnh v a cht thy vn v kt qu th nghim kim tra cc
thng s k thut ca t.
- Khi nghim thu mng ca cng trnh dng tuyn cn phi kim tra:
V tr tuyn cng trnh theo mt bng v mt ng, kch thc cng trnh;
Cao y, mp bin, dc theo dc tuyn, kch thc rnh bin, v tr v kch
thc ca h thng tiu nc;
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 204

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

dc mi, cht lng gia c mi;


Cht lng m t, cht, khi lng th tch kh;
Bin bn v nhng b phn cng trnh khut.
1.2.2.5. Cc s c v cch x l
- Cc s c
Vic thi cng h o c th gy ra s c hoc h hng i vi cc cng trnh ln cn, biu
hin nh sau :
S c: Sp cng trnh hoc mt b phn cng trnh; st nn; gy cu kin chu lc
chnh, t ng ng, ng cp hoc h thng thit b cng trnh; nghing, ln cng
trnh hoc nt, vng kt cu chu lc chnh qu mc cho php;
H hng: nt, tch nn; nt tng hoc kt cu bao che, ngn cch, h hng cc b
nhng cha ti mc gin on hot ng cc ng ng, ng cp hoc h thng
thit b cng trnh; nghing, ln cng trnh hoc nt, vng kt cu chu lc chnh
nhng cha ti mc cho php;
Cc biu hin nu trn c th xut hin ngay t khi bt u thi cng kt cu chng gi
thnh h o nh ng c, thi cng cc, lm tng c barrette hoc xut hin trong
qu trnh o t h mng.
- Nguyn nhn dn n s c, h hng
Chn ng pht sinh khi thi cng
- Cc chn ng pht sinh khi rung h c, h ng vch khoan cc nhi c th gy ln
mng ca cc cng trnh ln cn ta trn mt s loi t ri, km cht hoc gy h hng
kt cu bng cc tc ng trc tip ln chng;
Chuyn v ca t
- Cc chuyn v thng ng (ln hoc tri) v chuyn v ngang ca t xy ra khi thi cng
tng c h o (thng l c vn thp, cc hoc barrette), khi o t h mng, khi ht
nc ra khi h o hoc khi thu hi c vn thp.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 205

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- Khi rung hoc p tng c ch to sn th b mt t c xu hng nng ln v t b y


ra xa. Ngc li khi thi cng cc khoan nhi hoc barrette th b mt t xung quanh b
ln xung v t dch chuyn ngang hng v v tr khoan to l.
- Khi thi cng o t h mng, t nn khu vc xung quanh b ln xung v chuyn
dch ngang v pha h o. Mc ln v chuyn v ngang ph thuc vo su o, c
im ca t nn, kt cu chng v qui trnh o t. Chuyn dch ln thng pht
sinh khi thi cng h o su trong t yu.
- Khi bm ht nc thi cng h o, mc nc ngm b h thp lm tng ln ca
t nn khu vc xung quanh. Mc ln ph thuc vo mc h mc nc ngm,
c im ca t nn v thi gian thi cng.
- Khi thu hi c vn thp, t chuyn dch vo cc khe rng do c li gy ra ln khu
vc xung quanh tng c.
+ Mt n nh
- H o c th b mt n nh do h thng chng khng kh nng chu lc hoc do
hin tng trt su. Trong trng hp ny cc cng trnh lin k h o b chuyn v ln v c
th b sp ngay.
St t
- Hin tng sp cc b thnh rnh o v h khoan khi thi cng tng c v cc bng
phng php ti ch c th li cc hc nh trong t. Cc hc vi qui m ln hn c
hnh thnh khi t b cun tri theo dng chy ca nc vo h mng qua khe h gia cc tm
c hoc qua cc khuyt tt trn kt cu c. Khi vm t pha trn cc hc ny b sp s gy ra
hin tng st nn hoc s c ca cc cng trnh trn n. Hin tng ny c kh nng xy ra khi
ht nc h o thi cng mng, tng hm trong nn ct bo ha nc.
+ Cch x l
Khi thi cng mng, tng ngm ng bin php lp m cng trnh ln cn vn b cc h
hng th cn tm dng thi cng, tm nguyn nhn v c cc x l thch hp.
Trong qu trnh h c, nu nguyn nhn h hng c xc nh l do cng ngh h c
khng thch hp th ty theo iu kin c th, c th p dng mt trong s bin php sau:
- S dng cng ngh thi cng t gy chn ng
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 206

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- p dng bin php ph tr h c (khoan dn, xi nc)


- Thay i loi c (chuyn i sang loi c t gy dch chuyn t)
Trong qu trnh o t, nu nguyn nhn h hng c xc nh l do ln v chuyn v
ngang vt gi tr d kin trong thit k th cn tng cng chng thnh h o hoc lp li
t mt phn hay ton b h o.
Trong qu trnh o t, nu nguyn nhn nt nn hoc h hng kt cu c xc nh l
do t b xi ngm th phi ngng thi cng v p dng mt trong cc bin php :
- To tng lc ngc bng vt liu c cp phi ph hp hoc s dng vi a k thut;
- Bm nc vo h mng n cao mc nc ngm ban u
- Kho st tng c, xc nh khuyt tt (nu c), to cc bn sn khuyt tt hoc dng
bin php thch hp m bo nc khng tip tc xi ct qua v tr khuyt tt.
X l s c
- Chng ngay cc cng trnh ln cn c nguy c sp ;
- Gia c phn chng h o b h hi cc b;
- Lp t ton b h o nu nguyn nhn s c do trt hoc do chuyn v ln qu mc
tnh ton d kin ;
- Bm nc y hoc lp t h o nu nguyn nhn do xi ngm.
Vic thi cng tip tc ch thc hin sau khi xc nh c nguyn nhn gy ra s c v
thit k li bin php thi cng.
1.2.2.6. Cc bin php an ton lao ng
1.2.2.6.1. Cc nguy c tai nn
- t st l
- Ngt hi kh c, ngt nc
- Tai nn do my thi cng
- Vt ri vo cng nhn lm vic di h ho, t ng xung h ho
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 207

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

1.2.2.6.2. Cc bin php an ton


- Ch c php o t h mng, ng ho theo ng thit k thi cng c duyt,
trn c s ti liu kho st a hnh, a cht thy vn v c bin php k thut an ton thi cng
trong qu trnh o.
- o t trong khu vc c cc tuyn ngm (dy cp ngm, ng ng dn nc, dn hi
) phi c vn bn cho php ca c quan qun l cc tuyn v s ch dn v tr, su
ca cng trnh, vn bn tha thun ca c quan ny v phng n lm t, bin php bo v v
bo m an ton cho cng trnh. n v thi cng phi t bin bo, tn hiu thch hp ti khu vc
c tuyn ngm v phi c cn b k thut gim st trong sut qu trnh lm t.
- Cm o t gn cc tuyn ngm bng my v bng cng c gy va mnh nh x beng,
cuc chim, chong c, thit b dng kh p.
- o t gn ng cp in ngm ang vn hnh nu khng c php ct in th phi
c bin php m bo an ton v in cho cng nhn o v phi c s gim st trc tip ca c
quan qun l ng cp trong sut thi gian o.
- Khi ang o t nu thy xut hin hi, kh c phi lp tc ngng thi cng ngay v cng
nhn phi ra khi ni nguy him cho n khi c cc bin php kh ht hi kh c hi .
- o h mng, ng ho gn li i, tuyn giao thng, trong khu dn c phi c ro
ngn v bin bo, ban m phi c n bo hiu.
- trong khu vc ang o t phi c bin php thot nc ng trnh nc chy vo
h o lm st l thnh h o.
- o h mng, ng ho vng t c m t nhin v khng c mch nc ngm c
th o vch thng vi chiu su o c th nh sau:
Khng qu 1 (m) vi loi t mm c th o bng cuc bn;
Khng qu 2 (m) vi loi t cng phi o bng x beng, cuc chim, chong
- Trong mi trng hp o t khc vi iu kin va nu trn phi o t c mi dc
hoc lm chng vch. Cm o theo kiu hm ch hoc pht hin c vt th ngm phi ngng
thi cng ngay v cng nhn phi ri khi v tr cho n ni an ton. Ch c thi cng li sau
khi ph b hm ch hoc vt th ngm .
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 208

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- o h mng, ng ho trong phm vi chu nh hng ca xe my v thit b gy chn


ng mnh phi c bin php ngn nga s ph hoi mi dc.
- Hng ngy phi c ngi kim tra tnh trng vch h o, mi dc. Nu pht hin vt nt
dc theo thnh h mng, mi dc phi ngng lm vic ngay. Ngi cng nh my mc, thit b
phi chuyn n v tr an ton. Sau khi c bin php x l thch hp mi c tip tc lm vic.
- Li ln xung h mng phi lm bc di t nht 0.75 m rng 0.4 m. Khi h o hp v su
phi dng thang ta. Cm bm vo cc thanh chng vch hoc chng tay ln ming h o
ln xung.
Ly t bng gu, thng t h mng, ng ho ln phi c mi che bo v chc chn bo
m an ton cho cng nhn o. Khi nng h gu thng phi c tn hiu thch hp trnh
gy tai nn.
2. THI CNG PHN THN - MI
Giai on thi cng phn thn mi c cc cng vic chnh l:
-

Thi cng BTCT ct.

Thi cng BTCT dm, sn.

Thi cng BTCT tng vch, li; cu thang b.

Thi cng cc cng tc kin trc: Xy, lp t cc chi tit kin trc v hon thin
khc; Trt, p, lng, cc cng tc c in cng trnh

Thi cng v hon thin phn mi.

Cc nhim v c giao trong phm vi lm n:


-

Thi cng BTCT ct.

Thi cng BTCT dm, sn.

Thi cng BTCT tng vch, li.

Thi cng cc cng tc kin trc: Xy, lp t cc chi tit kin trc v hon thin
khc; Trt, p, lng, cc cng tc c in cng trnh

Thi cng v hon thin.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 209

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

2.1. LA CHN PHNG N THI CNG BTCT PHN THN, MI.


Trong nhng nm gn y do c s tin b khoa hc k thut cng nh nhu cu x hi v
xy dng, chng ta a vo cc cng ngh mi v hng lot cc phng tin my mc hin
i nh: cn trc my bm btng my khoan cc nhi ...
Nhng cng ngh hin i lm cho vic thi cng ch nn n gin hn, thi gian thi cng
rt ngn, thi cng c nhng nh cao tng p ng c nhng i hi cao v mt cht lng.
ng thi vi cng ngh hin i lm gim thi gian lao ng ca con ngi nht l nhng
cng vic nng nhc, gi gn v sinh mi trng xung quanh nng cao an ton lao ng.
Tuy nhin thi cng t c hiu qu cao nh: cht lng thi cng cao, thi gian thi
cng ngn gi thnh thi cng h ta phi a ra c phng n thi cng hp l.
Tu theo tng cng trnh c iu kin thi cng khc nhau, i hi cht lng thi cng khc
nhau, i hi thi gian thi cng khc nhau m ta a ra bin pht cng ngh thi cng khc nhau.
1. Phng n 1:
a. Chn my, phng tin vn chuyn.
- Chn my vn thng kt hp cn trc thiu nhi, my trn b tng ti ch.
- u im: D dng lp dng, tn t din tch mt bng.
iu kin cung ng thun tin.
Gi thnh thi cng r.
Ph hp vi cng trnh c quy m nh, thp hn 4 tng.
- Nhc im:
Nng lc bc xp hn ch, khng p ng c cng trnh c quy m ln,
cao tng.
Tnh c gii thp, cht lng thi cng khng cao.
b. Vn khun, ct chng.
- S dng vn khun ct chng g:
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 210

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- u im:
G l vt liu c tnh cht a phng cho ln vic mua bn d rng gi li
r.
Vt liu g l nh, d vn chuyn.
Chi ph ban u v mt vn khun t. Nh vy vn khun g rt ph hp
vi doanh nghip lm n nh thi cng cc cng trnh c quy m nh, thi
gian s dng ngn.
Vn khun g d dng ct do s dng thi cng cc chi tit phc tp.
- Nhc im:
Tn nhiu thi gian gia cng lp dng, thi gian s dng ngn, h s lun
chuyn t nn khng p ng c i vi cng trnh c thi gian thi cng di.
2. Phng n 2.
a. La chn cc thit b my.
- S dng cn trc thp kt hp vi vn thng vn chuyn. S dng my bm btng
phc v cng tc btng sn.
u im:
Nng sut vn chuyn ln p ng c nhu cu vn chuyn ln khi thi cng
nh cao tng c khi lnh thi cng ln.
S dng btng thng phm c cht lng cao lm cho cht lng thi cng
cao ng thi kh nng ln khc phc c s lng mch ngng.
C kh nng phc v vic rt ngn thi gian xy dng khi cn thit.
Tnh c gii cao gim lao ng chn tay gim tai nn lao ng.
b. La chn vn khun gin gio.
S dng vn khun nh hnh.
+ u im:

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 211

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Rt ngn thi gian gia cng lp dng ,tho d.


Kh nng chu lc tt do c th phc v cc kt cu c kch thc ln, hot
ti ln.
B mt vn nhn c cc kt cu c b mt p nhn.
Thi gian s dng di p ng c thi gian thi cng gian lu di.
+ Nhc im: Chi ph ban u cao, tnh ph cp cn hn ch.
Kt lun v chn phng n:
- Cng trnh xy dng c mt bng rng chiu cao ln do cn c my mc c kh nng
p ng. Mt khc cng trnh cao tng th vic la chn h vn khun hp l khng nhng mang
ngha kinh t m cn nh hng nhiu n thi gian thi cng v cht lng cng trnh. Hin
nay, cc cng trnh xy dng hin i, xu th s dng h vn khun nh hnh tr nn ph bin
v tin li. V vy, ta chn phng n 2 thi cng.
- Chia t thi cng: Chia vic thi cng BTCT cc kt cu trong 1 tng lm 2 t: t
1 thi cng ct, t 2 thi cng dm sn.
- Vt liu vn khun: Vn khun g dn.
- H kt cu cho dm sn: S dng h ct chng, x g, h dn gio bng thp.
- B tng: S dng b tng thng phm, vn chuyn v b tng bng cn trc
thp b tr cng trnh.
- Cc phng tin thi cng: Tnh ton v b tr sau.
2.2. VN KHUN
2.2.1. La chn vn khun s dng trong cng trnh
Do c im ca cng trnh nm khu ph trung tm, mt bng hn ch nn yu cu v cc
vn trong thi cng l rt cao: v sinh cng cng, bo v mi trng, an ton khi thi cng trn
cao. Thit k vn khun cn lu :
- m bo , vng chc , m bo bn , n nh , bin dng khi s dng.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 212

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- m bo thun tin cho dng lp cng nh tho ;


- Nn u tin s dng lin kt khp jun kp.
- C gii ho ti a.
Trong thc t hin nay c nhiu loi vn khun s dng trong thi cng cng trnh mi loi u
c nhng u nhc im ring ca n.
a. Vn khun g truyn thng:
L loi cp pha c ch to t nhng vt liu g c sn trong thin nhin,loi cp pha
ny c ch to bng th cng tn dng c ngun nguyn liu a phng, dng lp ch yu
bng th cng nn c c im l kch thc nh.
- u im: u im c bn ca loi cp pha ny l d ch to ,vic gia cng lp dng
ngay hin trng, nn ph hp vi nhng cng trnh nh.
- Nhc im: Mc c gii ho thp, thi gian thi cng di, s dng c t ln nn
gi thng cao.
bo v mgun ti nguyn rng, vic khai thc g b hn ch, v vy vic s dng
loi cp pha g ny c xu hng thu nh dn tin ti thay th bng cc loi cp pha khc c
nhiu u im hn.
b. Vn khun thp nh hnh: y l loi cp pha c lm bng thp, c ch to
nh my theo mt s kch thc nh hnh, c th dng cho cc kt cu mng, ct, dm, sn.
- u im: Mc cng nghip ho cao, vic s dng nh lp ,tho d n gin v
nhanh,s dng c nhiu ln, an ton, gi thnh h.
- Nhc im: Mc u t ban u ln v cc tm cp pha nh hnh khng tha mn
cho tt c cc kt cu, nht l cc cng trnh c kin trc t bit.
Tuy nhin y l loi cp pha c nhiu u im ph hp vi qu trnh cng nghip ho nghnh
xy dng, nn ang c s dng rng ri, v tng lai vn cn c s dng nhiu.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 213

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

c. Vn khun hn hp thp g: L loi cp pha c sn xut nh my vi 2 vt liu


chnh l thp v g dn.
- Thp c dng ch to khung sn ca tm cp pha, cn g dn lm mt tm cp
pha, v cu to v cch s dng cp pha hn hp thp g cng tng t nh cp pha thp nhng
c nhiu u im hn nh:
Trng lng tm cp pha nh hn so vi cp pha thp do kch thc tng kn ng k .
- Kch thc tm cp pha ln nn tc lp tng,s mi ni lin kt gim.
- C s ln s dng cao > 1000 ln do gim gi thnh xy dng.
- Tnh nng gi nhit tt c li cho s ninh kt ca btng nht l vo ma ng.
- Mt cp pha c ch to bng g dn nhiu lp, c phng v cng cao khng
thm nc hoc cong vnh.
-Nhc im: c bn l gi thnh u t ban u ln, cng ngh ch to i hi k thut
cao, sn xut trong nh my v vy phm vi s dng cn hn ch.
KT LUN:
Do c nhiu u im vt tri, c bit do yu cu v cht lng cng trnh cn c tnh
thm m cao nn la chn loi vn khun hn hp thp g. Vn khun s dng l vn khun g
dn ca cng ty thng mi WOOD WOOD cung cp.
Thng S k thut vn dn coffa ph phim en ca cng ty TNHH Thng Mi WOOD WOOD
CH TIU
S LN TI S DNG
KCH THC
DY

THNG S
1220X2440 (mmxmm)
18 (mm)
BCH DNG

RUT V MT VN

S LP NI
THI GIAN SY

72 h
20 PHT

12%
1%
2T/m
75,8 Mpa
1409 g/m
540 Kg/m
4971 N/mm
6196 N/mm
52.5 N/mm
58.5 N/mm

CONG VNH
CNG CHU NN
CNG CHU UN
NH LNG FILM
KHI LNG RING
E NGANG TH
E DC TH
VNG TNH NGANG TH
VNG TNH DC TH

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 214

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- Gio PAL:
* u im ca gio PAL:
- Gio PAL l mt chn chng vn nng bo m an ton v kinh t.
- Gio PAL c th s dng thch hp cho mi cng trnh xy dng vi nhng kt cu nng
t cao ln.
- Gio PAL lm bng thp nh, n gin, thun tin cho vic lp dng, tho d, vn
chuyn nn gim gi thnh cng trnh.
* Cu to gio PAL:
Gio PAL c thit k trn c s mt h khung tam gic c lp dng theo kiu tam
gic hoc t gic cng cc ph kin km theo nh:
- Phn khung tam gic tiu chun.
- Thanh ging cho v ging ngang.
- Kch chn ct v u ct.
- Khp ni khung.

