You are on page 1of 3

.

r,,q'

1 -/ir

MINISTERUL

|ie i!

-!l

,:?i

I:tjtu:t
i; ,,i ;i.. i,i,
,j-'

1,: I

: :{

i'! ';'ts.;...1* i
,
:.:r
, ;::
,_,: :i11,.;.

Inspectoraftrl $colar judelean

ww

&e

i

'

.

':,. i:l'

.l@i
9-a

Iasi

ED

UCATIEI

CERCETARII
TINERETULUI
$I SPORTULUI

Simulare pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT -2OL3
Probi scrise la matematici
ra teoreticd, profil ul real, speciali zarea mdtematicd-informaticd
Fitiero vocaliondld, profilul militar, specializarea matemdticd-informaticd
Fitie

BAREM DE EVATUARE 9I DE NOTARE

Pentru orice solulie corectd, chiar daci este diferiti de cea din barem, se acordi punctaiul

t
t
a

corespunzitor.
Nu se acordi fracliuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolviri parliale, in
limitele punctajului indicat in barem.
Se acordi 10 puncte din oficiu. Nota fina!5 se calculeazd prin impdrlirea punctaiului oblinut la 10.

SUBIECTUL
1.

I

(30 de puncte)

I

a,+2r=5

\ar+ 4r
Sz

2.

2p

=56

A- -7

2p

a = t >o
3.

Pentru

5.

=

rm

/ =l-*,**J

- t,"t = [1,.-)

3p

tr'-r.t
Pentru

4.

3p

=rl =Qt=-7,r=3

2p

=x*1=+l;r-tl=x*1
x < I avem 1 - x= x+1+ x=0 convine
x ) 1 avem x-1 = x*l=) -1=1 imposibil

Fetele pot fi alese

in

2p
1p

C,3, moduri

2p

Biielii pot fi alegi in Cfr moduri

2p

Comitetul reprezentativ poate fi ales in Cl' C?, moduri

1p

y)j

2p

tE =(*a - x)'i +(y, -

a=-3

5i

cosB =

AB2+BCZ-ACz
2AB.BC

5.

b=4

3p

2p

t;

cosB

2p

=92

Mdsura unghiului

1p

B

este de 300

Simulare pentru EXAMENuL DE BACALAUREAT 2013 - ProbS scrisS

la

matematici

Filiero teoreticd, profilul real, specializoreo matematicd-inlormaticd
Filiero vocolionold, prolilul militor, speciolizarea matematicd-informaticd

Barem de evaluare 5i de notare

r-4 >0.) 3p A2 -7Iz 2p * dA. . a.+) + 4) * 7.+) (. X +O2+ XY=1"+1 " I. .al ')- =axrl J a funcliei f e F derivabild 9i F'(.+)(. speciolizareo matematicd'informoticd Filiero vocolionald.+ad=o 1p Finalizare SUBIECTUL al ffio-= *3 *2 =-+32 b) Dacd (30 de puncte) lll-lea 1.= 2p 2p IR Finalizare c) 4p = 2p IR 3p 2p [J-*a*= 3p xiC Simulare pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT zo13 - Probd scrisi la matematici Barem de evaluare 9i de notare Fi!iero teoreticd. Y = clz .Y =clz+dA.4) + 4 2p - a) 1p Finalizare b) c) x>4=..c.. Y = (ac + 7 bd) X =aIz+bA. specializareo motematicd-informoticd .b.SUBIECTUL al 1. prolilul militar. pentru orice re [r t-) ffa. + (ad + bc) Ae M deoarece 1p a*0 sau b*0 2p lac+7bd=l 2p lb.b. x 20 13 = (t * Z * 3) * 4 * (5 * .a) + a 2p ((y . . profilul reol.+) ( y .a) + IF' + x+t)dx= 2p 3p x+ C F:lR.+) + +)= ( x .d€ Q + x a.a) (' -r (30 de puncte) ll-lea *y)* 7 = ((x * ( y * z) = x * (y .c. a.r) = f (*) pentru orice re lR (+-""T1' r.+lR esteoprimitivdafuncliei F'(x) \ /= xt +x+l > 0 pentru orice xe f +F'(x)=f (*) pentruorice xelR 1p F:lR -+ IR este primitivi F. .al b) 3p 2p 3p A2 =(.l y>4+ y-4>0) (*-q)(y-a)+a>4 c) pentru orice . ad+bce Q x = aI z + bA.r.(x)= 2.d€ Q+ aclTbde Q.q)(. .b.= (.. x* 4= 4* x= 4 pentru orice xe IR I tr ) x J * .d e Q.+-..c.ye 2p (4.+)(y ..'( 2Ol3) = 4 2.

speciolizorea motematicd-inlormaticd Barem de evaluare 9i de notare . F :lR.b) c) g este derivabilS g'(r) = / (-r) pentru orice . +IR este o primitivi a funcliei F(l)=g(1)+c+0=-4+c 1p 4p f + F(x)= g(x)+c.re IR. profitut militor. prolilul real.PrObS SCriSS la Filie ro teoreticd. unde c este o constantd 2p 2p Finalizare simulare pentru EXAMENUI DE BACAIAUREAT 2013 . specio liza rea mate maticd-informoticd 1p matematicS Filiera vocationatd.