You are on page 1of 5

ngj

REPUBLIKA E SHQIPERISE
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANES
FAKULTETI I GJEOLOGJISE DHE MINIERAVE
DEGA: INXHINIERI GJEOLOGJIKE
Lenda:Pasurimi i mineraleve

Viti III
Gr.B

Pune Laboratori
Tema:Metoda e pasurimit të mineraleve

Punoi: x.y

PRANOI :Prof.y.x

Tiranë,2015

përdoret për ç’ujëzimin.Ky proçes gjen përdorim te gjerë si proçes ndihmës në rastet kur duam të zvogëlojmë kokrrizën e lëndës së parë dhe është një domosdoshmëri e proçeseve teknologjike të përpunimit të lëndëve të para.Lenda e pare perbehet nga copra te permasave te ndryshme qe variojne nga 0-650mm per produktet e dala nga punimet në qiell të hapur( sipërfaqësore) dhe 0-350mm per produktet e dala nga punimet nentokesore.Per klasifikimin volumetrik te materialeve kokërrmëdhenj përdorim grilat si pjesë e grupit të sitave të pa lëvizshme .përmes procesit te sitisjes mund të bëjmë ndarjen e materialit fillestar në dy apo më shume klasa. Percaktimi i përbërjes minerale Kokrrizat e mineraleve në përgjithësi kanë formë të ç’rregullt dhe madhësia e tyre mund të karakterizohet sipas disa përmasave.për ato qe kalojnë birat e sitës dhe mbi-sitë për ato që kanë permasa më të mëdha sesa birat e sites.pra me procesin e ndarjes se matialit.si psh.Në sitisje ky material quhet fillestar.Gjithashtu .përmes së cilës këto kokrriza mund të kalojnë. Përmasat e copërave: .Materiali i kaluar në një sipërfaqe sitisese dhe i ngelur ne siperfaqen pasardhëse sitisëse në një komplet sitash quhet klasë sitore.Në sitisje në përcaktimin masiv të përmasave të kokrrizave . për qëllime praktike duhet te karakterizojmë madhësinë e coprave me një përmasë të vetme te cilën e quajmë diametër kokrrize.ne përputhshmëri me natyrën e lëndës dhe qëllimin e proçesit te klasifikimit.kurse produktet e përftuar nga proçesi .ose vetëm njera prej tyre.Sitisja përdoret gjithashtu edhe për ndarjen e fluidit nga e ngurta.Për këtë qëllim ose shfrytëzohen të gjitha permasat e kokrrizës.Si e tillë ajo karakterizohet nga një përmasë minimale dhe maksimale e kokrrizave.Ne rastet kur me sitisjen përfundon proçesi i përpunimit të lëndëve te para minerale dhe përftohen produkte të shitshme.për diametër të kokrrizës merren përmasat më të voglatë vrimës kuadratike.Ne laborator u njohëm me paisjet qe perdoren per pasurimin e mineraleve .kemi të bëjmë me sitisje te pa varur.Si paisje sitisëse perdoren sitat.deshllamimin e qymyreve apo rigjenerimin e suspenseve dhe produkteve të ndara në ambjente të rënda. Procesin e ndarjes se materialeve te ngurta sipas përmasave se kokrrizave përmes sipërfaqeve te biruara quhet sitisje .Kështu.Me ane te ketyre paisjeve ndajm te dobishmin nga masa shterp.quhen nën-sit .

grykave të ngarkimit e shkarkimit.sistemit të .Ky proces përbëhet nga një kompleks veprimesh i cili varet nga një sër faktorësh që kanë lidhje me llojin dhe natyren e xeheroreve.Me grade thërrmimi kuptojmë raportin e diametrave të coprave në hyrje dhe në dalje të procesit te thërrmimit.Materiali i provës hidhet në sitën e sipërme dhe i gjithë kompleksi i sitave lëkundet në paisjen lëkundëse për rreth 10-30min.me ambientin e punes dhe tipin e makineris qe do te kryej këtë proçes.Ata janë të ndërtuar prej barabanit.Kështu problem kryesor në proçesin e thërrmim –bluarjes është përcaktimi i punës së harxhuar nga veprimi i forcave të jashtme dhe zvogëlimi përmasave të grimcave. Analiza sitore: Analiza sitore merret me ndarjen e materialit të lëndës së parë duke përcaktuar në mënyrë të gjithanshme përbërjen .Mbetja në çdo sitë çmohet me një saktësi peshe deri në 0.në produkt nën sit kalon më pak se 1% e këtij materiali.Kur xeherorët nxirren nga minierat sipërfaqësore kufiri i mësipërm rritet deri në 1000-1500mm. pasi copërat nën 300-600mm duhet të zvogëlohen deri në 10-15mm dhe ne disa raste edhe 6-8mm.Për ndarjen përdoren sita laboratorike prej teli me vrima kuadratike që plotësojnë shkallën standarte të sitave.01gr në peshore teknike.Materiali më I trashë se 25mm . Faktoret qe ndikojne ne procesin e sitisjes jane te shumte por me kryesoret jane: lageshtia e lendes se pare minerale.Për sa i përket anës teorike proçesi i thërrmimit përputhet me atë të bluarjes.Prçesi I sitisjes quhet i mbaruar kur pas 1 min sitisje kontrolli të materialit.pra grada e thërrmimit lidhet me energjinë e harxhuar dhe kapacitetin e thyesëve. Sitat vendosen mbi njëra.forma e bires se sites .tjetrën nga dimensioni më i madh i sitës deri tek ai më i vogël.pjerrtesia dhe shpejtesia e siperfaqes sitisese etj…karakterizojne drejtperdrejt efektivitetin dhe prodhueshmerin.Kjo do të thotë se procesi I thërrmimit përballon një vëllim më të madh pune.Shuma e peshave teë të gjitha klasave të marra nuk duhet të luhatet më shumë se 1% e peshës së materialit në hyrje.Për mineralet nëntoksore përmasat maksimale e copërave luhatet nga 300600mm dhe per mineralet tona përmasat jane < 300 mm.sitet në sita horizontale lëkundeëse ose në sitat e dorës. Paisjet e bluarjes:si paisje bluarje zakonisht përdoren mullinjtë cilindrik.Ky vëllim pune shprehet në mënyre më të saktë me gradën e thërrmimit.që përputhet edhe me kapacitetin nxjerrës dhe përpunues të tyre.ndërsa nën 25 kalon në sita laboratorike.