2400-3900

- Cht gi khp ni.

1200

1200

PAL

MINH KHAI

C
T CH
NG

C
U TA
O KHUNG GIAO THEP

* Trnh t lp dng:
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 215

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- t b kch (gm v kch), lin kt cc b kch vi nhau bng ging nm ngang v


ging cho.
- Lp khung tam gic vo tng b kch, iu chnh cc b phn cui ca khung tam gic
tip xc vi ai c cnh.
- Lp tip cc thanh ging nm ngang v ging cho.
- Lng khp ni v lm cht chng bng cht gi sau chng thm mt khung ph ln
trn.
- Lp cc kch pha trn.
Ton b h thng ca gi khung tam gic sau khi lp dng xong c th iu chnh
chiu cao nh h kch di trong khong t 0 n 750 mm.
* Trong khi lp dng chn chng gio PAL cn ch nhng im sau:
- Lp cc thanh ging ngang theo hai phng vung gc v chng chuyn v bng ging
cho, trong khi dng lp khng c thay th cc b phn v ph kin ca gio bng cc vt
khc.
- Ton b h chn chng phi c lin kt vng chc v iu chnh cao thp bng cc
ai c cnh ca cc b kch.
- Phi iu chnh khp ni ng v tr lp c cht gi khp ni.
2.2.2. Tnh ton vn khun cho cc kt cu cng trnh
2.2.2.1. Thit k vn khun sn
Thit k vn khun cho sn tng in hnh. Ta nhn thy vn sn c t hp ch yu t
cc tm khun phng c kch thc 1220x2440x18mm. Cc tm khun ny s c k ln cc
gi ta l cc x g. V cc x g ta ln cc gi ta l cc ct chng.
a. Ti trng tc dng ln vn khun sn:
- Trng lng btng ct thp:
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 216

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

q1tc = n. .H = 2500.0,15 = 375 (kg/m2)


q1tt = n. .H = 1,2.2500.0,15 = 413 (kg/m2)
- Trng lng bn thn ca vn khun:
q2tc = 54 (kg/m2)
q2tt = 1,1.54 = 60 (kg/m2)
- Trng lng bn thn ca ngi v my (chn q3tc=250 kg/m2):
q3 = n.q3tc = 1,3.250 = 325(kg/m2)
- Hot ti do chn ng khi btng ( btng bng cn trc thp):
q4tc = 600 (kg/m2)
q4tt = 1,3.600 = 780 (kg/m2)
Vy tng ti trng tc dng ln vn khun l:
Ptc = q1tc+q2tc+0,9 (q3tc+q4tc) = 375+54+0,9. (250+600) = 1194 (kg/m2)
Ptt = q1tt+q2tt+0,9 (q3tt+q4tt) = 413+60+0,9.(325+780)= 1468 (kg/m2)
b. S tnh: coi vn sn nh mt dm lin tc c nhp 0,4 m. C gi ta l cc thanh
sn ngang v sn dc.
q

c. Kim tra iu kin cng ca vn sn:


-

Xem coppha sn nh dm lin tc ta trn cc sn ngang, c nhp l 0,4m. Ct mt di


bn c b rng l 1m.

Ti trng tc dng ln di 1m l:

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 217

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

qtc = 1194 1 = 1194 (kG/m)


qtt = 1468 1 = 1468 (kG/m)
-

S dng coppha dy 15mm c


J = Bxh3/12 = 100x1,83/12 = 48,6 (cm4)
W = Bxh2/6 = 100x1,82/6 = 54 (cm3)

Kim tra ng sut:


M = qtt xl2/10 = 1468.10-2 x 402/10 = 2865 (kG/cm)
= M/W = 2865/54 = 53 (kG/cm2) < 200 (kG/cm2)

Kim tra bin dng:


Qtc l 4
1194 102 404
f

0,01
128 EJ 128 60000 48,6

[ f ] = l/400 = 40/400 = 0.1 > f = 0.01


Vy khong cch sn ngang chn tha mn.
Kim tra sn ngang:
-

Xem sn ngang nh dm lin tc ta trn cc sn dc c nhp 1,2

Ti trng tc dng trn sn ngang:


qtc = 1194 0,6 = 478 (kG/m)
qtt = 1468 0,6 = 588 (kG/m)

Vi 0,6 m l khong cch gia cc sn dc.


-

Sn ngang lm bng thp hp 5050 c J= 40.19 cm4; W= 8.038 cm3

Kim tra ng sut:


M

q tt l 2 588 102 602

2582(kGcm)
10
10
M
2581

321(kG / cm 2 ) [ ] 2100(kG / cm 2 )
W 8, 038

Kim tra bin dng:


f

Q tc l 4
l
f
128 EJ
400

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 218

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

478 102 604


60
0, 007 f
0,15
6
128 2.110 40,19
400

Vy sn ngang v khong cch sn dc chn l t yu cu.


Kim tra sn dc:
-

Sn dc nh mt dm lin tc, gi ta l cc ct chng nhp 1,2 m.

Ti trng tp trung tc dng ln sn dc v tr gia nhp:


Ptc = 11940,6= 717 (kG)
Ptt = 14680,6= 881 (kG)
Vi 0,6m: khong cch gia cc sn ngang/

Sn dc l thp hp 50100 c J=198 (cm4) ; W = 39.7 (cm3)

Kim tra ng sut:


M

P tt l 2 881102 802

5639(kGcm)
10
10
M 5639

142(kG / cm 2 ) [ ] 2100( kG / cm 2 )
W 39, 7

Kim tra bin dng:


f

P tc l 3
l
f
48 EJ
400

881 803
80
0, 022 f
0.2
6
48 2.110 198
400

Vy sn ngang chn l t yu cu.


d. Tnh ct chng x g:
Ti trng tc dng ln ct chng x g:
P = qtt.1,5 = 2687.1,5 = 4030 (kg)
Da vo chiu cao tng H=3,3m chn loi ct chng K102. C cc c trng nh sau:
+ ng ngoi: c chiu cao l1=1,5m; F=8,64cm2; I=32,92cm4; r=1,95cm.
+ ng trong: c chiu cao l2=3,3-0,18-0,055-0,08-1,5= 1,485m; F=5,81cm2;
I=10,13cm4; r=1,32cm.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 219

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

* Kim tra n nh ca ct chng: d kin b tr thanh ging ti ch thay i tit din ct chng.
B tr theo 2 phng.
* ng ngoi: quan nim y l thanh chu nn 2 u khp. Chiu di tnh ton l0=1,5m.
+ Kim tra mnh:

l 0 150

77 150
r 1,95

0,748
+ Kim tra n nh:

N
4030

623(kg / cm 2 ) 2100(kg / cm 2 )
.F 0,748.8,64

* ng trong: ta cng coi y l thanh chu nn hai u khp. Chiu di tnh ton
l0=1,485m.
+ Kim tra mnh

l0 148,5

112,5 150
r
1,32

0,525
+ Kim tra n nh:

N
4030

1321(kg / cm 2 ) 2100(kg / cm 2 )
.F 0,525.5,81

Vy khong cch v tit din ct chng x g chn nh vy l tho mn yu cu v n nh v


cng .
2.2.2.2. Thit k vn khun dm trc 2 (B C)
Tit din dm 500x800mm; nhp l=8,4m.
2.2.2.2.1. Tnh vn y dm:
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 220

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

a. S tnh: coi vn y nh 1 dm n gin k ln cc gi ta l cc ct chng.

b. Ti trng:
- Trng lng btng ct thp:
q1tc = n. .H = 2500.0,8 = 2000 (kg/m2)
q1tt = n. .H = 1,2.2500.0,8 = 2400 (kg/m2)
- Trng lng bn thn ca vn khun:
q2tc = 54 (kg/m2)
q2tt = 1,1.54 = 60 (kg/m2)
- Trng lng bn thn ca ngi v my (chn q3tc=250 kg/m2):
q3 = n.q3tc = 1,3.250 = 325(kg/m2)
- Hot ti do chn ng khi btng ( btng bng cn trc thp):
q4tc = 400 (kg/m2)
q4tt = 1,3.600 = 520 (kg/m2)
Vy tng ti trng tc dng ln vn khun l:
Ptc = q1tc+q2tc+0,9 (q3tc+q4tc) = 2000+54+0,9. (250+400) = 2639 (kg/m2).
Ptt = q1tt+q2tt+0,9 (q3tt+q4tt) = 2400+60+0,9.(325+520)= 3221 (kg/m2).
Xem coppha nh mt dm lin tc c nhp l=0,5m, chu lc phn b u trn 1m di vn khun
y c b rng l 0,5 m:

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 221

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

qtc = 2639 0,5 =1320 (kG/m)


qtt = 3221 0,5 = 1611 (kG/m)
S dng tm vn khun 500240018 mm c:
W

bh 2 50 1 ,8 2

27 cm 3
6
6

bh 3 50.1 ,8 3

24 ,3 cm 4 ,
12
12

M un n hi E= 9 105 kG/cm2.
c. Kim tra iu kin cng ca vn y:
max

Trong :
max : ng sut ln nht pht sinh trong kt cu tnh ton do ti trng tnh ton tc dng

sinh ra.
max

M max q tt .l 2 1611.102.502

176(kg / cm 2 )
W
10.W
10.27

200(kg / cm 2 ) : ng sut cho php ca vt liu lm vn khun. y s dng vn


khun thp.
Nhn thy max 176(kg / cm2 ) 200(kg / cm2 ) : m bo iu kin cng .
d. Kim tra iu kin vng ca vn y:
f max f

f max f

l
l

Trong :
fmax: vng ln nht do ti trng tiu chun gy ra

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 222

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

f max
1 q tc .l 3
1 1321.102.603
1

5
l
128 E.I 128 9.10 .24,3
1000

Vi E = 9.105(kg/cm2): mdun n hi ca g.

f : vng gii hn c ly theo TCVN 4453-1995. Ta c

1
f
l 400

Nhn thy iu kin vng cng c m bo.


Vy khong cch ct chng vn y m l 0,6m l m bo.
2.2.2.2.2. Tnh ct chng vn y dm:
Ti trng tc dng ln ct chng x g:
P = qtt.0,6 = 1611.0,6 = 967 (kg)
Da vo chiu cao tng H=3,3m chn loi ct chng K102. C cc c trng nh sau:
+ ng ngoi: c chiu cao l1=1,5m; F=8,64cm2; I=32,92cm4; r=1,95cm.
+ ng trong: c chiu cao l2=3,3-0,75-0,055-0,08-1,5= 0,915m; F=5,81cm2;
I=10,13cm4; r=1,32cm.
*Kim tra n nh ca ct chng: d kin b tr thanh ging ti ch thay i tit din ct chng.
B tr theo 2 phng.
*ng ngoi: quan nim y l thanh chu nn 2 u khp. Chiu di tnh ton l0=1,5m.
+ Kim tra mnh:

l 0 150

77 150
r 1,95

0,748
+ Kim tra n nh:

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 223

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

N
967

150(kg / cm 2 ) 200(kg / cm 2 )
.F 0,748.8,64

*ng trong: ta cng coi y l thanh chu nn hai u khp. Chiu di tnh ton
l0=0,915m.
+ Kim tra mnh

l0 91,5

70 150
r 1,32

0,782
+ Kim tra n nh:

N
967

186(kg / cm 2 ) 200(kg / cm 2 )
.F 0,782.5,81

Vy khong cch v tit din ct chng vn y chn nh vy l tho mn yu cu v n nh


v cng .
2.2.2.2.3. Tnh vn thnh dm:
a. S tnh: coi vn thnh dm nh 1 dm n gin k ln cc thanh ng, cc thanh
ng ta ln cc thanh chng xin.

b.Ti trng:
- p lc ngang ca va btng mi (s dng bin php m trong):
q1 = .h = 2500.0,7 = 1750 (kg/m2)
- Ti trng do m va btng gy ra:
q2 = 200 (kg/m2)
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 224

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Vy tng ti trng tc dng vo 1m2 vn thnh:


qtc = q1 + q2 = 1750 +200 = 1950 (kg/m2)
qtt = (q1 + q2).1,3 = (1750+200).1,3 = 2535 (kg/m2)
Ti trng tc dng vo tm khun theo chiu rng (b=22cm)
Ptc = qtc.0,22 = 1950.0,22 = 429 (kg/m)
Ptt = qtt.0,22 = 2535.0,22 = 558 (kg/m)
Kim tra iu kin cng ca vn thnh:
max

Trong :
max : ng sut ln nht pht sinh trong kt cu tnh ton do ti trng tnh ton tc dng

sinh ra.

max

M max P tt .l 2 558.102.902

1278(kg / cm 2 )
W
8.W
8.4,42

Vi W = 4,42 (cm3): mmen chng un ca tit din.

2100(kg / cm 2 ) : ng sut cho php ca vt liu lm vn khun. y s dng vn


khun thp.
Nhn thy max 1278(kg / cm 2 ) 2100(kg / cm 2 ) : m bo iu kin cng .
Kim tra iu kin vng ca vn thnh:
f max f

f max f

l
l

Trong :
fmax: vng ln nht do ti trng tiu chun gy ra

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 225

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

f max
5 P tc .l 3
5 429.102.903
1

6
l
384 E.I
384 2,1.10 .20,02 1032

Vi E = 2,1.106(kg/cm2): mdun n hi ca thp.


I = 20,02 (cm4): mmen qun tnh ca 1 tm vn khun.

f : vng gii hn c ly theo TCVN 4453-1995. Ta c

1
f
l 400

Nhn thy iu kin vng cng c m bo.


2.2.2.3. Thit k vn khun dm trc B(1-2)
Tit din dm 300x600mm; nhp l=8,4m.
2.2.2.3.1. Tnh vn y dm:
a. S tnh: coi vn y nh 1 dm n gin k ln cc gi ta l cc ct chng.

b. Ti trng: d kin s dng tm vn khun HP0930 c kch thc 900x300x55.


- Trng lng btng ct thp:
q1 = .h.b = 2600.0,7 = 1820 (kg/m2)
- Trng lng bn thn ca vn khun (do s dng vn khun thp ca Ho Pht):
q2 = 20 (kg/m2)
- Hot ti do chn ng khi btng ( btng bng bm):
q3 = 400 (kg/m2)
Vy tng ti trng tc dng ln mt tm khun theo chiu rng :
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 226

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

qtc = (q1 + q2 + q3).0,3 = (1820+20+400).0,2 = 672 (kg/m).


qtt = [(q1 + q2).1,1+q3.1,3].0,3 = [(1820+20).1,1+400.1,3].0,3 = 763 (kg/m).
c. Kim tra iu kin cng ca vn y:
max

Trong :
max : ng sut ln nht pht sinh trong kt cu tnh ton do ti trng tnh ton tc dng

sinh ra.

max

M max q tt .l 2 763.102.902

1179(kg / cm 2 )
W
8.W
8.6,55

Vi W = 6,55 (cm3): mmen chng un ca tit din.

2100(kg / cm 2 ) : ng sut cho php ca vt liu lm vn khun. y s dng vn


khun thp.
Nhn thy max 1179(kg / cm 2 ) 2100(kg / cm 2 ) : m bo iu kin cng .
d. Kim tra iu kin vng ca vn y:
f max f

f max f

l
l

Trong :
fmax: vng ln nht do ti trng tiu chun gy ra
f max
5 q tc .l 3
5 672.102.903
1

6
l
384 E.I
384 2,1.10 .28,46 937

Vi E = 2,1.106(kg/cm2): mdun n hi ca thp.


I = 28,46 (cm4): mmen qun tnh ca 1 tm vn khun.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 227

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

f : vng gii hn c ly theo TCVN 4453-1995. Ta c

1
f
l 400

Nhn thy iu kin vng cng c m bo.


Vy khong cch ct chng vn y dm 0,9m l m bo.
2.2.2.3.2. Tnh ct chng vn y dm:
Ti trng tc dng ln ct chng x g:
P = qtt.0,9 = 763.0,9 = 687(kg)
Da vo chiu cao tng H=3,3m chn loi ct chng K102. C cc c trng nh sau:
+ ng ngoi: c chiu cao l1=1,5m; F= 8,64cm2; I= 32,92cm4; r= 1,95cm.
+ ng trong: c chiu cao l2=3,3-0,75-0,055-0,08-1,5= 0,915m; F=5,81cm2;
I=10,13cm4; r=1,32cm.
*Kim tra n nh ca ct chng: d kin b tr thanh ging ti ch thay i tit din ct chng.
B tr theo 2 phng.
*ng ngoi: quan nim y l thanh chu nn 2 u khp. Chiu di tnh ton l0=1,5m.
+ Kim tra mnh:

l 0 150

77 150
r 1,95

0,748
+ Kim tra n nh:

N
687

106(kg / cm 2 ) 2100(kg / cm 2 )
.F 0,748.8,64

*ng trong: ta cng coi y l thanh chu nn hai u khp. Chiu di tnh ton
l0=0,915m.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 228

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

+ Kim tra mnh

l0 91,5

70 150
r 1,32

0,782
+ Kim tra n nh:

N
687

151(kg / cm 2 ) 2100(kg / cm 2 )
.F 0,782.5,81

Vy khong cch v tit din ct chng vn y chn nh vy l tho mn yu cu v n nh


v cng .
2.2.2.3.3. Tnh vn thnh dm:
a. S tnh: coi vn thnh dm nh 1 dm n gin k ln cc thanh ng, cc thanh
ng ta ln cc thanh chng xin.

b. Ti trng:
- p lc ngang ca va btng mi (s dng bin php m trong):
q1 = .h = 2500.0,7 = 1750 (kg/m2)
- Ti trng do m va btng gy ra:
q2 = 200 (kg/m2)
Vy tng ti trng tc dng vo 1m2 vn thnh:
qtc = q1 + q2 = 1750 +200 = 1950 (kg/m2)

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 229

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

qtt = (q1 + q2).1,3 = (1750+200).1,3 = 2535 (kg/m2)


Ti trng tc dng vo tm khun theo chiu rng (b=22cm)
Ptc = qtc.0,22 = 1950.0,22 = 429 (kg/m)
Ptt = qtt.0,22 = 2535.0,22 = 558 (kg/m)
c. Kim tra iu kin cng ca vn thnh:
max

Trong :
max : ng sut ln nht pht sinh trong kt cu tnh ton do ti trng tnh ton tc dng

sinh ra.

max

M max P tt .l 2 558.102.902

1278(kg / cm 2 )
W
8.W
8.4,42

Vi W = 4,42 (cm3): mmen chng un ca tit din.

