You are on page 1of 12

Mocins

Grupo Municipal Socialista

Vilalba, 25 de xaneiro de 2016


MOCIN PARA DAR CUMPRIMENTO LEI 19/2013 DO 9 DE DECEMBRO, DE TRANSPARENCIA,
ACCESO INFORMACIN PBLICA E BO GOBERNO

Ao Pleno do Concello de Vilalba


O Grupo Municipal Socialista do Concello de Vilalba, en base ao disposto nos artigos 91.4 e
97.3 do Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades
Locais e demais normativa que poida resultar de aplicacin presenta, diante do Pleno da
Corporacin, a seguinte mocin, en base seguinte

EXPOSICIN DE MOTIVOS
A transparencia, o acceso informacin pblica e as normas de bo goberno deben ser os
eixes fundamentais de toda accin poltica. S cando a accin dos responsables pblicos se
somete a escrutinio, cando os cidadns poden coecer como se toman as decisins que os
afectan, como se manexan os fondos pblicos ou baixo que criterios actan as nosas
institucins poderemos falar do inicio dun proceso en que os poderes pblicos comezan a
responder a unha sociedade que crtica, exixente e que demanda participacin dos poderes
pblicos.
Os pases con maiores niveis en materia de transparencia e normas de bo goberno contan con
institucins mis fortes que favorecen o crecemento econmico e o desenvolvemento social.
Nestes pases, os cidadns poden xulgar mellor e con mis criterio a capacidade dos seus
responsables pblicos e decidir en consecuencia. Permitindo unha mellor fiscalizacin da
actividade pblica contribese necesaria rexeneracin democrtica, promvese a eficiencia
e eficacia do Estado e favorcese o crecemento econmico.
Nese senso se promulgou a Lei 19/2013 do 9 de decembro de transparencia, acceso
informacin pblica e bo goberno marcndose un triple alcance, incrementar e reforzar a
transparencia na actividade pblica, recoecer e garantir o acceso informacin e establecer
as obrigas de bo goberno que deben cumprir os responsables pblicos as como as
consecuencias xurdicas derivadas do seu incumprimento.
Para elo, a devandita Lei marca unhas obrigas de publicacin de determinada informacin que
o conxunto das Administracins Locais deben cumprir, tanto de tipo institucional,

organizativa e de planificacin coma de informacin de relevancia xurdica ou de tipo


econmica, orzamentaria e estatstica.
Tendo en conta o dereito subxectivo informacin dos vecios e vecias de Vilalba emanado
do texto lexislativo anterior o Grupo Municipal Socialista solicita que o Pleno acorde

1.- A introduccin na pxina web do Concello de Vilalba da informacin requerida na Lei


19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso informacin pblica e bo
goberno.
2.- Por en marcha os mecanismos necesarios para poder ofrecer a informacin pblica
tendo en conta os principios de eficiencia e eficacia.

A voceira do Grupo Municipal Socialista

Asdo. M Elba Veleiro Fernndez

SR. LCALDE PRESIDENTE DA CORPORACIN MUNICIPAL DE VILALBA

Mocins

Grupo Municipal Socialista

Vilalba, 21 de xaneiro de 2016


MOCIN PARA PROMOVER UNHA EDUCACIN PBLICA LIBRE DE ACOSO HOMOFBICO E
TRANSFBICO

Ao Pleno do Concello de Vilalba


O Grupo Municipal Socialista do Concello de Vilalba, en base ao disposto nos artigos 91.4 e
97.3 do Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades
Locais e demais normativa que poida resultar de aplicacin presenta, diante do Pleno da
Corporacin, a seguinte mocin, en base seguinte

