You are on page 1of 4

61964J0006

Cauza 6/64
Flaminio Costa împotriva E.N.E.L.
Tipul şi obiectul: cerere de pronunŃare a unei hotărâri preliminare privind interpretarea
articolelor 102, 93, 53 şi 37 din Tratatul CEE introdusă în faŃa CJCE, în temeiul articolului
177 din Tratatul CEE, de către Giudice Conciliatore din Milano
SituaŃia de fapt
În temeiul Legii nr. 1643 din decembrie 1962 şi al unor acte normative ulterioare, Republica
Italiană a naŃionalizat producŃia şi distribuŃia energiei electrice şi a creat o organizaŃie
denumită E.N.E.L., căreia i-a fost transferat patrimoniul întreprinderilor electrice.
În conflict cu E.N.E.L. pe motivul plăŃii unei facturi referitoare la consumul de energie
electrică, domnul Flaminio Costa, în calitate de consumator şi de acŃionar al societăŃii Edison
Volta, afectat de naŃionalizare, a solicitat pe cale incidentală în cursul procedurii în faŃa
Giudice Conciliatore din Milano aplicarea articolului 177 din Tratatul CEE în vederea
interpretării articolelor 102, 93, 53 şi 37 din Tratatul CEE, articole care, potrivit acestuia, au
fost încălcate prin legea italiană sus-menŃionată.
Prin ordonanŃa din 16 ianuarie 1964 prin care se pronunŃă asupra solicitării de mai sus,
Giudice Conciliatore dispune suspendarea judecăŃii şi transmiterea unei copii conforme a
dosarului cauzei CurŃii de JustiŃie a ComunităŃii Economice Europene de la Luxemburg.
CJCE a fost sesizată cu o cerere pentru pronunŃarea unei hotărâri preliminare1, înregistrată la
grefa CurŃii la 20 februarie 1964.
Prin memoriul înregistrat la 15 mai 1964, domnul Costa a înaintat observaŃiile sale şi a
solicitat CurŃii „interpretarea tratatului, în special a articolelor 102, 93, 53 şi 37”. Prin
memoriul înregistrat la 23 mai 1964, Guvernul italian a concluzionat în sensul
„inadmisibilităŃii absolute” a cererii pentru pronunŃarea unei hotărâri preliminare, precum şi în
sensul absenŃei temeiului solicitărilor de interpretare. Prin memoriul înregistrat la 23 mai 1964,
E.N.E.L. a concluzionat în sensul fundamentării necorespunzătoare a solicitărilor de
interpretare adresate. Prin memoriul din 23 mai 1964, Comisia a prezentat observaŃiile sale cu
privire la interpretarea articolelor sus-menŃionate.
Curtea a fost sesizată şi cu o cerere de intervenŃie înregistrată la grefă la 20 mai 1964 care a
fost declarată inadmisibilă prin ordonanŃa din 3 iunie 1964.
Argumentele părŃilor şi motivarea instanŃei comunitare
A.

Cu privire la admisibilitatea cererii pentru pronunŃarea unei hotărâri preliminare

Guvernul italian a susŃinut inadmisibilitatea cererii pentru pronunŃarea unei hotărâri
preliminare. Argumentele aduse se refereau la faptul că Giudice Conciliatore nu s-a limitat la
1

În cadrul procedurii pentru pronunŃarea unei hotărâri preliminare, Curtea nu poate aplica tratatul într-o cauză
determinată şi nici nu poate să se pronunŃe asupra validităŃii unor prevederi de drept intern în raport cu tratatul,
astfel cum ar fi posibil să o facă în temeiul articolului 169. Cu toate acestea, Curtea poate să extragă din
redactarea imperfect formulată de către instanŃa naŃională numai întrebările cu privire la interpretarea tratatului.
În temeiul articolului 177 din tratat, instanŃele naŃionale ale căror hotărâri nu sunt supuse unei căi de atac trebuie
să sesizeze Curtea în vederea pronunŃării unei hotărâri preliminare privind interpretarea tratatului, atunci când o
astfel de întrebare este adresată în faŃa acestora.