2100(kg / cm 2 ) : ng sut cho php ca vt liu lm vn khun. y s dng vn


khun thp.
Nhn thy max 1278(kg / cm 2 ) 2100(kg / cm 2 ) : m bo iu kin cng .
d. Kim tra iu kin vng ca vn thnh:
f max f

f max f

l
l

Trong :
fmax: vng ln nht do ti trng tiu chun gy ra
f max
5 P tc .l 3
5 429.102.903
1

l
384 E.I
384 2,1.106.20,02 1032

Vi E = 2,1.106(kg/cm2): mdun n hi ca thp.


SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 230

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

I = 20,02 (cm4): mmen qun tnh ca 1 tm vn khun.

f : vng gii hn c ly theo TCVN 4453-1995. Ta c

1
f
l 400

Nhn thy iu kin vng cng c m bo.


2.2.2.4. Tnh ton cp pha vch
Cu to
Xt vch in hnh kch thc 2,0x0,3m, cao 3,6 m.
Chiu cao vch khng cao lm (hn 3m), c th 1 t nn cp pha vch c dng
sut chiu cao vch. Thanh chng dng ng thp 49

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 231

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Quan im tnh ton


-

Coppha vch cng ch yu chu tc dng ca lc x ngang ca b tng do:

Trng lng ca b tng mi .h = 2500.0,75 = 1875 (kG/m2)

Hot ti b tng 400 (kG/m2)

Hot ti do m 200 (kG/m2)

Ton b p lc ngang pht sinh trong qu trnh b tng s do thanh ging thp chu
hon ton,thanh ging c b tr ti mp tm cp pha vi khong cch 60x40 cm. Do

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 232

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

n ng vai tr l gi ta cc sn ngang, cy chng ch gip nh v tng v


chu p lc ca gi.
Tnh ton coppha vch.
-

Coi coppha vch nh nhng dm lin tc gi ln cc gi ta l cc sn ngang. Khong


cch gia cc sn ngang l 600 mm.

Ti trng phn b u
qtc h qd 2500 0,75 400 2275(kG / m2 )
qtt 1,3 qtc 1,3 2275 2975,5(kG / m2 )

Ti trng tc dng ln 1 tm coppha (2400 x 1000 x 18)


Qtc qtc b 2275 1 2275(kG / m)
Qtt q tt b 2975.5 1 2275(kG / m)

M men tnh ton:


M max

Qtt l 2 22.75 602

8190(kGcm)
10
10

c trng hnh hc ca coppha 2400 x 1000 x 18 l:


b h3 200 1.83

97.2 cm4 ;
J=
12
12

W=
-

Kim tra theo iu kin bn:

b h 2 200 1.82

108 cm3.
6
6

M max 8190

75.83(kG / cm 2 ) 200(kG / cm 2 )
W
108

Kim tra theo iu kin bin dng :


f

Q tc l 4
l
f
128 EJ
400

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 233

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

22.75 604
60
0.06 f
0.15
5
128 9 10 97.2
400

Vy khong cch sn ngang m bo chu lc.


Kim tra cc sn ng (thp hp 50x50x2mm):(p lc tnh ton phn b trn mt 1m2 nh phn
tnh ct.
S tnh, ta xem sn ng nh mt dm lin tc c cc gi l hai sn dc vi nhp
l 1.2m
Ti trng phn b u trn mt di :
qo qtt .b 2957.5 0.25 739.38KG / m

Momen tnh ton:

qo .l 2 739.38 1.22
M

53.23KGm

10
10
M max
2
2
M q0 .l1 739.38 0.3 33.27 kGm

2
2

S dng thanh thp hp 50x50x1,8mm lm sn ng:


bn .ln3 bt .lt3 5 53 4.82 4.823
J

7.105cm 4
12
12
12
12

J 7.105

2.842cm3
y
2.5

Kim tra ng sut :

M max 53.23 100

1873.15 KG / cm 2 [ R ] 2100 KG / cm 2
W
2.842

=> Sn ng m bo kh nng chu lc


Kim tra sn ngang.
-

Dng thp hp 50x50x18 mm

Xem sn ngang nh cc dm lin tc c gi l cc ty ging nhp l=0.6m

Ti trng tc dng ln mt sn ngang:

Qtc qtc 0.6 2275 0.6 1365(kG / m)


SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 234

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Qtt qtt 0.6 2975.5 0.6 1785.3(kG / m)


-

M men tnh ton:

M max
-

Thp hp 50x50x18 mm c cc c trng:

b h3 5 53 4.82 4.823

7.105(cm4 )
12
12
12

W
-

Qtt l 2 17.853 602

6427.1(kGcm)
10
10

J 7.105

2.842(cm3 )
h
5
2
2

mi v tr sn ngang ta t 2 thanh thp hp nn :


J = 27.105 = 14.21 (cm4)
W = 22.842 = 5.684 (cm3)

Kim tra ng sut:

M 6427.1

1131(kG / cm 2 ) [ ] 2100(kG / cm 2 )
W 5.684

Kim tra bin dng:

Qtc l 4
l
f
128 EJ
400

13.65 604
60
0.046 f
0.15
6
128 2.110 14.21
400

Vy sn ngang b tr hp l.
Kim tra thanh ging.
-

Thanh ging l nhng thanh thp dp c b tr vi khong cch 40x60 (cm).

p lc tc dng ln thanh ging:

Qtt qtt Std 2975.5 (0.4 0.6) 1071.2(kG)


-

Kim tra ng sut trong thanh ging.(kh nng chu lc ca thanh ging 1300 kG)

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 235

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Qtt 1071.2(kG) [ N ] 1300(kG)


Vy thanh ging chn m bo chu lc.
Kim tra cy chng.
-

Chiu cao ca vch 3.3 - 0.25 = 3.05 m

Gi s tnh cho vch tng cao nht vi lc gi tnh ton l:


W = 197.54 (kG/m2)

B tr cc chng xin cch nhau 1m theo phng ngang, khong cch gia chng trn vi
di l 1.2m.

Ti ngang tc dng ln cy chng di:


N=197.54x(1.5+1.5)x1=592.62 (kG)

Ti trng tc dng ln cy chng di:


N1=N/cos(580) =592.62/cos(580)= 838.09 (kG)

Dng cy chng K-102 c thng s:


Chiu di s dng max: 3.5 m
Chiu di s dng min: 2 m
Ti trng khi nn: 2 tn =2000 (kG)
Ti trng khi ko: 1.5 tn =1500 (kG)

Chn tit din cp chu ko


t cp chu ko trng vi v tr cc thanh chng xin, nn ti trng tnh ton l N =
838.09 (kG)
Din tch tit din cp:
F=N/=838.09/2100=0.4(cm2)
Chn cp 12 c F = 1.13 cm2
2.2.2.5. Thit k vn khun ct (xc nh khong cch gia cc gng ct)
Tnh ton vn khun cho ct ln nht tng 1, cc ct khc tnh ton tng t.
-Kch thc tit din ct tng 1:C1;C2 bxh=100x100 cm
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 236

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

-Chn chiu dy vn khun ct l: dv= 1,8cm


-Chiu su tc dng ca m di l: R=0,7m
Cu to vn khun ct
- Vn khun ct gm 4 tm vn khun 4 mt, trong 2 tm i din nhau c b rng
bng kch thc 1 cnh tit din ct, hai tm cn li c b rng bng kch thc cnh cn
li ca tit din ct cng vi 2 ln b dy tm vn.
- Cc tm vn c dy khong 1,8cm.
- 1 tm vn khun ct pha c b rng ln hn, ta t 1 ca b tng v 1 ca v sinh.
N c bt kn trc khi b tng. Ca b tng cn phi c khi chiu cao ct ln
hn 2,5m.
- Vn khun ct c hnh dng mt ci hp khng c np v y, c gia c bng cc
np, gng, thanh chng v dy tng .
- Khong cch cc gng ct ni chung l phi c tnh ton. Gng ct c th c lm
bng g hay thp.
- Tng c mc vo cc mc thp ch sn trn sn b tng.
- Thanh chng c t vo cc thanh g c lng sn vo cc mc thp trn sn.
Vn khun ct
1-1

1 Lp b tng lt di chn ct;


2 L v sinh chn ct;
5

3 Vn thnh;

4 Np lin kt tm vn khun ;
5 Gng ct;
6 Cht;

5
8

7 Thanh chng;
4

8 Tng ;

9 Thanh g to im ta;
10

10

9
1

11

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

10 Mc st ch sn;
11 - Khung nh v chn ct.
Trang 237

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

2.2.2.5.1. S tnh
-Coi vn khun ct lm vic nh dm lin tc chu ti trng phn b u, c cc gi ta ti v tr

gng ct.

m=

2.2.2.5.2. Ti trng tc dng ln vn khun ct


-p lc ngang do hn hp b tng mi
p1tc = .h

Phng php m

Cng thc tnh ton p lc Gii hn s dng cng


ngang ti a

thc

P=.h

hR

1. m di

P=.(0,27V +0,78)k1.k2

V0.5 khi h4

2. m ngoi

P=.h

V4.5 khi h2R1

P=.(0,27V +0,78)k1.k2

V4.5 khi h2m

P- p lc ngang ti a ca hn hp b tng tnh bng daN/m2


-khi lng th tch ca hn hp b tng m cht

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 238

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

h-chiu cao mi lp hn hp b tng tnh bng m


V-tc hn hp b tng tnh bng m/h
R v R1 bn knh tc dng ca m di v m ngoi, R=0,7m; R1=1m
k1- h s tnh n nh hng st ca hn hp b tng
k2- h s tnh n nh hng nhit ca hn hp b tng
-Ti trng do b tng gy nn ph thuc vo dung tch thng .
Bng A.2. Ti trng ng khi b tng vo cp pha
Bin php b tng

Ti trng ngang tc dng


vo cp pha (daN/m2)

bng my v ng vi voi hoc trc tip bng ng 400


ng t my b tng
trc tip t cc thng c
-Dung tch nh hn 0,2m3

200

-Dung tch 0,2-0,8m3

400

-Dung tch ln hn 0,8m3

600

-Ti trng do m rung gy nn: Ly q2=200kG/m2


-Thng khi th khng m v khi m th khng nn ta ly q= q1=600kG/m2
*Ti trng tiu chun:
qtt=(n.y.h+n.q=1,2.2500.0,7+1,3.600=2880 kG/m2
*Ti trng phn b u trn mt di:
qtc=(y.h+q).b=2350.0,4=940 kG/m
qtt=(n.y.h +n.q).b=2880.0,4=1152 kG/m
Trong b l kch thc mt cnh ct. b cng ln th q cng ln do ta tnh gng ct vi ti
trng tc dng ln cnh di ca ct.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 239

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

*Tnh ton theo iu kin bn:

10. u .W
Mmax
q tt l2
u =>
u => l
W
10.W
q tt

Vi :

W=

=>

bh 2 40.32
=
= 60cm4
6
6

l l1 =

10. u .W
q

tt

10.105.60
= 73,95cm
11, 52

- Tnh ton theo iu kin bin dng:


Theo iu kin v bin dng

f=

1 q tc l4
l
128EJ
.
f =
=> l 3 tc
128 EJ
400
q .400

qtc = 9,40 kG/cm


E= 90000 kG/cm
J

l2

b. vt 3 40.33

90 c m4
12
12

128EJ 3 128.90000.90
=
= 85,1(cm)
9, 40.400
q tc .400

Vy khong cch gia cc gng ct l lg min(l1; l2 ) = 85,1(cm)


Chn lg=80 cm
B tr vn khun ct

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 240

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Cp pha s dng thi cng cng trnh


- Cp pha s dng: cp pha g dn dy 1.8cm.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 241

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- H gio chng: S dng h gio PAL kt hp vi ct chng n bng thp v ct chng


g.
- H x g: X g g, kt hp x g thp. X g bng thp hp 50x50.
- Cc ph kin i km: Kch u, kch chn, gng ct, tng , np...
- Vn chuyn cp pha t v tr tp kt n v tr lp dng bng cn trc thp, vn thng v
th cng.
II.2.2.5. Cc yu cu chung khi nghim thu cp pha:
Cp pha, gio phc v thi cng cn thit k m bo cng, n nh,
d dng tho lp khng gy tr ngi cho cng tc dm v b tng.
Cp pha khi ghp phi kn kt khng gy mt nc xi mng trong qu trnh
b tng.
Cp pha, gio thi cng phi c nh hnh v tiu chun ho, khi lp
dng phi ng hnh dng, kch thc ca kt cu theo thit k.
1. Lp dng cp pha
- Trc khi thi cng, Nh thu tin hnh t hp cppha, tnh ton khong cch gia cc
gio, h gia cng, h chng m bo bn, n nh cc b v n nh tng th vi tt
c cc loi ti trng bt li nht trong qu trnh thi cng theo ch dn v tnh ton cp pha trong
Ph lc A: TCVN 4453-1995 v TCVN 5724-1992.
Quy trnh lp dng:
- Xc nh v tr, kch thc cu kin trc khi lp dng.
- Lp dng h thng sn thao tc phc v cng tc lp dng cp pha trn cao.
- Tin hnh lp dng cp pha m bo ng yu cu k thut, m bo cc sai s cho php
trong TCVN 4453 1995.
- Sau khi lp dng xong cp pha cho cc chi tit, t trc c tin hnh kim tra li tim, ct,
hnh dng, kch thc.
Cc yu cu khi nghim thu lp dng cp pha
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 242

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Cp pha gio chng khi thit k phc v thi cng v khi thi cng m bo cng, n
nh d tho lp, khng gy tr ngi cho cng tc , m b tng v t cc tr s sau:
Cp pha dm sn c khu > 4m phi thit k v thi cng c vng thi
cng; tr s vng theo cng thc: f = 3L/1000, trong L l khu tnh
bng m, cc b phn chu lc ca gio nn hn ch cc thanh ni.
Cp pha thi cng m bo cc yu cu sau:
B mt cp pha tip xc vi b tng cn c chng dnh to iu kin
thun li cho qu trnh tho d cp pha v khng gy st m cho kt cu
cng trnh.
Lp dng cp pha, gio sn v cc b phn khc cn m bo iu kin
c th tho d tng b phn v c th di chuyn dn theo qu trnh v
ng kt ca b tng.
Tr chng ca gio phi c t trn nn cng, khng c bin dng
trong qu trnh thi cng.
Cp pha v gio sau khi lp dng xong ti hin trng s c tin hnh kim tra v nghim
thu vi cc sai lch khng vt qu cc tr s sau:
Khong cch gia cc ct chng cp pha, cu kin chu un v khong cch
cc tr ging n nh, leo v ct chng so vi thit k: Trn mi mt di
c mc cho php l <= 25mm v trn ton b khu l <=75mm.
Sai lch v mt phng cp pha:
Trn mi mt di c mc cho php l 5mm. Trn ton b chiu cao mng
l 20mm, ct v khung c lin kt dm l 10mm, dm v sn l 5mm.
Sai lch trc cp pha so vi thit k i vi mng l 15mm, dm v sn l
10mm, sai lch trc cp pha trt, cp pha phi di ng so vi trc cng
trnh l 10mm.
2. Tho d cp pha, gio

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 243

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Nh thu tho cp pha gio khi b tng t cng cn thit, tng ng theo thi gian
quy nh cho tng loi, loi cu kin b tng v loi kt cu, m bo kt cu chu c trng
lng bn thn v cc ti trng ng khc trong qu trnh thi cng. Khi tho d c s gim st
ca cn b k thut Ch u t v T vn gim st.
- Thi gian tho gi cp pha, gio tun theo qui nh TCVN 4453-1995.
* Vn khun khi thi cng phi m bo cc yu cu sau:
- Vng chc; t chiu dy cn thit; khng b bin dng do trng lng ca b tng, ct thp v
ti trng trong qu trnh thi cng.
- Vn khun phi kn khng b chy nc xi mng trong qu trnh b tng v m ln b
tng.
- Vn khun phi ng hnh dng v kch thc cu kin.
- Cy chng phi m bo v cht lng v quy cch, mt cy chng phi c tnh ton c
th; g chng phi c chng xung chn bng g v c c nh chc chn trnh x dch
trong qu trnh thi cng.
- Vn khun c th l loi g hay tole c kch thc tiu chun cho tng loi cu kin b tng
cn c.
- Mt khc, ring vn khun sn c th lt bt trn vn nhm trnh ti a vic mt nc xi mng.
- Khi thi cng vn khun cn ch n kh nng chu lc ca g vn v gio.
* Thi cng vn khun mng:
- Vic gia cng, lp dng vn khun phi ph hp vi c th tng loi mng. Cc thanh chng
chng ln thnh t phi c k trn nhng tm g c chiu dy t nht 3cm nhm gim lc x
ngang khi btng.
- i vi mng cc (cc p hoc cc khoan nhi) c th dng gch chy lm vn khun xy
i mng v ging mng.
- Tim mng v c ct phi lun c nh v v xc nh cao .
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 244