EXPOSICIN DE MOTIVOS
O dereito a unha educacin sen discriminacin por orientacin sexual ou identidade de xnero
est recollido na Convencin sobre os Dereitos do Neno do ano 1990. Como tema de recente
actualidade logo do suicidio dun menor transexual en Barcelona, cmpre abordar esta
problemtica coa mxima responsabilidade por parte dos poderes pblicos, garantes dunha
educacin libre de acoso escolar.
A gravidade do acoso nos centros educativos debe ser obxecto de accin permanente na
axenda social e poltica, posto que as cifras son mis que alarmantes e se perpetan ao longo
dos anos. O acoso por homofobia e transfobia ten unhas especifidades concretas, posto que
este rexeitamento que sofren as vtimas ten lugar en todos os seus espazos e momentos de
sociabilidade, de a que se nomee como o continuo da homofobia: na ra, nos centros
educativos, nos medios de comunicacin, nos grupos de amizades, nas asociacins deportivas,
nos centros relixiosos Cada vez hai mis docentes, non docentes, familiares e alumnado que
actan con determinacin para facer fronte a este tipo de situacins, pero anda existe unha
normalizacin da homofobia alentada polas persoas que se manteen pasivas, ou ben
consideran que o insulto non fai dano a ningun pois forma parte do humor ou dunha
tradicin que non ten por qu mudar.
Segundo datos do Ministerio de Interior, a maior parte dos delitos de odio se deben
orientacin sexual ou identidade de xnero, de forma moito mis recurrente que outras
caractersticas como a etnia ou raza, a discapacidade ou o resto de motivos reflectidos nas
denuncias de este tipo de delitos. Moitos dos estudos realizados mostran que se ten mellorado

nos ltimos anos, pero as cifras seguen a ser pouco esperanzadoras: tres de cada catro mozos
ou mozas foron testigos de agresins homfobas nos seus centros educativos en forma de
rumores, insultos e burlas, e un 20% dos adolescentes manifesta un ntido rexeitamento
diversidade sexual (INJUVE, 2014). Porn, anda que a xuventude se autodefina como
respectuosa coas persoas do coletivo LGTBI, nunha gran porcentaxe se manteen marxe
cando a minora homfoba fai comentarios ou discrimina impoendo actitudes negativas nos
centros de ensinanza. Das adolescentes lesbianas, gays ou bisexuais de entre 12 e 25 anos que
sofriron acoso escolar pola sa orientacin sexual, un 43% pensou en suicidarse, e un 17%
intentou facelo.
Anda que se tea unha impresin errnea de que estas cousas tan s acontecen nas grandes
cidades e en situacins extremas, todos os concellos deberan mostrar unha atencin e
seguemento continuado ante o bullying por homofobia, bifobia e transfobia, ben a travs do
Consello Escolar Municipal como ferramenta de participacin cidad, ou ben a travs do
representante municipal no Consello Escolar do centro educativo como persoa encargada de
levar as inquedanzas e demandas que en materia educativa se xeneran na entidade municipal.
Posto que o Grupo Municipal Socialista considera de mxima urxencia o tratamento deste
problema que afecta ao libre desenvolvemento dos rapaces e rapazas e incapacidade de
poder gozar dunha vida plena nun espazo meramente rural como o de Vilalba, se solicita a
maior confluencia para ataxar e combatir este tipo de acoso. Do mesmo xeito e visto que a
lexislacin galega nesta materia comprende moitos dos protocolos de actuacin, avgase pola
repercusin prctica desta normativa e o fomento e incidencia na prevencin para facer dos
centros educativos de Vilalba espazos libres de homofobia, bifobia e transfobia. Nesta lia;
Solictase que o Pleno acorde:
1 Plan municipal de prevencin do acoso homofbico, bifbico e transfbico,
garantindo o cumprimento da lei galega de 2014 contra a discriminacin sexual.
2 Dotar aos centros educativos das ferramentas e materiais precisos para afondar dun
xeito didctico e continuado na problemtica dos mozos e mozas que pertencen a
minoras sexuais ou familiares.
3 Establecer medidas, en coordinacin coa comunidade educativa de Vilalba, para
abordar a diversidade familiar, sexual e de xnero nos centros de ensinanza.
A voceira do Grupo Municipal Socialista
Asdo. M Elba Veleiro Fernndez
SR. ALCALDE PRESIDENTE DA CORPORACIN MUNICIPAL DE VILALBA

Mocins

Grupo Municipal Socialista

Vilalba, 25 de xaneiro de 2016

MOCIN RELATIVA S ACTIVIDADES FORMATIVAS DEPENDENTES DO CONCELLO


DE VILALBA

Ao Pleno do Concello de Vilalba:


