You are on page 1of 48

SCO ALA PO STLICEALA SAN ITARA

CARO L D AVILA
C O M P O R TA M EN TU L A U TO D IS TR U C TIV LA
A D O LES C EN TI
P R O IEC T D E C ER C ETA R E S O C IO LO G IC
T R G U -JIU
2013

C apitolul I
D EFIN IR EA SI
D ELIM ITA R EA
P R O B LEM EI
D E C ER C ETA R E

S in u cid e re a e ste u n u l d in
a cte le d e vo in ta cu u rm a ri
n e fa ste ce l m a i im p re sio n a n t
a ct d in in tre a g a m a n ife sta re a
f in te i u m a n e .
Fre cve n ta sin u cid e rilo r la
va rsta a d o le sce n te i in
so cie ta te a a ctu a la co n stitu ie
u n u l d in tre m o tive le
p rin cip a le a le stu d iu lu i d e fa ta

N u e xista si n u a e xista t
so cie ta te in ca re sa n u se
p ro d u ca , cu o fre cve n ta
m a i m a re sa u m a i m ica ,
d a r n icio d a ta n u la ,
fe n o m e n u l a u to d istru g e rii
u m an e.

Im p o rta n ta so cia la a
fe n o m e n u lu i sin u cid e rii
in g e n e ra l si a
sin u cid e rii la
a d o le sce n ti, in sp e cia l
ju stif i
ca ce rce ta re a d e
fa ta

C ap itolu l II
FO R M U LA R EA
O B IEC TIV ELO R
S TU D IU LU I

O B IEC TIV E U R M A R ITE

a) analiza dinam icii


com portam entuluisuicidar al
adolescentilor pe perioada
1989-1990 com parativ cu
aniide dupa 1990

b) identifi
carea variabilelor,
factorilor ce infl
uenteaza,
determ ina aparitia ideiide
suicid in randul
adolescentilor;

c) analiza m otivatiilor
suiciduluila adolescenti

d) identifi
carea
caracteristicilor personale ale
subiectilor adolescentini
studiati;

e) conturarea personalitatii
sinucigase adolescentine

C ap ito lu l III
FO R M U LA R EA IP O TEZ ELO R

a) In conditiile in care starea


de anom ie din Rom ania
postrevolutionara se
accentueaza, este posibilsa
se inregistreze o crestere a
rateisinuciderilor si a
tentativelor de suicid

b)D aca suicidulla adolescenti


este un act rationaltrebuie
plasat la capatulunei
continuitatide continut si
chiar de m anifestari, la o
extrem a a unuicontinuum
autodistructiv

c) D aca nevoia de a firespectat,


apreciat,iubit este principala
caracteristica a adolescentei,
atuncieste posibilca intreg
com portam entulsuicidar al
acesteivarste sa nu reprezinte
decat o fortare a destinuluicu
scop de a reveniin centrul
atentiei

d) In conditiile in care
adolescentulface parte dintro fam ilie cu problem e,
dezm em brata sau cu parinti
indiferentioriautoritarieste
posibilca acesta sa recurga
la num eroase tentative

e) D aca adolescentulafl
at
dupa prim a tentativa nu
gaseste sprijin in m em brii
fam ilieiatuncirisculpentru o
a doua tentativa este m are

C ap itolu l IV
S TA B ILIR EA LO TU LU I D E
PA R TIC IPA N TI

A fost analizat un num ar de


81 de persoane internate cu
diagnosticulde tentativa de
suicid in cadrulunuiSpitalde
U rgenta, in perioada 1.07.31.07.2009,
prin interm ediulfoilor de
observatie

D in acest grup, 37 de
persoane au fost investigate
prin m etoda clinica

Prin analiza foilor de


observatie s-au obtinut
inform atiidespre varsta, sex,
m ediide provenienta, stare
civila, m ijloace folosite in
scop autodistructiv,

antecedente, date asupra


com plexuluide m otivatiice
au stat la baza tentativeide
suicid, date asupra gravitatii
stariide sanatate la
m om entulinternarii, asupra
num aruluide zile de
spitalizare

C ap itolu l V
TEH N IC I S I M ETO D E D E
C ER C ETA R E

Vor fiutilizate m etoda


statistica, m etoda clinica si
interviul

C ap itolu l V I
R EC O LTA R EA D ATELO R

Au fost utilizate pentru


realizarea studiuluide fata
m etoda statistica sim etoda
clinica.

C ap itolu l V II

A N A LIZ A D ATELO R

Analizand tendinta ratelor


suiciduluisia tentativeide
suicid din randul
adolescentilor (15-24 ani), pe
o perioada de 20 ani(19892008), am rem arcat o
evolutie interesanta.

D in analiza noastra a rezultat


ca fenom enulsinucideriila
adolescenti, atat din punct
de vedere altentativelor, cat
sialsuiciduluirealizat nu a
inregistrat o dim inuare in
anul2009 fata de 1989

Com portam entulsuicidar intre


varstnicisiadolescenti

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100
50

65-74 ani

15-24 ani

D istributia sezoniera a actelor de


suicid

18.75
37.5
25

Iarna
Toamna
Vara+Primavara

C ap itolu l V III
C O N C LU Z IILE

Suiciduleste una din


problem ele m orale,
psihologice sisociologice
care necesita prin am ploarea
sa o atentie sio abordare
m ultidisciplinara: sociologica,
psihologica sipsihiatrica.

Incercarea de sinucidere este


raspunsulla o adversitate si
exprim a incapacitatea
tanaruluide a o depasi.
Rezonand prin disperare,
sentim ent de neputinta si
nefericire acesta face un efort
de a atrage atentia celor din
jur asupra proprieisituatii

C ap itolu l IX
P R O B LEM E S I LIM ITE

Precizam ca din m otive


obiective din totalulde 81 de
persoane studiate
inregistrate cu tentativa de
suicid, doar 37 au putut fi
investigate com plet, restul
de 44 au fost exclusi

C A P ITO LU L X
R A P O R T D E C ER C ETA R E

Frecvena n funcie de sex


Fete 23 cazuri
Baieti 14 cazuri

Fete
Baieti

37.8
62.1

Repartiia pe vrste
F 15-19 ani 13
B 15-19 ani 12
F20-24 ani 10
B 20-24 ani - 2
15-19 ani
20-24 ani

32.4
67.5

Repartiia n funcie de ocupaie


Sales

5.4 2.7

24.4

21.6
5.4
13.5

18.9

Elevi
Studenti
Salariai
omeri
Fara ocupatie
Militari
Deinui

Antecedente suicidare
Antecedente suicidare

13.5
Baieti
Fete
32.4

D ependena de alcool
13% din subiecti sunt dependenti de alcool, 10,8% sunt baieti si 2,7 % fete

2.7
Baieti
Fete
10.8

D ependena de droguri

2.7

8.1

Baieti
Fete

Relaiile intrafam iliare


Relatii

25
20
Relatii

15
10
5
0

Normale

Conflictuale

Factoriideclanaatori:
-confl
icte cu parintii;
-confl
icte cu colegii;
-insuccese profesionale
-esecuriin dragoste;
-pierderea uneipersoane
-constrangeriprin forta fi
zica
(viol,m altratari);
-com plexe

M asuride prevenire:
- D im inuarea disponibilitatii
m ijloacelor de autovatam are
- Incurajarea organizatiilor de
ajutorare
- Socializarea
- Convorbiricu expertii

V M U LTU M IM PEN TRU


ATEN IA ACO RD ATA!
DRAGOTOIU MELANIA DANA
HAIDU ANCA
MLIANU IRINA
RUE GABRIELA
IMO

SONIA