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

* Thi cng vn khun ct:


- Vn khun ct gm hai phn ch yu l phn khun to ra ct c hnh dng v kch thc
theo thit k v phn gng gi vn khun n nh chc chn.
- i vi ct c kch thc nh (c cnh di h <= 400mm), vn khun ct c ng sn thnh
hp 3 mt c kch thc theo thit k v c lp dng vo v v ca ct, sau ta ghp dn vn
khun mt cn li ca ct v b tng t di ln sao cho tng lp cch nhau khong 40-60cm.
- i vi ct ln (c cnh di h > 500mm), mi mt c th ghp nhiu mng, sau khi ghp cc
mng vn theo hnh dng ca ct th dng gng c nh, gng c th lm bng g hay thp.
Khong cch gia cc gng khong t 0,40-0,60m. Chn vn khun ct c cha mt ca nh
v sinh trc khi , kch thc ca khong 30x40cm v c np y c gia cng sn.
- i vi nhng ct cao nu btng trc tip t u ct xung, btng s b phn tng.
btng tng lp 40- 60cm tin hnh m di xong mi lp tip theo.
- Nu phi t trn u ct s dng vi a vo ct sao cho khi chiu cao ri ca btng
khng c vt qu 1m.
- u ct ni vi dm phi ng np ng v np ngang gc vn khun dm.
- Phng php lp t vn khun ct:
+ Trc ht xc nh tim ngang v dc ca ct, vch mt ct ca ct ln mt nn, sn.
+ Ghim khung, c nh chn ct vi nhng m g t sn trong khi mng lm c
dng vn khun ct.
+ Dng ln lt cc mng pha trong n mng pha ngoi ri ng inh lin kt 4 mng
vi nhau, lp cc gng, nm cht.
+ Dng dy di kim tra tim v thng ng ca ct.
+Neo gi, chng cho ct thng ng (c nh vn khun ct).
Vi ct c kch thc ln, ct thp dy th c th dng trc mt mt hoc dng hp vn

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 245

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

khun 3 mt, iu chnh, c nh vn khun, sau khi lp dng xong ct thp th dng mt
vn khun cn li, dng gng gng cht cc mng vn li vi nhau
* Thi cng vn khun dm, sn:
- Vn khun dm c dng hp di, c ghp bi hai mng vn thnh v mt mng vn
y, vn y t lt vo gia hai vn thnh, chiu dy ca vn y l 2-3cm, chiu dy
ca vn thnh 2-3cm, mt trn vn thnh bng mt btng.
- Thi cng vn khun dm phi to vng 3/1000 nhp ca dm.
- C th chng gi vn thnh bng gng mt, thanh chng xin bn ngoi, hoc no bng
dy thp kt hp vi nhng thanh vng chng tm bn trong, ty theo chiu cao ca dm.
- m bo cy chng vng chc, khng ln, ngi ta t cy chng trn nhng tm
vn lt dy 2-3cm, nhng tm vn ny t trn mt phng n nh, gia vn lt v chn
cy chng c nm iu chnh.
- Vn khun sn c thi cng cng lc vi dm, thnh ca coppha dm s dng k
mp ca coppha sn. Pan sn th bng x g 40x80 g cch khong 450mm v c chng
bi thanh chng ng v h dn gio.
- Chn ca h chng phi c gia c bng vn hoc nn phi c lu m k trc khi
chng. Lu n hin tng sn b ln trong qu trnh btng khi gp tri ma lm
hng nn t chng
2.3. THNG K KHI LNG CNG TC THI CNG THN
Bng 1: Thng k khi lng vn khun
Kch th-c
Tng

Tn cu

Din

kin

b (m)

h (m)

l (m)

tch(m2)

l-ng

Ct1

4.2

16.80

Ct2

0.9

0.9

4.2

15.12

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Din
tch
2

(m )
201.60

Tng din
tch (m2)

1283.80

Trang 246

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Ct3

0.8

0.8

4.2

13.44

Ct4

0.6

0.6

4.2

10.08

Ct5

0.3

0.3

4.2

5.04

D1

0.5

0.8

8.5

22.10

13

D2

0.5

0.8

6.1

15.86

D3

0.3

0.6

8.5

15.30

D4

0.3

0.6

2.3

4.14

D5

0.4

0.6

8.5

17.00

D6

0.22

0.4

73.1

90.64

Sn

350.00

350.00

Thang b

48.00

48.00
102.90

Thang my

2 -> 4

4.2

102.90

Ct1

0.9

0.9

3.6

12.96

Ct2

0.9

0.9

3.6

12.96

Ct3

0.8

0.8

3.6

11.52

Ct4

0.6

0.6

3.6

8.64

Ct5

0.3

0.3

3.6

4.32

D1

0.5

0.8

8.5

22.10

13

D2

0.5

0.8

6.1

15.86

D3

0.3

0.6

8.5

15.30

D4

0.3

0.6

2.3

4.14

D5

0.4

0.6

8.5

17.00

D6

0.22

0.4

73.1

90.64

Sn

350.00

350.00

Thang b

48.00

48.00
88.20

Thang my

5 -> 8

24.5

581.30

24.5

3.6

88.20

Ct1

0.8

0.8

3.6

11.52

Ct2

0.8

0.8

3.6

11.52

Ct3

0.7

0.7

3.6

10.08

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

167.04

3703.63
581.30

151.20

4874.82

Trang 247

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Ct4

0.6

0.6

3.6

8.64

Ct5

0.3

0.3

3.6

4.32

D1

0.5

0.8

8.5

22.10

13

D2

0.5

0.8

6.1

15.86

D3

0.3

0.6

8.5

15.30

D4

0.3

0.6

2.3

4.14

D5

0.4

0.6

8.5

17.00

D6

0.22

0.4

73.1

90.64

Sn

350.00

350.00

Thang b

48.00

48.00
88.20

Thang my

24.5

3.6

88.20

581.30

Ct1

0.7

0.7

3.6

10.08

Ct2

0.7

0.7

3.6

10.08

Ct3

0.6

0.6

3.6

8.64

Ct4

0.6

0.6

3.6

8.64

Ct5

0.3

0.3

3.6

4.32

D1

0.5

0.8

8.5

22.10

13

9 ->

D2

0.5

0.8

6.1

15.86

11

D3

0.3

0.6

8.5

15.30

D4

0.3

0.6

2.3

4.14

D5

0.4

0.6

8.5

17.00

D6

0.22

0.4

73.1

90.64

Sn

350.00

350.00

Thang b

48.00

48.00
88.20

Thang my

24.5

3.6

88.20

Ct1

0.6

0.6

3.6

8.64

12->

Ct2

0.6

0.6

3.6

8.64

KT

Ct3

0.6

0.6

3.6

8.64

Ct4

0.6

0.6

3.6

8.64

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

135.36

3608.59
581.30

125.28

2385.57

Trang 248

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Ct5

0.3

0.3

3.6

4.32

D1

0.5

0.8

8.5

22.10

13

D2

0.5

0.8

6.1

15.86

D3

0.3

0.6

8.5

15.30

D4

0.3

0.6

2.3

4.14

D5

0.4

0.6

8.5

17.00

D6

0.22

0.4

73.1

90.64

Sn

350.00

350.00

Thang b

48.00

48.00

88.20

88.20

Thang my

24.5

3.6

581.30

TNG

15856.41

Bng 2: Thng k khi lng btng


TNG TN CU
KIN

KCH THC
b (m)

h (m)

l (m)

TH TCH TH TCH

TH

TCH

LNG (M3)

1 TNG

169.39

(M3)
1

Ct1

4.2

4.20

Ct2

0.9

0.9

4.2

3.40

Ct3

0.8

0.8

4.2

2.69

Ct4

0.6

0.6

4.2

1.51

Ct5

0.3

0.3

4.2

0.38

D1

0.5

0.8

8.5

3.40

13

D2

0.5

0.8

6.1

2.44

D3

0.3

0.6

8.5

1.53

D4

0.3

0.6

2.3

0.41

D5

0.4

0.6

8.5

2.04

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

41.16

75.40

Trang 249

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

D6

0.22

0.4

73.1

6.43

Sn

200.00 0.15

30.00

Thang b

48.00

0.15

7.20

Thang my

52.08

0.3

15.62
32.54

2 -> 4 Ct1

0.9

0.9

3.6

2.92

Ct2

0.9

0.9

3.6

2.92

Ct3

0.8

0.8

3.6

2.30

Ct4

0.6

0.6

3.6

1.30

Ct5

0.3

0.3

3.6

0.32

D1

0.5

0.8

8.5

3.40

13

D2

0.5

0.8

6.1

2.44

D3

0.3

0.6

8.5

1.53

D4

0.3

0.6

2.3

0.41

D5

0.4

0.6

8.5

2.04

D6

0.22

0.4

73.1

6.43

Sn

75.40

200.00 0.15

30.00

Thang b

48.00

0.15

7.20

Thang my

44.64

0.3

13.39
26.10

5 -> 8 Ct1

0.8

0.8

3.6

2.30

Ct2

0.8

0.8

3.6

2.30

Ct3

0.7

0.7

3.6

1.76

Ct4

0.6

0.6

3.6

1.30

Ct5

0.3

0.3

3.6

0.32

D1

0.5

0.8

8.5

3.40

13

D2

0.5

0.8

6.1

2.44

D3

0.3

0.6

8.5

1.53

D4

0.3

0.6

2.3

0.41

D5

0.4

0.6

8.5

2.04

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

158.54

152.10

75.40

Trang 250

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

D6

0.22

0.4

73.1

Sn

6.43

200.00 0.15

30.00

Thang b

48.00

0.15

7.20

Thang my

44.64

0.3

13.39
20.45

-> Ct1

0.7

0.7

3.6

1.76

Ct2

0.7

0.7

3.6

1.76

Ct3

0.6

0.6

3.6

1.30

Ct4

0.6

0.6

3.6

1.30

Ct5

0.3

0.3

3.6

0.32

D1

0.5

0.8

8.5

3.40

13

D2

0.5

0.8

6.1

2.44

D3

0.3

0.6

8.5

1.53

D4

0.3

0.6

2.3

0.41

D5

0.4

0.6

8.5

2.04

D6

0.22

0.4

73.1

6.43

11

Sn

75.40

200.00 0.15

30.00

Thang b

48.00

0.15

7.20

Thang my

44.64

0.3

13.39
17.17

12->

Ct1

0.6

0.6

3.6

1.30

KT

Ct2

0.6

0.6

3.6

1.30

Ct3

0.6

0.6

3.6

1.30

Ct4

0.6

0.6

3.6

1.30

Ct5

0.3

0.3

3.6

0.32

D1

0.5

0.8

8.5

3.40

13

D2

0.5

0.8

6.1

2.44

D3

0.3

0.6

8.5

1.53

D4

0.3

0.6

2.3

0.41

D5

0.4

0.6

8.5

2.04

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

146.44

143.17

75.40

Trang 251

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

D6

0.22

0.4

73.1

6.43

Sn

200.00 0.15

30.00

Thang b

48.00

0.15

7.20

Thang my

44.64

0.3

13.39

TNG

1979.07

Bng 3: Thng k khi lng ct thp


Tng

Tn cu kin Th tch BT

Hm lng

Khi

ct thp

(kg)

lng Tng
khi

lng

(kg)

2->4

5->8

Ct

41.16

1.50%

4846.59

Dm

75.40

1.20%

7103.13

Sn

30.00

1%

2355.00

Thang b

7.20

1%

565.20

Thang my

15.62

2%

2452.97

Ct

32.54

1.50%

3832.06

Dm

75.40

1.20%

7102.68

Sn

30.00

1%

2355.00

Thang b

7.20

1%

565.20

Thang my

13.39

2%

2102.23

Ct

26.10

1.50%

3073.28

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

17322.89

15957.17

15198.84

Trang 252

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

9->11

12->KT

Dm

75.40

1.20%

7103.13

Sn

30.00

1%

2355.00

Thang b

7.20

1%

565.20

Thang my

13.39

2%

2102.23

Ct

20.45

1.50%

2407.99

Dm

75.40

1.20%

7103.13

Sn

30.00

1%

2355.00

Thang b

7.20

1%

565.20

Thang my

13.39

2%

2102.23

Ct

17.17

1.50%

2021.77

Dm

75.40

1.20%

7103.13

Sn

30.00

1%

2355.00

Thang b

7.20

1%

565.20

Thang my

13.39

2%

2102.23

TNG

14533.55

14147.33

77159.77

2.4. PHN KHU CNG TC


2.4.1. Phn thn.
C s phn khu cng tc:
- S phn khu phi ph hp vi nng sut lao ng ca cc t i chuyn mn, c bit l
nng sut btng. ng thi cn m bo mt bng lao ng mt cng nhn khng qu
cao trn mt phn khu.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 253

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- Cn c vo kh nng cung cp vt t, thit b, thi hn thi cng cng trnh v quan trng
hn c l da vo s phn on ti thiu phi m bo theo bin php ra l khng c gin
on trong t chc mt bng, phi m bo cho cc t i lm vic lin tc.
- Cn c vo kt cu cng trnh c phn khu ph hp m khng nh hng n cht
lng cng trnh .
- S phn on ti thiu tnh theo cng thc sau:

t
m m min A. n 1
k
- Trong :

k =1: mdun chu k.


t = 1 ngy: gin on cng ngh do vic lp dng gio, ct pha, v s vn

chuyn ca ngi cng cc phng tin thi cng trn kt cu btng khng cho php sm hn
thi gian btng t cng cho php 24 kg/cm2 .
A = 1: s ca lm vic trong mt ngy.
n = 4: s dy chuyn n s dng trn mt bng, gm c:
cng tc dng lp vn khun
cng tc ct thp
cng tc btng
cng tc tho vn khun

1 4 1 4

mmin 1. 1

Do trn mt bng mi tng, ta chia lm 4 phn on. c cc gin on k thut. ng


thi m bo khi lng cng vic trn mi phn khu l m bo iu kin thi cng.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 254

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Bng 4: Thng k khi lng v nhn cng vn khun, BT v CT ca 1 phn on.

Tng

Cu kin

Vn khun

B tng

Khi lng Thi

Khi lng Thi

(m2)

gian

(m3)

gian

16.02

1966

26.35

2365

13.28

1625

26.35

2365

11.67

1435

26.35

2365

10.26

1269

Ct, thang my, 88.13

Ct thp
Khi
lng
(kg)

Thi
gian

thang b
Dm sn
2,3,4

233

Ct, thang my, 75.81


thang b
Dm sn

5,6,7,8

233

Ct, thang my, 71.85


thang b
Dm sn

233

9,10,11 Ct, thang my, 67.89


thang b

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 255

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Dm sn
12, KT

233

Ct, thang my, 65.37

26.35

2365

9.44

1173

24.618

2365

thang b
Dm sn

233

2.5. CHN MY THI CNG CNG TRNH


Cng trnh c nhiu cc loi my thi cng trn cng trng:
- My vn chuyn ln cao (cn trc thp, vn thng).
- My trn va trt.
- m di, m bn.
- Xe t vn chuyn b tng thng phm.
2.5.1. My vn chuyn ln cao
Cng trnh c quy m ln, thi cng theo phng php dy chuyn, do trong mt ca
lm vic, khi lng cn vn chuyn rt ln, bao gm vn chuyn vn khun, b tng, ct
thp, x g, ct chng. gim cng vn chuyn trung gian, rt bt nhn lc v t hiu qu
thi cng cao ta dng cn trc thp vn chuyn ln cao. Cn trc thp c 2 loi: cn trc
chy trn ray i trng thp, cn trc c nh i trng trn cao. Cn trc c nh thch hp
cho nh cao tng c mt bng vung vc. Cn trc trn ray thch hp cho nh c mt bng
di.
La chn cn trc thp cho cng tc vn chuyn trong thi cng b tng ton khi c
thc hin thng qua cc thng s k thut yu cu ca cng trnh:
- Trng lng vn chuyn yu cu Qy/c (tn);
- Chiu cao vn chuyn yu cu Hy/c (mt);
- xa vn chuyn yu cu Ry/c (mt).
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 256

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- Nng sut ca ca cn trc p ng c khi lng vn chuyn trong mt ca.