B. la propunerea Comisiei. atunci când există temerea că adoptarea sau modificarea unui act cu putere de lege sau a unui act administrativ poate produce o denaturare a condiŃiilor concurenŃei pe piaŃa comună. în cauza de faŃă. Curtea este competentă să extragă din cuprinsul întrebărilor care i-au fost adresate pe acelea care intră în sfera interpretării permisă de articolul 177. hotărând în unanimitate în prima etapă şi ulterior cu majoritate calificată. În cazul în care se adresează o întrebare privind interpretarea tratatului. tocmai în vederea înlăturării oricărei neclarităŃi cu privire la această situaŃie. Comisia a evidenŃiat că examinarea CurŃii nu poate să privească nici temeiurile care au determinat instanŃa naŃională să formuleze întrebările sale şi nici importanŃa acestora pentru soluŃionarea litigiului. să îşi modifice dispoziŃiile de drept intern în vederea eliminării acestei denaturări. astfel cum se prevede la articolele 169 şi 170 din tratat. neconsultarea Comisiei în faŃa existenŃei unui potenŃial pericol de denaturare a condiŃiilor concurenŃei constituie o neregularitate. Prin asumarea unei obligaŃii de consultare în mod preventiv a Comisiei. Potrivit acestuia. În cazul în care această consultare nu duce la eliminarea denaturării în cauză. limitându-şi astfel libertatea de iniŃiativă. dimpotrivă. statul membru care intenŃionează să procedeze în acest fel consultă Comisia. din iniŃiativa unui resortisant al unui stat membru. redactarea acestor întrebări este asemănătoare cu acŃiunea în neîndeplinirea unei obligaŃii comunitare. Potrivit guvernului italian. . articolul 101 nu se aplică. Comisia se consultă cu statele membre în cauză. face ca acestea să fie inadmisibile. Comisia şi Consiliul pot lua orice măsuri utile prevăzute de prezentul tratat. pentru soluŃionarea unui litigiu. Faptul că. şi că rezultă din chiar solicitarea adresată că interpretarea tratatului se impune. Cu privire la interpretarea articolului 1022 În conformitate cu dispoziŃiile articolului 102. Articolul 101 prevede că în cazul în care Comisia constată că o neconcordanŃă între actele cu putere de lege şi actele administrative ale statelor membre denaturează condiŃiile concurenŃei pe piaŃa comună şi provoacă din acest motiv o denaturare care trebuie eliminată. celorlalte state membre nu li se poate cere. aceasta putând ulterior să recomande statelor membre adoptarea măsurilor corespunzătoare în vederea evitării denaturării concurenŃei. 2 Potrivit articolului 102 din tratat. a susŃinut necesitatea consultării ei prealabile în prezenta cauză. în sensul articolului 177 din tratat.a solicita CurŃii interpretarea tratatului. trebuie să aplice o lege internă. statele membre au încheiat un angajament care le obligă în calitate de state. nu se putea recurge la dispoziŃiile articolului 177 din tratat ca la o modalitate destinată să permită unei instanŃe naŃionale. directivele necesare. adoptă. Comisia adresează statelor în cauză o recomandare cu privire la măsurile corespunzătoare prin care să evite această denaturare. În cazul în care statul membru care a nesocotit recomandarea Comisiei provoacă o denaturare numai în detrimentul său. După consultarea statelor membre. Acest angajament nu dă naştere în beneficiul justiŃiabililor unor drepturi pe care instanŃele naŃionale sunt obligate să le apere. Deşi Comisia a contestat existenŃa unei denaturări a condiŃiilor de concurenŃă. statul membru care intenŃionează să procedeze astfel consultă Comisia. iar nu o dispoziŃie a tratatului. Consiliul. Domnul Costa a susŃinut obligativitatea îndeplinirii cerinŃei de consultare prealabilă a Comisiei. tratatul subordonează competenŃa CurŃii numai existenŃei unei cereri. în condiŃiile în care o instanŃă naŃională nu poate recurge la această procedură atunci când. în cazul în care există temerea că adoptarea sau modificarea unui act cu putere de lege sau a unui act administrativ poate cauza o denaturare în înŃelesul articolului precedent. În cazul în care statul membru care doreşte să adopte sau să modifice dispoziŃii de drept intern nu se conformează recomandării adresate de Comisie. să supună o lege a acelui stat unei proceduri pentru pronunŃarea unei hotărâri preliminare pentru încălcarea unor obligaŃii prevăzute de tratat. Domnul Costa a susŃinut că. în temeiul articolului 101. ci a cerut ca aceasta să se pronunŃe dacă legea italiană în discuŃie este conformă cu dispoziŃiile tratatului. articolul 177 trebuie aplicat independent de orice lege naŃională.