2).Llojet e ndryshme të paisjeve thërmuese klasifikohen sipas mënyrës së thërrmimit.Sipas mënyrës me çarje e me këputje:ndërtohen tipe të kufizuara thyesish.thërrmimi me mënyrën e shtypjes:është mënyra më e përhapure.dallojmë disa lloje thyerësish:me nofulla.Në përgjithësi mullinjtë me shufra luajnë rolin e parabluarjes ose bluarjes së trashë .me shtypje.elektromagnetik ose vazhdimin e më tejshëm të bluarjes në mullinjtë me sfera.Mullinjet cilindrik me sfera ose me shufra kane gjetur perdorim më të gjerë në fabrikat e pasurimit.nga të cilët del produkti i gatshëm për në proceset e pasurimit gravimetric .ndërsa forcat që lindin gjate fërkimit realizojnë bluarjen ose tejthërrmimin e këtyre copërave.sipas mënyrës me goditje:si mënyrë që paraqet mjaft anë positive gjen përdorim në dy lloj thjerrëzash: me çekiç dhe me rrotor.me fërkim.në varësi të ambientit ne te cilin eshte bere bluarja.si p.me çarje-këputje.sh.rrotullimit dhe prej ambientit bluarës. d. thyesit me cilindra të dhëmbëzuar që përdoren kryesisht për xeherorët e butë siç janë qymyret. 3).trupat bluarës në saj të forcave centrifugal dhe te fërkimit ngjiten deri në një farë lartësie dhe bien ose në mënyrë të menjëhershme ose ne mënyrë graduale mbi xeherorin që do të bluhet duke e thyer atë.Gjatë rrotullimit të barabanit .me goditje Sipas punës që kryejnë(mënyrës së thërrmimit) dallojmeë edhe një klasifikim tjetër të makinave thërrmuese: a.Më të përhapurit janë thyesit me nofulla e sidomos ato konik.Mënyrat e thërrmimit janë të ndryshme dhe të shumë llojshme por zakonisht dallojmë katër mënyra kryesore: 1). Pajisjet thërrmuese Për kryerjen e këtij proçesi përdorim lloje të ndryshme paisjesh të cilat i përshtaten karakterit të xeherorit. 4).prandaj në shumë raste i quajmë mullinj.natyrën specifike të tij.kështu duke mos ndryshuar forcat goditëse .konike e me cilindra që gjejnë përdorim në shkallën e thërrmimit të trashe e të mesëm.sipas mënyrës me fërkim:ndërtohen thyes për thërrmime të imëta dhe bluarje. . b.produktet e thërrmuara kanë permasa sipas formës së xeherorit. c.Këta thyesa karakterizohen nga grada e lartë e thërrmimit dhe ruajnë specifikën e procesit .Materiali i bluar del permes grykës së shkarkimit së bashku me rrymën e ujit ose të ajrit.

Ky proçes ka të bëjë me zvogëlimin e coprave të mineraleve të dobishme nëpërmjet shkatërrimit të tyre nën veprimin e forcave të jashtme të cilat duhet të jenë më teë mëdha sesa forcat e brendshme ëe mineralit.pra do të përqëndrohen në copra më të mëdha.kurse mineralet me fortësi të vogël kanë shkatrrueshmëri më të madhe . Proçesi i thërrmimit: Proçesi i thërrmimit është një ndër proçeset përgatitore më të rëndësishme të pasurimit të mineraleve. pasi sa më i madh të jet thërrmimi i tyre aq më efektiv është pasurimi i mineralit teë dobishëm.Pasi kemi bërë thërrmimin e mineraleve logjikisht do të kuptojmë që mineralet me fortësi më të madhe thërrmohen më pak. Në këtë moment kemi arritur të bëjmë me thërrmim selektiv.Ato zgjidhen në përputhje me kushtet e punës për çdo lloj xeherori.që lidhet ngushtë me anën ekonomike dhe teknologjike të proceseve përgatitore të pasurimit. .Në çdo rast mbahet parasyshe që të mos thërrmojmë asgjë të tepërt.Procesi i thërrmimit kombinohet edhe me proçesin e sitisjes dhe formojnë skema teknologjike që paraqesin në mënyrë të përmbledhur ecurinë e proçeseve.Thërrmimi i coperave të mëdha në copra sa më të vogla është shumë i rëndësishëm për zbërthimin e kokrrizave minerale të dobishme.