2.5.1.1. Xc nh trng lng vn chuyn yu cu Qy/c
Trng lng vn chuyn yu cu Qy/c c tnh theo cng thc:
Qy/c = Qck + qtb

(11.5)

Trong : Qck - trng lng ca cu kin ln nht (VK, ct thp, va BT) cn vn


chuyn trong qu trnh thi cng (tn)
Qck= 0,9.2,5 + 0,22 = 2,47 (T) = trng lng thng betong dng khi hp ca Ho
Pht loi dung tch 0,9 m
qtb = 0,15 (T) - trng lng cc thit b v dy treo buc (tn). Phi xt n trng
hp cn trc vn chuyn n v tr bt li nht (xa nht trn mt bng thi cng).
Vy Qy/c = 2,47 + 0,15 = 2,62 (T)
Mt s loi thng b tng thng dng
Loi thng dng khi hp ch nht ca Ha Pht Vit Nam:

Th

Thng s k thut

Kch

thc:

Di*Rng*Cao

nguyn dm sn

ct vch

dm sn

ct vch

1,0*1,0*1,3

1,0*1,0*1,3

1,0*1,0*1,5

1,0*1,0*1,5

0,6

0,6

0,9

0,9

Kg

170

200

220

260

0,0

3,0

0,0

3,0

Dung tch cho php m


Trng

lng

thng
Chiu di ng dn
mm D220

Loi 0,6 m Loi 0,6 m Loi 0,9 m Loi 0,9 m

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 257

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Loi thng dng tr trn ca GarBro:


Loi thng Dung tch Dung

knh Bn

knh Chiu

cao Trng lng

trong

np

b thng

GarBro 410R 0,283 (m3) 0,255 (m3) 965 (mm)

915 (mm)

864 (mm)

107,5 (kG)

GarBro 413R 0,382 (m3) 0,382 (m3) 965 (mm)

915 (mm)

1042 (mm) 116,6 (kG)

b tng

ti a

tch Bn

hiu dng

ngoi

GarBro 420R 0,575 (m3) 0,573 (m3) 1194 (mm) 1143 (mm)

1118 (mm) 149,7 (kG)

GarBro 427R 0,779 (m3) 0,765 (m3) 1422 (mm) 1372 (mm)

1168 (mm) 181,4 (kG)

GarBro 440R 1,147 (m3) 1,147 (m3) 1575 (mm) 1524 (mm)

1346 (mm) 226,8 (kG)

2.5.1.2. Xc nh chiu cao vn chuyn yu cu Hy/c


Chiu cao vn chuyn yu cu Hy/c (Hnh 11.11) c tnh theo cng thc:
Hy/c = HL + h1 + h2 + h3

(11.7)

Trong : HL = 47,4 m - chiu cao cng trnh cn vn chuyn dng c, thit b, m;


h1 = 1 m- chiu cao an ton khi vn chuyn, ly bng 0,5 1, m;
h2 = 1,5 m - chiu cao ti a ca vt cn vn chuyn (VK, ct thp, thng
cha va b tng), m;
h3 = 1,5 m - chiu cao ca thit b treo buc, m.
Vy Hy/c = 47,4 +1 + 1,5 + 1,5= 51,4 (m)

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 258

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

S xc nh Hy/c cho cc loi cn trc thp


v Ry/c cho loi chy trn ray i trng di
2.5.1.3. Xc nh xa vn chuyn yu cu Ry/c
* Khi chn cn trc thp chy trn ray c i trng thp (Hnh 11.11), ta phi tnh ton
khong cch t ray sao cho khi i trng quay v pha cng trnh vn cn cch mt khong
an ton l lAT = 1 m, khi Ry/c tnh theo cng thc:
Ry/c = l + lAT + Bct

(11.8)

Trong : - l = 8 m kch thc ca i trng tnh t tm ng ray n mp ngoi


ca i trng (m);
- lAT = 1 m- khong cch an ton, ly bng 1 m;

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 259

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- Bt/c = 16,5 + 1,2 + 0,4 =18,1 m - chiu rng thi cng ca cng trnh (chiu rng
cng trnh + chiu rng dn gio (1,2m)+ khong lu khng thi cng (0,30,5m), m;
vy Ry/c = 8 + 1 + 18,1 =27,1 m
T 3 thng s :
Qy/c = 2,62 T
Hy/c = 51,4 m
Ry/c = 27,1 m
Ta chn c cn trc thp chy trn ray,i trng thp : KB 403A vi cc thng
s :
Q= 5-8 T
R= 30 m
H = 57,5 m
r = 6 m khong cch t tm ray n mp ngoi i trng
b = 6m b rng ray
i vi cn trc chy trn ray, sau khi la chn c cn trc, chiu di ray L c xc nh
theo cng thc sau:
2
Lbot ray = R ctmax
- R yc 2 - Lmay / 2 -1

Trong :

Lbt chiu di bt ng ray


atc = 31,6+ 2.1,2 +2.0,4 =34,8 m chiu di thi cng ca cng trnh (tnh

n c khong cch cho dn gio thi cng), m;


Rct = 27 m- chiu di tay cn ca cn trc la chn, m;
Ryc = 4+ 3+ 16,5= 23,5 m xa vn chuyn yu cu ca cng trnh
(khong cch t tm ray n v tr vn chuyn xa nht ca cng trnh theo phng vung gc
vi trc dc ca cng trnh), m.
Lmay = b= 6 m
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 260

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Vy Lbr = 9 m
Cn trc c chn s phi c nng sut p ng c khi lng cn chuyn trong mt ca. Nu
thiu th c th b sung thm my vn thng.
Nng sut ca lm vic ca cn trc thp l tch s gia ti trng nng trung bnh ca cn trc
thp vi s ln lm vic hu hiu ca cn trc thp trong mt ca lm vic.
Xc nh nng sut ca cn trc thp:
N Q.nck .ktt .ktg

Trong :
Q = 2,47T- sc nng ca cn trc tm vi Rck

nck - l s chu k thc hin c trong 1 gi (3600s)


nck =

3600
Tck

Tck -thi gian 1 chu k lm vic

k tt - h s s dng ti trng: k tt =0,6-0,8 ta chn bng 0,8


ktg - h s s dng thi gian : ktg =0,8

*Xc nh Tck :
n

Tck =E. ti
i 1

Trong :
E h s hp ng thi on ng tc E=0,8

ti =

Si
(34)s l thi gian thc hin thao tc th i vi vn tc vi ; 34s l khong phanh
vi

,sang s
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 261

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

t1 - thi gian mc thng vo mc cu: t1 =10(s)


t2 - thi gian nng vt t2 =

H
+4=47,4*60/40+4=75,1(s)
vnng

t3 - thi gian quay cn ti v tr t3 =

0,5
.60 4 54 (s)
0,6

t4 -thi gian xe con chy n v tr cn b tng


t4 =

R
vxecon

+4=(30/30).60+4=64(s)

t5 - thi gian h thng xung v tr thi cng : t5 =

H ha
+4=(1+1,5)/5*60+4=34(s)
vha

t6 - thi gian b tng t6 =120s


t7 -thi gian nng thng ln cao c : t7 =

H ha
+4=(1+1,5)/40*60+4=7,75(s)
vnng

t8 -thi gian di chuyn xe con ti v tr trc khi quay t8 = t4 64(s)


t9 -thi gian quay cn v v tr ban u t9 =54 s

t10 -thi gian h thng ly thng mi : t10 =

H
+4=2,5/5*60+4=34 (s)
vha

Tck = 0,8 (10+75,1+54+64+34+120+7,75+64+54+34)= 413,7 (s)


=> nck =3600/413.7 = 8,7 (chu k).
Vy nng sut cn trc thp l:
N = 2,47.8,7.0,8.0,8 = 27,84(T/gi) = 110(T/ca)
Hay N =110/2,5= 44 m3 /ca> 41,63 m3 .

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 262

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Chn vn thng.
Vn thng vn chuyn va xy, trt, gch lt, gch xy...
Va xy: V = 25% khi lng xy
g1 = 0,25. 73,9= 18,475tn
Ti trng ca va xy, trt gch lt trong 1 ca:
g = 18,475 14,9 = 33,375(t/ ca ).
Chiu cao yu cu : H = 42,8 m
Vy chn loi vn thng TP-5( X-953), c cc tnh nng k thut sau:
Cc thng s

n v tnh

Gi tr

Chiu cao (H)

50

Vn tc nng

m/s

Ti trng ln nht (Q)

Kg

500

Tm vi R

3.5

Cng sut ng c

KW

Chiu di sn vn ti

Trng lng my

5.7

Nng sut thng ti: N Q.n ck .k tt .k tg

Trong : Q = 0,5 (t)


ktt = 1

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 263

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

ktg = 0,85
nck : s chu k thc hin trong 1ca
nck = 3600 8 / tck vi tck= (2S / v) tbc t d = 334 (s)
N = 0,5 86,22 0,85 = 36,6 (t/ca) > Nyu cu
Nh vy: chn my vn thng tha mn yu cu v nng sut.
My trn va xy, trt:
- Khi lng va xy, trt ca 1 phn khu tng ln nht:
V= V1 V2 = 18,545 m3.
Chn loi my trn va SB 97 c cc thng s k thut sau:
n v

Gi tr

hnh hc

Lt

100

V xut liu

Lt

80

Nng sut

m3/h

3.2

Tc quay thng

V/ph

550

N0 ng c

kW

Kiu trn

Tuc bin

Kch thc ht (Dmax)

mm

40

1.12

0.66

Thng s

Dung tch thng trn

Di
Kch thc gii hn (Dmax) Rng
Cao

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 264

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Trng lng

0.18

Tnh nng sut my trn va theo cng thc:

N Vsx .k xl .n ck .t ck
Trong : Vsx = 0,6. Vhh = 0,6. 100 = 60 (lt)
kxl = 0,85 h s xut liu , khi trn va ly kxl= 0,85
nck: s m trn thc hin trong 1 gi : nck=3600/tck.
C t ck t vao t tron t ra 20 100 20 140(s) n ck 25,7
ktg= 0,85 h s s dng thi gian
N 0,06.0,85.25,7.0,85 1,14 (m3 /h)
1 ca my trn c N = 8 x 1,14 = 8,91 m3 va/ca. Vy chn 1 my trn va SB 97

Chn m di cho ct v dm:


- Khi lng BT trong ct tng ln nht c gi tr V=21,93 m3/ca. Chn my m di
loi U50 c cc thng s k thut sau:
Cc thng s

n v

Gi tr

Thi gian m BT

30

Bn knh tc dng

cm

3040

Chiu su lp m

cm

2030

Nng sut

m3/h

3.15

Nng sut m c xc nh theo cng thc: N 2.k .r02 ..

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

3600
t1 t 2
Trang 265

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Trong : r0: Bn knh nh hng ca m ly 0,3m


: Chiu dy lp BT cn m 0,25m
t1: Thi gian m BT t1= 30s
t2: Thi gian di chuyn m t v tr ny sang v tr khc ly t2=6s
k: H s hu ch ly k= 0,7
Vy ta c: N 2.0,7.0,32.0,25.

3
3600
3,15 m
h
30 6

Nng sut ca mt ca lm vic:

N 8.3,15.0,85 21,42 m3 /ca chn 2 ci.


N = 42,84 > 21,93 m3/ca . Vy chn m di tha mn.
phng hng hc, ta chn hai m di trong mt ca lm vic.
Chn m bn cho btng sn:
- Khi lng btng cn m ln nht trong 1 ca l V= 24,618m3.
- Chn my m bn U7 c nng sut 25 m3/ ca.
- Chn hai my phng hng hc khi thi cng.

Chn t ch btng thng phm:


t ch btng loi KAMAZSB92B dung tch 6(m3).
S chuyn xe trong mt ca: N T.

0,85
60
= 5,2
8.0,85.
t ck
78

S xe ch btng n= 21,93/6.5,2 = 0,703 Vy chn 1 xe ch btng, chy 6 chuyn 1 ngy.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 266

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

2.6. K THUT THI CNG


2.6.1. Cng tc ct thp
2.6.1.1. Un ct ct thp.
- Nn thng ct thp, nh g nu cn
- Vi ct thp c ng knh nh (<24) th c th un ct thp bng cc bn un th
cng.
- Vi ct thp ng knh ln th dng my un nn ct thp.
- Ct theo thit k bng phng php c hc.
- Dng thc di trnh sai s cng dn. Hoc dng mt thanh lm c o cc thanh
cng loi. Ct thp c ng knh ln th ct bng my ct thp.
- Khi un ct thp phi ch n dn di do bin dng do xut hin. Ly = 0,5 d
khi gc un bng 450, =1,5d khi gc un bng 900(Trong l dn di t i ca thanh
thp).
- Ct thp nh th un bng vam, tht un. Ct thp ln un bng my.
2.6.1.2. Dng lp thp ct.
- Thp ct c gia cng ti xng v vn chuyn n v tr thi cng, xp theo chng loi
ring thun tin cho thi cng. Ct thp ct hay khung c dng buc thnh khung.
- V sinh ct thp ch.
- Dng lp thp ct trc khi ghp vn khun, mi ni c th l buc hoc hn nhng
phi m bo chiu di neo yu cu.
- Dng con k btng c sn c dy thp buc vo ct ai , cc con k cch nhau 0,8 1
m.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 267

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- thun tin cho vic t ct thp, vi dm c nhiu ct thp c ghp trc vn y


v mt bn vn thnh, sau khi t xong ct thp th ghp nt bn vn thnh cn li v ghp vn
sn.
- Ct thp phi m bo khng b x dch, bin dng, m bo c li v khong cch bng
cht lng cc mi ni, mi buc v khong cch gia cc con k.
- Ct thp sn c buc chc chn v c buc theo s quy nh m bo ct
thp khng b x dch.
- Di cc mi ni, buc ca thp sn th ta sn cc con k b tng m bo chiu
dy lp bo v thp sn.
2.6.2 Cng tc vn khun
2.6.2.1. Chun b.
- Vn khun phi c xp ng chng loi tin s dng.
- B mt vn khun phi nhn, phng, c bo dng sau mi khi tho d vn khun
ng thi vn khun phi c co sch b tng kh v t bm vo.
2.6.2.2. Yu cu.
- m bo ng hnh dng, kch thc kt cu.
- m bo cng v n nh.
- Phi phng, kht nhm trnh mt nc ximng.
- Khng gy kh khn cho vic tho lp, t ct thp, m btng.
- H gio, ct chng phi k trn nn cng v dng kch iu chnh chiu cao ct chng.
2.6.2.3. Lp vn khun ct.
- Ghp sn 3 mt vn khun ct thnh hp.
- Xc nh tim ct, trc ct, vch chu vi ct ln sn d nh v.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 268

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- Lng hp vn khun ct vo khung ct thp, sau ghp nt mt cn li.


- ng gng ct: Gng ct gm 2 thanh thp ch U c l lun hai bulng.
- Cc gng c t theo kt cu thit k v sole nhau tng tnh n nh theo hai chiu.
- Di kim tra tim v thng ng ca ct.
- Ging chng ct: dng hai loi ging ct. Pha di dng cc thanh chng g hoc thp,
mt u t ln gng, 1 u t ln thanh g ta vo cc mc thp di sn. Pha trn dng dy neo
c kch iu chnh chiu di, mt u mc vo mu thp c ch sn khi b tng sn, u
cn li neo vo gng trn ct.
2.6.2.4. Lp vn khun dm, sn.
- Lp dng h gio PAL to thnh h gio vi khong cch gia cc u kch x g l
1,2m.
- Gc cc thanh x g ln u kch theo 2 phng dc v ngang, chnh kch u gio, chn
gio cho ng cao trnh vn khun.
- Lp t vn y dm vo v tr, iu chnh cao , tim ct v nh v vn y.
- Dng vn thnh ct, c nh vn thnh bng cc thanh np v thanh chng xin.
- t vn sn ln h x g v gi ln vn dm. iu chnh v c nh vn sn.
2.6.2.5. Lp vn khun cu thang.
- Do bn cnh thang nghing so vi phng ngang nn h ct chng phi cu to hp l
m bo h vn khun vng chc, ng hnh dng v chu c lc x ngang khi btng.
2.6.2.6. Cng tc tho d vn khun.
- Quy tc tho d vn khun: Lp sau, tho trc. Lp trc, tho sau.
- Ch tho vn khun mt ln theo thit k, sau khi cu kin kh nng lc (t c
khong 70% cng chu lc ca btng). Khi tho d vn khun cn trnh va chm vo cc
cu kin khc v lc ny cc cu kin khc c kh nng chu lc cn rt km.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 269

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- Vn khun sau khi tho cn xp gn gng thnh tng loi tin cho vic sa cha v
s dng cc phn khu khc trn cng trnh.
2.6.3. Cng tc btng
2.6.3.1. Nguyn tc chung.
- Thi cng ct, dm v sn ton khi bng btng thng phm ch ti chn cng trnh
bng xe chuyn dng, trnh phn tng ca btng th khi vn chuyn thng xe phi quay t
t.
- Thi gian vn chuyn v , m btng khng vt qu thi gian bt u ninh kt ca
va xi mng sau khi trn. Btng vn chuyn n phi kim tra cht lng b tng trc khi cho
.phi thng nh v iu phi chnh xc thi gian n ca t ch btng.
- Trc khi btng cn kim tra li kh nng n nh ca vn khun, kch thc, v tr,
hnh dng v lin kt ca ct thp. V sinh ct thp, vn khun v cc lp btng trc .
Bc gio v cc sn cng tc ph tr cho cng tc thi cng btng. Kim tra li kh nng lm
vic ca cc thit b nh cu thp, ng vi voi, m di v m bn.
- Phi tun theo cc nguyn tc: Nu btng t trn cao xung phi t ch su nht
ln, hng t xa li gn, khng gim p ln ch btng .
- btng n u th tin hnh m ngay n . Vi nhng cu kin c chiu cao ln
th phi chia cc tng v m b tng v c phng tin trnh btng phn tng.
- nh mc cc v tr v cao btng bng phng php th cng hoc bng dng c
chuyn dng.
- btng lin tc, nu c mch ngng th phi ng quy nh cho dm chnh, dm
ph, ct. Trn mch ngng khi b tng dm, sn th phi c phng php m bo mch
ngng c chnh xc.
2.6.3.2. Bo dng btng.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 270

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- Mc ch ca vic bo dng btng l to iu kin thun li cho qu trnh ng kt


ca btng.
- Khng cho nc bn ngoi thm nhp vo v khng lm mt nc b mt.
- Bo dng btng cn thc hin sau ca t 47 gi. Hai ngy u th cn ti cho
btng cch 2 gi 1 ln, cc ngy sau tha hn, ty theo nhit khng kh. Cn gi m cho
btng t nht 7 ngy. Vic i li trn btng ch c php khi btng t cng 24kg/ cm2,
tc 12 ngy vi ma kh, 3 ngy vi ma ng.
2.6.4. Cng tc xy
- Cng tc xy tng c chia thnh tng t, c chiu cao t 0,81,2m. Vi mt t
xy c chiu cao nh vy th nng sut xy l cao nht v m bo an ton cho khi xy .
- Thc t mt bng cng tc xy phn b khc vi cng tc BT, song n gin ta vn
da vo cc khu cng tc nh i vi cng tc BT. Cng tc xy c thc hin t tng trt n
mi, ht phn on ny n phn on khc.
- Cng dy theo phng ngang ly mt phng khi xy.
- t di ng trnh b nghing, li lm.
- Gch dng xy l loi gch c kch thc: 105x220x65, Rn=75kg/cm2.
- Gch khng cong vnh nt n. Trc khi xy nu gch kh th phi ti nc c gch,
nu gch t qu th khng nn dng xy ngay m kh mi xy.
- Va xy phi m bo do dnh, phi c pha trn ng t l . - - Khng va lu
qu 2 gi sau khi trn.
- Khi xy phi c, chc, phng v thng ng, trnh xy trng mch.
- Bo m ging trong khi xy theo nguyn tc 5 hng dc c 1 hng ngang.
- Mch va ngang dy 12mm, mch ng dy 10mm.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 271