O Grupo Municipal Socialista do Concello de Vilalba, en base ao disposto nos artigos 91.4 e
97.3 do Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades
Locais e demais normativa que poida resultar de aplicacin presenta, diante do Pleno da
Corporacin, a seguinte mocin, en base seguinte

EXPOSICIN DE MOTIVOS

As institucins locais son as mis cercanas s vecios e vecias e s problemticas da


vecianza en xeral, debendo ser, en primeira ratio, as que procuren unha solucin acorde s
tempos e s circunstancias que as xeneren.
Unha das materias que, sin lugar a dbidas se debe de abordar a problemtica do
desemprego e a reinsercin laboral, mediante cursos de formacin de diversa ndole ou
natureza , dando a oportunidade de atopar novas sadas profesionais poboacin que, en
tempos de crise, necesita dunha reciclaxe formativa acorde s demandas actuais do mercado
de traballo, dirixida especialmente poboacin en situacin de desemprego, as coma, en
xeral, s persoas que atopan serias dificultades para a insercin laboral.
Dende o Grupo Municipal Socialista entendemos que debe existir un vnculo directo entre as
necesidades do mercado laboral na actualidade e o contido das accins formativas para que
as mesmas sexan o mis efectivas posibles polo que solicita que o Pleno acorde:
1 Que a Comisin de desenvolvemento local, emprego e comercio analice as demandas
actuais do mercado de traballo no mbito do noso Concello e Comarca.
2 Que os cursos de formacin, escolas taller e demis actividades encamiadas a tal fin,
organizadas ou impulsadas dende o Concello, se aproben na Comisin de desenvolvemento

local, emprego e comercio, tendo en conta as anlises realizadas, para que haxa unha relacin
directa entre o contido dos mesmos e as demandas laborais.
3 Que as actividades formativas dependentes do Concello de Vilalba se realicen
directamente pola administracin pblica ou de ser o caso, respetando o procedemento
establecido para a sa adxudicacin.

A voceira do Grupo Municipal Socialista

Asdo. M Elba Veleiro Fernndez

SR. ALCALDE PRESIDENTE DA CORPORACIN MUNICIPAL DE VILALBA

Mocins

Grupo Municipal Socialista

Vilalba, 25 de xaneiro de 2016

MOCIN RELATIVA AOS REPAROS DE LEGALIDADE, SUPRESIN DE TAXAS POR


REXISTRO E CONTESTACIN A ESCRITOS FORMULADOS

Ao Pleno do Concello de Vilalba


O Grupo Municipal Socialista do Concello de Vilalba, en base ao disposto nos artigos 91.4 e
97.3 do Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades
Locais e demais normativa que poida resultar de aplicacin presenta, diante do Pleno da
Corporacin, a seguinte mocin, en base seguinte

EXPOSICIN DE MOTIVOS
1 Tendo en conta que tanto a tramitacin administrativa como o sa transparencia deben de
ser obxecto de trato especial en calquera accin de goberno, e tendo en conta que a
redaccin das actas das xuntas de Goberno teen cambiado o seu formato e os seus
considerandos dende vai tempo, e visto que o Grupo Municipal Socialista tense dirixido en
forma de rogos reiterados ao Sr. Alcalde, para que dera as instruccins oportunas para que
nas actas de ditas sesins se transcribiran literalmente os posibles reparos de legalidade que
tanto a Secretara como a Intervencin municipais formulan ao respecto de calquer asunto
que, sa consideracin mereza tal figura administrativa, e vendo que ditos rogos non son
obxecto de consideracin, o Grupo Municipal Socialista entende que o momento de que o
Pleno se pronuncie ao respecto.
2 Tendo en conta que a calquera persoa asstelle o dereito de dirixirse por escrito s
administracins pblicas para demandar asuntos do seu interese, e que deben de ser estas as
que den cumprida conta de tales escritos sempre atendendo s disposicins legais que no
procedemento administrativo estn fixadas. E tendo en conta que o Concello (na maiora dos
casos) non resposta por escrito s demandas formuladas que por esta va formulan os
vilalbeses e vilalbesas, e que a mis abondamento o Grupo Socialista entende que un dereito
dos administrados o poder dirixirse Administracin Municipal sen que isto lles repercuta
economicamente, polo que solicita que o Pleno acorde