prin intermediul unei întrebări adresate de un deputat german. E. E. angajamentul respectiv obligându-le în calitatea acestora de state şi neconferind drepturi în beneficiul justiŃiabililor. Cu toate acestea. Această obligaŃie pe care statele membre şi-au asumat-o se reduce la o simplă abŃinere. în consecinŃă. nu este supusă nici unei condiŃii şi nu se subordonează. C. În plus.N. sectorul de activitate nerezervat autorităŃilor publice. naŃionalizarea nu era contrară acestuia. ObligaŃia aceasta nu dă dreptul persoanelor de drept privat să invoce. este completă şi perfectă din punct de vedere juridic şi. în vederea punerii în aplicare a măsurilor corespunzătoare impuse de funcŃionarea pieŃei comune. iar aceasta indiferent de regimul juridic al întreprinderilor. capabilă să producă efecte directe în relaŃiile dintre statele membre şi justiŃiabili. ca urmărind să stabilească condiŃii de egalitate între resortisanŃii străini şi cei naŃionali pentru exercitarea unei activităŃi de producŃie. statele membre restructurează treptat „monopolurile de stat cu caracter comercial” în scopul asigurării eliminării oricărei discriminări între resortisanŃii statelor membre în ceea ce priveşte condiŃiile de aprovizionare şi comercializare. Pentru respectarea articolului 53 este suficient ca. să nu introducă noi restricŃii cu privire la stabilirea pe teritoriul lor a resortisanŃilor celorlalte state membre. . D. fără nicio distincŃie pe bază de naŃionalitate. în executarea sa ori în efectele sale. Comisia şi-a rezervat dreptul de a acŃiona în cazul în care ajutorul în cauză s-ar dovedi incompatibil cu tratatul. În acest sens. Potrivit Comisiei. alineatul (2) al acestui articol prevede obligaŃia statelor membre de a se abŃine de la adoptarea oricărei noi măsuri contrare principiilor prevăzute la alineatul precedent. Cu privire la interpretarea articolului 53 În conformitate cu dispoziŃiile articolului 53. Guvernul italian şi E. într-un stat membru.N. statele membre se angajează. Cu privire la interpretarea articolului 37 În conformitate cu dispoziŃiile articolului 37 alineatul (1). La rândul său. au subliniat absenŃa incompatibilităŃii între legea privind naŃionalizarea şi articolul 93 din tratat. Comisia era obligată să intervină conform procedurii prevăzute de articolul menŃionat anterior.E.L. nici o măsură nouă să nu supună stabilirea resortisanŃilor celorlalte state membre unei reglementări mai severe decât cea rezervată propriilor resortisanŃi. în cadrul dreptului comunitar şi în temeiul articolului 177 din tratat.În replică. sub rezerva dispoziŃiilor prevăzute de tratat. una activă. încălcarea procedurii de către statele membre care nu respectă dispoziŃiile articolului 93 alineatul (3) reprezenta o condiŃie suficientă pentru a o autoriza să introducă o acŃiune în temeiul articolului 169 din tratat. Cu privire la interpretarea articolului 93 În conformitate cu dispoziŃiile articolului 93 alineatele (1) şi (2) din tratat. a susŃinut acest punct de vedere. Este practic vorba despre o dublă obligaŃie asumată de statele membre. din punctul de vedere al articolului 222 din tratat. neîndeplinirea obligaŃiilor de către statul în cauză sau omisiunea de a acŃiona a Comisiei. domnul Costa a susŃinut că naŃionalizarea unei activităŃi economice are drept consecinŃă directă crearea unui regim de ajutoare ascunse în beneficiul sectorului naŃionalizat şi că. În privinŃa interpretării articolului 93. consultare în urma căreia Comisia a admis naŃionalizarea în litigiu.L. guvernul italian a susŃinut existenŃa unei consultări prealabile. Argumentul Comisiei a fost că. Comisia este obligată să asigure respectarea prevederilor acestui articol. în acest caz. Comisia procedează împreună cu statele membre la verificarea permanentă a regimurilor ajutoarelor existente în aceste state.E. din partea statelor sau a Comisiei. propunând totodată să se ia în considerare articolul 53. acesta obligând-o chiar să procedeze împreună cu statele membre la examinarea permanentă a regimurilor ajutoarelor existente. Comisia trebuie să fie informată în timp util de către statele membre cu privire la proiectele lor de ajutoare. intervenŃiei vreunui act. Guvernul italian a susŃinut că articolul 53 nu îşi găsea aplicarea în cazul în care statul în cauză lăsa la libera iniŃiativă privată.