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- Khi tip tc xy ln khi xy bui hm trc cn phi ch v sinh sch s mt khi


xy v phi ti nc m bo s lin kt.
- Khi xy nu ngng khi xy gia bc tng th phi ch m git.
- Phi che ma nng cho cc bc tng mi xy trong vi ngy.
- Trong qu trnh xy tng cn trnh va chm mnh v khng vt liu ln khi xy
va xy.
- Khi xy trn cao phi bc gio v c sn cng tc. Khng xy trong t th vi ngi
v pha trc.
- T chc xy: vic t chc xy hp l s to khng gian thch hp cho th xy, gip tng
nng sut v an ton lao ng. Mi th xy c mt khng gian gi l tuyn xy. Tuyn xy nh
hnh v sau.
2.6.5. Cng tc hon thin
- Hon thin c tin hnh t tng trn xung tng di.
Thi cng phn mi.
Thi cng phn mi gm cc cng vic sau:
+ Xy trt tng mi.
+ Btng to dc v X n 3,9%.
+ Ct thp BT chng thm ( thp 4)
+ BT chng thm dy 4cm.
+ Bo dng ngm nc xi mng.
+ Lt gch l nem (hai lp)
Cc cng tc hon thin khc bao gm:
+ Trt trong.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 272

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

+ in nc + v sinh.
+ Lp khung ca.
+ Lt nn.
+ Lp cnh ca g + sn.
+ Sn tng trong.
+ Trt ngoi.
+ Sn tng ngoi.
+ Lp ca knh.
+ Dn v sinh.
1. Cng tc trt.
- Cng tc trt thc hin theo th t: Trn trt trc, tng ct trt sau, trt mt trong
trc, trt mt ngoi sau, trt t trn cao xung di. Khi trt cn phi bc gio hoc dng gin
gio di ng thi cng.
Yu cu cng tc trt:
- B mt trt phi phng v thng, khng c cc vt li, lm, vt nt chn chim.
Cc ng g phi thng, sc nt.
Cc cnh ca s, ca i phi m bo song song.
Cc lp trt phi lin kt tt vi tng v cc kt cu ct, dm, sn. Lp trt khng
b bong, rp.
K thut trt:
- Trc khi trt ta phi lm v sinh b mt trt, c thng nhng phn nh ra b mt trt. Nu
b mt kh phi phun nc ly m trc khi trt.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 273

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- Kim tra li mt phng cn trt, t mc trt. Mc trt c th t thnh nhng im sole


hoc thnh di. Khong cch gia cc mc bng chiu dy tng xy.
- Trt thnh hai lp: Mt lp lt v mt lp hon thin. Sau khi trt cn phi c nghim
thu cht ch. Nu lp trt khng m bo yu cu v hnh thc v bm dnh th cn phi sa
li.
2. Cng tc lt nn
Chun b lt:
+ Lm v sinh mt nn.
+ nh dc bng cch dng thc thu bnh nh xui t 4 gc phng v lt hng gch
mc pha trong.( dc thng hng ra pha ngoi ca).
+ Chun b gch lt, va, v cc dng c dng cho cng tc lt .
Qu trnh lt:
+ Cng dy di theo 2 phng lm mc lt cho phng.
+ Tri mt lp va xi ct do xung pha di.
+ Lt t trong ra ngoi ca
+ Phi sp xp cc vin gch n khp v kiu hoa v mu sc hoa.
+ Sau khi lt xong ta dng va ximng trng trau mch. Ch gt va ximng lp y
cc khe, cui cng rc ximng kh ht nc v lau sch b mt lp lt.
3.Cng tc sn tng
-Trc khi sn tng, nhng ch st, l phi c sa cha bng phng. Mt tng phi
kh u.
- Nc sn phi quy tht u v lc k, pha sn va dng ht trong ngy lm vic,
trnh qua ngy khc dng li.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 274

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- Khi ln sn th chi c a theo phng thng ng, khng a ngang chi.


4. Cng tc lp dng khun ca
- Dng khun ca phi thng, gc phi m bo 900, phi c nh khung ca sau khi dng
lp .
- Trong lc lp khung ca khng c lm st so khung ca, m bo ng soi, cnh
gc ca khung ca bng chut.
5. Lp khung nhm knh
- Cng tc ny c thc hin sau khi thi cng xong cc cng tc hon thin khc. Cng
tc ny cn m bo yu cu v tnh m quan v vng chc ca khung ca.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 275

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

CHNG II: THIT K BIN PHP T CHC THI CNG


1. TIN THI CNG
1.1. Vai tr, ngha ca vic lp tin thi cng
- Xy dng dn dng v cng nghip cng nh cc ngnh sn xut khc mun t c nhng
mc ch ra phi c mt k hoch sn xut c th. Mt k hoch sn xut c gn lin
vi mt trc thi gian ngi ta gi l k hoch lch hay tin .
- C th hn tin l k hoch sn xut c th hin bng biu ; ni dung bao gm cc
s liu tnh ton, cc gii php c p dng trong thi cng bao gm: cng ngh, thi gian,
a im, v tr v khi lng cc cng vic xy lp v thi gian thc hin chng. C hai loi
tin trong xy dng l tin t chc xy dng do c quan t vn thit k lp v tin
thi cng do n v nhn thu lp. Trong phm vi n, tin c lp l tin thi cng.
- Tin c vai tr ht sc quan trng trong t chc thi cng, v n hng ti cc mc ch
sau:
+ Kt thc v a vo cc hng mc cng trnh tng phn cng nh tng th vo hot
ng ng thi hn nh trc.
+ S dng hp l my mc thit b
+ Gim thiu thi gian ng ti nguyn cha s dng
+ Lp k hoch s dng ti u v c s vt cht k thut phc v xy dng
+ Cung cp kp thi cc gii php c hiu qu tin hnh thi cng cng trnh
+ Tp trung s lnh o vo cc cng vic cn thit
+ D tin hnh kim tra tin trnh thc hin cng vic v thay i c hiu qu.
1.2. Quy trnh lp tin thi cng
- Tin thi cng l ti liu thit k lp trn c s bin php k thut thi cng nghin cu
k nhm n nh: trnh t tin hnh cc cng tc, quan h rng buc gia cc dng cng tc
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 276

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

vi nhau, thi gian hon thnh cng trnh, ng thi xc nh c nh cu v nhn ti, vt lc
cn thit cho thi cng vo nhng thi gian nht nh
- Thi gian xy dng mi loi cng trnh ly da theo nhng s liu tng kt ca nh nc,
hoc c quy nh c th trong hp ng giao thu; tin thi cng vch ra l nhm m
bo hon thnh cng trnh trong thi gian vi mc s dng vt liu, my mc nhn lc
hp l.
- tin c lp tho mn nhim v ra, ngi cn b k thut c th tin hnh theo
quy trnh sau y:
1.2.1. Phn tch cng ngh thi cng
- Da trn thit k cng ngh, kin trc v kt cu cng trnh phn tch kh nng
thi cng cng trnh trn quan im chn cng ngh thc hin cc qu trnh xy lp hp l
v s cn thit my mc v vt liu phc v thi cng.
- Phn tch cng ngh xy lp lp tin thi cng do c quan xy dng cng
trnh thc hin c s tham gia ca cc n v di quyn.
1.2.2. Lp danh mc cng vic xy lp
- Da vo s phn tch cng ngh xy dng v nhng tnh ton trong thit k s
a ra c mt danh sch cc cng vic phi thc hin. Tt c cc cng vic ny s c
trnh by trong tin ca cng trnh.
1.2.3. Xc nh khi lng cng vic
- T bn danh mc cng vic cn thit ta tin hnh tnh ton khi lng cng tc
cho tng cng vic mt. Cng vic ny da vo bn v thi cng v thuyt minh ca thit
k. Khi lng cng vic c tnh ton sao cho c th da vo xc nh chnh xc
hao ph lao ng cn thit cho cc cng vic nu ra trong bn danh mc.
1.2.4. Chn bin php k thut thi cng

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 277

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- Trn c s khi lng cng vic v iu kin lm vic ta chn bin php thi cng.
Trong bin php thi cng u tin s dng c gii s rt ngn thi gian thi cng cng tng
nng sut lao ng v gim gi thnh. Chn my mc nn tun theo nguyn tc c gii
ho ng b. S dng bin php thi cng th cng trong trng hp iu kin thi cng
khng cho php c gii ho, khi lng qu nh hay chi ph tn km nu dng c gii.
Cc
1.2.5. Chn cc thng s tin
- Tin ph thuc vo ba loi thng s c bn l cng ngh, khng gian v thi
gian. Thng s cng ngh l: s t i (dy chuyn) lm vic c lp, khi lng cng
vic, thnh phn t i (bin ch), nng sut ca t i. Thng s khng gian gm v tr
lm vic, tuyn cng tc v phn on. Thng s thi gian gm thi gian thi cng cng
vic v thi gian a tng phn hay ton b cng trnh vo hot ng. Cc thng s ny
lin quan vi nhau theo quy lut cht ch. S thay i mi thng s s lm cc thng s
khc thay i theo v lm thay i tin thi cng.
1.2.6. Xc nh thi gian thi cng
- Thi gian thi cng ph thuc vo khi lng, tuyn cng tc, mc s dng ti
nguyn v thi hn xy dng cng trnh. y nhanh tc xy dng, nng cao hiu
qu c gii ho phi ch trng n ch lm vic 2, 3 ca, nhng cng vic chnh c
u tin c gii ho ton b.
1.2.7. Lp tin ban u
- Sau khi chn gii php thi cng v xc nh cc thng s t chc, ta tin hnh lp
tin ban u. Lp tin bao gm xc nh phng php th hin tin v th t
cng ngh hp l trin khai cng vic.
1.2.8. Xc nh ch tiu kinh t k thut
- Tu theo quy m v yu cu ca cng trnh m t ra cc ch tit v kinh t k
thut cn t c. Do vic m bo ng thi c hai yu t trn l kh khn nhng vic
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 278

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

lp tin vn phi hng ti mc tiu m bo thi gian thi cng, cht lng v gi
thnh cng trnh.
1.2.9. So snh cc ch tiu ca tin va lp vi ch tiu ra
- Tnh ton cc ch tiu ca tin ban u, so snh chng vi h thng cc ch
tiu t ra.
1.2.10. Ti u tin theo cc ch s u tin
- iu chnh tin theo hng ti u, tho mn cc ch tiu t ra v mang
tnh kh thi trong thi cng thc t.
1.2.11. Tin chp nhn v lp biu ti nguyn
- Kt thc vic nh ga v iu chnh tin , ta c c 1 tin thi cng hon
chnh v p dng n thi cng cng trnh. Ti nguyn trong tin c th gm
nhiu loi: nhn lc, my thi cng, nguyn vt liu chnhTin hnh lp biu
ti nguyn theo tin t ra.
1.3. Trin khai cc phn vic c th trong lp tin thi cng cng trnh
1.3.1. Lp danh mc cng vic
- Danh mc cng vic thi cng phn thn tun theo cng ngh thi cng btng ct thp
ton khi cho nh cao tng. Cc cng vic chnh trong thi cng phn ngm ca cng trnh
bao gm:
+ Thi cng cc khoan nhi.
+ Thi cng o t h mng.
+ Thi cng i mng: Cng tc vn khun, ct thp i mng, ging mng.
+ Tho d vn khun i mng, ging mng.
+ Lp t h mng
+ Cng tc ct tn nn, b tng lt.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 279

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

1.3.2. Xc nh khi lng cng vic


- Trn c s cc cng vic c th lp trong bng danh mc, ta tin hnh xc nh
khi lng cho tng cng vic . Khi lng cng vic c tnh ton da trn cc h
s thit k kin trc, kt cu c. Trong n, khi lng cng vic c tnh chnh
xc cho cc phn vic lin quan n nhim v thit k kt cu v thi cng. Mt s cng
vic khc do khng c s liu c th v chnh xc cho ton cng trnh c th ly gn ng.
- Khi lng cng tc t : c tnh ton trong phn thuyt minh k thut thi cng
phn ngm. Trn c s cc cng vic c th tin hnh tnh ton chi tit khi lng cho
cc cng vic . Kt qu chi tit th hin trong bng tnh ton lp tin .
- Khi lng cng tc btng, ct thp, vn khun : lp bng tnh ton chi tit khi
lng cho cc cng vic trn c s kch thc hnh hc c trong thit k kt cu.
Rin cng tc ct thp, khi lng c tnh ton theo hm lng ct thp gi thit
trnh by trong phn k thut thi cng thn. Kt qu tnh ton chi tit th hin trong bng
tnh excel trong ph lc.
- Khi lng cng tc hon thin: cc cng tc hon thin c th tnh khi lng c
th nh xy tng, trt tng, lt nn, qut snc tnh ton c th theo thit k kin
trc. Kt qu th hin trong bng tnh excel trong ph lc. Mt s cng tc hon thin
trong khng tnh ton c khi lng c th c ly theo kinh nghim nh cng tc
c lp ng in nc, lp thit b v sinh
1.3.3. Lp bng tnh ton tin
- Bng tnh ton tin bao gm danh sch cc cng vic c th, khi lng cng
vic, hao ph lao ng cn thit, thi gian thi cng v nhn lc cn chi ph cho cng vic
. Trn c s cc khi lng cng vic xc nh, hao ph lao ng c tnh ton theo
nh mc d ton xy dng c bn ban hnh theo quyt nh 24 nm 2005 ca B
Xy Dng. Thi gian thi cng v nhn cng cho tng cng vic c chn la trong mi
quan h t l nghch vi nhau, m bo thi gian thi cng hp l v nhn lc c iu
ho trn cng trng.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 280

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

- Kt qu bng tnh ton tin c th hin theo bng excel trong phn ph lc.
1.4. Th hin tin
Hin nay, trn thc t c nhiu phng php khc nhau lp tin thi cng cho
mt cng trnh. Mi mt phng php c nhng u, nhc im khc nhau v thch ng
vi mt s loi cng trnh. chn la mt phng php t chc hp l, ta nhn xt mt
s cc phng php sau.
1.4.1. Phng php tun t, phng php song song
y l cc phng php n gin nht t chc cc cng vic c tnh cht n gin
hoc tng qut, th hin bng s ngang.
-

u im ca phng php ny l n gin, thch hp vi cc loi cng trnh


nh vi cc quan h cng vic r rng, n gin.

Nhc im ln l khng th hin c quan h v mt khng gian. Kh t


chc vi cc loi cng trnh ln v phc tp.

1.4.2. Phng php dy chuyn


Theo phng php ny, cc cng vic c t chc theo cc dy chuyn c th vi
cc t i cng nhn chuyn nghip. Thng thng, t chc tin theo phng php
ny c th hin bng s xin.
-

u im ca phng php dy chuyn l phn cng lao ng v vt t hp l,


lin tc v iu ho; nng cao nng sut lao ng v rt ngn thi gian xy
dng cng trnh; to iu kin chuyn mn ho lao ng. V iu quan trng
na l cho ta thy r c quan h ba chiu: nhn cng - thi gian - khng gian.

Nhc im ca phng php ny l ch ph hp vi cc cng trnh c mt


bng rng v c kh nng chia c thnh cc phn on thi cng tng
ng nhau to thnh cc dy chuyn cng ngh sn xut tng i ng nht.
Vi nhng cng trnh c mt bng nh, mt bng vung, h kt cu b tr khc
bit ln th t chc thi cng theo phng php dy chuyn l khng hp l.