1 Demandar da Secretara do Concello que en cada acta, de ser o caso, transcriba


literalmente, se os houbera, os reparos de legalidade que se emitan ao respecto de
calquer asunto que se trate en cada xunta de goberno local.
2 Que se supriman as taxas por rexistro municipal
3 Que se contesten formalmente todos os requerimentos que se formulen por escrito
e sempre debidamente rexistrados

A voceira do Grupo Municipal Socialista

Asdo. M Elba Veleiro Fernndez

SR. ALCALDE PRESIDENTE DA CORPORACIN MUNICIPAL DE VILALBA

Pregunta

Grupo Municipal Socialista

Vilalba, 26 de xaneiro de 2016

Ao Pleno do Concello de Vilalba:


O Grupo Municipal Socialista, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de
Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das entidades locais e demais normativa que
poida resultar de aplicacin, formula ao Sr. Alcalde a seguinte PREGUNTA en base seguinte
EXPOSICIN DE MOTIVOS
Na Xunta de Goberno de data 24/11/15 aprobouse o pagamento dunha factura por importe de
726 euros en concepto de Asistencia tcnica mesa de setembro. A este respecto:
1.- Pode especificar o concepto obxecto de tal factura?
2.- Tense producido mis veces ese tipo de asistencia por ese concepto?

A voceira do Grupo Municipal Socialista

Asdo. M Elba Veleiro Fernndez

SR. ALCALDE PRESIDENTE DA CORPORACIN MUNICIPAL DE VILALBA

Pregunta

Grupo Municipal Socialista

Vilalba, 24 de xaneiro de 2016

Ao Pleno do Concello de Vilalba:


O Grupo Municipal Socialista, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de
Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das entidades locais e demais normativa que
poida resultar de aplicacin, formula a seguinte pregunta
1.- Realizouse dende o Concello algn tipo de xestin para dar solucin s familias
con nenos entre 0 e 3 anos que non teen praza na escola infantil?
2.- En caso afirmativo, Qu xestins se levaron a cabo? Cal foi o resultado das
mesmas?
3.- De non se ter feito, cal o motivo polo que o Goberno vilalbs ignora
reiteradamente este problema e s familias afectadas?

A voceira do Grupo Municipal Socialista

Asdo. Elba Veleiro Fernndez

SR. ALCALDE PRESIDENTE DA CORPORACIN MUNICIPAL DE VILALBA

Pregunta

Grupo Municipal Socialista

Vilalba, 26 de xaneiro de 2016

Ao Pleno do Concello de Vilalba:


O Grupo Municipal Socialista, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de
Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das entidades locais e demais normativa que
poida resultar de aplicacin, formula ao Sr. Alcalde a seguinte PREGUNTA en base seguinte
EXPOSICIN DE MOTIVOS
Xa na pasada lexislatura, o Sr. Alcalde ten comunicado que o borrador da Relacin de Postos
de Traballo do Concello estaba a ser redactado, a este respecto
1.- Cales son os atrancos atopados para non estar rematado?
2.- Cando vai a ser comunicado Corporacin Municipal e aos/s representantes do/as
traballadores/as?

A voceira do Grupo Municipal Socialista

Asdo. M Elba Veleiro Fernndez

SR. ALCALDE PRESIDENTE DA CORPORACIN MUNICIPAL DE VILALBA

Pregunta

Grupo Municipal Socialista

Vilalba, 26 de xaneiro de 2016

Ao Pleno do Concello de Vilalba:


O Grupo Municipal Socialista, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de
Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das entidades locais e demais normativa que
poida resultar de aplicacin, formula Ao Sr. Alcalde a seguinte PREGUNTA en base seguinte
EXPOSICIN DE MOTIVOS
Na xunta de goberno de data 24/11/15, figura aprobacin para o pagamento dunha factura por
importe de 7865 euros en concepto de demanda presentada pola SGAE, a este respecto:
1.- Est xa definitivamente cancelada a dbeda contrada e asumida polo Concello
diante deste organismo?
2.- Tomou o Concello as medidas oportunas para que se paque ordinariamente o canon
SGAE nas patronais vilalbesas?
A voceira do Grupo Municipal Socialista

Asdo. M Elba Veleiro Fernndez

SR. ALCALDE PRESIDENTE DA CORPORACIN MUNICIPAL DE VILALBA