unor drepturi pe care instanŃele naŃionale trebuie să le apere. fiind vorba despre o obligaŃie nesupusă vreunei rezerve de a subordona punerea sa în aplicare vreunui act pozitiv de drept intern. în beneficiul justiŃiabililor. aceste dispoziŃii urmăresc interzicerea oricărei noi măsuri contrare principiilor articolului 37 alineatul (1). 3) Articolul 53 constituie o normă comunitară care poate da naştere. unor drepturi pe care instanŃele naŃionale trebuie să le apere. iar pe de altă parte să joace un rol efectiv în cadrul acestor schimburi. 2) Prevederile articolului 93. Aceste dispoziŃii interzic orice măsură nouă având ca obiect supunerea stabilirii resortisanŃilor celorlalte state membre unei reglementări mai severe decât cea rezervată resortisanŃilor proprii. pe de o parte. prin însăşi natura sa. Această interdicŃie. în beneficiul justiŃiabililor. poate produce efecte directe în relaŃiile juridice dintre statele membre şi justiŃiabilii acestora. unor drepturi pe care instanŃele naŃionale trebuie să le apere. indiferent de regimul juridic al întreprinderilor. 1) Articolul 102 nu conŃine dispoziŃii care pot da naştere. în beneficiul justiŃiabililor. trebuind. niciun act unilateral ulterior nefiind opozabil normelor comunitare. SoluŃia instanŃei comunitare Întrebările adresate de Giudice Conciliatore din Milano în temeiul articolului 177 sunt admisibile în măsura în care acestea vizează. monopolurile de stat şi organismele respective trebuie. să aibă ca obiect tranzacŃiile cu un produs comercial care poate să constituie obiectul concurenŃei şi al schimburilor între statele membre. Pentru a intra sub incidenŃa interdicŃiilor prevăzute de acest text. În cadrul întrebării adresate. poate să îndeplinească un rol efectiv în importurile sau exporturile dintre resortisanŃii statelor membre.de restructurare a monopolurilor de stat ale acestora. şi anume orice măsură având ca obiect sau drept consecinŃă o discriminare nouă între resortisanŃii statelor membre în condiŃii de aprovizionare şi comercializare. prin natura sa şi cerinŃele tehnice sau internaŃionale cărora le este supus. la care se referă întrebarea adresată. pe de altă parte. iar cealaltă pasivă. Este sarcina instanŃei sesizate cu acŃiunea principală să aprecieze în fiecare cauză în parte dacă activitatea economică respectivă are legătură cu un astfel de produs care. interpretarea dispoziŃiilor Tratatului CEE. Articolul 37 alineatul (2) constituie în toate dispoziŃiile sale o normă comunitară care poate da naştere. nu conŃin nici ele astfel de dispoziŃii. Este de competenŃa Giudice Conciliatore din Milano să se pronunŃe cu privire la cheltuielile de judecată în prezenta cauză. de evitare a adoptării oricărei măsuri noi. în cauza de faŃă. să joace un rol efectiv în cadrul acestor schimburi. . pe de o parte. să aibă ca obiect tranzacŃiile cu un produs comercial susceptibil să facă obiectul concurenŃei şi al schimburilor între statele membre şi. prin intermediul monopolurilor sau al organismelor.