1.4.3. Phng php s mng


SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 281

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

y l mt phng php kh mi so vi cc phng php trn, trong cc cng vic


c t chc trn c s tnh ton s mng. T quan h v mt thi gian v khng gian ca
cc cng vic, tnh ton tm ra c cc thi im bt u v kt thc mt cng vic. Tm ra
c ng gng cc cng vic tin hnh lin tc.
Tuy nhin, nu t chc theo phng php ny, vi cng trnh ln v trin khai chi tit cc
cng vic th khi lng tnh ton v th hin theo phng php ny l rt ln.
Hin nay, vi s pht trin mnh m v cng ngh tin hc, cc phn mm lp tin thi
cng kh phong ph v chi tit, khi lng tnh ton ln c my tnh gii quyt nhanh
chng, d dng sa i, so snh cc phng n t chc t tin thi cng hp l nht.
Ph bin v ni bt nht trong cc phn mm lp tin thi cng l Microsoft Project. Phng
php s mng c th p dng vi cc dng cng trnh khc nhau, cc dng mt bng cng
trnh khc nhau v cho ra kt qu hp l.
Vi s tr gip ca my tnh in t, cng vic thit k tr nn nh nhng hn. u im
ni bt ca phng php ny l rt linh ng, c th thay i d dng cc d liu nhanh
chng cho ra kt qu mi, linh ng trong qun l, t chc tin thi cng cng trnh.
T mt s phn tch trn y, vi cng Khch sn Bo Long c mt bng gn vung, khi
lng tnh ton kh ln, ta chn phng php lp tin da trn ng dng phn mm
Microsoft Project vi s tr gip ca my tnh in t. Sau khi lp tin thi cng cc cng
tc vi cc mi quan h cng vic, ta tin hnh iu chnh tin thi cng cc cng vic cn
nhc s t i v thi gian thi cng tng cng tc cc cng vic cng lin tc cng tt.
Tin thi cng cng trnh c th hin trn bn v kh A1 km theo.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 282

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

BNG KHI LNG CNG VIC PHN NGM CA CNG TRNH


STT Cng vic

n v Khi
nh

nh mc 1776

Nhu cu

Bin ch

lng

mc

M hiu

Ngy
cng

Lao

My

Ngy

Ca

nhn

ng

(ca

cng

my

cng

(cng)

my)

Chun b mt bng thi

my

10

cng
2

Thi cng cc khoan nhi

o t bng my

100m3 28.43

o t th cng v sa

m3

142.15

0.62

88.13

34

23

11

mng
5

Lp t bng my i ln 100m3 14.215

1
6

Lp t bng my i ln 100m3 14.215


2

Lp t th cng ln

m3

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

71.075

0.56

39.80

Trang 283

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

BT lt i thang my

lp ct thp i thang tn

m3

2.576

AF.211

1.15

0.03

2.96

1.42

AF.61130 6.35

9.02

AF.811

13.61

AF.212

1.15

AF.863

5.74

0.57

0.0773 3

10

2.78

41.52

42

1.17

4.51

0.2373 5

my
10

lp vn khun i thang 100m2 0.204


my

11

b tng i thang my m3

12

thovn khun i thang 100m2 0.204

36.1

0.03

my
13

BT lt i ging

m3

7.9096

AF.211

14

ct thp i ging

tn

8.6101

AF.61130 6.35

54.67

55

15

vn khun i ging

100m2 2.6832

AF.811

13.61

36.52

40

16

b tng i ging

m3

AF.212

1.15

17

tho vn khun i ging 100m2 0

AF.863

5.74

0.00

16

18

ct thp c mng

AF.61130 6.35

3.15

tn

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

110.70

0.4955

0.03

0.03

127.30

3.3209 130

Trang 284

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

19

vn khun c mng

100m2 0.36

AF.811

13.61

20

b tng c mng

m3

5.51

AF.212

1.15

21

tho vn khun c mng

100m2 0.36

AF.863

5.74

22

xy tng mng

m3

71.2

AE.22110 2.23

23

lp t nn

m3

553.52

20

B tng lt nn

m3

132.85

AF313

0.62

82

21

t ct thp nn

m3

16.95

AF611

8.34

22

b tng nn

m3

143.92

AF313

0.62

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

4.83

6.34

2.04

158.78

20

82.37

21

141

141.36

36

89

89.23

45

0.03

0.036

Trang 285

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

2. THIT K TNG MT BNG THI CNG


Tng mt bng xy dng bao gm mt bng khu t c cp xy dng v cc mt bng
ln cn khc m trn b tr cng trnh s c xy dng v cc my mc, thit b xy dng,
cc cng trnh ph tr, cc xng sn xut, cc kho bi, nh v nh lm vic, h thng ng
giao thng, h thng cung cp in nc... phc v qu trnh thi cng v i sng ca con
ngi trn cng trng.
Thit k tt Tng mt bng thi cng s gp phn m bo xy dng cng trnh c hiu qu,
ng tin , h gi thnh xy dng, m bo cht lng, an ton lao ng v v sinh mi trng,
Da vo tng mt bng kin trc ca cng trnh v bng thng k khi lng cc cng tc
ta tin hnh thit k tng mt bng thi cng cng trnh.
2.1. NI DUNG V NHNG NGUYN TC CHNH TRONG THIT K TNG MT
BNG THI CNG
2.1.1. NI DUNG
i vi cc cng trnh xy dng ln, thi gian xy dng ko di ngi ta thng phi thit
k tng mt bng cho tng giai on thi cng. Tuy nhin trong phm vi ca n ny ta ch cn
phi thit k tng mt bng cho giai on thi cng phn thn ca cng trnh
Tng qut ni dung thit k TMBXD bao gm nhng vn sau:
1. nh v cng trnh trn l t c cp xy dng
2. B tr ng giao thng: cng ra vo,bi xe,quay xe...
3. Cc thit b my mc xy dng: cn trc,thng ti, my trn,dn gio...
4. C s khai thc nguyn vt liu (nu c)
5. C s sn xut, dch v...
6. Thit k kho bi.
7. Thit k nh tm

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 286

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

8. H thng cung cp nc
9. H thng cung cp in
10. H thng an ton lao ng, bo v, v sinh mi trng.
2.1.2. NHNG NGUYN TC CHNH KHI THIT K TNG MT BNG THI CNG
Nguyn tc c bn khi thit k tng mt bng thi cng (TMBTC):
-

Vic thit k TMBTC trn tinh thn phc v tt nht qu trnh xy dng v i sng ca
con ngi trn cng trng. TMBTC gp phn xy dng cng trnh c cht lng, ng
thi hn, m bo an ton lao ng v v sinh mi trng.

Mc d l cng trnh tm nhng phi thit k theo TCVN.

TMBTC l ni sn xut nn phi u tin nhng g thuc v sn xut trc v nhng v tr


thun li dnh cho sn xut.

Mnh dn p dng cc tin b khoa hc k thut vo trong thit k, tnh ton TMBTC.

Hc tp kinh nghim ca cc nc tin tin trong vic thit k tng mt bng thi cng.

2.2. C S THIT K
2.2.1. MT BNG HIN TRNG KHU T XY DNG
Cng trnh Khch sn Bo Long thuc a phn ni thnh ca thnh ph H Ni, nh
gii thiu phn kin trc khu t c cp xy dng cng trnh l tng i cht hp. Khu
t nm trong tng th khu t c quy hoch xy dng nh chung c, do vy m khi cng
trnh chun b xy dng th xung quanh mt s l nh chung c, bit th c lm xong. Phn
ng nha v va h ng ni b c hon tt phc v i sng ca cc h dn c
chuyn n bn cnh th vn cn mt s l nh chung c, bit th hai pha ca cng trnh
vn ang c khn trng thi cng.
Mng li cp in v nc ca thnh ph i ngang qua ng sau cng trng, m bo
cung cp y cc nhu cu v in v nc cho sn xut v sinh hot ca cng trng.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 287

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

2.2.2. CC TI LIU THIT K T CHC THI CNG


Thit k tng mt bng xy dng ch yu l phc v cho qu trnh thi cng xy dng cng
trnh. V vy, vic thit k phi da trn cc s liu, ti liu v thit k t chc thi cng, y ta
thit k tng mt bng cho giai on thi cng phn thn nn cc ti liu v cng ngh v t chc
thi cng bao gm:
- Cc bn v v cng ngh: cho ta bit cc cng ngh thi cng phn thn gm cng ngh
thi cng b tng dm sn bng my bm b tng; thi cng b tng ct bng cn trc thp, thi
cng dm sn bng b tng thng phm...T cc s liu ny lm c s thit k ni dung
TMBTC. Chng hn nh: Cng ngh thi cng b tng dm sn b tng bng b tng thng
phm ...Vy trong thit k TMB ta phi thit k trm trn b tng thi cng ct , thit k kho, trm
trn va, kho bi gia cng vn khun, ct thp...Ni tm li, cc ti liu v cng ngh cho ta c
s xc nh ni dung thit k TMB gm nhng cng trnh g.
- Cc ti liu v t chc: cung cp s liu tnh ton c th cho nhng ni dung cn thit
k. l cc ti liu v tin ; biu nhn lc cho ta bit s lng cng nhn trong cc thi
im thi cng thit k nh tm v cc cng trnh ph; tin cung cp biu v ti nguyn
s dng trong tng giai on thi cng thit k kch thc kho bi vt liu.
- Ti liu v cng ngh v t chc thi cng: l ti liu chnh , quan trng nht lm c s
thit k TMB , to ra mt h thng cc cng trnh ph hp l phc v tt cho qu trnh thi cng
cng trnh.
2.2.3. CC TI LIU KHC
Ngoi cc ti liu trn, thit k TMB hp l ta cn thu thp thm cc ti liu v thng
tin khc, c th l:
Cng trnh nm trong thnh ph, mi yu cu v cung ng vt t xy dng, thit b my
mc, nhn cng...u c p ng y v nhanh chng.
Nhn cng lao ng bao gm th chuyn nghip ca cng ty v huy ng lao ng nhn
ri theo tng thi im. Cng nhn c nh quanh H Ni c th i v, nhng cng nhn ca cng

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 288

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

ty XD khng c nh H Ni th tm thi c th thu nh gn ch li cng trng vo


bui tra. Cn b qun l v cc b phn khc cng ch li cng trng mt na s lng.
2.3. THIT K TNG MT BNG THI CNG
Da vo s liu cn c v yu cu thit k, trc ht ta cn nh v cc cng trnh trn khu
t c cp. Cc cng trnh cn c b tr trong giai on thi cng phn thn bao gm:
+ Xc nh v tr cng trnh: Da vo mng li trc a thnh ph, cc bn v tng mt
bng quy hoch; cc bn v thit k ca cng trnh nh v tr cng trnh trong TMBTC.
+ B tr cc my mc thit b: My mc thit b trong giai on thi cng thn gm c:
- My vn thng, cn trc thp, my trn va, my trn b tng; xe vn chuyn b tng
v hng di chuyn ca chng.
- Cc my trn hot ng trong khu vc cng trnh. Do trong giai on ny khng t
mt cng trnh c nh no trong phm vi cng trnh, trnh cn tr s di chuyn, lm vic ca
my.
- Trm trn b tng, va xy trt t pha sau cng trnh gn khu vc bi ct, si v
kho xi mng.
- My vn thng t st mp cng trnh gn bi gch kho vn khun ct chng, kho thp.
- Cn trc thp t c nh gia cng trnh.
+ B tr h thng giao thng: V cng trnh nm ngay st mt ng, do ch cn thit
k h thng giao thng trong cng trng. H thng giao thng c b tr nh trong bn v
TC05. ng c thit k l ng mt chiu (1ln xe) vi hai li ra/vo hai pha.Tin li
cho xe vo ra v vn chuyn , bc xp.
+ B tr kho bi vt liu, cu kin:
Trong giai on thi cng phn thn, cc kho bi cn phi b tr gm cc kho dng c
my mc nh; kho xi mng , thp , vn khun ; cc bi ct, si, gch.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 289

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Cc kho bi ny c t pha sau bi t trng, va tin cho bo qun, gia cng v a


n cng trnh. Cch ly vi khu v nh lm vic trnh nh hng do bi, n, bn...B tr
gn b nc tin cho vic trn b tng, va.
+ B tr nh tm:
Nh tm bao gm: Phng bo v t gn cng chnh; nh lm vic cho cn b ch huy cng
trng; khu nh ngh tra cho cng nhn; cc cng trnh phc v nh trm y t, nh n, phng
tm, nh v sinh u c thit k y . Cc cng trnh v lm vic t cch ly vi khu kho
bi, hng ra pha cng trnh tin theo di v ch o qu trnh thi cng. B tr gn ng
giao thng cng trng tin i li. Nh v sinh b tr cc ly vi khu , lm vic v sinh hot
v t cui hng gi.
+ Thit k mng li k thut:
Mng li k thut bao gm h thng ng giy in v mng li ng ng cp thot
nc.
- H thng in ly t mng li cp in thnh ph, a v trm in cng trng. T
trm in cng trng, b tr mng in n khu nh , khu kho bi v khu vc sn xut trn
cng trng.
- Mng li cp nc ly trc tip mng li cp nc thnh ph a v b nc d tr
ca cng trng. Mc mt h thng ng ng dn nc n khu , khu sn xut. H thng
thot nc bao gm thot nc ma, thot nc thi sinh hot v nc bn trong sn xut.
Tt c cc ni thit k trong TMBTC chung trnh by trn y c b tr c th trn bn
v km theo (Xem bn v TC-)
2.4. TNH TON CHI TIT TNG MT BNG THI CNG
2.4.1. NG TRONG CNG TRNG
2.4.1.1. c im thi cng.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 290

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Cng trnh c xy dng trong khu th mi trong thnh ph. Khong cch vn chuyn
nguyn vt liu, thit b n cng trng l ngn (nh hn 15km) nn chn phng tin vn
chuyn bng t l hp l, do phi thit k ng cho t chy trong cng trng. Do vic
chn s dng cn trc thp c nh nn khng phi thit k ng ray cho cn trc m ch cn
gia c nn ti v tr ng ca cn trc thp.
2.4.1.2. Kch thc mt ng:
Trong iu kin bnh thng, vi ng 1 ln xe chy th cc thng s ca b rng ng
ly nh sau:
+ B rng ng: b = 3,75 (m)
+ B rng l ng: c = 2.1,25 = 2,5 (m)
+ B rng nn ng: B = b + c = 6,25 (m)
-

Bn knh cong ca ng ch gc ly l R = 15(m).

dc mt ng: i = 3%
Do mt bng cng trnh tng i cht hp, ta b tr ng giao thng cho xe vi cc kch

thc ng l 4m v 7m (Chi tit xem bn v TC).


2.4.2. DIN TCH KHO BI
Din tch kho bi phc v thi cng cng trnh c xc nh theo cng thc sau:
S

Vmax

Trong :
Vmax = Rmax xT.
Vi T: thi gian d tr vt liu.
Ta c : T = t1 t2 t3 t4 t5.
Trong :

t1= 2 ngy: thi gian gia cc ln nhn vt liu theo k hoch.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 291

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

t2= 0,5 ngy: thi gian vn chuyn vt liu t ni nhn n cng trnh.
t3= 0,5 ngy: thi gian tip nhn, bc d vt liu trn cng trnh.
t4= 2 ngy: thi gian phn loi, th nghim VL, chun b vt liu cp
pht.
t5= 2 ngy: thi gian d tr ti thiu, phng bt trc lm cho vic cung
cp b gin on .
Vy

tdt = 2 + 0,5 + 0,5 + 2 + 2 = 7 ngy

Rmax: lng vt liu ln nht trong mt ngy, mt thng, qu, nm.


= 1,5 1,7 Vi kho tng hp.
= 1,4 1,6 Vi kho kn.
= 1,2 1,3 Cc bi l thin cha thng.
= 1,1 1,2 Vi bi l thin cha loi ng.

: Lng vt liu trn 1m2.

- Kho xi mng:
q: lng xi mng s dng trong ngy cao nht, q = 2,6 (T).
T: Thi gian d tr trong 7 ngy.
Kch thc mt bao xi mng: 0,4x0,6x0,2 (m).
D kin xp cao 2m, =1,3 T/m2.
Thay vo cng thc ta c:S = 1,6(2,6x7)/1,3 = 22,4 (m2).
B tr kho d tr xi mng c S = 24(m2)
- Din tch bi ct:

: lng vt liu cha trn mt (m2)kho: = 3,5 (m3/m2).

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 292

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Q: lng ct s dng trong ngy cao nht q = 12 (m3).


T: Thi gian d tr trong 7 ngy.
Thay vo cng thc ta c: S = 1,1(12x7)/3,5 = 23,4(m2).
B tr bi ct c S = 24(m2)
- Din tch bi xp gch:
Dng loi gch ng (6x10,5x20,5)cm = 550 (vin/m3).
Vi khi lng 6,6 (m3) tng xy trong mt ngy th c 550x6,6 = 3630 (vin).
Tiu chun 700 vin/m2.
Din tch bi gch: Sgch = 1,1x3630x7/700 = 39,9(m2)
B tr din tch bi gch Sgch = 40(m2)
- Din tch kho thp:
Vi thanh thp dng thanh trn th t 1,7 2,2 (tn/m2).
Vi thp dng cun th t 1,3 1,5 (tn/m2).
Do vy n gin ta ly 1,6 (tn/m2).
Khi lng thp cn dng ln nht trong
1 ngy l 3,2(T). vi thi gian d tr l 7 ngy.
Thay vo cng thc ta c din tch cn thit l: S = 1,4(3,2x7)/1,6 = 19,6 (m2)
Chn S = 60(m2) (do 1 cy thp di 11,6m nn kho thp cn c chiu di >11,6m)
- Din tch kho vn khun, cy chng, gin gio.
Kho vn khun, cy chng gin gio chn c din tch 60(m2)
- Din tch nh bo v: 10(m2) (2 nh).
- Din tch kho dng c phc v thi cng = 50(m2)
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 293

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

2.4.3. TNH TON NH TM CNG TRNG


2.4.3.1. Dn s cng trng c chia thnh 5 nhm
Nhm A : L nhm cng nhn xy dng c bn da trn biu nhn lc trong tin
thi cng ta tnh c s cng nhn lao ng ln nht trn cng trng
A=

= 105 (ngi )

Nhm B : L nhm cng nhn lm vic trong cc xng gia cng ph tr


B = 20%A = 20%.105 = 20 (ngi)
Nhm C l nhm cn b cng nhn vin k thut
C = 4%.( A + B ) = 4% (105 + 31) = 8 ngi
Nhm D l nhm cn b nhn vin hnh chnh qun tr
D = 5% (A + B + C) = 5% (105 + 31 + 8) = 10 ngi
Nhm E : L nhm nhn vin phc v
E = 3% (A + B + C + D) =3% ( 105 + 31 + 8 +10 ) = 6 ngi
Vy tng s cn b cng nhn vin trn cng trng l :
N= 1,06 (A + B + C + D + E ) = 1,06.( 105 + 31 + 8+10+6 ) = 219 ngi .
H s 1,06 l h s k n 2% s cng nhn au m v 4% s cng nhn ngh php .
2.4.3.2. Tnh ton din tch nh tm
Ln tri cho cng nhn : S cng nhn trong ln tri l :
n = N = (A +B) = 120 ngi
Tiu chun nh l 1m2 / ngi
Din tch s ln tri l : S= 120.2 = 240 m2

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 294

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Nh lm vic cho nhn vin k thut v hnh chnh qun tr : ly nhm C v nhm D
lm cn c
Tiu chun 4m2 / ngi => din tch nh lm vic : 10.4 = 40 m2
Phng lm vic ca ch huy trng : 1 ngi vi tiu chun 16 m2
Nh tm tiu chun 25 ngi /1 phng tm 2,5 m2
S phng tm l : n =

219
25

= 9 phng tm .

Tng din tch phng tm : 10 .2,5 = 25 m2


Nh n tiu chun 40 m2 /100 ngi
Din tch nh n l

219 .40
100

= 75 m2 .

Ly din tch phng n l 75 m2


Nh v sinh tiu chun l 25 ngi /h rng 2,5 m2 , vy cng trng gm 9 nh v
sinh c tng din tch : 4.2,5 = 10 m2
Phng y t tiu chun 0,04 m2 / ngi
Din tch phng y t : 0,04.219 = 20 m2 .
2.4.4. CUNG CP IN, NC CNG TRNG
Lng nc dng cho cc nhu cu trn cng trng gm :
-

Nuc phc v sn xut

Nc phc v cho sinh hot cng trng

Nc phc v cho sinh hot khu ln tri

Nc cu ha

2.4.4.1. Nc phc v cho sn xut ( )

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 295

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Vi cng trnh ca ta , khi b tng s dng l b tng thng phm nn khng cn phi tnh
lng nc tiu th cho cng tc ra , si , trn va b tng .
Lng nc ch c s dng cho cc cng tc nh : trn va xy trt , bo dng b tng , ti
m gch .
Lng nc phc v sn xut tnh theo cng thc :
Q = 1,2.

. (l/s)
8.3600

Trong : n s lng cc im dng nc


lng nc tiu chun cho 1 im sn xut dng nc
h s s dng nc khng iu ha trong gi ( = 22,5 ) l/ngy
1,2 h s k n lng nc cn dng cha tnh ht hoc s pht sinh cng trng .
8 s gi lm vic trong 1 ngy cng trng
Ta c bng thng k cc im s dng nc
im dng nc

n v

Tiu chun bnh qun ( lt / ngy )

Trm trn va xy

m3

2264

Trm trn va trt

m3

1820

Ti m gch

1000 vin

200.( 78545/1000) = 15169

Bo dng b tng

m3

1000

Tng lu lng nc phc v sn xut l :


Q = 1,2 .(

2264+1820+15169+1000
8.3600

) .2 = 1,7 ( l/s).

a. Nc phc v sinh hot hin trng ( 2 )


SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 296

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Lng nc sinh hot bao gm nc tm , n ung c tnh theo cng thc

2 =

.
8.3600

. ( l/s )

Trong :
s ngi ln nht lm vic 1 ngy cng trng = 310 ngi
B tiu chun dng nc sinh hot cho 1 ngi trong 1 ngy cng trng
( B = 1520 l/ngy ) . Ly B = 15 l/ ngy
h s s dng nc khng iu ha trong gi ( = 1,8 2 ) .
Ly = 1,8
Tng lng nc phc v sinh hot hin trng l :
2 =

310.15
8.3600

.1,8 = 0,16 (l/s)

4.4.2. Lng nc cha chy ( )


Ty thuc vo quy m xy dng , khi tch ca nh v kh chy ca nh ta c cc thong s :
-

Th tch ton cng trnh : V = 17,6.93,6.36,6 = 60293,4 3

Do cng trnh bng b tng ct thp , gi s cng trnh co bc chu la l kh chy


=> chn = 10 l/s

Vy tng lu lng nc cn thit :


Ta c 1 + 2 + 3 = 1,7 + 0,16 + 0,4 = 2,26 ( l/s ) < 4 = 10 l/s
Vy tng lng nc cng trnh theo tnh ton :
= 70% (1 + 2 + 3 ) + 4 = 70%.2,26 + 10 = 11,6 (l/s ).
4.4.3. Xc nh ng knh ng nc

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 297

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Ngun nc cung cp cho cng trnh ly t ngun nc vnh cu ca thnh ph . D kin dng
ng ng vnh cu v tm thi u dng ng thp c cng ng knh . Cng thc tnh ng
ng nc l :
= 4.

..1000

(m)

Trong : lu lng nc tnh ton cho 1 on mch = 12,2 l/s


ng knh ng cho 1 on mch (m)
v tc chy trong ng ( m/s )
( gi thit v = 1,2 m/s i vi ng c D > 100 mm )
= 4.

11,6
.1,2.1000

= 0,11 (m)

Vy chn ng c ng knh D = 150 mm .

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 298

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

CHNG III: BIN PHP K THUT AN TON V V SINH LAO NG


1. CNG TC AN TON LAO NG
1.1. AN TON S DNG IN THI CNG
Vic lp t v s dng cc thit b in v li in thi cng tun theo cc iu di y
v theo tiu chun An ton in trong xy dng TCVN 4036 - 1985.
Cng nhn in, cng nhn vn hnh thit b in u c tay ngh v c hc tp an ton
v in, cng nhn ph trch in trn cng trng l ngi c kinh nghim qun l in thi
cng.
in trn cng trng c chia lm hai h thng ng lc v chiu sng ring, c cu
dao tng v cc cu dao phn nhnh.
Trn cng trng c nim yt s li in, cng nhn in u nm vng s li
in. Ch c cng nhn in, ngi c trc tip phn cng mi c sa cha, u, ngt ngun
in.
Dy ti in ng lc bng cp bc cao su cch in, dy ti in chiu sng c bc
PVC. Ch ni cp thc hin theo phng php hn ri bc cch in, ni dy bc PVC bng
kp hoc xon m bo c bc cch in mi ni.
Thc hin ni t, ni khng cho phn v kim loi ca cc thit b in v cho dn gio
khi ln cao.
1.2. AN TON TRONG THI CNG VN KHUN, CT THP V B TNG
-

Cp pha c ch to v lp dng theo ng thit k thi cng c duyt v theo hng


dn ca nh ch to, ca cn b k thut thi cng.

Khng xp t cp pha trn sn dc, cnh mp sn, mp l hng.

Khi lp dng cp pha, ct thp u s dng gio lm sn thao tc, khng i li trn ct
thp.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 299

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

V tr gn ng in trc khi lp t ct thp tin hnh ct in, hoc c bin php nga
ct thp chm vo dy in.

Trc khi btng, tin hnh nghim thu cp pha v ct thp.

Thi cng btng ban m c in chiu sng.

m rung dng trong thi cng btng c ni t cho v m, dy dn in t bng


phn phi n ng c ca m dng dy bc cch in.

Cng nhn vn hnh my c trang b ng cao su cch in v cc phng tin bo v


c nhn khc.

Li i li pha di khu vc thi cng ct thp, cp pha v btng c t bin bo cm


i li.

Khi tho d cp pha s c thng xuyn quan st tnh trng cc cp pha kt cu. Sau
khi tho d cp pha, tin hnh che chn cc l hng trn sn, khng xp cp pha trn sn
cng tc, khng th nm ba bi, v sinh sch s v xp cp pha ng ni quy nh.

1.3. AN TON TRONG CNG TC LP DNG GIO


-

Lp dng gio theo h s hng dn ca nh ch to v lp dng theo thit k thi cng


c duyt.

gio c lp thanh ging, chn v cc ph kin khc, c neo gi vo kt cu


c nh ca cng trnh, chng lt .

C h thng tip t , dn st cho h thng dn gio.

Khi c ma gi t cp 5 tr nn, ngng thi cng lp dng cng nh s dng gio.

Khng s dng gio c bin dng, nt v... khng p ng yu cu k thut.

Sn cng tc trn gio lp lan can chng ng.

Kim tra tnh trng gio trc khi s dng.

Khi thi cng lp dng, tho d gio, cn c mi che hay bin bo cm i li bn di.

1.4. AN TON TRONG CNG TC XY


-

Trc khi thi cng tip cn kim tra k lng khi xy trc .

Chuyn vt liu ln cao > 2 m nht thit dng vn thng, khng tung nm.

Xy n cao 1.5m k t mt sn, cn lp dng gio ri mi xy tip.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 300

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Khng ta thang vo tng mi xy, khng ng trn vng thi cng.

Mch va lin kt gia khi xy vi khung btng chu lc cn chn, y k.

Ngn nga tng bng cc bin php : Dng bt nilng che y v dng g vn t
ngang m tng pha ngoi, chng t bn ngoi vo cho khi lng mi xy i vi tng
trn mi, tng bao ngn ma.

1.5. AN TON TRONG CNG TC HN


-

My hn c v kn c ni vi ngun in.

Dy ti in n my dng loi bc cao su mm khi ni dy th ni bng phng php


hn ri bc cch in ch ni. on dy ti in ni t ngun n my khng di qu
15m.

Chui kim hn c lm bng vt liu cch in cch nhit tt.

Ch c th in mi c ni in t li in vo my hn hoc tho lp sa cha my


hn.

C tm chn bng vt liu khng chy ngn x hn v kim loi bn ra xung quanh ni
hn.

Th hn c trang b knh hn, giy cch in v cc phng tin c nhn khc.

1.6. AN TON TRONG KHI THI CNG TRN CAO


-

Ngi tham gia thi cng trn cao c giy chng nhn sc kho, c trang b dy an
ton (c cht lng tt) v ti ngh.

Khi thi cng trn cao 1.5 m so vi mt sn, cng nhn u c ng trn sn thao
tc, thang gp... khng ng trn thang ta, khng ng v i li trc tip trn kt cu
ang thi cng, sn thao tc phi c lan can trnh ng t trn cao xung.

Khu vc c thi cng trn cao u c t bin bo, ro chn hoc c mi che chng vt liu
vng ri.

Khi chun b thi cng trn mi, nht thit phi lp xong h gio vy xung quanh cng
trnh, h gio cao hn ct mi nh l 1 tng gio (bng 1.5m). Gin gio ni vi h thng
tip a.

1.7. AN TON CHO MY MC THIT B

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 301

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Tt c cc loi xe my thit b c s dng v qun l theo TCVN 53081991.

Xe my thit b u m bo c h s k thut trong nu r cc thng s k thut,


hng dn lp t, vn chuyn, bo qun, s dng v sa cha. C s theo di tnh trng,
s giao ca.

Nim yt ti v tr thit b bng ni quy s dng thit b . Bng ni dung k to, r rng.

Ngi iu khin xe my thit b l ngi c o to, c chng ch ngh nghip, c


kinh nghim chuyn mn v c sc kho.

Nhng xe my c dn in ng u c :

Bc cch in hoc che kn phn mang in.

Ni t bo v phn kim loi khng mang in ca xe my.

Kt cu ca xe my m bo :

C tn hiu khi my ch lm vic khng bnh thng.

Thit b di ng c trang b tn hiu thit b m thanh hoc nh sng.

C c cu iu khin loi tr kh nng t ng m hoc ngu nhin ng m.

1.8. AN TON KHU VC XUNG QUANH


-

Khu vc cng trng c ro xung quanh, c quy nh ng i an ton v c bin


bo an ton trn cng trng.

Trong trng hp cn thit c ngi hng dn giao thng.

1.9. AN TON TRONG CNG TC LM MI


-

Ch cho php cng nhn lm cc cng vic trn mi sau khi cn b k thut kim tra
tnh trng kt cu chu lc ca mi v cc phng tin bo m an ton khc.

Ch cho php vt liu trn mi nhng v tr thit k qui nh.

Khi cc vt liu, dng c trn mi phi c bin php chng ln, trt theo mi dc.

Khi xy tng chn mi, lm mng nc cn phi c dn gio v li bo him.

Trong phm vi ang c ngi lm vic trn mi phi c ro ngn v bin cm bn di


trnh dng c v vt liu ri vo ngi qua li. Hng ro ngn phi t rng ra mp
ngoi ca mi theo hnh chiu bng vi khong > 3m.

1.10. AN TON TRONG CNG TC HON THIN

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 302

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

S dng dn gio, sn cng tc lm cng tc hon thin phi theo s hng dn ca cn


b k thut. Khng c php dng thang lm cng tc hon thin trn cao.

Cn b thi cng phi m bo vic ngt in hon thin khi chun b trt, sn,... ln trn
b mt ca h thng in.

1.10.1. TRT
-

Trt trong, ngoi cng trnh cn s dng gin gio theo quy nh ca quy phm, m bo
n nh, vng chc.

Cm dng cht c hi lm va trt mu.

a va ln sn tng trn cao hn 5m phi dng thit b vn chuyn ln cao hp l.

Thng, x cng nh cc thit b cha ng va phi nhng v tr chc chn trnh


ri, trt. Khi xong vic phi c ra sch s v thu gn vo 1 ch.

1.10.2. QUT VI, SN


-

Gin gio phc v phi m bo yu cu ca quy phm ch c dng thang ta qut


vi, sn trn 1 din tch nh cao cch mt nn nh (sn) < 5m.

Khi sn trong nh hoc dng cc loi sn c cha cht c hi phi trang b cho cng
nhn mt n phng c, trc khi bt u lm vic khong 1h phi m tt c cc ca v
cc thit b thng gi ca phng . Khi sn, cng nhn khng c lm vic qu 2 gi.

Cm ngi vo trong bung qut sn, vi, c pha cht c hi cha kh v cha c
thng gi tt.

Trn y l nhng yu cu ca quy phm an ton trong xy dng. Khi thi cng cc cng
trnh cn tun th nghim ngt nhng quy nh trn.

1.11. BIN PHP AN NINH, BO V


-

Ton b ti sn ca cng trnh c bo qun v bo v chu o. Cng tc an ninh bo v


c c bit ch , chnh v vy trn cng trng duy tr k lut lao ng, ni quy v
ch trch nhim ca tng ngi ch huy cng trng ti tng cn b cng nhn vin.
C ch bn giao r rng, chnh xc trnh gy mt mt v thit hi vt t, thit b v ti
sn ni chung.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 303

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

Thng xuyn c i bo v trn cng trng 24/24 h, bui ti c in thp sng bo v


cng trnh.

2. BIN PHP V SINH MI TRNG


-

Trn cng trng thng xuyn thc hin v sinh cng nghip. ng i li li thng
thong, ni tp kt v bo qun ngn np gn gng. ng i vo v tr lm vic thng
xuyn c qut dn sch s c bit l vn v sinh mi trng v trong qu trnh xy
dng cng trnh cc khu nh bn cnh vn lm vic bnh thng.

Cng ra vo ca xe ch vt t, vt liu phi b tr cu ra xe, h thng b lng lc t,


bn trc khi thi nc ra h thng cng thnh ph.

C th b tr hn mt t i chuyn lm cng tc v sinh, thu dn mt bng thi cng.

Do c im cng trnh l nh cao tng li nm tip gip nhiu trc ng chnh v nhiu
khu dn c nn phi c bin php chng bi cho ton nh bng cch dng gio ng, b tr
li chng bi xung quanh b mt cng trnh.

i vi khu v sinh cng trng c th k hp ng vi Cng ty mi trng th


m bo v sinh chung trong cng trng.

Trong cng trnh cng lun c k hoch phun ti nc 2 n 3 ln/ngy (c th thay i


tu theo iu kin thi tit) lm m mt ng trnh bi lan ra khu vc xung quanh.

Xung quanh cng trnh theo chiu cao c ph li ngn bi chng bi cho ngi v
cng trnh.

Ti khu nh tm, quy hoch ch qun o, ch ngh tra, ch v sinh cng cng sch
s, y , thc hin i v sinh ng ch. Rc thi thng xuyn c dn dp, khng
bn ly, nc ng ni ng i li li, gch v ngn ngang v c ba bi trong vn
phng. V bao, dng c hng... a v ng ni quy nh.

H thng thot nc thi cng trn cng trng c thot theo ng ng thot nc
chung qua li chn rc vo cc ga sau dn ni vo ng ng thot nc bn ca
thnh ph. Cui ca, cui ngy yu cu cng nhn dn dp v tr lm vic, lau chi, ra
dng c lm vic v bo qun vt t, my mc. Khng dng xe my gy ting n hoc x
khi lm nhim mi trng. Xe v my ch vt liu ra, vo cng trnh theo gi quy

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 304

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

nh, i ng tuyn, thng xe c ph bt da chng bi, khng dng xe my c ting n


ln lm vic trong gi hnh chnh.
-

Cui tun lm tng v sinh ton cng trng. ng chung ln cn cng trng c
ti nc thng xuyn m bo sch s v chng bi.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 305

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

TI LIU THAM KHO


1. Phan Quang Minh, Ng Th Phong, Nguyn nh Cng. Kt cu b tng ct thp phn
cu kin c bn, NXB Khoa hc k thut, H Ni, 2012.
2. Ng Th Phong, L Trn Cng, Trnh Kim m, Nguyn L Ninh. Kt cu b tng ct
thp phn kt cu nh ca, NXB Khoa hc k thut, H Ni, 2010.
3. Nguyn nh Cng. Tnh ton tit din ct b tng ct thp, NXB Xy Dng, H Ni,
2006.
4. L B Hu, Phan Minh Tun. Khung b tng ct thp ton khi, NXB Khoa hc k thut,
H Ni, 2009.
5. Phan Quang Minh. Sn phng b tng ng lc trc cng sau. NXB Khoa hc k thut,
H Ni, 2010.
6. Phan Hng Qun. Nn v mng. Nh xut bn gio dc, H Ni, 2006.
7. V Cng Ng, Nguyn Thi. Mng cc phn tch v thit k. NXB Khoa hc k thut,
H Ni, 2006.
8. Nguyn Vn Qung. Nn mng nh cao tng. NXB Khoa hc k thut, H Ch Minh,
2006.
9. Trn Vit Tm. Cm nang dnh cho k s a k thut. NXB Xy Dng, H Ni, 2003.
10. Nguyn nh Thm, L Kiu, Nguyn Duy Ng. K thut thi cng 1 cng tc t v
thi cng ton khi. NXB Khoa hc k thut, H Ni, 2007.
11. V Quc Bo, Nguyn nh Thm, Lng Anh Tun. K thut thi cng 2 cng tc
lp ghp v xy gch . NXB Khoa hc k thut, H Ni, 2007
12. Nguyn nh Thm, Nguyn Ngc Thanh. Lp k hoch t chc v ch o thi cng.
NXB Khoa hc k thut, H Ni, 2006.
13. Nguyn Tin Th. S tay chn my thi cng xy dng. NXB Xy Dng, H Ni, 2011.
14. TCVN 2737 1995. Ti trng v tc ng tiu chun thit k. NXB Xy Dng, H
Ni, 2010.
15. TCVN 198 1997. Nh cao tng thit k kt cu b tng ct thp ton khi.
16. TCXD 229 1999. Ch dn tnh ton thnh phn ng ti trng gi.
17. TCXD 195 1997. Thit k cc khoan nhi.
SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 306

O AN TOT NGHIEP KHACH SAN BAO LONG (HA NOI)


GVHD KET CAU CHNH: THAY VO MANH TUNG GVHD THI CONG: THAY KIEU THE CHINH

18. BS 8110 1997. Kt cu b tng v b tng ton khi, quy phm Anh Quc. NXB Xy
Dng, H Ni. Nguyn Trung Ha dch.
19. TCVN 4453 1995. Kt cu BT v BTCT ton khi tiu chun thi cng v nghim
thu. NXB Xy Dng, H Ni.
20. M 1776 Phn xy dng.

SVTH: NG PHC NGHIM (10246.56 56XD3)

Trang 307